Voorwaarden Annuïteitenlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Annuïteitenlening"

Transcriptie

1 Voorwaarden Annuïteitenlening

2 Bij uw Annuïteitenlening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u. De Voorwaarden Annuïteitenlening zijn geldig vanaf 1 oktober De informatie uit deze Voorwaarden kan wijzigen. Dit geldt ook voor rentepercentages. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel ING is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888, 1102 MG in Amsterdam, handelsregister nr in Amsterdam. ING is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM. Ook staat ING onder het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor meer informatie over het toezicht op ING kunt u contact opnemen met DNB ( de AFM ( of de ACM (

3 Inhoudsopgave De voorwaarden 4 Het product 4 Het gebruik 5 Rente 5 Betaling en kosten 6 Vervroegde opeisbaarheid 6 Overige voorwaarden 7 Definities 7 Voorwaarden Annuïteitenlening oktober

4 De voorwaarden 1 Samenhang 1.1 Om gebruik te kunnen maken van een Annuïteitenlening, sluit u een Kredietovereenkomst met ING. Deze Voorwaarden Annuïteitenlening zijn onderdeel van die Kredietovereenkomst. In de Kredietovereenkomst kunnen bepalingen staan die afwijken van de voorwaarden Annuïteitenlening. De bepalingen in de Kredietovereenkomst hebben dan voorrang. 1.2 Ook de Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing op de Kredietovereenkomst. Behalve op punten waar die afwijken van de Kredietovereenkomst en de Voorwaarden Annuïteitenlening. De Kredietovereenkomst en de Voorwaarden Annuïteitenlening hebben dan voorrang. Het product 2 De Annuïteitenlening 2.1 Met de Annuïteitenlening leent u geld tegen een vaste debetrente. U kunt de lening in één keer of in delen opnemen tegen betaling van een rentevastpremie over het niet opgenomen gedeelte. 2.2 Als u de lening eenmaal heeft afgesloten, moet u de verschuldigde bedragen betalen, zoals debetrente, aflossing, provisies, premies en andere kosten. Voor de betaling van deze bedragen en het opnemen van de lening heeft u een Betaalrekening van ING nodig. Heeft u nog geen Betaalrekening? Dan moet u deze openen voordat u de lening afsluit. Onder bepaalde voorwaarden is deze Betaalrekening gratis. Afschrijving van een rekening bij een andere bank is niet mogelijk. 2.3 U lost uw lening af volgens een schema dat in uw Kredietovereenkomst is afgesproken. Een afgelost bedrag kunt u niet opnieuw opnemen. 2.4 Bij een Annuïteitenlening betaalt u een vast termijnbedrag. Dit termijnbedrag noemen wij een annuïteit. Een annuïteit bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Aan het begin van de looptijd van een Annuïteitenlening is de rentecomponent groter dan aan het eind van de looptijd. De rentecomponent loopt terug, omdat met iedere aflossing de lening lager wordt. Bij de aflossingscomponent is dit precies andersom; deze is aan het begin kleiner dan aan het einde van de looptijd. Hierdoor heeft u op de helft van de looptijd, nog niet de helft van de lening afgelost. Het grootste gedeelte van de aflossingen vindt plaats in de tweede helft van de looptijd van de lening. De annuïteit geldt voor de overeengekomen rentevastperiode. Deze wordt vastgesteld wanneer het totale geldbedrag is opgenomen. Tot die tijd betaalt u alleen debetrente over het opgenomen geldbedrag en een rentevastpremie over het niet opgenomen gedeelte. Als er een nieuwe rentevastperiode start, wijzigt de debetrente en wordt een nieuwe annuïteit berekend. 3 Beschikbaar stellen van de Annuïteitenlening 3.1 Bent u akkoord met de voorwaarden in de Kredietovereenkomst en met deze Voorwaarden Annuïteitenlening, dan ondertekent u de Kredietovereenkomst. Wilt u gebruikmaken van de Annuïteitenlening? Dat kan als de Kredietovereenkomst is getekend, de zekerheden zijn gevestigd die in uw Kredietovereenkomst staan, aan de bepalingen in de Kredietovereenkomst is voldaan en er zich geen situaties voordoen, zoals genoemd in deze voorwaarden bij artikel 12 Vervroegde opeisbaarheidsgronden. 4. Hoofdelijke aansprakelijkheid 4.1 Heeft u samen met iemand anders een Kredietovereenkomst gesloten? Dan is ieder hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat ieder afzonderlijk geheel aansprakelijk is tegenover ING. Dit geldt voor alle verplichtingen, die uit deze Kredietovereenkomst, een andere met ING gesloten Kredietovereenkomst of uit de wet voortvloeien. ING kan een regeling treffen, bijvoorbeeld een uitstel van betaling met één persoon. Deze regeling geldt dan niet voor de andere personen. 5 Registratie bij BKR 5.1 Zodra de Kredietovereenkomst is gesloten, melden wij de gegevens van de lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Als er in de toekomst langdurige achterstanden of andere onregelmatigheden voorkomen, dan melden wij dat ook bij het BKR. 6 Informatieplicht 6.1 Elk jaar moet u ons informatie verstrekken over uw financiële situatie. In uw Kredietovereenkomst staat welke informatie dat is. U moet deze informatie binnen zes maanden na afloop van ieder kalenderjaar aan ons verstrekken. Hieronder staat waar deze informatie verder aan moet voldoen: U garandeert dat deze informatie een juist beeld geeft van uw financiële situatie en de financiële situatie van uw eventuele onderneming(en); U bent verplicht ons schriftelijk te informeren als uw persoonlijke of financiële situatie verandert. Als uw omstandigheden veranderen, kan dit invloed hebben op uw financiële situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verandering in uw inkomen of in uw (gezins)situatie. Wij maken dan een inschatting van de gevolgen voor de afspraken in uw Kredietovereenkomst; Als u ondernemer bent, dan moet de informatie over uw onderneming(en) opgesteld zijn volgens de wet- en regelgeving die in Nederland geldt en de algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving; Als u ondernemer bent, dan bent u verplicht ons schriftelijk te informeren over veranderingen in het financiële jaar. Dit geldt ook als de grondslagen van de financiële verslaggeving veranderen, bijvoorbeeld door een nieuwe financiële regelgeving; Voorwaarden Annuïteitenlening oktober

5 ING mag voor de beoordeling van uw financiële situatie informatie bij derden opvragen. Bijvoorbeeld bij bureaus die uw kredietwaardigheid beoordelen; ING mag informatie over uw financiële situatie verstrekken aan derden die borg voor u staan, zekerheden hebben verstrekt of verklaringen hebben afgegeven. 6.2 U bent verplicht op ons verzoek alle overige informatie en inlichtingen te verstrekken, bijvoorbeeld een taxatierapport of een WOZ-waarde van een onderpand. 6.3 Alle informatie die wij van u ontvangen moet duidelijk leesbaar en in een acceptabele vorm zijn. Is dit niet het geval, dan mogen wij deze informatie nogmaals bij u opvragen. Daarnaast mogen wij u vragen om aanvullende informatie over uw financiële situatie. Het gebruik 7 Opnemen 7.1 Wilt u de hele lening in één keer of een gedeelte daarvan opnemen? Dat kan als dit in uw Kredietovereenkomst is vastgelegd. U informeert ons op welke datum u welk bedrag wilt ontvangen. Wij schrijven het bedrag dan over naar uw Betaalrekening. Het (elektronische) rekeningafschrift waarop de overschrijving staat, geldt als bevestiging dat het bedrag is opgenomen. 7.2 Heeft u het bedrag van de lening op de laatste dag van de opnameperiode niet (geheel) opgenomen? Dan zal ING jaarlijks beoordelen of u nog over dit bedrag mag beschikken. Vanaf de laatste dag van de opnameperiode heeft ING het recht maar niet de plicht om het niet opgenomen bedrag over te maken naar uw Betaalrekening. Wordt (een gedeelte van) de lening niet meer opgenomen? Dan bent u over dat bedrag dezelfde vergoeding verschuldigd, zoals genoemd bij artikel 8 Vervroegd aflossen. 7.3 Als er geen opnameperiode met ING is overeengekomen, dan kan het gedeelte van de lening dat niet is opgenomen, zowel door u als door ING zonder opzegtermijn schriftelijk worden opgezegd. In geval van opzegging moet u over het bedrag van de lening dat niet is opgenomen dezelfde vergoeding betalen zoals genoemd bij artikel 8 Vervroegd aflossen. 8 Vervroegd aflossen 8.1 Door vervroegd af te lossen wordt de looptijd van uw lening korter, tenzij met ING anders wordt overeengekomen. Vervroegd afgeloste bedragen mag u niet opnieuw opnemen. Vervroegd aflossen is zonder vergoeding toegestaan op de laatste dag van de rentevastperiode. 8.2 Als u een bedrag vervroegd aflost dat niet met u is overeengekomen in de Kredietovereenkomst of als wij de lening vervroegd opeisen, dan moet u naast de verschuldigde debetrente en kosten, de contante waarde van het renteverschil aan ons voldoen. Het renteverschil bestaat uit de debetrente die u zou betalen als u niet vervroegd zou aflossen, verminderd met de rente die ING op het moment van vervroegde aflossing op de geldmarkt kan ontvangen voor vergelijkbare leningen. Vergelijkbare leningen zijn leningen, die qua grootte gelijk zijn aan de vervroegde aflossing en qua looptijd gelijk zijn aan de resterende rentevastperiode. Het contant maken van het renteverschil zal gebeuren tegen de actuele interbancaire rente op het moment van vervroegde aflossing. Rente 9 Herziening rentevastpremie en rentewijziging 9.1 De rentevastpremie die in uw Kredietovereenkomst staat, blijft tot zes maanden na dagtekening van de Kredietovereenkomst ongewijzigd. Als na zes maanden de inkoopkosten van geld op de geldmarkt voor ING hoger zijn geworden, dan mag ING deze kostenstijging verwerken in uw rentevastpremie. 9.2 Als de debetrenteberekening niet in uw Kredietovereenkomst staat, dan wordt de debetrente berekend over het aantal werkelijk verstreken dagen. In deze berekening heeft een jaar 360 dagen. 9.3 Voor de berekening van de provisies en/of premie wordt de maand en het jaar gesteld op het juiste aantal dagen. 9.4 U ontvangt uiterlijk drie maanden voor het einde van een overeengekomen rentevastperiode een schriftelijk voorstel voor een nieuw rentepercentage en bijbehorende nieuwe rentevastperiode. Reageert u niet uiterlijk op de laatste dag van de rentevastperiode op het voorstel? Dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het voorstel. Bent u het niet eens met het nieuwe rentepercentage en bijbehorende nieuwe rentevastperiode? En lukt het u niet om op de laatste dag van een rentevastperiode overeenstemming met ING te bereiken over een nieuw rentepercentage? Dan bent u verplicht om alles wat u aan ING verschuldigd bent op de laatste dag van de lopende rentevastperiode te voldoen. U bent dan geen vergoeding vervroegde aflossing verschuldigd. 9.5 ING heeft het recht om de frequentie van de debetrenteafrekening en de tarieven te verhogen gedurende de duur van de lening met een bij de Bank gebruikelijke toeslag als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld: bij ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt; bij verandering in uw financiële situatie en /of de waarde van de verstrekte zekerheden; als één van de groepsmaatschappijen meer kosten moet maken of meer kapitaal of liquiditeit moet aanhouden in verband met het krediet; als de kosten om het krediet aan te trekken hoger zijn dan de rente die met u is overeengekomen in de kredietovereenkomst. Voorwaarden Annuïteitenlening oktober

6 Betaling en kosten 10 Betaling 10.1 U betaalt alle aflossingen, debetrente, provisies, premies, kosten, vergoedingen en dergelijke op de in de Krediet overeenkomst afgesproken tijdstippen of bij ING gebruikelijke tijdstippen. Dit doet u zonder enige verrekening, inhouding of aftrek. De betalingen verlopen via uw Betaalrekening Met elke betaling worden in de eerste plaats alle kosten, provisies en premies voldaan. In de tweede plaats wordt de debetrente voldaan. In de derde plaats wordt de aflossing van het uitstaande bedrag voldaan. En in de vierde plaats worden alle andere bedragen voldaan die volgens de Kredietovereenkomst zijn verschuldigd, voor zover deze niet vallen onder de andere in dit artikel genoemde posten ING is bevoegd alle verschuldigde debetrente, provisies, premies, kosten, vergoedingen en dergelijke die met u zijn overeengekomen af te schrijven van uw Betaalrekening. Dit gebeurt op tijdstippen die met u zijn afgesproken in uw Kredietovereenkomst of op bij ING gebruikelijke tijdstippen. U bent verplicht te zorgen voor voldoende bestedingsruimte om de bedragen te kunnen laten afschrijven. ING schrijft deze bedragen ook af als u niet voldoende bestedingsruimte op uw Betaalrekening heeft. 11 Kosten 11.1 Voor het verwerken van wijzigingen in uw lening, brengt ING kosten in rekening. Wij informeren u over de hoogte van deze kosten. Wij zijn bevoegd deze kosten af te schrijven van uw Betaalrekening Alle kosten in verband met de handhaving en de uitoefening van de rechten van ING komen voor uw rekening. Voorbeelden van deze kosten zijn gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en kosten van deskundigen, zoals advocaten, accountants en adviseurs Als niet door u, maar door iemand anders hypotheekrecht wordt verleend, dan komen de kosten zoals genoemd in de artikelen 5 en 8 van de Algemene Bepalingen van Zekerheidstelling (voor Schepen) voor uw rekening. Deze bepalingen zijn van toepassing verklaard op deze zekerheidsstelling. U verklaart hiermee bekend te zijn Als u een verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, dan bent u boven op de contractrente ook vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Deze vertragingsrente is dagelijks opeisbaar en bent u verschuldigd over het niet tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat u uw verplichting niet nakomt. Wij berekenen de vertragingsrente op maandbasis. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend. Vervroegde opeisbaarheid 12 Vervroegde opeisbaarheidsgronden 12.1 Alle bedragen die u op grond van de Kredietovereenkomst verschuldigd bent, zijn direct en ineens opeisbaar als één van onderstaande gebeurtenissen zich voordoet. ING zal dit alleen doen, als dit volgens haar belangen wenselijk is. U komt een aflossingsverplichting, renteverplichting, of andere verplichting op grond van deze Kredietovereenkomst of een andere met ING gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet volledig na; U komt een verplichting op grond van een financierings- of garantieovereenkomst die u met derden heeft gesloten niet, niet tijdig of niet volledig na; U wordt failliet verklaard of uw faillissement wordt aangevraagd. U vraagt surseance van betaling aan of u vraagt de wettelijke schuldsaneringsregeling aan; Er wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd op alle of een belangrijk gedeelte van uw goederen; U raakt uw beroeps- of bedrijfsvergunning of inschrijving kwijt, deze vervalt of wordt ontzegd; U verliest het vrije beheer over uw vermogen, u bent naar het buitenland verhuisd of u overlijdt; U of iemand anders heeft namens u een verklaring of opgave gedaan, die onjuist of onvolledig is. Of u heeft een omstandigheid die voor ING belangrijk is verzwegen; Een aan ING verstrekte zekerheid is nietig, vernietigbaar of niet van de vereiste rang. Of een toegezegde zekerheid wordt niet op tijd verstrekt of vervalt voortijdig; De juridische of economische gerechtigheid tot een aan ING verstrekte zekerheid wijzigt. Of enig zakelijk recht met betrekking tot de zekerheden ontstaat of vervalt. Alle goederen of een deel van de goederen die onderpand zijn voor ING, gaan verloren, worden vernietigd of raken beschadigd; U gebruikt de lening niet of slechts deels voor het doel waarvoor deze lening aan u is verstrekt. U gebruikt de lening (mede) voor het behalen van rentevoordelen. Of u gebruikt de lening voor het plegen van rentearbitrage door middel van transacties die niet behoren tot de normale bedrijfsuitoefening; Eén van de hierboven genoemde omstandigheden doet zich voor met betrekking tot een derde. Deze derde heeft zich ten behoeve van ING borg, garant of hoofdelijk medeschuldenaar gesteld voor de verplichtingen op grond van de Kredietovereenkomst. De borgtocht of de garantie wordt door de borg of de garant opgezegd. Een derde, die zekerheden heeft verstrekt of heeft toegezegd te zullen verstrekken, blijft in gebreke met de nakoming van een verplichting op grond van de (toegezegde) zekerheidstelling; Wetgeving (of de uitleg daarvan) is gewijzigd of de overheid (of een derde) heeft een maatregel genomen die gevolgen heeft of kan hebben voor uw lening en/of de waarde van de Voorwaarden Annuïteitenlening oktober

7 verstrekte zekerheden. En het is niet gelukt om binnen een redelijke door ING te stellen termijn, met ING tot overeenstemming te komen over een aanpassing van de Kredietovereenkomst en/of de zekerheden; Er zijn andere omstandigheden, waardoor redelijkerwijs niet van ING kan worden verlangd dat ze de Kredietovereenkomst op de overeengekomen voorwaarden voortzet U brengt ING direct op de hoogte als één van deze gebeurtenissen zich voordoet of zich waarschijnlijk zal voordoen In geval van vervroegde aflossing als gevolg van één van de genoemde gebeurtenissen bent u een vergoeding verschuldigd zoals genoemd bij artikel 8 Vervroegd aflossen. Overige voorwaarden 13 Correspondentie Correspondentie van ING wordt altijd aan één postadres gericht. Definities Betaalrekening Een ING betaalrekening waarop het saldo in euro s wordt aangehouden en die u nodig heeft om van de betaaldiensten van ING gebruik te kunnen maken. Een Betaalrekening kan staan op naam van één of twee rekeninghouders. Lening Een lening, zoals vastgelegd in de Kredietovereenkomst. Opnameperiode De periode waarbinnen volgens de Kredietovereenkomst een lening moet worden opgenomen. Kredietovereenkomst De offerte, wijzigingsbrief of andere Kredietovereenkomst waarin de lening is vastgelegd. 14 Voorwaarden wijzigen ING mag, binnen de grenzen van de wet, de voorwaarden altijd wijzigen. Wijzigingen zijn voor u bindend vanaf 30 dagen nadat wij u schriftelijk of op een andere wijze hierover hebben geïnformeerd. 15 Contractovername ING kan met uw medewerking haar rechten en plichten uit de Kredietovereenkomst overdragen aan een derde. U verleent bij voorbaat uw medewerking aan een contractovername. De contractovername komt tot stand op het moment dat u daar schriftelijk over bent geïnformeerd, of op de datum die in de brief van de contractovername staat. Voorwaarden Annuïteitenlening oktober

8 Meer weten? Kijk op ing.nl Of bel

Voorwaarden Rentevastlening

Voorwaarden Rentevastlening Voorwaarden Rentevastlening Bij uw Rentevastlening horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u. De Voorwaarden Rentevastlening zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Voorwaarden Rekening Courant Krediet

Voorwaarden Rekening Courant Krediet Voorwaarden Rekening Courant Krediet Bij uw Rekening Courant Krediet horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten. En wat wij verwachten van u. De Voorwaarden Rekening Courant

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Voorwaarden Plus Betalen

Voorwaarden Plus Betalen Particulier Betalen Voorwaarden Plus Betalen Dit zijn de Voorwaarden Plus Betalen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet rood mag

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Dit zijn de Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Dit zijn de Voorwaarden Jongerenbetaalrekening. In dit document leest u informatie over deze betaalrekening en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Zakelijk Krediet Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten en producten

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw adviesgesprek Stap voor stap

Haal het maximale uit uw adviesgesprek Stap voor stap Haal het maximale uit uw adviesgesprek Stap voor stap ING Bank N.V. (hierna: ING) is statutair gevestigd aan het Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam. ING is geregistreerd

Nadere informatie

Leningovereenkomst met startende onderneming

Leningovereenkomst met startende onderneming Leningovereenkomst met startende onderneming Mevrouw Willemsen, wonende of kantoorhoudende aan de Den Elterweg 75 te Zutphen, burgerservicenummer 12345678 (dit is natuurlijk een voorbeeldovereenkomst,

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Studentenrekening

Voorwaarden ASN Studentenrekening Voorwaarden Dit zijn de Voorwaarden. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat je niet rood mag staan als we dat niet hebben afgesproken.

Nadere informatie

WOZ-krediet. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

WOZ-krediet. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl WOZ-krediet S E L E C T Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomkeuken gevonden, het huis verbouwen, de

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening. Voorwaarden SNS Jongerensparen ( )

Voorwaarden SNS Jongerenrekening. Voorwaarden SNS Jongerensparen ( ) Voorwaarden SNS Jongerenrekening en Voorwaarden SNS Jongerensparen 8.4243.00.1711 (01-11-2017) Voorwaarden SNS Jongerenrekening Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1504 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl WOZ-krediet PLUS BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl www.defamplus.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomkeuken gevonden, het huis verbouwen,

Nadere informatie