Sector in beweging: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector in beweging: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Zorgtrends Farmacie Sector in beweging: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 1 Farmacieketen onder druk In de gehele farmacieketen is op dit moment sprake van ingrijpende wijzigingen. Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, de variabele receptregelvergoeding voor apothekers en diverse overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat de gehele farmaceutische sector onder druk staat. In deze brochure zullen - aan de hand van een overzicht van de belangrijkste geldstromen (figuur 1) - de veranderingen in de geneesmiddelensector in kaart worden gebracht. Alle geldstromen die in deze publicatie aan bod komen zijn - omwille van de leesbaarheid - beschreven vanuit het perspectief van apothekers, tenzij anders vermeld 1. 2 Marktpartijen Geneesmiddelenfabrikanten zijn vaak wereldspelers, terwijl groothandels en apothekers regionaal en lokaal opereren. In Nederland is de distributie van medicijnen fijnmazig georganiseerd en vormen apothekers de laatste schakel in het distributienetwerk tussen fabrikant en gebruiker. Naast openbare apotheken - waarvan er in 2008 in Nederland 1875 zijn - kunnen patiënten ook medicijnen verkrijgen bij apotheekhoudende huisartsen 2. In 2007 waren er hiervan ongeveer 450, dit aantal neemt echter snel af. Naast deze drie marktpartijen zijn zorgverzekeraars en verzekerden ook belangrijke spelers binnen de sector. In 2008 zijn er in Nederland vier grote en nog enkele middelgrote en kleine zorgverzekeraars actief. 2.1 Overheidsbeleid Het overheidsbeleid met betrekking tot de farmaceutische sector richt zich al enkele jaren op het beheersbaar houden van de steeds toenemende geneesmiddelenuitgaven. Om dit te kunnen realiseren heeft het Ministerie van VWS met verzekeraars, apothekers en geneesmiddelenfabrikanten prijsconvenanten gesloten. Kern van de afspraken is dat het voordeel dat apothekers genieten uit bonussen en kortingen via structurele prijsverlagingen wordt teruggegeven bij de verkoop. In het laatste akkoord is besloten dat per 1 januari 2008 de prijzen voor generieke geneesmiddelen met gemiddeld 10% worden verlaagd. De prijzen voor geneesmiddelen die uit octrooi lopen zijn met 50% verlaagd ten opzichte van de prijs voor het oorspronkelijke geoctrooieerde geneesmiddel. Daarnaast is tussen partijen overeengekomen dat in beginsel geen prijsverhogingen worden doorgevoerd gedurende de looptijd van het convenant. De opbrengst van de prijskortingen uit het vorige Geneesmiddelenconvenant wordt geraamd op 1,8 miljard in twee jaar tijd. Het huidige akkoord levert in 2008 een extra besparing op van 340 miljoen op de uitgaven voor geneesmiddelen. Voor 2009 zal dat naar verwachting 456 miljoen zijn. 3 De markt van geneesmiddelen De geneesmiddelenmarkt wordt een van oudsher gereguleerd door veel wet- en regelgeving. De regulering heeft niet alleen betrekking op de productie en distributie, maar ook de beschikbaarheid en het prijs niveau. Het geneesmiddelenbeleid van de overheid is sterk van invloed op het gedrag van marktpartijen. 3.1 Kwaliteit In Nederland wordt de toelating van nieuwe medicijnen geregeld in de Wet op de Geneesmiddelen. Daartoe is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) opgericht. Medicijnen moeten, voordat ze op de markt mogen worden gebracht, bij het CBG worden geregistreerd. Bij de beoordeling van een registratieaanvraag maakt het College een afweging tussen farmaceutische kwaliteit van grondstoffen en eindproduct, werkzaamheid en veiligheid. Als een geneesmiddel door het College positief is beoordeeld en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, krijgt de fabrikant voor Nederland een handelsvergunning 3. Het CBG bepaalt tevens of voor het medicijn een recept nodig is of dat het vrij verkrijgbaar is Soorten geneesmiddelen Medicijnen kunnen worden verdeeld in vier verschillende productcategorieën. De specialités vormen de eerste productcategorie. Dit zijn merkgeneesmiddelen waar fabrikanten patent op hebben. Eén van de oogmerken van een patent is om fabrikanten in staat te stellen de hoge kosten van 1 Bij de bespreking van de geldstromen staan in de titel van de paragraaf nummers vermeld. Deze nummers corresponderen met de nummers van de geldstromen in figuur 1. 2 Ongeveer een kwart van de openbare apotheken behoort tot een ketenapotheek, waaronder Mediveen (ruim 200), Escura (ruim 100) en Vier Vijzels (75), bron Vektis. 3 Voor het verkrijgen van een Europese handelsvergunning van de Europese Commissie, kan een verzoek worden ingediend bij het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (Engelse afkorting Emea). Als de Europese procedure wordt gevolgd, krijgt de fabrikant een handelsvergunning die geldig is in alle EU-lidstaten. Als de nationale procedure wordt gevolgd, komt het geneesmiddel alleen in Nederland op de markt. Door de procedure van wederzijdse erkenning te doorlopen het erkennen van een in een andere lidstaat afgegeven handelsvergunning mag het geneesmiddel in meerdere landen in Europa op de markt worden gebracht. WHOLESALE BANKING

2 onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen. In de tweede plaats zijn er generieke geneesmiddelen. Dit zijn merkloze medicijnen die dezelfde eigenschappen hebben als het merkgeneesmiddel, maar waarvan het octrooi verlopen is. Daardoor zijn ze minder duur in aanschaf dan merkgeneesmiddelen en mogen ze door iedere fabrikant geproduceerd worden. Apothekers kopen generieke geneesmiddelen en specialités in bij fabrikant en/of groothandel. Beide soorten medicijnen worden door de industrie geproduceerd. Dit in tegenstelling tot de derde groep, de zogenoemde magistrale bereiding. Dit zijn medicijnen die de apotheker zelf bereidt, omdat een equivalent middel door fabrikanten niet wordt gemaakt. De magistrale bereiding maakte in 2006 in Nederland circa 1,5 % uit van de totale kosten aan genees middelen 4. Figuur 2. Gebruik geneesmiddelen en kosten naar productgroep mln (14%) 52 mln (1,50%) 765 mln (22%) De laatste categorie is de parallelle import. Sommige merkgeneesmiddelen zijn in het buitenland goed koper dan in Nederland en worden dan - buiten het officiële kanaal van de fabrikant om - geïmporteerd in de buitenlandse verpakking. Ze worden eerst gekeurd en voorzien van een Nederlandse bijsluiter om vervolgens als Nederlandse specialité verkocht te kunnen worden. In 2006 werd in Nederland in totaal 3479 miljoen uitgegeven aan geneesmiddelen (figuur 2). Naast het onderscheid tussen generieke genees middelen, specialités en magistrale bereidingen worden medicijnen wettelijke ook naar distributiekanaal Generieke geneesmiddelen Specialités Parallelimport Magistrale bereidingen 2175 mln (62,50%) 4 SFK Data en cijfers Bron: SFK, bewerking ING Economisch Bureau Figuur 1. Overzicht geldstromen in de farmacieketen* * Geneesmiddelendistributie via zorginstellingen is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. ** De groothandel ontvangt niet altijd kortingen en bonussen via een aparte geldstroom, deze worden vaak direct in de groothandelsinkoopprijs verdisconteerd. Farmacie 2

3 Tabel 1. Wettelijke indeling geneesmiddelen naar distributiekanaal Categorieën geneesmiddelen UR UA UAD AV Distributiekanaal Apotheker Drogist Overig ingedeeld 5. Zoals weergegeven in tabel 1 worden hierbij ook vier categorieën onderscheiden. Geneesmiddelen die uitsluitend bij apothekers en op basis van een recept te verkrijgen zijn, worden UR- of receptgeneesmiddelen genoemd. In 2006 werd circa 86% van de omzet van een openbare apotheek behaald met de verstrekking van deze middelen (figuur 3) 6. De tweede categorie bestaat uit de UA-geneesmiddelen. Deze mogen ook enkel door apothekers worden verstrekt, maar de verzekerde heeft geen recept nodig om het medicijn te verkrijgen. Ten aanzien van deze twee productgroepen hebben apothekers dus een distributiemonopolie. De overige twee categorieën, UAD- en AV-middelen kunnen ook zonder recept worden verkregen. Een UAD-medicijn moet wel onder toezicht van een apotheker of drogist worden verstrekt. Geneesmiddelen die vallen in de AV-catergorie mogen zonder dit toezicht aan de consument worden verkocht. De laatste drie categorieën worden samen ook wel aangeduid als zelfzorgmiddelen. Hierna wordt in deze publicatie met de term geneesmiddelen enkel de receptof UR-geneesmiddelen bedoeld, tenzij anders vermeld. De belangrijkste ontwikkelingen in de sector - zoals beschreven in deze publicatie - hebben namelijk betrekking op deze categorie. Daarnaast vertegenwoordigt deze groep met 86% het grootste deel van de omzet van een gemiddelde openbare apotheek. Figuur 3. Omzet apotheken in 2006 uitgesplitst naar productcategorie 3,7 mrd (86%) 0,3 mrd (7%) 0,3 mrd (7%) 4 De geldstromen In de volgende paragrafen zullen eerst de geldstromen tussen fabrikant, groothandel en apotheker worden besproken. Daarna wordt nader ingegaan op de geldstromen tussen apotheker, zorgverzekeraar en verzekerde. Vervolgens wordt de financiële relatie belicht tussen zorgverzekeraar en verzekerde. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de consequenties van de ontwikkelingen in de farmaceutische sector ten aanzien van deze UR-geneesmiddelen. 4.1 Fabrikant en apotheker Inkoopkosten (1) De inkoopkosten van apotheken voor geneesmiddelen worden door wetgeving beïnvloed (figuur 1). Op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) worden maximumprijzen vastgesteld. Fabrikanten en groothandels moeten zich bij het vaststellen van de afzetprijzen houden aan dit prijsplafond. De verkoopprijzen die fabrikanten vaststellen zijn de zogenoemde officiële lijstprijzen. Het op basis van de WGP door de overheid vastgestelde prijsplafond wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de prijzen in de landen om ons heen: Groot-Brittannië, België, Frankrijk en Duitsland. Tweemaal per jaar stelt VWS de wettelijke maximumprijzen bij op basis van actuele prijsgegevens in de ons omringende landen. Op die manier is de WGP een belangrijk overheidsinstrument om invloed uit te oefenen op de geneesmiddelenprijzen Inkoopvoordelen: kortingen en bonussen (2) Er bestaat een verschil tussen de officiële lijstprijzen en de werkelijke prijzen die apothekers betalen voor de inkoop van geneesmiddelen. Dit verschil bestaat uit de door fabrikanten verstrekte kortingen (figuur 1). De kortingen op generieke geneesmiddelen bedragen gemiddeld circa 60%. Voor generieke geneesmiddelen zijn deze hoger dan voor specialités. Ze kunnen incidenteel oplopen tot 80-90% van de inkoopkosten. Als gevolg van een beleidswijziging is in de jaren negentig de receptregelvergoeding (zie verder 4.2.2) verlaagd. In samen hang met deze maatregel werd het apotheken toegestaan om voor de geleverde receptgeneesmiddelen de lijstprijzen in rekening te brengen en de bedongen kortingen te houden. Op deze wijze kunnen apotheken de gemiste inkomsten - vanwege de verlaging van de receptregelvergoeding - compenseren met de inkomsten die voortvloeien uit de verstrekte kortingen. Dit is medio 2008 ook nog het geval, de omvang van de kortingen staat als gevolg van huidige ontwikkelingen wel onder druk. Apotheken ontvangen naast kortingen op de inkoop soms ook bonussen bij de verkoop, die doorgaans achteraf worden toegekend na de verkoop van een vooraf vastgestelde hoeveelheid. Veelal worden over dit soort bonussen afspraken gemaakt als fabrikanten nieuwe geneesmiddelen op de markt introduceren. De kortingen en bonussen vormen samen de zogenoemde inkoopvoordelen. Receptgeneesmiddelen Hulpmiddelen Bron: SFK Zelfzorgmiddelen / handverkoop 5 Geneesmiddelenwet, UR: uitsluitend recept; UA: uitsluitend apotheker; UAD: uitsluitend apotheker of drogist; AV: algemene verkoop. 6 SFK, Data en cijfers Farmacie 3

4 Figuur 4. Wijzigingen geldstromen bij preferente medicijnen Aanwijzing preferente fabrikant Gebruik kortingen om preferente leverancier te worden. Fabrikant geneesmiddelen generiek en/of specialité 3. Receptregelvergoeding onder aftrek van 5. clawback-korting, en 4. inkoopvergoeding 1. Inkoopkosten 1. Inkoopkosten 2. Kortingen en bonussen Zorgverzekeraar Apotheker Groothandel geneesmiddelen 2. Kortingen en bonussen Preferentiebeleid Zorgverzekeraars hebben met het preferentiebeleid de mogelijkheid om te bepalen dat alleen een geneesmiddel van de fabrikant met de laagste lijstprijs voor vergoeding in aanmerking komt. Dit beleid heeft tot doel prijsconcurrentie tussen fabrikanten te bevorderen en zo de kosten - de inkoopvergoeding die de zorgverzekeraar of de verzekerde aan de apotheker betaalt - te verlagen. Zorgverzekeraars wijzen daartoe een aantal gelijkwaardige geneesmiddelen aan, met uitsluiting van soortgelijke medicijnen van andere leveranciers. Nietpreferente middelen worden onder het preferentiebeleid niet langer vergoed, tenzij voorschrijvende artsen hiervoor een medische noodzaak aangeven. Dit leidt er toe dat ten aanzien van deze preferente medicijnen niet langer apothekers maar zorgverzekeraars bepalen welke medicijnen aan verzekerden worden verstrekt. Preferentie wordt verleend voor een periode van zes maanden tot een jaar. 7 Gedurende dit tijds bestek mogen fabrikanten de prijs niet verhogen. Zorgverzekeraars voeren twee soorten preferentiebeleid. Ten eerste voeren zij een gezamenlijk preferentiebeleid, waarbij zorgverzekeraars gezamenlijk de productgroepen aanwijzen die onder het beleid zullen vallen. In de tweede plaats hanteren zorgverzekeraars individueel een preferentiebeleid. Het verschil met het gezamenlijke preferentiebeleid is dat zij zelfstandig moeten bepalen welke medicijnen preferent worden. In 2005 werden op grond van onderlinge afspraken - het Convenant Farmacie - tussen fabrikanten, apothekers, zorgverzekeraars en de overheid als eerste drie generieke geneesmiddelen onder het gezamenlijk preferentiebeleid gebracht 8. Door de marginale prijsverschillen - als gevolg van het feit dat alle fabrikanten binnen een door de zorgverzekeraars gestelde bandbreedte bleven - werden meerdere fabrikanten aangemerkt als preferente leverancier. Het gevolg was ook slechts een beperkte daling van de kosten. Zorgverzekeraars voeren sinds 1 juni 2008 voor verschillende medicijnengroepen ook een individueel preferentiebeleid 9. Verzekeraars kunnen een dergelijk beleid voeren ten aanzien van bepaalde groep geneesmiddelen. Het aantal medicijnen waarvoor zorgverzekeraars hebben bepaald om een preferente fabrikant aan te wijzen varieert van een klein aantal tot meer dan dertig geneesmiddelen 10. Op 15 augustus 2008 heeft de rechtbank Utrecht, in kort geding, bepaald dat apothekers dit beleid ook moeten volgen Effecten preferentiebeleid Fabrikanten die preferente leverancier willen worden, zullen daarvoor hun lijstprijzen fors verlagen. Om deze prijsdaling te realiseren worden de kortingen aangewend die voor de invoering van het preferentiebeleid aan de apothekers werden verstrekt. In figuur 4 is schematisch weergegeven wat de gevolgen zijn van het preferentiebeleid. Apothekers ontvangen op medicijnen die onder het preferentiebeleid zijn gebracht geen kortingen meer en zullen hun inkomsten zien dalen (tabel 2). De invloed van het preferentiebeleid op de omzet en inkomsten van een gemiddelde openbare apotheek worden - bij 7 Dit is afhankelijk van de aanbestedingsvoorwaarden van de zorgverzekeraar. 8 De geneesmiddelen omeprazol, simvastatine en pravastatine zijn als eerste onder het gezamenlijke preferentiebeleid geplaatst. 9 Uitspraak rechtbank Breda, 4 januari 2008, een verdere uitbreiding van het gezamenlijke preferentiebeleid was overigens - onder het in 2008 afgesloten Transitieakkoord - niet mogelijk. 10 Deze bevoegdheid vloeit voort uit het Besluit Zorgverzekering artikel 2.8. Farmacie 4

5 Tabel 2. Gevolgen preferentiebeleid voor apotheken: een rekenvoorbeeld Lijstprijs fabrikanten (in ) Inkoopkosten apothekers (1) Kortingen (2) Werkelijke prijzen Situatie voor preferentiebeleid Situatie na preferentiebeleid benadering - aan de hand van het onderstaande scenario weergegeven. In dit scenario is gebruik gemaakt van cijfers uit Data en cijfers 2007 van SFK. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde korting op generieke geneesmiddelen van 60%. Volgens SFK bedragen de gemiddelde inkoopkosten per apotheek euro. Circa 22% van deze kosten - in totaal euro - hebben betrekking op de inkoop van generieke geneesmiddelen. Indien 20% van het totaal aan generieke genees middelen onder het preferentiebeleid wordt gebracht en de gemiddelde korting bedraagt 60% dan heeft het preferentiebeleid een gemiddelde omzet daling van euro per apotheek tot gevolg. Voor de apotheek vormt deze omzetdaling een verlies aan netto inkomsten (tabel 2 en 3) 11. Het preferentiebeleid heeft ook consequenties voor de rol van zorgverzekeraars. Als gevolg van dit beleid krijgen zij invloed op de inkoop van generieke geneesmiddelen. Bij de introductie van gereguleerde marktwerking binnen de zorg is voor de zorgverzekeraars juist deze invloed door de overheid benadrukt. Zij dienen zich te manifesteren als kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om kwalitatief goede zorg tegen een acceptabele prijs te leveren. Met het preferentiebeleid zijn zorgverzekeraars in staat om ten aanzien van de generieke geneesmiddelen - die onder dit beleid zijn geplaatst - deze rol beter te vervullen. Het gevolg hiervan is dat niet langer apothekers, maar zorgverzekeraars bepalen welke middelen worden verstrekt. Dit leidt ertoe dat fabrikanten zich meer zullen gaan richten op de zorgverzekeraars, die voor hen een nieuwe klantengroep vormen. Vanaf medio 2008 doen de NZa en verschillende partijen uit de sector - waaronder SFK, Vektis en GIP/CVZ - onderzoek naar de omvang van inkoopvoordelen die in de farmaceutische sector aanwezig zijn. De onderzoeken moeten uitwijzen wat de effecten van het preferentiebeleid zijn op de inkomsten uit kortingen en bonussen. Uit een tussentijdse rapportage van deze onderzoeken - die nog moeten worden afgerond - blijkt dat partijen in de berekeningen uitgegaan van verschillende aannames. Dit betreft onder meer de inschattingen over de omvang van de inkoopvoordelen die nog in de markt aanwezig zijn en die als uitgangspunt van de berekeningen worden gehanteerd. Dit leidt in deze tussentijdse rapportage tot een verschil in uitkomsten van 25 miljoen tot 215 miljoen. Het is onduidelijk wat de uiteindelijke impact van het preferentiebeleid is en wat de ruimte is voor het kostendekkend maken van het tarief van de receptregelvergoeding. 4.2 Apotheker en verzekeraar Iedereen in Nederland is verplicht bij een zorgverzekeraar een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars hanteren drie polismodellen: natura-, restitutie- en combinatiepolis. Onder een naturapolis haalt de verzekerde zijn medicijnen bij de apotheek en wordt vervolgens rechtstreeks door de verzekeraar betaald. De zorgverzekeraar contracteert in dit geval zorgaanbieders en betaalt hen voor de geleverde zorg. Onder een restitutiepolis moet de verzekerde het eerst zelf betalen en kan nadien de kosten bij de verzekeraar declareren. De combinatiepolis is een mengvorm van deze twee polissen. De basisverzekering dekte in 2007 ongeveer 93% van de totale geneesmiddelenkosten. Naast de inkoopvoordelen vormen de receptregelvergoeding, inkoopvergoeding en clawback-korting belangrijke onder delen die het inkomen van apothekers beïnvloeden. In de volgende paragraaf worden deze aan de hand van figuur 1 nader toegelicht Receptregelvergoeding (3) Apothekers zijn naast inkopers van geneesmiddelen ook zorgaanbieders en ontvangen voor verleende zorg een vergoeding. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een bedrag voor de dienstverlening - de receptregelvergoeding - en de prijs voor het geleverde geneesmiddel, de inkoopvergoeding (figuur 1). In 2006 verstrekte een gemiddelde openbare apotheek in Nederland medicijnen op recept. De receptregelvergoeding vormt een belangrijk onderdeel - ruim 18% van de omzet van een gemiddelde openbare apotheek in van het inkomen van apothekers. Op grond van de Wet Marktwerking Gezondheidzorg (WMG) die op 1 oktober 2006 in werking is getreden, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de maximale hoogte van deze receptregelvergoeding vast. De berekening vindt plaats op basis van een normatief kostenpatroon van een apotheek met een bepaalde normatieve omvang. De omvang van de apotheek wordt hierbij uitgedrukt in receptregels: de zo ge- Tabel 3. Gevolgen omzet per gemiddelde openbare apotheek per hoeveelheid (in %) generieke genees middelen dat onder preferentiebeleid is gebracht, bij een korting van 60% Percentage generiek onder preferentie Totale omzet in Omzetdaling in Omzetdaling in % 0% % ,1 50% ,3 100% ,7 11 De effecten voor de groothandel worden hier buiten beschouwing gelaten. Farmacie 5

6 Figuur 7. Uitgiften apotheken in % van het totaal* Standaarduitgifte ( 5,30) Weekuitgifte ( 2,90) Eerste uitgifte ( 1,50) Reguliere magistrale bereiding ( 10,60) ANZ-recept ( 10,60) Bijzondere magistrale bereiding ( 79,40) Bron: NZa, bewerking ING Economisch bureau (* Het totaal van alle uitgiften is meer dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat één verstrekking meerdere soorten uitgiften kan vertegenwoordigen) noemde rekennorm 12. Bij de bepaling van de hoogte van de receptregelvergoeding wordt rekening gehouden met het door de overheid vastgestelde norminkomen voor de gevestigde apotheker, bovendien moet de vergoeding een reële tegemoetkoming zijn in de apotheekpraktijkkosten, waarbij de inkomsten uit overige verkopen worden meegewogen. De receptregelvergoeding bestond tot 1 juli 2008 uit een vast tarief van 6,10 per verstrekt receptgeneesmiddel en was niet afhankelijk van de inspanning die de apotheker moest leveren. Op het moment dat geneesmiddelen aan verzekerden worden verstrekt, kunnen daar echter verschillende apothekershandelingen aan vooraf gaan. Zo kan het om een magistrale bereiding gaan of een medicijn dat de verzekerde voor de eerste keer gaat gebruiken. In beide gevallen zal de apotheker meer tijd moeten besteden dan in het geval van een standaarduitgifte (bijv. herhaalrecept chronische patiënten). Om het verschil in inspanning ook te belonen is de oude tariefstructuur vervangen door een prestatiegericht vergoedingssysteem waarbij diverse handelingen - prestaties - van apothekers ook verschillend worden beloond (figuur 7) 13. De NZa is verantwoordelijk voor de vaststelling van deze tariefstructuur, die van invloed zal zijn op de inkomsten van apothekers. De NZa maakt in de nieuwe tariefstructuur van de receptregelvergoeding onderscheid tussen basisprestaties en aanvullende prestaties. Figuur 8 geeft een overzicht van de verschillende prestaties die de NZa onderscheidt, waarbij per uitgifte een combinatie van de verschillende basis- en aanvullende prestaties mogelijk is. Onder de basisprestaties vallen de week- en standaarduitgifte. Medicijnen die in een weekdosering aan de gebruiker worden verstrekt zijn weekuitgiften, alle overige verstrekkingen zijn de standaarduitgiften. Daarnaast worden ten behoeve van de nieuwe tariefstructuur nog vier aanvullende prestaties onderscheiden: de eerste uitgifte, de Avond- Nacht- Zondag-uitgifte en twee soorten magistrale bereidingen 14. In deze vernieuwde tariefstructuur is de receptregelvergoeding gemiddeld 6,10 per verstrekt geneesmiddel. Doordat apothekers als gevolg van het preferentiebeleid minder inkoopvoordelen ontvangen, is de hoogte van deze gemiddelde vergoeding onderwerp van discussie. Het is onduidelijk of dit gemiddelde tarief, met een daling van de inkoopvoordelen, nog toereikend zal zijn om de praktijkkosten van apothekers te dekken Inkoopvergoeding (4) De inkoopvergoeding (figuur 1) is de prijs die apothekers in rekening brengen bij de verzekeraar of verzekerde voor de geleverde geneesmiddelen. Deze is in beginsel gebaseerd op de lijstprijs die de betrokken geneesmiddelenleverancier (de fabrikant of de groothandel) voor het betreffende product heeft vastgesteld. Fabrikanten moeten zich bij hun prijsstelling houden aan de maximumtarieven uit de WGP. (Zie ook 4.1.2) Clawback-korting (5) De clawback-korting is een wettelijke regeling waarbij apotheken worden verplicht een deel van de gerealiseerde inkoop voordelen op receptgeneesmiddelen door te geven aan verzekerde of zorgverzekeraar. De korting wordt berekend over de apothekersinkoopprijs, welke gelijk is aan de door de fabrikanten afgegeven lijstprijzen van het betreffende medicijn. Per 1 juli 2008 is deze clawback-korting (figuur 9) vastgesteld op 6,82 %, maar met een maximum van 6,80 per voorschrift. Het percentage en het maximum van de clawback-korting worden door de NZa vastgesteld 15. Op 11 juli 2008 heeft de voorzieningenrechter in kort geding de clawback-korting opgeschort totdat meer duidelijkheid bestaat of de huidige inkoopvoordelen - na preferentiebeleid - afdoende zijn om de gemiddelde praktijkkosten te dekken. De NZa verricht op dit moment onderzoek naar actuele inkoop voordelen van apothekers. De schorsing van de clawback-korting geldt in afwachting van de resultaten daarvan. Als blijkt dat er nog redenen zijn voor de korting, dan kan die achteraf worden verrekend Eigen risico en restitutie (6) Met ingang van 1 januari 2008 geldt binnen de Zorgverzekeringswet een verplicht eigen risico van 150 per jaar voor verzekerden vanaf 18 jaar. Dit eigen risico geldt voor bijna alle zorgvormen die gedekt worden binnen de basisverzekering. De huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar vallen buiten het eigen risico 16. Als verzekerden medicijnen nodig hebben, worden pas na het bereiken van de 150 de kosten vergoed. Een verzekerde met een restitutiepolis zal de kosten voor zijn geneesmiddelen zelf betalen waarna de kosten vervolgens gedeclareerd kunnen worden bij de verzekeraar. Deze zal rekening houden met het eigen risico (figuur 1). 12 SFK, Data en cijfers Zie voor meer informatie over (de berekening van) de tariefstructuur NZa, Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceu tische zorg, CV Zie NZa, Beleidsregel prestatiebekostiging farmaceutische zorg, CV Zie NZa, Beleidsregel CV Chronisch zieken ontvangen een volledige compensatie voor het eigen risico van 150 via het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). 17 Regeling Zorgverzekering. Farmacie 6

7 Figuur 8. Prestaties apothekers Prestaties apothekers Basisprestaties Aanvullende prestaties Weekuitgifte Standaarduitgifte Eerste uitgifte Magistrale bereiding ANZ-uitgifte Reguliere bereiding Bijzondere bereiding Bron: NZa, bewerking ING Economisch Bureau 4.3 Apotheker en verzekerde Bijbetaling GVS (7) De Minister van VWS besluit op advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) welke geneesmiddelen onder de basisverzekering vallen. De basisverzekering dekt een groot gedeelte van de geneesmiddelenkosten, maar niet alle medicijnen worden vergoed. Voor een aantal geldt een maximumvergoeding of een eigen bijdrage 17. VWS bepaalt op basis van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) de hoogte van de vergoeding voor de medicijnen en in welke mate een geneesmiddel door de zorgverzekeraar wordt vergoed. In 2006 werd er op grond van het GVS in totaal voor 23 miljoen bijbetaald. Dit is een zeer beperkt deel van de totale uitgaven aan receptgeneesmiddelen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt eveneens bepaald door het GVS. Medicijnen waarvan de eigenschappen voor de gebruiker nauwelijks verschillen worden door VWS als onderling vervangbaar beschouwd. Voor deze categorie wordt door de overheid een vergoedingslimiet vastgesteld. Als een verzekerde een medicijn gebruikt waarvan de prijs hoger is, dan komt het prijsverschil voor rekening van de verzekerde. Om de kosten in de toekomst beter te kunnen beheersen is VWS medio 2008 nog altijd bezig met de ontwikkeling van een vernieuwd vergoedingssysteem. Op dit moment vindt - op basis van het figerende GVS - voor het grootste gedeelte van de verstrekte geneesmiddelen geen bijbetaling plaats. Hoe het nieuwe systeem eruit zal zien en wanneer het zal worden ingevoerd is op dit moment nog onduidelijk Geneesmiddelen die niet worden vergoed (7) Medicijnen die niet in het geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn opgenomen en dus niet voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komen, moet de verzekerde zelf betalen of een aanvullende verzekering voor afsluiten. In 2006 is 234 miljoen uitgegeven aan (genees)middelen die niet voor vergoeding in aanmerking kwamen (figuur 1) Niet-geneesmiddelen (7) Naast geneesmiddelen bieden apothekers ook andere producten zoals hulpmiddelen aan. Met de verkoop van deze producten werd in 2006 per apotheek gemiddeld ongeveer 7% van de totale omzet behaald (figuur 1). 4.4 Conclusie De ontwikkelingen van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars hebben in de eerste plaats direct forse invloed op de omvang van de voornaamste geldstromen binnen de farmaceutische sector. Dit beleid raakt met name de omzeten winstpositie van apotheken. Het is nog onduidelijk of de receptregelvergoeding die volgt uit de nieuwe tariefstructuur, met het afnemen van de inkoopvoordelen, leidt tot een kostendekkend tarief. De invoering van een vernieuwd GVS en de mogelijke aanpassing van de clawback-korting zullen eveneens zorgen voor de nodige verschuivingen. Ten tweede is het prefentiebeleid een voorbeeld van de veranderende rol van de zorgverzekeraars in de sector. Door dit beleid hebben zij invloed gekregen op de inkoop van de apotheker. Ten gevolge van deze twee ontwikkelingen is het de verwachting dat het distributiestelsel binnen de farmaceutische sector geleidelijk zal veranderen. Farmacie 7

8 Contact: ING Economisch Bureau Geert Nederhorst, ( ) Augustus 2008 ING Bank Instellingen Erwin Snijders, Branchemanager Gezondheidszorg ( ) ING Bank Zakelijke Arrangementen Ton van Hulst, Directeur ( ) Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 18 augustus Farmacie 8

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel:

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: voor onbepaalde tijd.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: voor onbepaalde tijd. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de terhandstelling van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s van de

Nadere informatie

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschikking komen de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen.

Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten deze beleidsregel vast te stellen. 1. Algemeen

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel: een geneesmiddel,

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 Partijen, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden

Nadere informatie

Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek. Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop)

Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek. Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop) Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop) Achtergrond Het verzekerde pakket: aanspraak geneesmiddelen Inkoopbeleid zorgverzekeraars declareren

Nadere informatie

Bijlage 1: Nadere voorwaarden en tarieven 2016

Bijlage 1: Nadere voorwaarden en tarieven 2016 Bijlage 1: Nadere voorwaarden en tarieven 2016 In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 tot en met 4 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschrijvingbeschikking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen

Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: geneesmiddel: een geregistreerd geneesmiddel op verstrekking dan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen De zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Deel 1 - Inleiding, definities en achtergrond

Deel 1 - Inleiding, definities en achtergrond FLOWCHARTS G-STANDAARD TAXE Deel 1 - Inleiding, definities en achtergrond Auteur: Bas van der MEER Versie: v1.2 Datum: 2 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 2.1 Zorgverzekering............................................

Nadere informatie

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid!

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Afspraken tussen uw apotheek en Achmea Achmea heeft met uw apotheek afspraken gemaakt over het gebruik van geneesmiddelen. Deze afspraken dragen

Nadere informatie

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KNMP VOOR- S T E L EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE I EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID:

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag GMT-CB-U jul. 08. Onderwerp Bijage(n) Uw brief Preferentiebeleid geneesmiddelen

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag GMT-CB-U jul. 08. Onderwerp Bijage(n) Uw brief Preferentiebeleid geneesmiddelen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 1 jul. 08 Onderwerp Bijage(n) Uw brief Preferentiebeleid geneesmiddelen

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid!

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Afspraken tussen uw apotheekhoudende huisarts en Achmea Achmea heeft met uw apotheekhoudende huisarts afspraken gemaakt over het gebruik van geneesmiddelen.

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Analyse IDEA contract Apotheek XX

Analyse IDEA contract Apotheek XX Analyse IDEA contract Apotheek XX Copyright Veneficus v.o.f. 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave...2 1. Introductie...3 1.1. Berekenwijze...3 1.2. Benchmarking...3 1.3. Substitutie...3 1.4. Relatie met voorschrijvers...4

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

(Oostenrijk staat niet in de tabel: Nederland 15miljoen:1800, ruim 8000, geen 6000, rest bij apotheekhoudend arts)

(Oostenrijk staat niet in de tabel: Nederland 15miljoen:1800, ruim 8000, geen 6000, rest bij apotheekhoudend arts) De NZa nodigt u uit om vóór 4 november 2008 schriftelijk uw eigen visie en commentaar in te sturen op de punten die in deze hoofdlijnennotitie aan de orde komen. Wij ontvangen uw commentaar bij voorkeur

Nadere informatie

Data en feiten 2012. Het jaar 2011 in cijfers. Stichting Farmaceutische Kengetallen

Data en feiten 2012. Het jaar 2011 in cijfers. Stichting Farmaceutische Kengetallen Data en feiten 2012 Het jaar 2011 in cijfers Stichting Farmaceutische Kengetallen 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Data en feiten 2012 in vogelvlucht 9 1 Nederland 15 1.1 Uitgavenontwikkeling 15 1.2 Structurele

Nadere informatie

Monitor Werking farmaciemarkt

Monitor Werking farmaciemarkt Monitor Werking farmaciemarkt Analyse van de ontwikkelingen op de farmaciemarkt december 2008 Inhoud 1. Vraagstelling en werkwijze 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Doelstelling monitor 9 1.3 Vraagstelling 9 1.4

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 5 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3 Datum 15 oktober 2013 Versienummer 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering, zoals die

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011

Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Rapport Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Gevolgen voor flexibel tarief 2011 november 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15 1.1 Uitvoering

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Inleiding Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie.

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. mr. drs. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA Utrecht Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 6 september 2010 6820_30 Onderwerp

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel

Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel FLOWCHARTS G-STANDAARD TAXE Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel Auteur: Bas van der MEER Versie: v1.2 Datum: 30 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Flowchart #150 - wel of geen WMG? 4 3

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis en de Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. mr. F.G.H. de Grave Postbus GA UTRECHT. Geachte heer De Grave,

Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. mr. F.G.H. de Grave Postbus GA UTRECHT. Geachte heer De Grave, Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. mr. F.G.H. de Grave Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 10 november 2008 ons kenmerk 2008-959/DSB/01.01.01/JC/hm voor informatie J. Coolen onderwerp Geneesmiddelenzorg

Nadere informatie

AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011

AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011 Good contracting practices en integrale zorg AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011 Henk van Vliet Raadadviseur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Inhoud 1. Waar staan we nu? Uitkomsten

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5045

BELEIDSREGEL BR/CU-5045 BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/422

Rapport. Datum: 4 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/422 Rapport Datum: 4 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/422 2 Klacht Op 17 mei 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Zaandijk, met een klacht over een gedraging van de Minister

Nadere informatie

Generieke versus merkgeneesmiddelen terminologie, grenzen en spanningen. Prof. Mr Marie-Hélène Schutjens 7 juni 2007 NVTAG, Rotterdam

Generieke versus merkgeneesmiddelen terminologie, grenzen en spanningen. Prof. Mr Marie-Hélène Schutjens 7 juni 2007 NVTAG, Rotterdam Generieke versus merkgeneesmiddelen terminologie, grenzen en spanningen Prof. Mr Marie-Hélène Schutjens 7 juni 2007 NVTAG, Rotterdam geneesmiddel = geneesmiddel Juridische definitie: aangediend of gepresenteerd

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa)

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Amersfoortse Restitutie welke weer

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche. Notitie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche. Notitie Notitie de distributie van geneesmiddelen door de dentale groothandel naar tandartsen en mondhygiënisten in relatie met de Geneesmiddelenwet. E. Kolsteeg secretaris Nederlandse Vereniging van Groothandelaren

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Parallelexport is het spiegelbeeld van parallelimport: het exporteren van geneesmiddelen naar landen waar de prijzen hoger liggen.

Parallelexport is het spiegelbeeld van parallelimport: het exporteren van geneesmiddelen naar landen waar de prijzen hoger liggen. Bijlage 1 Parallelexport en -import van geneesmiddelen Parallelimport van geneesmiddelen is het importeren en vervolgens in Nederland in de handel brengen van een elders in de EU/EER 1 geregistreerd geneesmiddel,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67244 24 november 2017 Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 16 november 2017, kenmerk 1248688-169690-GMT, houdende

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015 INKOOPPROCEDURE 2016 VERSIE 1.0, 13 OKTOBER 2015 ZILVEREN KRUIS 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN 1. Gezamenlijke Inkoop

Nadere informatie

Z-Index. Bas van der Meer. 30 november 2005. manager Wet- en Regelgeving. Z-INDEX. Intermediair in zorginformatie op maat

Z-Index. Bas van der Meer. 30 november 2005. manager Wet- en Regelgeving. Z-INDEX. Intermediair in zorginformatie op maat Z-Index 30 november 2005 Bas van der Meer manager Wet- en Regelgeving 1 Onderwerpen 4 Historie Z-Index en G-Standaard 4 G-Standaard nader beschouwd 4 Informatieleveranciers & gebruikers 4 Productieschema

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent.

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent. NADERE REGEL Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg Gelet op artikel 37 en 38, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wat is de actualiteit van het hinderpaalcriterium van artikel 13 Zvw? 01 augustus 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 12 november 2010 Drs. B Karssen (Significant) B.C. Jurling RA (ConQuaestor) 1 van 151

Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 12 november 2010 Drs. B Karssen (Significant) B.C. Jurling RA (ConQuaestor) 1 van 151 C Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden in Nederland in 2009 Resultaten van het onderzoek onder openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen, fabrikanten, groothandels en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5000-01 1 januari 2011 14 december 2010 16 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

2015D12368 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D12368 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D12368 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg Juni 2016. Definitieve versie. Inleiding Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg 2017

Reglement Farmaceutische zorg 2017 Reglement Farmaceutische zorg 2017 Ditzo Reglement Farmaceutische zorg 2017 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Ditzo basisverzekering welke weer een uitwerking

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5200-1900-10-1 1 januari 2010 7 december 2009 9 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding en doel van het onderzoek 7 Aanpak en werkwijze 7 Conclusies

Nadere informatie