REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11."

Transcriptie

1 REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; - gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; - gelet op de wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones; - overwegende de brief van Minister Milquet op 24/12/2013 over de hervorming van de Civiele veiligheid. Aanvullend op het administratief statuut: 2.1 Beschikbaarheid van het beroepspersoneel De beschikbaarheid van het beroepspersoneel buiten de werktijden is noodzakelijk in de brandweerzone omdat de posten over te weinig personeel, van wacht in de kazerne, beschikken om een volledige uitruk te realiseren volgens het KB van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. Dit betekent dat de beroepsleden over de mogelijkheid moeten beschikken om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne te bereiken. In de ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 zijn hierover reeds richtlijnen bepaald. In een resultaatsverbintenis worden de modaliteiten van deze beschikbaarheid bepaald door de zoneraad om zo de openbare veiligheid minimaal te kunnen garanderen. Hierin worden ook de voorwaarden voor de officieren opgenomen in het kader van de wachtdiensten die uitgevoerd worden. De beroepsleden zijn verplicht om aan de modaliteiten te voldoen voor het beëindigen van de aanwervingsstage. Bestaande afspraken, goedgekeurd door de gemeenteraad, worden overgenomen in de brandweerzone. Dit punt wordt afgesloten als een protocol van niet-akkoord. dd. 19/11/2014 1/7

2 2.2 Woonplaatsverplichting voor vrijwilligers Iedere operationele vrijwilliger is woonachtig (of tewerkgesteld met de mogelijkheid om de werkplaats te verlaten tijdens de werktijd) binnen een straal van 4 km van de brandweerpost van tewerkstelling (te rekenen in vogelvlucht) of binnen een afstand waar hij/zij op 8 minuten in een brandweerpost van de zone aanwezig kan zijn (berekend met het softwareprogramma van de risicoanalyse). Een lid van de brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting, maar toch over de mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdsspanne na een oproep de brandweerkazerne te bereiken, kan aan de zoneraad een afwijking op de woonplaatsverplichting (of plaats van tewerkstelling) vragen. De zoneraad kan, rekening houdend met de omstandigheden van het individueel geval, een afwijking op de woonplaatsverplichting (of plaats van tewerkstelling) toestaan. In het benoemingsbesluit zal de zoneraad motiveren waarom er voor de betrokken persoon uitzonderlijk van de woonplaatsverplichting (of plaats van tewerkstelling) afgeweken wordt. Bestaande regelingen, goedgekeurd door de gemeenteraad, worden overgenomen in de brandweerzone. 2.3 Dienstverplaatsing en verplaatsingstijd De beroepsleden hebben een hoofdwerkplaats waar ze tewerkgesteld worden. Om dienstredenen kunnen ze occasioneel in andere posten ingezet worden. Hun dienst loopt dan volgens het daar geldende werkregime. De arbeidstijd begint en eindigt hierbij in de post waar men ingezet wordt, tenzij anders bepaald door de zonecommandant. Voor de verplaatsing wordt in eerste instantie gekeken of dit met een dienstvoertuig kan. Als dat niet het geval is, krijgt de brandweerman die met zijn/haar eigen wagen de verplaatsing maakt, een vergoeding zoals voorzien in artikel 156 van de rechtspositieregeling van het administratief personeel voor dienstverplaatsingen met eigen wagen (voor de afstand tussen zijn hoofdwerkplaats en de post waar hij/zij wordt ingezet). Wijziging van hoofdwerkplaats (binnen de zone) gebeurt in niet-bindend overleg. Indien iemands werkplek wijzigt, is er geen sprake van dienstverplaatsing. 2.4 Aanwervingsproef (na het federaal geschiktheidsattest) Een bijkomende proef zal georganiseerd worden. De inhoud wordt bepaald door het zonecollege, ingericht als een vergelijkend examen. Bij de vacantverklaring van een functie zal syndicaal overleg plaats vinden over de aanwervingsproef die voorzien wordt en eventuele specifieke selectievoorwaarden. - zonecommandant of afgevaardigde - officier van de zone - personeelsverantwoordelijke van de zone of afgevaardigde 2.5 Rijbewijs C Het behalen van een rijbewijs C is niet verplicht voor vrijwillige brandweermannen. 2.6 Brevet ambulancier Het brevet ambulancier is verplicht voor elke nieuwe beroepsbrandweerman waar zijn hoofdwerkplaats een ambulancefunctie uitvoert. Dit is niet verplicht voor een vrijwillige brandweerman. Er zal later besproken worden voor welke functies het brevet noodzakelijk is. dd. 19/11/2014 2/7

3 2.7 Bevorderingsproef - Zonecommandant of afgevaardigde officier - 2 officieren van de zone - Personeelsverantwoordelijke van de zone of zijn afgevaardigde 2.8 Mobiliteitsproef De inhoud van de mobiliteitsproef wordt bepaald door de zoneraad. - Zonecommandant of afgevaardigde - Officier van de zone - Personeelsverantwoordelijke van de zone of zijn afgevaardigde 2.9 Professionaliseringsproef De inhoud van de professionaliseringsproef wordt bepaald door de zoneraad. - Zonecommandant of afgevaardigde - Officier van de zone - Personeelsverantwoordelijke van de zone of zijn afgevaardigde 2.10 Voortgezette opleiding Zonaal vormingsreglement Een zonaal vormingsreglement wordt opgesteld. De fysieke paraatheid wordt in het zonaal vormingsreglement bepaald. Verplaatsingen van en naar opleidingen opgelegd door de dienst gelden als diensttijd De verplaatsingstijden van en naar opleidingen (in het PLOT, in andere opleidingscentra, in andere posten in de zone) worden vooraf per post vastgelegd door de zonecommandant. Men dient dus geen werkelijke reistijd door te geven Beschikbaarheid van de vrijwilligers Dit wordt verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de zone met betrekking tot beschikbaarheden Vrijwilligers in permanentiediensten 2.13 Aantal verlofdagen Ieder beroepspersoneelslid heeft recht op 30 verlofdagen (26 + 4). De zoneraad kent bijgevolg één extra verlofdag toe Lid politiezone Voor vrijwilligers, die in functie zijn voor 1 april 1999, wordt toegestaan dat ze lid zijn van een politiezone Lopende aanwervingsprocedures en werfreserves overnemen De lopende aanwervingsprocedures en werfreserves van de brandweerdiensten worden voor een periode van max. 2 jaar overgenomen Lopende bevorderingsprocedures overnemen De lopende bevorderingsprocedures worden per sector overgenomen voor een periode van 2 jaar. dd. 19/11/2014 3/7

4 Aanvullend op het geldelijk statuut: 2.17 Uurvergoeding vrijwilligers Het uurbedrag wordt bepaald door de prestatievergoedingschaal die overeenkomt met de graad vastgesteld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (deze bedragen zijn verbonden aan de schommeling van de index van de consumptieprijzen). Het bedrag van de prestatievergoeding wordt berekend per prestatie. Het eerste uur wordt steeds volledig betaald. Ieder volgend begonnen uur van 10 minuten of meer wordt voor een heel uur betaald. Voor deelname aan prestaties tijdens gewone diensten wordt er geen toelage betaald. Onder gewone diensten wordt verstaan oefeningen, opleidingen (KB 08/04/2003), preventieopdrachten, onderhouds- en administratieve taken. Voor oproepen voor dringende hulpverlening worden de uurvergoedingen met 25 % vermeerderd tijdens de nacht (tussen 22 uur en 6 uur). De uurvergoedingen van het personeel worden met 100 % vermeerderd voor werkelijke deelname aan interventies op zondag, zaterdag en de wettelijke feestdagen van het administratief statuut. Onder dringende hulpverleningen wordt verstaan de interventies zoals voorzien in art van de wet van 15 mei 2007, m.n. oproepingen voor brand of andere buitengewone tussenkomsten voor ongevallen, overstromingen, instortingen, enz Vrijwilliger met BBT spoed- en intensieve zorgen Ieder lid-vrijwilliger die als ambulancier wordt ingeschakeld, een diploma heeft van verpleegkundige met bijzondere beroepstitel spoed- en intensieve zorgen en gemachtigd is om met standing orders medische taken uit te voeren, krijgt een vermeerdering van de uurvergoeding van minimum 3%. Dit geldt niet voor vrijwilligers met de graad van onderofficier of officier. Bovendien geldt dit enkel tijdens de uitoefening van de functie ambulancier (zowel tijdens de wachtdienst als tijdens interventies) Wachtdienst van een vrijwilliger in de kazerne Iedere wachtdienst in de kazerne geeft recht op een vergoeding per uur zoals voorzien voor gewone diensten. Voor wachtdiensten gepresteerd tijdens de nacht (tussen 22u en 6u) en op weekend- en feestdagen (tussen 00u en 24u) wordt deze uurvergoeding vermeerderd met 2,5%. Interventies en prestaties van om het even welk type, uitgevoerd gedurende de wachturen in de kazerne, worden niet extra vergoed Beroepsofficieren met wachtdienst De beroepsofficieren van de brandweerzone, die buiten hun normale werkuren worden opgeroepen voor dringende hulpverleningen, ontvangen voor deze verstoring een vergoeding volgens de optout-regeling voor beroepsleden. Dit punt wordt afgesloten als een protocol van niet-akkoord. dd. 19/11/2014 4/7

5 2.21 Vrijwillige officieren met wachtdienst De vrijwillige officieren van de brandweerzone, die een wachtdienst aan huis verzekeren, ontvangen per wachtuur een vergoeding van 1,25 (ongeïndexeerd bedrag). Deze vergoeding wordt gecumuleerd met de vergoeding voor prestaties bij dringende hulpverlening zoals voorzien in de uurvergoeding voor vrijwilligers Terugbetaling reis- en verblijfskosten Dit wordt vergoed zoals voorzien in titel IX, hoofdstuk 5 van de rechtspositieregeling van het administratief personeel van de brandweerzone Noord, Oost en Zuid-West Limburg Erkentelijkheidpremie voor vrijwilligers De leden-vrijwilligers ontvangen geen erkentelijkheidpremie. Het bestuur gaat akkoord om te onderzoeken of er een voorstel uitgewerkt kan worden voor nieuwe vrijwilligers voor De huidige vrijwilligers behouden dit ten persoonlijke titel zoals voorzien in art van het geldelijk statuut Diploma-toelage voor vrijwilligers De leden-vrijwilligers van de brandweerzone, die - buiten het brevet dat voor het bekleden van hun graad vereist is - houder zijn van een brevet inzake brandweer, ontvangen een jaarlijkse premie die gelijk is aan: - 3 %(*) voor brevet korporaal en sergeant - 3 %(*) voor brevet adjudant - 3 %(*) voor brevet hogere graad: vroeger brevet A, B of C brevet officier brevet technicus brandvoorkoming brevet crisissituatiebeheer brevet dienstchef (*) telkens van het totaal van de vergoedingen die uitbetaald werden voor al de prestaties gedurende het afgelopen jaar. Deze premies zijn onderling niet cumuleerbaar Diploma-toelage voor beroepsleden De beroepsleden ontvangen geen diploma-toelage Fietsvergoeding woon-werk De beroepsleden ontvangen een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,22 /km, max. 1x per dag heen/terug. Het woon-werkverkeer omvat de verplaatsing van de hoofdverblijfplaats naar de hoofdwerkplaats en omgekeerd. Dit is niet van toepassing voor verplaatsingen buiten de reguliere arbeidstijd (bijv. bij opkomst voor interventies, voor oefeningen, ) Maaltijdcheques De beroepsleden ontvangen maaltijdcheques van 5 per prestatie van 7u36min reguliere arbeidstijd. De werkgeversbijdrage bedraagt 3,91 en de werknemersbijdrage bedraagt 1,09. Vanaf 1/1/2018 stijgt de werkgeversbijdrage met 0,50. De zichtwaarde van de maaltijdcheque wordt vanaf die datum 5,5 per prestatie van 7u36 reguliere arbeidstijd Hospitalisatieverzekering Ieder beroepspersoneelslid heeft recht op een hospitalisatieverzekering van de brandweerzone. Gezinsleden, vrijwilligers en gepensioneerden kunnen hierbij aansluiten tegen betaling. dd. 19/11/2014 5/7

6 2.29 Betaling vrijwilligers In afwijking van artikel 34 worden de vergoeding voor de vrijwilligers betaald per kwartaal. dd. 19/11/2014 6/7

7 Aanvullend op de arbeidstijden: 2.30 Opt-out Zoals voorzien in artikel 7 van de wet van 19 april 2014 ontvangt men voor deze bijkomende arbeidstijd een aanvullende vergoeding die gelijkwaardig is aan het basisloon in functie van de gepresteerde uren. Deze uren genieten eveneens de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties. Voor iedere oproep in een regime van opt-out, volgens het zonaal reglement van beschikbaarheden en oproepen, ontvangt men een forfaitaire verplaatsingsvergoeding die 13,95 bedraagt. Dit bedrag is verbonden aan de schommeling van de index van de consumptieprijzen. Deze verplaatsingsvergoeding wordt gecumuleerd met de uurvergoeding. Prestaties geleverd in het kader van het reguliere uurrooster tijdens de glijtijd/stamtijd worden beschouwd als arbeidstijd en bijgevolg niet als opt-out vergoed. Het bedrag van de opt-out-premie wordt berekend per prestatie. Het eerste uur wordt steeds volledig aangerekend. Ieder volgend begonnen uur van 10 minuten of meer wordt voor een heel uur aangerekend. Verdere praktische afspraken van de opt-out-overeenkomst worden door de zonecommandant bepaald in functie van het werkregime van de posten. In het kader van deze opt-out-overeenkomst is het beroepspersoneelslid mede verantwoordelijk om zijn bijkomende uren uit te voeren conform de bepalingen van artikel 5 en 7 van de wet van 19 april Beroepsbrandweermannen in permanentiediensten De beroepsleden, die in een permanentiedienst zijn ingeschakeld, dienen een normaal statistische verdeling te benaderen van shiften op weekdagen, weekends, feestdagen en nachten. dd. 19/11/2014 7/7

Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel

Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Reglement betreffende de aanvullende (zonale) bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Brandweer Zone Rand Zonaal Reglement versie 27/05/2016 1 Versiegegevens

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,

Nadere informatie

BRANDWEERZONE CENTRUM. Welkom bij Zone Centrum

BRANDWEERZONE CENTRUM. Welkom bij Zone Centrum Programma Verwelkoming Voorstelling Brandweerzone Centrum De opleiding aan de brandweerschool De opleiding op de brandweerpost Vacature kort Het engagement als vrijwilliger Vragenronde BRANDWEERZONE CENTRUM

Nadere informatie

BOEK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

BOEK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 en erratum 10.12.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING

Nadere informatie

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap "stagiair" blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is.

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap stagiair blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is. 9 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

1 VACANTE BETREKKING VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA MOBILITEIT IN DEZELFDE GRAAD

1 VACANTE BETREKKING VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA MOBILITEIT IN DEZELFDE GRAAD 1 VACANTE BETREKKING VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA MOBILITEIT IN DEZELFDE GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Deze FAQ onvat vier delen:

Deze FAQ onvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ onvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Brussel, 20 maart 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Mevrouw, Mijnheer, Beste brandweerman, De Ministerraad heeft

Nadere informatie

12 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING

12 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING 12 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,

Nadere informatie

Selectiereglement ambulancepersoneel

Selectiereglement ambulancepersoneel Selectiereglement ambulancepersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be

Nadere informatie

FAQ: KB opleiding 18 november 2015

FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten... 4 1 Afdeling I. Verschillende

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant

Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant Oproep tot kandidaatstelling voor professionalisering in de graad van brandweerman binnen de zone Oost van Vlaams-Brabant De hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant organiseert momenteel een professionaliseringsproef

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-04-29-nc Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de ontwerpnotulen

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 14 maart 2014 Perscommuniqué De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een positief

Nadere informatie

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief

Perscommuniqué. Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 17 april 2014 Perscommuniqué Hulpverleningszones vanaf 1 januari 2015 effectief Vandaag heeft vicepremier, minister

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 306, 2, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES.

Nadere informatie

Toelichting KB opleiding

Toelichting KB opleiding Toelichting KB opleiding 1 Verloop van toelichting Overzicht KB opleidingen Inleiding historiek Definities Opleidingscentra Opleidingen Overgangsbepalingen Wijzigingsbepalingen Urentabel verschillende

Nadere informatie

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied Functiekaart: vrijwillig brandweerman/vrouw-ambulancier Brandweerman 1. Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede

Nadere informatie

Deze FAQ onvat vier delen:

Deze FAQ onvat vier delen: FAQ statuut - Inhoudstafel Deze FAQ onvat vier delen: 1. Administratief statuut 2. Geldelijk statuut 3. Arbeidstijd 4. Ambulanciers niet-brandweerman 1 FAQ statuut - Inhoudstafel Inhoudstafel ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief.

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief. Hulpverleningszone Taxandria Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger Te begeven bij aanwerving met wervingsreserve van 2 jaar voor post Arendonk Onze organisatie Hulpverleningszone

Nadere informatie

15 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING

15 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING 15 VACANTE BETREKKINGEN VOOR BRANDWEERMAN (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA AANWERVING De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,

Nadere informatie

Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering

Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering Post: Gent Functie Doelstelling van de functie 1. De operationele leiding bij de bestrijding van incidenten over een team medewerkers.

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden

Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Brussel, 14 april 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Het nieuwe ontwerp van administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden Mevrouw, Mijnheer, Beste brandweerman, De Ministerraad heeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

ARBEIDSTIJD ARBEIDSTIJD... 1 ARBEIDSTIJD Oproepbaarheidsdienst... 7

ARBEIDSTIJD ARBEIDSTIJD... 1 ARBEIDSTIJD Oproepbaarheidsdienst... 7 - Inhoudstafel ARBEIDSTIJD Inhoudstafel ARBEIDSTIJD... 1 ARBEIDSTIJD... 7 1 Oproepbaarheidsdienst... 7 Q1 Is een beroepslid van de brandweer oproepbaar in oproepbaarheidsdienst of is dit enkel van toepassing

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone sergeant Post Maldegem

INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone sergeant Post Maldegem INFORMATIEBROCHURE PROFESSIONALISERING In dezelfde zone sergeant Post Maldegem VOORWAARDEN VOOR PROFESSIONALISERING Een professionalisering in dezelfde graad is de overgang van een vrijwillig personeelslid

Nadere informatie

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw

Nadere informatie

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger Informatiebundel bevorderingsprocedure Sergeant-vrijwilliger Doel van de functie De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

De betrekking is te begeven bij bevordering door verhoging in graad in dezelfde zone. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

De betrekking is te begeven bij bevordering door verhoging in graad in dezelfde zone. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd. Onze organisatie Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West Zoneraad - Vergadering van 24 maart h00

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West Zoneraad - Vergadering van 24 maart h00 Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West Zoneraad - Vergadering van 24 maart 2015 11h00 Onderwerp: Werking van de brandweerzone Plaats: Instructiezaal van de brandweerpost te Vilvoorde Aanwezig: Hans Bonte

Nadere informatie

Beroepskapitein Operationele dienst, bij aanwerving

Beroepskapitein Operationele dienst, bij aanwerving VACANTVERKLARING De zoneraad van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg verklaart de functie van beroepskapitein sector Zuid, voor de posten Borgloon, Tongeren en Sint-Truiden, vacant bij aanwerving: Beroepskapitein

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief.

In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief. Hulpverleningszone Taxandria Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger Te begeven bij aanwerving met wervingsreserve van 2 jaar Onze organisatie Hulpverleningszone Taxandria

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE LUITENANT (O1-1)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE LUITENANT (O1-1) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE GRAAD BINNEN DEZELFDE ZONE LUITENANT (O1-1) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme,

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) B0-0, B0-1, B0-2, B0-3, B0-4 via professionalisering in dezelfde graad bij hulpverleningszone Rivierenland

Vacature beroepsbrandweerman (m/v) B0-0, B0-1, B0-2, B0-3, B0-4 via professionalisering in dezelfde graad bij hulpverleningszone Rivierenland Vacature beroepsbrandweerman (m/v) B0-0, B0-1, B0-2, B0-3, B0-4 via professionalisering in dezelfde graad bij hulpverleningszone Rivierenland DE INWONERS VAN DE GEMEENTEN IN HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND

Nadere informatie

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad.

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de zone Meetjesland worden uitgeoefend door de zoneraad. Tijdens de installatieraad van 9 januari 2015 werden de zoneraad, het zonecollege en een waarnemend zonecommandant aangesteld. Patrick Wallaert, kapitein van de post Eeklo, is voor 3 maanden aangesteld

Nadere informatie

Ambulancier-vrijwilliger (niet brandweerman)

Ambulancier-vrijwilliger (niet brandweerman) INFORMATIE VACATURE Hulpverleningszone Waasland organiseert een aanwervingsprocedure en zal een wervingsreserve aanleggen voor De zone Ambulancier-vrijwilliger (niet brandweerman) Ingevolge de brandweerhervorming

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

ARBEIDSTIJD ARBEIDSTIJD Oproepbaarheidsdienst... 7

ARBEIDSTIJD ARBEIDSTIJD Oproepbaarheidsdienst... 7 - Inhoudstafel ARBEIDSTIJD Inhoudstafel ARBEIDSTIJD... 7 Oproepbaarheidsdienst... 7 1 Q1 Is een beroepslid van de brandweer oproepbaar in oproepbaarheidsdienst of is dit enkel van toepassing op vrijwilligers?

Nadere informatie

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader 1. FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUDANT Doel Beschrijving 1. De operationele leiding over een team

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + erratum 22.01.2015) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

Functie. Daarom zijn wij momenteel op zoek naar: Doelstelling van de functie

Functie. Daarom zijn wij momenteel op zoek naar: Doelstelling van de functie Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost- Vlaanderen: Assenede, De Pinte,

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillige officier luitenant Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Beroepsbrandweerlieden

Beroepsbrandweerlieden TOELICHTING bij vacature voor 2 brandweerlieden HVZ Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant

Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant Functieomschrijvingen diverse functies beroepssergeant De zoneraad van 21 maart heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 3 functies beroepssergeant postoverste

Nadere informatie

PERSONEELSPLAN. Ter goedkeuring in de zoneraad

PERSONEELSPLAN. Ter goedkeuring in de zoneraad PERSONEELSPLAN Ter goedkeuring in de zoneraad Van 20 mei 2016 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 3 1.1. Wettelijke basis 4 2. Operationele organisatie netwerk van posten 5 2.1 Netwerk van posten - principe 5 2.2

Nadere informatie

AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD

AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD AANLEG WERFRESERVE KANDIDATEN VRIJWILLIG BRANDWEERMAN VOOR DE POST BORGLOON, HASSELT EN HERK-DE-STAD Je zet je graag in voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers? Je werkt graag in teamverband

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum 29 april 2016 Aan de leden van de zoneraad Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Datum ZR-2016-03-25-ng Hugo Tant 29 april 2016 hugo.tant@brandweer.zonerand.be Zoneraad Geachte burgemeester Bijgevoegd vindt u de goedgekeurde

Nadere informatie

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier

Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier Ons kenmerk: Contactpersoon: Hulpverleningszone 1 Zonaal secretariaat secretariaat@zone1.be tel. 050 84 03 61 Aanwervingsprocedure via mobiliteit voor vrijwillig brandweerman/ambulancier Voorgestelde aanwervingsprocedure

Nadere informatie

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEER-VRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WOENSDAG 11 MEI 2016 TURNHOUT DINSDAG 17 MEI 2016 HOOGSTRATEN 1 2 3 AANWERVINGEN Vacatures Op zoneniveau 24 vacatures voor

Nadere informatie

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg.

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel ADJUDANT Via bevordering TAAKOMSCHRIJVING Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van sergeanten in het vrijwilligerskader via mobiliteit in dezelfde graad Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 02 september 2015 Aanwezig: Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Erné De Blaere, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Leden

Nadere informatie

Verslag provinciaal syndicaal overleg 01/12/2016 van 09u00 tot 11u30

Verslag provinciaal syndicaal overleg 01/12/2016 van 09u00 tot 11u30 Verslag provinciaal syndicaal overleg 01/12/2016 van 09u00 tot 11u30 Aanwezigen : Overheid W. Dries, burgemeester Genk voorzitter brandweerzone Oost-Limburg P. Vanvelthoven, burgemeester Lommel voorzitter

Nadere informatie

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Brandweerhervorming Een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Geschiedenis 2 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 3 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 4 - VVSG - AV VVSG -

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

GELDELIJK STATUUT GELDELIJK STATUUT BOEK 1 - Algemene bepalingen... 17

GELDELIJK STATUUT GELDELIJK STATUUT BOEK 1 - Algemene bepalingen... 17 - Inhoudstafel GELDELIJK STATUUT Inhoudstafel GELDELIJK STATUUT... 17 BOEK 1 - Algemene bepalingen... 17 1 Q1 Volgens de bijlage 2 zou voor een vrijwillig brandweerman met 5 jaar geldelijke anciënniteit

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg.

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel SERGEANT Via bevordering TAAKOMSCHRIJVING Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be DOEL 1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het

Nadere informatie

Brandweerhervorming : samenvatting

Brandweerhervorming : samenvatting Brandweerhervorming : samenvatting De hervorming van de brandweerdiensten, waar Open Vld steeds een voortrekkersrol in heeft gespeeld, is in zijn finale fase aanbeland. De Ministerraad van 21 februari

Nadere informatie

Brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) via aanwerving

Brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) via aanwerving Brandweerzone Centrum verenigt 8 brandweerkorpsen: het beroepskorps van Gent en 7 vrijwilligerskorpsen. Samen staan wij in voor de bescherming van 18 gemeenten in Oost- Vlaanderen: Assenede, De Pinte,

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

infosessie hervorming

infosessie hervorming infosessie hervorming Verloop van de presentatie Tijdslijn Uitgangspunten / ~ / Administratief statuut Arbeidstijd en diensttijd Diverse wetgevingen slot 2007 Wet van 15 mei 2007 Civiele veiligheid Tijdlijn

Nadere informatie

GELDELIJK STATUUT GELDELIJK STATUUT BOEK 1 - Algemene bepalingen BOEK 2 Bepalingen voor het beroepspersoneelslid...

GELDELIJK STATUUT GELDELIJK STATUUT BOEK 1 - Algemene bepalingen BOEK 2 Bepalingen voor het beroepspersoneelslid... - Inhoudstafel GELDELIJK STATUUT Inhoudstafel GELDELIJK STATUUT... 16 BOEK 1 - Algemene bepalingen... 16 1 Q1 Volgens de bijlage 2 zou voor een vrijwillig brandweerman met 5 jaar geldelijke anciënniteit

Nadere informatie

V E R S L A G VAN HET BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITÉ & HET HOOG OVERLEGCOMITÉ 21 JUNI 2017

V E R S L A G VAN HET BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITÉ & HET HOOG OVERLEGCOMITÉ 21 JUNI 2017 Pagina 1 van 5 Hulpverleningszone Brandweer Westhoek Zeelaan 37 8670 KOKSIJDE V E R S L A G VAN HET BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITÉ & HET HOOG OVERLEGCOMITÉ 21 JUNI 2017 DAGORDE 1. Mededeling: tijdelijke,

Nadere informatie

SYNDICAAL OVERLEG HULPVERLENINGSZONEZONE LIMBURG NOORD

SYNDICAAL OVERLEG HULPVERLENINGSZONEZONE LIMBURG NOORD SYNDICAAL OVERLEG HULPVERLENINGSZONEZONE LIMBURG NOORD 21.04.2017 Aanwezigen ACOD: Christophe D Joos (beroeps post Lommel), Jeroen De Raeck (secretaris) ACV: Jean-Pierre Tommissen (secretaris), VSOA: Dominiek

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 + errata 22.01.2015; 24.11.2015) Gelet op de

Nadere informatie

Administratief statuut

Administratief statuut Administratief statuut Delegatie mogelijk Art. 3. Wanneer een betrekking vacant wordt verklaard, beslist de raad of deze betrekking ingevuld wordt door aanwerving, door bevordering, door mobiliteit of

Nadere informatie