Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen"

Transcriptie

1 ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND Beleidsdocument aanwijzing preferente geneesmiddelen 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: geneesmiddel: een geregistreerd geneesmiddel op verstrekking dan wel vergoeding waarvan aanspraak bestaat ingevolge de Regeling farmaceutische hulp 1996 dan wel de verzekeringsvoorwaarden van de particuliere ziektekostenverzekering; peildatum: de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanwijzing van een geneesmiddel op grond van 3 van kracht moet zijn; productcategorie: geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, toedieningsweg en sterkte; prijs: het door het College tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief of maximumtarief voor de materiaalkosten van een geneesmiddel dan wel, indien de Wet tarieven gezondheidszorg op de aflevering van een geneesmiddel niet van toepassing is, de prijs van het geneesmiddel zoals door de registratiehouder openbaar gemaakt; registratiehouder: degene te wiens naam een geneesmiddel in het register, bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening staat ingeschreven dan wel degene die voor een geneesmiddel een vergunning heeft ingevolge de Verordening (EEG) nr. 2309/93 (PbEG L214); voorschrijver: een arts, tandarts of verloskundige als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a, Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering; zorgverzekeraar: 1. O.W.M. Agis Zorgverzekeringen 2. Agis Ziektekostenverzekeringen 3. Stichting Centrale Zorgverzekeraars Groep Ziekenfonds; 4. O.W.M. Centrale Zorgverzekeraars Groep Ziektekosten 5. O.W.M. Delta Lloyd en Ohra Ziekenfonds 6. Delta Lloyd Zorgverzekering 7. Ohra Ziektekostenverzekeringen 8. O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar 9. O.W.M. De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen 10. O.W.M. Ziekenfonds Nederzorg 11. O.W.M. AnderZorg 12. O.W.M. Geové Zorgverzekeraar 13. O.W.M. Amicon Zorgverzekeraar Ziekenfonds 14. O.W.M. Menzis Particulier 15. NVS Rijnmond Zorgverzekeraar 16. O.V.M. Univé Zorgverzekeraar 17. N.V. Univé Zorg; 18. Stichting Ziekenfonds VGZ; 19. N.V. VGZ Zorgverzekering. 2. Criteria voor aanwijzing 2.1 De zorgverzekeraar kan besluiten dat verzekerden, met uitsluiting van andere geneesmiddelen, per productcategorie aanspraak hebben op verstrekking of vergoeding van één of meer door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddelen. 2.2 De zorgverzekeraar kan daartoe besluiten indien, op een door de zorgverzekeraar te kiezen peildatum, per productcategorie: a. meer dan een geneesmiddel is opgenomen in de Regeling farmaceutische hulp 1996 of de verzekeringsvoorwaarden van de particuliere ziektekostenverzekering; b. tussen de prijzen voor die geneesmiddelen een verschil bestaat van 5% of meer. 2.3 Per productcategorie worden aangewezen: a. het geneesmiddel waarvan de prijs op de peildatum het laagst is; b. het geneesmiddel waarvan de prijs op de peildatum niet meer dan 5% hoger is dan de prijs van het onder a bedoelde geneesmiddel. 2.4 De aanwijzing van een geneesmiddel wordt ingetrokken als de prijs van dat geneesmiddel wordt verhoogd ten opzichte van de prijs op de peildatum. 2.5 Indien de zorgverzekeraar heeft vastgesteld dat de registratiehouder(s) of de farmaceutische groothandel(s) afzonderlijk of gezamenlijk niet in staat is (zijn) de overeenkomstig 2.3 aan te wijzen of aangewezen geneesmiddelen in zodanige mate te leveren dat de verzekerden van de zorgverzekeraar in voldoende mate kunnen worden voorzien, zulks ter beoordeling van de zorgverzekeraar, wijst de zorgverzekeraar tevens een ander geneesmiddel aan met een zo laag mogelijke prijs. 3. Procedure 3.1 Indien de zorgverzekeraar voornemens is voor een productcategorie een of meer geneesmiddelen aan te wijzen, stelt hij de desbetreffende registratiehouders van dat voornemen in kennis, onder vermelding van de peildatum die hij bij de toepassing van 2.2 en 2.3 zal hanteren. 3.2 De zorgverzekeraar stelt bij schriftelijk besluit vast: a. welk geneesmiddel is of welke geneesmiddelen zijn aangewezen; b. de periode waarvoor de aanwijzing geldt. 3.3 De bekendmaking van het onder 3.2 bedoelde besluit geschiedt: a. door bekendmaking overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor zover het de toepassing van artikel 9a Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering betreft; b. door kennisgeving van de aanwijzing aan de verzekerden, apotheekhoudenden met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten en de betrokken registratiehouders; c. door vermelding van de aanwijzing op een door de zorgverzekeraar beheerde website. 3.4 Bij de kennisgeving aan de registratiehouder: a. vermeldt de zorgverzekeraar een motivering, waartoe naar dit Beleidsdocument kan worden verwezen; b. wijst de zorgverzekeraar de registratiehouder op de rechtsmiddelen die deze laatste ten dienste staan. 3.5 Bij tussentijdse aanwijzing en bij intrekking van een aanwijzing zijn 3.3 Uit: Staatscourant 2 mei 2005, nr. 84 / pag. 28 1

2 en 3.4 van overeenkomstige toepassing. 4. Aanvang en duur van de aanwijzing 4.1 Aanwijzing van een of meer geneesmiddelen geschiedt met ingang van een door de zorgverzekeraar vast te stellen datum, tenminste twee weken na de bekendmaking als bedoeld in Aanwijzing overeenkomstig 2.3 geschiedt voor de duur van zes maanden. 4.3 Aanwijzing overeenkomstig 2.5 geschiedt voor een door de zorgverzekeraar te bepalen periode van ten hoogste zes maanden. 4.4 Bij toepassing van 2.4 wordt de aanwijzing ingetrokken met ingang van een door de zorgverzekeraar vast te stellen datum. 5. Uitzonderingen 5.1 Een besluit als bedoeld in 2.1 is niet van toepassing voor zover behandeling met een aangewezen geneesmiddel voor een verzekerde medisch niet verantwoord is. 5.2 In het onder 5.1 bedoelde geval heeft de verzekerde aanspraak op verstrekking of vergoeding van een ander dan een aangewezen geneesmiddel, mits de zorgverzekeraar daartoe vóór de aflevering schriftelijk toestemming heeft verleend, tenzij de zorgverzekeraar die eis niet heeft gesteld. 5.3 Bij een verzoek om toestemming als bedoeld in 5.2 dient een verklaring van de voorschrijver te worden overgelegd, tenzij de zorgverzekeraar die eis niet heeft gesteld. 5.4 In afwijking van 5.2 heeft de verzekerde, tenzij de zorgverzekeraar geen regeling van die strekking heeft getroffen, gedurende 15 dagen zonder voorafgaande toestemming aanspraak op verstrekking of vergoeding van een niet aangewezen geneesmiddel bij het eerste recept voor een geneesmiddel met de desbetreffende werkzame stof, toedieningsweg en sterkte dat na de aanwijzing aan de apotheekhoudende wordt aangeboden, mits de verzekerde binnen de termijn van 15 dagen een verzoek heeft gedaan als bedoeld in Bekendmaking en inwerkingtreding 6.1 Dit Beleidsdocument wordt bekend gemaakt: a. overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht; b. door opneming op de website van de zorgverzekeraar. 6.2 Dit Beleidsdocument treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de bekendmaking als bedoeld in 6.1 en werkt, voor zover het 3.1 betreft, terug tot en met 27 april Vastgesteld op 28 april Toelichting 1. Algemeen Dit document bevat de criteria en de procedure die de zorgverzekeraars zullen hanteren indien zij ertoe overgaan de aanspraak van verzekerden op verstrekking of vergoeding van geneesmiddelen per werkzame stof te beperken tot één of meer met name genoemde geneesmiddelen (preferentiebeleid). Preferentiebeleid houdt, verkort weergegeven, in dat de zorgverzekeraar per werkzame stof bepaalt welk product ten laste van de verzekering kan worden afgeleverd. Doel van het preferentiebeleid is door middel van prijsconcurrentie, in plaats van de thans dominante margeconcurrentie, te komen tot een meer doelmatige extramurale geneesmiddelenvoorziening. Dat wil zeggen: een verantwoorde geneesmiddelenvoorziening, in overeenstemming met de wettelijke en contractuele aanspraken van verzekerden, tegen zo laag mogelijke kosten. De zorgverzekeraar handelt daartoe rationeel-economisch: hij wijst het product aan waarvan de kosten voor hem het laagst zijn. Tegenover een scherpe prijsstelling staat voor de leverancier een tot op zekere hoogte exclusieve positie op de markt, gedurende een vooraf vaststaande periode. Marktaandeel moet hem ertoe aanzetten een zo laag mogelijke prijs te hanteren. De achtergrond van het preferentiebeleid is de volgende. Sinds begin jaren 90 heeft de overheid een reeks maatregelen genomen om de snelle stijging van de geneesmiddelenuitgaven te beteugelen. Deze maatregelen hebben wisselende resultaten gehad. De overheid slaagde er per saldo niet in om de geneesmiddelenmarkt op een doelmatige wijze te laten werken door middel van fijnmazige regelgeving. In 2000 is daarom besloten om de geneesmiddelenvoorziening te dereguleren en de verzekeraars van de benodigde instrumenten te voorzien. Door verzekeraars als vertegenwoordigers van de vraagzijde een centrale rol te geven binnen de geneesmiddelensector zou de werking daarvan kunnen verbeteren. Het programma van deregulering en instrumentering omvatte maatregelen om de invloed van verzekeraars op de prijs, het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen te vergroten. Ook voor 2005 is het overheidsbeleid erop gericht dat de zorgverzekeraars méér invloed uitoefenen op zowel de voorschrijfbeslissing van de arts als de inkoop- en afleverbeslissing van de apotheekhoudende. Overigens is in het in 2004 tussen de minister van VWS, Bogin, KNMP en ZN gesloten convenant bepaald dat ZN zich zal inspannen om hun leden ertoe te bewegen dat zij gebruik maken van de mogelijkheden die het Verstrekkingenbesluit Ziekenfondsverzekering biedt met betrekking tot het preciseren van de aanspraak. Een gelijkluidende bepaling is opgenomen in het convenant voor De grondslag voor het preferentiebeleid wordt gevormd door artikel 9a Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, artikel 6a Vergoedingenbesluit particulier verzekerden en de Regeling Farmaceutische Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, van toepassing verklaard in particuliere ziektekostenverzekeringen. In overeenstemming met het Beleidsdocument zullen de zorgverzekeraars geneesmiddelen als preferent aanwijzen en die aanwijzing vastleggen in het kader van de ziekenfondsreglementen resp. de particuliere verzekeringsvoorwaarden. Dit document geldt, voor zover het de uitvoering van de ziekenfondsverzekering betreft, als beleidsregel in de zin van artikel 1:3, lid 4, Algemene wet bestuursrecht, en voor zover het de particuliere ziektekostenverzekering betreft, als document waarin is aangegeven hoe de zorgverzekeraar van zijn privaatrechtelijke bevoegdheden gebruik zal maken. Met ingang van 1 januari 2006 zal naar verwachting de Zorgverzekeringswet van kracht zijn. Het preferentiebeleid zal dan worden gevoerd op grond van artikel 2.8 Besluit zorgverzekering. Een aantal zorgverzekeraars is van plan op gelijkvormige wijze preferentiebeleid te voeren: Agis, Amicon, CZ Uit: Staatscourant 2 mei 2005, nr. 84 / pag. 28 2

3 Actief in Gezondheid, De Friesland, Delta Lloyd/OHRA, Geové, Univé en VGZ. Het preferentiebeleid zal worden gevoerd met ingang van 1 juli 2005, met uitzondering van De Friesland en Delta Lloyd/OHRA, die 1 januari 2006 als ingangsdatum zullen hanteren. Ook andere zorgverzekeraars kunnen besluiten te participeren in het preferentiebeleid. De motieven om op gelijkvormige wijze preferentiebeleid te voeren zijn in het bijzonder: een voldoende schaalgrootte is onmisbaar om via het preferentiebeleid prijsconcurrentie af te dwingen en de doelmatigheid van de geneesmiddelenvoorziening te bevorderen; het vormt een belasting van de bedrijfsvoering van apotheekhoudenden als zorgverzekeraars een uiteenlopend beleid voeren en uiteenlopende producten als preferent aanwijzen. De zorgverzekeraars hebben besloten tot een geleidelijke introductie van het preferentiebeleid, mede met het oog op de praktische uitvoerbaarheid ervan. In de eerste fase zal het preferentiebeleid betrekking hebben op de orale toedieningsvormen van omeprazol (maagmiddel), simvastatine en pravastatine (cholesterolverlagende middelen): geneesmiddelen met een zeer grote omzet in de Nederlandse markt. In een volgende fase kan het preferentiebeleid ook op andere productcategorieën worden toegepast. Op 18 maart 2005 heeft Zorgverzekeraars Nederland een aantal ondernemingen en organisaties het concept-beleidsdocument doen toekomen met de uitnodiging daarop schriftelijk commentaar te leveren. Van die gelegenheid is ampel gebruik gemaakt. In het licht van de commentaren hebben de betrokken zorgverzekeraars het Beleidsdocument zorgvuldig opnieuw overwogen, op een enkel punt aangepast en het van een toelichting voorzien ter verduidelijking. Zorgverzekeraars zullen de prijs- en volumeontwikkelingen van de groepen geneesmiddelen gedurende het preferentiebeleid nauwkeurig volgen aan de hand van de declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zullen het preferentiebeleid evalueren nadat voor de tweede maal aanwijzing van preferente geneesmiddelen heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie kan in het voorjaar van 2006 zijn beslag krijgen. 2. Onderdeelgewijs 2.1 Op grond van artikel 9a Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering kan het ziekenfonds schriftelijk vaststellen dat de bij hem ingeschreven verzekerden in afwijking van artikel 9 lid 1 aanhef en onder a slechts aanspraak hebben op aflevering van de door hem aangewezen geregistreerde geneesmiddelen. De aanwijzing geschiedt zodanig dat de werkzame stoffen die voorkomen in de geneesmiddelen, aangewezen ingevolge artikel 9 lid 1 aanhef en onder a, voor de verzekerden beschikbaar zijn. Eenzelfde bevoegdheid heeft de particuliere ziektekostenverzekeraar. Dit brengt mee dat de zorgverzekeraar per werkzame stof een product als preferent kan aanwijzen. De wetgever is er kennelijk van uitgegaan dat als producten een bepaalde werkzame stof gemeen hebben, daarmee een voldoende mate van gelijkwaardigheid is gegeven. De deelnemende zorgverzekeraars hebben echter gekozen voor een verdere verfijning, die behalve in 2.1 is terug te vinden in de definitie van productcategorie in 1. De geneesmiddelen, waaruit één of meer producten als preferent worden aangewezen, hebben niet alleen de werkzame stof, maar ook de toedieningsweg en de sterkte gemeen. Naar aanleiding van opmerkingen van de farmaceutische bedrijfstak is overwogen om als verdere specificatie toe te voegen dat het binnen een productcategorie moet gaan om bio-equivalente producten, in het bijzonder met het oog op geneesmiddelen met een vertraagd afgiftepatroon. Besloten is echter deze eis niet te stellen. De wettelijke regeling dwingt niet tot een dergelijke eis. Bovendien behoeft een verschil in bio-equivalentie niet zonder meer aan toepasbaarheid van verschillende producten in de weg te staan. Voor zover dit op medische gronden anders is, kan gebruik worden gemaakt van de uitzonderingsregeling van 5. De aanwijzing van preferente geneesmiddelen betekent geen inbreuk op de vrijheid van de arts om geneesmiddelen voor te schrijven. Elke werkzame stof is immers voor de patiënt beschikbaar. Wel kan het voorkomen dat de arts een merkgeneesmiddel heeft voorgeschreven, terwijl een generiek product als preferent is aangewezen. In dat geval heeft de patiënt geen aanspraak op aflevering of vergoeding van het merkgeneesmiddel. Het ligt dan zoals gebruikelijk op de weg van de apotheekhoudende om in overleg met voorschrijver en patiënt het voorgeschreven merkgeneesmiddel te vervangen door het als preferent aangewezen generieke product. Een uitzondering is mogelijk indien toepassing van het als preferent aangewezen product medisch niet verantwoord is (zie 5). 2.2 Beslissend voor het aanwijzen van een preferent product is of er in een productcategorie meer dan een product is waarop aanspraak bestaat ingevolge de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden, en of tussen die producten een prijsverschil bestaat van 5% of meer. Dit prijscriterium is een eenduidig en objectief criterium. Zoals voortvloeit uit de in 1 opgenomen definitie, wordt onder prijs verstaan: het door het CTG goedgekeurde of vastgestelde tarief of maximumtarief voor de materiaalkosten van een geneesmiddel dan wel, indien de Wet tarieven gezondheidszorg op de aflevering van een geneesmiddel niet van toepassing is, de prijs van het geneesmiddel zoals door de registratiehouder openbaar gemaakt. Bepalend voor het al dan niet aanwijzen van een geneesmiddel is dus de prijs die de zorgverzekeraar moet betalen. Niet relevant is de transactieprijs die de apotheekhoudende betaalt. 2.3 De keuze voor het product waarvan de prijs voor de zorgverzekeraar het laagst is, vloeit voort uit wat als rationeel economisch handelen kan worden beschouwd. Niet alleen het goedkoopste product wordt als preferent aangewezen, maar ook andere producten, binnen de bandbreedte van 5%. Aanwijzing van één enkel product zou de markt tijdelijk afsluiten voor andere leveranciers, met mogelijk nadelige gevolgen voor de concurrentie. Bovendien is in geval van aanwijzing van meerdere producten de kans op leveringsproblemen geringer. Uitgegaan wordt van de prijzen (maximumtarieven) op de peildatum. Dat is de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanwijzing van kracht zal zijn (zie definitie in 1). 2.4 De aanwijzing van een geneesmiddel wordt tussentijds ingetrokken Uit: Staatscourant 2 mei 2005, nr. 84 / pag. 28 3

4 als de leverancier van een preferent product de prijs van het product verhoogt. Het is niet aanvaardbaar dat een leverancier door een aanvankelijk scherpe prijsstelling en daarop volgende preferentverklaring een marktaandeel verwerft maar vervolgens nog tijdens de looptijd van de aanwijzing de prijs verhoogt. Redelijkerwijs mag van een leverancier worden gevergd dat hij een openbaar aangeboden prijs gestand doet. 2.5 In één geval kan ook een ander product, dat niet voldoet aan de eis dat het de laagste prijs heeft of maximaal 5% duurder is, als preferent worden aangewezen. Wordt op grond van deze regel een extra product als preferent aangewezen, dan wordt steeds gekozen voor het goedkoopste product (ook al gaat het onvermijdelijk om een product dat meer dan 5% duurder is dan het laagst geprijsde product). Hiertoe wordt besloten als de producten die op grond van de prijscriteria als preferent moeten worden aangewezen, afzonderlijk of gezamenlijk niet in voldoende mate leverbaar zijn om de verzekerden van de zorgverzekeraars in voldoende mate te voorzien. De zorgverzekeraars behouden zich zelf de beoordeling voor of die situatie zich voordoet. Op grond van consumptiegegevens is bekend hoeveel geneesmiddelen met een bepaalde werkzame stof, toedieningsweg en sterkte in een gegeven periode beschikbaar moeten zijn. Grote leveranciers zijn in het algemeen in staat de deelmarkt die door de deelnemende zorgverzekeraars wordt bestreken in voldoende mate van geneesmiddelen te voorzien. Bij kleine leveranciers (bijvoorbeeld bij parallelimport) bestaat daarover echter niet altijd zekerheid. In voorkomende gevallen zal dan ook aan de desbetreffende leverancier de vraag worden gesteld of hij in periode x in staat is y producten te leveren. De zorgverzekeraars gaan uit van de juistheid van de door de leverancier verstrekte informatie. 3.1 Uitgangspunt van het preferentiebeleid is dat iedere onderneming die bevoegd is een geneesmiddel op de Nederlandse markt te verhandelen, eenzelfde kans heeft om door middel van de prijsstelling te bereiken dat dat geneesmiddel als preferent wordt aangewezen. In het kader van het preferentiebeleid is het type product of het inkoopkanaal irrelevant. Voor een bepaalde productcategorie worden een of meer geneesmiddelen als preferent aangewezen, ongeacht of het een merkgeneesmiddel, een generiek product, een binnenlands, een buitenlands, een regulier dan wel een parallel geïmporteerd product betreft. Uitsluitend de prijs die de zorgverzekeraar moet betalen telt. Met het oog daarop is het noodzakelijk dat alle registratiehouders in kennis worden gesteld van het voornemen voor een productcategorie tot aanwijzing van een of meer preferente producten over te gaan. Niet van belang is of de desbetreffende onderneming al op de Nederlandse markt actief is, relevant is alleen of zij daartoe bevoegd is, hetgeen blijkt uit de registratiegegevens van het College ter beoordeling van geneesmiddelen. De desbetreffende ondernemingen worden tevoren ook over de toe te passen peildatum geïnformeerd, zodat zij bij de prijsstelling op en na die peildatum rekening kunnen houden met het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. 3.2 De aanwijzing van preferente geneesmiddelen wordt neergelegd in een document waarin de volgende gegevens worden opgenomen: werkzame stof, toedieningsweg, sterkte, naam aangewezen product, naam registratiehouder, RVG-nummer, aanvang en einde van de preferentverklaring. Voor zover het gaat om de toepassing van artikel 9a Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, is een schriftelijk besluit vereist dat bovendien geldt als besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 3.3 De bekendmaking onder a) is vereist omdat zoals hiervoor vermeld de vaststelling van de geneesmiddelen waarop de ziekenfondsverzekerde aanspraak heeft, een besluit in de zin van de Awb is. Bekendmaking zal plaatsvinden door plaatsing in de Staatscourant van het document waarin de aanwijzing is neergelegd. Verzekerden zullen ook per mailing en via de website van de zorgverzekeraar worden geïnformeerd. Daarnaast zullen in elk geval de apotheekhoudenden met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten bericht ontvangen. Tenslotte moeten ook de betrokken registratiehouders worden geïnformeerd. Dit betreft de registratiehouders van alle producten die in aanmerking zijn genomen bij de aanwijzing van een preferent product. Op dit punt zullen de zorgverzekeraars (overeenkomstige) toepassing geven aan de Transparantierichtlijn (Richtlijn 89/105/EEG). 3.4 Overeenkomstige toepassing van de Transparantierichtlijn brengt mee dat de registratiehouders in kennis worden gesteld van de motivering van het besluit en dat zij worden gewezen op de voor hen openstaande rechtsgang (de rechtsgang bij de burgerlijke rechter). 3.5 Het hier bepaalde behoeft geen toelichting. 4.1 De bekendmaking geschiedt tenminste twee weken voor de datum waarop de aanwijzing van kracht wordt. Deze termijn moet de apotheekhoudenden in staat stellen een voldoende voorraad van de aangewezen producten aan te leggen. Twee weken is een minimumtermijn. Mede gezien de reacties van apotheekhoudenden zal ernaar worden gestreefd een termijn van vier weken aan te houden. 4.2 De registratiehouders van wie, als gevolg van een scherpe prijsstelling, de producten als preferent zijn aangewezen, verkrijgen daardoor een exclusieve positie in de markt, voor zover het gaat om de levering van de desbetreffende producten aan de verzekerden van de deelnemende zorgverzekeraars. Een scherpe prijsstelling levert dus marktaandeel op. Naar het oordeel van de zorgverzekeraars is toekenning van een exclusieve marktpositie gedurende zes maanden een evenwichtig en geschikt middel om registratiehouders te bewegen tot het hanteren van concurrerende prijzen. 4.3 Hier gaat het om aanwijzing van een of meer producten, die niet voldoen aan de prijscriteria van 2.3 maar die worden aangewezen omdat de overeenkomstig 2.3 aangewezen middelen niet in voldoende mate leverbaar zijn. Deze aanwijzing geschiedt voor ten hoogste zes maanden, maar de duur ervan kan op een kortere termijn worden bepaald, afhankelijk van de vraag hoe lang zich ten aanzien van de overeenkomstig 2.3 aangewezen middelen leveringsproblemen voordoen. 4.4 Hier gaat het om de intrekking van een aanwijzing omdat de prijs van het desbetreffende product is verhoogd ( 2.4). In het concept- Beleidsdocument was bepaald dat in dat geval de aanwijzing zou worden ingetrokken met ingang van de dag Uit: Staatscourant 2 mei 2005, nr. 84 / pag. 28 4

5 waarop de prijsverhoging ingaat. Mede naar aanleiding van de ontvangen reacties is deze bepaling versoepeld. 5.1, 5.2 en 5.3 Op het uitgangspunt van het preferentiebeleid, dat de verzekerden recht hebben op verstrekking of vergoeding van de als preferent aangewezen geneesmiddelen, met uitsluiting van andere geneesmiddelen, bestaat één uitzondering, namelijk in geval behandeling met een van de aangewezen geneesmiddelen voor de verzekerde medisch niet verantwoord is. Deze uitzondering vloeit rechtstreeks uit de regelgeving voort. Naar verwachting zal slechts zelden aanleiding bestaan om deze uitzondering toe te passen. De zorgverzekeraars willen voorkomen dat deze uitzonderingsmogelijkheid door voorschrijvers en/of apotheekhoudenden naar eigen inzicht (te) ruim wordt benut. Daarmee zou immers de effectiviteit van het preferentiebeleid kunnen worden ondergraven. In verband daarmee is voorzien dat de verzekerde vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet krijgen, wil hij aanspraak op (verstrekking of vergoeding van) een ander dan een preferent product kunnen maken. Dit toestemmingsvereiste is echter facultatief geformuleerd, omdat sommige zorgverzekeraars op grond van gesloten contracten verwachten voldoende waarborgen te hebben tegen oneigenlijk gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid. Ook facultatief is de eis dat bij een verzoek om toestemming een verklaring van de voorschrijver wordt overgelegd. Deze eis vormt een zekere belasting voor verzekerden en voorschrijvers en kan tevens een administratieve last voor de zorgverzekeraars vormen. Daarom wensen niet alle zorgverzekeraars deze eis te stellen. Overigens zullen de zorgverzekeraars ervoor zorgdragen dat steeds op korte termijn wordt beslist over verzoeken om toestemming voor verstrekking of vergoeding van een niet als preferent aangewezen geneesmiddel. 5.4 Een verdere verbijzondering is de regel dat de verzekerde gedurende 15 dagen zonder voorafgaande toestemming voor rekening van de zorgverzekeraar aflevering kan verkrijgen van een niet als preferent aangewezen geneesmiddel. Dit geldt slechts in geval de verzekerde voor het eerst een recept voor een dergelijk product heeft gekregen en het geldt bovendien onder de voorwaarde dat binnen de termijn van 15 dagen aan de zorgverzekeraar om toestemming is verzocht. Deze verbijzondering is opgenomen uit een oogpunt van klantvriendelijkheid: zorgverzekeraars willen het risico voorkomen dat patiënten aan wie voor het eerst een nieuw geneesmiddel is voorgeschreven, in de apotheek voor problemen komen te staan (bijvoorbeeld omdat een merkgeneesmiddel is voorgeschreven terwijl een generiek product als preferent is aangewezen). Ook deze verbijzondering is facultatief. 6.1 en 6.2 Deze bepalingen behoeven geen toelichting. Uit: Staatscourant 2 mei 2005, nr. 84 / pag. 28 5

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel:

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel: een geneesmiddel,

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Inleiding Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2017 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2017 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2017 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Inleiding Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent.

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent. NADERE REGEL Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg Gelet op artikel 37 en 38, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5000-01 1 januari 2011 14 december 2010 16 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Gemeente Doetinchem

R e g i s t r a t i e k a m e r. Gemeente Doetinchem R e g i s t r a t i e k a m e r Gemeente Doetinchem..'s-Gravenhage, 20 oktober 1999.. Onderwerp verstrekken van persoonsgegevens Bij brief van 1 september 1999 heeft u een antwoord gegeven op de vragen

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5200-1900-10-1 1 januari 2010 7 december 2009 9 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis per 1 januari 2008 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts Apotheekhoudende huisarts A. DE ZORGVERZEKERAAR: De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en handelend onder de naam Zilveren Kruis:< Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Farmaceutische zorg, vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener Zaaknummer : 2012.00781

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2324 /Amicon Groep - Het Anker I. MELDING 1.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Zwolle Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, alternatieve geneesmiddelen, Alchemilla complex Zaaknummer : 201402899 Zittingsdatum

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Zaaknummer 2097/Amicon - Geov RZG I. MELDING 1. Op 13 september

Nadere informatie

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert. REGELING Regeling paramedische zorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KNMP VOOR- S T E L EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE I EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID:

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis en de Polisvoorwaarden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16992 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC,

Nadere informatie

BINDEND ADVIES , p. 1/6

BINDEND ADVIES , p. 1/6 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat, psoriasis Zaaknummer : 2010.02142 Zittingsdatum : 6 juli 2011 2010.02142, p. 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a. te Tilburg en OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Buitenlandpolis, verhoging premie Zaaknummer : 201600865 Zittingsdatum : 21 december 2016 Stichting Klachten en

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter vs. C te D Zaak : geneesmiddelen (Melatonine) Zaaknummer : ANO06.88 Zittingsdatum

Nadere informatie

Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits 1 Het voorschrijven van generieke statines

Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits 1 Het voorschrijven van generieke statines & GEZONDHEID Achmea divisie Zorg & Gezondheid, Postbus 19, 3800 HA Amersfoort Storkstraat 12 3833 LB Leusden www.achmeazorg.nl Aan: Raad van Bestuur Datum: Juli 2014 : Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Aanvullende ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden en collectiviteitskorting Zaaknummer : 2011.00864 Zittingsdatum : 8 februari

Nadere informatie

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen De zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Farmaceutische zorg,

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Otrivelle Zaaknummer : 2012.00761 Zittingsdatum

Nadere informatie

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet VWS Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2003,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1711/Rijnmond-Levob I. MELDING 1. Op 3 januari

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Inzage zorgverbruik Zaaknummer : 201601295 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 2008.01532 Zittingsdatum : 20 mei 2009 : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F : Farmaceutische zorg, PEP (postexpositieprofylaxe) startset

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o o o Polis Noord-Nederland Deze polis is geldig voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Farmaceutische zorg in Nederland en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars

Farmaceutische zorg in Nederland en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars Farmaceutische zorg in Nederland en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars Marco Varkevisser Stéphanie van der Geest Eindrapport d.d. 3 juni 2008 Dit onderzoek is door SEOR-ECRi uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 446 13 januari 2010 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seroxat 20 mg,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschikking komen de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. mr. drs. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA Utrecht Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 6 september 2010 6820_30 Onderwerp

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TH/BR-002

BELEIDSREGEL TH/BR-002 BELEIDSREGEL TH/BR-002 Beleidsregel bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomsten Ingevolge artikel 25 Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een verzekeraar die voornemens is zorgverzekeringen aan te bieden en

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Juridische mogelijkheden voor versterking van de sturende rol van zorgverzekeraars in de farmacie

Juridische mogelijkheden voor versterking van de sturende rol van zorgverzekeraars in de farmacie Bijlage bij brief Geneesmiddelenbeleid 2005 Juridische mogelijkheden voor versterking van de sturende rol van zorgverzekeraars in de farmacie Op 31 oktober 2003 heeft het kabinet het kabinetsstandpunt

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Gemeente Emmen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor

Nadere informatie

IDEA Overeenkomst 2017 Apotheekhoudende huisarts

IDEA Overeenkomst 2017 Apotheekhoudende huisarts IDEA Overeenkomst 2017 Apotheekhoudende huisarts A. DE ZORGVERZEKERAAR: De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en handelend onder de naam Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Generieke versus merkgeneesmiddelen terminologie, grenzen en spanningen. Prof. Mr Marie-Hélène Schutjens 7 juni 2007 NVTAG, Rotterdam

Generieke versus merkgeneesmiddelen terminologie, grenzen en spanningen. Prof. Mr Marie-Hélène Schutjens 7 juni 2007 NVTAG, Rotterdam Generieke versus merkgeneesmiddelen terminologie, grenzen en spanningen Prof. Mr Marie-Hélène Schutjens 7 juni 2007 NVTAG, Rotterdam geneesmiddel = geneesmiddel Juridische definitie: aangediend of gepresenteerd

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2870 Vragen van de leden

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B als wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Farmaceutische zorg, MCT-margarine en -olie Zaaknummer : 2011.01616 Zittingsdatum : 21 december 2011 2011.01616,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0013050. AANWIJZING EX ARTIKEL 76, EERSTE LID, WMG 25 april 2012 AANGETEKEND Stichting Saffier De Residentie Groep T.a.v. het bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: LJN: BD6158, Rechtbank Arnhem, AWB 06/6029 Datum uitspraak: 04-12-2007 Datum publicatie: 03-07-2008 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: AWBZ -

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, op 24 januari 2008 in vergadering bijeen, stelt het navolgende reglement vast: Reglement

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie