Calamiteiten plan "natte" infrastructuur Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteiten plan "natte" infrastructuur Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland"

Transcriptie

1 - 8 -

2 Calamiteiten plan "natte" infrastructuur 8. VOORLCHTNG 8.1 nleiding Als er een ongeval gebeurt, is er altijd en onmiddellijk een grote behoefte aan informatie, zowel van de pers als van omwonenden en andere belanghebbenden. n het beginstadium is die informatie meestal nog niet beschikbaar omdat de situatie nog onduidelijk is. n principe wordt een (pers-)voorlichting gegeven door de aanwezige persvoorlichter van de politie. Getracht wordt om op de locatie 1 persoon aan te wijzen die namens alle aanwezige instanties het woord voert. Dit bevordert de eenduidigheid van de boodschap. Meestal zal iemand van de politie als voorlichter optreden. Op het water is de politie niet altijd aanwezig en zal de voorlichting m.b.t. Rijkswaterstaat uitgevoerd worden door: het Dienstkringhoofd of Hoofd van Dienst (bij ncident); de voorzitter van het OT (bij Calamiteit), of de persvoorlichter; de voorzitter van het ATBT of de persvoorlichter (bij> Calamiteit). n de onderstaande tabel staan de diverse (RWS-) functionarissen omschreven die gedurende een bepaalde fase binnen de calamiteitenorganisatie de voorlichting mogen geven: Opschaling Woordvoerder Advlseur(s) Wat wel Wat niet ncident Dkr.Hoofd CPO-R" CC.., 'Feitelijke' informatie Juridische aspecten en Hoofd van Dienst ECM beleldsmatlqe zaken Calamiteit Voorzitter OT CPO-R, OT, CC, 'Feitelijke' informatie Juridische aspecten en ECM beleldsrnatine zaken > Calamiteit Voorzitter BT CPO-R, BT, AT, 100% zekere - Persvoorlichter ECM 2, Voorzitter informatie OT,CC Ramp Bumemeester Voorz. BT - -. Tabel 8.1 Schema persvoorlichting Toelichting bij tabel 8.1 Voorzitter OT (Operationeel Team): het Dienstkringhoofd met als vervangers: Hoofd Technische Dienst of Nautisch en Aquatische Dienst. Voorzitter BT (Beleidsteam): de HD met als vervangers: Hoofd AV enof WCB. Voorzitter AT (Alarmteam); Hoofd ANW. CPO-R = Coördinator Plaats Ongeval Rijkswaterstaat (de medewerker van Rijkswaterstaat die op de incidenllocatie aanwezig is en zich met de feitelijke afhandeling bezig houdt). ECM zit in het BT Calamiteiten Coördinator ANWW 8.2 'Feitelijke informatie' Feitelijke informatie is informatie welke direct betrekking heeft op de gebeurtenis. Zoals de volgende onderwerpen: wat is er gebeurd en op welke wijze; tijdstippen; (aantal) betrokkenen bij de gebeurtenis; betrokken instanties bij ongevalsbestrijding; werkwijze afhandeling; genomen (doorstromings-)maatregelen; vastgestelde schade aan het wegmeubilair. Hoofdafdelin nte raai Verkeer en Vervoer Calamltellen lan versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectle 8 Pa ina 8-1 van 8-3

3 Calamiteitenplan "natte" infrastructuur Ten aanzien van gevraagde info die niet door de woordvoerder verstrekt wordt (b.v. juridischebeleidsmatige zaken), wordt doorverwezen naar de afdeling EC. Hier zorgt men voor de juiste contactpersoon binnen Rijkswaterstaat (zie tabel 10.1). Hoofd EC is eindverantwoordelijk voor in- en externe communicatie. Hij geeft advies over het te volgen traject in de communicatie. EC is meer operationeel bij de communicatie betrokken (o.a. coördineren en faciliteren pers). EC moet van ieder ongeval (vanaf niveau "calamiteit") op de hoogte worden gebracht. Dit in verband met het beantwoorden van eventueel binnenkomende vragen van derden (o.a. pers). Coördinatie De afdeling EC (een medewerker) coördineert de pers in bijvoorbeeld een persconferentie, een televisie- of radio optreden. Op locatie is een andere medewerker verantwoordelijk voor coördinatie van de pers. Hij doet géén woordvoering maar verwijst naar het calamiteitencentrum (filmopnamen zijn wel toegestaan als dat de werkzaamheden niet hindert). De pers wordt opgevangen in de ruimte waar zij opnamen kunnen maken, kunnen schrijven en kunnen telefoneren. Het is verstandig een locatie te kiezen gescheiden van het OT, AT en BT. 8.3 Doelgroepen van de communicatie Communicatie richt zich meestal alleen op externen, maar internen zijn net zo belangrijk. Zij zullen dus op tijd, liefst voor de externen, moeten worden geïnformeerd. nternen: familie van eventuele slachtoffers (eigen medewerkers); ondernemingsraad; personeel. Externen: Pers; - Radio (landelijk, regio en lokaal); - Krant (landelijk, regio en lokaal); - TV (landelijk, regio en lokaal); Omwonenden; Overheden. Een aantal richtlijnen over de nformatievoorziening (persberichten, nterviews, etc.): Er wordt niet ingegaan op mogelijke gevolgen en oorzaken zolang daar geen duidelijkheid over bestaat. Men houdt zich puur bij de feiten; Geef (zo mogelijk) advies over omleidingen; Gebruik (bij voorkeur) géén vakjargon. 8.4 Communicatievormen nformatie kan op een tweetal manieren aan de media worden doorgegeven. Doorgifte kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Er kunnen voor de communicatie over de calamiteit verschillende middelen worden ingezet voor het overbrengen van de boodschap. Hieronder staan de belangrijkste vermeld: persbericht Coördinatie door de afdeling ECM dient te worden opgezet in overleg met de ijnverantwoordelijke calamiteiten coördinator ANWW en eventueel de HD. Het bericht moet in eerste instantie worden uitgestuurd naar ANP, landelijke kranten en belangrijkste regionale media. Hoofdafdelin nte raai Verkeer en Vervoer Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectie-8 Pa na 8-2 van 8-3

4 Calamiteiten plan "natte" infrastructuur Persconferentie Organisatie door de afdeling ECM. Deze moet worden opgezet wanneer het gaat om een ernstige calamiteit, altijd in overleg met de HD die in eerste instantie de woordvoering op zich dient te nemen in een dergelijke situatie. Telefonische toelichting Deze kan worden ingevuld door de persvoorlichter (ECM) in overleg met de calamiteiten coördinator ANWW en evt. de HD nterviews Deze kunnen worden afgegeven door de HD, de ijnverantwoordelijkel calamiteiten coördinator ANWW of de persvoorlichter. 8.5 Oefening en evaluatie Gedurende de te houden calamiteitenoefeningen is het van belang dat ook de communicatie en woordvoering aandachtig worden behandeld. Aan de hand van de resultaten en een nadere evaluatie kunnen in de organisatie de diverse afspraken verbeterd worden. Dit heeft tot gevolg dat de organisatie beter voorbereid zal zijn op toekomstige calamiteiten. Hoofdafdelin nte raai Verkeer en Vervoer Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectie-8 Pa ina 8 3 van 8 3

5 - 9 -

6 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur 9. COMMUNCATE EN BEREKBAARHED 9.1 Algemeen Voor een adequate calamiteitenorganisatie is een goede communicatie essentieel. Hiervoor zijn de volgende communicatiemiddelen binnen Directie Noord-Holland beschikbaar: iii 'C 'C Ë 'äi c: c: lj '"0 s: U (J ~.s 0 ro c- (J (J u z ë := ii: c: m ~ :::J c: (J äi c: ro Cl -... (J oe 0 E ~ c:.0 ro (J ro.s äi E.9 ro l) )( (J l:t zs ïu l) :: )( (J tii E.t: 0 (J äi 0- ro :: (J äi ro 0 E (,J - Z -c LL ::ie CD Cf) - ::ie ::E ou Locatie Verkeersoost Schellinqwoude Je Je Je Je Je Je Je Centrale Meldoost (Gemaal Jmuiden) Je Je Je Je Je X x Beleidsteam (Directie) x x x x x x x Calamiteiten Coördinator (Directie) x Je Je X X Je Je Operationeel Team (Dienstkrino) Je x x X Je Je Je Dienstkrina Noordzeekanaal Je Je Je X X X X Je Je Je Je X X X Je Meetdienst Jmuidenl Den Oever Je Je X X X X X 0 Tabel 9.1 Communicatiemiddelen per locatie 9.2 Nationaal Noodnet Naast het reguliere telefoonnet zijn het hoofdkantoor van RWS-DNH, de dienstkringen, de posten, de havenkantoren en diensten aangesloten op het Nationaal Noodnet. Dit noodnet is een separaat communicatienetwerk naast het openbare telecommunicatienetwerk. Het biedt de gebruikers maximale continuïteit van berichtenuitwisseling tijdens bijzondere omstandigheden. Het Nationaal Noodnet staat continue ter beschikking van de aangesloten instanties en is daardoor beschikbaar wanneer bijzondere omstandigheden dit vereisen. ongeacht het moment waarop deze zich voordoen. Bij normale omstandigheden is het Nationaal Noodnet (NN) een gesloten netwerk. Oe aangeslotenen kunnen elkaar uitsluitend bereiken middels een 5-cijferig nummer. Deze nummers staan vermeld in de jaarlijks uitgegeven "Telefoongids Nationaal Noodnet". Tijdens buitengewone omstandigheden komen de koppelingen met het openbare telefoon-. het semafoon- en het autotelefoonnet. alsmede noodnetten in naburige landen ter beschikking. De noodnet-nummers van alle instanties die relevant zijn voor de calamiteitenbestrijding van RWS- DNH. zijn weergegeven in de adressenlijst (bijlage Cl. Hoofdafdelin Calamiteiten lan versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectie-9 Pa na 9-1 van 9-4

7 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur 9.3 Computersystemen. n deze paragraaf worden het aquabel computersysteem beschreven waar Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland de beschikking over heeft. n hoofdlijnen wordt beschreven welke functie het systeem (kan) hebben binnen de calamiteitenorganisatie Aquabel Aquabel is een beslissingsondersteunend computersysteem bij de afhandeling van meldingen en calamiteiten. Het systeem is beschikbaar op alle dienstkringen, het Centraal Apparaat, het Gemaal, de meetdienst en Verkeerspost Schellingwoude. Ook is het bij andere RWS-directies beschikbaar. Aquabel voorziet in een volledige opneming van de melding, een snelle communicatie en doet, op grond van normeringen, aanbevelingen voor de te kiezen scenario's, strategie, tactiek en inzet. Ook geeft het systeem toegang tot adressenbestanden, een chemicaliênbestand en geografische informatiesystemen. De centrale computer, server staat in. Binnen de directie is de coördinator calamiteitenorganisatie aangesteld als algemeen beheerder voor de directie Noord-Holland. Het technisch beheer ligt bij EFA terwijl het gegevensbestandsbeheer in handen is van ANWW (Dhr. E.E.M. Nagelhout, tst. 561). Ae meldingen, zowel van in- als externe origine, dienen gemeld te worden aan en in het systeem te worden ingevoerd door het gemaal ( ) waarna middels semafoon de betreffende dienstkring(en) zal (zulen) worden gewaarschuwd. Op deze wijze is de complete meldings-informatie en het vervolg daarop voor ale betrokkenen toegankelijk. Melding Centrale (Gemaal Meldpost Jmuiden) oaoo Centraal App. Dienstkring Denstkring 1EA Systeem- Texel NZkanaal i... i T... beheer Havenkantoor Amstordam l:1.a.a.lliml Oude Schild Aquabel regio Oost Computer Server EA Centraal App. Dienstkring Dienstkring Dienstkring ANW'NANWH Texel Verkeerspast Texel Meetdienst NZkanaal ~ Den Burg Schellingwoude Den Helder Jmyiden Jmylden Amsterdam regio West Figuur 9.1 Doormeldingsoverzicht Aquabel vanuit de Centrale Meldpost (nat) Hoofdafdelin Calamiteiten lan verse 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectle 9 Pa na 9-2 van 9-4

8 Calamiteiten plan 'natte' nfrastructuur 9.4 Bereikbaarheid Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een adequate calamiteitenorganisatie is de bereikbaarheid. Een calamiteitenorganisatie, zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven, vereist de inzet van diverse teams op verschillende niveaus in de organisatie. Dit betekent dat de betreffende medewerkers te allen tijde bereikbaar moeten zijn (een ongeval houdt zich nou eenmaal niet aan kantoortijden) Bereikbaarheid DCC van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Een melding van een calamiteit komt tijdens kantooruren rechtstreeks via het alarmnummer of via de telefooncentrale hoofdkantoor bij de medewerkers van het DCC. De meldingen worden afgehandeld door de dienstdoende wachtfunctionaris van het DCC. Builen kantooruren komt een dergelijke melding binnen bij de verkeerscentrale Wijde Blik (24 uurs aanspreekpunt DCC). Aldaar wordt contact opgenomen met de dienstdoende wachtfunctionaris van het DCC. Deze betrokken functionaris bepaalt naar gelang van de omstandigheden of: a) De regio moet worden gealarmeerd; b) De DG, of bij diens afwezigheid, het betrokken directieraadslid moet worden gealarmeerd, de DG beslist of de minister of SG al dan niet wordt gealarmeerd; c) De directie Voorlichting van het ministerie moet worden gealarmeerd; d) Andere Directoraat-Generaals van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat moeten worden gealarmeerd; e) Logistieke ondersteuning noodzakelijk is Bereikbaarheid Directie Noord-Holland Voor de ontvangst van meldingen zijn twee 24-uurs aanspreekpunten binnen de directie Noord- Holland aangegeven. Het Gemaal Jmuiden (tel ) fungeert als 24-uurs meld post van calamiteiten in de natte infrastructuur en de verkeerscentrale Wijde Blik (tel ) fungeert als 24-uurs meldpost voor calamiteiten in de droge infrastructuur. Vanuit deze twee centrales worden medewerkers van dienstkringen en diensten gealarmeerd en geïnformeerd. Verdere registratie en opschaling vindt ook plaats via de twee meldposten. ndien meldingen binnen kantooruren op het directiekantoor is of bij de dienstkringen binnenkomen, wordt altijd door verwezen naar de meldposten of worden de meldposten geïnformeerd door de functionaris die de melding afhandelt. Alle wachtschema's met wachtdoende functionarissen, telefoonnummers, piepemummers etc. van de dienstkringen, meetdienst Boezem en calamiteitenwacht, WVO-wacht en voorlichting zijn bekend bij de 24-uurs meldposten 9.5 Toegankelijkheid kantoor directie Noord-Holland te en nterne ondersteuning. Het hoofdkantoor te is tijdens werkdagen normaal toegankelijk tussen uur en uur. ndien zich calamiteiten voordoen buiten kantooruren en het alarmteam enof beleidsteam dient bijeen te komen kan het gebouw door de beleidsmedewerker crisisbeheersing worden geopend. Het gebouw is op werkdagen voor medewerkers toegankelijk van uur tot uur. Overwerk buiten de openingstijden is alleen mogelijk voor groepen en in geval van calamiteiten zoals b.v. ook automatiseringsproblemen. Hoofdafdelin Revisie: 0 Calamiteiten lan versie 3.0 Ooc.naam: Sectie-9 Pa na 9-3 van 9-4

9 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur Extra opening is alleen mogelijk na voorafgaande afspraak, b.v. een weekeinde-aktie van ANWH (afd. Handhaving) en in geval van calamiteiten. Ook in geval van dringende persoonlijke aard, b.v. iemand gaat op vakantie en zijn paspoort ligt nog op kantoor, wordt toegang verleend. Via het centrale nummer krijgt men altijd antwoord. Buiten kantooruren wordt via een antwoordapparaat verwezen naar het telefoonnummer van de Verkeerscentrale Wijde Blik. Zij verwijzen, indien noodzakelijk naar de NVD Aerdenhout. NVD-Beveiliging te Aerdenhout is key-holder voor gebouw Schonenvaert; de meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar. Het alarmnummer is Een aantal mensen is in het bezit van een persoonlijke autorisatie t.w. gebouwbeheer en coördinator calamiteitenorganisatie (J.G.T.E. Kramer). Zij kunnen zelfstandig aan de NVD te Aerdenhout opdracht geven het gebouw te openen. Door middel van bindingssemafoondienst is altijd de gebouwbeheerder bereikbaar voor de NVD. ndien het gebouw buiten kantooruren daadwerkelijk geopend wordt, draagt gebouwbeheer zorg voor het naar behoefte opstarten van installaties (verwarming en ventilatie) en de facilitaire ondersteuning als: Receptie en telefoonbezetting Restauratieve verzorging Beveiliging Reproduktie Hoofdafdelin Calamiteiten lan versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectle-9 Pa ina 9-4 van 9-4

10

11 10. NAZORG' 10.1 nleiding 2 Calamiteiten plan 'natte' infrastructuur Wanneer men de crisis onder controle heeft, komt aan de feitelijke rampbestrijding een einde. De directe operationele inzet kan grotendeels worden beëindigd. Dit betekent echter niet dat er géén bijzondere problemen meer zijn. Er is nazorg nodig. Nazorg is van de rampbestrijding te onderscheiden doordat: het gevaar is geweken; de aandacht verschuift naar andere problemen; andere diensten en organisaties bij de aanpak moeten worden betrokken of diensten als brandweer, politie en GGD een andere rol moeten gaan spelen; de problemen via een andere werkwijze dienen te worden aangepakt, omdat de bevolking er veel nadrukkelijker bij dient te worden betrokken. Over het gevoerde beleid moet verantwoording worden afgelegd, zeker binnen de eigen gemeente, maar soms ook aan andere bestuursorganen. n dat verantwoordingsproces spelen de media een niet te onderschatten rol. Er zal echter ook zorg nodig zijn voor andere problemen. zoals bijvoorbeeld schadebeperking, herstelwerkzaamheden enof wederopbouw, financiëlejuridische afhandeling.. n dit hoofdstuk wordt aangegeven welke problemen zich in de nazorg kunnen voordoen en door wie en hoe deze het best kunnen worden aangepakt. Net als voor de rampbestrijding geldt dat de nazorg primair tot de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten wordt gerekend. Voorlichting (zie tevens H8) blijft ook tijdens de nazorg veel aandacht vergen. Veelal zal de rampbestrijding geleidelijk overgaan in de nazorg. Zo'n geleidelijke overgang kan het nadeel hebben dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan het bijzondere karakter van de nazorg. Daarom verdient het aanbeveling om - zo mogelijk - de overgang van rampbestrijding naar nazorg te markeren door een moment van bezinning en een beslissing over een globaal plan van aanpak. De belangrijkste problemen waarmee men in de nazorg van doen heeft, zijn: het voorkomen van een vervolg ramp; het op gang brengen van het dagelijks leven; medische en sociale zorg voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners; het behandelen van schadeclaims; huisvesting en wederopbouw. Problemen die tijdens de nazorgfase minder aandacht vergen - omdat ze tijdens de rampbestrijding al zijn aangepakt - zijn: het bergen van slachtoffers; evacuatie; het vrijmaken van de (water)wegen; het gedeeltelijk (desnoods op provisorische wijze) hervatten van de dienstverlening door nutsbedrijven. De rampbestrijding duurt enkele dagen tot een paar weken (uitloop tot een paar weken is in ontwikkelde landen, met goede rampbestrijdingsorganisaties overigens een zeldzaamheid). De nazorg die volgt, duurt ongeveer tienmaal zo lang: van enkele maanden tot soms een jaar. De behandeling van schadeclaims kan nog langer duren., Dit hoofdstuk is identiek met het calamiteiteplan voor de 'droge infrastruur' 2 Handleiding rampbestrijding; 's-gravenhage: VUGA Hoofdafdelln Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Ooe.naam: Sectle-10 Pa lna 10-1 van 10-5

12 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur 10.2 Doelstelling en doelgroep Bij nazorg zijn drie stadia te onderscheiden: preparatie; planning; uitvoering. Preparatie n het eerste stadium (preparatie) kan dit hoofdstuk vooral van nut zijn voor bestuurders. Zij dienen maatregelen te nemen ter voorbereiding op een nazorgsituatie: verantwoordelijke personen aanwijzen en voorwaarden scheppen waaronder deze hun werk kunnen doen. Planning Na een ramp, in het tweede stadium (planning), kan deze tekst met name gebruikt worden door de opsteller van een plan van aanpak, maar kan ook van nut zijn voor bestuurders. Uitvoering Tenslotte kan dit hoofdstuk in het derde stadium (uitvoering) gebruikt worden door hoofden van dienst. Daarbij moet overigens worden aangetekend dat de hoeveelheid detailinformatie beperkt blijft. Ook in dit stadium kunnen bestuurders er gebruik van maken Preparatie De preparatie kan bestaan uit het aanwijzen van voor planning en uitvoering verantwoordelijke diensten, afdelingen en functionarissen. Het initiatief daartoe dient uit te gaan van dezelfde functionaris die ook verantwoordelijk is voor de preparatie op de rampbestrijding. De planning is een taak die dient te worden toebedeeld aan iemand met een goed overzicht van de verschil~ende beleidsterreinen, die tijdens de rampbestrijding voor deze taak kan worden vrijgemaakt. Als het op uitvoering van de nazorg aankomt zijn er in het algemeen vijf problemen te onderscheiden. Voor ieder daarvan wordt hieronder aangegeven welke diensten belast dienen te worden met de coördinatie van (een onderdeel) van de uitvoering. Probleem Verantwoordelijke diensten Het voorkomen van een vervotorarnp Brandweer, politie, GGD en milieudienst Het op gang brengen van het dagelijks leven (Nuts}bedrijven, waterschappen, Rijkswaterstaat, PTT Telecom, Gemeentewerken Medische en sociale zorg voor slachtoffers, GGD nabestaanden en hulpverleners. Het behandelen van schadeclaims Afdelina iuridische zaken Huisvestina en herstelwederopbouw Sociale Dienst en AfdelinQ Volkshuisvestina Tabel 10.1 Problemen binnen nazorg en verantwoordelijke diensten Net als bij rampbestrijding als zodanig zal het nodig zijn om andere diensten dan brandweer, politie en GGD bij de voorbereiding te betrekken. n de praktijk blijkt dat vaak heel moeilijk. Een mogelijkheid is om deze voorbereiding onderdeel te maken van een opleiding crisismanagement. Dat heeft het bijkomende voordeel dat er deskundigen worden ontwikkeld die breder toepasbaar zijn dan alleen na een ramp in 'engere' zin. Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectie 10 Pa ina 10-2 van 10-5

13 Planning Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur Zoals eerder genoemd verdient het aanbeveling om - zo mogelijk - de overgang van rampbestrijding naar nazorg te markeren door een moment van bezinning en een beslissing over een globaal plan van aanpak. Dat kan, maar hoeft niet altijd formeel te gebeuren in het college, een raadscommissie of in de raad. Met het maken van een plan van aanpak zal nog tijdens de rampbestrijding een begin moeten worden gemaakt. Zo'n plan zal ontworpen moeten worden door iemand met een goed overzicht van de diverse beleidsterreinen, die tijdens de rampbestrijding voor deze taak kan worden vrijgemaakt. Het plan zal moeten beginnen met een inventarisatie en een analyse van de problemen. Behalve van een beschouwing van de feitelijke situatie kan daarbij gebruik worden gemaakt van de kenmerkende nazorgproblemen per ramptype (zie hoofstuk 1, tabel 1.2). Belangrijk is dat vervolgens diensten en afdelingen worden aangewezen die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de aanpak van deze problemen. Zonodig wordt ingegaan op de bijzondere bevoegdheden die in het kader van de nazorg noodzakelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan de wijze waarop samengewerkt gaat worden met anderen, zoals particulieren, bedrijven, andere overheden en de bevolking in het algemeen. Tenslotte zullen afspraken over rapportage moeten worden vastgelegd. Checklist planning analyse problemen; aanwijzen dienstenafdelingen; bijzondere bevoegdheden; coördinatiestructuren; prioriteiten; samenwerking; rapportage. Vaak zal er voorpekozen worden om het plan van aanpak vergezeld te laten gaan van een eerste verantwoording over het tijdens de rampbestrijding gevoerde beleid. Behalve een chronologisch verslag van de gebeurtenissen en een overzicht van eventuele slachtoffers en van schade kan aandacht besteed worden aan de werkzaamheden van uitvoerende diensten en aan de belangrijkste processen die hebben plaatsgevonden. Van groot belang is een analyse van de oorzaak van de ramp, vooral met het oog op het voorkomen van een vervolgramp. Met het aangeven van problemen die zich hebben voorgedaan, wordt een voorzet gegeven voor het plan van aanpak voor de nazorg. Checklist verantwoording chronologisch verslag; slachtoffers; schadeeffecten op lange termijn; werkzaamheden diensten; oorzaak; problemen.... Er dient rekening mee te worden gehouden dat in een later stadium een veel diepgaandere verantwoording nodig is, waarin ook strafrechtelijke zaken aan de orde kunnen komen. Hoofdafdelin Calamiteiten lan versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectie-10 Pa ina 10-3 van 10-5

14 Uitvoering Calamiteiten plan 'natte' infrastructuur ndien men het noodzakelijk acht om de nazorg - of een deel daarvan - als project aan te pakken, verdient het overweging om het beleidsteam (het beleidsgedeelte) als (verantwoordelijke) stuurgroep te beschouwen. Voor dat doel zal de rampenstaf moeten worden uitgebreid met leidinggevenden uit daarvoor in aanmerking komende diensten. n de meeste gevallen kan nazorg echter beter beschouwd worden als een normaal onderdeel van de taak van de verschillende afdelingen en diensten. De burgemeester, die bij de rampbestrijding en bij voorbereiding en planning van nazorg een hoofdrol' speelt, kan ook in de uitvoering nog een belangrijke rol vervullen. Hij. heeft in het algemeen mogelijkheden de bevolking te mobiliseren die anderen niet gegeven zijn. Na een ramp dient door zeer velen, in korte tijd, een bijdrage te worden geleverd aan de nazorg. n veel gevallen zal deze bijdrage uit vrije wil geleverd worden. Van het gemeentebestuur vraagt dat om een aanpak die enerzijds inspeelt op de ideeên en mogelijkheden van groepen en instellingen binnen en buiten de gemeente. De uitvoering van nazorg vraagt om goede contacten met o.a.: particuliere organisaties; bedrijfsleven; provincie; de pers; Rijksdiensten; Gemeenten Medische en sociale zorg n deze paragraaf wordt één van de vijf genoemde problemen van de nazorg nader beschreven. Het betreft dan het probleem: medische en sociale zorg voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Van dit probleem worden de aspecten: karakteristiek, aandachtspunten en betrokken, beschreven Karakteristiek Rampen zijn schokkende ervaringen voor slachtoffers, familie, bekenden en hulpverleners. Hoewel iedereen schokkende ervaringen op eigen wijze verwerkt en de aard van de ervaring mede bepalend is, zijn er over het verwerkingsproces toch enkele algemeen geldende uitspraken te doen. De verwerking van een schokkende ervaring wordt vergemakkelijkt door daarover zo snel mogelijk te praten. Naast de hulp van familie, buren, collega's enz. die daarvoor kan worden ingezet, is het ook mogelijk van deskundige hulp gebruik te maken in de periode direct na de gebeurtenis. Velen neigen er echter toe om een gesprek daarover uit de weg te gaan. Zonder hun keuzevrijheid te kort te doen, zal toch enige aandrang moeten worden uitgeoefend om een dergelijk gesprek tot stand te brengen. Ervaring heeft geleerd dat wanneer de eerste opvang goed is geweest, de verwerking vergemakkelijkt wordt Aandachtspunten Aan de voorbereiding op dit proces door middel van voorlichting en opleiding moet nog veel gebeuren. n de toekomst zal, zowel bij de brandweer als de politie, als in de (geestelijke) gezondheidszorg, aandacht hiervoor in het dagelijkse werk geïntegreerd moeten worden. Met de feitelijke (psycho-sociale) opvang van slachtoffers, verwanten en hulpverleners zal tijdens de acute fase een begin worden gemaakt. Hoofdafdelin Calamiteiten lan versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectie-10 Pa lna 10-4 van 10-5

15 Calamiteiten plan 'natte' infrastructuur Een belangrijk uitgangspunt en misschien wel het belangrijkste bij psycho-sociale hulp ná calamiteiten is, dat het normale mensen in een abnormale situatie betreft. Kenmerken van psycho-sociale zorg zijn onder meer: de hulp wordt aangeboden aan slachtoffers, verwanten en hulpverleners; de hulp bestaat uit het stimuleren van de verwerking van schokkende ervaringen; de hulp, die in principe met medewerking van reguliere instellingen wordt geboden, is van beperkte duur; betrokkenen met grote verwerkingsproblemen worden na de vastgestelde periode doorverwezen naar reguliere instellingen (zoals RAGG's) voor verdere hulp Betrokkenen Tenzij andere afspraken hierover zijn gemaakt voor bijzondere situaties, heeft de politie ook tot taak de nabestaanden op de hoogte te stellen. Daarna dienen anderen de begeleiding voor zover nodig over te nemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door dominees, pastores en huisartsen. De psycho-sociale hulpverlening gebeurde tot voor kort op weinig gecoördineerde wijze, omdat er geen structuur bleek te bestaan voor directe psycho-sociale hulp onder bijzondere omstandigheden. Bovendien bestond er geen duidelijkheid over wie er verantwoordelijk was voor dit type hulp. Bij de psycho-sociale hulpverlening ná calamiteiten zullen de GGD'en, evenals bij de geneeskundige hulp bij rampen, in hun gebieden een centrale rol vervullen. Zij zullen aangeven hoe deze hulp in hun gebied georganiseerd zal worden, welke instellingen daaraan zullen meewerken, etc. Als de psychosociale nazorg om centrale coördinatie of ondersteuning vraagt zal deze worden verzorgd door het verantwoordelijke ministerie (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur). Binnen Rijkswaterstaat directie Noord-Holland is een team gevormd dat voor interne opvang bij schokkende gebeurtenissen ingeschakeld kan worden. Het team bestaat uit rayonchefs vertrouwenspersonen en de bedrijfsmaatschappelijk werker. De rayonchef zorgt voor de allereerste opvang van de. getroffen medewerker. Vervolgens kan op advies van de rayonchef de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden voor verdere begeleiding. De informatie uit gesprekken met getroffenen is vertrouwelijk en wordt zeer zorgvuldig behandeld. Bij grote of zeer ernstige gebeurtenissen is het mogelijk het nstituut voor Psychotrauma in te schakelen. Bij het Centraallnformatiepunt van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland (tel ) is een kaartje met contactpersonen en telefoonnummers, een brochure en een video "Geraakt" over schokkende gebeurtenissen op het werk beschikbaar. Hoofdafdelin Calamteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Sectle-10 Pa ina 10-5 van 10-5

16 11 -

17 Calamiteiten plan 'natte' infrastructuur RijkswaterstaatDirectieNoord-Holland 11. PROCESBEHEERSNG Oefening Jaarlijkse calamiteitenoefeningen Jaarlijks wordt op initiatief van de Coördinator Calamiteitenorganisatie in overleg met de dienstkringen een oefenplan voor de calamiteitenorganisatie opgesteld. Om de afstemming van de organisatie binnen Rijkswaterstaat, gemeente en andere overheden en bestrijdingsorganisaties op beleidsmatig en operationeel niveau te beproeven, zullen ook op dit niveau oefeningen gehouden worden. De oefeningen variëren in omvang en soort. n eerste instantie zal kleinschalig geoefend worden, geleidelijk kunnen meer aandachtsvelden worden geoefend, zowel in bestuurlijk als in technisch opzicht. Eerst zal een aantal oefeningen worden georganiseerd waarbij onderdelen van de plannen worden getest; bijvoorbeeld de effectiviteit van het verbindingssysteem met inbegrip van de alternatieven, de snelheid waarmee het beleids- en operationeel team beschikbaar en opgetuigd zijn. Hierna volgen meer uitgebreide oefeningen met inbegrip van een zodanige toestand dat het functioneren van de leiding van de calamiteitenbestrijding en alle daarbij betrokken functionarissen getest worden. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij het oefenbeleid van gemeenten, provincies en andere relevante hulpverleningsorganisaties. Evaluatie van oefeningen Aansluitend aan een gehouden oefening zal (afhankelijk van de omvang) een evaluatie door het alarmteam dan wel het operationeel team plaatsvinden. Aan de hand van de gemaakte aantekeningen tijdens de oefening zal (zonodig) een evaluatierapport worden opgesteld met aanpassingsvoorstellen (mutaties) voor het calamiteitenplan en de calamiteitenbestrijdingsplannen Evaluatie en onderhoud Noodzaak Het calamiteitenplan en de op te stellen calamiteitenbestrijdingsplannen moeten up-te-date worden gehouden door een periodieke (minimaal een jaarlijkse) controle van het calamiteitenplan en alle gegevens daarin. Door de werking van de calamiteitenbestrijding te evalueren, kan van eventuele fouten worden geleerd en kan het plan worden verbeterd. De evaluatierapporten worden, in verband met de beleidsmatige planmatige aspecten, opgesteld door de relevante Rijkswaterstaat afdeling. ndien nodig worden op basis van de evaluatierapporten aanpassingsvoorstellen voor het calamiteitenplan en de calamiteitenbestrijdingsplannen gedaan. Jaarlijkse evaluatie calamiteiten plan Jaarlijks wordt een evaluatierapport - ten behoeve van het operationeel team - opgesteld van alle ontvangen meldingen binnen Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. De gegevens hiervoor worden uit Aquabel gehaald. Tevens wordt de wachtdienstregeling en de bereikbaarheid van de calamiteitenorganisatie in dit kader geëvalueerd. Evaluatie van ernstige ongevallen en calamiteiten Van alle ernstige ongevallen en calamiteiten wordt een evaluatierapport opgesteld door het operationeel team enlof het alarmteam. Na het optreden van een ernstig ongeval of een calamiteit wordt binnen 2 weken een eerste schriftelijke globale evaluatie opgemaakt. Bij de evaluatie wordt in ieder geval aandacht geschonken aan: de omstandigheden als gevolg waarvan de calamiteit kon optreden; eventuele slachtoffers; de ontstane economische schade; de gekozen oplossing; de noodzakelijke vervolg-werkzaamheden; de verstrekte en nog te verstrekken informatie; Calamiteiten lan, versie 3.0 Ooc.naam: Sectle 11 Pa ina 11-1 van 11-2

18 ..) Calamiteiten plan 'natte' infrastructuur de samenwerking met derden (gemeente, water- hoogheemraadschap, politie, brandweer, aannemers, etc.); de direct noodzakelijke aanpassingen aan het calamiteiten(bestrijdings-)plan; de eerste financiële gevolgen van de calamiteit; de te verwachten vervolgschade; de noodzakelijke nazorg. Voor het opstellen van een goede evaluatie is het noodzakelijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium van een ernstig ongeval calamiteit actief informatie wordt verzameld. Het beleidsteam operationeel team zal hiertoe een functionaris aanwijzen die het evaluatierapport moet opstellen. Naast schriftelijke verslaglegging kan ook het maken van foto's. film of video nuttig zijn. Voor een inventarisatie van de schade zal aan de betrokkenen moeten worden gevraagd deze schade met behulp van een standaardformulier te melden Mutaties en vaststelling Het concept calamiteitenplan wordt vastgesteld door het Directie Team. Ook de op te stellen calamiteitenbestrijdingsplannen worden voorgelegd aan dit team. Het calamiteitenplan wordt tenminste eenmaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk blijkt geactualiseerd. ngrijpende wijzigingen van het calamiteitenplan of de calamiteitenbestrijdingsplannen worden voorgelegd aan het Directie Team. Kleine wijzigingen of mutaties van het calamiteitenplan worden voorgelegd aan de dienstkringhoofden of hoofden van dienst. Het opzetten (fase 1), implementeren (fase 2) en onderhouden (fase 3) van de calamiteitenorganisatie is schematisch weergegeven in figuur FASE', l ~_.noroan...~ :, ~"_M_M.._.._......_... _~,.._.._--J ----.l NalOfV & Evaluatle Figuur 10.2 Schematische weergave voor het opzetten en onderhouden van een adequate calamileitenorganisatie Hoofdafdelin Revisie: 0 Calamiteiten lan, versie 3.0 Ooc.naam: Sectie 11 Pa na 11-2 van 11-2

19 - 12

20 BJLAGE: A Actiecentrum Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur BEGRPPENLJST De plaats van waaruit een dienst of organisatie de eigen bijdrage aan de rampbestrijding regelt. Alarmeren Het geven van een attentiesignaal dat, al of niet via hetzelfde medium, dient te worden gevolgd door een oproep (eenhedendiensten) of een waarschuwing (o.a. het publiek). Beleidscentrum De plaats waar het beleidsteam functioneert. Beleidsteam (BT) Orgaan, waarbinnen onder voorzitterschap van de burgermeester of Commissaris der Koningin besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt. Berichtencentrum Het centrum dat belast is met de verwerking van alle inkomende en uitgaande berichten. Besmetting De neerslag enof absorptie van radioactief materiaal, biologische of chemische (strijd)middelen of andere (industriële) chemische producten op en door gebouwen, terrein, materieel, voedingsmiddelen en personen. Bevoegd gezag A naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepaling de burgermeester, de voorzitter van de regionale brandweer, de Commissaris der Koningin, de Minister van Binnenlandse Zaken. Bijstand Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag. Calamiteit Een niet-routinematige gebeurtenis die buiten het normale werk patroon valt en die bovendien een acute bedreiging vormt of zou kunnen vormen voor de taakuitvoering van Rijkswaterstaat enof de samenleving en waarbij de samenwerking verder gaat dan de gewone, dagelijkse aanpak. Commandant Rampterrein De commandant die, onder het opperbevel van de burgermeester, in het rampterrein leiding geeft aan eenheden. Commando Rampterrein De commandant rampterrein met zijn operationele staf. Coördinatie Centrum De plaats waar de (coördinerende) burgermeester en zijn rampenstaf, inclusief de operationeel leider, zijn ondergebracht (gemeentelijk, intergemeentelijk dan wel regionaal in te richten). CT? Coördinatie Team Plaats ncident: een team waarin de leidinggevenden van de hulpverleningsorganisaties gezamenlijk overleggen en beslissingen nemen op basis van gelijkwaardigheid. Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Pa na A-1 van A4

21 Evacuatie Calamiteiten plan 'natte' nfrastructuur RijkswaterstaatDirectie Noord-Holland Een door de overheid gelaste verplaatsing van groepen personen in Nederland met daaronder begrepen: vervoer(-sbegeleiding}, opneming, verzorging en terugkeer van deze groepen, de voorbereiding daarvan en de nazorg. Gemeentelijke Rampenstaf Het door de burgemeester samengestelde orgaan dat hem bij het voeren van het opperbevel over de rampbestrijding bijstaat. Geneeskundige hulpverleningsketen De keten van samenhangende en georganiseerde redding-, medische- en paramedische handelingen, vanaf het opsporen van de gewonden, tot het moment dat verdere behandeling in een ziekenhuis niet meer nodig is. Gewondennest Een eerste verzamelpunt van gewonde slachtoffers in het rampterrein Hulpverleningsgebied Dat deel van het rampterrein waarop de hulpverlening zich.. concentreert omdat daar sprake is van waanieembare of te verwachten schade aan de gezondheid van grote aantallen personen of aan grote materiële belangen. ncident Een onverwachte gebeurtenis. nzetvak Het aangewezen gedeelte van het rampterrein, waarin een daarvoor bestemde rampbestrijdingseenheid zijn opdracht uitvoert... mi Melding Een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. Ondersteuning Het geheel van secretariële, logistieke en verbindingstechnische voorzieningen, dat ten doel heeft een staf of een beleidsteam te laten functioneren. Ontruiming Het voor korte duur verlaten van de verblijfplaats op een advies van parate diensten. Brandweer en politie kunnen direct tot een dergelijk advies overgaan, indien daarvoor, binnen aan te geven grenzen, een Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Pa na A-2 van A4

22 Calamiteiten plan 'natte' infrastructuur RijkswaterstaatDirectieNoord-Holland mandaat is verstrekt. Een voorwaarde daarbij kan zijn dat zij de ontruiming zelf in goede banen kunnen leiden (vergelijk: evacuatie). Operationeel centrum Een locatie waar onder leiding van de operationele leider de uitvoeringcoördinerende functie van een gemeentelijke rampenstaf wordt uitgeoefend. Operationeel leider De functionaris in de gemeentelijke rampenstaf (GRS) die door het bevoegd gezag is aangewezen om de operationele leiding uit te oefenen. Hij adviseert de burgemeester in het beleidsteam over operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het operationeel team in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering daarvan. Operationeel team Een team van vertegenwoordigers van de betrokken dienstenorganisaties in een gemeentelijke of provinciale rampenstaf dat onder leiding van respectievelijk de operationeel leider (GRS) of de staf-coördinator (PRS) een gecoördineerde uitvoering van de rampbestrijding bevordert. Operationele leiding De bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester geven van bindende aanwijzingen aan commandantenhoofden van de rampbestrijding samenwerkende zelfstandige diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van de commandantenhoofden van de dienstèn aangaande de wijze van uitvoeren van de taken. Opperbevel Opperbevel duidt op twee samenhangende noties: enerzijds de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid, anderzijds de zeggenschap over ieder die aan de (ramp)bestrijding deelneemt, zulks in het bijzonder met het oog op een goede coördinatie. Opschaling Het opzetten van de calamiteitenorganisatie vanuit 't dagelijks functioneren van de diverse diensten. Opvangcentrum Provinciaal De plaats waar niet-gewonde en (behandelde) lichtgewonden worden ondergebracht in afwachting van de mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen woongelegenheid of onderbrenging elders. Coördinatiecentrum De plaats waar de Commissaris van de Koningin en zijn provinciale rampenstafzijn gezeteld. Provinciale Rampenstaf Het door de Commissaris van de Koningin samengestelde orgaan dat het bijstaat bij zijn coördinerende en bijstand regelende taak in de rampenbestrijding. Ramp Hoofdafdelin Een gebeurtenis als zodanig benoemd door de burgermeester: 1. waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen dan wel grote materiële belangen in ernstige mate bedreigd worden en 2. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillend vakgebied vereist is. Calamiteiten lan, verse 3.0 Revisie: 0 Pa ina A-3 van A4

23 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur Rampbestrijdingsplan Het samenstellen van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is (Met "plaats" wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar ook een object of een traject (spoorweg, weg)). Rampenbestrijding Het geheel van overheidsmaatregelen ter bescherming van de bevolking en gericht op de beperking of verzachting van de gevolgen van grote ongevallen en rampen. Rampenplan Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of een dreigende ramp gehandeld dient te worden ten einde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en de gevolgen daarvan te komen. Rampgebied Deel van het Nederlands grondgebied waarvoor buitengewone omstandigheden in de zin van de Rampenwet zijn afgekondigd. Rampterrein Het door de opperbevelhebber aangewezen gedeelte van een gemeente waarbinnen bijzondere regimes gelden ten aanzien van de handhaving en het herstel van openbare veiligheid en openbare orde. Veiligheidszone Een gebied rond het rampterrein dat de politie in staat stelt het rampterrein af te zetten af te schermen. Versterking Aanvullend potentieel uit eigen dienst. Verzamelplaats gewonden Een plaats waar gewonden bijeengebracht worden, waar door georganiseerde hulpverleners een voortgezette triage plaatsvindt, ten behoeve van het bepalen van de behandel- en vervoersurgentie, levensreddende en stabiliserende behandelingen worden verricht en waar zij gereed gemaakt worden voor verder vervoer naar een ziekenhuis. Waarschuwen Betrokkenen informeren over een gevaar en het daarbij geven van een gedragsadvies. El 111 B Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Pa lna A-4 van A-4

24 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur BJLAGE: B lij AN Hoofdafdeling water LJST VAN AFKORTNGEN ANW ANV Afdeling waterhuishouding van RWS-DNH Afdeling vaarwegen en waterkeringen van RWS-DNH ANM Meetdienst van RWS-DNH AVC mi BHV BsT BT Algemeen Veiligheidscoördinator Bedrijfshulpverlening Bestrijdingsteam Beleidsteam BZK mi CC CCO Ministerie van Binnenlandse Zaken Calamiteiten Coördinator ANWW Coördinator CalamiteitenOrganisatie Rijkswaterstaat directie Noord-Holland CdK Commissaris der Koningin CMP Centrale Meldpost CMJ CNB CORT COH Centrale Meldpost tjsselrneer Centraal Nautisch Beheer Commando Rampterrein Commando haakarm container CPA Centrale Post Ambulancevervoer CPO Coördinator Plaats Ongeval CTP CoördinatieTeam Plaats ncident CUGS CVZ Commandant Commandant Uitgangsstelling Verzorgingsgroep Hoofdafdelin Revisie: 0 Calamiteiten lan, versie 3.0 Pa ina 8-1 van 8-4

25 DCC DKH DNH DKr Departementaal Coördinatie Centrum Dienstkringhoofd Directie Noord-Holland Dienstkring Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur EZ Ministerie van Economische Zaken GGD GHA GHOR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen HGN.. HD HV Hoofd Gewonden Nest Hoofdingenieur-directeur Hulpverleningsvoertuig M W KLPD KNBRD KNRM KWC! LCC ncident Management Hoofdafdeling ntegraal Verkeer en Vervoer van RWS-DNH Korps Landelijke Politie Diensten Koninklijke Nederlandse Bond voor het r~dden van Drenkelingen Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Kustwachtcentrum Landelijk CoördinatieCentrum ( 'oude term') LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 0 Ooc.naam: Bïla e B.doc Pa ina B 2 van B-4

26 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur Rijkswaterstaat Directie Noord-Hotland M m Nec NN NRK NS NZK m osc OT avo lil lij RAC RKZ RVM RZA RV RWS Medisch Leider Nationaal CoördinatieCentrum Nationaal Noodnet Nederlands Rode Kruis Nederlandse Spoorwegen Noordzeekanaal On Scene Coördinator Operationeel Team Officier van Dienst Regionale AlarmCentrale Rijksinstituut voor Kust en Zee Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater Rijksverkeerinspectie Rijkswaterstaat SAMJ Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding Jsselmeergebied SAR SGMA STRAPS saw Search and Rescue Snel inzetbare groep ter medische assistentie Situatierapporten Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding Waddenzee Revisie: 0 Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Pa ina B 3 van 8-4

27 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur 0 TS mi UGS! VC VCNH VROM V&W fa WBS WGHR WVC Tankauto Spuit Uitgangsstelling Verbinding-Commandowagen Verkeerscentrale Noord-Holland (VC 'De Wijde Blik') Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wet BodemBescherming Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur WVO E E 0 Wet Verontreiniging Oppervlaktewater Hoofdafdelin Revisie: 0 Calamiteiten lan, versie 3.0 Pa ina 8-4 van 8-4

28 BJLAGE: C Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur ADRESSENLJST RJKSWATERSTAAT Gebouw' Schonevaert' Toekanweg 7, 2035 LC Postbus 3119, 2001 DC Tel: Fax: Nationaal noodnet: (receptie, calamiteitenkamer, HD, Directie Secretaris) Dienstkring Alkmaar Postbus KD Alkmaar Tel: Fax: Nationaalnoodnet:22191 Rayon Kennemerland merstraatweg AE merliede Tel: Fax Rayon De Stolpen Schagerweg DA Schagerbrug Tel: Fax: Rayon Wognum Nieuweweg 24B 1687 BA Wognum Tel: Fax: Dienstkring Amsterdam Postbus AV Amsterdam Tel: Fax: Nationaalnoodnet:29472 Rayon Naarden Amsterdamsestraatweg AX Naarden Tel: Fax: Rayon Ringweg Amsterdam Westkolkdijk HZ Oostzaan Tel: Fax: Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 3 Pa ina C-1 van C-S

29 Rayon mermeer Nieuwe Meerdijk PA Badhoevedorp Tel: Fax: Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur RijkswaterstaatDirectieNoord-Holland Dienstkring Texel Postbus AA Den Burg (Texel) Tel: Fax: Nationaal noodnet: Waddenzeebeheer Het Nieuwe Diep AE Den Helder Tel: Fax: Havenkantoor Oudeschild Haven AE Oudeschild Tel: Fax: Werkplaatsmagazijnopslagterrein Laagwaalderweg CE Oudeschild Tel: Texel Westerslag Prof. Keesomlaan 6A 1791 De Den Burg Tel: Havenkantoor 't Horntje Pontweg SR Den Hoorn Tel: Dienstkring Noordzeekanaal De Wetstraat DM Jmuiden Tel: Tel: (buiten kantooruren) Fax: Nationaal noodnet: Gemaal + Spuisluis Jmuiden Noordersluisweg AN Jmuiden Tel: Fax: Oranjesluizen Zuider Jdijk NT Amsterdam Tel: Fax: Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 3 Pa na C-2 van C-S

30 Rayon West Noordersluisweg AM Jmuiden Tel: Fax: Calamiteitenplan 'natte' nfrastructuur Rayon Oost Zuider Jdijk KP Amsterdam Tel: Verkeerspost Schellingwoude Zuider Jdijk KP Amsterdam Tel: Fax: Verkeerscentrale Noord-Holland 'De Wijde Blik' Amsterdamseweg LE Velsen-Zuid Tel: Fax: Nationaal noodnet: (entresol), Urn (lessenaar 14), (lessenaar 5) nformatie Dienst Water Seinpostweg BT Jmuiden Tel: Fax: Steunpunt Den Oever Haventerrein 1A 1779 GS Den Oever Tel: Fax: TZWED Sluiseiland AC Jmuiden Tel: Fax: Hoofdafdelin Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 3 Pa ina C-3 van C-8

31 Calamiteitenplan 'natte' infrastructuur RijkswaterstaatDirectieNoord-Holland Meldkamers in Noord-Holland Algemeen alarmnummer politie, brandweer en GGD 112 (spoedeisend) Politie, Brandweer en Ambulance (geen spoed, wel Politie) Meldkamer Korps Landelijke Politiediensten (KLPO) Dienst Operationele Ondersteuning en Coördinatie (DOC) Afdeling Operationele Coördinatie (OC) Postbus AC Driebergen Tel: Fax: Nationaal noodnet: Meldkamer Noord-Holland Hertog Albrechtsweg DL Alkmaar Tel: Fax: Nationaal nood net: Noord (politie) Meldkamer Noord-Holland Noord (brandweer en ambulance) Hertog Albrechtsweg DL Alkmaar Tel: Fax: Nationaal nood net: Meldkamer Amsterdam-Amstelland Elandsgracht 117 Amsterdam Tel: Fax: Noodnetnummer: (politie) Meldkamer Amsterdam en omstreken (brandweer) Weesperzijde EL Amsterdam Tel: (algemeen) Tel: (spoedeisend nummer) Fax: Nationaal noodnet: Meldkamer Amsterdam en omstreken (ambulance) Nieuwe Achtergracht WT Amsterdam Tel: (algemeen) Fax: Nationaal nootnet Hoofdafdeln Calamiteiten lan, versie 3.0 Revisie: 3 Pa na C-4 van C-S

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD

Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD Rijkswaterstaat Waterdienst Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD 16 oktober 2009 Rijkswaterstaat Waterdienst Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD 16 oktober 2009

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Voorzitter CT (per pand)

1. Voorzitter CT (per pand) BCM Voorbeeld Bijlage 15 : Functietaken/profielen 1. Voorzitter Coordinatieteam (CT, per pand) 2. Hoofd (centrale) CalamiteitenOrganisatie (HCO in het CT ) 3. Voorzitter Crisis Management Team (CMT op

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Evaluatierapportage reddingsoefening Zuider Spruit

Evaluatierapportage reddingsoefening Zuider Spruit Evaluatierapportage reddingsoefening Zuider Spruit Inleiding Wadlopen is nooit zonder risico s. Het is echter van belang deze risico s te minimaliseren en eventuele calamiteiten het hoofd te bieden. Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Bijstand bij het zoeken en redden van slachtoffers, USAR.NL

Bijstand bij het zoeken en redden van slachtoffers, USAR.NL 6 Datum Onderdeel DGOOV/DR&B/U&B Inlichtingen L. Gaebler T (079) 3304 604 F (079) 3304 630 1 van 6 Aan De regering van Aruba De regering van de Nederlandse Antillen De Commissarissen van de Koningin De

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

MELDING EN ALARMERING

MELDING EN ALARMERING Over deze brochure In deze brochure staan de hoofdlijnen van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Dit plan beschrijft de samenwerking en afstemming die nodig is tussen overheden en hulpdiensten

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Convenant calamiteitenzender. Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West

Convenant calamiteitenzender. Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West A.6 Bijlage 1 Convenant calamiteitenzender Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West 1 Convenant voor de calamiteitenzender Ondergetekenden, De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen...

Nadere informatie

December 2006. Begrippen- en afkortingenlijst

December 2006. Begrippen- en afkortingenlijst December 2006 Begrippen- en afkortingenlijst Begrippenlijst Aanvalsplan Plan dat specifieke gegevens bevat over een locatie ten behoeve van een veilig en doelmatig optreden van een hulpverleningsdienst,

Nadere informatie

BESCHERMING BEVOLKING Weesperzijde 99 Amsterdam Mededeling nr» 1114.

BESCHERMING BEVOLKING Weesperzijde 99 Amsterdam Mededeling nr» 1114. BESCHERMING BEVOLKING Weesperzijde 99 Amsterdam Mededeling nr» 1114. Hoofdstukï Onderwerp» Organisatie, Vredesrampen-organisatie» 1000 Algemeen. 1010 Het inzetten van de Gemeentelijke Dienst Bescherming

Nadere informatie

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6 Excursie Bonnefanten College Leerjaar: Klas(sen): Locatiedirecteur: T. Wijnants Reisorganisatie: Excursie naar: Datum van excursie: Begeleiding van het Bonnefanten College: Telefonisch bereikbaar tijdens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België De wet van 31 januari 1963 betreffende de civiele bescherming, vervolledigd door het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood-

Nadere informatie

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen!

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! BIJLAGE CHECKLIST MAATWERK BESTUURSOVEREENKOMST Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT: 16 SEPTEMBER 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN NOODOPVANGCENTRUM

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Zelforganisatie bij crisismanagement. J.Don Berghuijs Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Zelforganisatie bij crisismanagement. J.Don Berghuijs Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Zelforganiseren Zelforganisatie is het ogenschijnlijke spontane proces waarbij een systeem zichzelf organiseert. (mieren, vogeltrek, school met vissen etc.) Zelforganisatie bij crisismanagement J.Don Berghuijs

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 16 - Spoorvervoer 16 Spoorvervoer Versie april 2012 crisistypen treinongeval gevolgen van een treinongeval voor het milieu verstoring openbare orde andere

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

ALGEMEEN KADER A.1 WETTELIJK EN ORGANISATORISCH KADER

ALGEMEEN KADER A.1 WETTELIJK EN ORGANISATORISCH KADER A ALGEMEEN KADER In deel A wordt allereerst op hoofdlijnen het wettelijk en organisatorisch kader van de rampenbestrijding beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het (algemene) scenario en het risicomodel.

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop b. een gemeentelijk bestuursorgaan

Nadere informatie