Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen"

Transcriptie

1 Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen

2 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen

3 Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn vaak op straat te vinden. Ze hangen rond in winkelcentra of bij metrostations, kletsen wat af en zijn nogal eens luidruchtig of baldadig, zeker als er meisjes bij zijn. Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen. Veel mensen ervaren rondhangende jongeren als overlastgevend of bedreigend, ook al is niet altijd wat aan de hand. Jongeren van hun kant hebben er vaak geen idee van hoe ze op anderen overkomen. Er is dus een spanning tussen jeugdgedrag en beeldvorming bij ouderen, zeker als het om jongeren uit andere culturen gaat. Gaat het om normaal jeugdgedrag of gaan jongeren over de schreef? Of erger: is er sprake van criminaliteit en van jeugdbendes? Gemeenten en deelgemeenten hebben vaak met jeugdproblemen te maken. Overlast van jongeren staat in alle enquêtes over veiligheid bijna op de eerste plaats. Begrijpelijk dat de overheid hier iets aan wil doen. Om met succes maatregelen te kunnen nemen is in de eerste plaats inzicht nodig. Inzicht in aard en omvang van het probleem en inzicht in de samenstelling van de groep om wie het gaat. Belangrijke vragen daarbij zijn: is er sprake van hinder, overlast of echte criminaliteit. Een door Advies en Onderzoeksgroep Beke ontwikkelde methodiek kan hierbij hulp bieden. Dat is de methodiek groepsaanpak. Met behulp van deze methodiek is het mogelijk een inschatting te maken van de groepen jongeren die overlast veroorzaken. Gaat het alleen maar om een hinderlijke groep, een echt overlastgevende groep of is er sprake van een 3

4 criminele groep? In de door Beke ontwikkelde methodiek wordt een integrale benadering gebruikt, die zowel aandacht besteedt aan overlast en criminaliteit als aan achterliggende oorzaken. Programmabureau Veilig biedt dit instrument aan de deelgemeenten aan ter ondersteuning van de aanpak van jeugdgroepen. Programmabureau Veilig biedt dit instrument aan de deelgemeenten aan ter ondersteuning van de aanpak van jeugdgroepen. Bovendien kunnen de bevindingen en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak goed dienen als input voor jeugdbeleid. In deze folder wordt nader ingegaan op de methodiek groepsaanpak. Achtereenvolgens komen aan de orde: de methodiek het stappenplan de uitvoering 4

5 1. Methodiek Eerste stap in het kader van de methodiek groepsaanpak is het met behulp van een vragenlijst in kaart brengen van het aantal jeugdgroepen in een deelgemeente. Deze groepen worden volgens de methodiek ingedeeld in drie segmenten: hinderlijk overlastgevend crimineel Vervolgens komt de aanpak aan de orde. De aanpak bestaat uit preventieve, curatieve en repressieve maatregelen gericht op vermindering van overlast door jeugdgroepen en het ontwikkelen van een aanpak voor iedere groep. De maatregelen zijn: groepsgericht domein of situatiegericht persoonsgericht of individueel Meerwaarde De methodiek groepsaanpak levert een belangrijke bijdrage aan een meer gerichte en effectieve aanpak van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit. De meerwaarde ligt vooral in: de eenheid van begrip over jeugdgroepen de aansluiting bij het gegeven dat het merendeel van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband de focus op daders, delicten en domeinen 5

6 de combinatie van preventie en repressie en van een persoonsgerichte, groepsgerichte en domeingerichte benadering de aanwijzing per jeugdgroep van verantwoordelijke ketenpartners als welzijnswerk, politie, deelgemeente en dergelijke het inzichtelijk maken van de inzet van ketenpartners de deskundigheidsbevordering van betrokken partners Taken en verantwoordelijkheden Om goed met de methodiek groepsaanpak te kunnen werken is het van belang van tevoren helder te hebben wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn bij de aanpak van jeugdgroepen. Dat kan bij de informatieverzameling anders zijn dan bij het opstellen van het plan van aanpak. Hieronder worden per ketenpartner de taken en verantwoordelijkheden kort aangegeven: Politie. De politie (meestal in de figuur van de Jeugdcoördinator) is verantwoordelijk voor het invullen en de coördinatie van de vragenlijsten door de buurtagenten. Deze zijn immers uit hoofde van hun functie belangrijke informatiebronnen. Verder speelt de politie een grote rol bij de aanpak van criminele groepen en een beperkte rol bij de aanpak van hinderlijke en overlastgevende groepen. Deelgemeente. De deelgemeente heeft de leiding en de regie bij de aanpak van jeugdgroepen en levert in die hoedanigheid ook de projectleider. De projectleider is penvoerder 6

7 en zorgt voor de oprichting en agenda van eventuele werkgroepen. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor het algemeen belang spreekt de deelgemeente instanties in haar werkgebied aan op hun eigen verantwoordelijkheid bij de aanpak van jeugdproblemen. Dit moet ertoe leiden dat niet alleen de overlast maar ook de overlastveroorzaker en mogelijke achterliggende problematiek wordt aangepakt. Vaak hebben jongeren namelijk problemen die verder gaan dan louter overlastgevend gedrag. In het Deelgemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak (DOSA) wordt door deelgemeente en instellingen samen met de jongere nagegaan hoe deze problemen het beste kunnen worden aangepakt. Openbaar ministerie. Met het Openbaar Ministerie worden afspraken gemaakt over de meest effectieve behandeling van jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. In het Justitieel Casemanagement Overleg (JCO) worden persoonsgerichte afspraken gemaakt voor jongeren van jaar die met politie en justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Zo n afspraak is bijvoorbeeld dat een jongere bij een volgende aanhouding meteen wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het JCO is een justitieel overleg dat in elke deelgemeente operationeel is en voorgezeten wordt door de jeugdcoördinator van de politie. Programmabureau Veilig. Het Programmabureu Veilig vervult een ondersteunende en faciliterende rol in de richting van de deelgemeenten. Bijvoorbeeld in de vorm van kennisoverdracht, best practices en methodiekbewaking. 7

8 Randvoorwaarden Voor het goed functioneren van de methodiek groepsaanpak zijn de volgende randvoorwaarden van belang: De deelgemeente heeft de ambitie om op basis van de inventarisatie van problematische jeugdgroepen te komen tot een gezamenlijke aanpak; De ketenpartners (deelgemeente, politie, OM en welzijnswerk) verbinden zich aan de methodiek door deel te nemen aan (start)bijeenkomsten, afspraken te maken over de te leveren capaciteit, resultaten terug te koppelen en samen te werken bij de keuze van de aan te pakken jeugdgroepen; Er is een goede afstemming tussen het deelgemeentelijk overleg sluitende aanpak en het justitieel casemanagement overleg; De deelgemeente neemt de aanpak van problematische jeugdgroepen op in haar wijkveiligheids-actieprogramma. 8

9 2. Stappenplan De methodiek groepsaanpak bestaat uit 8 stappen. Achtereenvolgens zijn dit: introductie inventarisatie rapportage selectie instellen werkgroepen en taskforce aanvullende info nadere analyse plan van aanpak Hieronder wordt elk van deze stappen kort toegelicht. Introductiebijeenkomst Voor de introductiebijeenkomst worden beleids- en bestuursverantwoordelijke functionarissen uitgenodigd naast mensen uit de uitvoering. De introductiebijeenkomst heeft tot doel achtergrond te verschaffen over de jeugdoverlast en over de methodiek groepsaanpak. Voorts het creëren van het noodzakelijke draagvlak bij de instanties die om medewerking wordt gevraagd. 9

10 Inventarisatie Op de introductiebijeenkomst wordt door de aanwezige wijkagenten een vragenlijst ingevuld (shortlist). Deze vragenlijst brengt het aantal jeugdgroepen in een deelgemeente in kaart en geeft per groep een typering aan. Onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen zijn locaties waar de groepen zich ophouden, samenstelling van de groepen, dagelijkse bezigheden, riskante gewoonten, recent delictgedrag en structuur binnen de groepen. Voor een volledige inventarisatie dienen alle wijkagenten de vragenlijst in te vullen. Het invullen neemt zo n 15 tot 30 minuten in beslag. Rapportage Nadat de buurtagenten de vragenlijst hebben ingevuld maakt de politie een rapportage van de uitkomsten. Het gaat hierbij om een eerste, subjectieve inventarisatie die de aard en omvang van problematische jeugdgroepen in een deelgemeente aangeeft. Tevens moet uit deze rapportage helder worden tot welke categorie de problematische jeugdgroepen behoren: hinderlijk overlastgevend crimineel Bij hinderlijke groepen gaat het om jongeren die rondhangen, luidruchtig zijn, betrokken bij kleine schermutselingen, incidenteel vernielingen plegen en soms lichte gewelds- en vermogensdelicten. De leden van deze groepen zijn meestal aan te spreken op hun gedrag. 10

11 Bij overlastgevende groepen gaat het om jongeren die nadrukkelijk aanwezig zijn, soms provocerend optreden en omstanders lastig vallen door ze uit te schelden of te intimideren, regelmatig vernielingen plegen, geweld gebruiken en zich doelbewust schuldig maken aan lichte criminaliteit. De leden van deze groep zijn minder goed te corrigeren en hebben meestal een minimale pakkans. Bij criminele groepen gaat het om jongeren die al vaker in aanraking zijn geweest met de politie. De motivatie voor crimineel gedrag is hier vooral financieel gewin in plaats van kicken of aanzien. De leden van deze groep plegen ernstige delicten en gebruiken grover geweld. Selectie Volgende stap na het in beeld brengen van de in een deelgemeente voorkomende jeugdgroepen is het maken van een selectie van de groepen die het eerst worden aangepakt. Het beste kan worden gekozen voor het eerst aanpakken van die groepen waarover de meeste klachten binnenkomen en die veel in de publiciteit zijn. Verder verdient het aanbeveling om uit elke categorie één groep te nemen. Instellen werkgroepen / taskforce Voor elke geselecteerde jeugdgroep wordt een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat, afhankelijk van het type groep, uit vertegenwoordigers van de politie (buurtagent en / of chef en / of jeugdcoördinator), deelgemeente (beleidsmedewerker, wijkcoördinator), welzijnswerk (jongerenwerker, iemand van het zorgnetwerk), voorzitter deelgemeentelijk overleg sluitende aanpak en vertegenwoordiger van sport en recreatie. De werkgroep heeft tot taak een plan 11

12 van aanpak te maken op een specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden manier (SMART-wijze). Naast het oprichten van werkgroepen verdient het aanbeveling in de deelgemeente een taskforce in te stellen waarin besluiten op hoofdlijnen worden genomen. In deze taskforce nemen plaats de besluitvormers van de deelgemeente, politie en OM. Aanvullende info De werkgroepen maken het plan van aanpak. Eerst toetsen zij toetsen de informatie uit de vragenlijsten en leveren waar mogelijk nadere informatie aan over de groepssamenstelling. De aanvullende informatie is van belang voor de diepere analyse van een groep. Vervolgens inventariseert de werkgroep de lopende projecten en activiteiten rond de betreffende groep. Door deze inventarisatie worden mogelijke aandachtspunten in het plan van aanpak zichtbaar. Nadere analyse De geselecteerde groepen worden nader geanalyseerd door de politie. Deze analyse is gericht op het in beeld brengen van de individuele leden van de groep en van de netwerken tussen de jongeren en tussen groepsleden en de omgeving. Dit geeft een beeld van het aantal leden van een groep, wie de leiders vormen en wie dus als eersten moeten worden aangepakt. 12

13 Plan van aanpak Het door de werkgroepen te maken plan van aanpak bestaat uit groepsgerichte, domeingerichte en persoonsgerichte maatregelen. De groepsgerichte maatregelen richten zich op de groep als geheel. Hieronder vallen bijvoorbeeld maatregelen als sportactiviteiten waardoor contact wordt opgebouwd met de jongeren uit een groep. De domeingerichte maatregelen betreffen fysieke maatregelen in het gebied waar de groep(en) rondhangen. Het kan gaan om aanpassing van de verlichting, het afsluiten van portieken en het plaatsen of weghalen van bankjes. De persoonsgerichte maatregelen richten zich op de individuele leden van een groep. Bij criminele jongeren worden met name door politie en OM in het JCO persoonsgerichte afspraken gemaakt, jongeren die dreigen af te glijden en een meervoudige problematiek hebben worden besproken in het deelgemeentelijk overleg sluitende aanpak (DOSA). 13

14 14 De groepsaanpak is een structurele aanpak die op lange termijn problemen met groepen moet voorkomen

15 3. Uitvoering Plannen maken is één ding, waar het om gaat is de uitvoering. Om een goede uitvoering te waarborgen worden de afspraken uit het plan van aanpak opgenomen in de wijkveiligheidsactieprogramma s van de deelgemeenten, in de vorm van prestatieafspraken. Ter wille van een goede voortgang wordt eens in de twee maanden een bijeenkomst georganiseerd waarin ieder rapporteert over de voortgang in de uitvoering van de prestatieafspraken. Ook worden problemen en knelpunten besproken en opgelost. Als dat niet lukt op het niveau van de werkgroep brengt de deelgemeentelijk projectleider de betreffende punten in bij de taskforce. Plannen maken is één ding, waar het om gaat is de uitvoering. De groepsaanpak is een structurele aanpak die op lange termijn problemen met groepen moet voorkomen. Daarom is het van belang dat de aanpak jaarlijks herhaald wordt. Ook al omdat in een deelgemeente vaak meer groepen zijn dan er in één keer kunnen worden aangepakt en de samenstelling van de groepen voortdurend wisselt. Soms komen er groepen bij, soms lossen groepen vanzelf opdan weer. De eerste keer dat de deelgemeente de groepsaanpak uitvoert krijgt ze extra ondersteuning en begeleiding van het Programmabureau Veilig en Adviesbureau Beke. Meer informatie over de groepsaanpak: Programmabureau Veilig Marjolein Labots en Fleur van der Werf Telefoon

16 Dit is een uitgave van Programmabureau Veilig Cluster Jeugd Postbus KP Rotterdam Vormgeving: Grafisch Bureau DUS juli

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Anton van Wijk, Tom van Ham & Henk Ferwerda Inleiding Overlast door jongeren staat in veel enquêtes in de top 3 als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Veel mensen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Inleiding Uit het behoefteonderzoek Veilige Gemeenten (2005) en ook uit een inventarisatie in Kennemerland blijkt dat gemeenten het meest te kampen hebben met de volgende

Nadere informatie

Vijfjaren-actieprogramma Veilig Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

Vijfjaren-actieprogramma Veilig Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Vijfjaren-actieprogramma Veilig 7 Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Inhoud 1 Naar veiliger wijken en een veilige stad 2 2 De groepsaanpak,

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 7. Methodiek voor de aanpak van problematische jeugdgroepen 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Project overlastgevende jeugd

Project overlastgevende jeugd Project overlastgevende jeugd Waarom overlastgevende jeugd? Alle zes de Peelgemeenten prioriteren de aanpak van jeugdoverlast voor de komende vier jaar. Niet per definitie omwille van zorgelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

HANDREIKING GROEPSAANPAK AMERSFOORT

HANDREIKING GROEPSAANPAK AMERSFOORT Februari 2011 HANDREIKING GROEPSAANPAK AMERSFOORT Een integrale aanpak van problematische jeugdgroepen op wijkniveau. Inlichtingen bij: P. Steenkist, (033) 469 42 17, p.steenkist@amersfoort.nl SAMENWERKINGSVERBAND:

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd

de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd Projectplan Jeugdboa s Projectplan Jeugdboa s de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Probleemstelling 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie : Definitief Vaststelling B&W : 2 maart 2010 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. van den Hoogen-Stallen pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Doel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Versie 18-2-2013 Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Voorwoord In 2010 is gebleken dat er een criminele jeugdgroep in Weert actief was. Omdat ook landelijk duidelijk werd dat dit type jeugdgroepen voor steeds

Nadere informatie

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd Hangen in Hoogeveen repressieve aanpak overlastgevende jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoofdstuk 2 is vertrouwelijk 3. Mogelijke maatregelen 9 3.1 Proactie 10 3.2 Preventie 11 3.3 Preparatie 11 3.4

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Handreiking Jeugdgroepenoverleg Amersfoort

Handreiking Jeugdgroepenoverleg Amersfoort Handreiking Jeugdgroepenoverleg Amersfoort Gestandaardiseerd wijkoverleg in het kader van een groeps- en domeingerichte aanpak van problematische jeugdgroepen. Februari 2011 Inlichtingen bij: P. Steenkist,

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Aanpak problematische jeugdgroepen

Aanpak problematische jeugdgroepen Aanpak problematische jeugdgroepen Handreiking voor gemeenten Aanpak problematische jeugdgroepen Handreiking voor gemeenten Handreiking in het kort Jeugdgroepen die in het publieke domein voor problemen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Shortlistmethodiek. in zeven stappen. Onderdeel van het Masterplan Jeugdgroepen Nederlandse Politie

Shortlistmethodiek. in zeven stappen. Onderdeel van het Masterplan Jeugdgroepen Nederlandse Politie Shortlistmethodiek in zeven stappen Onderdeel van het Masterplan Jeugdgroepen Nederlandse Politie Shortlistmethodiek in zeven stappen Onderdeel van het Masterplan Jeugdgroepen Nederlandse Politie colofon

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Concept Plan van aanpak Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit Wijkteam Balistraat 2012

Concept Plan van aanpak Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit Wijkteam Balistraat 2012 Concept Plan van aanpak Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit Wijkteam Balistraat 2012 Mei 2012 Projectleider jeugd District 2 Noord wijkteam Balistraat Tiemen de Olde 1 Inleiding: In het werkgebied van het

Nadere informatie

POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID: VISIEDOCUMENT

POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID: VISIEDOCUMENT POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID: VISIEDOCUMENT Algemeen kader Veiligheid op school heeft vele componenten en is nauw verbonden met veiligheid in andere sectoren van het maatschappelijk leven. Veiligheid op

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Handboek. Jongeren op Straat. Utrecht

Handboek. Jongeren op Straat. Utrecht Handboek Jongeren op Straat Utrecht Stade Advies 2006 Colofon Opdrachtgever: Uitvoering: Adres: Druk: Stade Advies, februari 2006 Handboek Jongeren op Straat Utrecht Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen Werkprocesbeschrijving aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving Toelichting werkprocesbeschrijving Rollen ketenpartners Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Politie en jongerenwerk

Politie en jongerenwerk drs. Jaap Noorda Annelieke van Dijk MSc Mylène Kroeze MSc Politie en jongerenwerk waardevolle informatiebronnen voor lokaal jeugdbeleid? Colofon Opdrachtgever: MOVISIE, Effectiviteit en vakmanschap Auteur:

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Hangplekken Hangplekken zijn van alle tijden; de behoefte om vrienden te ontmoeten, samen wat te kletsen en te lachen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Privacyreglement Aanpak Jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem. September 2011. Tekst: Hans Kleinrouweler, Coördinator Jeugdoverlast Pagina 1 van 16

Privacyreglement Aanpak Jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem. September 2011. Tekst: Hans Kleinrouweler, Coördinator Jeugdoverlast Pagina 1 van 16 Privacyreglement Aanpak jeugd(groeps)overlast, gemeente Arnhem. Veiligheidshuis Arnhem. Tekst: Hans Kleinrouweler, Coördinator Jeugdoverlast Pagina 1 van 16 Privacyreglement groepsaanpak gemeente Arnhem.

Nadere informatie

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers 40 secondant #1 februari 2010 Illustratie: Hans Sprangers Hoe zorg je dat mensen zich buiten weer veilig voelen en jongeren ook hun gang kunnen gaan, zonder overlast te veroorzaken? Aanpak Jongeren op

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Kijk op jeugdcriminaliteit

Kijk op jeugdcriminaliteit Kijk op jeugdcriminaliteit Handvatten voor het opstellen van een periodieke trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een overzicht van veelbelovende aanpakken Samenvatting Henk Ferwerda Tom van

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek scholierenlijnen Veolia Transport en de provincie Gelderland verbeteren sfeer op buslijn 85 28 mei 2010, ir. Matti Baggerman, bureau Delfíni en Anja Maas,

Nadere informatie

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen

Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen Boete of Kanskaart Van eerste drankje tot comazuipen 23 juli 2013 blad 2 van 10 Boete of Kanskaart 24 juli 2013 1 Inleiding 3 2 Oorzaken, aanpak en doelstellingen 4 2.1 Oorzaken 4 2.2 Aanpak 4 2.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI 23 november 2009 NGI Informatiesystemen Directie Veiligheid Informatiesystemen Directie Veiligheid Kennis- en informatiesystemen 1. Introductie Directie Veiligheid 2. Voorbeeld beleidsinformatiesysteem

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen

Inleiding. Hoofdlijnen Toelichting privacyreglement Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem Inleiding Het privacyreglement is een bijlage bij het nog op te stellen convenant Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem.

Nadere informatie

casusnotitie Nieuw Crooswijk

casusnotitie Nieuw Crooswijk casusnotitie Nieuw Crooswijk maart 2012 1 inleiding In deze notitie staat de groepsaanpak in Nieuw-Crooswijk centraal. Deze notitie bestaat uit drie onderdelen. In paragraaf 2 wordt beknopt de totstandkoming

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK 17 november 2014 1 2 1. INLEIDING De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is

Nadere informatie

Leidraad individuele aanpak overlastgevende jeugd

Leidraad individuele aanpak overlastgevende jeugd Leidraad individuele aanpak overlastgevende jeugd 1 JEUGDOVERLAST INLEIDEND Met de landelijke inventarisatie van jeugdgroepen en de wensen vanuit het ministerie van Justitie als het gaat om Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

AANVULLEND DOCUMENT CAMERATOEZICHT OOIEVAARPLEIN

AANVULLEND DOCUMENT CAMERATOEZICHT OOIEVAARPLEIN AANVULLEND DOCUMENT CAMERATOEZICHT OOIEVAARPLEIN Inleiding en aanleiding Tijdens de behandeling in de raadscommissie van 21 mei bleek dat er grote behoefte is aan een nadere onderbouwing van het voorstel

Nadere informatie

Lokale samenwerking tussen gemeente en politie bij de aanpak van problematische jeugdgroepen

Lokale samenwerking tussen gemeente en politie bij de aanpak van problematische jeugdgroepen Lokale samenwerking tussen gemeente en politie bij de aanpak van problematische jeugdgroepen Een explorerend onderzoek naar de knelpunten bij de groepsaanpak in Breda, Enschede en Rotterdam Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933

Veiligheidsambitie Hoorn. Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 2018 Veiligheidsambitie Hoorn Team Veiligheid Gemeente Hoorn Zaaknummer 1122933 Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Veiligheidsambitie 2018 Onze ambitie Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Daar zetten

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

De Diamantgroep. De aanpak gebundeld. 5 januari 2005. Dr. H.B. Ferwerda. In opdracht van. Met speciale dank aan. Omslagfoto.

De Diamantgroep. De aanpak gebundeld. 5 januari 2005. Dr. H.B. Ferwerda. In opdracht van. Met speciale dank aan. Omslagfoto. De Diamantgroep De aanpak gebundeld 5 januari 2005 Dr. H.B. Ferwerda In opdracht van De subdriehoek van het 4 e politiedistrict (onderdeel Amsterdam Oud Zuid en Zuider Amstel) en de bestuursdienst van

Nadere informatie

Baseline: de aanpak van problematische jeugdgroepen

Baseline: de aanpak van problematische jeugdgroepen Baseline: de aanpak van problematische jeugdgroepen Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Risicojeugd en problematische jeugdgroepen 5 1.1 Risicojongeren 5 1.2 Problematische jeugdgroepen 6 1.3 Cijfers 7 2 De integrale

Nadere informatie

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving (stroomschema) Werkprocesbeschrijving (tekst) Werkprocesbeschrijving (tabel) Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Prioritering probleem jongerengroepen in Dsselstein

Prioritering probleem jongerengroepen in Dsselstein 9 Skikr postadres Postbus 26,3400AA IJssebtein Aande raadvandegemeente IJssebtein Gemeente *& IJsselstein BeMd en Strategie bezoekadres Overtoom 1 3401 8K* Dssebtein t 030 586 IS tl f 030 688 43 50 «fnfo@ijsselstejfi.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 604 Integraal Veiligheidsprogramma Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE?

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Jongeren staan open voor de inzet van rolmodellen. Volgens hen zijn échte rolmodellen mensen van betekenis, die dichtbij je staan

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3. Inleiding De overheid richt zich al een aantal jaren op het bestrijden van overlast als onderdeel van het

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie