Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste"

Transcriptie

1 Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste 27 oktober 2016

2

3 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding Consultatieproces Keuze administratieve scheiding of juridische splitsing Strategische doelstellingen Portefeuillestrategie Wensportefeuille Transformatieopgave De beoogde omvang van de niet-daeb portefeuille Het portefeuilleresultaat De financiële resultaten Uitleg Financiële kengetallen: Conclusie... 10

4 1 Aanleiding Vanaf 1 juli 2015 is er een nieuwe woningwet. De wet geeft aan wat onze kerntaak is: het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Om marktverstoringen te voorkomen is iedere corporatie, met een jaaromzet groter dan 30 mln en relatief weinig niet-daeb activiteiten, verplicht haar DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) en niet-daeb werkzaamheden te scheiden. Het beoogde doel hiermee is om de core business van woningcorporaties, het verhuren en beheren van betaalbare woningen (DAEB), af te scheiden van commerciële activiteiten (niet-daeb). Onder DAEB activiteiten vallen: Nieuwbouw, transformatie, verhuur en beheer van sociale huurwoningen (huurprijs lager dan 710,68) Verhuur van maatschappelijk vastgoed Investeren in leefbaarheid (maximaal 125 per woning) Onder niet-daeb activiteiten vallen: Huurwoningen in de vrije sector (geliberaliseerd; huurprijs hoger dan 710,68) Koopwoningen Commercieel vastgoed Grond zonder bouwplannen binnen tien jaar Voor het scheiden van de activiteiten zijn er drie mogelijkheden: Een administratieve scheiding; de corporatie blijft beide taken uitvoeren alleen de boekhouding wordt gescheiden. Een juridische splitsing: de commerciële activiteiten worden ondergebracht in een aparte woningvennootschap. Een hybride scheiding: dit is een mengvorm van beide bovenstaande mogelijkheden. 2 Consultatieproces De gemeente Houten, de adviesraad van Viveste en huurders van maatschappelijk onroerend goed vragen wij om een zienswijze op ons scheidingsvoorstel. Specifiek gaat het om: De gemaakte keuze voor juridische scheiding of administratieve splitsing De verdeling van het vastgoed over de DAEB en niet-daeb tak. De zienswijzen dienen wij met ons scheidingsvoorstel voor 1 januari 2017 in bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw beoordeelt de maanden erna het scheidingsvoorstel van Viveste, waarbij zij de zienswijze en de reactie van Viveste op de zienswijze meeweegt. Uiteindelijk dient Viveste voor 1 juli 2017 een definitief scheidingsvoorstel in, welke per 1 januari 2018 ingaat. U bent niet verplicht een zienswijze te geven. Als wij geen zienswijze ontvangen, gaan wij ervan uit dat u instemt met het scheidingsvoorstel. Uw zienswijze ontvangen wij graag binnen de wettelijke reactietermijn van 6 weken. Indien u binnen deze termijn opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via met Leon Ruijters :

5 3 Keuze administratieve scheiding of juridische splitsing Voor het scheiden van de activiteiten zijn er drie mogelijkheden: Een administratieve scheiding; De corporatie blijft beide taken uitvoeren alleen de boekhouding wordt gescheiden. Een juridische splitsing: De commerciële activiteiten worden ondergebracht in een aparte woningvennootschap. Een hybride scheiding: Dit is een mengvorm van beide bovenstaande mogelijkheden. Bij een juridische of hybride scheiding wordt voor de niet-daeb tak een aparte vennootschap met een eigen werkapparaat opgericht. Viveste kiest voor een administratieve scheiding. Hierdoor is het niet nodig het werkapparaat strikt te scheiden zoals vereist bij een juridische splitsing en verbijzondering van het niet-daeb bezit in een aparte juridische entiteit. Effectief wordt in de financiële administratie van Viveste op basis van de status per verhuureenheid (DAEB of niet-daeb) een scheiding doorgevoerd. Direct toerekenbare kosten worden aan een van beide takken toegekend. Daar waar dit niet mogelijk is worden kosten en opbrengsten op basis van consistente toerekeningsregels verdeeld. Hierdoor ontstaat een gescheiden verantwoording met aparte balansen en winst- en verliesrekeningen voor de DAEB en niet-daeb tak. Bij scheiding verstrekt de DAEB tak een interne lening aan de niet DAEB-tak die binnen 15 jaar moet worden afgelost. 4 Strategische doelstellingen Op basis van de missie, visie en demografische ontwikkelingen heeft Viveste haar strategische doelstellingen geformuleerd. Hierbij is expliciet rekening gehouden met de (concept)prestatieafspraken van Deze doelstellingen hebben in ieder geval betrekking op: De ontwikkeling in omvang van de woningvoorraad; De betaalbaarheid van de huurwoningen en in samenhang daarmee de verdeling en de ontwikkeling van de woningvoorraad naar prijsklasse; Viveste wil zich richten op haar primaire doelgroep: huishoudens met een inkomen tot circa 35 duizend euro. Dit wordt door middel van een portefeuillestrategie voor zowel de DAEB als de niet-daeb tak vertaald naar doelstellingen voor de vastgoedvoorraad. Strategische doelstellingen zijn hiermee leidend bij het bepalen van de DAEB/niet DAEB scheiding. Het voldoen aan de woningwet is daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde. Op 21 juni 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de gemeente en de adviesraad van Viveste geïnformeerd over de mogelijke bestedingsruimte van Houten van circa 145 miljoen bij nieuwbouw. Deze 145 miljoen is gebaseerd op de financiële cijfers die Viveste jaarlijks aanlevert via Corpodata. Deze 145 miljoen zou Viveste als extra financiering kunnen aantrekken om extra nieuwbouw te genereren. Bij de uitwerking van de portefeuillestrategie is deze investeringscapaciteit in aanmerking genomen.

6 5 Portefeuillestrategie 5.1 Wensportefeuille Viveste heeft een wensportefeuille geformuleerd die aangeeft wat de samenstelling van het bezit zou moeten zijn ultimo 2026, de tijdshorizon die de Aw hanteert bij haar beoordeling. De wensportefeuille is gesegmenteerd naar prijsklasse en woningtype. Aan de wensportefeuille ligt ten grondslag: Een woningmarkt- en doelgroepenonderzoek; Woonvisie Houten; Inzicht in de kwaliteit van de bestaande portefeuille; (Concept)Prestatieafspraken met de gemeente en de adviesraad van Viveste. De uitkomst is dat er in Houten meer behoefte is aan sociale huurwoningen dus wil Viveste meer sociale huurwoningen aan het bezit toevoegen en de woningen waarbij de maximale huurprijs ruim boven de huurtoeslaggrens is, overwegend afstoten. 5.2 Transformatieopgave De strategische doelstellingen, vertaald naar de wensportefeuille leiden tot een transformatieopgave. Met investeringsmaatregelen dient de kloof tussen de gewenste situatie en de startsituatie te worden overbrugd. Hiertoe kunnen verschillende categorieën investeringen ingezet worden. Voor de periode 2016 tot en met 2026 heeft Viveste het volgende investeringsprogramma opgezet: Categorie (des)investering Aantal (Des)invesering , mln euro's Nieuwbouw huur ,1 Sloop huurwoningen 0 0,0 Verkoop huurwoningen ,7 Aankopen ,6 Onder nieuwbouw huur wordt ook de transformatie van kantoorruimtes naar woningen bedoeld. 5.3 De beoogde omvang van de niet-daeb portefeuille Binnen de strategische doelstellingen en de transformatieopgave vormt de gewenste scheiding en ontwikkeling van de DAEB en niet-daeb portefeuille een belangrijk onderdeel. Viveste heeft ultimo woningen met een geliberaliseerd (aanvangs) huurcontract en 14 verhuureenheden bedrijfs onroerend goed. Deze verhuureenheden worden verplicht toegevoegd aan de niet-daeb tak. Daarnaast draagt Viveste 348 woningen met een gereguleerd huurcontract over aan de niet-daebtak. Van deze 348 woningen zijn 212 woningen opgenomen met de bestemming verkoop en 136 woningen met meer dan 200 WWS-punten (maximale huur > 997,15). In totaal gaat het hier om 471 eenheden (ongeveer 10% van het bezit) die verplicht naar de niet- DAEB tak worden doorgeschoven of waarvan is vastgesteld dat betreffende verhuureenheden niet en ook niet meer als sociale huurwoning worden ingezet. Viveste heeft momenteel geen investeringsambitie in de niet-daeb tak. De middelen die in de niet- DAEB tak worden gegenereerd zullen naar de DAEB tak toevloeien. In eerste aanleg door aflossing van de bij scheiding ontstane lening tussen de DAEB en niet-daeb tak, vervolgens door

7 dividenduitkering aan de DAEB tak. Zo mogelijk en indien toegestaan kan Viveste middelen uit de niet-daeb tak inzetten voor maatschappelijk verantwoorde investeringen. Er zijn meerdere redenen waarom Viveste meer dan het strikt noodzakelijke toevoegt aan de niet DAEB-tak: Beide takken dienen levensvatbaar te zijn. Dit lukt alleen als er in beide takken sprake is van enige substantie. Met de verkoop van woningen kan de niet-daeb tak de bij scheiding ontstane interne lening aflossen aan de DAEB-tak. Na scheiding is het nog mogelijk om in de toekomst niet-daeb woningen weer in te zetten in het DAEB segment. Andersom is in de praktijk niet meer realiseerbaar. Voor deze woningen geldt dus dat inzet als DAEB, niet-daeb of verkoop tot de mogelijkheden behoren. Viveste wil de mogelijkheid open houden om woningen uit de niet-daeb-tak alsnog te huur aan te bieden onder de liberalisatiegrens (als DAEB woning) als er op een andere manier onvoldoende zicht is op de toevoeging van sociale huurwoningen. 6 Het portefeuilleresultaat In het voorafgaande is in hoofdlijnen de portefeuillestrategie beschreven. Ook de investeringsmaatregelen zijn weergegeven. Deze paragraaf geeft een overzicht van het portefeuilleresultaat waarbij in de doorrekening verkopen in de periode zijn meegenomen maar niet daarna. Dit omdat voor de periode na 2019 nog geen nadere afspraken zijn gemaakt. Verkopen van niet meer passende verhuurenheden worden ook na 2019 niet uitgesloten. In dit scenario zal het aantal huurwoningen van Viveste toenemen van naar Bij de woningen is er een beperkte verschuiving opgetreden van DAEB naar niet-daeb. Deze verschuiving vindt plaats op het moment van scheiding. DAEB Niet-DAEB Totaal Woningen Garages MOG/BOG Een belangrijke strategische doelstelling is om de verdeling van de huurwoningvoorraad naar prijsklasse te veranderen, met name naar procentueel meer betaalbare woningen. Door toevoeging van nieuwe woningen aan voornamelijk de klasse betaalbaar, komt het aandeel betaalbare woningen op circa 70% uit. De stijging van het aantal woningen duur boven huurtoeslag wordt veroorzaakt door de overheveling van de 348 woningen uit de DAEB-tak naar de niet-daeb-tak. Deze woningen worden vooralsnog in de begroting bij mutatie niet meer verkocht na 2019 en worden als duur boven huurtoeslaggrens aangeboden. Prijsklasse Stand ultimo 2015 Wens ultimo 2026 Stand ultimo 2026 Goedkoop % Betaalbaar Duur tot huurtoeslaggrens % Duur boven huurtoeslaggrens* 510 0% 583 Totaal * Grotendeels met een gereguleerd huurcontract

8 7 De financiële resultaten De AW toetst het portefeuilleplan onder meer op de startbalansen van de DAEB-tak en de niet-daebtak, en op de hoogte en de ontwikkeling van de financiële ratio s voor beide takken afzonderlijk. Balans DAEB-tak Balans DAEB-tak Ultimo 2016, mln euro's Ultimo 2026, mln euro's Marktwaarde vastgoed 549,0 774,3 Netto vermogenswaarde niet-daeb 46,7 80,3 Scheidingslening 26,5 8,8 Overige activa 19,2 3,1 Liquide middelen 3,3 3,5 Balanstotaal 644,7 870,0 Eigen vermogen 413,1 621,0 Leningen 222,1 241,5 Overige passiva 9,5 7,6 De bovenstaande tabel geeft de balans van de DAEB-tak ultimo 2016 weer. Dit is de startbalans bij de scheiding. De tabel geeft ook de balans weer van de DAEB-tak ultimo Aan de activa zijde van de DAEB-balans staat de netto vermogenswaarde van de niet-daeb tak en ook de scheidingslening die de DAEB-tak aan de niet-daeb tak heeft verstrekt. Het merendeel van het balanstotaal is de marktwaarde van het vastgoed. Bij Viveste is dat in 2016 in totaal 549 mln. Op basis van de waardering tegen marktwaarde is er een eigen vermogen van 413,1 mln. In de tien jaar waarover het strategisch portefeuilleplan betrekking heeft, stijgt het eigen vermogen naar 621 mln euro. De omvang van de leningportefeuille neemt in deze periode toe naar 241,5 mln. De scheidingslening is voor een groot deel afgelost, mede op basis van de positieve operationele kasstroom van niet-daeb die voor extra aflossing op de scheidingslening wordt gebruikt. Balans niet-daeb-tak Balans niet-daeb-tak Ultimo 2016, mln euro's Ultimo 2026, mln euro's Marktwaarde vastgoed 72,6 71,4 Overige activa 23,2 5,4 Liquide middelen 0,2 18,0 Balanstotaal 95,9 94,8 Eigen vermogen 46,7 80,3 Scheidingslening 26,5 8,8 Commeciële lening 0,0 0,0 Overige passiva 22,7 5,7 De bovenstaande tabel geeft de balans van de niet-daeb tak weer. In de startbalans van niet- DAEB is het eigen vermogen 48,7% van het balanstotaal. Dit is een niveau dat past binnen de norm zoals die is opgesteld door de Aw (tussen de 40%-60%). De omvang van de marktwaarde van het niet-daeb vastgoed leidt tot een scheidingslening van 26,5 mln. euro, die ook al op de DAEB-balans zichtbaar was. Viveste heeft geen groeiambitie in niet-daeb. De waarde van het vastgoed zakt van 2,6 mln. euro ultimo 2016 naar 71,4 mln. euro ultimo Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van het aantal verhuureenheden en anderzijds door de waardestijging van het vastgoed. Verder laat de balans zien dat ultimo 2026 de scheidingslening al voor een groot deel is afgelost.

9 Toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) De Aw toetst de levensvatbaarheid en de zelfstandige financierbaarheid van de DAEB- scheiding in samenhang met het voorgenomen portefeuillebeleid, vooral aan de hand van het niveau en het verloop van de vijf financiële ratio s. De onderstaande tabel geeft de uitkomsten weer voor de verschillende ratio s, voor DAEB en niet- DAEB afzonderlijk. Voor de DAEB-tak bevinden alle ratio s zich vanaf 2016 op een niveau dat hoger, resp. lager is dan de betreffende Aw-normen, uitgezonderd In 2021 moet er vanuit de NENnorm in verhouding erg veel aan planmatig onderhoud uitgevoerd worden. Dit zorgt voor een lage operationele kasstroom, wat de ICR en de DSCR drukt. Dit is slechts een theoretisch incident welke binnen de bedrijfsvoering in de praktijk gemakkelijk wordt opgevangen. De financiële ratio s blijven in de loop van de periode op ongeveer hetzelfde niveau. Bij de niet-daeb tak starten de financiële ratio s ook op een niveau boven, resp. onder de Aw-norm. Bij de niet-daeb tak zien we echter een zeer sterke verbetering van de financiële ratio s. Dit is het gevolg van het feit dat de niet-daeb tak geen groeiambitie heeft in combinatie met een zeer positieve kasstroom. Dit is zichtbaar in het niveau van de financiële ratio s. Norm DAEB Solvabiliteit (marktwaarde) Min. 40% 64,1% 65,9% 67,3% 68,9% 69,4% 69,8% 70,1% 70,5% 70,5% 70,8% 71,4% Solvabiliteit (bedrijfswaarde tbv WSW) Min. 20% 36,8% 39,2% 41,0% 43,4% 43,8% 43,7% 43,5% 43,2% 41,8% 41,2% 41,4% ICR Min. 1,4 2,2 2,3 2,4 2,7 2,7 1,1 2,1 1,9 1,6 1,8 1,7 DSCR Min. 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Loan to Value op bedrijfswaarde (netto) Max. 75% 68,0% 66,1% 63,5% 61,8% 61,8% 64,6% 65,4% 66,5% 69,0% 70,4% 70,7% Loan to Value marktwaarde (netto) Max. 70% 33,5% 32,2% 30,6% 29,4% 29,2% 30,3% 30,3% 30,3% 30,5% 30,4% 30,0% Niet-DAEB Solvabiliteit (marktwaarde) Min. 40% 48,7% 52,7% 57,5% 62,1% 65,6% 69,2% 72,7% 76,0% 79,2% 82,0% 84,7% Solvabiliteit (bedrijfswaarde tbv WSW) Min. 20% 28,7% 34,9% 42,1% 49,0% 53,3% 57,6% 61,6% 65,8% 69,7% 73,2% 77,1% ICR* Min. 1,8 2,6 2,4 2,9 3,0 3,5 3,0 3,5 3,4 4,5 5,5 DSCR* Min. 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,4 1,5 Loan to Value op bedrijfswaarde (netto) Max. 75% 58,1% 56,7% 55,9% 54,0% 49,3% 44,4% 39,8% 35,2% 31,1% 26,9% 22,2% Loan to Value marktwaarde (netto) Max. 70% 36,5% 35,6% 34,9% 33,6% 30,6% 27,3% 24,0% 20,9% 18,1% 15,2% 12,4% * De ICR en DSCR voor 2016 zijn niet gevuld, omdat in de begroting de interne lening pas per wordt geëffectueerd: Er worden daarom geen rente en aflossing betaald in 2016.

10 7.1 Uitleg Financiële kengetallen: Solvabiliteit (marktwaarde): De solvabiliteit geeft het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen weer. Het eigen vermogen is conform de regelgeving bepaald op basis van marktwaarde. Solvabiliteit (bedrijfswaarde tbv WSW)): De solvabiliteit geeft het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen weer. Het eigen vermogen is hierbij bepaald op basis van bedrijfswaarde. Deze solvabiliteit wordt extra berekend omdat het WSW monitort op bedrijfswaarde en niet op marktwaarde. ICR: De ICR geeft aan of er op korte termijn voldoende operationele kasstromen gegenereerd worden om de rente van de leningen te kunnen betalen. Voor de DAEB tak en de niet-daeb tak schrijft de minister verschillende normen voor. De norm voor de niet-daeb ligt hoger, omdat deze tak op termijn zelfstandig financierbaar moet zijn. DSCR: De DSCR geeft weer in hoeverre Viveste in staat is om op korte termijn voldoende operationele kasstroom te genereren om de rente en aflossing van de opgenomen geldleningen tijdig te kunnen voldoen. Ondanks dat de norm voor de DAEB en de niet-daeb tak gelijk zijn, is de uitkomst verschillend. Bij de DAEB tak wordt er namelijk vanuit gegaan dat de leningen gedurende de gehele exploitatieperiode van het bezit afgelost kunnen worden (gemiddeld is de termijn van de exploitatieperiode 50 jaar). De aflossing van de startlening voor niet-daeb tak wordt verondersteld in maximaal 15 jaar plaats te vinden. Loan to Value (LTV): De LTV meet in welke mate het bezit van de corporatie is belast met schulden. De LTV meet in hoeverre de lange termijn verdiencapaciteit van de portefeuille vastgoed in exploitatie in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie. 8 Conclusie Al met al kan worden geconcludeerd dat het strategisch portefeuilleplan van Viveste, dat gebaseerd is op een wensportefeuille, in combinatie met de DAEB-scheiding goed uitvoerbaar is. De portefeuille doelstellingen worden gerealiseerd. Uit de financiële toetsing komt naar voren dat beide takken levensvatbaar en financierbaar zijn. Viveste zorgt er hiermee voor dat de scheiding DAEB/ niet-daeb past binnen de strategische doelstellingen, prestatieafspraken en eisen die de woningwet stelt. Bovendien biedt het scheidingsvoorstel nog optimaal de mogelijkheid om bij te sturen en, zo nodig, gemaakte keuzes te evalueren. Uw zienswijze op de door ons voorgestelde administratieve scheiding en de toedeling van verhuureenheden aan de DAEB en niet-daeb tak zien wij met belangstelling tegemoet.

Handreiking zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB. Johan Conijn en Annique Verkoeijen 1 september 2016

Handreiking zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB. Johan Conijn en Annique Verkoeijen 1 september 2016 Handreiking zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB Johan Conijn en Annique Verkoeijen 1 september 2016 Inhoud Voorwoord... 3 1. Het consultatiedocument... 4 1.1. Beoordeling Aw... 4 1.2. Consultatiedocument...

Nadere informatie

Consultatiedocument. Scheiding Daeb/niet-Daeb

Consultatiedocument. Scheiding Daeb/niet-Daeb Consultatiedocument Scheiding Daeb/niet-Daeb Aan: Gemeenten Hoeksche Waard en huurdersvertegenwoordiging HW Wonen Van: HW Wonen Datum: 17 oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding...1 2. Strategische doelstellingen...2

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Kader van weging Procedures 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak Scheiding DAEB/niet-DAEB Door Imeldo Kwaak 1 Implementatie scheiding Publicatie hoofdlijnen beoordelingskader Aw (oktober 2015) Applicatie Aw beschikbaar voor indienen scheidingsvoorstellen (september

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek Datum : 23 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Over scheidingsvarianten en te scheiden

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 2 2.1 Verbeterplan... 2

Nadere informatie

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer Gemeente Steenwij kerland College van Burgemeester en Wettiouders Postbus 162 8330 AD STEENWIJK woonconcept Ingekomen d.d. Zaaknummer; Reeks: O 8 JUL 2S;S > II Steenwijkerlaiul Ons kenmerk 2016-0018787

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden René Goorden Oktober 2014 Novelle? een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 pagina's, maar hierover bestaat

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 2 2.1 Verbeterplan... 2

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT HUURDERSBELANG WONINGSTICHTING NAARDEN EN GEMEENTE GOOISE MEREN

CONSULTATIEDOCUMENT HUURDERSBELANG WONINGSTICHTING NAARDEN EN GEMEENTE GOOISE MEREN Woningstichting Naarden CONSULTATIEDOCUMENT HUURDERSBELANG WONINGSTICHTING NAARDEN EN GEMEENTE GOOISE MEREN Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB Opgesteld door Functie Lilian Verheul Directeur-bestuurder

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 3 2.1 Verbeterplan... 3

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 3 2.1 Verbeterplan... 3

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

DAEB-woning. Deze parkeergelegenheden komen in de DAEB-tak

DAEB-woning. Deze parkeergelegenheden komen in de DAEB-tak 1 Woningcorporaties zijn sinds de Herziening van de Woningwet op 1 juli 2015 wettelijk verplicht om vanaf 2018 hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-daeb-activiteiten.

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing 1 mei 2017 2/9 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten. Een corporatie

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij (des)investeringen, financiering, risico s Het resultaat van onze dienstverlening is

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing WSW richtlijn juridische splitsing 2/8 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten.

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders Sectorgroep Woningcorporaties Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders PwC Agenda Waar gaat het om? Financiële gevolgen Onderwerpen voor nadere uitwerking Conclusies Slide 2 Waar gaat

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 2 2.1 Verbeterplan... 2

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt Januari 2015, Birgitte van Hoesel In dialoog met u over wat ons bindt Onze omgeving in historisch perspectief 2 Challenge om verandering te realiseren 3 Missie en risicostrategie 4 WSW-missie WSW draagt

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Een financiële analyse van mogelijke gevolgen van de DAEB-splitsing. Johan Conijn & Frank Vermeij

Een financiële analyse van mogelijke gevolgen van de DAEB-splitsing. Johan Conijn & Frank Vermeij Een financiële analyse van mogelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Johan Conijn & Frank Vermeij Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De hoofdlijnen van het DAEB-model... 4 2.1 De startpositie...

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 3 2.1 Verbeterplan... 3

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB De Marken 1- Notagegevens Notanummer 2016-002052 Datum 05-12-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties

Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit Woningcorporaties Datum 15 mei

Nadere informatie

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB Woningstichting Eigen Haard Verzoek om zienswijze aan gemeenten en huurdersorganisaties versie 08-08-2016 Inhoud Inleiding... 3 1. Eigen Haard kiest voor een administratieve

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB Te besluiten om 1. een positieve zienswijze aan de SOR af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. de

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB / niet-daeb Datum 20-10-2015 Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB / niet-daeb 20-10-2015 Colofon

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/NIET-DAEB PRÉ WONEN

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/NIET-DAEB PRÉ WONEN SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/NIET-DAEB PRÉ WONEN Velserbroek, 13 juli 2016 G. van Breda J. Eijkemans B. ter Heide E. van der Knaap VOORWOORD Voor u ligt het scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb van Pré Wonen.

Nadere informatie

tv ÄÎHriptļ LJCnm****

tv ÄÎHriptļ LJCnm**** Wonen,*i j tv ÄÎHriptļ LJCnm**** 2016-34375 (BIJLAGE) ONTWERPVOORSTEL VOOR SCHEIDING DAEB EN NIET-DAEB Maasland, september 2016 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...2 2 Inleiding... 5 3 Keuze administratieve

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Trendanalyse WSW 2015

Trendanalyse WSW 2015 Trendanalyse WSW 2015 Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Financiële positie corporaties 6 2. Beschikbaarheid van betaalbare woningen 10 3. Veroudering vastgoed 16 4. Risico s 18 5. Verantwoording 21 6. Bijlage

Nadere informatie

^ VdeAlliantie m

^ VdeAlliantie m ^ VdeAlliantie --------------------------- m Gemeente Zeewolde Gemeente Zeewolde T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouder Postbus 1 3890 AA Zeewolde '"gekomen: ļ 0 OKT. ŻÜ16 j~~-------- - - - -

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument consultatie scheiding DAEB/niet-DAEB

Verantwoordingsdocument consultatie scheiding DAEB/niet-DAEB Verantwoordingsdocument consultatie scheiding DAEB/niet-DAEB Verantwoordingsdocument consultatie scheiding DAEB/niet-DAEB Datum mei 2016 Inleiding Op 27 mei 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Verhuurderheffing en corporaties Een financiële analyse. Johan Conijn & Wolter Achterveld

Verhuurderheffing en corporaties Een financiële analyse. Johan Conijn & Wolter Achterveld Verhuurderheffing en corporaties Een financiële analyse Johan Conijn & Wolter Achterveld 7 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 SBI en de inrichting daarvan... 4 2.1 Inrichting van SBI... 4 3

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

De woningcorporatiesector in beeld 2016

De woningcorporatiesector in beeld 2016 De woningcorporatiesector in beeld 1 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) brengt jaarlijks de financiële positie en prestaties van de woningcorporatiesector in beeld. Dit gebeurt op basis van de cijfers

Nadere informatie

Handboek Daeb Niet Daeb Deel B Bijlagen

Handboek Daeb Niet Daeb Deel B Bijlagen Handboek Deel B Bijlagen Inhoudsopgave splitsingsplan Corporatie catalogus In de serie Corporatie Governance 1 versie 8 juli 2016 2 versie 8 juli 2016 Dit Handboek beoogt niet uitputtend te zijn. Hoewel

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Hanjo Lagas, directeur Atrivé Het middensegment in de huursector VOGON studiemiddag, 14 september 2011 Visie Europa In 2007 klacht IVBN in 2007 (belangenvereniging

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

ber ng V 19 decem gro3 AL Be

ber ng V 19 decem gro3 AL Be ALV 19 december 2016 Begro3ng 2017 Achtergrond cijfers Transi'ejaar (2016-2017) Scha6ng kosten van uitbesteden opera'onele ac'viteiten & werkzaamheden technisch adviseur Daling bestuurskosten S'jging advieskosten

Nadere informatie

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Johan Conijn & Wolter Achterveld 30 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gevolgen verhuurderheffing... 3 3 Gevolgen nieuwe investeringsfaciliteit,

Nadere informatie

Bijlage: Financiële paragraaf

Bijlage: Financiële paragraaf Bijlage: Financiële paragraaf Disclaimer Het bod is onder voorbehoud van wijziging in wet- Ã regelgeving en veranderende marktsituatie. Havensteder werkt volgens het credo 'eerst verdienen, dan uitgeven'.

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 3 2.1 Verbeterplan... 3

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Ontwerp scheidingsplan DAEB/Niet-DAEB woningcorporatie Mitros

Ontwerp scheidingsplan DAEB/Niet-DAEB woningcorporatie Mitros Ontwerp scheidingsplan DAEB/Niet-DAEB woningcorporatie Mitros Verzoek om zienswijze aan gemeenten Utrecht en Nieuwegein en HuurdersNetwerkMitros Utrecht 24 augustus 2016 www.mitros.nl Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB

SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB SCHEIDINGSVOORSTEL DAEB/niet-DAEB Inhoud Algemeen scheidingsvoorstel... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Bijzondere situatie Vestia... 2 1.3 Proces... 2 2. Wettelijke uitgangspunten... 3 2.1 Verbeterplan... 3

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 Woningcorporaties en gemeenten Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 WSW en het borgstelsel Statutair: Het doel van de stichting is te bevorderen dat toegelaten instellingen geld kunnen lenen

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit woningcorporaties

Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit woningcorporaties Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit woningcorporaties Toelichting op de gegevensuitvraag definitief scheidingsvoorstel Autoriteit woningcorporaties Datum 21 juni

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE TEN BEHOEVE VAN VOORGENOMEN FUSIE

FINANCIËLE ANALYSE TEN BEHOEVE VAN VOORGENOMEN FUSIE FINANCIËLE ANALYSE TEN BEHOEVE VAN VOORGENOMEN FUSIE 12 april 2017 DOEL EN OPZET ANALYSE Doel analyse Recent zijn AlleeWonen en WEL een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een fusie. Doel van dit

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016.

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus 105 7490 AC DELDEN Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 Woningwet: scheiden en splitsen AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 1 Agenda Onderwerpen 1. Uitgangspunten 2. Strategie niet-daeb 3. Administratief scheiden - keuzes 4. Juridisch splitsen positie WSW

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

POORT6. Poort6, corporatie in ontwikkeling

POORT6.  Poort6, corporatie in ontwikkeling POORT6 www.poort6.nl Poort6, corporatie in ontwikkeling Gemeenteraad Gorinchem, 22 september 2016 Onderwerpen Poort6 2012-heden Terugblik langs strategische pijlers Speelveld binnen nieuwe Woningwet Bod

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie