Eerste halfjaarrapportage 2015 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek Peildatum 1 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste halfjaarrapportage 2015 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek Peildatum 1 juli 2015"

Transcriptie

1 Eerste halfjaarrapportage 2015 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek Peildatum 1 juli 2015 I. Inleiding In afwijking van de Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK) is dit de eerste halfjaarrapportage van 2015 over de samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek (WA). De kwartaalrapportages zoals die tot nu toe bedoeld werden, komen hierbij te vervallen. Afgesproken is dat vier gemeenteraden binnen West Achterhoek tweemaal per jaar worden geïnformeerd over de samenwerking in het algemeen, over de opgaven van Harmonisatie, Revitalisering en Transformatie (HRT) van bedrijventerreinen en over de voortgang van de twee regionale bedrijventerreinen, het A18 Bedrijvenpark en het Euregionaal Bedrijventerrein (A18 BP en EBT/DocksNLD). Om louter praktische redenen is voor de momenten van rapporteren aansluiting gezocht bij het kalenderjaar. De rapportages zullen vanaf nu halverwege het jaar (peil 1 juli, presentatie eind september/begin oktober) en begin van het jaar (peil 31 december, presentatie eind maart/begin april) verschijnen. De eerste rapportage kan worden benut als input voor de nieuwe gemeentebegroting, de tweede rapportage is dan tevens de input voor de gemeentelijke jaarrekening. II. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek De ontwikkeling en exploitatie van het A18 Bedrijvenpark en DocksNLD maken deel uit van de Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek. In de private samenwerkingsovereenkomst 2010 is deze samenwerking tussen de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek vastgelegd. Een stuurgroep vormt het bestuurlijk verantwoordelijke orgaan richting de vier colleges en de gemeenteraden. De stuurgroep bestaat uit de vier portefeuillehouders EZ van de samenwerkende gemeenten, de regiomanager EZ van de provincie Gelderland en een onafhankelijke programmamanager. Zowel het A18 Bedrijvenpark als DocksNLD vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stuurgroep. De grondgebiedgemeenten van beide terreinen (Doetinchem en Montferland) zijn wettelijk besluitvormend als het gaat om de uiteindelijke besluitvorming over de vormgeving, de ontwikkeling en de exploitatie van de respectievelijke bedrijventerreinen. De projectmanager van het A18 Bedrijvenpark en die van DocksNLD maken deel uit van de ambtelijke werkgroep die de stuurgroep beleidsmatig ambtelijk ondersteunt. Deze projectmanagers zijn ieder voor zich inhoudelijk verantwoordelijk voor het betreffende bedrijventerrein.

2 De Werkgroep Marketing&Acquisitie en de Werkgroep Planeconomie zorgen voor adviezen aan de stuurgroep over resp. marketing& acquisitie en planeconomische aspecten en grondexploitaties van beide regionale bedrijventerreinen. Daarnaast worden binnen de werkgroep M&A de accounts voor alle bedrijventerreinen in de Westachterhoekse gemeenten op elkaar afgestemd. III. Voortgangsrapportage Stuurgroep West Achterhoek Algemeen De economie trekt aan, het bedrijfsleven zet weer voorzichtige stappen op het gebied van investeringen. Dat is ook in West Achterhoek merkbaar. Niet dat dit nu leidt tot massale verkoop van kavels, maar wel dat er meer belangstelling wordt getoond voor vestigingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen. Belangstelling die de laatste jaren nagenoeg gewoon achterwege bleef. De stuurgroep merkt dat de durf om weer te investeren terug is: leegstaande bedrijfspanden worden ingevuld door startende bedrijven, bestaande bedrijfsgebouwen worden uitgebreid of overgenomen. Die ontwikkeling is met name waar te nemen op de locale bedrijventerreinen. De werkgelegenheid neemt navenant toe en dat is niet alleen op de locale bedrijventerreinen het geval maar het is vooral ook merkbaar op het A18 Bedrijvenpark. Verderop in deze rapportage wordt hier nog op ingegaan. HRT-opgaven In het HRT-fonds bedoeld voor de mede financiering van herstructurering, revitalisering en transformatie van bedrijventerreinen in West Achterhoek is 10 mln. aan provinciale middelen beschikbaar. De 10 mln. is over de vier gemeenten verdeeld conform het aandeel dat men heeft in de samenwerking. Inmiddels is in het kader van de HRT-opgaven in Doetinchem het bedrijventerrein Verheulsweide gerevitaliseerd. In Oude IJsselstreek zijn de werkzaamheden voor de revitalisering van Akkermansweide in Terborg van start gegaan. In Bronckhorst is de voorbereiding van de (deel-) revitalisering van negen bedrijventerreinen, verspreid over de gemeente, nagenoeg afgerond. Montferland heeft aangegeven het voor haar beschikbare deel niet volledig te benutten (men benut 1 mln. van de 2,5 mln.); overeengekomen is dat het onbenutte deel van 1,5 mln. wordt verdeeld over de drie andere gemeenten binnen de samenwerking : - Doetinchem : ,00 voor revitalisering van De Huet; - Bronckhorst : ,00 voor revitalisering van diverse bedrijventerreinen in de gemeente; - Oude IJsselstreek : ,00 voor revitalisering van Akkermansweide Terborg. In de Voorjaarsnota 2015 van de Provincie is deze verdeling door Prov. Staten inmiddels opgenomen. Een belangrijke voorwaarde bij deze herverdeling is dat de projecten in 2015

3 fysiek zichtbaar moeten zijn gestart. Verder is afgesproken, dat bij een toekomstige winstuitkering in het kader van het HRT Montferland een preferente positie heeft ter grootte van 1,5 mln., mits er een aanvraag voor een HRT-project aan de Stuurgroep wordt aangeboden; het moment van winstuitkering is in de SOK geregeld. Het aandeel in de richting van Montferland (de 1,5 mln.) is niet rentedragend. Indien de geconsolideerde exploitatie een verlies laat zien, dan dragen de gemeenten bij conform de regels in SOK en kan er géén bijdrage voor een HRT-project vanuit Montferland verlangd worden vanuit de drie gemeenten. Indien de geconsolideerde exploitatie een budgettair neutraal verloop laat zien, dan is er evenmin sprake van een bijdrage voor een HRT-project in Montferland vanuit de drie gemeenten : fysiek zichtbaar starten van de projecten 2016 : gereedmelding van de projecten Stuurgroep, colleges, programmamanager, projectmanagers Actie(s) volgend halfjaar: Afronding van de voorbereidende werkzaamheden en fysiek zichtbare start van de projecten Communicatie en Informatie De Rekenkamercommissies hebben in het najaar 2014 aangegeven dat de communicatie en informatie naar de colleges en raden moeten worden aangescherpt. De per 1 februari 2015 aangestelde Programmamanager WA is opgedragen met voorstellen te komen : De stuurgroep heeft in het afgelopen voorjaar een Informatieprotocol vastgesteld waarin de informatierouting naar de colleges en raden is vastgelegd. De routing naar de colleges is reeds operationeel. Op dit moment wordt in overleg met de griffies de laatste hand gelegd aan de operationalisering van de routing naar de raden. Daarnaast is geregeld dat er per jaar twee informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd voor de vier raden gezamenlijk. De eerste bijeenkomst in 2015 heeft plaatsgevonden op 26 mei in Oude IJsselstreek (Varsseveld). De tweede volgt in het komende najaar : het informatie- en communicatieprotocol vaststellen 2015 : in het najaar een tweede informatiebijeenkomst voor de vier raden organiseren Stuurgroep, programmamanager en colleges Actie(s) volgend halfjaar:

4 Het informatieprotocol voor de informatierouting naar de raden vaststellen. Op 7 oktober 2015 wordt een tweede informatiebijeenkomst voor de vier raden georganiseerd. Marketing & Acquisitie De Rekenkamercommissies hebben in het najaar 2014 eveneens aandacht gevraagd voor intensivering van de marketing en acquisitie (M&A) van de twee regionale bedrijventerreinen. In het afgelopen voorjaar zijn de volgende acties tot stand gebracht: EBT wordt DocksNLD. Het EBT heeft een nieuwe naam gekregen: DocksNLD. Met deze naam, de nieuwe website en de aanvullende marketingmiddelen presenteert DocksNLD zich als een internationaal centraal gelegen, hoogwaardige logistiek bedrijventerrein dat op een kruispunt van verschillende transportroutes voor verschillende transportmiddelen ligt. Een extern acquisiteur is aangetrokken, specifiek gericht op logistiek. DocksNLD heeft zich als onderdeel van de Logistics Valley Gelderland begin juni gepresenteerd op de landelijk beurs de Provada. Dit heeft interessante contacten opgeleverd die op dit moment worden uitgewerkt. Het A 18 Bedrijvenpark heeft met de landelijke makelaardij DtZ afspraken gemaakt over de marketing van het bedrijvenpark en heeft zich in juni eveneens gepresenteerd op de vastgoedbeurs Provada. De aanwezigheid aldaar is positief ontvangen en er zijn meerdere interessante contacten gelegd die de komende periode verder worden verdiept. Daarnaast beschikken de accountantmanagers over een marketing- en acquisitieplan op basis waarvan activiteiten en acties geïntensiveerd worden. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met de accountmanagers van de drie andere gemeenten van het samenwerkingsverband West Achterhoek. In de komende periode zal in overleg met de accountmanagers van de vier gemeenten een aanzet gemaakt worden die leidt tot een verdere intensivering van de promotie en optimalisering van de verkoop van de kavels op de bedrijventerreinen van de samenwerking. Al deze inspanningen zijn erop gericht om zo veel mogelijk de verkoop van kavels op ondermeer het A18 Bedrijvenpark en DocksNLD te bewerkstelligen. Binnen de werkgroep M&A vindt afstemming plaats tussen de accounts per gemeente en wordt gewerkt onder de noemer van het juiste bedrijf op de juiste plaats. Continu Stuurgroep, programmamanager, projectmanagers en werkgroep M&A Actie(s) volgend halfjaar: 2015 : Evaluatie marketing- en acquisitieplan en waar nodig opvolgende acties ondernemen. Evaluatie van de deelname aan de Provada in Amsterdam.

5 Het opstellen van M&A scenario s. Doorontwikkelen van de marketing en acquisitie voor het A18 Bedrijvenpark en DocksNLD. Planeconomie Vanaf maart dit jaar is de werkgroep Planeconomie van start gegaan. In deze werkgroep worden adviezen over de actualisatie van de grondexploitaties voorbereid. De stuurgroep buigt zich dit jaar in het bijzonder over de volgende wetswijzigingen: Op 26 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging Wet Modernisering Vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen (VpB). Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook nietoverheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen. Ook het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is mede als gevolg van de introductie van de VpB aan herziening onderhevig. Afkondiging daarvan gebeurde op 10 juli De effecten van die nieuwe wetgevingen op de grondexploitaties heeft verscherpte aandacht van de planeconomen. Beide wetten zijn van kracht op 1 januari Informatie over de gevolgen van de nieuwe wetgevingen is in voorbereiding : in de najaarsbijeenkomst van de vier raden wordt informatie (naar de stand van dat moment) gegeven over de mogelijke gevolgen van de invoering van de nieuwe wet Vennootschapsbelasting en de herziening van de BBV voor de grondexploitaties van het A18 Bedrijvenpark en DocksNLD. Stuurgroep, programmamanager, projectmanagers en de werkgroep Planeconomie Actie(s) volgend halfjaar: 2015 : Informatie (naar de situatie van dat moment) verstrekken over de nieuwe wetgeving Vennootschapsbelasting en de herziening van de BBV; effecten daarvan op de grondexploitaties inzichtelijk maken. Uitgangspunten voor de Grexen 2016 voorbereiden. IV. Halfjaarrapportage A18 Bedrijvenpark Grondverwervingen Het laatste perceel (paardenweitje aan de Kemnadeweg) dat nog verworven diende te worden is onteigend en door de gemeente in gebruik genomen. De onteigeningsprocedure wegens het voortgezet bewoningsrecht van een reeds door de gemeente verworven boerderij is afgerond. De onteigeningstitel is toegekend en een voorschot op de schadevergoeding is uitgekeerd. De

6 bewoner heeft een sommatie ontvangen de woning te verlaten. Gemeente staat nog steeds open voor een minnelijke oplossing. Onteigening afgerond: september Projectmanager, afd. grondzaken gemeente Doetinchem Afronden procedure en sloop woning. Onderzoeken Ten behoeve van de verwijdering van de geluidswal langs de A18 is aanvullend geluidsonderzoek uitgevoerd. Met Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) loopt via de specialisten nu discussie over te treffen maatregelen wegens een lichte geluidstoename (0,3 db) op één woning. Geen directe haast. Gehele traject loopt erg langzaam wegens onbekendheid bij Rijkswaterstaat met de te stellen vereisten voor het amoveren van een geluidswal. Projectmanager, team milieu gemeente Doetinchem Sturen op afronden discussie met BSV. Bouwrijpmaken A18 Bedrijvenpark Het bouwrijp maken is afgerond. Na de sloop van Martinuslaan 5 zal de laatste nog aanwezige infrastructuur verwijderd worden. De keerwand langs de Nieuwestraat is aangelegd. De aanbesteding voor de aanleg van het vloeiveld en retentievoorzieningen (in de Wehlse Broeklanden) is opgestart. Planning : Aanleg vloeivelden en retentie: najaar 2015 voorjaar Projectmanager, Ingenieursbureau gemeente Doetinchem

7 Actualiseren benodigde kapvergunningen wegens aanpassing bomenverordening. Kavelverkoop / (uitbreiding) werkgelegenheid Het bedrijfspand van Rabelink BV is gerealiseerd en officieel geopend. Over effectuering van de optie op nog 1,5 ha vanwege de voorgenomen uitbreiding zijn de onderhandelingen van start gegaan. Naast deze optie liggen er nog twee getekende optieovereenkomsten. Vanuit de contacten op de Provada zijn gesprekken gaande met belangstellende bedrijven. Door middel van een intensievere M&A aanpak wordt belangstelling gewekt van potentiële kandidaten voor bedrijfsvestiging. In de nieuwe vestiging van Rabelink zijn op dit moment 85 medewerkers aan de slag. Extra werkgelegenheid op het A18 Bedrijvenpark is ontstaan door het introduceren van de tweede productielaag in de nieuwe vestiging van ESBRO. Dat levert ca. 100 nieuwe arbeidsplaatsen op. Continu. Projectmanager, accountmanagers gd, programmamanager. Nazorg aan contacten opgedaan op de Provada. Veel aandacht voor geïnteresseerde bedrijven; waar nodig maatwerk toepassen. Actief bedrijven benaderen. Grondexploitatie A18 Bedrijvenpark In de raadsvergadering van 28 mei heeft de gemeenteraad van Doetinchem het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2015 vastgesteld. De grex A18 Bedrijvenpark maakt integraal onderdeel uit van het MPG. Het exploitatieresultaat is gelijk gebleven als in 2014 door het schrappen van enkele kostbare onderdelen, zoals één van de twee de optionele tussenwegen in de middenlus en de zichtafschermende wal langs de A18. De colleges van de vier gemeenten zijn via de Stuurgroep op de hoogte gesteld van de actualisatie. De actualisatie van de grondexploitatie A18 Bedrijvenpark maakt deel uit van het MPG.

8 Projectmanager, grondzaken, programmamanager. Projectmanager De projectmanager is inhoudelijk betrokken bij de deelopdrachten om direct mee te kunnen sturen op de voortgang en het resultaat. Deelopdrachten zijn verleend aan het team Accommodaties betreffende sloopwerkzaamheden en aan het Ingenieursbureau betreffende bouwrijp maken. De projectmanager geeft directe sturing aan zaken waarbij het gaat om kapvergunningen. Projectmanager. Projectgroep Voortdurend wordt kritisch gekeken naar welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke mogelijk kunnen worden ingeperkt. Sturing op de plankosten is een van de aandachtspunten in het projectmanagement. Projectmanager. V. Halfjaarrapportage DocksNLD Bouwrijpmaken DocksNLD In mei is de provincie gestart met de aanleg van de ontsluiting op de Meilandsedijk. Hierna zal het bouwrijp maken door de gemeente plaats vinden. Op dit moment (juni 2015) is de Provincie Gelderland bezig met de aanleg van de toegang tot het nieuwe bedrijventerrein, DocksNLD. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting nog zo n 9 weken in beslag en zullen in september/oktober helemaal afgerond zijn. Daarmee is

9 de toegang dan definitief en kunnen bedrijven daadwerkelijk op het terrein gaan bouwen. Projectmanager Procesbewaking. Grondexploitatie DocksNLD In de raadsvergadering van 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Montferland de grondexploitatie van DocksNLD geactualiseerd. Deze actualisatie komt, qua resultaat, in hoofdlijnen overeen met de vaststelling van de grondexploitatie op 27 mei Projectmanager, grondzaken, programmamanager. Kavelverkoop / (uitbreiding) werkgelegenheid Op dit moment (juni 2015) ligt er één getekende optieovereenkomst met een logistiek vastgoedontwikkelaar voor een perceel van 5 hectare. Verder worden er gesprekken gevoerd met drie mogelijke nieuwe klanten (prospects). Eén van deze prospects is een buitenlands bedrijf dat interesse heeft getoond in een perceel van 6 hectare. Eén partij heeft een grondaanbieding ontvangen voor een perceel van 10 hectare en één partij heeft interesse voor een perceel van 2,5 hectare. In de komende maanden worden deze gesprekken verder geïntensiveerd. Het daadwerkelijk plaatsen van deze bedrijven levert aanzienlijke werkgelegenheid op. Projectmanager, acquisiteur, programmamanager. Veel aandacht voor geïnteresseerde bedrijven; waar nodig maatwerk toepassen. Actief bedrijven benaderen.

10 Marketing en acquisitie Het EBT heeft een nieuwe naam gekregen: DocksNLD. Met deze naam, de nieuwe website en de aanvullende marketingmiddelen presenteert DocksNLD zich als een internationaal centraal gelegen, hoogwaardige logistiek bedrijventerrein dat op een kruispunt van verschillende transportroutes voor verschillende transportmiddelen ligt. Een extern acquisiteur is aangetrokken, specifiek gericht op logistiek. DocksNLD heeft zich als onderdeel van de regionale Logistics Valley Gelderland gepresenteerd op de Provada. Dit heeft interessante contacten opgeleverd en zijn gesprekken gaande met belangstellende bedrijven. Door middel van een intensievere M&A aanpak wordt belangstelling gewekt van potentiële kandidaten voor bedrijfsvestiging. Er is een goede samenwerking met de Terminal Rhein-Waal in Emmerich. Stuurgroep, projectmanager, acquisiteur, programmamanager en werkgroep M&A Veel aandacht voor geïnteresseerde bedrijven; waar nodig maatwerk toepassen. Actief bedrijven benaderen. Projectmanager De projectmanager is inhoudelijk betrokken bij de deelopdrachten om direct mee te kunnen sturen op de voortgang en het resultaat. Projectmanager. Projectgroep Voortdurend wordt kritisch gekeken naar welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke mogelijk kunnen worden ingeperkt. Sturing op de plankosten is een van de aandachtspunten in het projectmanagement.

11 Projectmanager. Doetinchem, 28 augustus 2015 / de stuurgroep WA

Eerste halfjaarrapportage 2016 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek Peildatum 30 juni 2016

Eerste halfjaarrapportage 2016 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek Peildatum 30 juni 2016 Eerste halfjaarrapportage 2016 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek Peildatum 30 juni 2016 I. Inleiding In onze eerste Halfjaarlijkse rapportage van 2015 is vastgelegd dat de vier gemeenteraden

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

REKENKAMERBRIEF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENTERREINEN WEST ACHTERHOEK

REKENKAMERBRIEF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENTERREINEN WEST ACHTERHOEK REKENKAMERBRIEF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENTERREINEN WEST ACHTERHOEK Inleiding De gemeenteraden van Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek hebben in 2007 de ambitie uitgesproken

Nadere informatie

Oude IJsselstreek STUURGROEP SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN ACHTERHOEK

Oude IJsselstreek STUURGROEP SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN ACHTERHOEK ^rrr: rŕnj-r [ūdj D&ĖIJilŕflŕlï Oude IJsselstreek ţļŕjneente Brūntkhûrsl STUURGROEP SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN ACHTERHOEK WEST Onderwerp : hoofdlijnennotitie toekomstbestendige maatregelen v o o r

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen West Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen West Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen West Achterhoek DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Bronckhorst, kantoorhoudende aan de Banninkstraat 24a te Hengelo (Gld.),

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West-Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West-Achterhoek Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN MET MOTIE 1 OKTOBER 2009 Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West-Achterhoek Voorstel: 1. instemmen met het principebesluit van het college over het aangaan

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Voortgangsnotitie Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek

Voortgangsnotitie Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek Voortgangsnotitie Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek In de West Achterhoek hebben de gemeente Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Doetinchem en Montferland een samenwerkingsverband voor de gezamenlijke

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten 1. Grondexploitatie 1.1 Omschrijving exploitatie Op 25 november 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11 Behandelend ambtenaar : H.Wessels Telefoonnummer : 0596 691171 E-mailadres : H.Wessels@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de grondexploitatie Krimpenerwaard College vast te stellen; 2. de voorziening ter dekking van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN REGIONALE SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN De stuurgroep regionale samenwerking bedrijventerreinen, in vergadering bijeen op 18 juni 2012, heeft: Overwegende dat de gemeenten Den

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978 "l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering 14-4-2015 agendapunt nummer 15int00978

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht

Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht 1 Grondexploitatie najaar 2012 In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten van het afgelopen jaar venverkt. Deze zogenaamde najaarsrapportage richt zich

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017

OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 OPENBAAR tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2017 Vlaardingen, (peildatum 1 juli 2017) De Eilanden, fase 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Planning en resultaten... 4 1.1 Planning... 4 1.2 Resultaten...

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 179/2013 Datum : 3 december 2013 B&W datum : 10 december 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Voortgangsrapportage 2013 Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Raadsvoorstel Datum : 26-10-2017 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z66702/Raad-00295 : P.H.M. Seesing : Breedband Buitengebied Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Inwoners

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Behandeld door : F.J. Ronda Telefoonnummer : (050) 3164375 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : intrekken

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten 1. Grondexploitatie 1.1 Omschrijving exploitatie Op 25 november 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Beoordeling grondexploitatieberekening van het door Oldebroek aan te kopen deel van het Bedrijvenpark H2O ( m2). Lelystad, 27 januari 2016

Beoordeling grondexploitatieberekening van het door Oldebroek aan te kopen deel van het Bedrijvenpark H2O ( m2). Lelystad, 27 januari 2016 Beoordeling grondexploitatieberekening van het door Oldebroek aan te kopen deel van het Bedrijvenpark H2O (33.000 m2). Lelystad, 27 januari 2016 Inleiding Op 25 januari 2016, heb ik een presentatie mogen

Nadere informatie

Planning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I

Planning & Control cyclus 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I & Control cyclus 2015 'Spoorboekje' Opsteller Afdeling Middelen I Datum 7 januari 2015 I Inhoudsopgave 1. Inleiding................................... 2 2. Ontwikkelingen & Controlcyclus...... 2 3. Overzicht

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2011.0004280 Financiën en saneringsovereenkomst bodem Utochtkade Zwanenburg

Raadsvoorstel 2011.0004280 Financiën en saneringsovereenkomst bodem Utochtkade Zwanenburg 7 gemeente onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Haariemmermeer Raadsvoorstel 2011.0004280 J.C.W. Nederstigt S. van Rouendal (023 567 74 59) 8 februari 2011 1. Wat willen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT CONCEPT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ONDERGETEKENEN: A. De gemeente Hattem, zetelende te Hattem, vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer J.W. Wiggers, handelende ter uitvoering van het besluit van

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek een vaste bijdrage te leveren aan voortzetting Stichting Groninger Bedrijfs Locaties

Onderwerp : Verzoek een vaste bijdrage te leveren aan voortzetting Stichting Groninger Bedrijfs Locaties Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-09454a/27/A.41, EZ Groningen, 5 juli 2004 Behandeld door : Mw. I. de Jeer Telefoonnummer : (050) 3164653 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Verzoek een

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

2. Wat is de analyse en conclusie uit de klankbordbijeenkomsten met raadsleden?

2. Wat is de analyse en conclusie uit de klankbordbijeenkomsten met raadsleden? Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.1 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Versterken sturing raad in nieuwe planning&controlcyclus Voorstel: De sturing van de raad in de planning&controlcyclus te versterken door:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 14 november 2012 Onderwerp : BTW-compensatie en onroerende zaken Agendapunt : 7 Kenmerk : AB/1219 Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Nadere informatie

Openluchttheater (OLT)

Openluchttheater (OLT) Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024)

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Ingekomen stuk B21 (PA 28 september 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail griffie@nijmegen.nl

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. mr. P. de Baat MPM J.P. Nagengast MBA mw. E.C. mw. A.J.A. van de Ven mw.

Nadere informatie

Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 31 december 2008

Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 31 december 2008 Vijftiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2008 ember 2008 1. Met ruimte voor ruimte terug te verdienen bedragen De kosten die de provincie wil terugverdienen door middel van de opbrengsten

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad Vpb voor overheids bedrijven Presentatie gemeenteraad 6-12-2016 Vpb voor overheidsondernemingen 2016 is het eerste belastingjaar Vennootschapsbelasting = winstbelasting Vpb-Wetgeving uit 1969; Overheden

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Partijen, 1. De gemeenten die lid zijn van het Sociaal-Economisch Overleg Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016

RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016 RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016 Geachte raadsleden, Op 20 september jl. heeft u een brief en bijlagen ontvangen van New Energy Systems en Hesi Installatietechniek (mede

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009 Postregistratienummer: 2009I00838 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00798 Onderwerp: Voortgangsrapportage GIG 2009 Naam auteur: Inge van Vliet Voortgangsrapportage GIG 2009

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Doel. Impuls aan de stad geven voor stedelijke vernieuwing

Doel. Impuls aan de stad geven voor stedelijke vernieuwing Grondexploitaties Doel Impuls aan de stad geven voor stedelijke vernieuwing Transformatieproces met als eindproduct : bouwrijpe grond voor woningen, kantoren of bedrijfsterreinen Vijf grote grexen: Wijnhavenkwartier

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013

Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013 Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013 COLOFON OPGESTELD DOOR Programmabureau Hart van de Heuvelrug DATUM 12 juni 2013 Hart van de Heuvelrug verbindt Van ecoduct tot bedrijventerrein

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. INTENTIEOVEREENKOMST gem. Hardenberg Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Pagina 1 van 5. INTENTIEOVEREENKOMST gem. Hardenberg Centraal Orgaan opvang asielzoekers Pagina 1 van 5 INTENTIEOVEREENKOMST gem. Hardenberg Centraal Orgaan opvang asielzoekers De ondergetekenden: 1. De gemeente Hardenberg, ten deze op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie