MAAK JOUW TOEKOMSTBEELD VAN GORCUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAAK JOUW TOEKOMSTBEELD VAN GORCUM"

Transcriptie

1 MAAK JOUW TOEKOMSTBEELD VAN GORCUM Hoe ziet Gorinchem er in 2032 uit? Wat voor stad willen we dan zijn? Dat gaan we vastleggen in een Visie van de Stad. Iedereen kan daaraan meewerken. Graag zelfs! Maak met behulp van deze poster jouw toekomstbeeld van Gorcum. Op de andere kant van de poster vind je verschillende vraagstukken. Vink per vraagstuk het toekomstbeeld van jouw keuze aan of bedenk zelf een toekomstbeeld. Het inleveren van je toekomstbeeld kan tot en met 17 maart De ingevulde poster kun je terugsturen per of via de post: Projectgroep Visie van de Stad, Antwoordnummer 8, 4200 VB Gorinchem.

2 DENK MEE OVER GORINCHEM 2032 In 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Hoe ziet Gorinchem er dan uit? Welke veranderingen komen op ons af? En welke keuzes moeten we samen maken? De gemeente Gorinchem vindt het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daarom hebben we met onze inwoners en ondernemers en organisaties in stad en met de regio de Toekomstagenda Gorinchem 2032 opgesteld. Deze agenda is een belangrijke stap op weg naar een nieuwe toekomstvisie voor Gorinchem. WAAROM EEN NIEUWE TOEKOMSTVISIE? Een nieuwe toekomstvisie voor Gorinchem is belangrijk omdat er de komende jaren veel gaat veranderen. In de wereld om ons heen en in Gorinchem zelf. Dat komt door ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking, digitalisering en de technologische revolutie, veranderingen in het klimaat en de energievoorziening, en een andere verhouding tussen overheid en burgers. We hebben een nieuw kompas nodig: een visie waarmee we ons goed kunnen voorbereiden op die ontwikkelingen. GORINCHEM 2032 IS EEN VISIE VAN DE STAD De nieuwe visie is een visie van de stad. De visie wordt daarom gemaakt in een dialoog met de inwoners, bedrijven en organisaties in de stad en de regio om Gorinchem heen. Een belangrijke rol spelen de ambassadeurs: een gevarieerde groep betrokken Gorcumers en mensen uit de regio, die meedenken over het proces en de inhoud van de visie. 4 VRAGEN OVER DE TOEKOMST Om tot één visie te komen, hebben we allereerst verkend hoe inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke organisaties, regiopartners en experts aankijken tegen de toekomst van Gorinchem. De Toekomstagenda Gorinchem 2032 is hiervan het resultaat. Deze agenda beschrijft de identiteit van Gorinchem, de trends die op Gorinchem afkomen en de belangrijkste uitdagingen en dilemma s waar we als Gorinchem in de toekomst mee te maken krijgen. Het gaat daarbij om vier belangrijke vragen:

3 1. Wat maakt Gorinchem zo bijzonder? 2. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Gorinchem? 3. Hoe kunnen we Gorinchem nog aantrekkelijker maken? 4. Welke keuzes moeten we maken op weg naar 2032? DE KRACHT VAN GORINCHEM Een complete vestingstad in een mooie omgeving, een goed voorzieningenniveau en cultuur zijn kernkwaliteiten van Gorinchem. De centrale ligging ten opzichte de Randstad en veel grote steden biedt kansen. GORINCHEM IN 8 KERNWAARDEN De kracht van Gorinchem kunnen we samenvatten in acht kernwaarden. Ze bieden ons een goede uitgangspositie voor de toekomst: 1. Centraal gelegen en goed bereikbaar 2. Historische binnenstad: de grootste, complete vestingstad van Nederland 3. Handel en bedrijvigheid 4. Een open stad met een diverse bevolking 5. Voorzieningen voor stad en regio 6. Cultuur 7. Water 8. Mooie omgeving DE PLANNING Gorinchem 2032 moet een toekomstvisie van de stad worden, waarin de Gorcumse samenleving en de regio zich herkennen. Daarom hebben we de weg ernaartoe zo ingericht dat iedereen een bijdrage kan leveren. Na de verkenningsfase kan nu iedereen zijn of haar eigen toekomstbeeld maken. Toekomstbeelden kunnen tot en met 17 maart 2017 worden ingediend. Vervolgens gaan we over de toekomstbeelden en de toekomstagenda op 10 april in gesprek met de stad en de regio. Hierna ronden we de toekomstvisie af. De planning is dat de gemeenteraad de visie Gorinchem 2032 begin juli 2017 vaststelt.

4 LASTIGE KEUZES Er liggen in Gorinchem veel kansen voor een mooie toekomst. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen en dilemma s die ons tot lastige keuzes dwingen. GROEIEN WE VERDER? De Randstad groeit tot 2032 met zo n 1 miljoen inwoners. Steden zijn in trek om in te wonen. Met name goed bereikbare, historische steden met plek voor cultuur en ontmoeting zijn populair. Wil Gorinchem profiteren van deze groei door zelf in te zetten op groei? Dat kan meer draagvlak voor voorzieningen opleveren en zorgen voor instroom van nieuwe, jonge inwoners. Maar veel inwoners waarderen juist de menselijke maat en de overzichtelijkheid van Gorinchem. AANTREKKELIJK VOOR OUDEREN EN VOOR JONGEREN? Een andere uitdaging is dat Gorinchem vergrijst. Hoe zorgen we dat de groeiende groep senioren ook over zo n vijftien jaar nog prettig in Gorinchem woont? Bestemmen we de nog te bouwen woningen voor hen? Maar hoe voorkomen we dan dat de jongeren vertrekken? Zij zijn onder andere belangrijk om voorzieningen te kunnen behouden. Dus moeten we het ook voor jongeren aantrekkelijk maken om in Gorinchem te wonen en te werken. KAN GORINCHEM DUURZAMER WORDEN? Gorcumers en bezoekers waarderen het groen en het water in en om de stad. Tegelijkertijd kan water door klimaatverandering ook een grotere bedreiging worden. Gorcumers wekken steeds meer duurzame energie op, maar toch is het aandeel duurzaam opgewekte energie in Gorinchem nog heel klein. Om echt klimaat- of CO2-neutraal te worden moet er heel veel gebeuren. Willen we daarin investeren en kiezen voor innovatie? Of spelen we toch liever op veilig en volgen we anderen?

5 HOUDEN WE DE BINNENSTAD VITAAL? Gorinchem is de grootste vestingstad van Nederland, met een nog complete vestingwal. De historische binnenstad met winkels, cultuur, horeca en evenementen maakt Gorinchem bijzonder, maar staat onder druk. Mensen kunnen ook elders of op internet winkelen. Evenementen trekken veel bezoekers, maar kunnen bewoners soms overlast geven. Waar kiezen we voor in de binnenstad? VERSTERKEN WE DE REGIONALE ECONOMIE EN BEREIKBAARHEID? Gorinchem heeft van oudsher een sterke (maritieme) industrie. Door de centrale ligging heeft Gorinchem veel inwoners die elders werken en werknemers die elders wonen. Volgens recente onderzoeken zal de helft van de banen van nu in Nederland in 2032 verdwenen zijn door robotisering en digitalisering. Hoe behouden we een sterke economie in de regio? WIE GAAT WAT DOEN? Een laatste belangrijke vraag is: wie gaat wat doen? Zeker is dat de overheid en de samenleving meer moeten samenwerken. De overheid doet een stapje terug. Daardoor ontstaat meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Hoe ver durven we daarin samen te gaan? Hoe gaan we precies samenwerken? Er zijn in Gorinchem veel initiatieven, maar het zijn teveel eilandjes met nog te weinig verbinding

6 TRENDS Kijken we om ons heen, dan zien we allerlei maatschappelijke trends. Trends die van grote invloed zijn op de Gorcumse samenleving. Willen we een goed beeld vormen van Gorinchem in 2032, dan is het verstandig om met deze trends rekening te houden. VERGRIJZING EN ONTGROENING Nu zijn er nog meer jongeren dan ouderen in Gorinchem. In 2032 is dat omgekeerd. Er zijn dan zo n inwoners meer dan nu in de leeftijd van 65 jaar en ouder. En zo n 600 inwoners minder in de leeftijd onder de 20 jaar.

7 DE BINNENSTAD VERANDERT De (winkel)voorzieningen in de binnenstad staan in Gorinchem net als elders onder druk. Consumenten kopen vaker online. Mensen worden steeds mobieler en zoeken meer belevingswaarde bij het winkelen. Historische binnensteden zijn in trek. MEER DIVERSITEIT IN DE SAMENLEVING De bevolking van Gorinchem is van oudsher al divers. Het straatbeeld wordt diverser, maar de banden tussen mensen beperken zich vaker tot de eigen groep. Contacten tussen mensen van verschillende generaties, opleidingsniveaus en culturen nemen af. Met de toenemende invloed van buiten op de eigen samenleving neemt tegelijkertijd het belang van de lokale identiteit en cultuur toe. TECHNOLOGISCHE REVOLUTIE In 2032 zal technologie nog veel meer dan nu onderdeel zijn van ons dagelijks leven. De zelfrijdende auto is dan in het straatbeeld verschenen. Alles is verbonden met internet. Mensen zijn beter en sneller geïnformeerd. Plaats en tijd zijn voor veel diensten steeds minder belangrijk. Mogelijk is de helft van de banen van nu in 2032 verdwenen door robotisering en digitalisering. Maar ook nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan. STEDEN IN TREK Nederland heeft in 2032 een miljoen meer inwoners dan nu. Deze groei concentreert zich in de grote steden in de Randstad. Goed bereikbare, historische steden met plek voor cultuur en ontmoeting zijn populair. Wil Gorinchem als onderdeel van de Randstad verder groeien?

8 KLIMAATVERANDERING EN SCHONERE ENERGIE Het klimaat verandert wereldwijd. Het wordt warmer. De zeespiegel blijft stijgen. Er vallen meer extreme regenbuien, maar er komen ook meer droge perioden. Alternatieve energiebronnen vervangen aardolie en aardgas. En we wekken energie steeds meer lokaal op, bijvoorbeeld op daken (zon), in gebouwen (warmtepomp, warmteopslag), in de ondergrond (warmte/koude-opslag) of in de omgeving (windmolens). DOE HET ZELF - INWONERS AAN ZET Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Iedereen doet mee. Maar daarvoor moeten we ook meer zelf doen, met behulp van vrijwilligers en eigen netwerk (familie, buurt, mantelzorgers). Iedereen kan makkelijker meepraten doordat steeds meer informatie via internet en andere nieuwe media snel en moeiteloos beschikbaar is.

9 BELANGRIJKSTE VRAAGSTUKKEN/ DILEMMA S 1. GROEI 2. VERGRIJZING EN ONTGROENING 3. DUURZAAMHEID 4. BINNENSTAD 5. INWONERS AAN ZET 6. BEREIKBAARHEID EN ECONOMIE

10 Vraagstuk 1 GROEI MEEGROEIEN MET DE RANDSTAD OF NIET? UITGANGSPOSITIE: De Randstad groeit tot 2032 met zo n 1 miljoen inwoners. Met name goed bereikbare, historische steden met plek voor cultuur en ontmoeting zijn populair. Wil Gorinchem als onderdeel van de Randstad verder groeien? TOEKOMSTBEELD 1: INZETTEN OP EXTRA GROEI Gorinchem groeit (mogelijk naar inwoners). Investeringen in woningbouwprogramma s en bereikbaarheid hebben Gorinchem op de kaart gezet als uitstekende uitvalsbasis in de Randstad. Door de centrale ligging, de natuur, kleinschaligheid en stedelijke voorzieningen is Gorinchem een aantrekkelijke stad voor mensen die zich in de Randstad willen vestigen. Een betere bereikbaarheid leidt tot groei met meer werkgelegenheid en een groter draagvlak voor voorzieningen. Er stromen nieuwe, jongere inwoners in, waardoor Gorinchem sociaal en economisch vitaal blijft (meer arbeidskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers). Extra woningen kunnen mogelijk gerealiseerd worden op de plaats van leegstaande winkels, kantoren en bedrijven en door uitbreiding. Door de groei ontstaat meer drukte en krijgt Gorinchem een ander karakter. TOEKOMSTBEELD 2: INZETTEN OP BEHOUD VAN KLEINSCHALIGHEID Het inwoneraantal van Gorinchem blijft ongeveer stabiel. De dynamiek op de woningmarkt is laag. Veel inwoners wonen al langere tijd in Gorinchem. De stad behoudt zijn bestaande gezelligheid en charme. Sterke punten van Gorinchem zijn de menselijke maat en de overzichtelijkheid. Het draagvlak voor voorzieningen staat onder druk. Daardoor neemt de aantrekkelijkheid van Gorinchem als woon- en werkgemeente af. TOEKOMSTBEELD 3: ANDERS, NAMELIJK

11 Vraagstuk 2 VERGRIJZING EN ONTGROENING HOE GAAN WE OM MET DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN? UITGANGSPOSITIE: In 2032 heeft Gorinchem zo n inwoners meer dan nu in de leeftijd van 65 jaar en ouder. En zo n 600 inwoners onder de 20 jaar minder dan nu. Accepteren wij deze demografische ontwikkeling of willen we meer doen om jongeren te behouden en te trekken? TOEKOMSTBEELD 1: INZETTEN OP BEHOUD EN TREKKEN VAN JONGEREN We investeren om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jongeren, bijvoorbeeld in starterswoningen, meer onderwijs- en sportvoorzieningen en snelle verbindingen naar Randstad en regio. Daarnaast moeten meer uitgaansmogelijkheden en evenementen jongeren verleiden in Gorinchem te blijven of zich te vestigen. Het vasthouden en trekken van jongeren zorgt voor een levendige stad. De arbeidsmarkt functioneert goed. Gorinchem is aantrekkelijk voor onderwijsvoorzieningen, waardoor het vestigingsklimaat voor bedrijven verbetert. Kunnen we de jongeren daadwerkelijk verleiden in Gorinchem te blijven of te komen wonen? Is de aantrekkingskracht van de grotere steden om ons heen met hun uitgebreide voorzieningen en werkgelegenheid niet te groot? TOEKOMSTBEELD 2: INSPELEN OP VERGRIJZING We accepteren dat er in 2032 meer ouderen en minder jongeren zijn. Door te investeren in de aanpassing van woningen, leef- en zorgvoorzieningen voor ouderen zijn we goed voorbereid op deze natuurlijke demografische ontwikkeling. De groeiende groep vitale gepensioneerden wordt de ruggengraat van maatschappelijk actieve inwoners. We hebben een robuust voorzieningenaanbod voor ouderen. Doordat er minder jongeren zijn komen onderwijs-, veel sport- en andere voorzieningen en verenigingen onder druk te staan. Het vestigingsklimaat voor bedrijven neemt af. TOEKOMSTBEELD 3: ANDERS, NAMELIJK

12 Vraagstuk 3 DUURZAAMHEID KAN GORINCHEM DUURZAMER WORDEN? UITGANGSPOSITIE: Gorcumers en bezoekers waarderen het groen en het water in en om de stad. Water wordt door klimaatverandering ook een grotere bedreiging. Gorcumers wekken steeds meer duurzame energie op, maar toch is het aandeel duurzaam opgewekte energie in Gorinchem nog heel klein. Om klimaat- of CO2-neutraal te worden moet er heel veel gebeuren. TOEKOMSTBEELD 1: KOPLOPER In Gorinchem maken bedrijven, inwoners en gemeente de uitgesproken, hoge ambities op het gebied van duurzaamheid waar. In 2032 zijn we zoveel mogelijk CO2-neutraal en een nog groenere stad met veel biodiversiteit. Om deze ambities te realiseren zetten we in op innovaties en experimenten. Er wordt tussen partijen nauw samengewerkt. Door actief samen te werken aan een duurzame toekomst blijft Gorinchem aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Koploper zijn biedt ook kansen voor innovatie, extra werkgelegenheid en nieuwe vormen van samenwerking in de stad. Koploper zijn vraagt om aanzienlijke inspanningen van bedrijven, inwoners en gemeente. Voor het grootschalig opwekken van duurzame energie (bijvoorbeeld met windturbines of zonnepanelen) is ruimte nodig. TOEKOMSTBEELD 2: VOLGER Gorinchem doet wat het (wettelijk) moet doen, maar niet meer dan dat. We laten het vooral aan anderen over om te bepalen wat er moet gebeuren en nemen zelf niet het voortouw. De inspanningen zijn beperkter. Gorinchem profiteert van innovaties elders. Bewezen vormen van duurzamere en goedkopere energievoorzieningen (bewezen technologie) kunnen in Gorinchem risicovrij worden gerealiseerd. We missen kansen op nieuwe werkgelegenheid en innovatieve bedrijvigheid. TOEKOMSTBEELD 3: ANDERS, NAMELIJK

13 Vraagstuk 4 BINNENSTAD HOUDEN WE DE BINNENSTAD VITAAL? UITGANGSPOSITIE: Gorinchem is de grootste vestingstad van Nederland, met een nog complete vestingwal. De historische binnenstad met winkels, cultuur, horeca en evenementen maakt Gorinchem bijzonder, maar staat onder druk. Belevingswaarde wordt voor mensen steeds belangrijker om een binnenstad te bezoeken. Mensen kunnen ook in de grotere steden om ons heen of op internet winkelen. Evenementen trekken veel bezoekers, maar geven bewoners in de binnenstad soms overlast. TOEKOMSTBEELD 1: BINNENSTAD ALS DÉ TREKKER VAN GORINCHEM De binnenstad ontwikkelt zich tot een samenhangend, aantrekkelijk geheel, waardoor er veel bezoekers en toeristen, ook van buiten de regio, op afkomen. Partijen die actief zijn in de binnenstad werken nauw samen met elkaar. Er vinden veel grootschalige evenementen plaats. De binnenstad is een belangrijke schakel in meerdere toeristische elementen in de regio (zoals de Vestingdriehoek en het omliggende polder- en rivierenlandschap). Een aantrekkelijke binnenstad met veel bezoekers en toeristen zorgt voor werkgelegenheid en kan voorzieningen levensvatbaar houden. Voor Inwoners en bedrijven kan een aantrekkelijke binnenstad een overweging zijn om zich in Gorinchem te vestigen. Meer toeristen en evenementen zorgen voor meer overlast en drukte, waardoor leefbaarheid voor bewoners verder in het gedrang komt. TOEKOMSTBEELD 2: MEER INZETTEN OP KLEINSCHALIGER EVENEMENTEN MET KWALITEIT De trend van minder fysieke winkels kunnen we niet keren. Leegstaande (winkel)panden worden omgebouwd tot woningen. We willen vooral kwalitatieve evenementen, die passen in de belevingswaarde van de historische binnenstad en minder conflicteren met een goed woonklimaat. Gorinchem wordt een stad waar minder te doen is. Kleinschaliger evenementen zorgen voor minder overlast voor bewoners. De economische betekenis van de binnenstad neemt relatief af. De binnenstad wordt minder aantrekkelijk voor winkelend en uitgaand publiek en toeristen. Dit resulteert in een verminderd draagvlak voor voorzieningen. TOEKOMSTBEELD 3: ANDERS, NAMELIJK

14 Vraagstuk 5 INWONERS AAN ZET HOE ZIET DE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN SAMENLEVING ERUIT? UITGANGSPOSITIE: Via internet en andere nieuwe media is steeds meer informatie snel voor iedereen beschikbaar. Iedereen kan daardoor makkelijker meepraten. Politiek wordt interactiever. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op initiatief en inzet van mensen. Het aantal door de overheid betaalde professionals neemt af. Iedereen doet mee. Maar daarvoor moeten we ook meer zelf doen, met behulp van vrijwilligers en eigen netwerk (familie, buurt, mantelzorgers). TOEKOMSTBEELD 1: HET INITIATIEF LIGT BIJ DE STAD Gorinchem loopt voorop met nieuwe vormen van democratie en samenwerking. Inwoners en organisaties nemen vaker initiatief voor ontwikkelingen. De gemeente werpt zo min mogelijk barrières op. Dat laatste kan soms botsen of schuren. Het vraagt om voortdurende dialoog tussen verschillende partijen. De gemeente faciliteert hierin, maar regelt niet meer alles. Wel is de overheid nog een vangnet voor sociaal zwakkeren. Meer invloed van Gorcumse inwoners en ondernemers op het beleid en de eigen leefomgeving. Niet iedereen kan even goed voor zijn eigen belangen opkomen of voor zichzelf en anderen zorgen. Als ontwikkelingen niet voor iedereen wenselijk blijken, kunnen Gorcumers niet altijd vanzelfsprekend terugvallen op de overheid. TOEKOMSTBEELD 2: HET INITIATIEF LIGT BIJ DE GEMEENTE Inwoners en bedrijven hebben wel inspraak, maar het initiatief en de besluitvorming liggen bij de gemeente. De gemeente speelt een sturende rol in ontwikkelingen door regelgeving en investeringen. De gemeente heeft professionals in dienst voor een goede dienstverlening. Zij ziet toe op het algemeen belang. Verantwoordelijkheden en besluitvorming zijn duidelijk. Gemeente staat wat verder van de samenleving af. Inwoners en organisaties hebben minder directe invloed op ontwikkelingen in de gemeente. TOEKOMSTBEELD 3: ANDERS, NAMELIJK

15 Vraagstuk 6 BEREIKBAARHEID EN ECONOMIE VERSTERKEN WE ECONOMIE EN BEREIKBAARHEID? UITGANGSPOSITIE: Gorinchem heeft van oudsher een sterke maakindustrie en maakt deel uit van de maritieme topregio. Door de centrale ligging heeft Gorinchem veel inwoners die elders werken en werknemers die elders wonen. Volgens recente onderzoeken zullen veel banen van nu in 2032 verdwenen zijn door robotisering en digitalisering. Daarnaast zal nieuwe werkgelegenheid ontstaan. Hoe behouden we een sterke economie in de regio? Hoe dan ook is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. TOEKOMSTBEELD 1: INZETTEN OP NIEUWE ECONOMISCHE KANSEN Gorinchem benut haar goede ligging en bereikbaarheid en zet in op verdere verbetering daarvan. We kennen de innovatieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De gemeente voert een vestigingsbeleid om de komst van innovatieve bedrijven zoveel mogelijk te stimuleren. Er is regelmatig overleg tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Via stageplaatsen trekken we jongeren aan voor de regio. We spelen in op de nieuwe economie en op groeiende sectoren. Voor werknemers in zakelijke en creatieve dienstverlening is Gorinchem een goede uitvalsbasis. We zijn niet afhankelijkheid van een dominante sector. Door nieuwe innovatieve werkgelegenheid wordt Gorinchem aantrekkelijk voor jonge mensen. Bij nieuwe economisch activiteiten is het de vraag of Gorinchem voldoende onderscheidend is ten opzichte van andere regio s die hierop inzetten. TOEKOMSTBEELD 2: VERSTERKEN BESTAANDE ECONOMISCHE KRACHT De gemeente faciliteert het bestaande bedrijfsleven en de innovatie die daarin plaatsvindt. Bedrijven specialiseren zich in de dingen waar ze nu al goed in zijn. Bij de uitgifte van bedrijfsterreinen is de vraag leidend en wordt geen selectief vestigingsbeleid gevoerd voor innovatieve bedrijven. Er is een bekende en overzichtelijke arbeidsmarkt. We doen waar we bewezen goed in zijn. Er is een goede kans op verdere specialisatie in de maritieme industrie en het betrekken van hoger onderwijs bij die sector. Maar we spelen niet actief in op nieuwe, innovatieve bedrijvigheid. Het is onzeker of in de bestaande sectoren in de toekomst voldoende werkgelegenheid is. TOEKOMSTBEELD 3: ANDERS, NAMELIJK ontwerp & productie:

16 RUIMTE VOOR JOUW IDEEËN EN OPMERKINGEN

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 Verdere verstedelijking Groei concentreert zich in grotere steden o omvang van de stad o ligging ten opzichte van het economisch kerngebied o aanwezigheid van hoger

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 2 De toekomst van Houten Houten heeft

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016

Koffertje HAARLEM Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 Koffertje HAARLEM-2040 Aangeboden aan het college van B&W op 12 juli 2016 WELKOM in het KOFFERTJE van de toekomst Hoe kom je van honderden geeltjes, stellingen, meningen en trends, opgehaald tijdens 16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving Voorzichtig herstel bedreigde soorten Verdere achteruitgang functioneren van ecosystemen en biodiversiteit Meer aandacht voor natuur als basisvoorwaarde

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Havo 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Havo 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop Havo 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 2 De toekomst van Houten Houten heeft een

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

De binnenstad van Zwolle anno 2030

De binnenstad van Zwolle anno 2030 De binnenstad van Zwolle anno 2030 Leeswijzer Poster Ir. Michiel van Beek Februari 2016 1 A-status is verstevigd door significante factoren die geïdentificeerd zijn in het rapport De veerkrachtige binnenstad

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Programma. Welkom Inleiding WLO Presentatie WLO Aanbieding rapport Reactie Minister van IenM Tijd voor vragen Afronding. #wlo

Programma. Welkom Inleiding WLO Presentatie WLO Aanbieding rapport Reactie Minister van IenM Tijd voor vragen Afronding. #wlo Programma Welkom Inleiding WLO Presentatie WLO Aanbieding rapport Reactie Minister van IenM Tijd voor vragen Afronding #wlo Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) Demografische en macro-economische

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO BK (Basiskader) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO BK (Basiskader) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop VMBO BK (Basiskader) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Energievoorziening 2015-2050: Publieksonderzoek Burgerprofielen CO 2 -reducerende opties

Energievoorziening 2015-2050: Publieksonderzoek Burgerprofielen CO 2 -reducerende opties Energievoorziening 2015-2050: Publieksonderzoek Burgerprofielen CO 2 -reducerende opties BIJLAGE BIJ RAPPORT Energievoorziening 2015-2050: publieksonderzoek naar draagvlak voor verduurzaming van energie

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Apeldoorn. Ede Arnhem

Apeldoorn. Ede Arnhem Lelyst ad Harderw ijk Devent er Apeldoorn Zut phen Wint ersw ijk Ede Arnhem Doet inchem Tiel Nijmegen 1 Kans op krimp Vo geen kans op krimp weing kans op krimp enige kans op krimp kans op krimp onbekend

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Duurzaamheidsfabriek: nut en noodzaak vanuit sociaaleconomisch perspectief. Ton van der Wijst, 1 mei 2015

Duurzaamheidsfabriek: nut en noodzaak vanuit sociaaleconomisch perspectief. Ton van der Wijst, 1 mei 2015 Duurzaamheidsfabriek: nut en noodzaak vanuit sociaaleconomisch perspectief Ton van der Wijst, 1 mei 2015 Invalshoeken Globalisering Technologische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Rol van steden

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Inleiding De raad heeft de regionaal economische agenda voor West-Friesland kaderstellend vastgesteld. De regionaal economische agenda vormt

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van

Nadere informatie