BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, Wijzigingsplan Molenweg 22 in Tiendeveen. Vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, Wijzigingsplan Molenweg 22 in Tiendeveen. Vastgesteld"

Transcriptie

1 BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, Wijzigingsplan Molenweg 22 in Tiendeveen Vastgesteld 4 september 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Bestaandesituatie Plangebied Vigerendebestemmingsplan Toelichtingbestaandesituatie Gewensteontwikkeling...4 Omgevingsaspecten Bodem Water Bedrijvenenmilieuzonering Geluid Luchtkwaliteit Archeologie Natuurenecologie Externeveiligheid Duurzaamheid Planbeschrijving...11 Uitvoerbaarheid Inspraak Vooroverleg Economischeuitvoerbaarheid...11 BijlageQuickscanfloraenfauna...12 Voorschriften...13 Plankaart...14 GemeenteHoogeveen 2 september2012

3 1. Inleiding De heer van Eerden van DC Planadvies heeft 20 oktober 2011 verzocht om door middel van een bestemmingsplanwijziging op het perceel behorende bij de Molenweg 22 de op de plankaart opgenomen aanduiding woning te wijzigen in de aanduiding grondgebonden agrarisch bedrijf. Deze aanduiding is noodzakelijk om de geplande loods, ten behoeve van het grondgebonden agrarischbedrijf,mogelijktemaken. Het bestaande agrarische bedrijf is in het geldende Bestemmingsplan Buitengebied Noord niet als zodanigbestemd.deeigenaarvanhetperceelheeftlandbouwgegevensoverlegd,waaruitblijktdat sprakeisvaneenvolwaardiggrondgebondenagrarischbedrijf. Dedoelbestemmingis LandelijkegebiedII.Tenbehoevevandebedrijfsmatigeuitoefeningvanhet grondgebonden agrarisch bedrijf is op de plankaart op de met grondgebonden agrarisch bedrijf aangeduidegrondenagrarischebebouwingtoegestaan.omdeaanduiding grondgebondenagrarisch bedrijf mogelijktemakenisvoorliggendewijzigingsplanopgesteld,alsbedoeldinartikel3.6vande WetopdeRuimtelijkeOrdening. 1. Bestaandesituatie 2.1Plangebied Het plangebied betreft het adres Molenweg 22 te Tiendeveen. Op moment bestaat het adres Molenweg22uiteenbedrijfswoningenagrarischebedrijfsbebouwing. 2.2Vigerendebestemmingsplan Voorhetplangebiedishetbestemmingsplan BuitengebiedNoord vankracht.ditbestemmingsplan isdoordegemeenteraadvanhoogeveenvastgesteldop22november2007,engoedgekeurddoor GedeputeerdeStatenvandeprovincieDrentheop27mei2008.Hetperceelheeftdebestemming Landelijk gebied II en heeft een nadere aanduiding woning. Hieronder is een uitsnede van de vigerendeplankaartweergegeven. Figuur1:LiggingMolenweg22inTiendeveenopdeplankaart GemeenteHoogeveen 3 september2012

4 2.3Toelichtingbestaandesituatie HetagrarischeperceelligtaandeMolenweg22inTiendeveen.Dehuidigeagrarischebebouwingmet bedrijfswoningzijntendienstevandeuitoefeningvanhetdaargevestigdegrondgebondenagrarisch bedrijf. 2. Gewensteontwikkeling Zoals in hoofdstuk 2.2 is aangegeven heeft het perceel de aanduiding woning. Het perceel ligt binnendebestemming LandelijkGebiedII.Omdeagrarischebedrijfsvoeringaandetoekomstige vereistentekunnenlatenvoldoenisdebouwvaneennieuweagrarischeloodsnoodzakelijk.binnen degeldendeaanduiding woning isdeloodsniettoegestaan. Inhetbestemmingsplanisinartikel16lid2eenwijzigingsbevoegdheidvoorhetcollegeopgenomen, omhetbestemmingsplantewijzigentenbehoevevandevestigingvangrondgebondenagrarische bedrijven,metdienverstandedat: Hetterzakebepaaldeindevoorschriften,betrekkinghebbendeopdebestemming,inacht wordengenomen; Dewijzigingalleenvantoepassingisopvolwaardigebedrijvenwelkedienenteworden gevestigdbinnen200meteruitdeasvandewegdanwelindevoormaligeagrarische bedrijfsgebouwendiedoorhunafmetingenhiervoorgeschiktzijnofgeschiktwordenkunnen gemaakt; Wordtzorggedragenvooreengoedelandschappelijkeinpassing; Eenbesluittotwijzigingnieteerderwordtgenomendannadateen Natuurbeschermingswetvergunningisverkregen,danwelisgeblekendateen Natuurbeschermingswetvergunningnietaandeordeis. Na beoordeling van de landbouwtellinggegevens is het bedrijf aangemerkt als volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf. De agrarische bedrijfsvoering voldoet, na de noodzakelijke uitbreidingmetdeloods,aandevoorwaardenvandegeldendenatuurwetgeving.detoetsingaan allerelevanteomgevingsaspectenistevindeninhoofdstuk4. Het zorgdragen voor een goede landschappelijke inpassing is verwerkt in het opgestelde inrichtingsplan(ziefiguur2). GemeenteHoogeveen 4 september2012

5 Figuur2:InrichtingsplanMolenweg22tetiendeveen. GemeenteHoogeveen 5 september2012

6 3. Omgevingsaspecten 4.1Bodem Bij een nieuwe ontwikkeling dienen mogelijk verontreinigde plekken in het plangebied te worden gesignaleerd. Waar nodig moeten saneringsmaatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgtdewetbodembeschermingdatergeenrisico'svoordevolksgezondheidzijn. Het plan heeft betrekking op het slopen van een bestaande loods die wordt vervangen door een nieuwegrotereloodsdieverderophetperceelkomt.voorhetoprichtenvangebouwendienteen bodemonderzoektewordenuitgevoerd,indienmagwordenverwachtdatpersonenminimaal2uur perdaginhetgebouwaanwezigzullenzijn.erzijnbijdegemeentegeenbodemonderzoeksgegevens bekendopdezelocatie. De beoordeling of verkennend bodemonderzoek noodzakelijk is, zal plaatsvinden bij de aanvraag vooreenomgevingsvergunning.aandachtspunthierbijisdeuitvoeringvaneenasbestinventarisatie dievoorafgaandaandesloopwerkzaamhedendientplaatstevinden. Bijgrondverzetdientmentestrevennaareengeslotengrondbalans.Insituaties,waargrondvrijgaat komen,wordtsterkaanbevolenomdekwaliteitvandevrijkomendebodemchemischanalytischvast testellen.uiteraarddienthetonderzoekrepresentatieftezijnvoordehelevrijkomendepartij. Voor het toepassen van grond gelden de spelregels voor grondverzet die zijn vastgesteld in het Besluitbodemkwaliteit.Informatieoverhettoepassenvangrondkunnenwordenverkregenbijde afdelingadvies(teambodem)vandegemeentehoogeveenenhetministerievaninfrastructuuren Milieu/Agentschap.nl. 4.2Water InhetkadervandeWetruimtelijkeordening(Wro)ishetverplichtdeWatertoetsuittevoeren.De Watertoetsiseenwaarborgvoorwaterinruimtelijkeplannenenbesluiten. Waterhuishouding Hetplanlooptgeenverhoogdrisicoopwateroverlastalsgevolgvanoverstromingen.Hetplanheeft geenschadelijkegevolgenvoordewaterkwaliteitenecologie.inhetverledeniserinofrondomhet plangebiedgeenwateroverlastofgrondwateroverlastgeconstateerd.detoenamevanhetverharde oppervlakisminderdan1500m 2. Voorkeursbeleidhemelwaterafvoer Inhetplanwordtgestreefdhetvoorkeursbeleidvanhetwaterschapoptevolgen.Alshet hemelwaternietwordtaangekoppeldofwordtafgekoppeldvanhetbestaanderioolstelselis oppervlakkigeafvoereninfiltrerenindebodemuitgangspunt.alsinfiltratieindebodemniet mogelijkis,islozingophetoppervlaktewaterviaeenbodempassagegewenst.specialeaandacht GemeenteHoogeveen 6 september2012

7 wordtbesteedaanduurzaambouweneneenduurzaamgebruikvandeopenbareruimteomeen goedekwaliteitvanhetafgekoppeldehemelwatertegaranderen. Aanleghoogtevandebebouwing Voordeaanleghoogtevandegebouwen(onderkantvloerbeganegrond)wordteen ontwateringsdieptegeadviseerdvanminimaal80centimetertenopzichtevandegemiddelde hoogstegrondwaterstand(ghg).bijeenafwijkendemaatvoeringisdekansopstructurele grondwateroverlastgroot.bijhetbouwenzonderkruipruimtekanwordenvolstaanmeteen geringereontwateringsdiepte.omwateroverlastenschadeinwoningenenbedrijventevoorkomen wordtgeadviseerdomeendrempelhoogtevan30centimeterbovenhetstraatpeiltehanteren.ook voorlager,benedenhetmaaiveld,gelegenruimtes(kelders,parkeergarages)moetaandachtworden besteedaanhetvoorkomenvanwateroverlast. Lozingenbesluitopenteeltenveehouderij Inhetplanvindteenagrarischeactiviteitplaats.Bijnaalleagrarischebedrijvenvallenonderhet Lozingenbesluitopenteeltenveehouderij.Voorakkerbouwbedrijvengeldenaanvullende voorschriftenvoordetoepassingvanbestrijdingsmiddelenenkunstmest.bijdeinrichtingvanhet planmoetrekeningenwordengehoudenmetdevoorschriftenuithetlozingenbesluit.hiervoorgeldt eenmeldingsplicht.voorvragenhieroverkancontactwordenopgenomenmetdemedewerker advieswaterwetvanhetwaterschap. Watertoetsproces DeinitiatiefnemerheefthetWaterschapReestenWiedengeïnformeerdoverhetplandoorgebruik temakenvandedigitalewatertoets.debeantwoordingvandevragenheeftertoegeleiddatde korteprocedurevandewatertoetsistoegepast.debestemmingendegroottevanhetplanhebben eengeringeinvloedopdewaterhuishouding. DeprocedureinhetkadervandewatertoetsisgoeddoorlopenconformdeHandreikingWatertoets III.WaterschapReestenWiedengeefteenpositiefwateradvies. 4.3Bedrijvenenmilieuzonering Inhetplangebiedissprakevaneenakkerbouwbedrijf,waarbijtevenseenaantaldierenwordt gehouden.hetbedrijfheeftbijdeherzieningvanhetbestemmingsplanbuitengebiednoord abusievelijkdebestemmingwonengekregen.hetbetreftduseenreedsbestaandakkerbouwbedrijf. ToetsingaanderichtafstandenvandeVNGpublicatie BedrijvenenMilieuzonering isdanookniet noodzakelijk. De bedrijfsactiviteiten vallen onder het Besluit landbouw milieubeheer op grond van de Wet milieubeheer.voordeveranderingvanhetbedrijf,hetvervangenenvergrotenvandeloods,zaleen meldinginhetkadervanhetbesluitlandbouwmilieubeheermoetenwordeningediend. 4.4Geluid Bijalleaanpassingenen/ofherzieningenvanbestemmingsplannenwordteeninventarisatiegemaakt vandegeluidsbelastinginhetplangebiedopgrondvandewetgeluidhinder.daarbijkanhetgaan GemeenteHoogeveen 7 september2012

8 omgeluidafkomstigvanlucht,railofwegverkeeren/ofvanbedrijven.ookwordtbekekenofer wettelijkvastgesteldegeluidszonesbinnenhetplangebiedvallen. Hetbestemmingsplanvoorzietineenwijzigingvandewoonbestemmingineenagrarische bestemming.verderzaldebestaandeloodswordengeslooptenwordenvervangendooreennieuwe loods.hetbetreftdusgeenoprichtingvaneengeluidgevoeligobject.erhoeftdanookgeentoetsing plaatstevindenaandegeluidnormenuitdewetgeluidhinder. DebedrijfsactiviteitenmoetenvoldoenaandegeluidsvoorschriftendiezijnopgenomeninhetBesluit landbouwmilieubeheer. 4.5Luchtkwaliteit Op15november2007ishetonderdeelluchtkwaliteitvandeWetmilieubeheerinwerkinggetreden. TegelijkertijdzijnookhetBesluitendebijbehorenderegeling nietinbetekenendemate (luchtkwaliteitseisen)inwerkinggetreden.hierinzijnkwantitatievegrenzenopgenomendiebepalen ofeenprojectwelofnietaangemerktwordtalseenprojectdieeensignificantebijdragelevertaan deconcentratiesluchtverontreinigendestoffen.projectendie'nietinbetekenendemate'(nibm)van invloedzijnopdeluchtkwaliteithoevennietmeertewordengetoetstaandegrenswaardenvoor luchtkwaliteit. OpbasisvanhetBesluitendeRegelingNIBMkaneenprojectalsnietinbetekenendemateworden beschouwdvoorbepaaldeaangewezencategorieën.eénvandezecategorieënheeftbetrekkingop inrichtingen.ondermeerzijnakkerbouwoftuinbouwbedrijvenmetopengrondteeltaangewezen alsinrichtingendienietinbetekenendematebijdragenaandeluchtkwaliteit.eentoetsingaande grenswaardenuitdewetluchtkwaliteitisdanooknietaandeorde. 4.6Archeologie HetverdragvanMaltawordtdeveiligstellingvanhetEuropeseerfgoedgeregeld.Deuitgangspunten vanditverdragzijnopnationaalniveauuitgewerktindewetopdearcheologischemonumentenzorg (Wamz,2007).DeregionaleuitwerkingheeftplaatsgevondenindeOmgevingsvisieDrenthe.Hierinis teneerstedearcheologischemonumentenkaart(amk)opgenomen.hieropzijnmonumentenen bekendearcheologischevindplaatsenweergegeven.tentweedeisindeomgevingsvisiedrenthede IndicatieveKaartArcheologischeverwachtingswaarden(IKAW)opgenomen.Opdekaartstaatvoor degeheleprovinciedeverwachtingswaardevoorarcheologischevindplaatsen.hierdientinhet planvormingsprocesrekeningmeegehoudenteworden. HetplangebiedligtvolgensdeIndicatieveKaartArcheologischeWaarden(IKAW)ineengebiedmet eenlagearcheologischeverwachtingswaarde.hetuitvoerenvaneeninventariserendarcheologisch onderzoeknietnoodzakelijk. Demeldplichtopgrondvanartikel53vandeMonumentenwetblijftwelvankracht.Alstijdensde werkzaamhedenarcheologischevondstenofsporenwordenaangetroffen,dandienthetwerk onmiddellijktewordenstilgelegd.indatgevaldientdeprovinciaalarcheoloogbijhetdrentsplateau teassenendegemeenteopdehoogtetewordengebracht. GemeenteHoogeveen 8 september2012

9 4.7Natuurenecologie VoorhetplangebiedheeftmilieuenadviesbureauHamabesteenquickscannatuurtoetsuitgevoerd. Deresultatenzijnvastgelegdinhetrapport QuickscanfloraenfaunaMolenweg22teTiendeveen (rapportnr.r12.154jmwf01)van25april2012(bijlage). Gebiedsbescherming Voorwatbetreftdegebiedsbescherminggeldtdatinenindenabijheidvanhetplangebiedgeen sprakeisvangebiedendiezijnaangewezenalsnatura2000gebied,indezinvandeeuropesevogel ofhabitatrichtlijn.ookligthetplangebiednietindenabijheidvandeecologischehoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming BijdesoortenbeschermingisdeFloraenfaunawetvanbelangeneventueelhetprovinciaal soortenbeleid.indefloraenfaunawetwetisbepaalddatbeschermdedierendieindewetzijnof wordenaangewezen,nietgedood,gevangenofopzettelijkverontrustmogenworden,datplanten nietgepluktofverzameldmogenwordenendathetnietistoegestaanomnesten,holenofandere vasterustofverblijfplaatsenvandierentebeschadigen,vernietigenofteverstoren.hetbevoegd gezagkanondervoorwaardeneenontheffingvandeverbodsbepalingenverlenen. Binnenhetplangebiedzijngeenmiddelzwaartotzwaarbeschermdeplantendiersoorten(tabel2en 3)vandeFloraenfaunawetaangetroffen,metuitzonderingvanbroedvogels. Hetisnietmogelijkontheffingtekrijgenvoorverstoringofschadeaanbroedvogels,hunnestenen jongen.werkzaamhedendiebroedbiotopenvanvogelsverstorenofbeschadigendienenbuitenhet broedseizoenvandeaanwezigevogelstewordenopgestartofuitgevoerd.indienvoorafgaandaan desloopblijktdatbroedvogelsafwezigzijnishetookmogelijkombinnendebroedperiodevan vogelsaantevangenmetdewerkzaamheden. Opbasisvandezorgplichtvolgensartikel2vandeFloraenfaunawetdientbijdeuitvoeringvande werkzaamhedenvoldoendezorginachttewordengenomenvoorinhetwildlevendedierenenhun leefomgeving.dithoudtindatbijhetuitvoerenvanwerkzaamhedenaltijdrekeningmoetworden gehoudenmetaanwezigeplantenendieren.dierenmoetendegelegenheidhebbenomuittewijken enmogennietopzettelijkwordengedood. 4.8Externeveiligheid HetaspectExterneVeiligheidheefttemakenmetdegevolgenvanongevallenmet gevaarlijkestoffenendebescherminghiertegen.deveiligheidsrisico'swordenuitgedruktinhet plaatsgebondenrisicoenhetgroepsrisico. Verderkunnendeveiligheidsrisico'swordenverdeeldinrisico'sveroorzaaktdoorbedrijvigheid (inrichtingen)eninrisico'sveroorzaaktvanwegehettransport(weg,spoor,water,buisleidingen)van gevaarlijkestoffen.conformhetnationaleveiligheidsbeleidendevisieexterneveiligheidvande gemeentehoogeveenisonderzoekverrichtnaardeveiligheidssituatierondomhetplangebied.dit GemeenteHoogeveen 9 september2012

10 onderzoekbestaatuithetinbeeldbrengenvanallerelevanterisicofactorenmetdebijbehorende risico'salsmedehetvaststellenvandeinvloedhiervanophetplangebied. Stationairebronnen Hetplangebiedligtnietindenabijheidvanrisicovollebedrijven.Erhoeftnietgetoetsttewordenaan veiligheidsafstandenopbasisvanhetplaatsgebondenrisicoenhetgroepsrisico,zoalsverwoordin hetbesluitexterneveiligheidinrichtingen(bevi). Transportroutesvoorgevaarlijkestoffen Hetplangebiedligtnietindenabijheidvantransportroutesvoorgevaarlijkestoffen.Erhoeftgeen rekeningtewordengehoudenmethetgesteldeindecirculairerisiconormeringvervoergevaarlijke Stoffen.VerderhoeftbijditplanookgeenrekeninggehoudentewordenmetdeNotaVervoer GevaarlijkeStoffen(NVGS). Buisleidingen Er liggen geen buisleidingen in of in de nabijheid van het plangebied. Toetsing aan het plaatsgebondenrisicoenhetgroepsrisicoisdanooknietaandeorde. Hoogspanningslijnen Inofindenabijheidvanhetplangebiedlopengeenhoogspanningslijnen.Erhoeftdanookgeen invullingtewordengegevenaanhetadviesvanhetministerievaninfrastructuurenmilieu'advies metbetrekkingtothoogspanningslijnen'(oktober2005,aanvulling2008). 4.9Duurzaamheid Hoogeveenstreeftnaareenduurzameontwikkeling.Ditkanzichinverschillendevormenuiten.Een vandemeestbekendebegrippenishetduurzaambouwenofhetenergiezuinigbouwen.hierbij wordtbijnieuwbouwofrenovatievangebouwenvooralgeletopdegebruiktematerialenenhet energieverbruik.ditkanookbrederwordengetrokkentotduurzamestedenbouwofduurzame ontwikkeling.dangaatookdeinrichtingvandeomgevingeenrolspelen. GemeenteHoogeveen 10 september2012

11 4. Planbeschrijving DevoorschriftenvanhetbestemmingsplanBuitengebiedNoordzijnvanovereenkomstige toepassingverklaard. AlleendeaanduidingopdeplankaartvanbestemmingsplanBuitengebiedNoordisvoorhetperceel behorendebijdemolenweg22gewijzigd.hetbetreffendegedeeltevandeplankaartisvoorzienvan deaanduiding grondgebondenagrarischbedrijf.debebouwingsvoorschriftenvande bestemmingsbepalingenuit LandelijkgebiedII zijndanookconformhetgesteldeinartikel6lid3 onderavanovereenkomstigetoepassing. 5. Uitvoerbaarheid 6.1Inspraak Hetontwerpwijzigingsplanheeftvanaf gedurende6wekenterinzage.Binnendegestelde termijnzijn.zienswijzenbijonscollegeingediend. 6.2Vooroverleg WaterschapReestenWiedengeefteenpositiefwateradvies.Daarnaastisdeprovincieakkoord gegaanmetbestemmingsplan BuitengebiedNoord.Dereparatievanhetbestemmingsplan BuitengebiedNoord valtbinnendeinhetbestemmingsplanbuitengebiednoordopgenomen wijzigingsbevoegdheidnaareengrondgebondenagrarischbedrijf.dereparatieschaadtgeen provincialebelangen. 6.3Economischeuitvoerbaarheid Hetbetrefteenparticulierinitiatief.Deinitiatiefnemerheeftaangetoonddatheteenvolwaardig grondgebondenagrarischbedrijfbetreftenzaldenieuwbouwbijhetbestaandebedrijfbekostigen. Metdeinitiatiefnemeriseenplanschadeovereenkomstgesloten. GemeenteHoogeveen 11 september2012

12 BijlageQuickscanfloraenfauna GemeenteHoogeveen 12 september2012

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand Vo GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand vaststelling 15 nov 2012 in werking 16 jan 2013 onherroepelijk 16 jan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Toelichting Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 te Vorden

Toelichting Buitengebied 2009; Wildenborchseweg 34 te Vorden ToelichtingBuitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden OOSTZEEstedenbouw 3 Buitengebied2009;Wildenborchseweg34teVorden Toelichting Inhoud Inhoud...2 Inleiding...6 1. Wettelijkkader...8 2. Beschrijvingvanhetproject...10

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

Wijziging Renswoudsestraatweg II. van het bestemmingsplan Buitengebied GEMEENTE BARNEVELD Nr 563

Wijziging Renswoudsestraatweg II. van het bestemmingsplan Buitengebied GEMEENTE BARNEVELD Nr 563 Wijziging Renswoudsestraatweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2000 GEMEENTE BARNEVELD Nr 563 TOELICHTING Inhoud: Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Aanleiding en beschrijving Economische uitvoerbaarheid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE VLIELAND VLIELAND ZONNEAKKER WIJZIGINGSPLAN

GEMEENTE VLIELAND VLIELAND ZONNEAKKER WIJZIGINGSPLAN GEMEENTE VLIELAND VLIELAND ZONNEAKKER WIJZIGINGSPLAN GEMEENTE VLIELAND 20150606 / 06 07 2015 WIJZIGINGSPLAN VLIELAND ZONNEAKKER TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING 1 1. 1. Aanleiding 1 1. 2. Planologische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Projectgebied... 4 2. Beleid...

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Wijzigingsplan. Laurens Stommespad 8 Middelburg

Wijzigingsplan. Laurens Stommespad 8 Middelburg Wijzigingsplan Laurens Stommespad 8 Middelburg Wijzigingsplan Laurens Stommespad 8 Middelburg Identificatie Planstatus identificatiecode datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMLAU-ON01 19 november 2014 ontwerp

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED. Wijzigingen ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro voor:

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED. Wijzigingen ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro voor: BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED Wijzigingen ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro voor: Wijzigen van de bestemming Wonen en Agrarisch naar Landelijk Bedrijf Waterweg 82-84 Vastgesteld Augustus 2014 2 van

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 3 Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Eigenaar van het perceel

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Behorende bij de afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek

Ruimtelijke Onderbouwing Behorende bij de afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek Ruimtelijke Onderbouwing Behorende bij de afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek Betreft: wijziging bestemming Locatie: Laanzichtsweg (perceel AK 58) te Oldebroek Datum: 07 juli 2014

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK HET HOOG 3 E PARTIËLE HERZIENING

BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK HET HOOG 3 E PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK HET HOOG 3 E PARTIËLE HERZIENING INHOUDSOPGAVE Toelichting 1 INLEIDNG 4 2 AANLEIDING TOT DEZE HERZIENING 4 3 PLANBESCHRIJVING 4 3.1 Plankaart 4 3.2 Planvoorschriften 4 4 OMGEVINGSASPECTEN

Nadere informatie

Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke)

Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke) Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke) ONTWERP 1 TOELICHTING Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan

Nadere informatie

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Augustus 2013 02 Ontwerp September 2013 03 Vastgesteld 28 november 2013 Wijzigingsplan Parc Tichelt Rijsbergen

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ontwikkelingen Er is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor de vervangende nieuwbouw van een woning met aanbouw aan de Drachtster

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Buitengebied Nijkerk 2009, 4de wijziging, Slichtenhorsterweg 57

Buitengebied Nijkerk 2009, 4de wijziging, Slichtenhorsterweg 57 Vastgesteld 01-11-2011, nr. 4 (b&w) Buitengebied Nijkerk 2009, 4de wijziging, Slichtenhorsterweg 57 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging van het plangebied 4

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro definitief RUIMTELIJKE ONDERBOUWING bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro Project gedeeltelijk vergroten IWO-centrale AMC DMB Kenmerk : T01/0914 DMB 2010 Adres/locatie : Meibergdreef 9 Omschrijving :

Nadere informatie

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJK E.O.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJK E.O. ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJKE.O. 30september2011 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN MATHENESSERDIJKE.O. betrokken persoonlijk vlot kundig helder dynamisch pragmatisch direct creatief BOdGRuimtelijkAdviesB.V.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Aspect Globaal toetsingskader oordeel Belangrijk aandachtspunt ja/nee. Rustig woongebied. nee. Ja, wel gedateerd 1994. nee

Aspect Globaal toetsingskader oordeel Belangrijk aandachtspunt ja/nee. Rustig woongebied. nee. Ja, wel gedateerd 1994. nee Quickscan milieu wijzigingsgebieden BP Centrum Hillegom Onderstaand is een overzicht gegeven van alle in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsgebieden. Middels een globale beoordeling van de aspecten

Nadere informatie

Eva Welten - van Gerwen Advies

Eva Welten - van Gerwen Advies Eva Welten - van Gerwen Advies Van: Mol, Raymond van Verzonden: dinsdag 2 september 2014 13:57 Aan: Niezen, Henk Onderwerp: RE: vooroverleg wijzigingsplan Dr. de Quayweg 76 in De

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze BESTEMMINGSPLAN GROLLOO - ROLDERSTRAAT 5

Gemeente Aa en Hunze BESTEMMINGSPLAN GROLLOO - ROLDERSTRAAT 5 Gemeente Aa en Hunze BESTEMMINGSPLAN GROLLOO - ROLDERSTRAAT 5 Vastgesteld, 26 september 2012 BESTEMMINGSPLAN GROLLOO - ROLDERSTRAAT 5 CODE 110113 / 26-09-12 GEMEENTE AA EN HUNZE 110113 / 26-09-12 BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Weth. Jansma. % Weth. Oskamvan. 3 13 Directeur secretaris k>

Weth. Jansma. % Weth. Oskamvan. 3 13 Directeur secretaris k> Leusden Advies aan het college van B&W Registratiekenmerk 192105 Agendanummer Af ios Ingekomen d.d 10 09 12 Behandeling d.d. 18 09 2012 Beslissingsbevoegd: Het college is bevoegd Openbaar Ja 3 Ja, na bekendmaking

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad

12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad Splitsing in gestapelde woningen, Koevoetstraat 41, 43, 47, 49 en 51 Status: VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro Middelkoop 96 in Leerbroek Planstatus: Identificatienr: ontwerp NL.IMRO.0707.WPLRBMiddelkoop96.ONT1 Datum:

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016 Planregels Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging augustus 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Buitengebied Noord 1e wijziging'

Nadere informatie

GEMEENTE OLST-WIJHE WIJZIGINGSPLAN OLST - DIEPENVEENSEWEG 17

GEMEENTE OLST-WIJHE WIJZIGINGSPLAN OLST - DIEPENVEENSEWEG 17 GEMEENTE OLST-WIJHE WIJZIGINGSPLAN OLST - DIEPENVEENSEWEG 17 Status: Vastgesteld Datum: 17 september 2013 GEMEENTE OLST-WIJHE 1314903 / 17-09-2013 WIJZIGINGSPLAN OLST - DIEPENVEENSEWEG 17 TOELICHTING

Nadere informatie

GEMEENTE BREDA WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD SOPHIASTRAAT - VALKENBERG

GEMEENTE BREDA WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD SOPHIASTRAAT - VALKENBERG GEMEENTE BREDA WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD SOPHIASTRAAT - VALKENBERG WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD SOPHIASTRAAT - VALKENBERG (EX. ART. 11 WRO) INHOUD. 1. Toelichting. 2. Voorschriften.

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel

Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel Plan: Wijzigingsplan Status: Ontwerp IDN: NL.IMRO.1652.WPHollevoortong-ON01 1. Aanleiding De initiatiefnemer is voornemens om Hollevoort ong. in Bakel

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Roedensestraat 7 Horssen in drie woningen

Roedensestraat 7 Horssen in drie woningen Ruimtelijke verkenning opdeling woonboerderij Roedensestraat 7 Horssen in drie woningen HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING JANUARI 2014 de locatie op de topogra sche kaart Ruimtelijke verkenning

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN BEELENWEG WILBERTOORD GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT. 21 JULI 2015 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN BEELENWEG WILBERTOORD GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT. 21 JULI 2015 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN BEELENWEG 16-18 WILBERTOORD 21 JULI 2015 vastgesteld 51-012 GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied...

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede'

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Toelichting Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Plantype Rapporttype Planidentificatie Status : Bestemmingsplan : Toelichting : NL.IMRO.1714.bp14dorpsplein9-VG01

Nadere informatie

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOEDDEOLIFANT,HITLAND 20oktober2011 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN LEEFGOEDDEOLIFANT,HITLAND Voorontwerp: Ontwerp: 18oktober2010 20oktober2011 betrokken persoonlijk vlot kundig helder

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel

Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel Inleiding Na beëindiging van de Agrarische onderneming in 1995 aan de turfstraat 7 te Sprundel is de huidige bestemming,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 SAB 2 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Herziening 6

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/4 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl

naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl Bestemmingsplan Buitengebied - 2012 voor beeldvormende raad naam opsteller: E. Wentink telefoonnummer: 399 678 e-mailadres: e.wentink@doetinchem.nl Voorstel: 1. De Nota van zienswijzen, Nota van wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd.

Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd. Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Geconsolideerd. 13 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige raadpleegbaarheid bestemmingsplan Buitengebied(eerste herziening) 3. Doel geconsolideerd

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BROEK IN WATERLAND - ATJEHGOUW 1-3 ONTWERP

BESTEMMINGSPLAN BROEK IN WATERLAND - ATJEHGOUW 1-3 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BROEK IN WATERLAND - ATJEHGOUW 1-3 ONTWERP Bestemmingsplan Broek in Waterland - Atjehgouw 1-3 CODE 1112111 / 12-10-12 GEMEENTE WATERLAND 1112111 / 12-10-12 BESTEMMINGSPLAN BROEK IN WATERLAND

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Vinkelsestraat 99/101 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever Dhr. F. van

Nadere informatie

Verwijderen bestemming Archeologie Sluiskiltunnel

Verwijderen bestemming Archeologie Sluiskiltunnel VerwijderenbestemmingArcheologieSluiskiltunnel identificatie planstatus Terneuzen wijzigingsplan identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0715.WPBG07VG99 17042014 ontwerp projectnummer: 24062014 vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Zwartschaap 22, 2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Zwartschaap 22, 2013 GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Zwartschaap 22, 2013 VASTGESTELD 24 september 2013 ONHERROEPELIJK 13 november 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande situatie...3

Nadere informatie

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: 928913 Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 17 juli 2013 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van mevrouw

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Wijzigingsplan Heeg- Noordzijde Weisleat t.o. De Burd 19

Wijzigingsplan Heeg- Noordzijde Weisleat t.o. De Burd 19 Wijzigingsplan Heeg- Noordzijde Weisleat t.o. De Burd 19 Vastgesteld WIJZIGINGSPLAN 3.6 Wro HEEG NOORDZIJDE WEISLEAT T.O. DE BURD 19 INHOUDSOPGAVE Toelichting 1.Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Binnenplanse

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h- L o o n b e d r ij f B r u g g e r s. 9 5 4 1 E E V l a g t w e d d e

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h- L o o n b e d r ij f B r u g g e r s. 9 5 4 1 E E V l a g t w e d d e R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g A g r a r i s c h- L o o n b e d r ij f B r u g g e r s W e d d e r s t r a a t 1 8 9 5 4 1 E E V l a g t w e d d e Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN SCOUTING HEMMELAND ONTWERP

BESTEMMINGSPLAN SCOUTING HEMMELAND ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SCOUTING HEMMELAND ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SCOUTING HEMMELAND CODE 1112112 / 09-05-12 GEMEENTE WATERLAND 1112112 / 09-05-12 BESTEMMINGSPLAN SCOUTING HEMMELAND TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED- WEST-LYTSEWIERRUM-NYLÂNSDYK 1

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED- WEST-LYTSEWIERRUM-NYLÂNSDYK 1 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED- WEST-LYTSEWIERRUM-NYLÂNSDYK 1 Bestemmingsplan Buitengebied-West- Lytsewierrum-Nylânsdyk 1 Code 099971 / 14-02-11 GEMEENTE LITTENSERADIEL 099971 / 14-02-11 BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Gemeente Kaag en Braassem. Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude, 2 e herziening. (Woudsedijk Zuid 45)

Gemeente Kaag en Braassem. Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude, 2 e herziening. (Woudsedijk Zuid 45) Gemeente Kaag en Braassem Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude, 2 e herziening (Woudsedijk Zuid 45) Datum: 19 april 2010 Status: vastgesteld 2 Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Kern Heesselt, Gerestraat 47-49. Gemeente Neerijnen

Ontwerpwijzigingsplan Kern Heesselt, Gerestraat 47-49. Gemeente Neerijnen Ontwerpwijzigingsplan Kern Heesselt, Gerestraat 47-49 Ontwerpwijzigingsplan Kern Heesselt, Gerestraat 47-49 Toelichting Bijlage Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: 7 januari 2015 Projectgegevens:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen 1. Gemert-Bakel Buitengebied herziening, april 2012; bestaande uit tien ontwikkelingen Adres Plan Oude bestemming Nieuwe bestemming 1. Milschot 36 in De Aanpassing bouwblok, Agrarisch bedrijf Agrarisch

Nadere informatie

Wijzigingsplan Halerweg 19 te Zwiggelte V A S T G E S T E L D

Wijzigingsplan Halerweg 19 te Zwiggelte V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Halerweg 19 te Zwiggelte V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Halerweg 19 te Zwiggelte V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting + bijlagen Regels Verbeelding 25 januari 2016 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WITTEVEEN, MR. J.B. KANWEG 20

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WITTEVEEN, MR. J.B. KANWEG 20 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WITTEVEEN, MR. J.B. KANWEG 20 Ruimtelijke onderbouwing Witteveen, Mr. J.B. Kanweg 20 Code 099946 / 17-09-09 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE 099946 / 17-09-09 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Nadere informatie