PERSONEELSPLAN. Ter goedkeuring in de zoneraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEELSPLAN. Ter goedkeuring in de zoneraad"

Transcriptie

1 PERSONEELSPLAN Ter goedkeuring in de zoneraad Van 20 mei 2016

2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding Wettelijke basis 4 2. Operationele organisatie netwerk van posten Netwerk van posten - principe Netwerk van posten brandweer Netwerk van posten TO BE Aantal functies per post Veiligheidsketen ADMINISTRATIEF PERSONEEL PREVENTIEADVISEUR ANDER PERSONEEL Dispatcher Interventieplanning Preventie (harde en zachte BPA) 12 2

3 1. Inleiding Het personeelsplan is opgemaakt in gevolge het K.B. van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. De criteria zijn uitgewerkt als volgt: Art tem 5 : het personeel nodig voor de uitvoering van de operationele opdrachten vanuit elke post van de zone, de beroeps, de vrijwilligers en hun beschikbaarheid, de risicoanalyse en de statistieken: Uitgewerkt in de operationele organisatie van het netwerk van posten en de bepaling van het aantal functies, zie punten 2 en 3. Het aantal functies is bepaald aan de hand van risicoanalyse en de tot op heden beschikbare statistische gegevens: - Historisch gegeven: de organisatie van de bestaande korpsen; - Inwonersaantal gemeente / vroegere C- en Z-korps indeling. Functies bepaald door de statistiek en de punctuele risico s: - ambulancier; - chauffeur - duiker; - gaspakdrager; - RED-team 6 en 7 : het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake de veiligheidsketen, de preventie en de dispatching: Uitgewerkt in punt 3. We zetten maximaal in op: het netwerk van posten en de zonale inzet van het personeel; de uitrukbaarheid van een post (o.a. aantal bevelvoerders); het operationeel maximaal inzetten op vrijwilligers; de aanpak van de veiligheidsketen in het geheel van de taakuitvoering; Situering van de hulpverleningszone t.o.v. Vlaanderen / Oost-Vlaanderen op 1 januari 2016: Vlaanderen: Oost-Vlaanderen: % t.o.v. Vlaanderen Hulpverleningzone OOST: % t.o.v. Vlaanderen % tov Oost- Vlaanderen Bevolking: ,1% ,7% 11,9% Oppervlakte: ,1% 287 2,1% 9,6% Beroeps BW: ,6% 11 0,4% 1,6% Vrijwillige BW: ,2% 450 5,4% 19,1% Tot. medewerkers: Aantal kazernes: ,6% 461 4,2% 15,1% ,9% 8 3,5% 15,4% 3

4 De hulpverleningszone OOST bedient 2.7% van de Vlaamse bevolking en bestrijkt 2.1% van de Vlaamse oppervlakte. HVZO heeft derhalve een relatief grote populatiedensiteit. Het aantal medewerkers is relatief hoog. HVZO zet 4.2% van het totaal van de medewerkers die in de Vlaamse veiligheidszones tewerkgesteld zijn in, hetgeen relatief veel is. De inzet van beroepsbrandweermannen is zeer laag: 0.4%. Gemeten aan Vlaanderen beschikt de hulpverleningszone OOST over relatief veel kazernes, wat te verantwoorden is door de zeer drukke verkeersaders die de verschillende woonkernen verbinden binnen de hulpverleningszone. Ook gemeten aan Oost Vlaanderen beschikt HVZO over relatief veel kazernes. HVZO bedient 11.9% van de Oost Vlaamse bevolking en bestrijkt 9.6% van de oppervlakte van de provincie. Ook binnen Oost Vlaanderen is de zone relatief dichtbevolkt. HVZO beschikt momenteel over 15.1% van de Oost Vlaamse brandweermannen. Het aandeel van de beroepsbrandweermannen op dit moment is zeer laag: 1.6%. 1.1 WETTELIJKE BASIS - De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel m.n. de verplichting om het personeelsplan te overleggen met de representatieve vakorganisaties. - Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - De wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid: o artikel 101: onderscheid administratief en operationeel personeel o artikel 103: operationeel: brandweerman, ambulancier, beroeps en vrijwilliger o artikel 105: administratief: statutair of contractueel - De wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. - Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone. - Het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de hulpverleningszones moet oprichten. - De besluiten van de zoneraad van 2 januari 2015, inhoudende de goedkeuring van de ontwerpen van organogrammen van de hulpverleningszone Oost. - De Ministeriële Omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het Koninklijk Besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten. - Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. 4

5 - De Ministeriële Omzendbrief van 12 maart 2015 m.b.t. de instructies m.b.t. het opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het goedkeuringstoezicht op dit plan. - Het Ministerieel Besluit van 11 juni 2015 tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in artikel 126, derde lid, van bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Het tussentijds en het definitief verslag van het auditbureau Audio die een studie hebben gedaan van de personeelsbehoeften, (inzonderheid met betrekking tot de zonale administratie), in de periode van 03/08/2015 tot 04/09/ De rechtspositieregeling van het administratief en technisch personeel. - Het collegebesluit van 14 april 2016, waarin het aanpassen van het voorontwerp van het personeelspan werd voorgelegd aan de zonecommandant met het sluiten van post Oudegem en in concessie geven van de ambulancedienst Dendermonde als grootste veranderingen. 2. Operationele organisatie netwerk van posten 2.1 NETWERK VAN POSTEN - PRINCIPE De uitvoering van de operationele opdrachten in zone Oost gebeurt vanuit het netwerk van posten, rekening houdend met de adequate middelen bepaald door de zone conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. Het netwerk bestaat vandaag uit 8 posten waaronder: - 8 posten voor brandweer zijnde Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Oudegem en Zele; - 2 posten daarvan met een permanente ambulancedienst zijnde Dendermonde en Hamme; Het netwerk wordt aangepast in de toekomst: - Brandweerpost Oudegem wordt gesloten vanaf 1 juli 2016 en het personeel gaat over naar andere posten binnen zone. - Aanpassing van de huidige organisatie van de dringende medische hulpverlening: o permanente post in Hamme gebaseerd op vrijwillige brandweermannen met het brevet ambulancier en ambulanciers niet-vrijwilligers die 1 ambulance laten rijden 24u/24u. o in concessie geven van de permanente post Dendermonde vanaf 1 januari NETWERK VAN POSTEN AS IS De huidige organisatie vertrekt van de 8 bestaande posten. Er is een beslissing genomen door de zoneraad om met 7 posten verder te gaan omdat deze 7 posten geografisch goed verdeeld zijn over de zone. Het aantal vrijwilligers is in iedere post verschillend, gegroeid vanuit de vroegere autonome werking. Deze autonome werking van de 7 gemeentelijke brandweerdiensten, met 1 of 2 posten, is ingegeven door het aantal interventies in de (deel)gemeente en de invulling die hieraan vanuit het Organiek Reglement werd gegeven. Dit is een historisch gegeven. 5

6 Sinds de start van de hulpverleningszone op 1 januari 2015 zijn er, buiten enkele vrijwillige ontslagen, geen veranderingen in het historisch gegeven van de postsamenstelling geweest. Bij de onderstaande foto AS IS werden de beroepsofficieren reeds onttrokken uit de brandweerposten en ondergebracht in de zonale staf. Ook de vroegere officieren-korpsgeneesheer worden niet meer opgenomen aangezien zij als administratief personeel beschouwd worden. Personeelssamenstelling op 1 januari 2016 AS IS De toepassing van het principe SAH is geoptimaliseerd. Het netwerk van posten wordt aangestuurd via een centrale oproepcomputer, vanuit de zonale dispatching, rekening houdend met de snelst beschikbare en meest geschikte middelen: - Personeel: Beschikbaarheid: personeel kan zich beschikbaar stellen via verschillende methodes (SMS, internet,...) en in verschillende kleuren; Competenties: iedereen is competent voor bepaalde functies, en kan alleen daarvoor opgeroepen worden (bevelvoerder, chauffeur, brandweerman, duiker,...); Voertuig heeft een typebezetting - Voertuigentrein: Snelst: XML vanuit HC-100 bevat de 10 snelste posten voor de plaats van de interventie; Geschikt: voertuigentrein opgebouwd volgens het type gebeurtenis en voldoen aan de wettelijke norm. - Informatie: ICT-netwerk (posten) en Track&Trace - Procedures: Toepassing SOP s, opleiding en aanpassing materieel Beschikbaarheid manschappen Het beschikbaarheidsysteem is opgestart op 14 oktober 2014 en is zonaal voor alle posten in werking vanaf 1 juli Het niveau van de dienstverlening voor het grondgebied van de zone wordt bepaald door het dichte netwerk van posten. Het bereikte niveau wordt bepaald door de reële beschikbaarheid van de posten, vooral tijdens de dag (kantooruren). Er werd voor het eerst een steekproef gehouden tijdens 10 werkdagen, (periode 8/02/2016 tot 19/02/2016), telkens om 09:00, 12:00 en 15:00 uur, de meest zwakke momenten op vlak van beschikbaarheid van het vrijwilligerspersoneel. Dit is een relatief korte periode maar geeft toch een realistisch beeld. In de steekproef werden de beroeps- brandweermannen beschouwd als vrijwilliger. 6

7 Hieruit halen we een gemiddelde beschikbaarheid van 24,5% tijdens de werkuren, (de meest zwakke momenten), over alle posten en graden heen. We zullen in de verdere berekening deze gemiddelde zonale beschikbaarheid gebruiken voor het bepalen van de nodige (operationele) personeelssterkte per post. Voor alle duidelijkheid, een gemiddelde beschikbaarheid van 24,5% is absoluut niet slecht op de meest moeilijke tijdstippen van de (werk)dag. Steekproef beschikbaarheid: 09:00u 12:00u 15:00u %_basis %_midden %_off %_basis %_midden %_off %_basis %_midden %_off Berlare 27% 70% 50% 23% 63% 35% 26% 53% 40% Buggenhout 35% 4% 60% 31% 11% 50% 31% 14% 80% Dendermonde 16% 19% 30% 17% 24% 36% 18% 23% 32% Hamme 30% 52% 40% 28% 43% 50% 26% 40% 50% Lebbeke 24% 54% 17% 19% 51% 20% 20% 44% 17% Lokeren 17% 34% 45% 15% 28% 38% 18% 28% 30% Oudegem 23% 43% 0% 19% 47% 0% 24% 70% 0% Zele 25% 10% 77% 22% 11% 67% 25% 27% 60% Zone: 23% 31% 39% 21% 31% 37% 23% 33% 35% Absolute beschikbaarheid tijdens de dag: Op basis van de gemiddelde beschikbaarheden komen we tot een reële berekende beschikbaarheid in aantallen, (% omgezet in aantal beschikbare manschappen): 09:00u 12:00u 15:00u #_basis #_midden #_off #_basis #_midden #_off #_basis #_midden #_off Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Lokeren Oudegem Zele Zone Bij deze cijfers doen we enkele opmerkelijke vaststellingen: - Post Buggenhout heeft in de voormiddag geen middenkader beschikbaar, dit wordt gecompenseerd door de beschikbaarheid van een officier die de lagere functie kan overnemen. - Post Oudegem is tijdens de daguren structureel onderbemand. Ook al is hun percentage beschikbaarheid beter dan het gemiddelde in de zone. Ze halen de minima niet voor de bemanning van een volwaardige multifunctionele autopomp, afgekort MFAP, (6 man). Wel kunnen ze een MFAP (4 man) uitsturen, mits een tweede MFAP (4 man) gelijktijdig wordt nagestuurd vanuit een andere post. Dit gegeven ligt mee aan de basis van de beslissing om de post Oudegem te sluiten vanaf 1 juli Tijdens de daguren is er geen structureel tekort aan operationele officieren. 7

8 Operationele postbelasting Onderstaande cijfers geven de operationele belasting weer per post, in aantal geleverde man/uren, bij interventies met alarmering in de periode van 01/07/2015 tot 31/12/2015. We nemen enkel de interventies met alarmering in beschouwing omdat enkel bij deze tussenkomsten de alarmeringsterminal rekening houdt met het beschikbaar personeel binnen de post. Voor wespennesten, karwijen, en andere vooraf geplande interventies, wordt er niet gealarmeerd en het hiervoor ingezet personeel blijft tijdens de uitvoering ervan zelfs ter beschikking voor dringende interventies. Deze meting kon voor 01/07/2015 nog niet objectief gebeuren omdat pas op 29/06/2015 de laatste hulpverleningspost, (Buggenhout), is ingestapt in het zonaal eenvormig alarmeringssysteem en beschikbaarheidmeting, (de netwerking van onze 8 posten). Dit is de operationele postbelasting in manuren uitgedrukt van de interventies die door het HC100/112 werden doorgestuurd naar de zonale dispatching: In rangorde: man/uren % Vroeger 1) Dendermonde: ,57% Z 2) Lokeren: ,85% Z 3) Zele: ,99% Z 4) Hamme: ,98% C 5) Lebbeke: ,94% C 6) Berlare: 895 7,19% C 7) Buggenhout: 724 5,82% C 8) Oudegem: 704 5,66% Voorpost Bij de sluiting van de post Oudegem gaat de werklast van deze post bovenop de werklast van de posten Dendermonde en Berlare komen. Op basis van de interventiecijfers in 2015 zal ongeveer 90% van de werklast naar post Dendermonde gaan en 10% naar de post Berlare. 8

9 2.3 NETWERK VAN POSTEN TO BE Rekening houdend met de eerste werklastweging per post en de globale gemiddelde zonale beschikbaarheid van het personeel, hebben wij ons beperkt tot het vastleggen van de minima qua basis- en middenkader per post, als volgt: - We nemen aan dat een kleinere post, (Berlare, Buggenhout, Hamme en Lebbeke), minimaal 1,5 interventie-eenheden moet kunnen inzetten op de meest moeilijke momenten van de dag. - De grotere posten, (Lokeren en Zele), moeten minstens 2 interventie-eenheden kunnen uitsturen tijdens de daluren. - En omdat post Dendermonde het meest centraal in de zone is gelegen, bijzonder versterkingsmaterieel heeft, en bijgevolg ook het meest ter versterking naar de andere posten zal gestuurd worden wordt het minimum hier op 3 interventie-eenheden gezet tijdens de daluren. Zij gaan ook grotendeels de interventies die in het verleden door post Oudegem werden uitgevoerd moeten opvangen. Postinvulling voor het vrijwillig operationeel basis- en middenkader brandweer: Gemiddelde beschikbaarheid Minimum FTE: Basis kader Midden kader Minimum aan vrijwilligers: Basis kader Midden kader Voorstel minimum aan vrijwilligers/post: Basis kader Midden kader 24,50% = 1/4 Basisuitrukeenheden: Berlare 1,5 7,5 1, Buggenhout 1,5 7,5 1, Dendermonde Hamme 1,5 7,5 1, Lebbeke 1,5 7,5 1, Lokeren 2, Zele 2, Eindtotaal: Postinvulling voor het vrijwillig operationeel officierenkader brandweer: Graad Luitenant (OFF1) Kapitein (OFF2) Majoor (OFF3) - Zonecommandant: Operationeel: Voor de operationele berekenen we het aantal vrijwilliger officieren (OFF1-2) op basis van het aantal interventie eenheden per post. Het voorstel: één OFF1-2 per 20 manschappen Voorstel vrijwilligers: Basis kader Midden kader Basis + Midden OFF1 + OFF2 Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Lokeren Zele Zone:

10 Directie: Voor de directie OFF 2 + OFF 3 gaan we uit van het functieprofiel kapitein. Dit profiel stelt dat een OFF 2 vanaf 50 personen aanstuurt. In de praktijk wordt dit op 5 beroepsofficieren genomen wat betekent dat zij operationeel elk een 70 personen kunnen aansturen. Functie Zonecommandant: Gelet op het functieprofiel en aanwervingvoorwaarden zal een zonecommandant op niveau OFF 3-4 gesitueerd zijn. Postinvulling voor het totaal operationeel beroeps- en vrijwilligerskader brandweer: Algemene samenvatting: Vrijwilligers Basis kader Midden kader OFF1+2 OFF2+3 OFF3-4 Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Lokeren Zele Beroep-Vrijwilliger Zone (reserve) Zonecommandant 1 Eindtotaal: Voor het basis- en middenkader zijn dit de operationele minima qua postsamenstelling. - In functie van de lokale noden kan extra personeel aan dit minimumkader toegevoegd worden. - Het aantal officieren is een streefdoel. Indien dit aantal niet gehaald wordt per post moet dit streefdoel per cluster (sector) gehaald worden. - De zone kan een lokale post versterken met extra kaders die uit de zonale reserve komen. Postinvulling voor het totaal operationeel kader brandweer en ambulance: Het globaal verschil per personeelsgroep: officieren: - 3 onderofficieren: + 11 basis:

11 De situatie momenteel moeten we bijgevolg als een dieptepunt qua bezetting aan vrijwilligers beschouwen. Dit kent zijn oorzaken in het niet kunnen aanwerven in 2015, waardoor we een niet ingevulde uitstroom van 20 manschappen tot op heden hebben gekend. Bij de operationele ambulanciers verdwijnen vanaf 1 januari 2017 de dertig ingevulde functies ambulancier niet-brandweerman door het in concessie geven van de ambulancedienst Dendermonde. Algemene doelstellingen: - Het is onze betrachting van de nieuwe (minimum) postsamenstellingen vast te leggen op basis van een aantal uitrukeenheden per post, (gebaseerd op de genormaliseerde bemanning van een MFAP: 1+1+4=6). Als een post deze minimale bemanning niet ter beschikking heeft, staat de post buiten dienst voor een eerste uitruk in het kader van SAH. - Officieren zijn uiteraard wel nog verbonden aan een post, maar kunnen individueel zonaal worden ingezet. - Het kan ten allen tijde noodzakelijk zijn van het aantal uitrukeenheden per post bij te sturen, op basis van regelmatige evaluatie van de lokale toestanden. - We moeten streven naar een maximale operationaliteit van de vrijwilligers. - De verplichte voortgezette en permanente opleidingen stimuleren bij de operationeel personeel om de uitrukeenheden volwaardig te houden. 2.4 AANTAL FUNCTIES PER POST Niet alleen het aantal personeelsleden dat beschikbaar is in de post beïnvloedt de uitrukbaarheid van de post, ook het aantal beschikbare functies zoals bevelvoerders, chauffeurs,... en voor een aantal posten het aantal duikers, klimteamleden, gaspakdragers... De aanwezige functies van de manschappen is gebaseerd op historische gegevens per post en gegroeid uit de risico s eigen aan de gemeente. De algemene doelstellingen: - Het aantal specialisaties per persoon beperken - Per specialisatie al dan niet maatregelen nemen: o Gaspakdrager: Is een belangrijke operationele specialisatie in onze zone Aanwezigheid van een hoogdrempelig SEVESO bedrijf en enkele laagdrempelige. Aanwezigheid van autosnelweg E17 Druk spoorwegennetwerk o Brandweerduiker: Is een belangrijke operationele specialisatie in onze zone Aanwezigheid vele kilometers bevaarbare waterwegen (Dender, Schelde, Durme) o Adviseur gevaarlijke stoffen: Is een noodzakelijke operationele specialisatie o Kynologen: Geen verdere uitbreiding o Klimteam: Geen verdere uitbreiding o Meetploegen: Is een noodzakelijke operationele specialisatie o Dispatcher: Is een belangrijke operationele specialisatie in onze zone Een eigen zonale dispatching betekent nood aan degelijk opgeleid personeel Overgangsmaatregelen: De bestaande ingevulde functies kunnen blijven, uitdovend zijn of versterkt worden naargelang het belang van de functie. Voor duikers, gaspakdragers en klimteam wordt uitgegaan van de posten waar nu deze specialiteiten aanwezig zijn. Meetploegen en dispatchers kunnen uit alle posten komen. In het kader van de continuïteit en de realiteit van de overgang van autonome korpsen naar posten van de zone worden de specialisaties stelselmatig naar een langetermijnvisie uitgewerkt. 11

12 3. Veiligheidsketen 3.1 ADMINISTRATIEF PERSONEEL Het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie / aantal contractuelen: 7 VTE - Directie A-niveau o 1 directiemedewerker HRM - Stafmedewerkers B-niveau: o 1 stafmedewerker zonesecretaris o 1 stafmedewerker boekhouding o 1 stafmedewerker preventie(*) - Administratief medewerkers C-niveau: o 3 administratief medewerkers 3.2 PREVENTIEADVISEUR Aantal: 1 VTE als beroepskapitein 3.3 ANDER PERSONEEL Het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie / operationeel personeel. Een gedeelte van de taken wordt uitgevoerd door het operationeel vrijwilligerspersoneel Dispatcher De zonale dispatching wordt idealiter bemand met personeel, voldoende in aantal en degelijk opgeleid om een vlotte werking te garanderen en om de werklast op elk moment te kunnen dragen. Hiervoor wordt het operationeel beroepspersoneel ingezet tijdens de werkdagen, en speciaal hiervoor opgeleid vrijwilligerspersoneel tijdens de nacht, verloven en weekends. Het is een bewuste keuze om dit zonaal te blijven houden en niet naar interzonale samenwerkingsovereenkomsten te evolueren. Het professionaliseren en evolueren naar vijf contractuele administratieve medewerkers die instaan voor de dispatching en administratie is een mogelijke denkpiste, aangevuld met een beperkt aantal speciaal opgeleid vrijwilligerspersoneel om in te springen bij grote calamiteiten Interventieplanning De interventieplanning wordt uitgevoerd door vrijwilligerspersoneel Preventie (harde en zachte BPA) Voor de preventie (zachte preventie, preventie voor de burger, inbegrepen) wordt 1 operationeel beroepskapitein, reeds opgenomen in het operationeel directiekader, en een stafmedewerker preventie(*), reeds opgenomen in het administratief personeelskader, voorzien onder leiding van de preventieadviseur. 12

Veiligheidsnota aan de zoneraad

Veiligheidsnota aan de zoneraad Veiligheidsnota aan de zoneraad Juni 2016 Brandweerdienst met de posten Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Lokeren Oudegem en Zele Nota aan de ZONERAAD 24 juni 2016 1. Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11. REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.2014 Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

Hulpverlening in 2016

Hulpverlening in 2016 Hulpverlening in 2016 Hulpverleningszone Waasland KOL. THIERRY VAN GOETHEM De hervorming 1. Waarom hervormen? 2. Hulpverleningszone Waasland 3. Taken van de hulpverleningszone Post Melsele 1. Het traject

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Brandweerhervorming Een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Geschiedenis 2 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 3 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 4 - VVSG - AV VVSG -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-04-29-nc Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de ontwerpnotulen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v )

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) TAKENPAKKET AANWERVENDE OVERHEID: GEMEENTEBESTUUR BOOM TEWERKSTELLINGSPLAATS: BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Zonale werkplaatsen en diensten Wat? ALGEMENE INFO

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-03-25-ng Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de goedgekeurde

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden

Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Rampenbestrijding: actoren, regelgeving en bevoegdheden Steven Lierman Referendaris bij het Hof van Cassatie Deeltijds docent UA Rampenbestrijding is geen eenduidig begrip Nieuwe uitdagingen in een risicomaatschappij

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant De zoneraad van 21 maart heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 3 functies beroepssergeant postoverste

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be DOEL 1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 Aanwezig: Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Leden

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant organiseert momenteel een professionaliseringsproef

Nadere informatie

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones,

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Aan de voorzitters van de hulpverleningszones en prezones Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007

Nadere informatie

HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE.

HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE. Provincie Oost-Vlaanderen HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE. Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 10bis, ingevoegd bij de

Nadere informatie

Organisatie. - X-korpsen - Zuiver beroepskorpsen - Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Gent

Organisatie. - X-korpsen - Zuiver beroepskorpsen - Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Gent D1 - BRANDWEER Organisatie - X-korpsen - Zuiver beroepskorpsen - Antwerpen, Luik, Brussel, Charleroi, Gent - Y-korpsen - Louter beroeps, of beroeps, aangevuld met vrijwilliger - 25-tal - Z-korpsen - Vrijwilligers

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

Uitbouw zonaal preventiebeleid - vb. HVZ Fluvia. 28 april 2015 VVSG - Mechelen

Uitbouw zonaal preventiebeleid - vb. HVZ Fluvia. 28 april 2015 VVSG - Mechelen Uitbouw zonaal preventiebeleid - vb. HVZ Fluvia 28 april 2015 VVSG - Mechelen 17 brandweerposten Avelgem Beveren-Leie Deerlijk Gullegem Harelbeke Heule Kortrijk Kuurne Lauwe Ledegem Lendelede Marke Menen

Nadere informatie

Snelste Adequate Hulp

Snelste Adequate Hulp & Snelste Adequate Hulp PZR 27 jun 2014 TC maart 2014 Kpt. Koen Vanderzwalm V 1.0 Blauwdruk op hoofdlijnen (juni 2012) In de blauwdruk op hoofdlijnen is over het principe van de snelste adequate hulp het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : HOOFDSTUK 2. - ADEQUATE MIDDELEN

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : HOOFDSTUK 2. - ADEQUATE MIDDELEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 NOVEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE SNELSTE ADEQUATE HULP EN VAN DE ADEQUATE MIDDELEN. (inw. 7 december 2012) (B.S. 27.11.2012) Gelet op de wet van

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 MEI 2016

NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 MEI 2016 NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 MEI 2016 Aanwezig : Verontschuldigd : Piet Buyse, burgemeester-voorzitter; Leen Dierick, Niels Tas, Dirk Abbeloos, Martine Van Hauwermeiren, Carine Verhelst, Lien Verwaeren,

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland DE HULPVERLENINGSZONE De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de de stad Eeklo

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v)

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) VACATURE Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is de recente overkoepeling van 7 gemeentelijke brandweerdiensten die instaan

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Zonaal administratief organigram

BIJLAGE 1: Zonaal administratief organigram BIJLAGE 1: Zonaal administratief organigram FUNCTIE: FUNCTIONELE DIRECTIE 1. Public relations en communicatie Interne interne communicatie en informatie externe communicatie en informatie (relatie met

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE

op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE Prébrandweerzone Rivierenland SOP Procedure beveiliging van interventies op de openbare weg PROCEDURE BEVEILIGING VAN INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG STANDAARD OPERATIE PROCEDURE Definitieve versie Goedgekeurd

Nadere informatie

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN

BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN BIJLAGE 3 AANBEVOLEN TECHNISCHE NORMEN In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het bereiken van de doelstellingen moeten de OPZ hun noden inzake personeel en materieel bepalen en een nulmeting

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor aanleg van een bevorderingsreserve van sergeant in het beroeps- en vrijwilligerskader Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be

Nadere informatie

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad.

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad. Tijdens de installatieraad van 9 januari 2015 werden de zoneraad, het zonecollege en een waarnemend zonecommandant aangesteld. Patrick Wallaert, kapitein van de post Eeklo, is voor 3 maanden aangesteld

Nadere informatie

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw

Nadere informatie

Provincie: op termijn meest aangewezen schaal voor realisatie van congruente veiligheidsregio s?

Provincie: op termijn meest aangewezen schaal voor realisatie van congruente veiligheidsregio s? Provincie: op termijn meest aangewezen schaal voor realisatie van congruente veiligheidsregio s? Focus op drie cruciale uitdagingen Uitvoering van de complexe brandweerhervorming Aanpak suboptimale organisatie

Nadere informatie

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4

Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Technische nota HRM2015 AbiFire v5.7/v6.4 Stappenplan: administratief en geldelijk statuut Inhoudstabel 1 Inleiding... 2 1.1 Nieuwe statuten... 2 1.2 Herbenamingen... 2 2 Personeelsmodule juist instellen...

Nadere informatie

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 17 april 2014 Perscommuniqué Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief Vandaag heeft vicepremier, minister

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 3 JUNI 2014 BETREFFENDE HET ZONAAL/INTERZONAAL/PROVINCIAAL DISPATCHINGSYSTEEM. (B.S. 17.07.2014)

OMZENDBRIEF VAN 3 JUNI 2014 BETREFFENDE HET ZONAAL/INTERZONAAL/PROVINCIAAL DISPATCHINGSYSTEEM. (B.S. 17.07.2014) FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID OMZENDBRIEF VAN 3 JUNI 2014 BETREFFENDE HET ZONAAL/INTERZONAAL/PROVINCIAAL DISPATCHINGSYSTEEM. (B.S. 17.07.2014) Aan de

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

Administratief medewerker in de functie van dispatcher m/v

Administratief medewerker in de functie van dispatcher m/v Administratief medewerker in de functie van dispatcher m/v Organisatie De Hulpverleningszone Zone 1 W-Vl omvat 17 gemeenten met 9 brandweerposten en 2 voorposten waarin ongeveer 321 beroepskrachten en

Nadere informatie

OPERATIES-VTO. Organigram Directie Operaties/VTO. Directie operaties Directie VTO Majoor Diopere. DGH Lt Francis Vermote Pascal Devestel

OPERATIES-VTO. Organigram Directie Operaties/VTO. Directie operaties Directie VTO Majoor Diopere. DGH Lt Francis Vermote Pascal Devestel OPERATIES-VTO Organigram Directie Operaties/VTO Directie operaties Directie VTO Majoor Diopere OPS Kpt Jean-Claude Vantorre DGH Lt Francis Vermote Pascal Devestel VTO Kpt Dries Van der Veeken Procedures

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 14 maart 2014 Perscommuniqué De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een positief

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland

VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland VACATURE MAJOOR (M/V) Provincie Oost-Vlaanderen, Hulpverleningszone Meetjesland DE HULPVERLENINGSZONE De hulpverleningszone Meetjesland ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en bestaat uit de de stad Eeklo

Nadere informatie

AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD

AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD Je zet je graag in voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers? Je werkt graag in teamverband

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v)

Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) VACATURE Oproep tot kandidaten voor de functie van beroepsbrandweerman (m/v) De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is de recente overkoepeling van 7 gemeentelijke brandweerdiensten die instaan

Nadere informatie

VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR VRIJWILLIGE AMBULANCIERS

VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR VRIJWILLIGE AMBULANCIERS VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEF- FING VRIJWILLIGE AMBULANCIERS BRANDWEERZONE RIVIERENLAND ONZE BRANDWEERZONE MATERIAAL IN DE KIJKER: CP-OPS SCHOON VERDIEP IN GEBRUIK 14-DAAGSE VAN DE VEILIGHEID POST BERLAAR

Nadere informatie

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) An Jorge - deskundige personeelszaken

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) An Jorge - deskundige personeelszaken DIENSTNOTA Geadresseerde(n) Alle medewerkers Onderwerp Geldig vanaf Einddatum Dossierbeheerder Vacature beroepsbrandweerman (m/v) 12/09/2016 15/10/2016 An Jorge - deskundige personeelszaken 016 31 72 75

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 25 februari 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Tony Vermeire, Patrick Wallaert, Wnd. Zonecommandant Isabelle

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

Catalogus Voorgezette Opleiding

Catalogus Voorgezette Opleiding Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voorgezette Opleiding Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen... 3 1.1.1. Basis

Nadere informatie

I. F. O. D. REGIO VLAANDEREN. Beroepsbrandweer Secretariaat: René Van Lint, Sparrestraat 25, 9000 Gent Tel. 09 / 227 03 67

I. F. O. D. REGIO VLAANDEREN. Beroepsbrandweer Secretariaat: René Van Lint, Sparrestraat 25, 9000 Gent Tel. 09 / 227 03 67 FEDERATION INTERCATEGORIELLE SERVICES PUBLICS INTERCATEGORIELE FEDERATIE OPENBARE DIENSTEN Moniteur Belge du 20.03.1986 page 3734 Belgisch Staatsblad van 20.03.1986 blz. 3734 Administratieve zetel Sociale

Nadere informatie

Deze FAQ onvat vier delen:

Deze FAQ onvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ onvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg.

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel ADJUDANT Via bevordering TAAKOMSCHRIJVING Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over

Nadere informatie

Verslag 18 december 2014

Verslag 18 december 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene directie Civiel Veiligheid Juridische Directie Verslag 18 december 2014 Begeleidingscommissie Vergadering van 18 december 2014 Aanwezige leden: - Peter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de technische commissie van de OPZ NOORD LIMBURG Brandweer Lommel 08 november 2012

Verslag van de vergadering van de technische commissie van de OPZ NOORD LIMBURG Brandweer Lommel 08 november 2012 1 Verslag van de vergadering van de technische commissie van de OPZ NOORD LIMBURG Brandweer Lommel 08 november 2012 Aanwezig : Kpt.-Cmdt. Jan Jorissen, Kpt. Robert Walthéry, Kpt. Jos Vandermeulen, Olt.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE RISICOANALYSE BEDOELD IN ARTIKEL 5, DERDE LID, VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE

Nadere informatie

Deze FAQ omvat vier delen:

Deze FAQ omvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ omvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

GIS binnen de brandweer van Beveren. Wim Van Zele Officier Dienstchef Brandweer Beveren

GIS binnen de brandweer van Beveren. Wim Van Zele Officier Dienstchef Brandweer Beveren GIS binnen de brandweer van Beveren Wim Van Zele Officier Dienstchef Brandweer Beveren Toepassingen GIS informatie noodzakelijk doorheen de volledige Veiligheidsketen Pro actie: analyse van de risico s

Nadere informatie

Openbare zitting. 1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad d.d. 26/02/2016 genomen besluiten

Openbare zitting. 1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad d.d. 26/02/2016 genomen besluiten LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE ZONERAAD DD. 25 MAART 2016 GENOMEN BESLUITEN overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

Vacature Zonecommandant Brandweer Zone Antwerpen

Vacature Zonecommandant Brandweer Zone Antwerpen Vacature Zonecommandant Brandweer Zone Antwerpen Meer dan 500 000 mensen in Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem rekenen erop dat de brandweer op elk moment kan uitrukken. Brandweer Zone Antwerpen is momenteel

Nadere informatie

1.1. Gemeentelijke dotatie 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende gemeenteraden over de dotatie van elke gemeente van de zone

1.1. Gemeentelijke dotatie 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende gemeenteraden over de dotatie van elke gemeente van de zone FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap "stagiair" blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is.

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap stagiair blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is. 9 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

MODULE ORGANISATIE & HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT. Organisatie & Leiding geven

MODULE ORGANISATIE & HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT. Organisatie & Leiding geven MODULE ORGANISATIE & HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT Organisatie & Leiding geven Versie 16 maart 2010 Kapt. Serge Vander Ougstraete Doelstelling. De gemeente. (hoofdstuk 1) De organisatie van de brandweer.

Nadere informatie

VVSG-memorandum Hervorming Dringende geneeskundige hulpverlening

VVSG-memorandum Hervorming Dringende geneeskundige hulpverlening VVSG-memorandum Hervorming Dringende geneeskundige hulpverlening VVSG-memorandum voor advies Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening Inhoud 1 Vraag naar een beleid dat zo snel mogelijk de

Nadere informatie

DEEL I. VERPLICHTE ACTIES en DOELSTELLINGEN

DEEL I. VERPLICHTE ACTIES en DOELSTELLINGEN Voortgangstabel OPZ-overeenkomst Operationele prezone zone 4 - Westhoek Werkingsjaar 2011 Provincie : West-Vlaanderen Verantwoordelijke coördinator : Dieter Hoet en Paul Victoor DEEL I. VERPLICHTE ACTIES

Nadere informatie

Brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) via aanwerving

Brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) via aanwerving Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost- Vlaanderen: Assenede, De Pinte,

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

PROJECTLIJST CEL 3 1. LOPENDE PROJECTEN

PROJECTLIJST CEL 3 1. LOPENDE PROJECTEN Documentbeheer:RL ProjectlijstCel3 Versie:25.03.2010 p.1 1. LOPENDEPROJECTEN CEL3 PROJECTLIJST Prio 1.1. H Verkeersgeleiding door de brandweer Werkmethode/SOP voor de brandweer moet uitgewerkt worden;

Nadere informatie

Technische nota Link loonverwerking vrijwilligers AbiFire SCHAUBROECK

Technische nota Link loonverwerking vrijwilligers AbiFire SCHAUBROECK Technische nota Link loonverwerking vrijwilligers AbiFire SCHAUBROECK Laatste revisie: 22 juni 2015 Inleiding Deze technische nota beschrijft het exportbestand van personeelsprestaties voor vrijwilligers

Nadere informatie

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland

Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Actualisatie risicotool Zone Meetjesland Agenda 1. Opdracht 2. Definities 3. Referentiekader 4. Normen voor Meetjesland 5. Spreiding materieel: invloedsfactoren 6. Voorstellen 2 1 Opdracht Opdracht Falck

Nadere informatie

Directie Uitrusting Jaaractieplan 2016

Directie Uitrusting Jaaractieplan 2016 Directie Uitrusting Jaaractieplan 2016 Domeinen actieplan directie uitrusting Directie Uitrusting Kol. F. Gardin Kpt. M. De Langhe Aankoop rollend en nietrollend materiaal Onderhoud rollend en niet-rollend

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND Dit document stuurt u uiterlijk op maandag 20 oktober 2014 aangetekend aan de heer Bart Somers, voorzitter van de prézoneraad

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) Gelet op de

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + erratum 22.01.2015) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie