HERONTWERP MBO IN SCHOOL EN BEDRIJF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERONTWERP MBO IN SCHOOL EN BEDRIJF"

Transcriptie

1 HERONTWERP MBO IN SCHOOL EN BEDRIJF Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo 2005 Hans van Nieuwkerk

2 INHOUDSOPGAVE de INTRODUCTIE - pagina 3 1. Herontwerp MBO in school en bedrijf - pagina 3 2. Rode draad - pagina 3 3. Beleidsgrond - pagina 4 4. Het gemeenschappelijk domein - pagina 5 het PROGRAMMA - pagina 5 1. Thema s die er toe doen - pagina 5 2. Verbonden werelden - pagina 6 3. De groene wereld - pagina 7 4. Afstemmen en doorlopen - pagina 8 5. Kennis - pagina 9 6. Onderzoek - pagina Bedrijfsvoering - pagina Spelregels - pagina Advisering - pagina De ambassade - pagina 13 Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

3 de INTRODUCTIE 1. Herontwerp MBO in school en bedrijf Het activiteitenplan 2004 kent als titel Herontwerp MBO in bedrijf. De titel weerspiegelt het karakter van het startjaar herontwerp mbo: kwartier maken en daadwerkelijk aan de slag gaan met het herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs. En dat is gebeurd. De start van de proeftuinen vorm daarvan een treffende illustratie. De start van de proeftuinen symboliseert tevens de wisseling van de wacht: de onderwijsinstellingen zijn nu aan zet. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven leveren in het najaar van 2004 en incidenteel in de loop van 2005 de nieuwe kwalificatieprofielen op. Startdocumenten, die gedurende de fase van proefvliegen verder ontwikkeld en vervolmaakt worden, zodat er in 2008 een even nieuw als stevig fundament onder het middelbaar beroepsonderwijs is gelegd. De beroepspraktijkvorming vormt een cruciaal bestanddeel van dit nieuwe fundament. Immers een sterke en professioneel uitgevoerde praktijkcomponent is een van de pijlers van competentiegericht beroepsonderwijs. Het proces van herontwerp kan dan ook alleen slagen indien onderwijsinstellingen, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en arbeidsmarktpartijen nauw samenwerken om de beroepspraktijkvorming een kwalitatief hoogwaardige vorm en inhoud te geven. Het gaat daarbij dus om de inrichting en de programmering van de beroepspraktijkvorming. En om het gemeenschappelijk tot stand brengen van nieuwe, sterkere, andere verbindingen tussen de inhoudelijke vragen van de arbeidsmarkt en het aanbod van het middelbaar beroepsonderwijs. Aanbod bedoeld als de samenstelling, programmering en inrichting van het onderwijs. De gemeenschappelijke inspanningen moeten voor de leerlingen en cursisten leiden tot: Een sterke startpositie op de arbeidsmarkt; De potentie zich verder te ontwikkelen in combinatie met scholing en training; Het vermogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf. Vanwege het gezamenlijk belang en de gemeenschappelijke doelstelling heeft het procesmanagement gekozen voor de titel Herontwerp MBO in school en bedrijf. 2. Rode draad Het beleidsplan 2005 borduurt voort op hetgeen in 2004 is vastgelegd. Dit voor wat betreft beleidscontext, proceskarakteristiek, programmalijnen, proceslijnen, focus en werkwijze. Daarmee is sprake van een consistente beleids en activiteitencyclus. Voor een beschrijving van genoemde aspecten verwijst het procesmanagement naar de betreffende hoofdstukken in het activiteitenplan Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

4 Het beleidsplan 2005 vindt zijn basis in de activiteiten die in 2004 in gang zijn gezet. En kent een doorloop naar de jaren daarna. Nu de periode van proefvliegen en definitieve invoering in het tijdvak 2004 tot en met 2008 is gemarkeerd, kan de beleids- en activiteitenprogrammering vanuit een vast punt in de toekomst worden samengesteld en geordend. In de komende jaren krijgen arbeidsmarkt en maatschappelijke omgeving een prominente plaats in de activiteitenprogrammering. Het is immers voor het welslagen van de operatie noodzakelijk dat de belanghebbenden bij het middelbaar beroepsonderwijs weten welke de doelen en de reikwijdte van het proces van herontwerp mbo zijn. En vooral om welke motieven en beoogde resultaten het gaat En zoals eerder aangegeven, het betreft hierbij kennis van en inzicht in het proces zowel als actieve participatie. Herontwerp is immers geen exclusief onderwijsproces, maar een operatie die als doel heeft om het middelbaar beroepsonderwijs op een alerte en succesvolle wijze te laten anticiperen op huidige en komende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 3. Beleidsgrond De beleidsgrond van het proces van herontwerp is de even bondige als treffende definitie, die de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap hanteert: Er is sprake van een proces van herontwerp van de nieuwe kwalificatiestructuur: de huidige kwalificatiestructuur wordt vervangen door een competentiegericht en flexibel stelsel van kwalificatieprofielen; Er is sprake van een proces van herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs: de huidige opleidingen worden vervangen door een netwerk van nieuwe. In lijn daarmee omvat het proces van herontwerp mbo de volgende doelstellingen: De invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur die een nieuw fundament legt onder het mbo. Dit in nauwe samenwerking met de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven; De operationalisering van de doorstroomagenda Boekhoud i.c. verdere reductie van uitval, forse toename van de interne doorstroom en van die naar het hoger beroepsonderwijs; De introductie en implementatie van nieuwe onderwijsconcepten, die voortvloeien uit de vernieuwing en modernisering van het middelbaar beroepsonderwijs; De ontwikkeling en implementatie van een onderwijs (een school) concept, dat als het ware om de loopbaan van de leerling is gebouwd ; Middelbaar beroepsonderwijs, dat in staat is op een alerte en succesvolle wijze mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmark en in de samenleving, dus zo naadloos mogelijk aansluit bij de vragen van arbeidsmarkt en samenleving; Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

5 Realisatie van een bedrijfsvoering op het niveau van de onderwijsinstelling, die gebaseerd is op de nieuwe kwalificatiestructuur, de nieuwe onderwijsconcepten en de loopbaan van de leerling. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de personele bedrijfsvoering. 4. Het gemeenschappelijk domein Het proces van herontwerp van de kwalificatiestructuur zowel als het proces van herontwerp mbo kennen ieder een eigen inhoud, doelstellingen en dynamiek. Tegelijkertijd zijn ze met elkaar verbonden. Immers de nieuwe kwalificatiestructuur legt een nieuw fundament onder het middelbaar beroepsonderwijs. Dragend bestanddeel daarvan vormt de beroepspraktijkvorming die in nauwe samenspraak tussen onderwijsinstellingen, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en arbeidsmarktpartijen een nieuwe vorm en inhoud moet krijgen. En daarmee is de coalitie een feit. Het werkende weg verder ontwikkelen en vervolmaken van het competentiegericht beroepsonderwijs binnen de figuur van de proeftuinen vereist een kwalitatief goed functionerende aanpak op basis van coproducties. Daarmee ontstaat perspectief op een resultaat dat draagvlak heeft bij onderwijsinstellingen, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en de (regionale) arbeidsmarktpartijen. Datzelfde geldt voor thema s als de verbindingen met de bedrijven, de internationale oriëntatie en het invoeringsarrangement. Daar, waar de onderwijsinstellingen en de regio aan zet zijn is een kwalitatief hoogwaardig functionerend netwerk nodig, waarin alle direct betrokken partijen met verve en met resultaat in directe interactie met elkaar hun rollen spelen en hun taken uitvoeren. Voor een verdere uitwerking van het gemeenschappelijk domein wordt verwezen naar de inhoud van het beleidsplan Competentiegericht beroepsonderwijs in school en bedrijf. het PROGRAMMA 1. Thema s die er toe doen Het procesmanagement heeft in 2004 de centrale directies en colleges van bestuur van de onderwijsinstellingen op locatie geïnterviewd. De opbrengsten van deze gesprekken heeft het procesmanagement op basis van eigen aantekeningen vastgelegd in de publicatie Thema s die er toe doen. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

6 Het procesmanagement heeft deze publicatie breed verspreid, omdat zij een beeld geeft van de thema s en ontwikkelingen die naar het oordeel van de onderwijsinstellingen aan de orde zijn bij het proces van herontwerp mbo en levert daarmee waardevolle beleidsinformatie op. De opvattingen en beelden van de kenniswereld zijn van groot belang. Dat staat vast. Echter ook staat vast dat de opvattingen, visies, beelden en verwachtingen van de buitenwereld goed in kaart gebracht moeten worden. Immers het gaat er nu juist om, werkzame verbindingen tot stand te brengen tussen de werelden die er toe doen. De publicatie Thema s die er toe doen krijgt een vervolg. Vooralsnog onder dezelfde titel verzorgt het procesmanagement vanaf 2005 publicaties waarin: Sleutelfiguren uit het (georganiseerd) bedrijfsleven, samenleving, politiek en openbaar bestuur hun visie geven over de relevante ontwikkelingen en de plaats van het mbo daarin. Meer specifiek gaat het daarbij om het herontwerpproces mbo in relatie met de processen van herontwerp, heroriëntatie en koersbepaling zoals die zich economisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk manifesteren; Docenten over hun visie, ervaringen en ideeën vertellen; Leerlingen en cursisten hun opinie geven over het proces van herontwerp mbo; De colleges van bestuur van de onderwijsinstellingen weer aan het woord komen. Dit als follow-up op de eerste verkenningsronde van De onderwijsinstellingen staan nu voor de opdracht zelf nieuwe opleidingen te maken. In een regionale omgeving die aan zet is. En dus ook vraagt om nieuwe dan wel intensievere verbindingen. Dat levert nieuwe ervaringen, ontdekkingen en producten op. En daarmee waardevolle beleidsinformatie. 2. Verbonden werelden De contouren van het proces van herontwerp mbo zijn inmiddels duidelijk aftgetekend. Dit in termen van inhoud, beoogde resultaten, impact en complexiteit. Gegeven dit feit is het vanaf 2005 even logisch als noodzakelijk de communicatie over het proces van herontwerp mbo te verbreden en te intensiveren. Het gaat daarbij om de volgende doelgroepen: De onderwijsinstellingen mbo; De onderwijsinstellingen in de sectoren vmbo en hbo; De onderwijsbrancheorganisaties; Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap alsmede de ministeries van, landbouw, natuur en voedselveiligheid, economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid; Het openbaar bestuur en de politiek; Georganiseerd bedrijfsleven; Bedrijven; Sleutelfiguren in de samenleving. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

7 Rode draad bij alle uitingen is de ambities van het proces van herontwerp mbo over het voetlicht te krijgen voor wat betreft motieven, inhoud en beoogde resultaten, zodat de meerwaarde voor een ieder zichtbaar wordt. Anders gezegd: communicatie om voor een succesvol verloop van het proces de onderscheiden werelden tijdig en op de juiste wijze met elkaar te verbinden. Afhankelijk van doelgroep en thema voert het procesmanagement herontwerp mbo de activiteiten zelf uit dan wel in coproductie met het procesmanagement kwalificatiestructuur. Tevens kan sprake zijn van coproducties met andere partijen zoals het Deltapunt techniek, het transferpunt beroepsonderwijs, onderwijsbrancheorganisaties, bedrijfstakgroepen en platforms die gericht zijn op vernieuwing en modernisering van het middelbaar beroepsonderwijs. Tot de uit te voeren activiteiten behoren in ieder geval: Verdere uitbouw van de eigen website: Het uitgeven van elektronische nieuwsbrieven; Het uitbrengen van kwartaal berichten in print; Het verzorgen van themabrochures; Het verzorgen van presentaties. 3. De groene wereld De groene wereld, in ieder geval voor wat betreft het beroepsonderwijs kent een eigen regime. De AOC s behoren weliswaar tot het domein van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, maar ressorteren onder het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Ook het groene mbo staat aan de vooravond van een ingrijpend proces van modernisering en vernieuwing. Immers de processen van herontwerp van de kwalificatiestructuur en herontwerp van het mbo zijn ook aan de orde voor en in het groene middelbaar beroepsonderwijs. En zoals bij het veelkleurige mbo en de vakinstellingen moeten de herontwerpprocessen leiden tot nieuwe, andere, betere, sterkere verbindingen met de leerlingen, de arbeidsmarkt en de samenleving. Met name de groene arbeidsmarkt is flink op drift. Dit in lijn met de veelheid van innovatieve ontwikkelingen zoals die zich manifesteren in de bedrijven. Onverlet latend de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw etc en de eigen positie van de AOC Raad maakt een groene procesmanager deel uit van het procesteam van herontwerp mbo. Daarmee samenhang voor wat betreft uitvoering van beleid en activiteiten op het procesniveau verankerd. De ervaring van 2004 leert, dat met inachtneming van de genoemde eigen financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid sprake is van een even intensieve als productieve samenwerking. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

8 Samenwerking voor wat betreft het managen van de proeftuin en experimentprojecten; Participatie in onderzoek; Interviews met de agrarische instellingen en het maken van een rapportage over de groene thema s die ertoe doen; Het genereren van draagvlak en enthousiasme voor het herontwerpproces i.c. het zelf maken van nieuw beroepsonderwijs; Samenwerking op het gebied van communicatie; Samenwerking op het gebied van internationalisering. Op basis van de onderscheiden beleidsplannen en activiteitenprogramma s wordt op procesniveau werkende weg bezien op welke punten coproducties, samenwerking en afstemming wenselijk dan wel noodzakelijk is. 4. Afstemmen en doorlopen Tot de doelstellingen van het proces van herontwerp mbo behoort het verder terugdringen van uitval, een forse toename van de interne doorstroom alsmede een substantiële vergroting van de doorstroom van het middelbaar naar het hoger beroepsonderwijs. Een belangrijke randvoorwaarde om deze doelstellingen te bereiken is productieve afstemming te realiseren tussen de verschillende sectoren, die actief zijn in de arena van het (voorbereidend) beroepsonderwijs: vmbo en het hoger beroepsonderwijs. Afstemming in termen van programmering, onderwijskundige inrichting, intake, plaatsing en coaching. Het is evident dat het herontwerp van het mbo aansluiting moet krijgen en houden met het vmbo en het hbo. En vooral ook met de processen van herontwerp zoals die zich in de genoemde sectoren (gaan) manifesteren. Het gaat daarbij niet om het maken van eenheidsworst dan wel het aanleggen van kokers die leerlingen gevangen houden binnen eigen stad en regio, maar om productieve en attractieve arrangementen. Het gaat erom leerlingen en cursisten te voorzien van sterke startposities in het mbo respectievelijk het hbo en ze zo mogelijk in staat te stellen verkorte trajecten te volgen. Gelet op de ontwikkelingsdynamiek in het middelbaar beroepsonderwijs die onder meer tot uiting komt in de proeftuinprojecten is het zaak om zodra dat kan, de ontwikkelingen, processen en projecten in de onderscheiden sectoren met elkaar te verbinden. Daarbij is een zorgvuldige timing noodzaak. Indien de opbrengsten van de proeftuinen in 2004/2005 in casu de kwaliteit van de uitgeteste kwalificatieprofielen het mogelijk maken is het naar het oordeel van het procesmanagement herontwerp mbo zeer wenselijk in 2005/2006 te starten met een aantal proefprojecten vmbo/mbo respectievelijk mbo/hbo. Dit analoog aan proefprojecten zoals het deltapunt techniek in coproductie met het procesmanagement herontwerp mbo die al heeft gestart in 2004/2005. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

9 De uitvoering van dergelijke proefprojecten geeft inzicht in de wijze waarop de nieuwe kwalificatieprofielen aansluiten bij het vmbo respectievelijk hbo. Anders gezegd: uit de proefprojecten moet blijken of al of niet bijstellingen nodig zijn. En zo ja welke van de actoren aan zet is. Een dergelijke werkwijze zorgt ervoor dat de ontwikkelingsprocessen in de onderscheiden sectoren op een zo vroeg mogelijk moment op elkaar afgestemd worden. Overigens dit zonder situaties te creëren die een negatief effect hebben op de inhoudelijke ontwikkelingen. Anders gezegd: geen overbelasting. het procesmanagement herontwerp mbo maakt een inhoudelijk onderbouwd plan van aanpak voor de uitvoering van proefprojecten vmbo/mbo respectievelijk mbo/hbo, waarbij de opbrengsten van de proeftuinen 2004/2005 de basis vormen. Na akkoord van de betrokken partijen: Werkt het procesmanagement herontwerp mbo een aantal proefprojecten uit zoals bedoeld in samenspraak met betrokken onderwijsinstellingen alsmede Schoolmanagers VO, de HBO Raad respectievelijk de betrokken sectorraden en Deltapunt techniek; Voert het procesmanagement herontwerp mbo samen met partners vanuit vmbo respectievelijk hbo de procesregie over de proefprojecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het procesmanagement kwalificatiestructuur en voor wat techniek betreft met het Deltapunt. 5. Kennis Nederland innoveert, hervormt en vernieuwt om aansluiting te krijgen en te houden bij de sociaal economische ontwikkelingen zoals die zich op Europees en mondiaal niveau manifesteren. Het herontwerpproces mbo is een van de honderden processen van redesign die nu en in de komende jaren worden uitgevoerd. Kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisdistributie zijn onmisbare dragers in herontwerpprocessen. Het gaat daarbij om zowel kennis die in de eigen sector wordt ontwikkeld als om kennis vanuit andere domeinen die relevant zijn voor inhoud, koers en beoogde resultaten van het eigen herontwerpproces. Het procesmanagement heeft primair de rol van aanjager en facilitator De focus is daarbij gericht op afstemming, samenwerking en coproducties met partijen als: Deltapunt techniek, de kennisbank van het transferpunt, CINOP en Kennisnet; De bedrijfstakgroepen van de Bve Raad; Kenniskringen die werken aan een of meerdere aspecten van herontwerp. Een bijzondere positie nemen daarbij de proeftuinen in. De kennis en ervaring die worden opgedaan zijn immers van groot belang voor de verdere inhoudelijke ontwikkelingen van het middelbaar beroepsonderwijs. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

10 : Het aanjagen en faciliteren van kenniskringen en kennisplatforms die zich (op onderdelen) bezighouden met het proces van herontwerp mbo; Het faciliteren en stimuleren van kennisontwikkeling, deling en verspreiding ervan. Meer specifiek gaat het daarbij ook om het verzamelen, toegankelijk maken en verspreiden van de opbrengsten van de proeftuinen; Het organiseren van expertmeetings; Het houden van herontwerpconferenties; Stimuleren van regionale kenniskringen; Het verzamelen van relevante kennis uit andere, voor het middelbaar beroepsonderwijs, relevante domeinen en het toegankelijk maken daarvan. Dit in de vorm van expertpanels, digitale nieuwsbrieven en print publicaties. 6. Onderzoek De onderzoeken die het procesmanagement herontwerp initieert hebben rechtstreeks betrekking op het proces van herontwerp mbo. In dit verband acht het procesmanagement herontwerp mbo het opportuun een regierol te vervullen, daar waar het gaat om onderzoeken die gericht zijn op het herontwerpproces. Dit om administratieve overbelasting van de onderwijsinstellingen te vermijden. Bij het uitzetten van onderzoek is de focus gericht op afstemming, samenwerking en coproducties. Ook hierbij gaat het om organisaties als CINOP, Deltapunt techniek, LICA, transferpunt, onderwijsbrancheorganisaties en vanzelfsprekend het procesmanagement kwalificatiestructuur. De beroepspraktijkvorming krijgt daarbij specifieke aandacht. Dit gelet op de pijlerfunctie die de praktijkcomponent vervult binnen het competentiegericht beroepsonderwijs; Onderzoek proeftuinen: doel hiervan is het ontwikkelingsproces in de proeftuinen in kaart te brengen en rapportages op te leveren in de vorm van beleidsinformatie, werkmateriaal ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de kwalificatieprofielen en in de vorm van goede voorbeelden, die een breder gebruik kunnen hebben; Onderzoek mbo/hbo: doel daarvan is de bestaande en gewenste situatie in kaart te brengen. Op basis van die gegevens wordt een plan van aanpak voor proefprojecten gemaakt en aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van activiteitenprogramma s voor de instellingen; Onderzoek vmbo/mbo; ook dit onderzoek heeft als functie om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van duurzame en productieve verbindingen tussen de genoemde onderwijssectoren; Onderzoek gericht op de bedrijven in relatie met het herontwerp en meer in het bijzonder de wijze waarop bedrijven mede vorm en inhoud (kunnen) geven aan de beroepspraktijkvorming bij op competenties gebaseerd beroepsonderwijs. Dit in coproductie met het procesmanagement kwalificatiestructuur. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

11 7. Bedrijfsvoering Middelbaar beroepsonderwijs, dat is gebaseerd op competenties en op de loopbaan van de leerling kent een eigen specifieke bedrijfsvoering op het niveau van de onderwijsinstellingen. Dit met name ook vanwege het feit dat binnen de figuur van competentie gebaseerd beroepsonderwijs de verbinding tussen school en bedrijf wordt vernieuwd, verbeterd en in ieder geval versterkt. Anders gezegd: competentiegericht onderwijs leidt tot versterking van het (buitenschools) leren in en met de praktijk. Bij de bedrijfsvoering gaat het om gebieden als: Huisvesting respectievelijk de inrichting van gebouwen; Relatiebeheer; Kwaliteitscontrole; Financiën; Interne organisatie en communicatie; De organisatie van de externe communicatie; De infrastructuur ten behoeve van de leerlingen/cursisten; De verantwoording naar de externe omgeving (de stakeholders); Personeelsbeleid. Zeer bijzondere aandacht verdient de personele bedrijfsvoering. Immers realisatie van competentiegericht beroepsonderwijs vraagt een omslag in cultuur, denken en werken. Het verzorgen van competentiegericht onderwijs vereist andere competenties van het personeel dan het verzorgen van frontaal klassikaal onderwijs. Zonder die omslag geen succesvol herontwerp. Het stimuleren van kennisontwikkeling op het gebied van bedrijfsvoering, het bevorderen van ervaring opdoen in de praktijk en het faciliteren van publicaties daarover. Als voorbeeld dient daarbij de publicatie die het vernieuwingsplatform mbo die medio 2005 oplevert onder de titel De mbo-instelling als aangrijpingspunt voor vernieuwing ; Rapportages over de ervaringen en resultaten van individuele onderwijsinstellingen bij het herontwerp van de bedrijfsvoering; Het maken van een simulatie, die een onderwijsinstelling beschrijft die de resultante is van de operationalisering van de herontwerpdoelstellingen en die van de regio aan zet. Daarbij worden de ervaringen en opbrengsten van de proeftuinscholen op het punt van de bedrijfsvoering gebruikt; Het aanjagen en faciliteren van pilots op het gebied van kwaliteitscontrole, die gebaseerd zijn op het gegeven van competentiegericht beroepsonderwijs; Het in kaart brengen van de effecten van competentiegericht beroepsonderwijs op de personele bedrijfsvoering. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

12 8. Spelregels Het activiteitenplan 2004 geeft een beschrijving van de contacten met de Inspectie en met KCE. De inzet van de gesprekken was te komen tot een algemeen geaccepteerde set van spelregels voor de proeftuinen. Inmiddels hebben zowel KCE als Inspectie een set van spelregels opgesteld en gepubliceerd. Onverlet latend de eigen toezichthoudende rol en verantwoordelijkheid van de genoemde partijen, is het voor het welslagen van het herontwerp proces noodzakelijk dat in een kwalitatief goede en productieve interactie tussen onderwijsinstellingen, procesmanagement, inspectie en KCE werkende weg binnen de figuur van de proeftuinen ervaring wordt opgedaan met het werken op basis van competentiegericht beroepsonderwijs. Meer specifiek gaat het erom binnen het gemoderniseerde en vernieuwde beroepsonderwijs na te gaan welke de meest efficiënte en effectieve arrangementen zijn bij het controleren van de kwaliteit van het mbo. : Het onderhouden van frequente en intensieve contacten met KCE en de inspectie over de ervaringen binnen de proeftuinen; Het verzamelen van voorstellen, aanbevelingen en ideeën van de zijde van de onderwijsinstellingen en het verzorgen van de informatie daarover naar de direct betrokkenen; Het in het kader van de proeftuinen uitzetten van een pilot op het gebied van accreditatie. 9. Advisering Het procesmanagement is als het ware gesitueerd op een kruispunt van wegen. Dit voor wat betreft de spelers in het mbo veld als ten aanzien van de spelers op de omliggende velden. De beeldspraak van het kruispunt van wegen geldt niet alleen de spelers maar heeft ook betrekking op stromen beleidsinformatie, inhoudelijke expertise, visies en opvattingen van de binnen en de buitenwereld. En geldt ook voor de kennis en ervaring die het procesmanagement zelf opdoet bij de uitvoering van zijn taken. Daar waar sprake is van informatie die van belang is voor de partijen die in bestuurlijke zin verantwoordelijk zijn voor het herontwerpproces zal het procesmanagement die ook communiceren in de vorm van adviezen. Voorts adviseert het procesmanagement op verzoek de stuurgroep competentiegericht beroepsonderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

13 Geplande adviezen: domeinindeling mbo; herontwerp mbo in relatie met de herontwerpprocessen in vmbo en hbo; personeel in transitie. 10. De ambassade De ervaringen in 2004 leren dat het procesmanagement een belangrijke rol speelt in het communiceren van en over het proces van herontwerp mbo. Het ontvangen, brengen en doorgeven van boodschappen is daarbij een belangrijke functie. Niet te onderschatten is het belang van de ambassadeursfunctie, die het procesmanagement daarbij vervult. Dit voor het mbo in het algemeen en meer specifiek voor het proces van herontwerp. De belangstelling voor het proces is sterk groeiend. Dit getuige het grote aantal uitnodigingen voor presentaties dan wel deelname aan conferenties en bijeenkomsten. Het moge duidelijk zijn, dat deze activiteiten naast een informatief inhoudelijke ook een belangrijke promotionele waarde hebben. Als follow-up van 2004 worden de activiteiten in 2005 verder verbreed en geïntensiveerd; Bijzondere aandacht is daarbij voor presentaties op de onderwijsinstellingen zelf en bij partijen uit de buitenwereld die een direct belang hebben bij de resultaten van het vernieuwde en gemoderniseerde mbo. Beleidsplan procesmanagement herontwerp mbo

COMPETENTIEGERICHT BEROEPSONDERWIJS IN SCHOOL EN BEDRIJF

COMPETENTIEGERICHT BEROEPSONDERWIJS IN SCHOOL EN BEDRIJF COMPETENTIEGERICHT BEROEPSONDERWIJS Beleidsplan gemeenschappelijk procesmanagement 2005 Peter Cras Hans van Nieuwkerk INHOUDSOPGAVE de INTRODUCTIE - pagina 3 het PROGRAMMA - pagina 4 1. Proeftuinen en

Nadere informatie

2004/2005 : 9.643 2005/2006 : 43.599 2006/2007 : 103.603 ( is ongeveer 25 % van het totaal).

2004/2005 : 9.643 2005/2006 : 43.599 2006/2007 : 103.603 ( is ongeveer 25 % van het totaal). Over Dynamiek en Kwaliteit Advies van de Stuurgroep Competentiegericht Beroepsonderwijs aan de Staatssecretaris van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap inzake de verlenging van de experimenteerperiode van

Nadere informatie

2O1O MBO. competentiegericht onderwijs dat werkt MBO Kern van de aanpak

2O1O MBO. competentiegericht onderwijs dat werkt MBO Kern van de aanpak MBO 2O1O MBO 2010 Kern van de aanpak competentiegericht onderwijs dat werkt 1 MBO 2010 - Kern van de aanpak 1 Augustus 2010 Op 1 augustus 2010 moeten we met een gerust hart kunnen overgaan tot de verplichte

Nadere informatie

.. en met vertrouwen

.. en met vertrouwen .. en met vertrouwen Transities in schema: eindtermenonderwijs > competentiegericht onderwijs. exclusief klassikaal georganiseerd onderwijs > onderwijs met variëteit in het weekprogramma. beperkte inzet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 451 Koers BVE Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag BVE/IenI/2006-43667

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag BVE/IenI/2006-43667 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk BVE/IenI/2006-43667 Onderwerp Inspectierapport 'Nederlands in het mbo' Bijlage(n) Rapport

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 10)

De beleidsartikelen (artikel 10) 10. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 10.1 Algemene beleidsdoelstelling De minister is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Informatie- en communicatietechnologie (ict) kan hierbij

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Leergang mbo Programma

Leergang mbo Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD

KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD KWALITEITSPLAN MBO IN BEELD Hans van Nieuwkerk Programmamanager MBO in Bedrijf Januari 2015 BESTUURSAKKOORD EN BELEIDSBASIS * Actieplan MBO: Focus op vakmanschap 2011-2015 ; februari 2011. * Akkoorden

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Wie zijn wij? (2003) 10 VMBO (BB, KB,TL,GL:18 docenten) 2 MBO (Z en W) (niveau 2,3,4: 27 docenten) 1 HBO (School of Health en School of

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

09 Kennisverspreiding. Algemene beleidsdoelstelling

09 Kennisverspreiding. Algemene beleidsdoelstelling 09 Kennisverspreiding Algemene beleidsdoelstelling Het verspreiden van kennis en vaardigheden aan de (toekomstige) doelgroepen in het agrofoodcomplex en de groene ruimte om deze breed inzetbaar te kwalificeren

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO. Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming

BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO. Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Arrangement kwaliteitsafspraken revisited (1) Juli 2014: bestuursakkoord kwaliteitsafspraken tussen OCW en

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

ProRail de heer P. Eringa Postbus GA Utrecht

ProRail de heer P. Eringa Postbus GA Utrecht > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag ProRail de heer P. Eringa Postbus 2038 3500 GA Utrecht Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon F.M.C. van Hagen Senior Beleidsmedewerker T 070-4566470

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

6 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

6 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 6 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 6.1 Adviesaanvraag Voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven wordt de SER advies gevraagd over de volgende passage uit de adviesaanvraag: Het instrumentarium

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Meer ruimte voor maatwerk in het vmbo

Meer ruimte voor maatwerk in het vmbo logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 9 oktober 2006 VO/OK/2006/39171 Uw brief van Onderwerp Aanbieding van en reactie op de

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27372 1 september 2015 Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2015, nr. MBO/803345,

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Masterclasses Een sterke relatie

Masterclasses Een sterke relatie Programma Versterking Beroepsonderwijs RAAT en Kennisrotatie organiseren: 10 OKTOBER 2006 Symposium Praktijkleren faciliteren 31 OKTOBER 2006 9 NOVEMBER 2006 14 DECEMBER 2006 Masterclasses Een sterke relatie

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Borging. experimentele programma s herontwerp vmbo techniek

Borging. experimentele programma s herontwerp vmbo techniek Borging experimentele programma s herontwerp vmbo techniek Programma Techniek Breed Programma ICT-route Programma TGL Programma Intersectoraal Platform BètaTechniek Deltapunt Delft, december 2004 1. Continuiteit

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 10december2013 Uw kenmerk 427418 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Het belang van een goede samenwerking

Het belang van een goede samenwerking Het belang van een goede samenwerking Voorbeeld stresstest samenwerking onderwijs-bedrijfsleven Versie 1.0 24 februari 2016 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Het belang van een goede samenwerking... 2 De stresstest...

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn)

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) Letterlijk bezoek, meestal gebruikt

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

LOB in de regio: samen werken, samen leren. Pilot voor doorlopende leerlijn loopbaanleren vmbo-mbo. Olaf van Tilburg in gesprek met Frank Weijers

LOB in de regio: samen werken, samen leren. Pilot voor doorlopende leerlijn loopbaanleren vmbo-mbo. Olaf van Tilburg in gesprek met Frank Weijers LOB in de regio: samen werken, samen leren Pilot voor doorlopende leerlijn loopbaanleren vmbo-mbo Olaf van Tilburg in gesprek met Frank Weijers november 2015 LOB in de regio: samen werken, samen leren

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL HET GELDERS ONDERWIJS MODEL In dialoog over samen investeren in kwalificeren voor de toekomst! WZW, de werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland, wil samen met al haar betrokken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Wiersma (VVD) van uw Kamer inzake de techniekopleidingen in het mbo.

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Wiersma (VVD) van uw Kamer inzake de techniekopleidingen in het mbo. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie