Versie Plan van aanpak Jeugdrisicogroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep"

Transcriptie

1 Versie Plan van aanpak Jeugdrisicogroep

2 Voorwoord In 2010 is gebleken dat er een criminele jeugdgroep in Weert actief was. Omdat ook landelijk duidelijk werd dat dit type jeugdgroepen voor steeds meer gemeenten een probleem was, werden in 2011, op initiatief van Minister Opstelten, de volgende afspraken gemaakt: -Bij de politie en het OM krijgt de aanpak van criminele jeugdgroepen prioriteit; -De gemeenten versterken de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen. Om politie, OM en gemeenten te ondersteunen heeft Minister Opstelten het Actieprogramma Problematische Jeugdgroepen ingericht. Dit programma moet de samenwerking tussen alle betrokken organisaties verbeteren, de onderlinge uitwisseling van informatie versterken en knelpunten in de uitvoering wegnemen. Ook richt het programma zich op het bundelen van krachten van de verschillende ketenpartners, waardoor er een betere verbinding kan worden gelegd tussen preventie, straf, zorg en hulpverlening. Omdat ook in Weert een dergelijke groep bestaat en het primair op de weg van de gemeenten ligt om dit aan te pakken is in Weert besloten tot een actieve aanpak. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet en wordt in dit document aangegeven hoe in Weert de aanpak wordt vormgegeven om de groep jongeren in Weert die als hinderlijk wordt ervaren en voor overlast en onveiligheid zorgt dient te worden aanpakt. De harde kern van de criminele jeugdgroep wordt niet in dit plan meegenomen, omdat de politie en justitie verantwoordelijk zijn voor de aanpak daarvan en het zwaartepunt daarvan ligt bij opsporing en vervolging. Dit document concentreert zich dus vooral op de jongeren daar omheen en in dit verband als de jeugdrisicogroep omschreven wordt. Met de jeugdrisicogroep worden in dit document dan ook alleen die jongeren bedoeld, die het beste als meelopers te typeren zijn en een groot risico lopen om verder af te glijden naar crimineel gedrag. Daarnaast zijn er jongeren die het beste te typeren zijn als aanstormend talent. Ook voor deze groep bestaat eenzelfde risico. Dit document geeft aan wat nodig is om de huidige groep in Weert aan te pakken en te voorkomen dat er van onderop nieuwe aanwas ontstaat. In verband met informatie-uitwisselingen tussen verschillende partners in dit project over de jeugdrisicogroep, is een privacyreglement opgesteld

3 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 3 1. Inleiding Pagina Aanleiding Pagina Doelstelling Pagina Definities Pagina 5 2. Betrokken partners Pagina Betrokken partners en werkzaamheden Pagina Politie & Justitie Pagina Stuurgroep Pagina Kernteam Pagina 7 3. Planning Pagina 8 4. Financiën (Budget) Pagina 8 5. Werkwijze Pagina 9 6. Methodiek Pagina Trajecten en leefgebieden Pagina The International Award for Young People Pagina Bevoegdheden en methodieken Pagina Communicatie Pagina 12 BIJLAGE 1: planning aanpak jeugdrisicogroep - 3 -

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Problematische jeugdgroepen (hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen) hebben grote impact op onze samenleving. Ze zorgen voor overlast en onveiligheid in buurten. Intimiderend gedrag en het plegen van overtredingen komt hierbij veelvuldig voor. Grensoverschrijdend gedrag van de problematische jeugdgroepen dient gestopt te worden. Daarom is er zoals gezegd ook binnen het vorige kabinet al aandacht gegeven aan dit probleem. Dit heeft de Minister vormgeven door ondermeer het aanstellen van provinciale regiocoördinatoren. Eind 2010 telde Nederland problematische jeugdgroepen. Daarvan waren er hinderlijk, 284 overlastgevend en 89 crimineel. In 2011 is dit aantal afgenomen. Eind 2011 telde Nederland problematische jeugdgroepen. Daarvan waren er 878 (-24%) hinderlijk, 222(-22%) overlastgevend en 65(-27%) crimineel. De daling is te klein om met de aanpak van problematische jeugdgroepen te stoppen. Ook de gemeente Weert wordt, zoals reeds gememoreerd, geconfronteerd met dit probleem. In 2010 heeft de gemeente samen met de politie geconstateerd, dat Weert ook een dergelijke groep heeft. Deze groep zorgt voor veel overlast in wijken, buurten en binnenstad en er vinden binnen deze groep ook allerlei criminele activiteiten plaats. Uit de politie shortlist (conform methodiek van bureau Beke) die in 2010 is opgesteld, blijkt dat de Weerter groep bestaat uit zowel minderjarigen (14-17 jaar) als meerderjarigen (18 jaar en ouder). Zij hebben een behoorlijk crimineel verleden. Zo zijn ze veelal ook al vaker met politie en justitie in aanraking geweest. Over het algemeen bestaat de harde kern uit al wat oudere jongeren. Zij trekken vaak ook jongere groepsleden mee in hun criminele activiteiten. De criminaliteit die de groep pleegt wordt steeds zwaarder, van tasjesroof en diefstallen tot overvallen en handel in verdovende middelen. De kenmerken van de groep zijn, dat ze een hechte structuur, grote onderlinge solidariteit, goede organisatie, beperkte wisselingen in samenstelling, een duidelijke hiërarchie, onderlinge rivaliteit en competitie hebben. De jongeren uit de criminele jeugdgroep Weert zijn overwegend van Marokkaanse afkomst. Een klein gedeelte van de groep is werkloos. Het gebruik van alcohol en harddrugs binnen deze groep komt nauwelijks voor. Echter is het gebruik van softdrugs (wiet) wel groot binnen deze groep. Uit de shortlistmethodiek kwam ook naar voren dat de inwoners van de gemeente Weert veel overlast ondervinden van deze groep. Ze ervaren hinder en geluidsoverlast, hebben last van rommel/afval/vernielingen in de wijk en voelen zich geïntimideerd en bedreigd. Dit heeft met name de aanleiding gevormd om de criminele jeugdgroep in Weert aan te pakken. De harde kern is door politie en justitie in april 2012 aangehouden en in verzekering gesteld. In afwachting van een proces zitten ze inmiddels weer thuis, weliswaar met beperking via elektronische enkelbanden. In de wetenschap dat de harde kern en daarmee de huidige kopstukken door politie en Openbaar Ministerie zijn opgepakt, dient dit plan van aanpak zich ook vooral te concentreren op de groep erom heen: de zogeheten jeugdrisicogroep, bestaande uit aanstormend talent en meelopers. Hoewel de harde kern niet meer aanwezig is, dan wel in beperking verblijft, kan juist die groep mogelijk de taken van de oude harde kern overnemen of voortzetten. Als het ware zijn we dan terug bij af. Daarom is interventie absoluut noodzakelijk. Het doel van dit plan is gericht op het terugdringen van hinderlijk en overlastgevend en crimineel gedrag van deze groep in de stad en directe omgeving om daarmee het gevoel van onveiligheid van burgers te verminderen. Daarom is dit plan van aanpak zowel gericht op de aanpak van de huidige groep, maar zeker ook op het voorkomen van nieuwe aanwas van deze groep

5 1.2 Doelstelling Dit plan van aanpak is erop gericht om voor 2013 middels een integrale sluitende aanpak de bestaande criminaliteit en hinderlijke overlast door de jeugdrisicogroep te stabiliseren en terug te brengen. -Dit door de groep in beeld te brengen en contact te leggen in dit jaar met alle groepsleden en daar waar nodig hun sociale omgeving (ouders/school etc.). -Voor deze jongeren concrete trajecten aan te bieden op het terrein van werk, stages, zorg, opleiding en training, dan wel repressieve maatregelen te treffen daar waar nodig. -Tevens daarmee voorkomen dat nieuwe aanwas in de groep ontstaat. Momenteel is er sprake van een groep van ruim 60 jongeren in beeld die voor dit project in aanmerking komen. In 2014 zal vooral de focus dan liggen op nazorg van lopende trajecten en preventie van mogelijke nieuwe groepsvorming. Eind 2014 is het doel dat de jeugdrisicogroep substantieel is afgenomen dan wel als zodanig niet meer bestaat. De aanpak daarvoor bestaat uit: 1. Analyse van de groep door het betreffende netwerk 2. Het aanbieden en uitvoeren van trajecten en/of reguliere/ bijzondere hulpverlening zowel op individueel, als op groepsniveau. 3. Opzetten van een samenhangend stelsel van overleg en werkvormen (projectorganisatie/netwerk/ketenpartners) (zie verder hoofdstuk 2) 4. Via periodieke rapportages en actualisatie van de shortlist zal de voortgang en realisatie van het doel van het project gevolgd worden. 1.3 Definities In dit document worden verder een aantal (vak)termen gebruikt. Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van dit stuk, worden in deze paragraaf eerst een aantal van die begrippen omschreven, toegelicht en waar nodig verduidelijkt. Jeugdgroepen De jeugdgroepen in Nederland zijn onder te verdelen in vijf categorieën. Deze zijn: Een aanvaardbare jeugdgroep. Onder een aanvaardbare jeugdgroep wordt verstaan, jongeren die rondhangen maar niet echt ongeoorloofde dingen ondernemen. Ze veroorzaken niet echt overlast en criminaliteit, maar zijn meer fysiek aanwezig. Een hinderlijke jeugdgroep. Onder een hinderlijke jeugdgroep wordt verstaan, jongeren die in de buurt wat rondhangen. Het kenmerkende van deze jongeren is, dat ze af en toe voor geluidsoverlast zorgen. Wel komt het vaker voor dat de groep iets vernielt. Daarnaast maakt een aantal jongeren zich soms schuldig aan lichte gewelds- en vermogensdelicten. Er ontstaan weleens kleine opstootjes, maar dat kan gemakkelijk aangepakt worden. Deze jongeren zijn over het algemeen nog autoriteitsgevoelig. Een overlastgevende jeugdgroep. Hieronder wordt verstaan, jongeren die ook in de buurt rondhangen. In tegenstelling tot de hinderlijke jeugdgroep, is de overlastgevende jeugdgroep nadrukkelijker aanwezig. Kenmerkend is dat deze jongeren af en toe provocerend gedrag vertonen en zich niet zoveel van aantrekken van de omgeving. Onder provocerend gedrag kan bijvoorbeeld worden verstaan, het intimideren en uitschelden van mensen. Het gebruiken van geweld wordt door deze groep niet ontweken. Deze groep pleegt doelbewuster lichtere vormen van criminaliteit. Deze jongeren zijn over het algemeen moeilijk te corrigeren en dus minder autoriteitsgevoelig

6 Een criminele jeugdgroep. Hieronder wordt verstaan, jongeren die op het criminele pad zitten. De groep is vaak al in aanraking geweest met politie en het openbaar ministerie (OM). Ze plegen vaak delicten voor financieel gewin. De delicten zijn in de regel ook zwaarder van aard. Ook deinst deze groep niet terug voor het gebruik van geweld. Ze zijn totaal niet autoriteitsgevoelig en zijn vaak lastig aan te spreken. Straat- en jeugdbende. Hieronder wordt verstaan, jongeren uit een overlastgevende straatbende of criminele jeugdbende. Zij hebben veelal dezelfde kenmerken als een overlastgevende of criminele jeugdgroep, echter zijn deze groepen hechter, beter georganiseerd en zeer gesloten. Ook is er een duidelijke hiërarchie in de groep aanwezig. Door de hechtheid van de groepsstructuur, de mate van onderlinge solidariteit, de mate van organisatie, de mate waarin criminele acties worden gepland en de mate waarin er wisselingen binnen de groep plaatsvinden te meten, kan geconcludeerd worden of een groep wel of geen straatof jeugdbende is. Jeugdrisicogroep. Naast al de begrippen die hierboven genoemd zijn, heeft de gemeente ervoor gekozen een extra begrip te gebruiken, de jeugdrisicogroep. Hiermee worden jongeren uit een criminele jeugdgroep bedoeld die wat gematigder zijn dan de andere leden. Over het algemeen gaat het over de meelopers en het aanstormend talent. De harde kern, waar de meeste criminaliteit plaatsvindt, is hier dus geen onderdeel van. Met jeugdrisicogroep wordt dus met name de jongeren bedoeld die kans maken om verder af te glijden. Ze plegen in tegenstelling tot de harde kern (nog) geen of veel minder criminele handelingen. Vandaar dat hier dan ook gesproken wordt over een jeugdrisicogroep. Structuur criminele jeugdgroep De structuur van een criminele jeugdgroep bestaat uit drie categorieën. Harde kern. Onder de harde kern wordt verstaan, jongeren die tot de top behoren van een groep. Een andere naam is ook wel de leiders. Ze plegen over het algemeen de meeste en zwaardere delicten. De leiders zijn vaak bekend bij politie en OM. Daarnaast hebben ze veel invloed op de andere leden van de jeugdgroep. Ook sturen ze deze andere leden vaak aan. aanstormend talent. Onder het aanstormend talent wordt verstaan, jongeren die mogelijk bij de top (leiders) gaan horen. Zij hebben echter nog niet zoveel invloed als de harde kern, maar dat begint te komen. Bij afwezigheid van de harde kern zullen zij mogelijk de zaken waarnemen c.q. overnemen. Meelopers. Onder de meelopers wordt verstaan, jongeren die makkelijk beïnvloedbaar zijn. Ze zitten vaak bij de groep om status te verkrijgen en erbij te horen. Hierbij voeren ze vaak de opdrachten van de harde kern uit. Dit zijn meestal wat minder zware delicten. Bijvoorbeeld op de uitkijk staan of pakketjes vervoeren. Delicten/criminaliteit Delicten/criminaliteit kunnen onderverdeeld worden in zware of lichte. Hieronder zullen voorbeelden genoemd worden om het verschil te verduidelijken. Lichte criminaliteit/delicten. Onder lichte criminaliteit/delicten wordt verstaan, delicten/criminaliteit die licht van aard zijn. Bijvoorbeeld, op de uitkijk staan, een pakje doorgeven of diefstal. Zware criminaliteit/delicten. Onder zware criminaliteit/delicten wordt verstaan, delicten/criminaliteit die zwaar van aard zijn. Bijvoorbeeld, drugshandel, zware vermogensdelicten (inbraak, overvallen etc.) of zware geweldsdelicten (mishandeling etc.) - 6 -

7 2. Betrokken partners In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke partners betrokken zijn bij dit project. Daarbij zal ook de aard van betrokkenheid omschreven worden. 2.1 Betrokken partners en werkzaamheden In deze paragraaf komen de werkzaamheden en taken van de betrokken partners aan bod. Vanuit het takenpakket zijn Politie en Justitie verantwoordelijk voor de aanpak van de harde kern. De stuurgroep en het kernteam richten zich in het bijzonder op de jeugdrisicogroep Politie en Justitie Politie en Justitie houden zich bezig met het opsporen en vervolgen van de criminele harde kern van de groep. Hiermee wordt de criminaliteit verminderd en de structuur binnen de groep ontwricht. Op dit moment zijn er zes kopstukken uit de groep aangehouden die worden vervolgd. In afwachting van het proces zitten zij nu thuis met een elektronische enkelband. Na het justitiële traject zullen deze personen via het reguliere traject, nazorg ex-gedetineerden, weer in de maatschappij komen. Dit traject wordt door reclassering verzorgd. In indirecte zin komen ze mogelijk in dit plan wel in beeld als familie, kennis of vriend etc Stuurgroep De stuurgroep heeft de regie in het aanpakken van de rest van de groep te weten: de aanstormende talenten en de meelopers. De stuurgroep geeft richting aan en bewaakt het proces, dat door het kernteam uitgevoerd wordt. De stuurgroep bestaat uit: de burgemeester; Chef basiseenheid Weert/Nederweert (Politie); Procesmanager gemeente Weert (projectleider); Openbaar Ministerie ( Jeugdofficier); Ministerie van Veiligheid en Justitie (provinciale regiocoördinator); Adviseur Marokkaanse gemeenschap; Coördinator Veiligheid gemeente Weert; Kernteam De stuurgroep maakt bij de operationalisering gebruik van het Kernteam. Het kernteam voert het geschreven plan van aanpak en beleid uit, dat door de stuurgroep geformuleerd en vastgesteld wordt. Het kernteam bestaat vooralsnog uit: (Jeugd)Reclassering Parketsecretaris Openbaar Ministerie Procesmanager gemeente Weert (projectleider) Coördinator Veiligheid gemeente Weert Politie (jeugdagent) Jongerenwerker Punt Welzijn Vertegenwoordiger van het Veiligheidshuis Midden Limburg Het kernteam kan gaandeweg mogelijk wijzigen in samenstelling omdat mogelijk andere instanties/disciplines hierbij ook nodig blijken zijn. In de uitvoering zal blijken of dat dit het geval zal zijn

8 Beleid: Stuurgroep Aanpak: 1) Politie 2) Justitie Aanpak: Kernteam aanstormend talent Leiders Jeugdrisicogroep Meelopers Criminele Jeugdgroep Afbeelding 1 Afbeelding 1 geeft schematisch weer hoe de aanpak van de groep verloopt en welke partners voor welke geleding daarbij betrokken zijn. 3 Planning Dit project start in november 2012 en eindigt 31 december (zie bijlage 1: Planning aanpak jeugdrisicogroep.) 4. Financiën (Budget) De kosten die voor dit nieuwe project zijn begroot op ,-- per jaar voor de komende 2 jaar i.c. tot Dit bedrag zal nodig zijn en voornamelijk besteed gaan worden aan inkoop van passende trajecten voor de doelgroep die ruim 60 kandidaten telt. Gedacht wordt aan specifieke trajecten voor de doelgroep die voor de aanpak noodzakelijk zijn maar direct gecreëerd of versneld mogelijk moeten worden. Kortom: individueel maatwerk op het terrein van scholing,training, stages en intensieve begeleiding of hulpverlening. Daarnaast voorzien we dat de komende tijd het reguliere trajectinstrumentarium of de benodigde hulpverlening mede door effect van bezuinigingen ontoereikend is voor deze groep. Het is daarom nodig en zeker ook verantwoord om naast reguliere trajecten hier rekening mee te houden. Daarmee wordt de kans groter dat de doelstelling behaald wordt en het project slagvaardig, snel en effectief wordt uitgevoerd. Uit vergelijkbare projecten elders in het land blijkt namelijk dat de reguliere hulp- en zorginstellingen niet altijd direct voldoende capaciteit dan wel middelen hebben om voor deze groep snel en adequaat een aanbod of traject realiseren. De kosten ad ,-- per jaar kunnen betaald worden uit het extra budget integrale veiligheid. Dit budget bedraagt per jaar, en is tot 31 december 2014 beschikbaar. Als er een vervolg zou komen op het project, zal gekeken moeten worden naar een structurele dekking

9 5. Werkwijze Rolverdeling en (werk)afspraken. De stuurgroep stelt het beleid van het project vast en geeft richting aan het proces. De stuurgroep zal daarvoor periodiek bij elkaar komen om met name de vereiste besluiten te nemen, de voortgang van het project te bewaken en waar nodig bij te sturen. Op operationeel niveau maakt de stuurgroep gebruik van een zogenaamd Kernteam. Het Kernteam stelt na de netwerkanalyse de benodigde trajecten vast, die zich kunnen afspelen op drie verschillende niveaus: 1. groepsniveau, 2. situationeel niveau en 3. individueel niveau. Daarnaast brengt het kernteam het (justitieel en het zorg) netwerk op de hoogte van de voortgang van de ingezette acties en houdt daarvan een registratie bij. 1. Een aanpak op groepsniveau betekent, een aanpak voor de gehele groep. Deze aanpak bestaat uit maatregelen voor de gehele groep, maar ook welke op individueel vlak kunnen plaatsvinden. 2. Onder een aanpak op situationeel niveau kan worden verstaan, een aanpak van de sociale context van de jongeren. Er zal hierbij bijvoorbeeld gekeken worden naar de thuissituatie, de sociale contacten en de sociale invloeden van de jongeren. Met sociale invloeden worden de personen bedoeld die invloed hebben op de jongeren. Dit kan zowel in positieve als negatieve zin zijn. De aanpak op individueel niveau en situationeel niveau zal nauw samenlopen met elkaar. Hierdoor kunnen vanuit deze context de individuele plannen van aanpak aangescherpt worden, waardoor de effectiviteit hiervan wordt vergroot. 3. Het laatste niveau is het Individueel niveau. Per jongere zal er door het Kernteam een individueel traject worden uitgezet. Het hieronder volgende stappenplan zal hierbij als leidraad gehanteerd worden. 1. Per jongere zal er een registratie plaatshebben van relevante gegevens. 2. Door middel van informatie zullen door het kernteam (individuele) passende trajecten worden uitgezet. 3. Na het vaststellen van de (individuele) trajecten, zullen de jongeren geprioriteerd worden. De jongeren die direct de meeste aandacht nodig hebben, krijgen voorrang. Daarna zal de rest volgen. 4. De voortgang van de trajecten zal periodiek besproken worden binnen het Kernteam. Binnen dat overleg zal er informatie uitgewisseld worden, de stand van zaken van (lopende) trajecten en de plannen van aanpak besproken worden en worden bepaald of het traject van de jongeren mogelijk aangepast of bijgesteld moet worden. 5. De voorzitter van het kernteam (de gemeentelijk projectleider), zal de stuurgroep periodiek informeren over de stand van zaken van het project. 6. Het college (en via het college de Raad) zal door de stuurgroep periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project. Zie verder hoofdstuk 7 Communicatie

10 Als schema: 6. Methodiek In Hoofdstuk 5 is gesproken over de werkwijze van het Kernteam. In dit hoofdstuk wordt nader uiteengezet op welke wijze dit vormgegeven zal worden. 6.1 Trajectplannen en leefgebied De trajectplannen zullen gericht worden op de leefgebieden van de jongeren: inkomen/dagbesteding/werk/opleiding schulden huisvesting zorg/hulpverlening familie Mogelijke netwerkpartners hebben dan ook met deze leefgebieden te maken, zoals: Jeugdzorg, (jeugd) reclassering, ambtenaar leerplicht/rmc, jongerenwerk Punt Welzijn, het onderwijs, woningcorporaties, jobcoaches, Veiligheidshuis Roermond-Weert, AMW, verslavingszorg, sociale zaken/wiz, Raad voor de Kinderbescherming etc. Het individuele trajectplan moet een integrale aanpak kennen en zich richten op perspectief en alternatieven voor de jongere. De eigen motivatie van de jongere is hierbij erg belangrijk. De netwerkpartners zullen dan ook in eerste instantie proberen om de intrinsieke motivatie van de jongere in beeld te brengen en te gebruiken bij opzet van een trajectplan. Mocht het echter nodig zijn zal ook drang en dwang zeker ook een middel kunnen en dienen te zijn

11 Er wordt een registratie van ingezette trajecten gevoerd. Bij de opzet daarvan zal aansluiting worden gezocht bij reeds bestaande systemen zoals het systeem dat in het Veiligheidshuis wordt gebruikt. (GECOS) 6.2 The International Award for Young People Alle werkwijzen en trajecten die in dit document beschreven zijn, zijn vooral gericht op de jongeren die behoren tot de jeugdrisicogroep. Tevens wordt de focus gelegd op de jongeren die zich mogelijk zouden kunnen aansluiten bij de jeugdrisicogroep. Als hier niets aan gedaan wordt, dan bestaat de gerede kans dat de groep niet zal afnemen. Daarom is het van belang om ook aan deze groep jongeren aandacht te besteden. Een voorbeeld van mogelijk traject voor deze jongeren is ondermeer The International Award for Young People. ( Dit programma biedt jongeren de kans dat ze zich gaan inzetten voor een persoonlijk doel op bijvoorbeeld sportgebied of maatschappelijk terrein. Maar ook het verder ontwikkelen van een persoonlijk talent of meegaan met een groepstocht zijn voorbeelden van mogelijke trajecten. Met de organisatie is afgesproken om daar waar nodig dit project in Weert ook in te zetten. 6.3 Bevoegdheden en methodieken Naast de reguliere instrumenten van het totale netwerk kunnen ook de volgende bevoegdheden en methodieken worden ingezet: Gemeente: APV-artikelen (samenscholingsverbod, gebiedsverbod) Kortdurende gebiedsverboden Politiebevelen Noodbevoegdheden Meldingsplicht Leerplicht/startkwlificatieplicht Signaleringsoverleg (1x per 8 weken) Justitie: aanhouding vervolging en strafoplegging schorsing voorlopige hechtenis onder voorwaarden voorwaarden bij oplegging voorwaardelijke straf gedragsbeïnvloedende maatregelen jeugdigen Veiligheidshuis: veelplegersaanpak persoonsgerichte aanpak bestaand casusoverleg (1x per 3 maanden)

12 7. Communicatie Externe en interne communicatie. Nadat dit plan door de stuurgroep is vastgesteld zal het ondertekend worden door de verschillende partners en daarmee tevens de status van samenwerkingsconvenant krijgen. Externe communicatie: Het college van B&W zal vervolgens het plan en bijbehorend privacyreglement naar verwachting op vaststellen, waarbij tegelijkertijd een persbericht over opzet en start van het project zal uitgaan. Op 23 en 24 januari jl. hebben informatiebijeenkomsten voor en bij de Marokkaanse gemeenschap plaatsgevonden op de moskeelocaties Sutjensstraat en Charitasstraat. Deze locaties zijn de meest geschikte plek om het gesprek met de betrokken gemeenschap(pen) aan te gaan en voor het project het benodigde draagvlak te krijgen binnen de Marokkaanse gemeenschap. Een persbericht over opzet en start van het project wordt na besluitvorming door het college verspreid. Ook via een publicatie in de Gemeentewijzer zal dit plan onder de aandacht van de inwoners van Weert worden gebracht. Het plan staat daarnaast ook op de gemeentelijke website ( Wonen & Leven > veiligheid > Sociale veiligheid > Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit) Interne communicatie: Via de TILS (Ter inzage liggende stukken) lijst wordt de raad geïnformeerd over start en opzet van het project. Nadien zal de raad halfjaarlijks via de commissie Algemene Zaken worden geïnformeerd over de stand van zaken van het project

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Anton van Wijk, Tom van Ham & Henk Ferwerda Inleiding Overlast door jongeren staat in veel enquêtes in de top 3 als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Veel mensen

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011 Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 0 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen,

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen Werkprocesbeschrijving aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving Toelichting werkprocesbeschrijving Rollen ketenpartners Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, 25 februari 2014 Samensteller rapport: mevr. Ramona Boerema-Hellebrand, procesregisseur Veiligheidshuis

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken 2015 in beeld Verbinden Versterken Zichtbaar maken Verbinden Versterken Zichtbaar maken Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van ons unieke werk in 2015, waarin we hebben geïnvesteerd in het verbinden van

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota:

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: Winterswajjk zaaknummer: 125577 blad: 1/5 datum nota: 01-12-2016 programma: 1. Bestuur en veiligheid werkdoel: 925 - Samenwerking in Openbare Orde en Veiligheid onderwerp: Inzet straathoekwerk 2017 advies:

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie : Definitief Vaststelling B&W : 2 maart 2010 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. van den Hoogen-Stallen pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Doel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd

de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd Projectplan Jeugdboa s Projectplan Jeugdboa s de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Probleemstelling 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving (stroomschema) Werkprocesbeschrijving (tekst) Werkprocesbeschrijving (tabel) Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de

BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met verward gedrag en omgeving Geeft de regio invulling aan de Regio: Friesland Factsheet is afgestemd met: Evert Boomsma regionaal projectleider Gemeente Leeuwarden Gemeente Harlingen Gemeente Heerenveen Politie GGZ Zorgverzekeraar BOUWSTEEN 1: inbreng mensen met

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert Veiligheidshuis Midden-Limburg

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert Veiligheidshuis Midden-Limburg EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, 25 februari 2014 Samensteller rapport: mevr. Ramona Boerema-Hellebrand, procesregisseur Veiligheidshuis

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Van: Het college van B&W van 23 oktober 2012 Doel: Toelichting: Opinie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST IN DE 22 GEMEENTEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND AANPAK MAROKKAANS- NEDERLANDSE RISICOJONGEREN Deelrapportage gemeente Eindhoven Colofon Van Montfoort/INTRAVAL

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Inleiding Uit het behoefteonderzoek Veilige Gemeenten (2005) en ook uit een inventarisatie in Kennemerland blijkt dat gemeenten het meest te kampen hebben met de volgende

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen

Inleiding. Hoofdlijnen Toelichting privacyreglement Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem Inleiding Het privacyreglement is een bijlage bij het nog op te stellen convenant Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem.

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Project overlastgevende jeugd

Project overlastgevende jeugd Project overlastgevende jeugd Waarom overlastgevende jeugd? Alle zes de Peelgemeenten prioriteren de aanpak van jeugdoverlast voor de komende vier jaar. Niet per definitie omwille van zorgelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie