PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013"

Transcriptie

1 PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013 Van harte welkom op SBO Het Palet!!! PROGRAMMA Voorstellen Ongeveer drie kwartier Koffie en een rondje Tweede nog concretere deel Vragen??? Vragen!!!

2 VAN GROOT NAAR KLEIN Landelijke ontwikkelingen Regionale ontwikkelingen Het Palet LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Bestuursakkoord/wet passend Onderwijs Nieuwe samenwerkingsverbanden (postcode) Opbrengst gericht werken Dalend aantal leerlingen Personeelsbestand/feminisering

3 REGIONALE ONTWIKKELINGEN Samenwerkingsverband Moerdijk gaat op in SWV Roosendaal Dalend aantal leerlingen Geen Speciaal Onderwijs PRIMAIR ONDERWIJS Basisonderwijs Speciaal Basis Onderwijs Speciaal Onderwijs

4 BASISONDERWIJS Regulier R.K. P.C. Interconfessioneel (= bijzonder) (= bijzonder) (= bijzonder) Openbaar SPECIAAL ONDERWIJS Ook wel REC genoemd. (Regionale Expertise Centra) REC 1 visuele beperking REC 2 communicatieve beperkingen (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen) REC 3 verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieken REC 4 ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

5 Consequenties door wet Passend onderwijs Rec 3 en 4. (SWV) Indicatiestelling verandert (SWV) Geldstromen naar SWV VERSCHILLEN BaO. SBO Gericht op leren. (maar vergis je niet) Gericht op leren. SO Meer gericht op leren omgaan met de beperking.

6 SBO Niet alleen de mooiste vorm van onderwijs MAAR OOK NOG EENS Het mooiste gebouw

7 SBO Het SBO heeft een specifieke positie binnen een samenwerkingsverband: Onderwijsfunctie Presentatie SBO Ondersteuningsfunctie Expertise leveren SPECIAAL BASISONDERWIJS; ONDERWIJSFUNCTIE Gericht op leren, ondanks ADHD DYSLEXIE DYSCALCULIE ODD ADD ASPERGER En nog veel meer. Gaan wij LEREN!!!!

8 NADERE UITLEG VAN DE S EN VAN DE BO BO: we zijn gericht op leren!!! S: - RUST!! - duidelijk/streng - aankleding groepen - kleine groepen - personeel meer dan gemiddeld opgeleid - specialisten beschikbaar - voor ALLE kinderen een individueel plan - startformulier - ontwikkelingsperspectief SBO; ONDERSTEUNING EN EXPERTISE LEVEREN. EXPERTISECENTRUM Een expertisecentrum is een organisatie gericht op de ontwikkeling van wetenschap, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, of beide. Zo'n organisatie wordt ook wel aangeduid als kenniscentrum, kennisinstituut, onderzoekscentrum, instituut, research instelling en allerlei Engelstalige varianten. (Wikipedia) Met de term expert of deskundige wordt een deskundig persoon in een vakgebied aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein. Een expert kan als deskundige geraadpleegd worden door een ander, bijvoorbeeld een particulier, een organisatie of een rechtbank.(wikipedia)

9 SAMENGEVAT ontwikkeling uitvoering beide kennis ervaring raadplegen deskundige Beantwoordt hulpvragen van leerkrachten, groepjes leerkrachten of van scholen

10 VOORBEELDEN VAN GOOD PRACTISE EN TRENDS Kinderen komen eerder; dan wel veel later. Vergrote problematieken. Druk op opbrengsten VERVOLG Praktijkervaringen; onze mogelijkheden als expertisecentrum. (orthopedagoog, logopedie, IB, gedrag, lees, reken, motoriek, schrijven, algemeen) Link CJG/VVE Rol zorgstructuur. Wanneer, welke vragen?

11 AFSLUITING Dank u wel voor uw aandacht Vragen??? Vragen!!!

12 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 Afkortingenlijst onderwijs A AAOP ABP ACOP ADV AI AMvB AOb AOC Arbo Arbowet Arbobesluit Arbodienst ARBVO Art. ASV ATV AVS AwB ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene centrale van overheids- en onderwijspersoneel Arbeidsduurverkorting (ook ATV) Arbeidsinspectie Algemene Maatregel van Bestuur (wetgeving) Algemene Onderwijsbond Agrarisch Onderwijscentrum Arbeidsomstandigheden(beleid) Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Instantie voor bedrijfsgezondheidszorg Arbeidsvoorzieningenorganisatie Artikel (van de wet) Algemene Schoolverkenning Arbeidstijdverkorting (zie ook ADV) Algemene Vereniging van Schoolleiders in het primair onderwijs Algemene wet bestuursrecht B Bao BAPO BBL BBO BBWO BG BHV BHV'er BM BRIN BSO BVE BW BWOO BZA Basisonderwijs Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Beroepsbegeleidende leerweg Beroepsbegeleidend Onderwijs Besluit bovenwettelijke werkeloosheidsuitkering onderwijspersoneel (primair onderwijs) Bevoegd gezag Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlener Bovenschools management Basisregistratie voor instellingen Buitenschoolse opvang Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Burgerlijk wetboek Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel Besluit Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel C

13 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 CAO CAO-PO CAO-VO CAO-BVE CAO-HBO CD Cfi CGOA Cie CITO Cluster 1. Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Clusterindicatie CMHF CMR CV CvB Collectieve arbeidsovereenkomst CAO voor het primair onderwijs CAO voor het voortgezet onderwijs CAO voor het beroepsonderwijs en volwasseneducatie CAO voor het hoger beroepsonderwijs Centrale Dienst; ook: Centrale Directie Centrale financiëringsinstelling voor het onderwijs Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken Geschillencommissie Centraal Instituut voor Toetsonderzoek Scholen voor blinden en slechtzienden. Scholen voor kinderen met ernstige communicatieproblemen (ESM). Cluster 3 Scholen voor verstandelijke handicap/ ernstige motorische problemen. Cluster 4 Scholen voor leerlingen met gedragsproblematiek. Clusterindicatie Bepalen in welke clusterschool een kind geplaatst moet worden Centrale voor middelbare en hoger functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen Centrale medezeggenschapsraad (gelijk aan MR t.o.v. deelraden) Compensatieverlof College van Bestuur D DGO DR DT DUO Decentraal Georganiseerd Overleg Deelraad Deeltijd (deeltijdaanstelling) E EWO Experimentenwet onderwijs F Fed Fre's FPU FT FTE Federatie Formatierekeneenheden Flexibel Pensioen en Uittreden Fulltime (volledige aanstelling) Fulltime equivalent, of Fulltime eenheid (volledige arbeidsplaats) G GMR GOA GPL Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Gemiddelde personeelslast

14 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 H HBO HH-reglement HO HOS Hoger beroepsonderwijs Huishoudelijk reglement Hoger onderwijs Herziening Onderwijssalarisstructuur I IB ICT ID-banen IGO IO IP Intern begeleider Informatie- en communicatietechnologie In- en doorstroombanen (opvolger van de regeling Melkertbanen ) Instituuts georganiseerd overleg Instemmingsrecht ouder/leerlinggeleding van de MR Instemmingsrecht personeelsgeleding van de MR IR ISOVSO Instemmingsrecht Interimwet speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (voorloper van de WEC en de herziene WVO) IVA Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten K KB KG KIK KR KW Koninklijk Besluit Kort Geding Kwaliteit in kaart Kantonrechter Kwaliteitswet (invoeringswet m.b.t. schoolplan, schoolgids en klachtenregeling) L LAKS LCG LGF LGU LIO Landelijk Aktie Komitee Scholieren Landelijke Commissie voor Geschillen WMS Leerlinggebonden financiering (rugzakje) Loongerelateerde uitkering Leraar in opleiding LOBO LVS LWOO Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag Leerling volgsysteem Leerwegondersteunend onderwijs M MR Medezeggenschapsraad

15 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 MR-reglement MRT MT MvT MZ MZR Medezeggenschapsreglement Motorische remedial teaching Managementteam Memorie van Toelichting Medezeggenschap Medezeggenschapsraad N NJT NKO NT2 Normjaartaak Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders Nederlands als Tweede Taal O OAC OALT OBD OCenW OBP OBD OER OETC OOP OP OPP Opdc OR OVM OVB Onderzoeks- en Adviescentrum (speciaal onderwijs) Onderwijs in Allochtone Levende Talen Onderwijs Begeleidingsdienst Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Onderwijsondersteunend en Beheerspersoneel Onderwijsbegeleidingsdienst Onderwijs- en examenreglement Onderwijs in eigen taal en cultuur Onderwijsondersteunend personeel Onderwijsgevend personeel Ontwikkelingsperspectief Orhopedagogisch-didactisch centrum Ouderraad; ook: Ondernemingsraad Onderwijsvolgmodel Onderwijsvoorrangsbeleid P PAB PABO PCL PGMR Pf Pf/Vf PI PMPO PMR PMVO PO Preventieve Ambulante Begeleiding Pedagogische academie basisonderwijs Permanente commissie leerlingenzorg Personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Participatiefonds Participatiefonds/vervangingsfonds (samenwerkingverband van deze fondsen) Pedologisch Instituut Procesmanagement primair onderwijs Personeelsgeleding van de MR Procesmanagement voortgezet onderwijs Primair onderwijs

16 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 POP PRO PVE Persoonlijk ontwikkelings plan Praktijkonderwijs Programma van Eisen R Rddf REA REC RI&E RO ROC RpbO RT RVC RvT Risicodragend deel van de formatie (formatiebeleid) Wet REA: Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten Regionaal expertisecentrum Risico-inventarisatie en evaluatie (Arbobeleid) Raamovereenkomst primair onderwijs Regionaal opleidingscentrum Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel Remedial teaching Regionale verwijzingscommissie Raad van Toezicht S SAMEN SBO SCL SCOW Secr. SMW SO Sova Stb. Stg. SVIB SVO SWV Wet SAMEN: Stimulering arbeidsdeelname minderheden Speciale school voor basisonderwijs Structureel coöperatief leren Sectorcommissie voor onderwijs en wetenschappen Secretaris School Maatschappelijk Werk Speciaal onderwijs Sociale vaardigheid Staatsblad Stichting Schoolvideo interactiebegeleiding Speciaal voortgezet onderwijs (ook: VSO) Samenwerkingsverband T TSO Tussenschoolse opvang U USZO Uitkeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheids- en Onderzoekspersoneel V VBA VBKO Verplichte bestuursaanstelling Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs

17 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 VBS Ver. VELO Vf VGW VMBO VMR VNG VO VOO VOS/ABB VSO VUT VVE VVO VZ Vereniging voor bijzondere scholen (besturenorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs) Vereniging Vereenvoudigde Londo-vergoeding Vervangingsfonds Veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo) Voorbereidend beroepsonderwijs Voorlopige medezeggenschapsraad Vereniging van Nederlandse gemeenten Voortgezet onderwijs Vereniging Openbaar Onderwijs Vereniging van openbare scholen/algemene besturenbond (samenwerking van besturenorganisaties voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs) Voortgezet speciaal onderwijs (ook wel SVO) Vervroegde Uittreding. Voor- en vroegschoolse educatie Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs Voorzitter W WAZO WBO WEC WEV WGA WGB WHW WIA WMO WMS WOB WOR WPO WSNS WVO WVOI Wet Arbeid en zorg Wet op het basisonderwijs (voorloper van de WPO) Wet op de expertisecentra (opvolger van de ISOVSO) Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Wet gelijke behandeling Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet Werk inkomen naar arbeidsvermogen Wet medezeggenschap onderwijs Wet medezeggenschap scholen Wet openbaarheid bestuur Wet op de ondernemingsraden Wet op het primair onderwijs (is in de plaats van de WBO gekomen) Weer samen naar school Wet op het voortgezet onderwijs Werkgevers Vereniging Onderwijsverzorgings Instellingen Z ZKOO ZMLK Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekspersoneel Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

18 HBP Lijst met afkortingen Najaar 2011 ZMOK ZVO Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

Jaarkalender Medezeggenschapsraad. Het Meesterwerk

Jaarkalender Medezeggenschapsraad. Het Meesterwerk Jaarkalender 2015-2016 Medezeggenschapsraad Het Meesterwerk Inhoud 1 De rol en werkwijze van de medezeggenschapsraad... 2 2 Medezeggenschapsraadsleden... 3 3 Vergaderdata Medezeggenschapraad 2015-2016...

Nadere informatie

De MedezeggenschapsRaad (MR)

De MedezeggenschapsRaad (MR) Welkom in de (G)MR! Inhoud De MedezeggenschapsRaad (MR)... 4 Waarom is er een MR?... 4 Wat doet de MR?... 4 Welke faciliteiten staan ter beschikking van de medezeggenschap?... 5 Wat heb je nodig als je

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis

Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Afkortingenlijst medezeggenschap AB ABB ABP ACOP ADV AI AMvB A&O AOb AOC AR Arbo Arbowet Arbobesluit Arbodienst ARBVO Art. ASV ATV AVS Awb Algemeen Bestuur Algemene besturenbond (besturenorganisatie voor

Nadere informatie

Afkortingenlijst MR-cursussen

Afkortingenlijst MR-cursussen Afkortingenlijst MR-cursussen AAW ABB ABC ABP AC ACOP AD ADV AK AMvB AO AOb AOC APS ARBO ASV AVO AVS Awb BaO BAPO BBL BBO BBWO BG (bg) BGD BGZ BHV BIO BiZa BM BOP BPCO BRIN BSM BVE BVO i.o. BZA CABO CAO

Nadere informatie

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS. Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs. Algemene Bond van Onderwijspersoneel

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS. Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs. Algemene Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV COA COBA Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie:

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursgegevens Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursvorm: Integraal bestuur B&W Bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1

Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1 Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1 A A&O Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de overheid A AAOP ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen A AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet A

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. V. Claassen (SGDC) leerlingen Hr. H. Gomas (FV) Hr. K. Hoppener (MC) Mw. C. van Kuijen (VV burg) Hr. Scheltens

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Algemene informatie over het voeren van DGO

Algemene informatie over het voeren van DGO Algemene informatie over het voeren van DGO In het navolgende wordt wat onmisbare achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). De wet stelt daar kaders voor,

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012 Stichting Onderwijsgeschillen mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder NVOR, 30 november 2012 Kerntaken Stichting Onderwijsgeschillen Vormgeving geschillenregeling in het onderwijs: geschillencommissies

Nadere informatie

Extra toelichting leerlingenvervoer

Extra toelichting leerlingenvervoer Extra toelichting leerlingenvervoer Auteur: Marjonne van Workum Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Versienummer:.0 Datum: 20 oktober 204 Corsanummer: U4.4846 T4.887 Inhoudsopgave Extra toelichting

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 Tabel verschillen en wijzigingen Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nieuwkoop Verordening leerlingen vervoer gemeente Nieuwkoop 2004 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nieuwkoop 2011 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap

Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap Harry van de Kant Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap De AVS pleit voor invoering van gedeelde medezeggenschap. Hierbij overlegt het bevoegd gezag op bovenschools niveau met vertegenwoordigers van het

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 8 december 2015

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 8 december 2015 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 8 december 2015 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. V. Claassen (SGDC) leerlingen Hr. J. Gowrising (FV) Hr. K. Hoppener (MC) Mw. C. van Kuijen (VV burg) Hr.

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwing Algemeen Beschaafd Nederlands Algemene Comissie Toelating en Begeleiding Atention Deficit Disorder

Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwing Algemeen Beschaafd Nederlands Algemene Comissie Toelating en Begeleiding Atention Deficit Disorder ABL ABN ACTB ADD ADHD AMV AOB ASS AVS BAMA BAO BAPO BB bb BBL be BEAM bhv BHV BJZ BOL BOS BSO CAO CAT CD CET CITO CIZ CL CvB CVI DAISY DB DBK DCD DL DLE DMT EC ECH ECTS EEG EIBO ELO GDO GGD GIB GL GMR

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Regeling aanvullende formatie leerlinggebonden financiering (lgf) voor het schooljaar

Regeling aanvullende formatie leerlinggebonden financiering (lgf) voor het schooljaar OCenW-Regelingen leerlinggebonden financiering Bestemd voor: scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 17 maart 2003 Kenmerk: PO/LGF-2003/6830 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk?

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? nr. 01 Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? Nog een paar maanden en dan is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

EEN KIND ALS (G)EEN ANDER

EEN KIND ALS (G)EEN ANDER Leerlinggebonden financiering EEN KIND ALS (G)EEN ANDER Aannamebeleid m.b.t. leerlingen met een handicap Bijlage bij de nota aanname- en toelatingsbeleid SWV Venray 24 mei 2007 / aangepast 23 februari

Nadere informatie

Eind jaren negentig is er nieuw beleid geformuleerd voor de zgn. 2-3 scholen.

Eind jaren negentig is er nieuw beleid geformuleerd voor de zgn. 2-3 scholen. INFORMATIE OVER LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING Auteur: Henk Keesenberg. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkeling en totstandkoming van het beleid en wetgeving in het kader van de leerlinggebonden

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 9088

STAATSCOURANT. Nr. 9088 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9088 9 april 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2013, nr. PO/FenV/491620,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Leerlinggebonden Financiering in het mbo

Leerlinggebonden Financiering in het mbo Leerlinggebonden Financiering in het mbo Brochure voor professionals Rugzak Subsidieregeling voor mbo Vanaf 1 januari 2006 wordt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de subsidieregeling van kracht,

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0)

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) 17RJ00 PC Basisschool De Korenaar Typering van de school Maximaal 1000 tekens De Korenaar is een middelgrote school met een zeer royale buitenruimte. De school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Verkadefabriek te 's-hertogenbosch vrijdag 5 juni 2009 1 Onderwerpen Stappenplan volgens de Taskforce Keuze werkgeverschap

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het. Joost Vreuls

Passend Onderwijs in het. Joost Vreuls Passend Onderwijs in het VMBO Joost Vreuls Alfons Timmerhuis i Knelpunten Jaarlijks 3000 thuiszitters Labeling in onderwijs en (jeugd)zorg Bureaucratie en te lange lijnen voordat zorg verkregen wordt Onderbenutting

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Mei 2016 Inleiding en doel De landelijke onderwijs-

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717 (10136), houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Chaja Deen, Nederlands Jeugdinstituut Corian Messing, Nederlands Jeugdinstituut Bas Wijnen, Nederlands Jeugdinstituut Juni 2014 Deze factsheet schetst hoe in

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2012-2013 Locatie Buitenpost Prof. Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost [1] Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel (versie 1:2012-2013) van het Nordwin College, locatie

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 1.1. onderwerp: Inspraak ouders

INFORMATIEBLAD 1.1. onderwerp: Inspraak ouders INFORMATIEBLAD 1.1 rubriek: Wet- en regelgeving onderwerp: Inspraak ouders In dit informatieblad zijn alle wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op de inspraak van ouders op kind-, school- en samenwerkingsverbandniveau

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Nr.: 133794 Renswoude, 16 september 2014 Behandeld door: H. Davelaar Onderwerp: verordening leerlingenvervoer Renswoude 2014

Nr.: 133794 Renswoude, 16 september 2014 Behandeld door: H. Davelaar Onderwerp: verordening leerlingenvervoer Renswoude 2014 Nr.: 133794 Renswoude, 16 september 2014 Behandeld door: H. Davelaar Onderwerp: verordening leerlingenvervoer Renswoude 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting: Het passend onderwijs gaat op

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

Bijlage 11 Verklarende woordenlijst

Bijlage 11 Verklarende woordenlijst Bijlage 11 Verklarende woordenlijst Noot vooraf: voor de cursief gedrukte begrippen is gebruik gemaakt van de begrippenlijst van het steunpunt passend onderwijs. Ambulante begeleiding Er bestaan twee vormen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Forum score kaarten over het schooljaar 2013-2014

Forum score kaarten over het schooljaar 2013-2014 Forum score kaarten over het schooljaar 2013-2014 naam school invullen Algemene aanwijzingen: In principe moet de school alle informatie die verstrekt wordt met concrete stukken kunnen onderbouwen. Beantwoordt

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Van Kinsbergen college

Van Kinsbergen college AANMELDING LWOO Van Kinsbergen college Van Kinsbergen college 3 VOORWOORD In de praktijk blijkt dat de aanmelding voor leerlingen met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) een lastige materie is. Om de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting De wijzigingen uit deze algemene maatregel van bestuur betreffen twee onderwerpen, namelijk het stellen van nadere voorwaarden aan orthopedagogisch-didactische centra in het primair

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2009-2010

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente : Zoetermeer, Welzijn/Beleid, leerlingzaken Adres : Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer E-mail : leerlingenvervoer@zoetermeer.nl Telefoonnr. : (079) 346 9149 (tussen 9.30 en 14.00 uur) Aanvraagformulier

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift OCenW-Regelingen Aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen van de opslagpercentages Bestemd voor: c scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs

Nadere informatie

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld Jaarboek 2005 Onderwijsarbeidsmarkt in beeld 1 Voor nadere inlichtingen over de inhoud van deze publicatie kunt u zich wenden tot: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Telefoon 070-376 57 70 ISBN

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie