GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER"

Transcriptie

1 GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh

2 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief antwoord is op de ervaren jongerenoverlast in de gemeente. Eisen die aan de aanpak worden gesteld zijn onder andere: uniformiteit en transparantie in werkwijze, zicht op de straatgroepen, een community based benadering, samenwerking tussen relevante partners, flexibele inzet door mobiel team en inbedding in -en afstemming met huidige overlegstructuren Alvorens de groepsaanpak in Haarlemmermeer te starten is een quickscan uitgevoerd bij de huidige samenwerkingspartners waarbij de vraag centraal stond hoe de partners de jongerenoverlast nu typeren en welke eisen zij stellen aan een goede groepsaanpak. Op basis van de quickscan wordt mede bepaald of de aanpak Jongeren op Straat een rol van betekenis kan spelen in de groepsaanpak in de Haarlemmermeer. Hierna volgt een korte weergave van de bevindingen van de quickscan, waarna een korte schets wordt gegeven van Jongeren op Straat om vervolgens een advies uit te brengen over de wijze waarop in Haarlemmermeer de groepsaanpak vorm gegeven kan worden 2. Quickscan In de periode november december 2009 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de politie, de gemeente, Meerwaarde, Halt en woningcorporatie Ymere. Hen is gevraagd een typering te geven van de huidige overlast door jongeren en aan te geven waar, volgens hen een goede groepsaanpak aan moet voldoen. 2.1 Typering jongerenoverlast en huidige aanpak Bijna alle partners geven aan dat zij de jongerenoverlast in de Haarlemmermeer als beheersbaar beschouwen en de tolerantie van de bewoners als gering. De huidige aanpak kenmerkt zich door een prettige samenwerking, een goed beeld van de straatgroepen en een aantal bruikbare interventiemogelijkheden. De jongerenoverlast bestaat volgens de partners voornamelijk uit geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving, vandalisme en intimiderend of bedreigend gedrag. Niet zelden is de overlast alcoholgerelateerd of is er een directe relatie met de fysieke omgeving (lawaai bij verlaten van locatie, voetbalveld omringd door huizen, uit-het-zicht-hangplek ). De partners vinden dat de jongeren over het algemeen genomen goed aanspreekbaar zijn op hun gedrag. De groepen op straat zijn goed in beeld door input van vooral politie en jongerenwerk en getypeerd volgens de shortlist van Beke. De overlast verschilt sterk per gebied of buurt en de jongeren komen overwegend uit de eigen buurt maar haken soms ook aan een groep jongeren die zij kennen van school of bij een locatie waar het prettig verblijven is. De mobiliteit onder de groepen is beperkt en laat zich goed redelijk voorspellen (uitgaanslocaties, winkelcentra, weerscondities, seizoenen, nieuwe hangplek). Partners zien ook zorgelijke signalen van individuele jongeren zoals problemen in de gezinssituatie, middelengebruik, delictgedrag, schoolverzuim en menen dat ouders weinig sturing geven, deels veroorzaakt door het feit dat zij niet op de hoogte zijn van het (delict)gedrag van hun kinderen maar mogelijk ook omdat zij niet bij machte zijn iets aan de situatie te veranderen, of dat niet willen. De geringe tolerantie van de bewoners wordt door praktisch alle partners (op eigen initiatief) genoemd als een (te) zeer bepalende factor in de aanpak van de jongerenoverlast: bewoners kunnen soms erg weinig hebben van jongeren. Meerdere gesprekspartners geven aan dat dit versterkt wordt door het feit dat een relatief klein aantal klagers veel gehoor vindt bij de gemeente en de politiek en er direct een oplossing gevonden dient te worden, waarbij de klacht en visie van de bewoner leidend lijkt. Deze vorm van incidentpolitiek, zoals de partners het noemen, bevordert niet een heldere, integrale aanpak. 2

3 Zonder uitzondering geven de gesprekpartners aan dat er in de aanpak op de straatgroepen sprake is van een goede samenwerking: men weet elkaar snel te vinden en is bereid mee te denken en mee te werken als het gaat om acties of het uitwisselen van informatie. Politie en Jongeren(opbouw)werk hebben contact met alle straatgroepen en veel (klagende) bewoners en delen het beeld over de groepen. Indien nodig wordt een gebiedsoverleg met betrokken partners belegd waar, onder regie van de gebiedsmanager, in gezamenlijkheid een specifiek plan van aanpak rond een groep wordt vastgesteld. Partijen zouden graag zien dat de sterke kanten van de samenwerking en succesvol gebleken interventies worden geborgd in de te ontwikkelen groepsaanpak maar tegelijkertijd meer structuur wordt aangebracht in de aanpak, zodat werkwijze, verantwoordelijkheid en taken duidelijker en uniformer worden. 2.2 Typering gewenste groepsaanpak De partners zijn behoorlijk gelijkgestemd over de eisen die gesteld dienen te worden aan een groepsaanpak jongerenoverlast. De eisen zijn een combinatie van het behouden van het goede uit de huidige samenwerking en het versterken met nieuwe impulsen. Meer structuur aanbrengen, meer duidelijkheid rond taken en verantwoordelijkheden en plannen op basis van actuele informatie en een gedegen analyse worden genoemd als verbeterpunten. De wens van veel partners is nadrukkelijk een meer uniforme en planmatige werkwijze in de aanpak van jongerenoverlast, die - zo is men van mening- zal leiden tot minder incidentpolitiek, goed is uit te leggen aan bewoners, de samenwerking vereenvoudigt en mogelijkerwijs minder tijd kost. De voorkeur gaat daarbij uit naar een eenduidige, uniforme gemeentebrede aanpak die gebiedsgericht ingevuld kan worden, afhankelijk van de problematiek, samenwerkingspartners en mogelijkheden. Idealiter is er coördinatie op de totale aanpak en zal de uniforme werkwijze resulteren in de noodzakelijke duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen richting partners. Voor de groepen waar dat voor nodig is, dienen er plannen van aanpak te zijn, gebaseerd op actuele informatie en goede analyses van de groep, de individuen in de groep en de omgeving, waarbij ook nadrukkelijk ouders en bewoners worden genoemd. Er dient een goede en strakke afstemming te zijn met de individuele aanpak (casusoverleg 12+ en/of risico-overleg Veiligheidshuis) en waar nodig ook met het netwerk MultiProblem Gezinnen. De plannen van aanpak komen in samenwerking tussen relevante partners tot stand, waarbij duidelijk is wat de gezamenlijke koers is en wie welke rol speelt in de aanpak. Ook de communicatie over de aanpak naar partners en bewoners verdient aandacht, evenals het monitoren van de voortgang. De partners zien diverse taken en verantwoordelijkheden in zowel de aansturing als de uitvoering van de groepsaanpak. Men is van mening dat de regie op de totale groepsaanpak bij de gemeente thuishoort en afstemming in instemming dient te realiseren met de partners: de regiegroep leent zich daar volgens veel partners prima voor. Op operationeel niveau is het van belang dat er enige coördinatie is, terwijl in de uitvoering net als nu vooral een taak ligt voor politie, welzijnsorganisatie en gemeente. Tegelijkertijd geven alle partijen aan graag een bijdrage te leveren in meedenken en mee uitvoeren terwijl zij ook graag zien dat de taken en verwachtingen duidelijk worden omschreven en spaarzaam met de beperkte capaciteit wordt omgegaan. De extra flexibele inzet dient, zo menen de partners vooral ingevuld te worden in functies en taken die direct contact met de doelgroepen behelzen: jongeren, bewoners, ouders. Alle partners formuleren een aantal inhoudelijke aanbevelingen die in voorwaardelijke zin van belang zijn voor de groepsaanpak en een plek moet krijgen in de wijze waarop de groepsaanpak wordt vormgegeven. Hierna volgen ze puntsgewijs: Als basis voor de groepsaanpak moet een missie en/of ambitie worden geformuleerd die door alle partners onderschreven wordt en bij het maken van plannen van aanpak en communicatie over de aanpak richting bewoners gebruikt kan worden. Bij de analyse fase, het maken van plannen van aanpak en de interventies dient een systeemgerichte benadering gekozen te worden. In contact met jongeren en bewoners ook aandacht voor het stellen van grenzen en handhaven van afspraken. In groepsaanpak expliciet investeren op de bewoners (en hun omgang met jongeren) en ouders en streven naar een zo actief mogelijke rol voor jongeren. 3

4 Succesvol gebleken projecten en aanpakken (waaronder gele kaarten project en buurtbemiddeling) dienen zichtbare plek in groepsaanpak te krijgen. Voor een effectieve groepsaanpak is het van belang om meer te investeren in de communicatie over onder andere de groepsaanpak zelf, de missie, jongeren, successen. 3. Voorstel groepsaanpak Haarlemmermeer 3.1 Inleiding Zoals uit voorgaand hoofdstuk is gebleken gebeurt er in Haarlemmermeer al het nodige om de jongerenoverlast te verminderen. Partners spreken over een goede samenwerking, contact met jongeren en bewoners en ontwikkelde interventies. De overlast wordt getypeerd als aanwezig maar beheersbaar en de jongeren in de meeste gevallen als aanspreekbaar. De opstelling van veel bewoners wordt door de partners als belemmerend ervaren. Winst kan onder andere behaald worden in het meer uniform structureren, planmatiger werken en het betrekken van bewoners. Tegelijkertijd is het van belang om de verworvenheden goed te borgen, te investeren op de communicatie en de aanpak niet groter te maken dan nodig om niet een oplossing te hebben voor een probleem dat er niet is. Hierna eerst kort iets over de aanpak Jongeren op Straat en de mate waarin die van toepassing is op de situatie in Haarlemmermeer. Daarna volgt een korte beschrijving van de groepsaanpak in de Haarlemmermeer om vervolgens in te gaan op de wijze waarop de groepsaanpak geïmplementeerd kan worden kan worden. 3.2 Aanpak Jongeren op Straat en de Haarlemmermeer Jongeren op Straat is een aanpak waarin wordt gekozen voor een integrale benadering van ervaren jongerenoverlast. Kern is dat er continue informatie verzameld wordt rondom jeugdoverlast en groepen die op straat rondhangen, de informatie wordt gekoppeld aan de groepen en systematisch wordt geanalyseerd. In complexere situaties wordt een plan van aanpak geformuleerd, in samenwerking tussen betrokken partijen, waarbij wordt bepaald welke oplossingsstrategieën er zijn en welke acties door wie moeten worden ondernomen. Hierbij worden bewoners en jongeren nadrukkelijk ook zelf betrokken. Om de integrale aanpak gestalte te geven wordt een vorm van regelmatig overleg tussen betrokken partijen georganiseerd en is er in elk werkgebied een coördinator werkzaam. Betrokken partijen dragen bij aan de aanpak vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden. Een reden om de integrale werkwijze Jongeren op Straat in te voeren is om verandering te brengen in het ad hoc reageren op overlastsituaties en om duidelijker te krijgen welke verantwoordelijkheden de verschillende professionals hebben in de aanpak van jongerenoverlast. (uit: handleiding Jongeren op Straat) Kernbegrippen in de aanpak zijn: De groepen die zich ophouden op straat zijn in beeld en gecategoriseerd Meldingen en signalen over jongerenoverlast worden centraal verzameld en vormen input voor de aanpak De aanpak is licht waar het kan en zwaar waar het moet Er wordt samengewerkt tussen een aantal kernpartners, waaronder in ieder geval politie, welzijnsorganisatie (jongerenwerk, opbouwwerk, hulpverlening) en gemeente; bij voorkeur aangevuld met woningcorporatie, toezichthouders en andere lokale partners die betrokken zijn of willen worden bij de aanpak van jongerenoverlast zoals Halt, verslavingszorg. Er is sprake van een uniforme werkwijze die gecoördineerd wordt op gebiedsniveau Bewoners vormen een doelgroep binnen de aanpak: als melder en als deel van de oplossing Plannen van aanpak bestaan uit een analyse en mogelijke acties op de groep, de individuen in de groep en de (fysieke) omgeving. 4

5 Voor de groepsaanpak in de Haarlemmermeer biedt de aanpak Jongeren op Straat een goede mogelijkheid om te voldoen aan de eisen die de partners in de Haarlemmermeer stellen. Deels omdat de voorwaarden al aanwezig zijn in de JOS aanpak, deels omdat er ruimte is om een aantal onderdelen nader te specificeren en toe te snijden op de Haarlemmmermeerse situatie. Jongeren op Straat is namelijk zo ontwikkeld dat het een kader biedt voor een systematische groepsaanpak met de mogelijkheid van lokale inkleuring, afhankelijk van onder andere betrokken partners, aanbod, middelen en samenwerking ter plekke. 3.3 Groepsaanpak Haarlemmermeer Om een idee te geven van de groepsaanpak volgt hierna, op basis van de standaard aanpak Jongeren op Straat een eerste, beknopte conceptbeschrijving van de groepsaanpak in de Haarlemmermeer, waarbij wordt ingegaan op de doelgroepen, werkwijze, deelnemers, taken en organisatie. Deze beschrijving dient verder te worden ingevuld en meer Haarlemmermeer-specifiek gemaakt te worden door lokale inkleuring zoals het selecteren en opnemen van succesvolle interventies en een aantal aandachtspunten nader uit te werken voor de lokale situatie. Hoe dat gerealiseerd kan worden staat opgenomen in hoofdstuk 3.4 Doelgroep alle overlastgroepen in de gemeente Haarlemmermeer individuele jongeren die deel uitmaken van de straatgroepen in de Haarlemmermeer bewoners van de gemeente Haarlemmermeer, meer specifiek de bewoners die klagen over jongerenoverlast, c.q. in de buurt van een overlastlocatie wonen ouders van de jongeren die deel uitmaken van straatgroep Werkwijze Alle straatgroepen zijn in beeld en gecategoriseerd Basis voor de groepsaanpak vormt een globaal overzicht van alle groepen jongeren die zich in ophouden op straat. De groepsanalyse wordt continue, maar minimaal elk half jaar geactualiseerd. Informatie wordt aangeleverd door politie (gebruikmakend van shortlist Beke) en jongeren(opbouw)werk en gemeente. Bepalen van overlastlocaties met plan van aanpak Voor de niet complexe overlastlocaties wordt in de regiegroep globaal de koers bepaald en wordt Meerwaarde verantwoordelijk voor de uitvoering: het onderhouden van contacten met groep en bewoners, bewaken van de voortgang en terugkoppelen aan coördinator van voortgang. De overlastlocatie heeft de status volgen tot Meerwaarde of de coördinator van mening is dat de situatie vereist dat alsnog een plan van aanpak wordt gemaakt. Dan volgt overleg met regiegroep, standpuntbepaling en uitvoering conform besluit. Voor de complexe overlastlocaties wordt een integraal plan van aanpak gemaakt dat gebaseerd is op actuele informatie, een goede analyse, een eensluidende visie op problematiek en koers en maatregelen gericht op de groep, de individuen en de (fysieke) omgeving. Het plan van aanpak wordt voorbereid door het mobiel team en komt tot stand ism de betrokken ketenpartners en geeft inzicht in de inzet van alle partijen, inclusief het mobiel team. Er wordt contact opgenomen met buurtbewoners en/of klagers, teruggekoppeld naar regiegroep en afspraken gemaakt over communicatie. Het plan van aanpak wordt uitgevoerd onder regie van de coördinator die de voortgang bewaakt, contact onderhoudt met de partijen en regiegroep en waar nodig in overleg met partijen het plan van aanpak bijstelt. 5

6 Verwerken van signalen en meldingen De signalen en meldingen worden centraal verzameld en geven inzicht in de klacht en de melder. Op iedere melding wordt zo snel mogelijk gereageerd en waar nodig inzet gepleegd. De klager wordt geïnformeerd over wat er met de melding is gebeurd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige signalen en meervoudige signalen. Enkelvoudige signalen Enkelvoudige signalen en meldingen van overlast kunnen afgehandeld worden door de inzet van één partij. De betreffende partij wordt ingeschakeld en zorgt ervoor dat de uitkomst van de inzet teruggekoppeld wordt. Er wordt altijd contact opgenomen met de melder die wordt geïnformeerd over wat er gebeurd is naar aanleiding van het afgegeven signaal. Meervoudige signalen Bij meervoudige signalen wordt bepaald of het signaal aanleiding geeft tot het maken van een integraal plan van aanpak (in de niet-complexe overlastlocaties) of aanpassingen vereist in het bestaande plan van aanpak. Die inschatting wordt gemaakt door overleg tussen coördinator, mobiel team en gebiedsmanager, vervolgens wordt gehandeld conform afspraak (zie onder: bepalen van overlastlocaties met plan van aanpak ) en volgt terugkoppeling naar melders. Deelnemers De samenwerking is gebaseerd op het principe dat alle partners samenwerken vanuit hun eigen kerntaak maar de kennis en informatiedeling, een gezamenlijke koers en afspraken en een divers inzetbaar aanbod het surplus vormen op de aanpak van de jongerenoverlast. Kerndeelnemers voor de groepsaanpak zijn de gemeente, de welzijnsorganisatie (jongeren(opbouw)werk, hulpverlening, opbouwwerk), de politie en Halt. Het mobiel team vormt een aanvulling op het reguliere jongerenwerk en is alleen actief in de overlastlocaties waar een plan van aanpak wordt geformuleerd of uitgevoerd. Daarnaast zijn er organisaties en partijen waarmee wordt afgestemd en samengewerkt als de situatie daar om vraagt c.q. een bijdrage wordt gevraagd voor een te ontwikkelen integraal plan van aanpak, zoals de woningcorporatie, verslavingszorg, leerplicht. De taken van de deelnemers kunnen bestaan uit het inbrengen van signalen rond jongerenoverlast en problematiek: groep en individu, aanleveren van informatie over groepen, individuen en omgeving, uitvoeren van acties, meewerken aan opstellen en uitvoeren van integraal plan van aanpak, verzorgen van communicatie in en naar eigen organisatie over groepsaanpak en verslag doen over voortgang acties plan van aanpak; Organisatie Rond de organisatie van de groepsaanpak moeten een aantal punten nog nader worden uitgewerkt, waaronder de onderlinge relatie tussen regiegroep gebiedsmanager en coördinator. De regiegroep heeft de overall regie op de groepsaanpak, geeft opdracht voor het in beeld brengen van de straatgroepen en bepaalt voor welke overlastlocaties een plan van aanpak wordt gemaakt. De regiegroep wordt over de voortgang geïnformeerd door de coördinator, die ook deelneemt aan het overleg. De regiegroep is verantwoordelijk voor de communicatie over de groepsaanpak naar bestuur en inwoners van Haarlemmermeer en voor realisatie van de groepsaanpak conform eisen gemeente. De coördinator heeft als belangrijkste taak de plannen van aanpak in de overlastlocatie te coördineren door het onderhouden van contact met de partners, het beleggen van noodzakelijk overleg, bewaken van de voortgang en terugkoppeling naar regiegroep. De coördinator werkt daarvoor samen met de gebiedsmanager en verzorgt de verslaglegging. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van bewoners. De gebiedsmanagers zijn vertegenwoordigd in de regiegroep en bepalen mede in welke locaties een plan van aanpak wordt ontwikkeld. Voor het ontwikkelen van een plan van 6

7 aanpak heeft de gebiedsmanager overleg met de coördinator, levert desgewenst gebiedsspecifieke informatie, neemt deel aan het gebiedsoverleg en zorgt voor afstemming met het veiligheidsbeleid van het gebied. Op overlastlocaties waar vooralsnog geen plan van aanpak wordt ontwikkeld, wordt de gebiedsmanager over de voortgang geïnformeerd door de coördinator en agendeert desgewenst de overlastlocatie in de regiegroep. Het gebiedsoverleg is het platform waar enerzijds de plannen van aanpak voor het betreffende gebied worden vastgesteld, anderzijds de voortgang wordt besproken. Het voorstel is om in gebieden waar geen plannen van aanpak worden ontwikkeld of uitgevoerd het reguliere gebiedsoverleg te gebruiken om verslag te doen over de actuele stand van zaken rond de overlastlocaties. In gebieden waar een plan van aanpak wordt ontwikkeld, zal een extra gebiedsoverleg worden georganiseerd om, in samenwerking met de partners het plan van aanpak vast te stellen. In het gebiedsoverleg wordt ook bepaald hoe de communicatie verloopt en hoe de voortgang bewaakt wordt (via regulier gebiedsoverleg, extra vergaderingen etc.). Het organiseren van het gebiedsoverleg is de taak van de coördinator. Het Mobiel Team werkt gemeentebreed, in de locaties waar een plan van aanpak gemaakt gaat worden of in uitvoering is en vormt een aanvulling op het reguliere werk. Het vervult een taak in de diverse stadia van het ontwikkelen en uitvoeren van het plan van aanpak, legt verantwoording af aan coördinator maar wordt functioneel en inhoudelijke aangestuurd door de eigen organisatie. Taken zijn oa: leggen van contact met jongeren, bewoners, ouders en ketenpartners, verzamelen van actuele informatie over groep, individuele jongeren, formuleren van concept plan van aanpak en adviseren over aanpak, interventies en meewerken aan samenstellen van plan van aanpak: analyse, koers, acties. (zie ook bijlage 1). Registratie Voor het vastleggen van informatie, plannen van aanpak en voortgang zijn formulieren beschikbaar binnen de aanpak Jongeren op Straat. Uitgewerkt dient te worden wie welke formulieren gaat gebruiken, welke centrale registratie is gewenst en de condities waaronder dat gebeurt. Daarbij moeten ook afspraken worden gemaakt rond de informatie-uitwisseling, het verzamelen en het registeren van gegevens. Mogelijkerwijs dient voor de groepsaanpak een apart convenant opgesteld te worden, waaronder de afspraken over registratie. Communicatie De communicatie moet een belangrijk onderdeel gaan vormen in de groepsaanpak: om mensen te informeren over de aanpak (feiten, acties, resultaten) en de beeldvorming over jongeren en jongerenoverlast te beïnvloeden. Van belang is ook dat een eenduidige boodschap wordt afgegeven en er gesproken en gedacht wordt vanuit de gezamenlijk visie en missie op de problematiek en aanpak. De communicatie richting bewoners en politiek over problematiek en aanpak is daarbij een essentieel onderdeel, bij voorkeur vastgelegd in een communicatieplan Implementatie groepsaanpak Haarlemmermeer Om de juiste groepsaanpak te realiseren stellen we voor om de komende maanden op diverse manieren aan het realiseren van de juiste aanpak te werken. De resultaten en ervaringen van de hierna beschreven drie onderdelen worden meegenomen in een definitieve conceptbeschrijving van de groepsaanpak die wordt besproken en vastgesteld in de regiegroep jeugd. 7

8 Concrete plannen van aanpak maken voor een aantal actuele groepen De regiegroep selecteert drie groepen uit de huidige groepsanalyse waarvoor een PvA geformuleerd wordt. Het mobiel team inventariseert de actuele situatie en de klachten, door contacten met groep, bewoners en partners en maakt - ism coördinator - een concept PvA met aandacht voor: analyse, koers, acties op niveau van groep, individu, omgeving (incl. bewoners en ouders) en uitvoering. De coördinator belegt in overleg met de gebiedsmanager een gebiedsoverleg waarbij samen met de partners het definitieve plan wordt vastgesteld, waaronder de inzet van alle partijen en de communicatie naar bewoners. De coördinator koppelt terug naar regiegroep en heeft een rol in het bewaken van de voortgang. Meervoudige signalen zijn reden voor overleg tussen coördinator en mobiel team, het eventueel bijstellen van het PvA of het extra bij elkaar roepen van het gebiedsoverleg. Terugkoppeling op de voortgang is er minimaal eens per maand. Drie maanden na de start worden de resultaten beoordeeld en de stand van zaken opgemaakt mbt de overlast. Bij voldoende resultaat wordt het plan van aanpak afgerond, volgt terugkoppeling naar regiegroep en krijgt de overlastlocatie de status volgen. Nader uitwerken van een aantal aandachtspunten en lokale inkleuring realiseren Taken en verantwoordelijkheden regiegroep gebiedsmanagers coördinatie mobiel team Inzet van toezichthouders / straatcoaches Centrale verzameling van signalen en meldingen en in afhandeling van klachten Afstemming tussen coördinator en mobiel team Bepalen van procedure inzet mobiel team Registratie Opnemen in de aanpak van bewezen succesvolle en passende maatregelen en projecten Afstemming binnen gemeentelijke diensten (vraag& inkoop, speelruimteplannen&jop s. etc.) Deskundigheidsbevordering organiseren voor bewoners (omgaan met jongeren) en professionals (jongerencultuur, drang en dwang, participatie) Communicatievoorstel formuleren Vastleggen van afspraken (werkwijze, inspanning, informatie-uitwisseling) met partners Twee werksessies voor besluitvorming met waarin met partners Werksessie 1: Toelichting op groepsaanpak: werkwijze, deelnemers, taken en verantwoordelijkheden Visie / missie op jongeren en jongerenoverlast formuleren, inclusief rol bewoners, jongeren als veroorzaker en gedupeerde (door beeldvorming en slachtoffer) Afspraken maken over aanpak en communicatie: wat wordt de boodschap, wie verzorgt welke communicatie en naar wie. Daarin aandacht voor boodschap dat het wel meevalt, rol en verantwoordelijkheden van diverse partners, vormen van communicatie Werksessie 2: Bespreken en vaststellen van definitief voorstel groepsaanpak Haarlemmermeer 8

9 Bijlage 1 Mobiel team Het Mobiel Team is een flexibel, ambulant team dat in diverse fasen van de groepsaanpak een rol vervult. Het team werkt gemeentebreed, in de locaties waar een plan van aanpak gemaakt gaat worden of in uitvoering is en vormt een aanvulling op het reguliere werk. Het mobiel team werkt nauw samen met het jongeren(opbouw)werk, de politie en andere ketenpartners en koppelt op regelmatige basis terug naar de coördinator. Het mobiel team werkt in opdracht van het plan van aanpak dat aangestuurd wordt door de coördinator. Het mobiel team legt verantwoording af aan coördinator en desgewenst aan regiegroep maar functionele en inhoudelijke aansturing vindt plaats binnen de organisatie waar mobiel team werkzaam is. De formele afspraken over de inzet van het mobiel team vindt dan ook plaats met het management van de betreffende organisatie, waarmee op regelmatige basis overleg is over voortgang. Indien coördinator en management van de organisatie verschillen van mening over inhoud, resultaten of functioneren niet opgelost krijgen wordt opgeschaald naar de regiegroep. Het mobiel team heeft als belangrijkste taken: leggen van contact met jongeren, bewoners, ouders en ketenpartners verzamelen van actuele informatie over groep, individuele jongeren, klachten verkennen en analyseren van de overlastsituatie formuleren van concept plan van aanpak en adviseren over aanpak, interventies meewerken aan samenstellen van plan van aanpak: analyse, koers, acties uitvoeren van plan van aanpak op onderdelen in aanvulling op en afstemming met het reguliere werk. De volgende discipline dienen in het mobiel team vertegenwoordigd zijn: ambulant jongeren(opbouw) werk maatschappelijk werk met ervaring in systeemgericht werken en kennis van signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik straatcoaches opbouwwerk indien jongerenopbouwwerk niet voldoende is Het mobiel team moet over de volgende kennis en vaardigheden beschikken: gedegen kennis van de sociale kaart: vrije tijd, school, hulpverlening, zorg, gemeente een goed netwerk en samenwerkingsrelatie met ketenpartners in de gemeente makkelijk toegang tot relevante informatie rond groepen, individuen outreachende werkwijze met werktijden die aangepast worden aan de lokale situatie betekenisvol contact leggen met diverse doelgroepen in staat zijn om contact op te bouwen en tegelijkertijd grenzen te stellen en te handhaven leiden van buurtgesprekken gesprekken voeren met ouders van overlastgevende jongeren in werkwijze uitgaan en stimuleren van actieve rol van de doelgroepen in opdracht resultaatgericht werken in samenwerking met anderen zorgvuldige en professionele registratie op zowel groepsniveau als individueel niveau Het mobiel team krijgt de beschikking over een flexibel budget dat bestemd is voor: kortdurende activiteiten met doelgroepen: per overlastlocatie is een budget beschikbaar dat het mobiel team ism de doelgroepen kan inzetten ten behoeve van activiteiten die de doelen van het plan van aanpak versterken. Het mobiel team hoeft voor de besteding van het budget geen aparte aanvraag in te dienen, verantwoording gebeurt achteraf. inhuren van specifieke expertise of aanvullend aanbod zoals: trainingen voor doelgroepen, inkoop van specifieke hulpverlening. Het moet aanbod betreffen dat niet via de reguliere aanbod van de ketenpartners kan worden ingezet. Het mobiel team dient een gemotiveerd, kort voorstel hiervoor in bij de coördinator, die in overleg met mobiel team en regiegroep of gebiedsmanager overgaat tot honorering of niet. 9

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Inleiding Uit het behoefteonderzoek Veilige Gemeenten (2005) en ook uit een inventarisatie in Kennemerland blijkt dat gemeenten het meest te kampen hebben met de volgende

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Handboek. Jongeren op Straat. Utrecht

Handboek. Jongeren op Straat. Utrecht Handboek Jongeren op Straat Utrecht Stade Advies 2006 Colofon Opdrachtgever: Uitvoering: Adres: Druk: Stade Advies, februari 2006 Handboek Jongeren op Straat Utrecht Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 m K- BIC: BNGHNL2G 2015-? 9 6 Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Laureen

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota:

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: Winterswajjk zaaknummer: 125577 blad: 1/5 datum nota: 01-12-2016 programma: 1. Bestuur en veiligheid werkdoel: 925 - Samenwerking in Openbare Orde en Veiligheid onderwerp: Inzet straathoekwerk 2017 advies:

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers 40 secondant #1 februari 2010 Illustratie: Hans Sprangers Hoe zorg je dat mensen zich buiten weer veilig voelen en jongeren ook hun gang kunnen gaan, zonder overlast te veroorzaken? Aanpak Jongeren op

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Taak-functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Aanpak jeugdoverlast Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Inhoud Aanleiding Wat is een jeugdboa? Werkwijze jeugdboa s Ervaringen tot nu toe met jeugdboa s Successen aanpak jeugdgroepen

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie