GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER"

Transcriptie

1 GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh

2 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief antwoord is op de ervaren jongerenoverlast in de gemeente. Eisen die aan de aanpak worden gesteld zijn onder andere: uniformiteit en transparantie in werkwijze, zicht op de straatgroepen, een community based benadering, samenwerking tussen relevante partners, flexibele inzet door mobiel team en inbedding in -en afstemming met huidige overlegstructuren Alvorens de groepsaanpak in Haarlemmermeer te starten is een quickscan uitgevoerd bij de huidige samenwerkingspartners waarbij de vraag centraal stond hoe de partners de jongerenoverlast nu typeren en welke eisen zij stellen aan een goede groepsaanpak. Op basis van de quickscan wordt mede bepaald of de aanpak Jongeren op Straat een rol van betekenis kan spelen in de groepsaanpak in de Haarlemmermeer. Hierna volgt een korte weergave van de bevindingen van de quickscan, waarna een korte schets wordt gegeven van Jongeren op Straat om vervolgens een advies uit te brengen over de wijze waarop in Haarlemmermeer de groepsaanpak vorm gegeven kan worden 2. Quickscan In de periode november december 2009 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de politie, de gemeente, Meerwaarde, Halt en woningcorporatie Ymere. Hen is gevraagd een typering te geven van de huidige overlast door jongeren en aan te geven waar, volgens hen een goede groepsaanpak aan moet voldoen. 2.1 Typering jongerenoverlast en huidige aanpak Bijna alle partners geven aan dat zij de jongerenoverlast in de Haarlemmermeer als beheersbaar beschouwen en de tolerantie van de bewoners als gering. De huidige aanpak kenmerkt zich door een prettige samenwerking, een goed beeld van de straatgroepen en een aantal bruikbare interventiemogelijkheden. De jongerenoverlast bestaat volgens de partners voornamelijk uit geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving, vandalisme en intimiderend of bedreigend gedrag. Niet zelden is de overlast alcoholgerelateerd of is er een directe relatie met de fysieke omgeving (lawaai bij verlaten van locatie, voetbalveld omringd door huizen, uit-het-zicht-hangplek ). De partners vinden dat de jongeren over het algemeen genomen goed aanspreekbaar zijn op hun gedrag. De groepen op straat zijn goed in beeld door input van vooral politie en jongerenwerk en getypeerd volgens de shortlist van Beke. De overlast verschilt sterk per gebied of buurt en de jongeren komen overwegend uit de eigen buurt maar haken soms ook aan een groep jongeren die zij kennen van school of bij een locatie waar het prettig verblijven is. De mobiliteit onder de groepen is beperkt en laat zich goed redelijk voorspellen (uitgaanslocaties, winkelcentra, weerscondities, seizoenen, nieuwe hangplek). Partners zien ook zorgelijke signalen van individuele jongeren zoals problemen in de gezinssituatie, middelengebruik, delictgedrag, schoolverzuim en menen dat ouders weinig sturing geven, deels veroorzaakt door het feit dat zij niet op de hoogte zijn van het (delict)gedrag van hun kinderen maar mogelijk ook omdat zij niet bij machte zijn iets aan de situatie te veranderen, of dat niet willen. De geringe tolerantie van de bewoners wordt door praktisch alle partners (op eigen initiatief) genoemd als een (te) zeer bepalende factor in de aanpak van de jongerenoverlast: bewoners kunnen soms erg weinig hebben van jongeren. Meerdere gesprekspartners geven aan dat dit versterkt wordt door het feit dat een relatief klein aantal klagers veel gehoor vindt bij de gemeente en de politiek en er direct een oplossing gevonden dient te worden, waarbij de klacht en visie van de bewoner leidend lijkt. Deze vorm van incidentpolitiek, zoals de partners het noemen, bevordert niet een heldere, integrale aanpak. 2

3 Zonder uitzondering geven de gesprekpartners aan dat er in de aanpak op de straatgroepen sprake is van een goede samenwerking: men weet elkaar snel te vinden en is bereid mee te denken en mee te werken als het gaat om acties of het uitwisselen van informatie. Politie en Jongeren(opbouw)werk hebben contact met alle straatgroepen en veel (klagende) bewoners en delen het beeld over de groepen. Indien nodig wordt een gebiedsoverleg met betrokken partners belegd waar, onder regie van de gebiedsmanager, in gezamenlijkheid een specifiek plan van aanpak rond een groep wordt vastgesteld. Partijen zouden graag zien dat de sterke kanten van de samenwerking en succesvol gebleken interventies worden geborgd in de te ontwikkelen groepsaanpak maar tegelijkertijd meer structuur wordt aangebracht in de aanpak, zodat werkwijze, verantwoordelijkheid en taken duidelijker en uniformer worden. 2.2 Typering gewenste groepsaanpak De partners zijn behoorlijk gelijkgestemd over de eisen die gesteld dienen te worden aan een groepsaanpak jongerenoverlast. De eisen zijn een combinatie van het behouden van het goede uit de huidige samenwerking en het versterken met nieuwe impulsen. Meer structuur aanbrengen, meer duidelijkheid rond taken en verantwoordelijkheden en plannen op basis van actuele informatie en een gedegen analyse worden genoemd als verbeterpunten. De wens van veel partners is nadrukkelijk een meer uniforme en planmatige werkwijze in de aanpak van jongerenoverlast, die - zo is men van mening- zal leiden tot minder incidentpolitiek, goed is uit te leggen aan bewoners, de samenwerking vereenvoudigt en mogelijkerwijs minder tijd kost. De voorkeur gaat daarbij uit naar een eenduidige, uniforme gemeentebrede aanpak die gebiedsgericht ingevuld kan worden, afhankelijk van de problematiek, samenwerkingspartners en mogelijkheden. Idealiter is er coördinatie op de totale aanpak en zal de uniforme werkwijze resulteren in de noodzakelijke duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen richting partners. Voor de groepen waar dat voor nodig is, dienen er plannen van aanpak te zijn, gebaseerd op actuele informatie en goede analyses van de groep, de individuen in de groep en de omgeving, waarbij ook nadrukkelijk ouders en bewoners worden genoemd. Er dient een goede en strakke afstemming te zijn met de individuele aanpak (casusoverleg 12+ en/of risico-overleg Veiligheidshuis) en waar nodig ook met het netwerk MultiProblem Gezinnen. De plannen van aanpak komen in samenwerking tussen relevante partners tot stand, waarbij duidelijk is wat de gezamenlijke koers is en wie welke rol speelt in de aanpak. Ook de communicatie over de aanpak naar partners en bewoners verdient aandacht, evenals het monitoren van de voortgang. De partners zien diverse taken en verantwoordelijkheden in zowel de aansturing als de uitvoering van de groepsaanpak. Men is van mening dat de regie op de totale groepsaanpak bij de gemeente thuishoort en afstemming in instemming dient te realiseren met de partners: de regiegroep leent zich daar volgens veel partners prima voor. Op operationeel niveau is het van belang dat er enige coördinatie is, terwijl in de uitvoering net als nu vooral een taak ligt voor politie, welzijnsorganisatie en gemeente. Tegelijkertijd geven alle partijen aan graag een bijdrage te leveren in meedenken en mee uitvoeren terwijl zij ook graag zien dat de taken en verwachtingen duidelijk worden omschreven en spaarzaam met de beperkte capaciteit wordt omgegaan. De extra flexibele inzet dient, zo menen de partners vooral ingevuld te worden in functies en taken die direct contact met de doelgroepen behelzen: jongeren, bewoners, ouders. Alle partners formuleren een aantal inhoudelijke aanbevelingen die in voorwaardelijke zin van belang zijn voor de groepsaanpak en een plek moet krijgen in de wijze waarop de groepsaanpak wordt vormgegeven. Hierna volgen ze puntsgewijs: Als basis voor de groepsaanpak moet een missie en/of ambitie worden geformuleerd die door alle partners onderschreven wordt en bij het maken van plannen van aanpak en communicatie over de aanpak richting bewoners gebruikt kan worden. Bij de analyse fase, het maken van plannen van aanpak en de interventies dient een systeemgerichte benadering gekozen te worden. In contact met jongeren en bewoners ook aandacht voor het stellen van grenzen en handhaven van afspraken. In groepsaanpak expliciet investeren op de bewoners (en hun omgang met jongeren) en ouders en streven naar een zo actief mogelijke rol voor jongeren. 3

4 Succesvol gebleken projecten en aanpakken (waaronder gele kaarten project en buurtbemiddeling) dienen zichtbare plek in groepsaanpak te krijgen. Voor een effectieve groepsaanpak is het van belang om meer te investeren in de communicatie over onder andere de groepsaanpak zelf, de missie, jongeren, successen. 3. Voorstel groepsaanpak Haarlemmermeer 3.1 Inleiding Zoals uit voorgaand hoofdstuk is gebleken gebeurt er in Haarlemmermeer al het nodige om de jongerenoverlast te verminderen. Partners spreken over een goede samenwerking, contact met jongeren en bewoners en ontwikkelde interventies. De overlast wordt getypeerd als aanwezig maar beheersbaar en de jongeren in de meeste gevallen als aanspreekbaar. De opstelling van veel bewoners wordt door de partners als belemmerend ervaren. Winst kan onder andere behaald worden in het meer uniform structureren, planmatiger werken en het betrekken van bewoners. Tegelijkertijd is het van belang om de verworvenheden goed te borgen, te investeren op de communicatie en de aanpak niet groter te maken dan nodig om niet een oplossing te hebben voor een probleem dat er niet is. Hierna eerst kort iets over de aanpak Jongeren op Straat en de mate waarin die van toepassing is op de situatie in Haarlemmermeer. Daarna volgt een korte beschrijving van de groepsaanpak in de Haarlemmermeer om vervolgens in te gaan op de wijze waarop de groepsaanpak geïmplementeerd kan worden kan worden. 3.2 Aanpak Jongeren op Straat en de Haarlemmermeer Jongeren op Straat is een aanpak waarin wordt gekozen voor een integrale benadering van ervaren jongerenoverlast. Kern is dat er continue informatie verzameld wordt rondom jeugdoverlast en groepen die op straat rondhangen, de informatie wordt gekoppeld aan de groepen en systematisch wordt geanalyseerd. In complexere situaties wordt een plan van aanpak geformuleerd, in samenwerking tussen betrokken partijen, waarbij wordt bepaald welke oplossingsstrategieën er zijn en welke acties door wie moeten worden ondernomen. Hierbij worden bewoners en jongeren nadrukkelijk ook zelf betrokken. Om de integrale aanpak gestalte te geven wordt een vorm van regelmatig overleg tussen betrokken partijen georganiseerd en is er in elk werkgebied een coördinator werkzaam. Betrokken partijen dragen bij aan de aanpak vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden. Een reden om de integrale werkwijze Jongeren op Straat in te voeren is om verandering te brengen in het ad hoc reageren op overlastsituaties en om duidelijker te krijgen welke verantwoordelijkheden de verschillende professionals hebben in de aanpak van jongerenoverlast. (uit: handleiding Jongeren op Straat) Kernbegrippen in de aanpak zijn: De groepen die zich ophouden op straat zijn in beeld en gecategoriseerd Meldingen en signalen over jongerenoverlast worden centraal verzameld en vormen input voor de aanpak De aanpak is licht waar het kan en zwaar waar het moet Er wordt samengewerkt tussen een aantal kernpartners, waaronder in ieder geval politie, welzijnsorganisatie (jongerenwerk, opbouwwerk, hulpverlening) en gemeente; bij voorkeur aangevuld met woningcorporatie, toezichthouders en andere lokale partners die betrokken zijn of willen worden bij de aanpak van jongerenoverlast zoals Halt, verslavingszorg. Er is sprake van een uniforme werkwijze die gecoördineerd wordt op gebiedsniveau Bewoners vormen een doelgroep binnen de aanpak: als melder en als deel van de oplossing Plannen van aanpak bestaan uit een analyse en mogelijke acties op de groep, de individuen in de groep en de (fysieke) omgeving. 4

5 Voor de groepsaanpak in de Haarlemmermeer biedt de aanpak Jongeren op Straat een goede mogelijkheid om te voldoen aan de eisen die de partners in de Haarlemmermeer stellen. Deels omdat de voorwaarden al aanwezig zijn in de JOS aanpak, deels omdat er ruimte is om een aantal onderdelen nader te specificeren en toe te snijden op de Haarlemmmermeerse situatie. Jongeren op Straat is namelijk zo ontwikkeld dat het een kader biedt voor een systematische groepsaanpak met de mogelijkheid van lokale inkleuring, afhankelijk van onder andere betrokken partners, aanbod, middelen en samenwerking ter plekke. 3.3 Groepsaanpak Haarlemmermeer Om een idee te geven van de groepsaanpak volgt hierna, op basis van de standaard aanpak Jongeren op Straat een eerste, beknopte conceptbeschrijving van de groepsaanpak in de Haarlemmermeer, waarbij wordt ingegaan op de doelgroepen, werkwijze, deelnemers, taken en organisatie. Deze beschrijving dient verder te worden ingevuld en meer Haarlemmermeer-specifiek gemaakt te worden door lokale inkleuring zoals het selecteren en opnemen van succesvolle interventies en een aantal aandachtspunten nader uit te werken voor de lokale situatie. Hoe dat gerealiseerd kan worden staat opgenomen in hoofdstuk 3.4 Doelgroep alle overlastgroepen in de gemeente Haarlemmermeer individuele jongeren die deel uitmaken van de straatgroepen in de Haarlemmermeer bewoners van de gemeente Haarlemmermeer, meer specifiek de bewoners die klagen over jongerenoverlast, c.q. in de buurt van een overlastlocatie wonen ouders van de jongeren die deel uitmaken van straatgroep Werkwijze Alle straatgroepen zijn in beeld en gecategoriseerd Basis voor de groepsaanpak vormt een globaal overzicht van alle groepen jongeren die zich in ophouden op straat. De groepsanalyse wordt continue, maar minimaal elk half jaar geactualiseerd. Informatie wordt aangeleverd door politie (gebruikmakend van shortlist Beke) en jongeren(opbouw)werk en gemeente. Bepalen van overlastlocaties met plan van aanpak Voor de niet complexe overlastlocaties wordt in de regiegroep globaal de koers bepaald en wordt Meerwaarde verantwoordelijk voor de uitvoering: het onderhouden van contacten met groep en bewoners, bewaken van de voortgang en terugkoppelen aan coördinator van voortgang. De overlastlocatie heeft de status volgen tot Meerwaarde of de coördinator van mening is dat de situatie vereist dat alsnog een plan van aanpak wordt gemaakt. Dan volgt overleg met regiegroep, standpuntbepaling en uitvoering conform besluit. Voor de complexe overlastlocaties wordt een integraal plan van aanpak gemaakt dat gebaseerd is op actuele informatie, een goede analyse, een eensluidende visie op problematiek en koers en maatregelen gericht op de groep, de individuen en de (fysieke) omgeving. Het plan van aanpak wordt voorbereid door het mobiel team en komt tot stand ism de betrokken ketenpartners en geeft inzicht in de inzet van alle partijen, inclusief het mobiel team. Er wordt contact opgenomen met buurtbewoners en/of klagers, teruggekoppeld naar regiegroep en afspraken gemaakt over communicatie. Het plan van aanpak wordt uitgevoerd onder regie van de coördinator die de voortgang bewaakt, contact onderhoudt met de partijen en regiegroep en waar nodig in overleg met partijen het plan van aanpak bijstelt. 5

6 Verwerken van signalen en meldingen De signalen en meldingen worden centraal verzameld en geven inzicht in de klacht en de melder. Op iedere melding wordt zo snel mogelijk gereageerd en waar nodig inzet gepleegd. De klager wordt geïnformeerd over wat er met de melding is gebeurd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige signalen en meervoudige signalen. Enkelvoudige signalen Enkelvoudige signalen en meldingen van overlast kunnen afgehandeld worden door de inzet van één partij. De betreffende partij wordt ingeschakeld en zorgt ervoor dat de uitkomst van de inzet teruggekoppeld wordt. Er wordt altijd contact opgenomen met de melder die wordt geïnformeerd over wat er gebeurd is naar aanleiding van het afgegeven signaal. Meervoudige signalen Bij meervoudige signalen wordt bepaald of het signaal aanleiding geeft tot het maken van een integraal plan van aanpak (in de niet-complexe overlastlocaties) of aanpassingen vereist in het bestaande plan van aanpak. Die inschatting wordt gemaakt door overleg tussen coördinator, mobiel team en gebiedsmanager, vervolgens wordt gehandeld conform afspraak (zie onder: bepalen van overlastlocaties met plan van aanpak ) en volgt terugkoppeling naar melders. Deelnemers De samenwerking is gebaseerd op het principe dat alle partners samenwerken vanuit hun eigen kerntaak maar de kennis en informatiedeling, een gezamenlijke koers en afspraken en een divers inzetbaar aanbod het surplus vormen op de aanpak van de jongerenoverlast. Kerndeelnemers voor de groepsaanpak zijn de gemeente, de welzijnsorganisatie (jongeren(opbouw)werk, hulpverlening, opbouwwerk), de politie en Halt. Het mobiel team vormt een aanvulling op het reguliere jongerenwerk en is alleen actief in de overlastlocaties waar een plan van aanpak wordt geformuleerd of uitgevoerd. Daarnaast zijn er organisaties en partijen waarmee wordt afgestemd en samengewerkt als de situatie daar om vraagt c.q. een bijdrage wordt gevraagd voor een te ontwikkelen integraal plan van aanpak, zoals de woningcorporatie, verslavingszorg, leerplicht. De taken van de deelnemers kunnen bestaan uit het inbrengen van signalen rond jongerenoverlast en problematiek: groep en individu, aanleveren van informatie over groepen, individuen en omgeving, uitvoeren van acties, meewerken aan opstellen en uitvoeren van integraal plan van aanpak, verzorgen van communicatie in en naar eigen organisatie over groepsaanpak en verslag doen over voortgang acties plan van aanpak; Organisatie Rond de organisatie van de groepsaanpak moeten een aantal punten nog nader worden uitgewerkt, waaronder de onderlinge relatie tussen regiegroep gebiedsmanager en coördinator. De regiegroep heeft de overall regie op de groepsaanpak, geeft opdracht voor het in beeld brengen van de straatgroepen en bepaalt voor welke overlastlocaties een plan van aanpak wordt gemaakt. De regiegroep wordt over de voortgang geïnformeerd door de coördinator, die ook deelneemt aan het overleg. De regiegroep is verantwoordelijk voor de communicatie over de groepsaanpak naar bestuur en inwoners van Haarlemmermeer en voor realisatie van de groepsaanpak conform eisen gemeente. De coördinator heeft als belangrijkste taak de plannen van aanpak in de overlastlocatie te coördineren door het onderhouden van contact met de partners, het beleggen van noodzakelijk overleg, bewaken van de voortgang en terugkoppeling naar regiegroep. De coördinator werkt daarvoor samen met de gebiedsmanager en verzorgt de verslaglegging. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van bewoners. De gebiedsmanagers zijn vertegenwoordigd in de regiegroep en bepalen mede in welke locaties een plan van aanpak wordt ontwikkeld. Voor het ontwikkelen van een plan van 6

7 aanpak heeft de gebiedsmanager overleg met de coördinator, levert desgewenst gebiedsspecifieke informatie, neemt deel aan het gebiedsoverleg en zorgt voor afstemming met het veiligheidsbeleid van het gebied. Op overlastlocaties waar vooralsnog geen plan van aanpak wordt ontwikkeld, wordt de gebiedsmanager over de voortgang geïnformeerd door de coördinator en agendeert desgewenst de overlastlocatie in de regiegroep. Het gebiedsoverleg is het platform waar enerzijds de plannen van aanpak voor het betreffende gebied worden vastgesteld, anderzijds de voortgang wordt besproken. Het voorstel is om in gebieden waar geen plannen van aanpak worden ontwikkeld of uitgevoerd het reguliere gebiedsoverleg te gebruiken om verslag te doen over de actuele stand van zaken rond de overlastlocaties. In gebieden waar een plan van aanpak wordt ontwikkeld, zal een extra gebiedsoverleg worden georganiseerd om, in samenwerking met de partners het plan van aanpak vast te stellen. In het gebiedsoverleg wordt ook bepaald hoe de communicatie verloopt en hoe de voortgang bewaakt wordt (via regulier gebiedsoverleg, extra vergaderingen etc.). Het organiseren van het gebiedsoverleg is de taak van de coördinator. Het Mobiel Team werkt gemeentebreed, in de locaties waar een plan van aanpak gemaakt gaat worden of in uitvoering is en vormt een aanvulling op het reguliere werk. Het vervult een taak in de diverse stadia van het ontwikkelen en uitvoeren van het plan van aanpak, legt verantwoording af aan coördinator maar wordt functioneel en inhoudelijke aangestuurd door de eigen organisatie. Taken zijn oa: leggen van contact met jongeren, bewoners, ouders en ketenpartners, verzamelen van actuele informatie over groep, individuele jongeren, formuleren van concept plan van aanpak en adviseren over aanpak, interventies en meewerken aan samenstellen van plan van aanpak: analyse, koers, acties. (zie ook bijlage 1). Registratie Voor het vastleggen van informatie, plannen van aanpak en voortgang zijn formulieren beschikbaar binnen de aanpak Jongeren op Straat. Uitgewerkt dient te worden wie welke formulieren gaat gebruiken, welke centrale registratie is gewenst en de condities waaronder dat gebeurt. Daarbij moeten ook afspraken worden gemaakt rond de informatie-uitwisseling, het verzamelen en het registeren van gegevens. Mogelijkerwijs dient voor de groepsaanpak een apart convenant opgesteld te worden, waaronder de afspraken over registratie. Communicatie De communicatie moet een belangrijk onderdeel gaan vormen in de groepsaanpak: om mensen te informeren over de aanpak (feiten, acties, resultaten) en de beeldvorming over jongeren en jongerenoverlast te beïnvloeden. Van belang is ook dat een eenduidige boodschap wordt afgegeven en er gesproken en gedacht wordt vanuit de gezamenlijk visie en missie op de problematiek en aanpak. De communicatie richting bewoners en politiek over problematiek en aanpak is daarbij een essentieel onderdeel, bij voorkeur vastgelegd in een communicatieplan Implementatie groepsaanpak Haarlemmermeer Om de juiste groepsaanpak te realiseren stellen we voor om de komende maanden op diverse manieren aan het realiseren van de juiste aanpak te werken. De resultaten en ervaringen van de hierna beschreven drie onderdelen worden meegenomen in een definitieve conceptbeschrijving van de groepsaanpak die wordt besproken en vastgesteld in de regiegroep jeugd. 7

8 Concrete plannen van aanpak maken voor een aantal actuele groepen De regiegroep selecteert drie groepen uit de huidige groepsanalyse waarvoor een PvA geformuleerd wordt. Het mobiel team inventariseert de actuele situatie en de klachten, door contacten met groep, bewoners en partners en maakt - ism coördinator - een concept PvA met aandacht voor: analyse, koers, acties op niveau van groep, individu, omgeving (incl. bewoners en ouders) en uitvoering. De coördinator belegt in overleg met de gebiedsmanager een gebiedsoverleg waarbij samen met de partners het definitieve plan wordt vastgesteld, waaronder de inzet van alle partijen en de communicatie naar bewoners. De coördinator koppelt terug naar regiegroep en heeft een rol in het bewaken van de voortgang. Meervoudige signalen zijn reden voor overleg tussen coördinator en mobiel team, het eventueel bijstellen van het PvA of het extra bij elkaar roepen van het gebiedsoverleg. Terugkoppeling op de voortgang is er minimaal eens per maand. Drie maanden na de start worden de resultaten beoordeeld en de stand van zaken opgemaakt mbt de overlast. Bij voldoende resultaat wordt het plan van aanpak afgerond, volgt terugkoppeling naar regiegroep en krijgt de overlastlocatie de status volgen. Nader uitwerken van een aantal aandachtspunten en lokale inkleuring realiseren Taken en verantwoordelijkheden regiegroep gebiedsmanagers coördinatie mobiel team Inzet van toezichthouders / straatcoaches Centrale verzameling van signalen en meldingen en in afhandeling van klachten Afstemming tussen coördinator en mobiel team Bepalen van procedure inzet mobiel team Registratie Opnemen in de aanpak van bewezen succesvolle en passende maatregelen en projecten Afstemming binnen gemeentelijke diensten (vraag& inkoop, speelruimteplannen&jop s. etc.) Deskundigheidsbevordering organiseren voor bewoners (omgaan met jongeren) en professionals (jongerencultuur, drang en dwang, participatie) Communicatievoorstel formuleren Vastleggen van afspraken (werkwijze, inspanning, informatie-uitwisseling) met partners Twee werksessies voor besluitvorming met waarin met partners Werksessie 1: Toelichting op groepsaanpak: werkwijze, deelnemers, taken en verantwoordelijkheden Visie / missie op jongeren en jongerenoverlast formuleren, inclusief rol bewoners, jongeren als veroorzaker en gedupeerde (door beeldvorming en slachtoffer) Afspraken maken over aanpak en communicatie: wat wordt de boodschap, wie verzorgt welke communicatie en naar wie. Daarin aandacht voor boodschap dat het wel meevalt, rol en verantwoordelijkheden van diverse partners, vormen van communicatie Werksessie 2: Bespreken en vaststellen van definitief voorstel groepsaanpak Haarlemmermeer 8

9 Bijlage 1 Mobiel team Het Mobiel Team is een flexibel, ambulant team dat in diverse fasen van de groepsaanpak een rol vervult. Het team werkt gemeentebreed, in de locaties waar een plan van aanpak gemaakt gaat worden of in uitvoering is en vormt een aanvulling op het reguliere werk. Het mobiel team werkt nauw samen met het jongeren(opbouw)werk, de politie en andere ketenpartners en koppelt op regelmatige basis terug naar de coördinator. Het mobiel team werkt in opdracht van het plan van aanpak dat aangestuurd wordt door de coördinator. Het mobiel team legt verantwoording af aan coördinator en desgewenst aan regiegroep maar functionele en inhoudelijke aansturing vindt plaats binnen de organisatie waar mobiel team werkzaam is. De formele afspraken over de inzet van het mobiel team vindt dan ook plaats met het management van de betreffende organisatie, waarmee op regelmatige basis overleg is over voortgang. Indien coördinator en management van de organisatie verschillen van mening over inhoud, resultaten of functioneren niet opgelost krijgen wordt opgeschaald naar de regiegroep. Het mobiel team heeft als belangrijkste taken: leggen van contact met jongeren, bewoners, ouders en ketenpartners verzamelen van actuele informatie over groep, individuele jongeren, klachten verkennen en analyseren van de overlastsituatie formuleren van concept plan van aanpak en adviseren over aanpak, interventies meewerken aan samenstellen van plan van aanpak: analyse, koers, acties uitvoeren van plan van aanpak op onderdelen in aanvulling op en afstemming met het reguliere werk. De volgende discipline dienen in het mobiel team vertegenwoordigd zijn: ambulant jongeren(opbouw) werk maatschappelijk werk met ervaring in systeemgericht werken en kennis van signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik straatcoaches opbouwwerk indien jongerenopbouwwerk niet voldoende is Het mobiel team moet over de volgende kennis en vaardigheden beschikken: gedegen kennis van de sociale kaart: vrije tijd, school, hulpverlening, zorg, gemeente een goed netwerk en samenwerkingsrelatie met ketenpartners in de gemeente makkelijk toegang tot relevante informatie rond groepen, individuen outreachende werkwijze met werktijden die aangepast worden aan de lokale situatie betekenisvol contact leggen met diverse doelgroepen in staat zijn om contact op te bouwen en tegelijkertijd grenzen te stellen en te handhaven leiden van buurtgesprekken gesprekken voeren met ouders van overlastgevende jongeren in werkwijze uitgaan en stimuleren van actieve rol van de doelgroepen in opdracht resultaatgericht werken in samenwerking met anderen zorgvuldige en professionele registratie op zowel groepsniveau als individueel niveau Het mobiel team krijgt de beschikking over een flexibel budget dat bestemd is voor: kortdurende activiteiten met doelgroepen: per overlastlocatie is een budget beschikbaar dat het mobiel team ism de doelgroepen kan inzetten ten behoeve van activiteiten die de doelen van het plan van aanpak versterken. Het mobiel team hoeft voor de besteding van het budget geen aparte aanvraag in te dienen, verantwoording gebeurt achteraf. inhuren van specifieke expertise of aanvullend aanbod zoals: trainingen voor doelgroepen, inkoop van specifieke hulpverlening. Het moet aanbod betreffen dat niet via de reguliere aanbod van de ketenpartners kan worden ingezet. Het mobiel team dient een gemotiveerd, kort voorstel hiervoor in bij de coördinator, die in overleg met mobiel team en regiegroep of gebiedsmanager overgaat tot honorering of niet. 9

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Een effectief en efficient zorgteam op school

Een effectief en efficient zorgteam op school Een effectief en efficient zorgteam op school Handreiking voor de intern begeleider Praktische tips voor een goed functionerend zorgteam Aanvulling 2009 op de Wegwijzer voor de intern begeleider Nederlands

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Bouwstenen vervolg CJG

Bouwstenen vervolg CJG Rapportage Bouwstenen vervolg CJG + Samen op weg naar doorbraken in de jeugdhulpverlening Project Doorbraak Jeugdhulpverlening in CJG Beijum, Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk Groningen 17 april 2013

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Van theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk rotterdam.nl/onderzoek Van theorie naar praktijk Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van cluster Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam 2013 Onderzoek

Nadere informatie