Toelichting Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 te Vorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 te Vorden"

Transcriptie

1 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 3

2 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting Inhoud Inhoud...2 Inleiding Wettelijkkader Beschrijvingvanhetproject Omgevingvanhetplangebied Huidigesituatieplangebied Initiatiefomschrijving Overige(milieu)aspecten Bodemkwaliteit Archeologie Water Luchtkwaliteit Geluid Natuurwaarden Externeveiligheid Verkeersaspecten Economischeuitvoerbaarheid Ruimtelijketoets...26 OOSTZEEstedenbouw 4

3 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 5

4 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting Inleiding Hetvoorliggendebestemmingsplaniseenwijzigingsplanex.artikel11WROvanhetbestemmingsplan Buitengebied2005Hengelo/Vorden vandegemeentebronckhorst(vastgesteldbijbesluitvanderaad op27april2006engedeeltelijkgoedgekeurddoordegedeputeerdestatenvangelderlandop5 december2006). Ditdocumentbeoogtdeplanologischebasisteleggenvoordewijzigingvaneenagrarischefunctiein wonenvoorhetperceelwildenborchseweg34indegemeentevorden.alleagrarischebebouwing wordtgeslooptenervindtvervangendenieuwbouwplaatsindevormvaneennieuwewoning.het agrarischebouwperceelkomttevervallen. Hetbestemmingsplanheeftbetrekkingophetadequaatregelenvandetoekomstigesituatie.Het bestemmingsplanbestaatuiteenplankaarteneentoelichting.voorderegelswordtverwezennaarhet geldende bestemmingsplan Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden. Bij het opstellen van dit bestemmingsplanzijndiverseonderzoekenverrichtdievolledigheidshalveinditbestemmingsplanzijn opgenomen.deresultatenwordenindetoelichtingkortverklaard. OOSTZEEstedenbouw 6

5 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 7

6 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting 1. Wettelijkkader InhetbestemmingsplanBuitengebied2005Hengelo/Vordeniseenwijzigingsbevoegdheidexartikel11 WROopgenomen.Eenwijzigingsplanalsbedoeldinartikel11WetopdeRuimtelijkeOrdening(WRO)is gelijkgesteldmeteenwijzigingsplanexartikel3.6,suba.vandewetruimtelijkeordening. HetrechtvandeWROblijftoverigensvantoepassingophetwijzigingsplanwaarvanhetontwerpvóór inwerkingtredingvandewetruimtelijkeordeningterinzageisgelegd. Burgemeesterenwethouderskunnenopdeplankaartaangegevenagrarischebestemmingomzetten naardefunctie wonen.inartikel17,onder19,vandevoorschrifteniseenaantalvoorwaarden opgenomen met betrekking tot deze wijzigingsbevoegdheid. Voor gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheidmoetaandevolgendecriteriawordenvoldaan. 1. Als hergebruik van de aanwezige bedrijfsgebouwen mogelijk is moeten de woningen zoveel mogelijkwordengerealiseerdinéén,entenhoogsteintweegebouwenwaarbijmaximaal3extra woningengerealiseerdkunnenworden,naastdereedsbestaandevoormaligedienstwoning(en). Bijhergebruikdientiniedergevalhetvoormaligeagrarischhoofdgebouwwaarindedienstwoningis gelegentewordengebruikt; 2. Alshergebruikvandeaanwezigebedrijfsgebouwenvoorwonennietmogelijkiskannasloopvan alle gebouwen vervangende nieuwbouw plaatsvinden waarbij maximaal 3 extra woningen gerealiseerdkunnenwordeninmaximaal2gebouwen,meteenomvangvanmaximaal50%vande gesloopteoppervlakte; 3. Dewoningenmoeteneeninhoudhebbenvanminimaal300m³perwoning; 4. Alleoverigebebouwingdienietvoordewoning(en)kanwordeningericht(b.v.alsbijgebouw)moet wordengesloopt.dekarakteristiekegebouwendienentewordengehandhaafd; 5. Inbeginseldientvereveningindevormvaneenminimalereductievan50%vandebebouwde oppervlakte van nietkarakteristieke gebouwen op het voormalige bouwperceel te worden gerealiseerd; 6. Anderevormenvanvereveningkunnenbestaanuiteenkwaliteitsbijdragezoalsgenoemdinde beschrijvinginhoofdlijneninartikel3; 7. Bijdesplitsingvanhethoofdgebouwvaneenboerderijwaarbijéénextrawoningontstaatdieniet groterisdan350m²isdevereveningsregelingnietvantoepassing; 8. Deinitiatiefnemeroverlegteeninrichtingsplanwaarophijdevormgevingvandegebouwenende inrichtingvanzijnerfverantwoordt; 9. Devoormaligebestaandeagrarischefunctiemagtoteenmaximaleoppervlaktevan200m²worden voortgezettenbehoevevanhethobbymatighoudenvandieren; 10. Debelangenvanindeomgevingaanwezigefunctiesenwaardenmogennietonevenredigworden geschaad; 11. Deaanduiding Agrarischbouwperceel ofdebestemming Nietagrarischbedrijf vervalt; 12. De bebouwingsregelingwoningen,zoalsvermeldinlid5vanartikel4en5isovereenkomstigvan toepassing. Het initiatief voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Burgemeester en wethouders zijn dan ook voornemenstoepassingtegevenaandebovengenoemdewijzigingsbevoegdheidexartikel11wro. De regels van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden blijven van toepassingopditwijzigingsplan. OOSTZEEstedenbouw 8

7 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Deplankaartwordtaangepastwaarbijhetagrarischbouwperceelkomttevervallen.Denieuwewoning wordtaangeduidals W. OOSTZEEstedenbouw 9

8 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting 2. Beschrijvingvanhetproject 2.1Omgevingvanhetplangebied HetplangebiedligtinhetbuitengebiedvandegemeenteBronckhorst,halverwegetussendekernen VordenenLochem.Oponderstaandeafbeeldingisdeliggingvanhetplangebiedweergegeven. Hetplangebiedligtinjongveldontginningslandschapverspreidgelegengehuchtenenboerderijen,al dannietmeteenwoonbestemming.denatuurlijkelandschapsstructuurbestaatuiteenafwisselingvan dekzandruggen,vlaktesenbeekdalen.hetagrarischlandschapishoofdzakelijkingebruikalsgrasland voordeveeteelt.indedirecteomgevingvanhetplangebiedliggenenkelebosjesenhoutwallen. IndeomgevingbevindenzichookdebosgebiedenGroteVeld,TrekopenhetMariabos.Westelijkvande locatieligtdelochemseberg.circa500meterzuidelijkvandelocatieligthethistorischelandgoedde Wildenborch.Hetlandgoedbeslaatcirca21hectareenisbestemdals'Bosennatuurterrein'. Liggingvanhetplangebiedtenopzichtevanhaaromgeving. 2.2Huidigesituatieplangebied Het plangebied heeft de bestemming Agrarisch gebied met natuur en landschapswaarden. De agrarischebedrijfsvoeringisgestaakt,waardoordebedrijfsgebouwennietlangeringebruikzijn.inhet plangebiedbevindtzichdienstwoningeneenviertalstallenenschuurtjes.kadastraalstaatdelocatie bekendalsgemeentevorden,sectiec,nummer1506.oponderstaandeafbeeldingisdehuidigesituatie weergegeven. OOSTZEEstedenbouw 10

9 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Huidigesituatieplangebied. VoorgesteldenieuwesituatieophetperceelWildenborchseweg34. OOSTZEEstedenbouw 11

10 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting 2.3 Initiatiefomschrijving Deinitiatiefnemer,tevenseigenaarvanhetperceel,wilallebestaandebebouwingophetterreinslopen. Intotaalisersprakevancirca220m²sloop.Opdevorigepaginawordtweergegevenwelkegebouwen geslooptwordenenwaardegeplandenieuwbouwzalplaatsvinden. Nasloopvandevoormaligedienstwoningenbijgebouwenzalvervangendenieuwbouwplaatsvindenin devormvaneennieuwewoning.deoppervlaktevanhetnieuwewoonhuisbedraagtcirca133m².de bouwhoogtebedraagtéénlaagmeteenkap.gootennokhoogtebedragenrespectievelijkcirca2,90m encirca7,50m.inhetontwerpvandewoningisgebruikgemaaktvantraditioneledetails,zoalsluiken enrollagen.devoorgevelvandewoningbevateenraampartijmetnostalgischeroede.dekapis voorzienvanwolfseinden. Opheterfvandenieuwewoningwordteenbijgebouwvan100m²gerealiseerd. OOSTZEEstedenbouw 12

11 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 13

12 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting Inrichtingsplan Heterfwordtingepastopbasisvaneeninrichtingsplan,waardoorderuimtelijkekwaliteitvanhet plangebiedendeomgevingwordtverbeterd.hetinhoudvanhetinrichtingsplanwordtinonderstaande afbeeldingverklaard. OOSTZEEstedenbouw 14

13 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 15

14 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting 3. Milieuaspecten 3.1Bodemkwaliteit Voordevaststellingvaneenbestemmingsplandientinverbandmetdeuitvoeringeenreëelbeeld aanwezigtezijnvandebodemkwaliteitvoordegrondenwaaraaneennieuwebestemmingwordt gegeven.uitgangspuntbijruimtelijkeontwikkelingenisdatdebodemkwaliteitgeschiktmoetzijnvoor debeoogdefunctie. Inmaart2008iseenverkennendbodemonderzoekverricht.Ditonderzoekisopgenomenindebijlage vanditbestemmingsplan.deonderzoeksresultatenzijnhierondersamengevat. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa m². Uit de veld en laboratoriumwerkzaamhedenishetvolgendenaarvorengekomen: Debodemvandeonderzoekslocatieistot3,0mmvopgebouwduitmatigfijnzand.De bovenlaag(0tot0,5mmv)iszwakhumeus.indeondergrondisplaatselijkroestaangetroffen. Tijdensdeveldwerkzaamhedenbevondhetgrondwaterzichopeendieptevancirca1,5m mv.; Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld. Hierbij is plaatselijk een weinig puin waargenomen. Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkersterplaatsevandeboringenindebodemenophetmaaiveldvandelocatie zintuiglijkgeenasbestwaargenomen; In het grondwater overschrijdt het chroomgehalte de desbetreffende tussenwaarde. Een nikkelgehalteisgemetendatdedesbetreffendestreefwaardeoverschrijdt.verderzijningrond en grondwater geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten die de streefwaardenen/ofdetectiewaardenoverschrijden.degemetenwaardenvoordephende ECkunnenalsnormaalwordenbeschouwd. ChroomiseenstofdienagenoegingeheelNederlandinlichtverhoogdegehalteninhetgrondwater wordtaangetroffenenkanonsinzienswordengezienalseenverhoogdachtergrondgehalte. De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet noodzakelijkwordengeacht. Aanvullendbodemonderzoek In verband met de voorgenomen nieuwbouw op de locatie heeft in februari 2009 aanvullend bodemonderzoekplaatsgevondenopdelocatie.terplaatstevandenieuwterealiserenwoningzijnvier extra boringen gedaan. Een vijfde boring is gedaan daar waar vroeger een bovengrondse huisbrandolietankheeftgestaan. Uitderesultatenisnaarvorengekomendatinzoweldebovenalsdeondergrondgeenvande onderzochte componenten zijn gemeten in gehalten die de desbetreffende streefwaarden en/of detectiegrenzenoverschrijden.aanvullendemaatregelenwordennietnoodzakelijkgeacht. Milieuhygiënischzijnergeenbelemmeringentenaanzienvandevoorgenomennieuwbouwplannen. 3.2Archeologie OpbasisvanhetVerdragvanMaltaendeWetarcheologischemonumentenzorgishetverplichtom archeologische waarden bij ruimtelijke planvorming te betrekken, met name bij plannen waarbij OOSTZEEstedenbouw 16

15 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden bodemwerkzaamhedenuitgevoerdworden.hetgaathierbijomhetbekendeennognietbekende bodemarchief.uitgangspunthierbijisdatdearcheologischewaardenzoveelmogelijkbehoudenmoeten blijvenennietaangetastmogenworden. Indecember2008iseenverkennendarcheologischonderzoekverricht.Hetonderzoekisopgenomenin debijlagevanditbestemmingsplan.deonderzoeksresultatenzijnhierondersamengevat. Opbasis vande onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen ( 1.3) en de geringe omvang van het plangebied kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen vermoedelijkgeenarcheologischewaardenzullenwordenverstoord.meerspecifiekzijndevolgende bevindingen van belang: deels in overeenstemming met wat verwacht werd op basis van het bureauonderzoek(middelhogetotlagearcheologischeverwachtingvoorvindplaatsenuitdeperiode Prehistoriet/mLateMiddeleeuwen)zijninplangebiedWildenborchseweg34tijdenshetveldonderzoek geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Uit het veldonderzoek blijkt dat de geologische (paleogeografische)opbouwvanhetplangebiedgrotendeelscorrespondeertmetderesultatenvanhet bureauonderzoek.hetlijkteropdatinhetplangebiedeenzwakkebodemvormingplaatsgevonden heeft,hetgeenkanduidenopeenoorspronkelijkrecente(re)ontginningvanhetplangebied.dedunne, verrommeldehumeuzebovenlaag(dunplaggendek)kangeïnterpreteerdwordenalshetrestantvaneen laarpodzol. Door intensieve bodembewerking zijn de oorspronkelijke dunne horizonten mogelijk opgenomenindebovenliggendebewerktelaag.inboring5iseenoudeakkerlaagaangetroffen.gezien hetvoorkomenvangefragmenteerdrecentmateriaal(puinenglas)indezelaagisgeconcludeerddat heteenrecente(re)bouwvoorbetreft. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen,danisconformartikel53vandewetopdearcheologischemonumentenzorg2007 (directe)aanmeldingvandedesbetreffendevondstenbijhetbevoegdgezag(gemeentebronckhorst) verplicht.metbetrekkingtotdebevindingenvanditbureauonderzoekdientcontactopgenomente wordenmethetbevoegdgezagvandegemeentebronckhorst. 3.3 Water Voordeuitvoeringvanruimtelijkeplannendientrekeninggehoudentewordenmethetaspectwater. Omdittekunnenwaarborgeniseenwatertoetsverplichtgewordenvoordiverseruimtelijkeplannen, waaronderhetbestemmingsplan.ditbetekentdathetbestemmingsplaneenwaterparagraafdientte bevattenwaarindewaterhuishoudkundigesituatiewordtbeschrevenendeeffectenvanderuimtelijke veranderingenopdewaterhuishoudingwordenverwoord. Watersysteemvanhetplangebied Infiltratie Uithetbodemonderzoekisnaarvorengekomendatdebodemvanhetplangebiedbestaatuitmatigfijn zand.hetgrondwaterpeilbevindtzichop1,5mmv.debodem,geletopdebodemopbouwenhet grondwaterpeil,isgeschiktvoorhetopvangeneninfiltrerenvanhemelwater.hethemelwatermagniet wordengeloosdophetriool.bijdedefinitievebouwtekeningenvandewoningdientaangegevente wordenopwelkewijzeeromgegaanwordtmethethemelwater. Oppervlaktewater Terplaatsevandeprojectlocatiebevindtzichgeenoppervlaktewater. OOSTZEEstedenbouw 17

16 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting Riolering Het plangebied is aangesloten op eenpersriolering. Het afvalwater van de nieuwe woning wordt aangeslotenopditrioleringsstelsel.degemeentebronckhorstwildathethemelwater100%wordt afgekoppeld.bijdedefinitievebouwtekeningenvandewoningdientaangegeventewordenopwelke wijzeeromgegaanwordtmethethemelwater. Duurzaamheid Bijdeuitvoeringvanhetinitiatiefwordtgeengebruikgemaaktvanuitlogendematerialen. Waterhuishoudkundigeaspecten Thema Toetsvraag Relevant HOOFDTHEMA S Veiligheid Rioleringen afvalwaterketen Wateroverlast (oppervlaktewater) Grondwater overlast Oppervlakte waterkwaliteit Grondwaterkwaliteit Volksgezondheid Verdroging Nattenatuur Inrichtingenbeheer AANDACHTSTHEMA S Recreatie 1.Ligtinofnabijhetplangebiedeenprimaireofregionalewaterkering? 2.Ligtinofnabijhetplangebiedeenkade? 1.Isertoenamevanhetafvalwater(DWA)? 2.LigtinhetplangebiedeenpersleidingvanWRIJ? 3.LigtinofnabijhetplangebiedeenRWZIvanhetwaterschap? 1.Isersprakevantoenamevanhetverhardoppervlak? 2.Zijnerkansenvoorhetafkoppelenvanbestaandverhardoppervlak? 3.Bevindenzichinofnabijhetplangebiednatteenlaaggelegengebieden, beekdalen,overstromingsvlaktes? 1.Isinhetplangebiedsprakevanslechtdoorlatendelageninde ondergrond? 2.BevindthetplangebiedzichindeinvloedzonevandeRijnofIJssel? 3.Isinhetplangebiedsprakevankwel? 4.Beoogthetplandempenvanslootjesofanderewateren? 1.Wordtvanuithetplangebiedwateropoppervlaktewatergeloosd? 2.LigtinofnabijhetplangebiedeenHENofSEDwater? 3.LigthetplangebiedgeheelofgedeeltelijkineenStrategischactiegebied? 1.Ligthetplangebiedindebeschermingszonevaneendrinkwater onttrekking? 1.Inofnabijhetplangebiedbevindenzichoverstortenuithetgemengde ofverbeterdegescheidenstelsel? 2.Bevindenzich,ofkomenerfuncties,inofnabijhetplangebieddie milieuhygiënischeofverdrinkingsrisico smetzichmeebrengen(zwemmen, spelen,tuinenaanwater)? 1.Bevindthetplangebiedzichinofnabijbeschermingszonesvoornatte natuur? 1.BevindthetplangebiedzichinofnabijeennatteEVZ? 2.Bevindthetplangebiedzichinofnabijbeschermingszonesvoornatte natuur? 1.Bevindenzichinofnabijhetplangebiedwaterendieineigendomof beheerzijnbijhetwaterschap? 2.Heefthetplanherinrichtingvanwatergangentotdoel? 1.Bevindenzichinhetplangebiedwatergangenen/ofgrondeninbeheer vanhetwaterschapwaaractiefrecreatiefmedegebruikmogelijkwordt? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Cultuurhistorie 1.Zijnercultuurhistorischewaterobjecteninhetplangebiedaanwezig? Nee Nee OOSTZEEstedenbouw 18

17 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Oppervlaktewaterkwaliteit Hetplangebiedligtinhetstrategischactiegebied.Debeoogdeontwikkelingvormtgeenbelemmering vooruitvoeringvanbestaandeentoekomstigeplannen. Wateradvies DezewaterparagraafisvoorgelegdaanhetwaterschapRijnenIJsselop21april2009.Hetwaterschap heeftgeconcludeerddatervoordeuitvoeringvanhetplanbinnenhetplangebiedgeenbelemmeringen ophetgebiedvanwateraanwezigzijn. 3.4 Luchtkwaliteit HetBesluitLuchtkwaliteitisinnovember2007ingetrokkenenvervangendooreennieuweregelingin dewetmilieubeheer,bekendonderdenaamwetluchtkwaliteit.op15november2007isdewet Luchtkwaliteitinwerkinggetreden.Indenieuwewetendedaaropgebaseerderegelingen Besluit NIBMenRegelingNIBM(luchtkwaliteitseisen) isgetalsmatigvastgelegddatbepaaldeprojecten nietin betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Tot het vaststellen van het Nationaal SamenwerkingsprogrammaLuchtkwaliteit(NSL)droegvolgenshetBesluitNIBM(VROM, ) een project niet in betekende mate bij, zolang de toename van de concentratie fijn stof of stikstofdioxidemaximaal1%bedraagt.nadevaststellingvanhetnslligtdezegrensop3%.volgensde Regeling NIBM (VROM, ) geldt dat de 1% toename pas bereikt wordt bij een woningbouwprojectvanmeerdan500woningen. DegemeenteBronckhorstvoertjaarlijksberekeningenuitnaardeluchtkwaliteit.Uitdeberekeningvan 2007blijktdatnergensbinnendegemeentedenormenwordenoverschreden. Het plan voldoet ruim aan de NIBM grens en draagt dus niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging.naderetoetsingisvolgenshetbesluitnibmnietnoodzakelijk.daarnaastwijstde jaarlijkserapportagenaarluchtkwaliteitvandegemeentebronckhorst(2007)uitdatterplaatsevanhet plangebiedergeenonaanvaardbaresituatiebestaatmetbetrekkingtotdeluchtkwaliteit. 3.5 Geluid IngevolgedeWetGeluidshinder(Wgh)dientbijruimtelijkeplannenterwaarborgingvaneengoed woonenleefklimaatrekeninggehoudentewordenmethetaspectwegverkeerlawaai.volgensdewgh bevindenzichlangsallewegenwettelijkegeluidzones,metuitzonderingvanwoonerven,30km/uur gebiedenenwegenwaarvanopgrondvaneendoordegemeenteraadvastgesteldegeluidsniveaukaart blijktdatdegeluidsbelastingop10meteruitdemeestnabijgelegenwegas48dbofminderbedraagt. Indecember2008iseenakoestischonderzoekverrichtnaardegeluidsbelastingvanhetwegverkeerop het plangebied. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlage van dit bestemmingsplan. De onderzoeksresultatenzijnhierondersamengevat. Bijdewoningwordtdevoorkeursgrenswaardevan48dBtengevolgevanhetwegverkeeropde Wildenborchseweg niet gehaald. De maximale te ontheffen geluidbelasting van 53 db wordt niet overschreden. De hoogste gevelbelasting voor de Wildenborchseweg 34, inclusief correcties en afronding,bedraagt53db. OOSTZEEstedenbouw 19

18 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting VoordenieuwterealiserenwoningmoeteenhogeregrenswaardeopbasisvandeWetgeluidhinder wordenvastgesteld.dezeprocedurezalsynchroonlopenaandeprocedurevoorhetonderhavige wijzigingsplan. 3.6 Natuurwaarden Omdenatuurwaardenvanhetplangebiedtekunnenbeoordelen,moetergetoetstwordenaanhetgeen beschreven staat in de Flora en faunawet, de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. HetdoelvandeFloraenfaunawetishetinstandhoudenenmetrustlatenvandeplantenen diersoortendieinhetwildvoorkomen.opgrondvandefloraenfaunawetishetverbodenactiviteiten teverrichtendieleidentotaantastingvantebeschermensoortenenvanhunvoortplantingsplaats, vasterustplaatsofvasteverblijfsplaats.devogelrichtlijnendehabitatrichtlijnzijnrichtlijnenvande EuropeseUniewaarinaangegevenwordtwelkesoortenennatuurgebiedenbeschermdmoetenworden. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die als staats of beschermd natuurmonumentzijnaangewezen. Injanuari2009iseenecologischequickscanverricht.Hetonderzoekisopgenomenindebijlagevandit bestemmingsplan.deonderzoeksresultatenzijnhierondersamengevat. HetplangebiedmaaktgeendeeluitvandeEcologischeHoofdstructuur(EHS)en/ofeenNatura2000 gebied.hetnabijgelegenbeschermdenatuurmonumentdewildenborchiso.a.aangewezenomzijn bodemkundigeenbotanischekwaliteitenenvogelrijkdom.verderliggenerveelgebiedenvandeehsin dezestreek,zoalso.a.hetgroteveld. Advies Poelkikker:DePoelkikkerisinBijlage3vandeFloraenfaunawetopgenomenenbehoortdaarmeetot destriktbeschermdesoorten.depoelkikkerisinternationaalbeschermdmiddelsdeconventievanbern (Bijlage3)enstrengbeschermdmiddelsdeEuropeseHabitatrichtlijn(Bijlage4).Hetplangebiedisniet geschiktalslandhabitatofvoortplantingshabitat,welalsoverwinteringplek.datbetekentdat: activiteitenindezomerperiodemetbetrekkingtotdepoelkikkernietinstrijdzijnmetde Floraenfaunawet; activiteitenindewinterperiode(oktobertotapril)welinstrijdkunnenzijnmetdefloraen faunawet.wanneerdesloopvandebestaandegebouwenindezeperiodeplaatsvindt,is mogelijkeenontheffingvereist.indatgevalzaleersteennaderveldonderzoekuitgevoerd moetenworden(indeperiodeapriljuni)omvasttestellenofdepoelkikkerwerkelijk indeomgevingvanhetplangebied(beidepoelen)voorkomt. Broedvogels:VogelsoortenalsSpreeuw,Huismus,ZwarteroodstaartenWittekwikstaartgebruikende boerderijendeopstallenomertebroeden.daaromdienensloopwerkzaamhedenenhetverwijderen vanbestaandebeplantingbuitenhetbroedseizoenplaatstevinden.hetbroedseizoenlooptvan15 maartt/m15juli. Gefaseerd werken: Voor nieuwbouw zijn geen beperkingen, omdat de erfverharding en de grasvegetatiesgeenbijzonderenatuurwaardenherbergen.voordevogelsenanderedierenopheterf blijvenervoldoendeplaatsenoveromtefoerageren.voorhetslopenvandebestaandegebouwenen verwijderenvanbeplantingisdeperiodenahetbroedseizoenenvoordewinterbeschikbaar:tussen15 juli en 30 september. Wanneer deze fasering wordt aangehouden, is er voor de Poelkikker geen OOSTZEEstedenbouw 20

19 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden ontheffingnodig.voorbroedvogelskanechternooitontheffingverkregenworden(tussen15maarten 15juli). Zorgplicht: vanuit de Flora en faunawet geldt een algemene zorgplicht. Wanneer men tijdens de werkzaamhedendierenaantreftdiehetgevaarlopenbeschadigdofgedoodteworden,kanmenzehet besteoppakkenennaareenveilige,vergelijkbareplaatsindedirecteomgevingbrengenenloslaten. Vooralgemenezoogdierenenalgemeneamfibieënwordtautomatischvrijstellingverleendinhetkader vanruimtelijkeinrichtingenbeheer.effectenophetbeschermdnatuurmonumentwildenborchworden nietverwacht. Aanbevelingen Devolgendeaanbevelingenzijnvanuitdenatuurwetgevingnietverplicht,maarkunnendesituatievoor plantenendierenverbeteren: Veel kleine dieren zijn afhankelijk van een kleinschalige afwisseling van bomen, struiken, kruiden,kortenlanggras,kaleplekkenendeaanwezigheidvanschuilplekkenenwater.de nieuwbouwkanlandschappelijkenecologischingepastworden,doorbijvoorbeelddelaagteop deplaatsvandehuidigetijdelijkemestopslaguittegraven,zodaterinnatteperiodeswaterin komttestaan.erkunnenbosjesaangebrachtwordenindesfeervandenaburigehoutwal. Momenteeliserweinighogekruidachtigevegetatie.Ookzulkevegetatieszoudeneenplek kunnenkrijgen,bijvoorbeelddoorhetinzaaienvanbloemrijkemengsels.informatieoverhet aanbrengenenonderhoudenvanlandschapselementenensubsidiesdaarvoorisverkrijgbaarbij AgrarischeNatuurvereniging'tOnderholtenLandschapsbeheerGelderland. HetplangebiedligtineenbelangrijkgebiedvoordeSteenuil.Omdepositievandezesoortte versterken,kanergedachtwordenaanhetplaatsenvansteenuilkasten.indatgevalkanhet beste contact worden opgenomen met de Steenuilenwerkgroep AchterhoekLiemers (coördinatorsonjagrooters, , Om het plangebied aantrekkelijker te maken voor deboerenzwaluw kangedacht worden aande volgendemaatregelen: destalmoetvoldoendetoegankelijkzijn(meteenopenkapschuurwordtaandezevoorwaarde voldaan); boerenzwaluwennestelenbijvoorkeuropeendonkere,beschutteplek(tegenpredatiedoor uilenenkraaiachtigen); ermoetvoldoendezachtemodderaanwezigzijn(waarschijnlijkvoldoendevoorhandeninde paardenwei); poelenenkruidachtigevegetatiestrekkeninsectenaan; zwaluwen kunnen met een groep kunstnesten geloktworden. Bij het produceren van de nestkastenkanrekeninggehoudenwordenmethetmicroklimaat. 3.7 Externeveiligheid ExterneVeiligheidheeftbetrekkingopdeveiligheidvandiegenendienietbetrokkenzijnbijrisicovolle activiteiten,maardiealsgevolgvandieactiviteitenwelrisicolopen.omdezeredendienteropde projectlocatierekeninggehoudentewordenmethetaspectexterneveiligheid.inhetbesluitexterne VeiligheidInrichtingen(BEVI)iseennormeringopgenomenvoordeexterneveiligheidvoorbedrijven metgevaarlijkestoffen.daarnaastbestaanerrichtlijnenoverhetvervoervangevaarlijkestoffenen aangaande de aanwezigheid van buisleidingen. Er dient vanuit veiligheidsoverwegingen voldoende veiligheidsafstandinachtgenomentewordentussenrisicovollebedrijvenofroutesvoorgevaarlijke stoffen(viaweg/spoorofviabuisleidingen)én(beperkt)kwetsbareobjecten. OOSTZEEstedenbouw 21

20 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting InenomdeprojectlocatiebevindenzichgeenbedrijvendievallenonderhetBEVI.Dewegenrondomde projectlocatiewordennietgebruiktvoorvervoervangevaarlijkestoffen.circa150mtenzuidenvande planlocatie loopt een aardgasleiding. De veiligheid komt hierdoor niet in het geding. Een nader onderzoeknaarexterneveiligheidisderhalvenietnoodzakelijk. 3.8 Verkeersaspecten Een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot problemen bij de verkeersafwikkeling of tot parkeeroverlast. De realisatie van het project leidt niet tot een substantiële toename van de verkeersbelastingopdeomliggendewegen.deeventueleextraverkeersbewegingenkunneneenvoudig worden opgevangen in de bestaande verkeersstroom. Er hoeven geen extra parkeerplaatsen gerealiseerdteworden. OOSTZEEstedenbouw 22

21 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 23

22 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting 4. Economischeuitvoerbaarheid Deplankostenwordengedragendoordeinitiatiefnemer,deeigenaarvandegrondeninkwestie.Het initiatiefleidtderhalveniettotkostendievoorrekeningvandegemeentekomen.deeconomische uitvoerbaarheidisnietingeding. OOSTZEEstedenbouw 24

23 ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 25

24 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting 5. Ruimtelijketoets Uit bovenstaande toelichting blijkt dat de sloop van alle voormalige agrarische bebouwing en de vervangendenieuwbouwvaneenboerderijplaatskanvindenzonderdatdewaardenvandeomgeving enhetmilieumerkbaarwordenaangetast.verderisuithetbovenstaandeduidelijkdathetplanaande ruimtelijkecriteriavoldoetdiegeldenvoordeonderhavigeplanwijzigingexartikel3.6wro. April2009 OOSTZEEstedenbouw 26

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand Vo GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand vaststelling 15 nov 2012 in werking 16 jan 2013 onherroepelijk 16 jan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst. Bestemmingsplan Buitengebied; Riefelerdijk 3/3A Hengelo (Gld.) (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) OOSTZEE stedenbouw

Gemeente Bronckhorst. Bestemmingsplan Buitengebied; Riefelerdijk 3/3A Hengelo (Gld.) (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) OOSTZEE stedenbouw Gemeente Bronckhorst Bestemmingsplan Buitengebied; Riefelerdijk 3/3A Hengelo (Gld.) (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: mei 202 Project: GBO656 OOSTZEE stedenbouw Tivolilaan 205 Postbus 9 6800 AA Arnhem

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen)

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) 2014 NL.INRO.0737.13BPIIWP02 Toelichting Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan "Hurdegaryp,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

/ DBI10.2010.S001 Quick scan Waterweg 212-214 De Bilt

/ DBI10.2010.S001 Quick scan Waterweg 212-214 De Bilt ADVIES aan t.a.v. opsteller Gemeente De Bilt Jurian Bos Justine Krol telefoon 00 69 99 512 datum 15 december 2010 kenmerk onderwerp aantal pag. 6 / DBI10.2010.S001 Quick scan Waterweg 212-214 De Bilt Korte

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM ZUIDOOST WIJZIGING ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING DRIESEWEG 27-A

BESTEMMINGSPLAN KOM ZUIDOOST WIJZIGING ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING DRIESEWEG 27-A Productnummer: ** BESTEMMINGSPLAN KOM ZUIDOOST WIJZIGING ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING DRIESEWEG 27-A Gemeente Putten Afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken Vastgesteld 21 januari 2010 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Heuvelenweg 30 Lochem

Ruimtelijke onderbouwing Heuvelenweg 30 Lochem Ruimtelijke onderbouwing Heuvelenweg 30 Lochem 1. Aanleiding en doel Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning aan de Heuvelenweg 30 te Lochem. De woning komt in de plaats van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 3 Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Eigenaar van het perceel

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst. Bestemmingsplan Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: oktober 2011 Project: GBO652

Gemeente Bronckhorst. Bestemmingsplan Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: oktober 2011 Project: GBO652 Gemeente Bronckhorst Bestemmingsplan Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: oktober 20 Project: GBO652 OOSTZEE stedenbouw Tivolilaan 205 Postbus 9 6800 AA Arnhem Tel (026)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Wijzigingsplan Koaidyk 10 te It Heidenskip V A S T G E S T E L D

Wijzigingsplan Koaidyk 10 te It Heidenskip V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Koaidyk 10 te It Heidenskip V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Koaidyk 10 te It Heidenskip VASTGESTELD Inhoud Toelichting + bijlage Regels + bijlage Verbeelding 11 juni 2013 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel. Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3.

Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel. Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3. Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3.22 Wro) 4 januari 2011 1. Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Schelfhorst 24 Paterswolde NL.IMRO.1730.ABSchelfhorst24PW-0301 Status: ontwerp - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost"

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 3 oktober

Nadere informatie

Weth. Jansma. % Weth. Oskamvan. 3 13 Directeur secretaris k>

Weth. Jansma. % Weth. Oskamvan. 3 13 Directeur secretaris k> Leusden Advies aan het college van B&W Registratiekenmerk 192105 Agendanummer Af ios Ingekomen d.d 10 09 12 Behandeling d.d. 18 09 2012 Beslissingsbevoegd: Het college is bevoegd Openbaar Ja 3 Ja, na bekendmaking

Nadere informatie

Boosterpompstation. Bestaande aanwezige bebouwing.

Boosterpompstation. Bestaande aanwezige bebouwing. In het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest wordt als ontwikkeling opgenomen het boosterpompstation van Akzo Nobel Industrial Chemicals (hierna Akzo). Directe aanleiding is dat Akzo heeft aangegeven

Nadere informatie

Wijzigingsplan. Laurens Stommespad 8 Middelburg

Wijzigingsplan. Laurens Stommespad 8 Middelburg Wijzigingsplan Laurens Stommespad 8 Middelburg Wijzigingsplan Laurens Stommespad 8 Middelburg Identificatie Planstatus identificatiecode datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMLAU-ON01 19 november 2014 ontwerp

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola)

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Aan de Raad Made, 29 april 2008 Raadsvergadering: juni 2008 Nummer raadsnota: 23 Onderwerp: Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Projectgebied... 4 2. Beleid...

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Principeverzoek Weelweg 17 te Waarde

GEMEENTE REIMERSWAAL. Principeverzoek Weelweg 17 te Waarde GEMEENTE REIMERSWAAL Principeverzoek Weelweg 17 te Waarde gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Principeverzoek Weelweg 17 te Waarde RW2025 Definitief concept definitief 29 april 2016 18 mei

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSLOCATIE WILHELMINASTRAAT 11

ONTWIKKELINGSLOCATIE WILHELMINASTRAAT 11 ONTWIKKELINGSLOCATIE WILHELMINASTRAAT 11 Aanleiding Op het perceel Wilhelminastraat 11 staat een kerkgebouw dat door de Nederlandse Protestantse Bond is afgestoten. In het verleden zijn diverse plannen

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s W e d d e r s t r a a t 1 8 9 5 4 1 E E V e e l e April 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan voor de herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 te Leeuwarden

Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan voor de herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 te Leeuwarden Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan voor de herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 te Leeuwarden Er is een aanvraag binnen gekomen voor de herbouw van het panden Kelders 33 en Poststraat

Nadere informatie

1. Inleiding Planbeschrijving Beleidskader Milieuaspecten en waarden van de locatie... 11

1. Inleiding Planbeschrijving Beleidskader Milieuaspecten en waarden van de locatie... 11 1. Inleiding... 1 2. Planbeschrijving... 3 2.1 Beschrijving omgeving... 3 2.2 Beschrijving project... 5 3. Beleidskader... 9 3.1 Provinciaal en regionaal beleid... 9 3.2 Gemeentelijk beleid... 9 3.3 Toetsing

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Wijziging Renswoudsestraatweg II. van het bestemmingsplan Buitengebied GEMEENTE BARNEVELD Nr 563

Wijziging Renswoudsestraatweg II. van het bestemmingsplan Buitengebied GEMEENTE BARNEVELD Nr 563 Wijziging Renswoudsestraatweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2000 GEMEENTE BARNEVELD Nr 563 TOELICHTING Inhoud: Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Aanleiding en beschrijving Economische uitvoerbaarheid

Nadere informatie

Kerkdriel Noord te Kerkdriel

Kerkdriel Noord te Kerkdriel Kerkdriel Noord te Kerkdriel Gebiedstoets Definitief Gemeente Maasdriel Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 21 december 2009 Verantwoording Titel : Kerkdriel Noord te Kerkdriel Subtitel : Gebiedstoets Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kennisgeving 14

Inhoudsopgave. Kennisgeving 14 Pantheon 25 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Planbeschrijving 6 3.1 Het project 6 Hoofdstuk 4 Juridische aspecten 7 4.1 Parkeernormen 7 Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

Aanvraagformulier herziening bestemmingsplan

Aanvraagformulier herziening bestemmingsplan De gemeenteraad van Berkelland heeft dit aanvraagformulier vastgesteld op grond van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht. In bestemmingsplannen geeft de gemeente aan waarvoor het gemeentelijk

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Samenvatting milieuonderzoeken t.b.v. bestemmingsplanwijziging Cellarius/de Hullu juni 2011 Ontwikkeling stadsvilla s op

Nadere informatie

Wijzigingsplan. Hontemerhof Honthem 43

Wijzigingsplan. Hontemerhof Honthem 43 Wijzigingsplan Hontemerhof Honthem 43 Inhoudsopgave Pag. Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Het plangebied 4 Hoofdstuk 3 Beleidskader 5 Hoofdstuk 4 Toetsing aan geldende bestemmingen en aan

Nadere informatie

Goede ruimtelijke onderbouwing Weg naar Vierakker 37 te Zutphen (NL.IMRO.0301.OMG07WnVierakker37.on01)

Goede ruimtelijke onderbouwing Weg naar Vierakker 37 te Zutphen (NL.IMRO.0301.OMG07WnVierakker37.on01) Goede ruimtelijke onderbouwing Weg naar Vierakker 37 te Zutphen (NL.IMRO.0301.OMG07WnVierakker37.on01) 1. Inleiding De eigenaar van het perceel Weg naar Vierakker 37 heeft een plan ingediend om het bestaande

Nadere informatie

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Augustus 2013 02 Ontwerp September 2013 03 Vastgesteld 28 november 2013 Wijzigingsplan Parc Tichelt Rijsbergen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

'Meulenspie-Valkenstraat, wijzigingsplan Moleneind 14'

'Meulenspie-Valkenstraat, wijzigingsplan Moleneind 14' 'Meulenspie-Valkenstraat, wijzigingsplan Moleneind 14' november 2009 'Meulenspie-Valkenstraat, wijzigingsplan Moleneind 14' TOELICHTING 1. Aanleiding tot bestemmingsplanwijziging Op 29 mei 2009 heeft de

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Wijzigingsplan Primulastraat. van het bestemmingsplan West-De Riet Noord

Wijzigingsplan Primulastraat. van het bestemmingsplan West-De Riet Noord Wijzigingsplan Primulastraat van het bestemmingsplan West-De Riet Noord Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Planbeschrijving 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Planbeschrijving 5 1.3 De bij het plan behorende stukken

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Aspect Globaal toetsingskader oordeel Belangrijk aandachtspunt ja/nee. Rustig woongebied. nee. Ja, wel gedateerd 1994. nee

Aspect Globaal toetsingskader oordeel Belangrijk aandachtspunt ja/nee. Rustig woongebied. nee. Ja, wel gedateerd 1994. nee Quickscan milieu wijzigingsgebieden BP Centrum Hillegom Onderstaand is een overzicht gegeven van alle in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsgebieden. Middels een globale beoordeling van de aspecten

Nadere informatie

Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet t Zelle

Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet t Zelle INLEIDING Het voorliggende bestemmingsplan is een wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: Wro) van het bestemmingsplan Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden, vastgesteld op 27

Nadere informatie