Groenbeleidsplan Alkmaar Deel 1: Groenvisie en -programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groenbeleidsplan Alkmaar Deel 1: Groenvisie en -programma"

Transcriptie

1 Deel 1: Groenvisie en -programma Versie: 26 september 2005 (vastgesteld) Auteur(s) Oranjewoud: Godfried Vis Cora van Zwam Gemeente Alkmaar: Willem van Douwen Pauline Lambalk Opdrachtgever Gemeente Alkmaar Sector Stadsbeheer

2 blad 1 Groenbeleidsplan Alkmaar Versie: 26 september '05 (vastgesteld)

3 Inhoud Blz. Hoofdlijnen van het Groenbeleidsplan Leeswijzer 6 1 Ambitie Hoofdlijnen van het beleid Structuur Ecologie Gebruik en functies Beheer 10 2 Hoofdgroenstructuur Hoofdstructuur: parken Hoofdstructuur: groene lijnen Hoofdstructuur: blauwe lijnen Hoofdstructuur: Relatie met de regio 21 3 Groen in de wijken Binnenstad en centrumgebieden Woonwijken Bedrijventerreinen 25 4 Kosten groenvisie Huidige begroting openbaar groen Huidige begroting Reiniging Kosten acceptabel beeld Kosten reconstructie groen Nadere Financiële uitgangspunten Geadviseerde koers; Realistisch beeld 29 5 Actieprogramma 32 6 Organisatie 35 blad 2

4 blad 3 Groenbeleidsplan Alkmaar

5 Hoofdlijnen van het Groenbeleidsplan Inleiding. Het Groenbeleidsplan Alkmaar bevat de hoofdlijnen van beleid voor de groenstructuur en het groenbeheer. In deel 1, Groenvisie en programma, staan de visie en de realisering daarvan in hoofdlijnen beschreven. Deel 2, Uitwerking en Achtergronden bevat uitwerkingen naar gebied, nadere analyses en achtergrondinformatie. Deel 1 kan als raadsprogramma beschouwd worden en blijft in principe gedurende de gehele planperiode intact. Deel 2 bevat uitwerkingen en kan binnen de planperiode steeds aan de ontwikkelingen worden aangepast; een groeidocument waarin de uitwerking wordt gedocumenteerd. Groenvisie Het Groenbeleidsplan biedt een aansprekende visie op het groen in Alkmaar: Het realiseren van een duurzame kwaliteit van openbaar groen als bijdrage aan de kwaliteit van de openbare buitenruimte in Alkmaar. Alle bewoners hebben het groen en de natuur dichtbij. Het in stand houden, uitbouwen en verbeteren van een hoofdgroenstructuur (parken, ecologische hoofdstructuur en bomen) Het verbeteren van de beeld- en beheerkwaliteit van het groen in de wijken passend bij de wensen van bewoners over de sfeer, inrichting en beheer. Hoofdgroenstructuur. Behoud en ontwikkeling van de groenstructuur van Alkmaar staat voorop in de groenvisie. Het geheel van parken en ecologische verbindingszones en de boomstructuur zijn erg waardevol voor Alkmaar voor het gebruik, de beleving, de natuur en de historie en moeten worden beschermd om niet te herstellen verliezen te voorkomen. Op de diverse kaarten staat de hoofdgroenstructuur aangegeven. De parken zijn verdeeld over de gehele stad en ieder park heeft een uniek karakter. De ecologische hoofdstructuur is een raamwerk van de parken en de ecologische verbindingszones. In de ecologische hoofdstructuur bepaalt met name de gewenste ecologische ontwikkeling de inrichting en beheer. Buiten de hoofdstructuur is ecologie een aandachtpunt, de afweging tussen sierwaarde, gebruik en ecologie is afhankelijk van de wijk en de wens van de bewoners. In de uitwerking van de ecologische hoofdstructuur (deel 2.3) worden per natuurdoeltype maatvoeringen en kwaliteiteisen gegeven die de kwaliteit van de inrichting, het beheer en de ontwikkeling van een gebied waarborgen. De boomstructuur heeft een belangrijke ruimtelijk begeleidende werking. Visie is om deze langs de hoofdwegenstructuur (invalswegen en belangrijkste wijkontsluitingen) zo veel mogelijk te versterken. Groen in de wijken. Het groen beïnvloedt dagelijks de ervaring van de openbare ruimte. Leefbaarheid van onze wijken; woonwijken, centrumgebieden én bedrijventerreinen is de opgave de komende jaren. In de woonwijken richt het beleid zich op het verhogen van de kwaliteit door een eenvoudige, duurzame inrichting, een hoog verzorgingsniveau en accentpunten voor de fleur en kleur. Deze kwaliteitsslag is voor elke wijk of buurt maatwerk op basis van specifieke kenmerken. blad 4

6 Beheerkwaliteit en kosten Beheerkwaliteit is naast de groenstructuur centraal thema van het plan. Groen in de wijken dreigt te verpauperen en dat moet tot stilstand gebracht worden. Met behulp van de BOR 1 is een Acceptabel beeld 2 (streefbeeld) geschetst met de daarbij behorende kosten van beheer. Dit is een ambitieus beheerniveau wat nodig voor een schone stad met vitaal groen. Straat en groen vormen samen één beeld en een aanpak van beide tegelijkertijd is daarom essentieel. Op veel plekken in Alkmaar zijn daartoe groenreconstructies nodig naar een relatief eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden groeninrichting. Zo worden de kosten van onderhoud beheerst. Hiervoor is nodig: extra investering van 3 miljoen in groenreconstructie; uitbreiding met 1,5 miljoen van het huidige groenbudget ( 6,3 miljoen in 03); uitbreiding met voor de verzorging van de verharding. Beschikbaar is: extra investering van voor groenreconstructies (waarvan 1,5 miljoen CAI-gelden en uit het MOP); Structurele verhoging groenbeheer vanaf 2005 met (begroting 05-08); Structurele verhoging straatreiniging vanaf 2006 met (begroting 05-08). Het bedrag wat beschikbaar is gesteld voor de groenreconstructie wordt gebruikt voor de omvorming van groen naar eenvoudig en goed beheerbaar in de meest kwetsbare delen van Alkmaar; Zuid, Oudorp, West en De Mare. De groenreconstructieplannen worden in 2005 in samenspraak met bewoners voorbereid en tot 2007 worden de groenreconstructies uitgevoerd. Met de structurele verhoging van het budget van het groenbeheer en de straatreiniging zal een kwaliteitsbeeld rond het basisniveau kunnen worden bereikt, het Realistisch beeld 3. Dit beeld is aanzienlijk lager dan het Acceptabel beeld 1 van de Groenvisie, minder schoon en redelijk vitaal groen. Eind 2007 worden de 1 Kwaliteit groen via BOR in beeld. Voor het bepalen van de gewenste kwaliteit van het groen is de BOR (Beheermethode Openbare Ruimte) gebruikt: uiteenlopende kwaliteitsniveaus worden via foto s en beschrijvingen in beeld gebracht en gekoppeld aan de bijbehorende kosten van beheer. Gewerkt wordt in kwaliteitsschalen van zeer hoog via hoog naar basis, laag en zeer laag. Zo wordt de samenhang tussen resultaat en kosten voor iedereen duidelijk. 2 Acceptabel beeld Acceptabel beeld Woonwijken Centrum Bedrijven Ecologische Parken gebieden terreinen verbindingszones Technisch onderhoud Basis Hoog Basis Hoog Hoog Verzorging Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Verharding Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog 3 Realistisch beeld Realistisch beeld Woonwijken Centrum Bedrijven Ecologische Parken gebieden terreinen verbindingszones Technisch onderhoud Basis Basis+ Basis Basis Basis Verzorging Basis Basis+ Basis Basis- Basis- Verharding Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog 2 en 3 Verklaring Technisch onderhoud: onderhoud van het groen gericht op ontwikkeling of in stand houding van het groen Verzorging: staat van netheid gemeten aan hoeveelheid zwerfvuil en onkruid in het groen Verharding: staat van netheid gemeten aan hoeveelheid zwerfvuil en onkruid op de verharding blad 5

7 resultaten geëvalueerd en op basis daarvan zullen de uitgangspunten van het gewenste beheerniveau voor de jaren daarna opnieuw door de gemeenteraad worden bepaald. Het college kan daarop het actieprogramma voor de periode daarna baseren. Actieprogramma en organisatie Het Actieprogramma Groenbeleidsplan loopt tot 2007, wanneer evaluatie van het plan plaats vindt en kent vijf groepen plannen: uitwerken van groenreconstructies in de meest kwetsbare delen van Alkmaar; opstellen van inrichting- en beheerplannen; opstellen van onderhoudsplannen per wijk; plannen gericht op verbetering van de werkwijze; opstellen richtlijnen groencompensatie en zichtlocaties De organisatie moet ingespeeld worden op duurzaam beheer. Belangrijk zijn goede afstemming en draagvlak; goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting en beheer van groen én straat; goede afstemming met wensen van bewoners en gebruikers (via wijkgericht samenwerken); goed bijhouden basisgegevens. Communicatie Groenbeleidsplan. Het plan is in beginne interactief ontwikkeld. Door middel van een tweetal workshops is met ambtenaren, raadsleden en maatschappelijk betrokkenen de basis gelegd voor het groenbeleidsplan. Nadat het Groenbeleidsplan door het college inhoudelijk goedgekeurd was, is er een terugkoppeling geweest met een presentatie van het groenbeleidsplan. Na het besluit in de perspectiefnota in november 2004 waarin het financieel kader duidelijk was, is het Groenbeleidsplan in de inspraak geweest van 26 januari tot en met 11 maart. blad 6

8

9 Leeswijzer Deel 1 visie Groen van het groenbeleidsplan Alkmaar bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de komende periode, bestaande uit uitgangspunten, keuzes en gewenste kwaliteit. De hoofdstukken gaan achtereenvolgens in op: 1 Voor elk onderdeel van de openbare ruimte wordt ingegaan op de waarde voor de structuur en de beleving, de ecologische kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en het beheer. 2 de hoofdstructuur bestaande uit de ecologische hoofdstructuur, groenstructuur en waterstructuur. Deze groengebieden en lijnen door Alkmaar vormen een samenhangend geheel voor natuur, recreatie, landschap en beleving. Achtereenvolgens worden in hoofdstuk 2 de parken, groene lijnen, blauwe lijnen en de relaties met de omgeving toegelicht. 3 het fijnmazige groen in de wijken is het onderwerp van hoofdstuk 3. De bijdrage die het wijkgroen levert aan de leefbaarheid, omgevingskwaliteit en ervaring van de openbare ruimte staat centraal. Vanwege de verschillen in karakter is onderscheid gemaakt in centrum, woonwijken en bedrijventerreinen. 4 De kosten van het uitvoeren van het groenbeleidsplan, zowel ten aanzien van de voorgestelde reconstructies als benodigde budget voor het duurzaam in stand houden van het groen in Alkmaar. Afgezet tegen de beschikbare middelen. 5 Het actieprogramma ter uitvoering van het groenbeleidsplan staat in hoofdstuk 5. 6 Het uitvoeren van het groenbeleid vraagt een daarbij passende organisatie. Dit komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Groenbeleidsplan Alkmaar De groenvisie is de eerste stap in de ontwikkeling van het groenbeleidsplan Alkmaar. Het groenbeleidsplan bestaat uit twee delen; Deel 1 Groenvisie en -programma Deel 2 Uitwerking en achtergronden Deel 2 bevat per gebied (wijken, parken, verbindingszones e.d.), een uitwerking naar de gewenste typering, uitstraling, karakteristieken, functies, natuurdoeltypen, kenmerken beplanting, en beheerkwaliteit. Tevens bevat deel 2 alle bijlagen met achterliggende informatie, achtergronden en de onderbouwingen. Het gaat o.a. om de omschrijving van kwaliteitsniveaus en onderbouwing van eenheidsprijzen voor het groen, onkruid op verharding en zwerfvuil op verharding, aanvraag CAI-gelden reconstucties groen in de wijken en beleidsthema s die relatie hebben met het groen. blad 7

10

11 1 Ambitie Groen vormt een essentieel onderdeel in de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in Alkmaar. De parken, groene verbindingen, straatbomen en plantsoenen bieden ordening, milieukwaliteit, recreatiemogelijkheden, educatie en leefruimte voor plant en dier. De gemeente Alkmaar heeft in 1991 zowel voor de groenstructuur als voor de ecologie beleidsplannen opgesteld. De hoofdlijnen van het beleid zijn nog steeds actueel, maar vragen om een herziening en aanvulling op nieuwe thema s en vragen. De doelstellingen van het groenbeleid zijn: Vastleggen van realistische en uitvoerbare afspraken over gewenste kwaliteit voor het groenonderhoud en de netheid op de verharding. Dit betekent het maken van heldere keuzes ten aanzien van de gewenste functie, structuur, ecologie en beheer. Bescherming van een groene hoofdstructuur van parken en verbindingszones neemt hierin een prominente plek in. Leidraad voor de dagelijkse praktijk van plannen, inrichten en beheren van de stad. Het groenbeleid heeft daarbij raakvlakken naar het ruimtelijk beleid en het beleid en beheer van de overige onderdelen van de openbare ruimte, zoals de wegen. Verpaupering Ambitie De kwaliteit van het groen en de ruimte voor groen in het stedelijk gebied staan steeds onder druk. De gemeente Alkmaar wil met het groenbeleidsplan een tegenwicht bieden door een aansprekende visie voor het groen. Visie: Het realiseren van een duurzame kwaliteit van openbaar groen als bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Alkmaar. Alle bewoners hebben het groen en de natuur dichtbij. Het in stand houden en verbeteren van een hoofdgroenstructuur, passend bij de wensen over de sfeer, inrichting en beheer. Het verbeteren van de beeld- en beheerkwaliteit van het groen in de wijken. Het uitbouwen, behouden en versterken van de ecologische hoofdstructuur in kerngebieden en verbindingszones Het afstemmen van de beheerkwaliteit van het onkruid en het zwerfvuil op verharding op de beheerkwaliteit van het openbaar groen. 1.1 Hoofdlijnen van het beleid Structuur Groen is een onmisbaar onderdeel van de stedelijke ruimte. De gemeente Alkmaar wil de groene ruimte zo inrichten en onderhouden dat deze maximaal bijdraagt aan kwaliteit van de openbare ruimte en de stad. Dit betekent op hoofdlijnen voor de structuur dat het groen bijdraagt aan de oriëntatie van en de herkenbaarheid voor de bewoners en de bezoekers van Alkmaar en zorgt voor sfeer, beschutting en geborgenheid. blad 8

12 Alkmaar streeft naar een heldere, stabiele groene structuur, die bestaat uit: Grotere groengebieden/parken in een groen netwerk van groenstroken, boomlanen en waterlopen vormen de groene en ecologische hoofdstructuur. Gevarieerd groen in de wijken dat het eigen karakter en de geschiedenis van wijken laat zien en inspeelt op de (gebruiks)wensen van de bewoners en op deze wijze een positief woon- en leefkwaliteit schept. Accenten en markeringen door bijzondere beplanting en kleur. Kerngebied: Gebied dat door grootte en kwaliteit geschikt is als leef- en voortplantingsgebied voor (een grote diversiteit aan) soorten van de bepaalde natuurdoeltypen. Van hieruit kan verspreiding van soorten naar de omgeving plaats vinden. Ecologische verbindingszone: Zone waarlangs soorten zich van de ene naar de andere plek (kerngebied) kunnen verplaatsen of verspreiden. Tevens hebben verbindingszones voor veel soorten een functie als leefgebied Ecologie De gemeente Alkmaar hecht belang aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in haar stad. De groene gebieden in Alkmaar vormen een raamwerk voor natuurontwikkeling in de stad. Ze bieden leefruimte aan een groot aantal planten en dieren, soms zelfs voor soorten die buiten de stad verdrongen worden. Naast de eigen ecologische waarde dragen de natuurlijk ingerichte en beheerde gebieden sterk bij aan een gevarieerde beleving in de stad; de natuur dichtbij. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt gevormd door kerngebieden, met elkaar verbonden door verbindingszones. Het in stand houden ontwikkelen en versterken van de ecologische kwaliteit in deze hoofdstructuur vormt een speerpunt in het groenbeleid. In deze ecologische hoofdstructuur (EHS) bepaalt de gewenste ecologische ontwikkeling de inrichting, de keuze van het assortiment en het beheer. Inrichtingswensen ten behoeve van andere functies zoals recreatief gebruik en cultuurhistorie kunnen worden ingepast. Voor het openbaar groen buiten de EHS geldt dat ook hier van natuurwaarden of ontwikkelingsmogelijkheden sprake kan zijn. De mogelijkheden voor natuurvriendelijke inrichting of beheer verschillen echter sterk per situatie en zullen buiten de EHS tegen andere functies en belangen die een rol spelen worden afgewogen. In de uitwerking (deel 2.3 Ecologische Hoofdstructuur) worden de natuurdoeltypen per kerngebied en verbindingzone benoemd. Per natuurdoeltype zijn maatvoeringen en kwaliteitseisen aangegeven, die houvast geven aan de inrichting en of de ontwikkeling van een gebied Gebruik en functies Groen vervult veel functies in stedelijk gebied, zoals Structuur, herkenning en oriëntatie Beleving, sfeer, geborgenheid, beschutting Ecologie, leefgebied plant en dier Aankleding, decor, (verkeers)geleiding, afscherming De beleving van buiten zijn, het weer en seizoenen Aantrekkelijke verbindingen door de stad en naar het buitengebied Ruimte voor recreatie en spelen in de leefomgeving Kwaliteitsniveau Hoog Om de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten streeft de gemeente Alkmaar naar groen dat aan deze betekenissen en functies vorm geeft. De keuzes daarvoor worden per plek gemaakt. blad 9

13 Versie: 26 september '05 (vastgesteld) Het gebruik van het groen in Alkmaar richt zich op recreatie en spelen, zoals sport en spel, wandelen, picknicken, etc.. Dit geldt zowel voor het groen in de woonomgeving als de parken. De voorzieningen voor deze mogelijkheden moeten gelijkmatig door de hele stad verspreid zijn en goed toegankelijk. De parken bieden ruimte voor dag-verblijfsvoorzieningen (zitgelegenheid, picknick, barbecue en zonnen) en wandelen door wandelpaden en -routes. Water biedt aanvullend aantrekkelijke mogelijkheden voor vissen, schaatsen, varen, kanoën. De verbindingszones door groen en langs water bieden aantrekkelijke routes voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Het groen moet ruimte bieden voor spelen, niet alleen voor plekken met toestellen, maar ook als aanleiding (struinen, velden om te voetballen, bomen klimmen). Toegankelijke en speelveilige oevers dragen hier ook aan bij Beheer De kwaliteit van het groen is afhankelijk van een duurzaam onderhoud en beheer en de daarvoor beschikbare middelen. Het onderstaande overzicht geeft het scenario voor acceptabel beeld van het groen en de verzorging van de verharding in Alkmaar. Acceptabel beeld is het kwaliteitsniveau dat nodig is voor een goede omgevingskwaliteit in Alkmaar. Het acceptabel beeld omvat de technische staat en de verzorging van het groen en aspecten van de verzorging van de verharding namelijk onkruid en zwerfvuil. De beelden bij dit scenario worden in de diverse hoofdstukken verder toegelicht. In hoofdstuk vier worden de benodigde kosten van 4.7 miljoen afgezet tegen het huidig beschikbaar budget. Hieruit zal blijken dat financiële middelen ontoereikend zijn om het acceptabele beeld te realiseren. Cultuurlijk groen Het acceptabel beeld Wijken Centrumgebied Bedrijventerrein Technische staat Verzorging Technische staat Verzorging Technische staat Verzorging Ecologische verbindingzone Technische Verzorging staat Parken Technische staat Verzorging Natuurlijk groen Bomen Onkruid op verharding Zwerfvuil op verharding Zeer hoog Basis Benodigd budget Groen Benodigd budget Verzorging verharding , ,- Hoog Laag Zeer Laag blad 10

14 Versie: 26 september '05 (vastgesteld) De kwaliteitsniveaus geven de gewenste kwaliteit aan voor het technische staat en de verzorging in de gemeente Alkmaar. Enkele voorbeelden zijn: Technische staat: snoeien van bomen en heesters, maaien van gazons en graskruiden bermen. Verzorging: schoffelen van beplantingsvakken, borstelen van onkruid op de verharding, verwijderen van zwerfvuil in het groen en op de verharding. In het ecologische groen richt het beheer zich op het begeleiden en stimuleren van natuurlijke processen en natuurontwikkeling. Het onderhoudsprogramma wordt daarbij opgesteld vanuit de gewenste doelen, de plaatselijke milieuomstandigheden, het stadium van ontwikkeling en het terug dringen van eventueel verstorende factoren. Op plaatsen met een cultuurlijke groeninrichting (bijvoorbeeld gazons, rozenvakken, cultuurlijke heesters en bodembedekkers) past de gemeente Alkmaar een traditioneel groenbeheer toe, gericht op het bereiken van het eindbeeld van deze beplantingstypen. Acceptabel beeld Het groen wordt duurzaam in stand gehouden waarbij het kwaliteitsniveau basis de technische ondergrens is. De netheid is belangrijk voor de beleving van het groen. Deze is over de hele stad een kwaliteitsniveau hoog wat betekent dat het groen er schoon bij ligt. De totale beleving van het groen is sterk afhankelijk van de netheid op de verhardingen. De kwaliteitsniveaus voor onkruid en zwerfvuil op verharding zijn basis voor het onkruid op de verharding (met uitzondering van het centrum, hoog) en hoog voor zwerfvuil. Het resultaat is een acceptabel integraal beeld. Kwaliteitsniveau Basis blad 11

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid Gemeente Leusden bij Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden Inleiding In 2005 is het beleidsplan Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Groenbeheer Westeinde. Presentatie: Nico Kelderhuis 12 november 2015

Groenbeheer Westeinde. Presentatie: Nico Kelderhuis 12 november 2015 Groenbeheer Westeinde Presentatie: Nico Kelderhuis 12 november 2015 Programma De waarde van Groen Nieuwe groenbeleidsplan Ontwikkelingen Leeuwarden Beheer Leeuwarden Het groen in Westeinde Tips voor de

Nadere informatie

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Actualisatie Groenbeleid Presentatie Raadswerkgroep Nieuwe ruimte Sector Ruimtelijke Expertise 1 maart 2016

Actualisatie Groenbeleid Presentatie Raadswerkgroep Nieuwe ruimte Sector Ruimtelijke Expertise 1 maart 2016 Actualisatie Groenbeleid 2016 Presentatie Raadswerkgroep Nieuwe ruimte Sector Ruimtelijke Expertise 1 maart 2016 Nieuwe Ruimte Drie pijlers: Thematisch Welstandsbeleid Groenbeleid Parkeerbeleid Gebiedsgericht

Nadere informatie

Uitbreiding productiebedrijf en. Deventer. Informatieavond 2 april 2009

Uitbreiding productiebedrijf en. Deventer. Informatieavond 2 april 2009 Uitbreiding productiebedrijf en Herinrichting Nieuwe Plantsoen Deventer Informatieavond 2 april 2009 Toelichting herinrichtingsplan door SLAG (Samenwerkende Landschaps AdviesGroep) Locatie 3 Bestaande

Nadere informatie

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding Team Wonen en Leefkwaliteit Aanleiding Toezegging college naar aanleiding van motie CDA bij behandeling van de kaderbrief Klachten over de staat

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

2 Hoofdgroenstructuur

2 Hoofdgroenstructuur Versie:26 september '05 (vastgesteld) 2 Hoofdgroenstructuur Alkmaar streeft naar het creëren, in stand houden en ontwikkelen van een groene hoofdstructuur in de stad. Deze hoofdstructuur bestaat uit de

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016 Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie 15 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen vanaf november Planning Raadsvoorstel Sluiting Ontwikkelingen vanaf november 2015 Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

Menu 1: Eenvoudig. Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D

Menu 1: Eenvoudig. Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D Menu 1: Eenvoudig Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D Het uitgangspunt bij het menu 'Eenvoudig', er verandert weinig, maar het niveau ligt lager als het landelijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering

Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag Aangepaste versie juni 2013 1 Alles van waarde is weerloos Lucebert 1942-1994 2 Inleiding Natuur

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen Hoe groen kunt u het De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte.

Nadere informatie

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 RIS.2893 EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 Foto: J.Sibon Gemeente Emmen Dienst Gebied November 2007 1 1. Aanleiding In 2005 is een herziene Bomenverordening vastgesteld. Daarin is de diametergrens verhoogd

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 projectnr. 179990 November 2008 Powered by: Auteur: Bonne Keizer Ricardo Beckers Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel Inleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Samenvatting HET GROENBEHEERPLAN

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 26 september Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 26 september Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2011 Publicatiedatum 30 september 2011 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 23 augustus 2011 inzake bezuinigingen

Nadere informatie

Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp,

Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, 5-11-2007 Onderwerp: Bomenbeleidsplan Leiderdorp Aan de raad. Beslispunten 1 vaststellen van het bomenbeleidsplan Leiderdorp (bijlage 1) 2 vaststellen van de beleidsregel

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Wijkraad Stadsveld Veranderingen openbare ruimte. Spreker Peter Dijkstra Datum Mei 2015

Wijkraad Stadsveld Veranderingen openbare ruimte. Spreker Peter Dijkstra Datum Mei 2015 Wijkraad Stadsveld Veranderingen openbare ruimte Spreker Peter Dijkstra Datum Mei 2015 Plaats Enschede Doel presentatie Doel: Samen bespreken van de concrete veranderingen in de openbare ruimte; Terugblik

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH De Rietvelden - De Vutter Huidige situatie Rietveldenweg De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van s-hertogenbosch zowel in oppervlakte als

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Wat kunt u doen... Biodiversiteit in de Stad

Wat kunt u doen... Biodiversiteit in de Stad Kansen voor Biodiversiteit in de Stad Klik op de stadskaart voor meer info per onderdeel van de stad Biodiversiteit in de Stad Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Plan van Aanpak: Integrale Visie Openbare Ruimte

Plan van Aanpak: Integrale Visie Openbare Ruimte Plan van Aanpak: Integrale Visie Openbare Ruimte 1 1. Inleiding 1.1 Onze opgave In het collegeprogramma "Terug naar de Kern 2010-2014" heeft het college een aantal ambities uitgesproken die van invloed

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere 2012 Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus VEERE Aan de hand van deze kwaliteitscatalogus kunnen we de openbare ruimte van de gemeente Veere beoordelen.

Nadere informatie

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus Beelden van de openbare ruimte Pocketversie Beheercatalogus Inleiding De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies op peil? Dat is

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 INHOUD Hart van haven biedt ruimte aan tijdelijke invulling, Lage Zwaluwe Ontwerp tuin woon/zorgcomplex Twikkelstraat, Breda Nieuwe layout nieuwsbrief Plancompagnons HART VAN

Nadere informatie

Programmaplan Hoogeveen Leeft

Programmaplan Hoogeveen Leeft Programmaplan Hoogeveen Leeft op weg naar een duurzaam Hoogeveen Aafke Zijlstra Onderwerpen presentatie 1) Inleiding 2) Inhoud en doelstellingen programma 3) Activiteiten/ontwikkelingen per doelstelling

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

We geven u de ruimte. We geven u de ruimte.

We geven u de ruimte. We geven u de ruimte. We geven u de ruimte. We geven u de ruimte. Een goed plan voor de buitenruimte. Dat geeft lucht. Iedereen wil wat anders met de buitenruimte. En eigenlijk willen we ook weer allemaal hetzelfde: een leefomgeving

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Burgerparticipatie en openbaar groen. Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016

Burgerparticipatie en openbaar groen. Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016 Burgerparticipatie en openbaar groen Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Aanpassingen groenonderhoud 2015-2016 3. Onderhoud gazons en plantsoenen 4. Onkruidbestrijding

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde eigenheid: EHS als een kans juist voor de toekomst uitbreiding park naar natuurwaarde

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde eigenheid: EHS als een kans juist voor de toekomst uitbreiding park naar natuurwaarde Werkgroep Sportvelden en IJsbaanterrein Economisch profiel gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde Versterken groen Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 1 Score kwetsbaarheid (groene ronde

Nadere informatie

Stationsgebied Hoogeveen >>>

Stationsgebied Hoogeveen >>> Stationsgebied Hoogeveen >>> Stationsgebied Hoogeveen project Ontwikkelingsvisie en deeluitwerkingen Stationsgebied Hoogeveen locatie Hoogeveen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron Mark van Rijnberk Ellemijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 6.1. Kerkdriel, 19 augustus 2009

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 6.1. Kerkdriel, 19 augustus 2009 Gemeenteraad 6.1 Kerkdriel, 19 augustus 2009 Onderwerp Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Maasdriel Beslispunten 1. Instemmen met het Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte

Nadere informatie

Beleidsregels. Spelregels Groencompensatie

Beleidsregels. Spelregels Groencompensatie Beleidsregels Spelregels Groencompensatie December 2015 Spelregels voor groencompensatie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom groencompensatie... 3 1.2 Wat willen we bereiken... 3 1.3 Is er nu al iets geregeld

Nadere informatie

Waterparken. Tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen. Voorbeeldenboek

Waterparken. Tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen. Voorbeeldenboek Waterparken Tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen 1 Voorbeeldenboek Voorbeeldenboek 2 Overal in Nederland kom je ze tegen, op het platteland, in bedrijventerreinen of midden in het stedelijk

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 Visie bedrijventerrein Kranenburg Groningen Dracht kranenburg - 1904-2016 VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 COLOFON Opdrachtgever: VBGW Groningen Door: Donkergroen Ontwerp & Advies Postbus 145 8600 AC Sneek

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Groen- en grijsonderhoud

Groen- en grijsonderhoud December 2015 Advies in hoofdlijnen Het advies Over het algemeen zijn de BAG-deelnemers tevreden over het onderhoud, maar adviseren wel meer te differentiëren in het onderhoudsniveau voor de verschillende

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ecologische beoordeling masterplan. Erasmusveld-Leywegzone

Ecologische beoordeling masterplan. Erasmusveld-Leywegzone Ecologische beoordeling masterplan Erasmusveld-Leywegzone Colofon Titel Ecologische beoordeling masterplan Erasmusveld-Leywegzone Projectnummer 07776 Opdrachtgever Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: nieuwe Haagse Agenda Groen voor de Stad (RIS )

Onderwerp: nieuwe Haagse Agenda Groen voor de Stad (RIS ) Den Haag 1 september 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Den Haag Leden van de Gemeenteraad Gemeente Den Haag Geacht College, geachte Raadsleden, Onderwerp: nieuwe Haagse Agenda Groen

Nadere informatie

Toekomstvisie Wageningse Eng. 18 april 2012

Toekomstvisie Wageningse Eng. 18 april 2012 Toekomstvisie Wageningse Eng 18 april 2012 Opzet avond Welkom Presentatie Bestemmingsplan Buitengebied Wageningen Rol Stichting Wageningse Eng Toekomstvisie Gesprek in themagroepen Korte plenaire terugkoppeling

Nadere informatie

Presentatie Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Haagstreek

Presentatie Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Haagstreek Presentatie Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Haagstreek In opdracht van: GGZ Rivierduinen Leidschendam 10 februari 2010 INHOUD 1. Visie op de zorg en het terrein 2. Inrichtingsplan 3. Thema s Dichtbij

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Groen Verbindt Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Inleiding Ons coalitieakkoord bevat de ambitie Groene linten. Aan deze ambitie

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Onkruidbeheer middels een wave-machine

Onkruidbeheer middels een wave-machine Onderhoud van de openbare ruimte Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, grasvelden

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Beleidssamenvatting. De volledige documenten zijn terug te vinden op de website www.capelleaandenijssel.nl.

Beleidssamenvatting. De volledige documenten zijn terug te vinden op de website www.capelleaandenijssel.nl. Beleidssamenvatting Op verzoek van het WOP s-gravenland wordt in deze notitie een korte samenvatting gegeven van de meest relevante beleidsdocumenten. Het WOP heeft verzocht dit aanvullend aan de wijkanalyse

Nadere informatie

Onderwerp Kwaliteitsplan openbare ruimte en kapitaalgoederen

Onderwerp Kwaliteitsplan openbare ruimte en kapitaalgoederen Onderwerp Kwaliteitsplan openbare ruimte en kapitaalgoederen Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 26 april 2016 Opsteller Ing. W. Kalma Registratie GF16.20043 Agendapunt 18 Voorstel 1. Het

Nadere informatie

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren Visie Stichting RIONED Waardevol stadswater slim realiseren Waardevol stadswater slim realiseren De aanpak van stadswater moet breder. Beschouw de omgeving, de functies, de vormgeving én de kwaliteit van

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Agenda Groen voor de Stad

Agenda Groen voor de Stad Agenda Groen voor de Stad Een nieuw Haags groenbeleid Derde stadsgesprek, 19 april 2016 Programma 1. Opening 2. Presentatie: resultaten gesprek met de stad 3. Deelsessies 4. Vervolg 5. Afronding en borrel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Ambities bodem en grondwater

Ambities bodem en grondwater Ambities bodem en grondwater Ambitie Basis Comfort Excellent Samenvatting Veilig, gezond en te exploreren binnen wettelijke regels Multifunctioneel gebruik van de bodem Voor alle functies blijft bodem

Nadere informatie

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade)

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade) Werkgroep Elisabeth Economisch profiel Duurzaam bouwen Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 8 wonen / recreatie --> gec. ruimte gebied met goede woonkwaliteit grond voor onze kinderen er moet

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Groenstructuurplan. Publieksversie

Groenstructuurplan. Publieksversie Groenstructuurplan Publieksversie Leidschendam-Voorburg moet nóg groener. De gemeente wil een groene woonstad zijn. Vergeleken met gemeentes in de omgeving is er in onze gemeente al veel groen. Het bestaat

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie