1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom."

Transcriptie

1 Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 12 juni 2012 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 3 juli Locatie: Dordrecht 1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering: Alblasserdam: R. van Lavieren, A.C. van t Zelfde, A.G. Clements; Dordrecht: D. Kensenhuis; H.I.-Ambacht: S. van Die, J.C.W.H. Groos; Papendrecht: A. de Graaf, R.V. van Engelen; Sliedrecht: L. van Rekom. 2. Vaststelling agenda en mededelingen Dhr. Van Antwerpen (Beter voor Dordt) wil van agendapunt 9 een bespreekstuk maken i.p.v. een hamerstuk. De samenwerkende lokale partijen en de regiofracties van CDA en SGP-CU willen een amendement indienen aangaande dit punt. Mevr. Koene (VVD) wil graag eerst op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het amendement en de consequenties en verzoekt daarom dhr. Van Antwerpen om dit punt van de agenda af te halen en terug te geleiden naar de agendacommissie. Dhr. Staat (CU/SGP) en dhr. Heijkoop (CDA) kunnen zich vinden in het voorstel van dhr. Van Antwerpen. Dhr. Van Verk (PvdA) deelt mee dat over het betreffende onderwerp in de vorige carrousel uitgebreid is gediscussieerd, waarbij de wethouder een aantal toezeggingen heeft gedaan. Voor onze fractie was dit voldoende om het stuk door te laten gaan als hamerstuk omdat e.e.a. goed geborgd zou worden in het verslag. Achteraf blijkt er geen verslag te zijn. Wij willen dus de toezeggingen nog een keer horen van de wethouder of iedereen de gelegenheid geven om een woordvoering voor te bereiden en het agendapunt doorschuiven naar de volgende keer met medeneming van het genoemde amendement. Mevr. De Smoker (D66) ondersteunt het voorstel van mevr. Koene. De portefeuillehouder, dhr. Van de Burgt, deelt mee dat invoering wettelijk is geregeld per 1 juli a.s. Doorschuiven van dit agendapunt is dus geen optie. Dhr. Van Verk vindt dat een betrekkelijk fatale datum. 3 Juli vergaderen we opnieuw. Volgens hem vloeit er geen bloed wanneer op die avond het stuk nogmaals wordt behandeld. De voorzitter stelt voor over beide voorstellen te stemmen. Over een ordevoorstel wordt volgens het reglement van de Drechtraad niet gewogen gestemd maar als persoon. Dhr. Van Antwerpen geeft aan het wel jammer te vinden. Hij heeft ruim een week geleden al een mail gestuurd naar de regiogriffie met zijn verzoek. Nu zou het punt van de agenda kunnen verdwijnen. De voorzitter stelt voor de stemming af te wachten. Er zijn in totaal 34 mensen van de Drechtraad aanwezig. 17 personen zijn voor het voorstel van dhr. Van Antwerpen. 17 personen zijn voor het voorstel van dhr. Van Verk. De voorzitter concludeert dat met deze uitslag het voorstel blijft zoals het is, een hamerstuk. En op een hamerstuk kan geen amendement worden ingediend. Op voorstel van de Drechtraad wordt de vergadering 5 minuten geschorst. De voorzitter heropent de vergadering en vraagt of inzichten zijn gewijzigd. Dhr. Van Verk deelt mee het ordevoorstel van dhr. van Antwerpen te steunen. De voorzitter brengt het ordevoorstel van dhr. Van Antwerpen opnieuw in stemming. Na stemming blijken 24 personen voor het ordevoorstel te zijn en 10 tegen. Dat betekent dat het ordevoorstel wordt gehonoreerd en agendapunt 9 een bespreekpunt wordt met een amendement. Dhr. Boersma: in de carrousel Sociaal is bedacht dat agendapunt 6 WWB 2012 verheven zou kunnen worden tot een hamerstuk. De voorzitter deelt mee ook begrepen te hebben dat agendapunt 8, Gebiedsvisie Deltapoort, een hamerstuk kan zijn. De vergadering gaat akkoord beide agendapunten aan te merken als hamerstuk met eventueel een stemverklaring.

2 pagina 2 De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. Daarna volgen de mededelingen: de voorzitter heet speciaal welkom mevr. Middelkoop-van den Adel, onlangs benoemd tot plaatsvervangend Drechtraadlid namens het CDA in Papendrecht; mevr. Burger is vorige week in de ledenvergadering van de VNG benoemd in de VNGcommissie Werk en Inkomen. Zij wordt van harte gefeliciteerd met deze benoeming; het werkbezoek aan Brussel zal niet op 12 oktober plaatsvinden maar op 16 november a.s. dhr. Van Antwerpen deelt mee dat heel recent Dordrecht de prijs won voor evenementenstad Veel van deze evenementen vinden plaats in de Dordtse binnenstad. Eén van de pieken in de Drechtsteden. De prijs zien we als een opmars voor ons gebied en het is ook een beetje een Drechtstedenprijs, zeker als we ons realiseren dat een flink deel van de onmisbare vrijwilligers afkomstig is uit de Drechtstedengemeenten. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 8 mei 2012 Het verslag wordt vastgesteld. 5. Reactie op motie netto-effectiviteit re-integratie Op verzoek van de regiofractie D66 in de vergadering van 8 mei jl. wordt ingekomen stuk 299 geagendeerd. Dhr. Van Antwerpen deelt mee dat de samenwerkende lokale partijen worstelen met dit onderwerp. Er ligt een aangenomen motie van de Drechtraad, maar aan de andere kant liggen er ook steekhoudende argumenten om niet mee te werken aan het onderzoek van Regioplan. We vinden het argument dat mensen door dit onderzoek zonder dienstverlening komen te zitten wel steekhoudend en daarmee zijn we geneigd gehoor te geven aan de memo van de portefeuillehouder. Echter, we willen dan wel graag zien dat er binnen 6 maanden een onderzoek plaats vindt naar de effectiviteit van Baanbrekend Drechtsteden. De portefeuillehouder heeft herhaaldelijk aangegeven dat Baanbrekend succesvol is maar in hoeverre is de geregistreerde uitstroom te danken aan Baanbrekend? We willen ook graag inzage in de kosten. Als de portefeuillehouder deze toezegging kan doen kunnen wij akkoord gaan met de memo zoals die voorligt. Dhr. Boersma (regiofractie SGP/CU): op 3 april jl. heeft mijn fractie deze motie niet ondersteund. Het DB heeft wat ons betreft goede redenen om deze motie niet uit te voeren. De vraagtekens bij de onderzoeksopzet geven de doorslaggevende reden. Wij onderschrijven deze redenering en we accepteren dat de motie niet wordt uitgevoerd. Mevr. De Smoker (regiofractie D66 en VSP): dit is niet op verzoek van de regiofractie D66 geagendeerd, maar op verzoek van de VVD. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de reactie van de VVD-fractie. Wij kunnen leven met de inhoud van de memo. Dhr. Lichtenberg (regiofractie CDA): onze fractie kan zich aansluiten bij de voorgaande sprekers. Wij hebben wel de motie oorspronkelijk ondersteund vanuit de wens om meer inzage te krijgen in de effectiviteit van de re-integratie-instrumenten die wij inzetten. Wat dat betreft onderschrijven wij ook de woorden van dhr. Van Antwerpen. Mevr. Burger (regiofractie VVD): wij kunnen ons naadloos aansluiten bij dhr. Van Antwerpen met als toevoeging dat wanneer er een onderzoek komt, niet alleen gekeken wordt naar de uitstroom maar ook naar de instroom die dat weer tot gevolg heeft. Wat wel verbazend is, is dat er niet zo n reactie van de portefeuillehouder is geweest ten tijde van de vergadering, maar dat er nu wel een memo komt met een heleboel redenen om de motie vooral niet uit te voeren. Dhr. Van Verk (regiofractie PvdA): wij kunnen ons vinden in de woorden van voorgaande sprekers, maar dringen wel aan op een onderzoek op korte termijn naar de effecten van Baanbrekend. Daarbij zou ook de uitkomst van de monitor van het FNV betrokken moeten worden die juist op dit onderdeel een aantal opmerkelijke conclusies trekt. Dhr. Lammers (fractie Lammers): ten tijde van het indienen van de motie op 3 april jl. heeft de portefeuillehouder ook toen al uitgebreid geantwoord en hem ook ontraden. De memo geeft heel duidelijk aan waarom we de motie beter niet uit kunnen voeren. Reactie van de portefeuillehouder, dhr. Van de Burgt: de memo laat zien dat we de 2 e helft van 2012 de evaluatie inzetten van Baanbrekend. Dat zou precies in de termijn vallen die dhr. Van Antwerpen noemde. Dus deze toezegging kan ik doen. Ik heb de motie destijds ontraden met

3 pagina 3 argumenten, maar een deel van de argumentatie is nu in de memo nog toegevoegd. Ik denk dat alle fracties nu begrijpen waarom ik die ontrading gedaan heb. De monitor FNV en het onderzoek Baanbrekend zullen we zelfstandig gestand moeten doen. Misschien dat er wel een moment is dat we dat tegen elkaar aan kunnen leggen. Maar ik zou het nu niet willen koppelen. Dhr. Van Verk: ik zou m.n. het werkaspect wel betrokken willen zien in het onderzoek. Dhr. Van de Burgt: de onderzoekgegevens van het FNV hebben andere aannames en andere variabelen dan het onderzoek dat we bij Baanbrekend zullen doen. U heeft inhoudelijk wel een punt als het gaat over de 3 of 6 maanden. Ik zou het onderzoek van Baanbrekend wel zelfstandig willen laten plaatsvinden en dan kijken wat het betekent als je het tegen het FNV-onderzoek aan houdt. Dhr. Van Verk: meer vraagtekens roept de conclusie op van het FNV dat er geen sprake was van duurzame uitstroom. Terwijl juist Baanbrekend mede gericht is op duurzame uitstroom. Dhr. Van de Burgt: we hebben de cijfers van Baanbrekend laten zien van 2011, en daar heeft u kunnen zien dat 72% uitgestroomd is naar werk. Dat element moet je meewegen. In gesprek met het FNV kunnen we kijken hoe we dat kunnen aanleggen tegen Baanbrekend. De Drechtraad gaat akkoord. 6. Verordening WWB 2012 Het voorstel is het wijzigingsbesluit Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden c.a., 2012 en de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Drechtsteden vast te stellen. De voorzitter deelt mee dat tijdens het vaststellen van de agenda werd aangegeven dat dit een hamerstuk betrof. Aldus besloten. 7. Nieuwe dienstverleningsrelatie SCD GR-en Het voorstel is het vaststellen van - het Integraal voorstel andere vormgeving relatie SCD-GR-en d.d. 15 november de rapportage nadere uitwerking integraal voorstel andere vormgeving relatie SCD en de drie gemeenschappelijke regelingen, d.d. 30 januari de Meerpartijenovereenkomst SCD-GR-en, eindversie d.d. 15 februari 2012 en akkoord te gaan met het via alleenrecht onderbrengen van dienstverlening bij het SCD, in afwijking van de meerpartijenovereenkomst. Dit in het geval een GR kiest voor het vestigen van een alleenrecht in plaats van aanbesteding. Dhr. Loos (lokale partijen): als lokale partijen hebben we er grote moeite mee dat in deze tijden van crises, overheden met elkaar bedenken dat je eerst 17 miljoen euro gaat uitgeven aan niets, om vervolgens naar 5 miljoen te komen om uiteindelijk vanavond uit te komen op 2,98 miljoen. In het stuk wordt nergens verklaard hoe die 3 miljoen wordt terugverdiend. We hebben vanavond gesproken over de inhoud van het stuk en op idee van mevr. Kroes van GroenLinks hebben wij bedacht dat we de ruimte die u vraagt willen beperken tot de optie waarbij het voor de GRD het minste kost, en dat is komen tot de optie van alleenrecht. En de mogelijkheid om te komen tot een stukje aanbesteding wegnemen, omdat op dit moment ook een half miljoen euro veel geld is. Het voorstel willen we graag uitbreiden met een 5 e bullit. Hiervoor is een amendement ingediend. De voorzitter leest het amendement voor en deelt mee dat het amendement onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. Dhr. Van der Plaat (regiofractie D66): voor ons kan het niet zo zijn dat de Drechtsteden opdraaien voor onnodig hoge frictiekosten, vooral ook omdat de GR Zuid-Holland-Zuid deze kosten terug kunnen brengen door zogenaamd alleenrecht te vestigen bij de SCD. En het was ook de keuze van GR Zuid- Holland-Zuid om uit te treden. Daarom steunen wij het amendement. Daarnaast spreekt D66 zijn verbazing uit over het feit dat de raad bewust niet tussentijds is geïnformeerd over wat u van plan was. Dit is geciteerd uit de beantwoording van dhr. Tanis. D66 wil benadrukken dat wij het op prijs stellen voortaan transparant en duidelijk op de hoogte gehouden te worden van dergelijke beleidsvoornemens. We zullen u aan de toezegging houden ons actief op de hoogte te houden van de voortgang rondom de frictiekosten. Dhr. Hoogland (regiofractie SGP/CU): wij hadden dit stuk graag als hamerstuk behandeld, maar helaas kregen we dat in de carrousel er niet doorheen omdat het amendement er moest komen. We stemmen in met het voorliggende voorstel en onze overwegingen daarbij zijn naar voren gebracht in de carrousel van vanavond. Eén punt willen we nog wel onder de aandacht brengen, ook al genoemd door D66, wat ons betreft had het DSB de Drechtraad in meer informerende zin van tevoren moeten betrekken. Hierop heeft de wethouder in de carrousel ook glashelder gereageerd. Wat ons betreft is dat meer dan voldoende. Ten aanzien van het amendement nog het volgende. Het voorliggende voorstel en de financiële consequenties zijn een onderhandelingsresultaat. De uitkomst van een langdurig en

4 pagina 4 ingewikkeld proces. Onze fractie stemt in met het voorstel dat nu voorligt, en vindt de toegezegde inspanningsverplichting meer dan voldoende, mede omdat er bestuurlijk al zodanige besluitvorming is dat die 0,7 miljoen er in feite al ligt. Het besluit van het alleenrecht is eigenlijk al genomen en wat ons betreft zijn dat de belangrijkste motivaties om aan te geven dat het amendement niet nodig is. Wij gaan dus niet mee in dat amendement. Voor ons onderstreept dit amendement wel de noodzaak om de Drechtraad vooraf meer te betrekken. Dhr. Van der Plaat: als het al een voldongen feit is, is het toch ook niet nodig om in te stemmen met 1,2 miljoen euro? Dhr. Hoogland: voor zover ik begrepen heb is er nog onduidelijkheid over het laatste punt, dus het zou zo kunnen zijn dat het alleenrecht er toch niet komt, maar die kans is heel erg klein. Juist om de wethouder de ruimte te geven die hij nodig heeft zijn we als fractie niet voor het amendement. Dhr. Van Gameren (regiofractie PvdA): we onderschrijven de argumenten van dhr. Loos. Ik wil benadrukken dat het hier om een behoorlijk bedrag gaat. We vinden het zonde als dat zo zou verdwijnen. Eerder is al geprobeerd de relatie tussen de GR en het SCD te verbeteren met een package-deal. Dat is toen mislukt, terwijl er aardig wat geld in werd gestoken. Ook dat is een reden om ons straffer op te stellen tegenover deze frictiekosten. Net werd al gezegd dat het bijna zeker is dat het alleenrecht gevestigd zal worden, maar dat is voor ons dan ook wel weer een reden om het krediet voor die frictiekosten niet te beperken. We hebben dit in een amendement neergelegd en ik mag die van harte bij u aanbevelen. Mevr. Hofland (regiofractie CDA): ik wil niet de carrousel overdoen, maar alleen even ingaan op het amendement. Ik hoop dat de portefeuillehouder daar een reactie op zal geven voordat we tot stemming overgaan. Op voorhand hebben we gezegd dat we de onderhandelingen van de portefeuillehouder niet willen belemmeren, daarom zou het CDA dit amendement niet willen ondersteunen. Reactie van de portefeuillehouder, dhr. Tanis: we zullen hier de discussie in de carrousel niet overdoen en ik zal me beperken tot een paar hoofdlijnen. Ik wil even teruggrijpen op de start van het SCD. Het is vanavond niet voor het eerst dat we die conclusie trekken, PWC heeft in haar evaluatierapport ook heel nadrukkelijk aangegeven dat achteraf gezien er een aantal weeffouten gemaakt zijn in de relatie tussen de 6 deelnemende gemeenten, zo u wilt, de eigenaren van het SCD en Zuid-Holland-Zuid. Dat heeft vanaf het begin onduidelijkheid gegeven en op een aantal fronten geleid tot irritatie. Zuid-Holland-Zuid heeft aangegeven dat ze de relatie willen opheffen. Dat heeft geleid tot een startpositie van 18 miljoen aan frictiekosten. We hebben er met elkaar hard aan gewerkt om dat bedrag te verlagen. Het resterende bedrag is 2,6 miljoen en dat is nog steeds een hoop geld, waarbij er dan 0,67 ten laste van de GRD zou komen. Het is heel nadrukkelijk de verwachting dat de andere GR-en door inverdienkosten de andere bedragen terug zullen kunnen verdienen. Vanuit de rapportage van PWC zijn een drietal deelopdrachten geformuleerd en één van de opdrachten was om de klant-leverancier-relatie met de opdrachtgever helder te maken. Dat punt is wel gemeld in de tussentijdse maraps, maar we zullen dat als bestuur voortaan wat prominenter doen. Het is voor het bestuur ook een leerpunt naar de toekomst toe hoe we omgaan met de informatievoorziening aan de Drechtraad. We stellen vanavond de kaders vast. Dit betekent dat het bestuur het ook als een inspanningsverplichting ziet om met elkaar te werken aan het verder verlagen van de frictiekosten. Vanuit bestuurlijke optiek is het ingediende amendement niet nodig. Er is immers een gezamenlijke inspanningsverplichting en er is een bestuurlijke wil om met elkaar de frictiekosten zoveel mogelijk te verlagen. Ook is het zo dat de totale frictiekosten door de GRD maar gedeeltelijk zijn te beïnvloeden want ook GRD is daarin afhankelijk van de keuze die de andere GR-en maken. Gehoord en gezien hebben het aantal ondertekenaars van het amendement zie ik dit amendement als een steun in de rug om scherpe onderhandelingen te voeren en om ook de druk bij de diverse bestuurders op te voeren om met elkaar dit dossier tot een goed einde te brengen. Dhr. Hoogland: wij ervaren de reactie van de portefeuillehouder op het amendement als koppen tellen zonder inhoudelijke argumenten. Wij zijn niet overtuigd en nog steeds tegen het amendement, omdat deze overbodig is. Mevr. Hofland: als de portefeuillehouder dit amendement als steun ziet, kunnen we niet meer tegen zijn. Dhr. Van Gameren: inderdaad, uit de laatste woorden van dhr. Tanis leid ik af dat hij het amendement als steun ziet. De voorzitter geeft het amendement in stemming. Er is voldoende steun voor het amendement. De Drechtraad besluit conform het voorliggende voorstel. 8. Gebiedsvisie Deltapoort

5 pagina 5 Het voorstel is de Gebiedsvisie Deltapoort op basis van art. 6 GRD vast te stellen en tevens in te stemmen met: - het gebruik van de Gebiedsvisie Deltapoort als een richtinggevend kader voor afwegingen die op regionaal niveau gemaakt worden; - de kernwaarden, zoals beschreven in de Gebiedsvisie, als kwaliteitskader voor de verdere ontwikkeling van het gebied; - het voorop plaatsen van verbetering van ruimtelijke kwaliteiten bij de ontwikkeling van het gebied; - het gebruik van eensluidende termen bij de aanpassing en of actualisatie van het juridisch planologisch beleidskader, in samenwerking met de Deltapoortpartners. De voorzitter deelt mee dat dit agendapunt is aangemerkt als hamerstuk met eventueel een stemverklaring. Dhr. Exoo (regiofractie PvdA): we vinden het een prima voorstel met uitzondering van de glastuinbouw in het buitengebied tussen Zwijndrecht en Heerjansdam. De PvdA wenst geen extra woningen in dat buitengebied bij het saneren van al het glas. Bij saneren van glastuinbouw mogen er maximaal 3 woningen terug gebouwd worden, maar met allerlei regels kunnen dit er meer worden. Aldus besloten. 9. Regionaal beleidsplan schuldhulpverlening Het voorstel is het Regionaal beleidsplan schuldhulpverlening Drechtsteden vast te stellenen daarmee te besluiten om de volgende wijzigingen door te voeren: 1. Herziening van de uitgangspunten voor het schuldhulpverleningsbeleid in de Drechtsteden. 2. Aanscherping van de toelatingscriteria voor schuldhulpverlening. 3. De inhoud van het schuldhulpverleningstraject bij overeenkomst te regelen. Dhr. Van Antwerpen (samenwerkende lokale partijen): bij de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening per 1 juli 2012 wordt de GRD verplicht een regionaal beleidsplan voor de komende 4 jaar vast te stellen. In het voorliggende beleidsplan staat een aanscherping van de toelatingscriteria voor schuldhulpverlening. De belangrijkste aanscherping om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening is dat je gedurende een periode van max. 10 jaar niet eerder gebruik gemaakt hebt van de schuldhulpverlening. Zoals eerder aangegeven in de carrousel van mei 2012 vinden wij deze periode te lang. Ook het CDA en SGP/CU delen deze opvatting. Vandaar dat we namens deze partijen een amendement willen indienen waarbij de genoemde termijn van 10 jaar wordt ingekort naar 5 jaar. Hiermee wordt de huidige termijn van 3 jaar al opgehoogd. Zeker in deze tijd is de kans dat mensen een beroep moeten doen op schuldhulpverlening groter. Ook de kans dat mensen een herhaald beroep op schuldhulpverlening moeten doen. Vandaar dat wij dit amendement indienen. Het amendement wordt verspreid en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dhr. Van Verk (regiofractie PvdA): in de carrousel hebben we uitgebreid stil gestaan bij de aanscherping en m.n. ook de toelating tot de schuldhulpverlening. We hebben ervoor gepleit dat de SD een actievere rol zal nemen in het participeren in het zorgnetwerken ter voorkoming van schulden bij individuen. Daar kan worden gesignaleerd en effectief ingegrepen voordat er grote schulden zijn. In de discussie die daarop volgende in de carrousel waren we uiteindelijk tevreden met de beantwoording van de wethouder omdat hij één begrip heel nadrukkelijk naar voren haalde, nl. de schuldhulpverlening zal vooral maatwerk zijn. De regels dienden alleen maar als achtervang. Juist bij schuldhulpverlening, waar het individu in vaak schrijnende omstandigheden verkeert, is het zo belangrijk dat die regels eigenlijk niet rigide toegepast worden en is maatwerk van uitermate groot belang. Ook moet worden meegewogen of er ook andere hulpverleners aanwezig zijn bij een dergelijk gezin of individu. In de notitie wordt onvoldoende aandacht besteed aan de rechtszekerheid. Wij vinden het van belang dat iemand die wordt afgewezen om in aanmerking te komen voor de schuldhulpverlening, een beschikking krijgt van de overheid waarin bezwaar en beroep mogelijk is. Dat is nu onvoldoende goed geregeld. De overeenkomst die tot stand komt moet niet beperkt worden tot de SD en de persoon, maar daar moet ook eventuele andere hulpverlening, als die aanwezig is, integraal bij betrokken worden. Er moet ook sprake zijn van nazorg. Deze zaken hebben we in de carrousel aan de orde gehad en daarvan heeft de wethouder gezegd dat het inderdaad individueel maatwerk zou worden. Ik wil de wethouder vragen die toezeggingen opnieuw te herhalen. Dhr. Staat (regiofractie SGP/CU): wij vinden het regionaal beleidsplan een goed stuk met een heldere toon en kunnen ons vinden in het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van mensen die in het

6 pagina 6 traject van schuldhulpverlening verzeild raken. In het beleidsplan wordt terecht het belang van preventie onderschreven. Vooral inzetten op vroegsignalering en doorverwijzing naar de SDD. Ouders spelen een belangrijke rol en preventie is ook in het WMO-beleid opgenomen. Op welke wijze draagt het onderwijs bij aan het punt van preventie? Mevr. Burger (bij interruptie): ik begrijp helemaal niets meer van deze situatie. We hadden bij aanvang van deze vergadering een hamerstuk, er worden hier volledige betogen gehouden en vragen gesteld. En uiteindelijk gaat het hier om een amendement. En ik wil straks ook vragen om een schorsing, want wij hebben als fractie geacteerd als zijnde dat het een hamerstuk is. Dhr. Staat: de voorgestelde termijn van 10 jaar vinden wij veel te lang. De portefeuillehouder gaf in reactie wel aan dat hij dit per geval zou bekijken, maar bij maatwerkafspraken kan willekeur ontstaan. Vandaar dat wij dit amendement met de lokale partijen en het CDA hebben ingediend. Mevr. De Smoker (regiofractie D66): je hebt schulden en je wordt geholpen. En voor wat hoort wat, dat is het 1 e uitgangspunt dat nu opnieuw geformuleerd is en wij onderschrijven dat. We zijn het ook eens met de aanscherpingen die zijn gesteld. In de carrousel is veel gediscussieerd en er zijn een aantal toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder. Als je een keer geholpen bent met je schulden, vinden wij het heel normaal dat je uit die schulden blijft. En als je bijv. werkeloos bent, daar worden uitzonderingen voor gemaakt. Dhr. Van Antwerpen (bij interruptie): is mevr. De Smoker wel op de hoogte van de huidige economische situatie? Mevr. De Smoker: wat denkt u zelf mijnheer Van Antwerpen? Ik ben heel goed op de hoogte. Maar bent u ervan op de hoogte hoeveel de door u gestelde termijn van 5 jaar ons als Drechtsteden gaat kosten. En weet u al hoe u dat wil gaan betalen? Dhr. Van Antwerpen: het zal op zich al een besparing opleveren ten opzichte van de huidige periode van 3 jaar. Wat denkt u wat de maatschappelijke schade is als je mensen in de kou laat staan? Mevr. De Smoker: vindt u alles een taak van de overheid om dat te regelen? In deze tijden van crises moet het gepamper over zijn. Als ik had geweten dat het vanavond een bespreekstuk zou worden had ik een pak luiers meegenomen. Dhr. Van Verk (bij interruptie): ik vind de uitspraken van mevr. De Smoker nu beneden alle peil worden. We hebben het over mensen die in hele zware omstandigheden schuldhulpverlening aanvragen. Dat heeft niets met pamperen te maken maar dat heeft te maken met het nemen van je verantwoordelijkheid als maatschappij voor elkaar, solidariteit noemen we dat. En dat is een begrip die in deze maatschappij een beetje zoek dreigt te raken onder het motto van eigen verantwoordelijkheid. Maar onder die eigen verantwoordelijkheid zitten koele cynische bezuinigingsprincipes die vooral door de liberalen wordt gevoed. Vindt u niet dat u een beetje een dogmatische, bijna katholieke opvatting heeft van één keer trouwen en daarna nooit meer! Mevr. De Smoker: ik heb wel wat van huis uit meegekregen, maar niet het katholieke. En ja, ik sta meer voor eigen kracht. Natuurlijk helpen we mensen, dat heb ik ook gezegd, maar dan mag je toch ook stellen dat daar grenzen aan zitten. Het gaat over maximaal 10 jaar. Als dat als aanscherping gebruikt wordt kan mijn partij daar mee leven. We zullen het amendement dus niet steunen. Dhr. Heijkoop (regiofractie CDA): mensen die de schuldhulpverlening ingaan zullen heel lang op een minimum moeten leven. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de mensen zelf, maar er zijn er altijd die dat niet kunnen. En je kunt deze mensen niet aan hun lot overlaten. Enkele jaren geleden is de termijn verkort van 5 naar 3 jaar. Daar waren wij niet voor. De termijn verlengen naar 10 jaar zijn we ook niet voor. We vinden 5 jaar de juiste termijn. Vandaar dit amendement. De vergadering wordt 5 minuten geschorst. Mevr. Burger (regiofractie VVD): als we de termijn naar 5 jaar wijzigen wordt er ook een precedent geschapen t.o.v. het landelijke beleid dat staat op 10 jaar. Het liberale standpunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun zaken, die ook nemen en daar waar nodig hulp krijgen. De termijn van 10 jaar met de toezegging van de portefeuillehouder dat het neerkomt op maatwerk moet dat voldoende zijn. Richting de heer Heijkoop: het is een vangnet en geen hangmat. We stemmen niet in met het amendement. Reactie van de portefeuillehouder, dhr. v.d. Burgt: in de carrousel hebben we intensief met elkaar gesproken. Ik vond het goed om het strenge aangescherpte beleid ook wat minder streng te maken. Gelukkig is er in het ambtelijk apparaat ondersteuning voor mij vanuit de SD en die hebben keurig netjes opgeschreven wat ik toegezegd heb. Ik stel voor om die uitgewerkte aantekeningen toe te voegen aan het verslag. Mevr. De Smoker zei dat één van de toezeggingen was dat 10 jaar de maximale termijn was waarbinnen nog differentiatie mogelijk was. Dat heb ik toegezegd, een beetje afhankelijk van de uitsluittermijn en de reden van de beëindiging van een vorig traject. Daarmee heb ik al wat ruimte geboden om die 10 jaar niet maximaal te houden maar binnen die 10 jaar recidive een toelaatbaarheid te geven tot een 2 e keer in de schuldhulpverlening. Daar heb ik ook wat absolute dingen over gezegd, bij niet verwijtbaarheid is toelating mogelijk e.d. Ik heb eigenlijk als inhoud de recidive en de toelating. Daar hebben we elkaar op gevonden en afspraken over gemaakt. Daarmee is ook gezegd dat op maat er één is, hardheidsclausule, ik rapporteer over het aantal keer recidive, ik

7 pagina 7 rapporteer over het aantal afwijzingen. Dat heb ik allemaal toegezegd. Ik heb niet zoveel moeite mee 10, 7 of 5 jaar. Dhr. Van Verk: wat mij teleurstelt is dat twee liberale partijen klaarblijkelijk de mensen die in problematische schulden raken zien als mensen die gepamperd moeten worden, die in een hangmat vallen, ik vind dat een mensbeeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Hebben deze mensen ooit mensen ontmoet die in deze problemen zitten? Mevr. Burger: wat ik in mijn persoonlijk leven ontmoet is hier niet op z n plaats en zal ook hier niet ter discussie gesteld moeten worden en u moet wel goed luisteren. Richting mijnheer Heijkoop heb ik aangegeven dat het een vangnet is en geen hangmat. En dat is heel wat anders dan de uitleg die u eraan geeft. Mevr. De Smoker: ik ontken geen problematische schulden, maar ik stel alleen grenzen. De voorzitter brengt het amendement in stemming. De fracties van D66, VSP en VVD stemmen tegen. De overige fracties stemmen voor. Daarmee is het amendement aangenomen. De Drechtraad besluit conform het voorliggende voorstel. Waarbij mevrouw De Smoker nog wel aangeeft dat na dit debat en ook gezien de stellingname van de regiofractie van D66 en VSP, deze fracties tegen dit voorstel stemmen. 10. Rondvraag en sluiting De voorzitter deelt mee dat de eerstvolgende Drechtraad op 3 juli a.s. is. Dan wordt o.m. de begroting 2013 behandeld. De vergadering vindt plaats op het stadhuis van Dordrecht. Dhr. Blanken (namens de gezamenlijke lokale partijen): gemeenten hebben hard gewerkt om hun huishoudtoets in de Wet Werk & Bijstand op een goede en zorgvuldige manier in te voeren (aldus website VNG). Twee vragen. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe groot de gemaakte kosten zijn voor de Drechtsteden. Worden deze kosten vergoed door de rijksoverheid? En zo niet, zou de portefeuillehouder dan bereid zijn om in VNG-verband zich hiervoor in te zetten? Dhr. v.d. Burgt: ik weet dit omdat ik wekelijks informatie ontvang vanuit de SD en deze vraag in de Dordtse raad al gesteld is door dhr. Van Antwerpen. De eerste 4 maanden kostte het rond de euro. Dat loopt nu rond de euro, dat is het onderdeel voor de Drechtsteden. Over de 20 miljoen hebben de gemeenten het rijk aangesproken, maar het ministerie heeft nee gezegd. Ik vind dat we alles nog in het werk moeten stellen om te zeggen dat we het ongepast vinden dat we die kosten voor onze rekening moeten nemen. Maar enige hoop en verwachting heb ik niet. De voorzitter sluit de vergadering. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de Drechtraad d.d. 3 juli 2012

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 4 oktober 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 1 november 2011. Locatie: 1. Opening

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011 Bijlage 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 1 februari 2011 Agendapunt 4 datum 5 januari 2011 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 7 december 2010 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad

Nadere informatie

De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer.

De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer. Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 8 maart 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 5 april 2011. Locatie: Cultureel Centru,Cascade, Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1

VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1 VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1 Voorzitter: de heer A.A.M. Brok Griffier: mevrouw Wepster Verslag: Erna Verveer, Getikt! Notulistenbureau Aanwezig:

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie.

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 Bestuursondersteuning STUKDATUM NAAM STELLER 25 maart 2011 J. van Oorschot ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Kwaliteit bestuursinformatie PROGRAMMA

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Besluitenlijst Agendacommissie 10 april 2012

Besluitenlijst Agendacommissie 10 april 2012 enlijst Agendacommissie 10 april 2012 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Witsen Elias, Van Dongen, De Smoker en Van Hall (griffier)

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over.

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over. OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 31 maart 2011 Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur GEWIJZIGDE VERSIE De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 6 november 2012 in het gemeentehuis van Zwijndrecht gehouden wordt van

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van 21.30-22.30 uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T CONCEPT Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montfoort, gehouden op maandag 28 oktober 2013 in het stadskantoor te Montfoort. Aanwezig: Voorzitter: Griffier: de heer E.L. Jansen

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Cools, Luuk 24-12-2014

Cools, Luuk 24-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: dinsdag 23 december 2014 16:24 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/097 - Uitkomst ledenraadpleging informatievoorziening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer G. Dijkstra (CDA) de heer W. van der Veen (CDA) de heer S. Nieuwenhuis (VVD) de heer

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 september.

Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 september. Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 september. a. Rapportage formateur: presentatie inhoudelijke opmaat

Nadere informatie

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden Carrousel Sociaal Bijlage S1 Baanbrekend Drechtsteden - Brief college van Dordrecht d.d. 5 maart 2013 aan de fractie Beter Voor Dordt inzake beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Afstemmingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2013 Verordening verrekening bestuurlijke boete en recidive Wwb 2013 Verordening handhaving inkomens- en re-integratievoorzieningen 2013 Toeslagenverordening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 17 februari 2009

Besluitenlijst gemeenteraad 17 februari 2009 enlijst gemeenteraad 17 februari 2009 1 Opening en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Voor de vergadering hebben de volgende raadsleden zich afgemeld: de dames C. Safranti, K.M.

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v Besluitenlijst Oordeelsvormende bijeenkomst gemeenteraad Sliedrecht op dinsdag 14 april 2015 Aanwezig/woordvoering 9 10 11 13 14 15 SGP-ChristenUnie M. Visser raadslid v v v v v v H.M. Baars-Mulder raadslid

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie