NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan?"

Transcriptie

1 NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES 2020 Deel 3: Waar komt de groei vandaan? Uitgebracht aan: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg Uitgevoerd door: NEA Transportonderzoek en opleiding Kenmerk: R / /dui/mdu Status: definitief Rijswijk, april 2003 Het gebruik van cijfers en/of tekst uit dit rapport is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Rijkswaterstaat Directie Limburg.

2

3 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING WAAR KOMT DE GROEI VANDAAN? Algemeen Veranderingen CONCLUSIE VERANDERING

4

5 1 INLEIDING Rijkswaterstaat Directie Limburg heeft NEA Transportonderzoek en opleiding B.V. (NEA) gevraagd om voor 2020 referentiematrices voor het NRM Limburg versie 2.1 te ontwikkelen. Deze studie is een variant van NRM 2.0 en deze nieuwe variant wordt ontwikkeld in het kader van Spoor 2, Knelpuntanalyse Hoofdwegennet. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Wij onderscheiden vijf fasen: Aanmaken en analyseren van de invoer voor het OGM Samenstellen data voor het grensoverschrijdend verkeer Uitvoeren van modelruns met het OGM Analyseren en interpreteren van de uitvoer Verzorgen van de rapportage en data Dit deel geeft een beschrijving van de 1 e orde effecten die de beleidsmaatregelen op de groei hebben. Er zijn 3 soorten effecten te onderscheiden, te weten de effecten als gevolg van de autonome groei de effecten als gevolg van infrastructurele maatregelen de effecten als gevolg van overige beleidsmaatregelen Voor het NRM Limburg is het belangrijk om te weten welke effecten optreden in 2020 als uitvloeisel van de scenario's die worden gebruikt. Deze werknotitie gaat in op de effecten die optreden en geeft tevens een doorkijk naar het uiteindelijke resultaat. 5

6

7 2 WAAR KOMT DE GROEI VANDAAN? 2.1 Algemeen Voor het NRM Limburg is een achtergrondscenario en een beleidsscenario opgesteld. Het achtergrondscenario wordt in het OGM ingebracht door middel van de sociaal-economische gegevens en het aantal auto's in Nederland. Het beleidsscenario wordt enerzijds middels de netwerken voor auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer ingebracht, en anderzijds middels de overige beleidsmaatregelen die via 'beleidsknoppen' in het OGM kunnen worden gestuurd. De sociaal-economische gegevens geven over het algemeen de grootste groei in mobiliteit te zien. Ze scheppen als het ware een raamwerk voor een toekomstjaar. Dit raamwerk wordt zichtbaar via de productie van het aantal reizen per motief en persoonstype (reisfrequenties). Binnen dit raamwerk is er (beperkte) speelruimte voor de beleidsmaatregelen. De netwerken en de prijsmaatregelen zorgen voor variatie in het aantal reizen en het reizigerskilometrage per vervoerwijze. De vraag die zich voordoet is, waar de groei vandaan komt. Welke maatregelen zijn van invloed op de hoogte van het aantal reizen en het reizigerskilometrage. In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de 1 e orde effecten. Deze geven een indruk van de mate waarin beleidsmaatregelen bijdragen aan de omvang van de mobiliteit per vervoerwijze. Vooraf dient te worden opgemerkt dat hierin nog geen congestie is meegenomen. Daarvoor moet het OGM in zijn geheel worden toegepast, hetgeen bijzonder tijdrovend is (1 run kost ca 1 dag. In totaal zijn 10 tot 12 runs nodig). De 1 e orde effecten zijn bepaald met OGM 4. Ten opzichte van OGM 3 (waarmee de resultaten van NRM 2.0 zijn berekend), is een aantal wijzigingen opgetreden in het model. Hierdoor kunnen voor zowel het basisjaar als het toekomstjaar verschillen ontstaan (aangezien synthetische waarden gebruikt worden). De belangrijkste verschillen tussen OGM 3 en OGM 4 zijn als volgt: Herschatting van de reisfrequentie -module. Herschatting van de vervoerswijze bestemmings keuze module. Het meenemen van inkomensverklarende variabelen. Het toevoegen van de kind-motieven. Het meenemen van congestie in het basisjaar. Daarnaast is de invoer voor het OGM ook vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe inkomensmodellen en rijbewijs- en autobezitsmodellen. 7

8 Om te bepalen waar de groei vandaan komt zijn voor de hieronder genoemde beleidsmaatregelen de 1 e orde effecten vastgesteld: 1. Ongewijzigd beleid: Sociaal-economische gegevens + aantal auto's in Nederland 2. Als 1, met aanpassingen in het autonetwerk 3. Als 2, met aanpassingen in het netwerk langzaam verkeer + versnelling langzaam verkeer) 4. Als 3, met aanpassingen in de overige netwerken (OV) 5. Als 4, met prijsmaatregelen voor de auto (brandstofprijs, brandstofefficiency) 6. Als 5, met prijsmaatregelen voor het openbaar vervoer (tarieven trein en bus) In het vervolg van deze notitie wordt de groei tussen 1997 en 2020 nader uitgewerkt. 2.2 Veranderingen Groei van het aantal reizen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei van het aantal reizen tussen 1997 en Het gaat hier nadrukkelijk om het resultaat na zes stappenruns. Te zien is dat het aantal reizen tussen 1997 en 2020 toeneemt van 3,53 mln naar 3,93 mln (index 111,3). Tabel 2.1 Overzicht aantal synthetische reizen (NRM gebied) naar vervoerwijze en motief in 1997 en 2020, inclusief index Jaar wo-we wo-za n-w-za wo-ed wo-wi overig basis-ond kind-over totaal Autobest Index 132,5 165,5 160,0 114,9 144,3 136,3 0,0 0,0 138,9 Autopas Index 85,4 100,6 136,1 82,4 101,4 99,1 109,8 116,6 103,7 Trein Index 130,4 139,1 152,3 94,2 91,7 88,3 0,0 75,6 102,6 Bus Index 85,7 106,1 124,1 66,1 86,9 85,8 70,0 79,0 80,5 Langz Index 89,7 111,4 130,4 82,5 105,8 98,8 96,2 100,3 98,2 Auto Intrazonaal Index 126,7 140,5 151,2 113,2 145,5 129,6 0,0 0,0 136,6 Totaal Index 112,4 147,9 151,4 85,8 117,7 108,8 97,8 106,1 111,3 8

9 In werknotitie 1 werd reeds geconcludeerd dat het totaal aantal reizen zou toenemen. De oorzaak voor de toename moet vooral worden gezocht bij de werkgebonden motieven. Het aantal werkzame personen en het aantal arbeidsplaatsen is sterk toegenomen. Het totaal aantal werkzame personen neemt toe met 20% (parttimers 63%). Het aantal arbeidsplaatsen neemt toe met 30%. In de tabel wordt dit gereflecteerd door de toename van het aantal reizen woon-werk (12,4%), woon-zakelijk (47,9%) en niet-woon-zakelijk (51,4%). Het aantal inwoners is toegenomen tussen 1997 en 2020 met 8%. Dit verklaart de stijging van het aantal reizen voor woon-winkel en overig. De stijging van het aantal reizen voor woonwinkel en overig kan tevens verklaard worden door de toename van het aantal huishoudens (16%) en de daarmee gepaard gaande geringere aantal personen per huishouden (2,47 in 1997, 2,30 in 2020). De afname van woon-school reizen is reeds in werknotitie 1 voorspeld. De afname van de bevolking in de leeftijdsklasse 0-14 jaar en (enigszins) in de leeftijdsklasse is hieraan debet. In deze klassen daalt het aantal inwoners met circa 8%. Voorts valt op dat het aantal reizen voor de vervoerwijze autobestuurder is toegenomen met 38,9%. De toename van het aantal reizen voor de vervoerwijze autobestuurder is het gevolg van enerzijds het autobezit en anderzijds de beleidsmaatregelen die worden voorzien. Figuur 2.1 Verandering t.o.v van het totaal aantal reizen per vervoerwijze door het toevoegen van beleidsmaatregelen. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Autobestuurder Autopassagier Trein Bus Langzaam verkeer Auto Intrazonaal ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ongewijzigd beleid ,6 3,4-7,7-11,6-1,3 43,0 Plus auto net 35,0 3,2-7,7-11,4-1,1 43,6 Plus LV net (incl versnel) 34,3 2,2-7,2-12,9-0,6 43,3 Plus OV net 34,2 2,2 6,6-16,7-0,6 43,2 Plus overig beleid auto 38,9 3,7 5,4-17,5-1,8 36,6 Plus overig beleid OV 38,9 3,7 2,6-19,5-1,8 36, Ongewijzigd beleid 2020 Plus auto net Plus LV net (incl versnel) Plus OV net Plus overig beleid auto Plus overig beleid OV 9

10 Het aantal reizen met de vervoerwijze bus is gedaald met 19,5%. De dienstregeling is voor 2020 ongewijzigd ten opzichte van het basisjaar. De daling van de vervoerwijze bus moet met name gezocht worden in de toename van het autobezit en de verbeteringen in het treinnetwerk. Hiernaast zorgen de introductie van 30 km zones binnen de bebouwde kom voor een vertraging van de dienstregeling. Waar komt nu de groei per vervoerwijze vandaan? Daartoe is van een aantal runs de groei nader bekeken (zie Figuur 2.1). In bovenstaande figuur is te zien dat het effect van het invoegen van de sociaal-economische gegevens (en het aantal auto's) groot is voor de autobestuurder. De sociaal-economische gegevens voor 2020 leiden ertoe dat het aantal reizen voor autobestuurder met 35,6% toenemen. Het effect van de veranderingen in het autonetwerk is gering (35,0% 35,6% = -0,6%). Ten opzichte van het basisjaar is de kwaliteit van de bereikbaarheid gewijzigd, vooral door de introductie van 30 km zones. Het invoeren van een versnelling voor het langzaam verkeer, het gewijzigde netwerk voor het langzaam verkeer en de lijnvoering voor openbaar vervoer, leiden ertoe dat de groei gedempt wordt (34,2%). De maatregelen voor auto (brandstofefficiency: 83, brandstofprijs: 105) leiden tot een toename van het aantal reizen voor de autobestuurder, die daarmee uitkomt op een toename van 38,9%. De overige vervoerwijzen dalen in omvang door de veranderingen in het autonetwerk. Alleen het aantal reizen voor langzaam verkeer neemt iets toe. De verbeteringen in het openbaar vervoer netwerk hebben alleen betrekking op de treinlijnvoering (hogere frequenties en meer stations). Dit leidt tot een stijging in het gebruik van de trein. De daling van de vervoerwijze bus kan onder andere worden verklaard door het substitutie-effect van bus naar trein. Hiernaast zorgen de introductie van 30 km zones binnen de bebouwde kom voor een vertraging van de dienstregeling. De stijging in het aantal treinreizen wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de beleidsmaatregelen voor de auto en het openbaar vervoer. De beleidsmaatregelen voor de auto zorgen voor een toename van het aantal reizen voor de vervoerwijzen autobestuurder en autopassagier, terwijl het gebruik van de overige vervoerwijzen afneemt. De beleidsmaatregelen voor het openbaar vervoer (index tarieven: 107) levert een verdere daling van het aantal reizen bij zowel de vervoerwijze trein als de vervoerwijze bus. 10

11 Figuur 2.2 Verandering t.o.v ongewijzigd beleid in het aantal reizen per vervoerwijze door beleidsmaatregelen Aut obest uurder Aut opassagier Trein Bus Langzaam verkeer Aut o Int razonaal Ongewijzigd beleid ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plus aut o net -0,4-0,2 0,0 0,2 0,1 0,4 Plus LV net (incl versnel) -0,9-1,2 0,6-1,4 0,7 0,2 Plus OV net -1,0-1,2 15,5-5,7 0,7 0,2 Plus overig beleid aut o 2,4 0,2 14,2-6,6-0,6-4,5 Plus overig beleid OV 2,4 0,3 11,1-8,9-0,5-4,4 Ongewijzigd beleid 2020 Plus aut o net Plus LV net (incl versnel) Plus OV net Plus overig beleid aut o Plus overig beleid OV We kunnen ook naar de beleidsmaatregelen kijken zonder het effect van de sociaal-economische gegevens daarbij te betrekken. In dat geval nemen we de situatie van het ongewijzigd beleid voor 2020 als uitgangspunt. Zoals bovenstaand figuur toont heeft de invoering van een nieuw autonetwerk voor het autoverkeer een lichte daling van het aantal reizen tot gevolg (-0,4%). Dit heeft tevens gevolgen voor de vervoerwijze autopassagier (-0,2%). Het langzaam verkeer profiteert van de veranderingen in het autonetwerk (0,1%). De versnelling van het langzaam verkeer met een index 105 leidt, tezamen met een verbetering van het netwerk voor het langzaam verkeer, tot een toename van het aantal langzaam verkeer reizen met 0,6% ten koste van de vervoerwijzen autobestuurder en autopassagier. Door de versnelling voor het langzaam verkeer neemt het aantal treinreizen toe, terwijl de vervoerwijze bus minder gebruikt wordt. De wijzigingen in het netwerk voor het openbaar vervoer leiden tot een groei in het aantal reizen van de vervoerwijze trein (+14,9% = 15,5% - 0,6%) en een verdere daling van de vervoerwijze bus (-4,3%). De aanpassingen in het netwerk voor het openbaar vervoer leiden tot een lichte daling in het aantal reizen voor autobestuurder en autopassagier. De volgende stap betreft het toevoegen van overige beleidsmaatregelen voor de auto. Deze maatregelen hebben een positief effect op het aantal reizen voor autobestuurder (+3,4%) en autopassagier (+1,4%), terwijl het aantal reizen met de bus en trein beide dalen met 1,1%. 11

12 Als laatste wordt het effect van de OV beleidsmaatregelen in beeld gebracht. Het gaat hier met name om verhoging van de OV-tarieven met 7%. Te zien is dat deze verhoging een negatief effect heeft op het totaal aantal reizen met het openbaar vervoer. Het aantal reizen met trein en bus daalt met respectievelijk 3,1% en 2,3%. De overige vervoerwijzen laten een geringe toename van het aantal reizen zien. Groei van het aantal reizigerskilometers Tabel 2-2 geeft een overzicht van de groei van het reizigerskilometrage per werkdag tussen 1997 en Het gaat hier nadrukkelijk om het resultaat na vijf stappenruns. Te zien is dat het reizigerskilometrage tussen 1997 en 2020 toeneemt van 50,1 mln naar 63,9 mln km. Tabel 2.2 Overzicht synthetisch reizigerskilometrage (x 1000) naar vervoerwijze en motief in 1997 en 2020, inclusief index Jaar wo-we wo-za n-w-za wo-ed wo-wi overig basis-ond kind-over totaal Autobest Index 143,8 183,3 174,6 121,1 154,5 148,3 0,0 0,0 149,3 Autopas Index 86,0 94,9 136,0 87,0 104,0 102,1 123,7 131,6 104,0 Trein Index 140,9 138,7 158,4 107,4 90,4 84,0 0,0 80,6 103,7 Bus Index 98,7 116,4 128,8 72,6 82,3 81,1 66,0 71,0 82,8 Langz Index 88,4 110,4 132,7 85,8 106,3 100,9 99,9 101,1 95,9 Auto Intrazonaal Index 132,3 146,1 156,4 117,5 149,4 133,7 0,0 0,0 140,1 Totaal Index 130,8 171,4 168,8 98,1 128,8 119,9 103,8 125,4 127,5 Tabel 2.2 toont aan dat de groei van het kilometrage per werkdag tussen 1997 en ,5% bedraagt. De oorzaak voor de toename moet vooral worden gezocht bij de autobestuurder. Alle motieven behalve woon-school kennen een toename van het reizigerskilometrage. Het reizigerskilometrage voor de vervoerwijze autobestuurder is toegenomen met 49,3% ten opzichte van 1997, terwijl het reizigerskilometrage voor de vervoerwijze bus daalt met 17,2%. De omvang van het kilometrage voor de andere vervoerwijzen varieert van (ca -4% - +4%). 12

13 Waar komt nu de groei per vervoerwijze vandaan? Daartoe is van een aantal runs de groei nader bekeken (zie Figuur 2-3). Figuur 2.3 Verandering t.o.v van het synthetische reizigerskilometrage per vervoerwijze door het toevoegen van beleidsmaatregelen Aut obest uurder Aut opassagier Trein Bus Langzaam verkeer Aut o Int razonaal ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ongewijzigd beleid ,7-0,6-8,8-11,1-6,9 46,6 Plus aut o net 42,9 2,6-8,7-11,0-6,7 47,1 Plus LV net (incl versnel) 42,2 1,6-8,0-11,7-2,6 46,8 Plus OV net 42,1 1,5 8,1-14,0-2,8 46,7 Plus overig beleid aut o 49,2 4,0 6,9-14,9-4,2 40,1 Plus overig beleid OV 49,3 4,0 3,7-17,2-4,1 40, Ongewijzigd beleid 2020 Plus aut o net Plus LV net (incl versnel) Plus OV net Plus overig beleid aut o Plus overig beleid OV In bovenstaande figuur is te zien dat het effect van het invoegen van de sociaal-economische gegevens (inclusief de toename van het autobezit) groot is voor de autobestuurder. De sociaaleconomische gegevens voor 2020 leiden ertoe dat het reizigerskilometrage voor autobestuurder met 38,7% toeneemt. Het toevoegen van het autonetwerk heeft een positief effect op het kilometrage voor de autobestuurder. Deze neemt verder toe tot 42,9%. Dit heeft op de overige vervoerwijzen (behalve autopassagier) geen gevolgen. Het toevoegen van de versnelling voor het langzaam verkeer en het gewijzigde netwerk voor het langzaam verkeer doet het kilometrage voor autobestuurder en autopassagier iets afnemen ten gunste van het langzaam verkeer. De wijzigingen in het netwerk voor openbaar vervoer leiden tot een toename van het aantal treinreizigerskilometers, terwijl de bus een verdere daling kent. Het toevoegen van de overige beleidsmaatregelen voor de auto heeft een positief effect op het reizigerskilometrage voor de autobestuurder en autopassagier, ten koste van de overige vervoerwijzen. De groei van het kilometrage voor de autobestuurder bedraagt 49,2%. Het verhogen van de openbaar vervoer tarieven heeft geen noemenswaardige invloed op het reizigerskilometrage voor de autobestuurder. Dat geldt niet voor het kilometrage voor trein en bus, want deze daalt. Per saldo groeit het kilometrage voor de autobestuurder, de autopassagier en de trein. 13

14 We kunnen ook naar de beleidsmaatregelen kijken zonder het effect van de sociaal-economische gegevens daarbij te betrekken. In dat geval nemen we de situatie van het ongewijzigd beleid voor 2020 als uitgangspunt. Figuur 2.4 Verandering t.o.v ongewijzigd beleid in het reizigerskilometrage per vervoerwijze door beleidsmaatregelen Aut obest uurder Aut opassagier Trein Bus Langzaam verkeer Aut o Int razonaal Ongewijzigd beleid ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plus aut o net 3,0 3,2 0,0 0,2 0,2 0,3 Plus LV net (incl versnel) 2,5 2,2 0,9-0,6 4,6 0,1 Plus OV net 2,4 2,1 18,5-3,2 4,4 0,1 Plus overig beleid aut o 7,6 4,6 17,2-4,3 2,9-4,4 Plus overig beleid OV 7,6 4,6 13,7-6,9 3,0-4,4 Ongewijzigd beleid 2020 Plus aut o net Plus LV net (incl versnel) Plus OV net Plus overig beleid aut o Plus overig beleid OV Zoals bovenstaand figuur toont heeft de invoering van een nieuw autonetwerk voor de autobestuurder een positief effect. Het reizigerskilometrage stijgt met 3,0% ten opzichte van het ongewijzigd beleid voor Ook autopassagier toont een toename van het kilometrage. Het toevoegen van de versnelling voor het langzaam verkeer (index 105) en het gewijzigde netwerk voor het langzaam verkeer heeft met name voor het langzaam verkeer een positief effect. Voor de auto heeft de verandering van dit netwerk een daling van het reizigerskilometrage tot gevolg. De wijzigingen van het netwerk voor het openbaar vervoer heeft een positief effect op het treinreizigerskilometrage (17,6%), terwijl het busreizigerskilometrage verder daalt (-2,6%). De beleidsmaatregelen voor de auto hebben een positief effect op het reizigerskilometrage voor de autobestuurder en autopassagier. Het reizigerskilometrage voor de overige vervoerwijzen neemt daardoor af. Het doorvoeren van de overige beleidsmaatregelen leidt tot een daling van het reizigerskilometrage, aangezien het aantal trein- en busreizigerskilometers afneemt, terwijl de autobestuurder en autopassagier niet verder toenemen. 14

15 Gemiddelde reisafstand De gemiddelde reisafstand is afgeleid van het reizigerskilometrage en het aantal reizen en het beleidsscenario heeft invloed op de gemiddelde reisafstand. In onderstaande tabel is te zien dat de gemiddelde reisafstand in ,2 km bedraagt en in ,3 km, een toename van 14,6%. De reisafstand lijkt hoog, maar hierbij dient te worden aangetekend dat een reisafstand ongeveer het dubbele is van een verplaatsingsafstand. Voor 1997 en 2020 ligt de gemiddelde verplaatsingsafstand rond de 8,1 km. Tabel 2.3 Overzicht gemiddelde reisafstand (km) naar vervoerwijze en motief in 1997 en 2020, inclusief index wo-we wo-za n-w-za wo-ed wo-wi overig basis-ond kind-over totaal Autobest ,7 71,8 22,1 42,7 19,6 33,9 0,0 0,0 36, ,0 64,8 20,3 40,5 18,3 31,1 0,0 0,0 34,1 Index 108,5 110,8 109,2 105,4 107,1 108,8 0,0 0,0 107,5 Autopas ,8 57,4 19,7 33,9 20,6 44,1 3,9 20,2 29, ,5 60,9 19,7 32,1 20,1 42,7 3,5 17,9 29,1 Index 100,7 94,3 99,9 105,5 102,6 103,1 0,0 0,0 100,3 Trein ,4 193,4 51,1 96,8 93,2 153,7 0,0 190,8 117, ,4 194,0 49,2 84,8 94,6 161,4 0,0 179,0 116,0 Index 108,1 99,7 104,0 114,1 98,5 95,2 0,0 0,0 101,1 Bus ,1 74,3 14,6 43,2 18,3 34,3 14,4 15,6 34, ,5 67,7 14,0 39,4 19,3 36,3 15,3 17,3 33,7 Index 115,1 109,7 103,7 109,7 94,7 94,5 0,0 0,0 102,8 Langz ,9 3,7 1,1 6,9 2,1 2,0 1,8 2,3 2, ,0 3,8 1,1 6,6 2,1 2,0 1,7 2,3 2,9 Index 98,6 99,1 101,8 104,0 100,4 102,2 0,0 0,0 97,6 Auto intrazonaal ,9 0,8 0,4 0,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0, ,8 0,8 0,4 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 Index 104,5 104,0 103,4 103,8 102,7 103,2 0,0 0,0 102,6 Totaal ,0 50,9 14,4 18,7 8,0 14,7 2,1 9,5 16, ,4 43,9 12,9 16,3 7,3 13,3 2,0 8,0 14,2 Index 116,4 115,9 111,5 114,4 109,5 110,2 0,0 0,0 114,6 Voor alle motieven is te zien dat de gemiddelde reisafstand toeneemt met ca 10% tot 15%. Voor de afzonderlijke vervoerwijzen is te zien dat alleen de reisafstand voor autobestuurder toeneemt met 7,5%. De reisafstand voor langzaam verkeer neemt, af terwijl de overige vervoerwijzen iets toenemen. De gemiddelde reisafstand in 1997 voor intra-zonale verplaatsingen (0,7 km) en (in mindere mate) de kind-motieven basisonderwijs (2,0 km) en overig (8,0 km) is laag. De gemiddelde reisafstand exclusief bovenstaande vervoerwijze en motieven bedraagt 17,6 km in Dit is een toename van de gemiddelde reisafstand met 3,4 km tussen 1997 en

16

17 3 CONCLUSIE VERANDERING Wanneer de 1 e orde effecten worden vergeleken met de inschatting die is gemaakt tijdens de analyse van de invoer dan is te zien dat de 1 e orde effecten die inschattingen bevestigen. We kunnen stellen dat de sociaal-economisch gegevens via de reisfrequenties een raamwerk scheppen, waarbinnen het beleidsscenario variatie kan aanbrengen in de omvang van het aantal reizen en het reizigerskilometrage per vervoerwijze. Het aantal reizen, het reizigerskilometrage en de gemiddelde reisafstand zijn tussen 1997 en 2020 toegenomen. Indien we de sociaal economische veranderingen buiten beschouwing laten, zien we een positief effect op het aantal treinreizen vanwege de verbetering van het trein netwerk (hogere frequenties en meer stations). Het aantal busreizen daalt vanwege het substitutie effect van bus naar trein. Hiernaast heeft de invoering van 30 km/u zones in de bebouwde kom een vertraging van de busdienstregeling tot gevolg. Het aantal reizen van de vervoerwijze autobestuurder (en autopassagier in mindere mate) neemt toe, met name omdat het autobezit sterkt toeneemt en omdat de beleidsmaatregelen een stimulerend effect op het autogebruik hebben. 17

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat CPB Notitie Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Datum : 29 september 6 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP) WLO mobiliteitscenario s met prijsbeleid

Nadere informatie

Spitsvervoer naar 12 steden en Schiphol

Spitsvervoer naar 12 steden en Schiphol Spitsvervoer naar 1 steden en NSR Productmanagement / A W Adviesdienst Verkeer en Vervoer B Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer De Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV is

Nadere informatie

J CONSULT C A\V

J CONSULT C A\V J CONSULT 2 1' C8769-9 A\V 01: 1!& 1 BIBLIOTHEEK RIJKS WATERSTAAT UTRECHT NR.... Ç.P Evaluatie Prorail: Retrospectieve Prognose Verklaring ontwikkeling Treingebruik 1991-1996 Eindrapport Datum 12 november

Nadere informatie

Mobiliteit in Nederland onder de loep

Mobiliteit in Nederland onder de loep Mobiliteit in Nederland onder de loep Jan van der Waard Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Mobiliteit Totaal aantal afgelegde kilometers per vervoerwijze Bepaald door: Aantal personen x Aantal

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Ontwikkelingen en trends in het vrijetijdsverkeer

Ontwikkelingen en trends in het vrijetijdsverkeer Ontwikkelingen en trends in het vrijetijdsverkeer Stand van zaken notitie Dr. H. Meurs, MuConsult bv Dr. N. Kalfs, Adviesdienst.Verkeer en Vervoer November 1995............... m.. I..... Ministerie van

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

(Auto)mobiliteit in Nederland onder de loep

(Auto)mobiliteit in Nederland onder de loep (Auto)mobiliteit in Nederland onder de loep Jan van der Waard Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Zelfstandig onderzoeksinstituut binnen het ministerie van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat... minder auto?

Je bent jong en je wilt wat... minder auto? - Je bent jong en je wilt wat... minder auto? Kim Ruijs Significance ruijs@significance.nl Marco Kouwenhoven Significance kouwenhoven@significance.nl Eric Kroes Significance kroes@significance.nl Bijdrage

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit PBL-notitie VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Frank van Dam en Hans Hilbers PBL-publicatienummer: 1122 Juni 2013 Pagina 1 van 12 Vergrijzing, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Tot aan het

Nadere informatie

4jYJ 6L6 3. WPJ40 va 000E - E0L SflTSOd. UIUfl)10G nuging. JOMA ua J)lA 1SUPS!APV SJMS)[Ij 9 TM

4jYJ 6L6 3. WPJ40 va 000E - E0L SflTSOd. UIUfl)10G nuging. JOMA ua J)lA 1SUPS!APV SJMS)[Ij 9 TM - 4jYJ 6L6 3 WPJ40 va 000E - E0L SflTSOd UIUfl)10G nuging JOMA ua J)lA 1SUPS!APV SJMS)[Ij 9 TM Onderzoek, analyse en advies t.a.v. Regionale Kalibratie OGM 4.0 voor NRM Limburg 2.1 een rapport voor Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Fast Strategic Model 14 maart 2012. Rik van Grol

Fast Strategic Model 14 maart 2012. Rik van Grol Fast Strategic Model 14 maart 2012 Rik van Grol Fast Strategic Model Wat is dat? Een Fast Strategic Model is een model waarmee je snel een beleidsoptie voor een scenario kunt doorrekenen Beleidsopties

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam C

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam C Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 7099-1 cl [1 EVALUATIE EFFECTEN OPENBAAR VERVOERKAART STUDENTEN 1990-1991-1992 In opdracht van: HAGUE

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014

Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014 Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014 Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga Antonin ANTONIN = ANalyse des Transports et de l Organisation des Nouvelles INfrastructures Multimodaal verkeersmodel

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

De latente vraag in het wegverkeer

De latente vraag in het wegverkeer De latente vraag in het wegverkeer Han van der Loop, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Jan van der Waard, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Contactpersoon DGB: Henk van Mourik Afdelingsoverleg

Nadere informatie

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting.

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Hasselt-Genk een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek VOC-gemeenten Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad

Evaluatieonderzoek VOC-gemeenten Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad Evaluatieonderzoek Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad Technisch rapport bij Ex-post onderzoek Datum 29 juni 2001 Kenmerk AVV043.503 MuConsult B. V. Postbus 2054 3800 CB Telefoon 033-465 50 54 Fax

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

De auto is van ons allemaal

De auto is van ons allemaal De auto is van ons allemaal Over de afstemming van autogebruik binnen huishoudens MPN Symposium 15 September 2015 Marie-José Olde Kalter 2 Groei autogebruik in Nederland 3 Ontwikkeling mobiliteit 1985-2012,

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Sommencollege delen 1 en 2

CT2710 Transport & Planning Sommencollege delen 1 en 2 CT2710 Transport & Planning Sommencollege delen 1 en 2 Rob van Nes, Transport & Planning 11-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Tentamenvorm Elektronisch tentamen (Etude) Open rekenvragen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting... Treingebruik gaat stijgen Het treingebruik groeit in de periode 2000-2020 met gemiddeld 0,9 tot 1,5% per jaar. Deze verwachte groei is hoger dan de groei die tussen 1991 en 2006 daadwerkelijk

Nadere informatie

Rapport: Een vergelijking tussen de ScenarioVerkenner en het Landelijk ModelSysteem

Rapport: Een vergelijking tussen de ScenarioVerkenner en het Landelijk ModelSysteem Rapport: Een vergelijking tussen de ScenarioVerkenner en het Landelijk ModelSysteem Drs. M. Pieters Eindrapport orderbon AVV Nr. FBB 00.01428 Projectnummer VM2000.021 Deelplannummer 4281063 Budgetcode

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 24-02-2015 P.P. Lamers Eerste versie 0.2 05-03-2015 K. de Waard Tabellen aangepast 0.3 10-03-2015 P.P.

Nadere informatie

Logistieke Dag Limburg 2012:

Logistieke Dag Limburg 2012: Logistieke Dag Limburg 2012: Langetermijnvooruitzichten (2030) voor transport in België Bruno Hoornaert, Federaal Planbureau Logistieke dag Limburg 2012 21 september 2012 Vooruitzichten van de transportvraag

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2014 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20130152B/C10128/GLU/GJO Zoetermeer, Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 NACALCULATIE

Nadere informatie

Trendstudie V 2015: De vrijstaande woning in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie V 2015: De vrijstaande woning in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie V 215: De vrijstaande woning in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een zestal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale koopwoningenmarkt.

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in Cijfers 2011 Maastricht, juli 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 Algemeen 7 1. Algemeen 10 1.1 Reizigers en reizigerskilometers

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland

Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Samenvatting onderzoeksresultaten Juni 1997 Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Samenvatting onderzoeksresultaten Juni 1997 Colofon Uitgave: Ministerie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer 14.36.401 2 september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014 Paper Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014 Plausibiliteitsanalyse Juli 2015 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totale vervoersprestatie

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren.

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. Notitie tariefdifferentiatie huishoudelijk afval gemeente Aalburg Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. November 2012 Inleiding Op uw verzoek is een

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1 Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status Definitief Deze bijlage maakt geen deel uit van Ontwerp-Tracébesluit. Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status

Nadere informatie

De effectiviteit van een variabele kilometerheffing

De effectiviteit van een variabele kilometerheffing De effectiviteit van een variabele kilometerheffing in Nederland DE EFFECTIVITEIT VAN EEN VARIABELE KILOMETERHEFFING IN NEDERLAND ADVIESDIENST VERKEER EN VERVOER Rotterdam rapportage van de afdeling VMO

Nadere informatie

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven Tel: 088 007 94 99 wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad 1 WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad Moet en kan het anders? Minister Eurlings waagt een grote sprong. Hij lijkt nauwelijks te hebben nagedacht over de

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

Documentatie van GM 2011 Deel D1. Inleiding. Datum 15 maart 2012

Documentatie van GM 2011 Deel D1. Inleiding. Datum 15 maart 2012 Documentatie van GM 2011 Deel D1 Inleiding Datum 15 maart 2012 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Gebruik en overzicht van de documentatie 9 3 Systeemnaam 11 4 Doel van het systeem 13 5 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Aanbod openbaar vervoer, 2000-2012 Conclusie Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2012 toegenomen (20% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde

Nadere informatie