Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?"

Transcriptie

1 Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? In opdracht van: Gemaakt door:

2 Informatiekaart specialistische en : Wat staat er in dit digitale Kaartenboek? In dit digitale kaartenboek staat uitgelegd hoe de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en verloopt. Onder bekostiging verstaan we de betalingsstructuur waarbinnen en worden afgerekend tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Onder verstrekking verstaan we de manier waarop en aan patiënten worden geleverd. Onder financiering verstaan we de geldstromen tussen burgers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, enfabrikanten en overheid voor het betalen van en. Onder pakketbeheer verstaan we de wijze waarop in Nederland wordt besloten of zorg (hier en) onder de dekking van de basis verzekering valt zoals beschreven in de Zorgverzekeringswet. Wat zijn specialistische en? Met specialistische en bedoelen we en die: uitsluitend worden voorgeschreven door medisch specialisten onder verantwoordelijkheid van medisch specialisten worden gebruikt worden vergoed vanuit de ZVW-ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg. De minister van VWS hevelt zo veel mogelijk en die exclusief worden voorgeschreven door specialisten over vanuit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), waaruit de meeste gewone en worden bekostigd, naar bekostiging vanuit het ziekenhuis. Waar op deze kaart wordt gesproken over en betreft het dus alleen die specialistische en die buiten het GVS vallen. Ook betreft de kaart alleen en die een handelsregistratie hebben en dus zijn toegelaten tot de markt voor een bepaalde indicatie.

3 Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Gebruik de gekleurde knoppen in de navigatiebalk om te zien wie wat doet in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en. De knop bekostiging leidt tevens naar antwoord op de vraag Hoe kan een specialistische worden bekostigd?. De knop pakketbeheer leidt naar antwoord op de vraag Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald?

4 Wat zijn specialistische en? Wat zijn specialistische en? Met specialistische en bedoelen we en die: uitsluitend worden voorgeschreven door medisch specialisten onder verantwoordelijkheid van medisch specialisten worden gebruikt worden vergoed vanuit de ZVW-ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg. De minister van VWS hevelt zo veel mogelijk en die exclusief worden voorgeschreven door specialisten over vanuit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), waaruit de meeste gewone en worden bekostigd, naar bekostiging vanuit het ziekenhuis. Waar op deze kaart wordt gesproken over en betreft het dus alleen die specialistische en die buiten het GVS vallen. Ook betreft de kaart alleen en die een handelsregistratie hebben en dus zijn toegelaten tot de markt voor een bepaalde indicatie.

5 Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Dit kaartenboek is tot stand gekomen op basis van interviews met deskundigen van het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Zorginstituut Nederland (ZIN) verzekeraars, ziekenhuizen en Novartis. Wij danken alle deskundigen voor hun bijdrage. Dit kaartenboek is uitgebracht door: In opdracht van: november 2013

6 Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? A-G H-P Q-Z Add-ons: de betalingstitel voor een gebruikte stof Effectiviteit: de mate waarin zorg (waaronder (onderdeel van een ). De add-on en) werkzaam is en uit onderzoek hoort bij een DBC-zorgproduct en is verbonden blijkt dat de toepassing in de dagelijkse praktijk aan gebruik voor een specifieke indicatie. leidt tot het beoogde doel van de behandeling, Specialisten declareren gebruik van een namelijk het wegnemen van ziekte en/of voorkomen door deze add-on bij zorgverzekeraars in te dienen. : de betalingsstructuur waarbinnen van sterfte. Effectiviteit is een pakketcriterium, het ZIN en de minister van VWS gebruiken deze bij advies en besluitvorming over het pakket. en worden afgerekend tussen : de geldstromen tussen zorgaanbieders en verzekeraars. DBC-zorgproducten: de administratieve eenheid waarmee zorgaanbieders hun werk kunnen burgers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, enfabrikanten en overheid voor het betalen van en. declareren. Het beschrijft een bij elkaar horend pakket aan zorg en wordt door de NZa vastgesteld. Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS): het systeem voor vergoeding van gewone, DBC-zorgproducten vervangen diagnosebehandel-combinaties (DBC s), een eerdere niet specialistische en onder de Zorgverzekeringswet. Het systeem beschrijft administratieve eenheid. Duiding: de beoordeling of zorg (waaronder en) op basis van de Zorgverzekeringswet wel of niet tot het verzekerde pakket behoort. eisen die aan en worden gesteld om te worden vergoed vanuit de basisverzekering onder de aanspraak farmaceutische zorg. In deze Informatiekaart gaat het alleen om specialistische en die uit het GVS zijn overgeheveld naar de ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg. Deze vallen dus per definitie buiten het GVS.

7 Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? A-G H-P Q-Z Het pakket: zorg (waaronder en) en besluitvorming over het pakket. die valt onder de dekking van de Zorgverzekeringswet en waarop patiënten dus wettelijk aanspraak hebben. In de praktijk declareren patiënten of zorgaanbieders zorg die tot het pakket behoort bij zorgverzekeraars en zijn deze verplicht de kosten hiervoor te vergoeden. Initiële toetsing: de procedure waarmee het ZIN Noodzakelijkheid: de mate waarin zorg (waaronder een ) een beroep op de solidariteit van de zorgverzekering rechtvaardigt. Dit hangt enerzijds af van de ernst van de aandoening (ziektelast). Daarnaast hangt het af van de mate waarin de ziekte voorzienbaar is en/of mensen zelf in staat zijn voor de behandeling te bij nieuwe specialistische en met betalen. Noodzakelijkheid is een pakketcriterium, door de fabrikant geclaimde therapeutische meerwaarde en een kostenprognose boven 2,5 mln euro een voorlopige analyse uitvoert op basis van pakketcriteria. Het ZIN adviseert de minister van VWS op basis van deze toetsing over voorwaardelijke financiering. Kosteneffectiviteit: de verhouding tussen gezondheidswinst en kosten van een zorginterventie (zoals een ). Kosteneffectiviteit wordt vaak uitgedrukt in de prijs van een interventie per gewonnen levensjaar (al dan niet gecorrigeerd voor kwaliteit van leven). Kosteneffectiviteit is een pakketcriterium, het ZIN en de minister van VWS gebruiken deze bij advies het ZIN en de minister van VWS gebruiken deze bij advies en besluitvorming over het pakket. : de wijze waarop in Nederland wordt besloten of zorg (hier en) onder de dekking van de basisverzekering valt zoals beschreven in de Zorgverzekeringswet. Pakketcriteria: de criteria die het ZIN hanteert om te beoordelen of een zorginterventie vergoed moet worden vanuit de basisverzekering (het pakket). De vier pakketcriteria zijn: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. Pakketstatus: status van een die aangeeft of het al dan niet tot het verzekerde pakket behoort.

8 Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? A-G H-P Q-Z Stofnaam: de naam van het werkzame bestanddeel in een. Stand van wetenschap en praktijk: een toetsings- norm uit de Zorgverzekeringswet om te beoordelen of zorg op grond van effectiviteit tot het verzekerde pakket behoort. Voor een positief oordeel moet zorg bewezen effectief zijn volgens de principes van evidence based medicine. Therapeutische waarde: de waarde van een ten opzichte van andere en of behandelingen voor dezelfde indicatie. Dit wordt bepaald door positieve en negatieve effecten van de zorg op gezondheid en kwaliteit van leven te wegen aan de hand van zes criteria: werkzaamheid, effectiviteit, bijwerkingen, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Voorwaardelijke financiering: de procedure waarbij zorg (zoals en) valt onder dekking van Voorwaardelijke toelating: de procedure waarbij zorg (zoals en) voorwaardelijk valt onder de dekking van de Zorgverzekeringswet terwijl nader onderzoek plaatsvindt naar de effectiviteit van deze zorg. De minister van VWS beslist na afloop van het onderzoek over pakketopname na advies van het ZIN. Uitvoerbaarheid: de mate waarin zorg (zoals en) tot het verzekerde pakket kan horen met het oog op de houdbaarheid van het pakket. Hierbij wordt gekeken naar maatschappelijk draagvlak, de wijze waarop zorgverleners zorg (kunnen) leveren en het financiële effect van pakketopname (budgetimpact). Uitvoerbaarheid is een pakketcriterium, het ZIN en de minister van VWS gebruiken deze bij advies en besluitvorming over het pakket. : zorgaanbieders zijn organisaties of individuen die zorg leveren aan patiënten. Op deze kaart gaat dit om de organisaties (ziekenhui- de Zorgverzekeringswet op voorwaarde dat binnen een termijn van vier jaar aanvullend onderzoek wordt gedaan naar (kosten)effectiviteit en gebruik van het. De minister van VWS beslist hierover na advies van ZIN. zen) of individuen hierbinnen (specialisten) die en voorschrijven en leveren. We verstaan hier ook de koepelorganisaties onder waarin deze organisaties of individuen zich verenigen, zoals de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de orde van medisch specialisten (OMS).

9 Wie doet wat in de bekostiging van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd? NZa Zorgverzekeraars

10 Wie doet wat in de bekostiging van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd? NZa De NZa stelt vast welke stofnamen voor welke indicatie via een add-on gedeclareerd kunnen worden. De NZa bepaalt jaarlijks maximumtarieven voor add-ons. De NZa maakt regelgeving voor de bekostiging van specialistische en. Zorgverzekeraars

11 Wie doet wat in de bekostiging van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd? NZa kunnen de NZa vragen een add-on toe te kennen aan de combinatie van stofnaam en indicatie. Zorgverzekeraars

12 Wie doet wat in de bekostiging van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd? NZa Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars kunnen de NZa vragen een add-on toe te kennen aan de combinatie van stofnaam en indicatie.

13 Wie doet wat in de bekostiging van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd? Optie 1: het wordt bekostigd als onderdeel van het DBC-zorgproduct Het wordt verrekend in de prijs van het DBC-zorgproduct, als onderdeel van de totale behandeling. Optie 2: het wordt bekostigd via een add-on bij een DBC-zorgproduct en/of zorgverzekeraars dienen een verzoek voor een add-on in bij de NZa voor de combinatie van stofnaam en indicatie. De NZa stelt vast dat het gemiddeld meer dan per patient per jaar kost. De NZa heeft een add-on toegekend aan de combinatie van stofnaam en indicatie waarmee zorgaanbieders gebruik van en kunnen declareren.

14 Wie doet wat in de verstrekking van specialistische en? Fabrikanten Burgers

15 Wie doet wat in de verstrekking van specialistische en? Fabrikanten Fabrikanten leveren en aan (ziekenhuis)apotheken. Burgers

16 Wie doet wat in de verstrekking van specialistische en? Fabrikanten Specialisten schrijven en voor en zien toe op het juiste gebruik ervan. leveren en aan burgers via de (ziekenhuis)apotheek. registreren en die zij verstrekken en het gebruik ervan. Burgers

17 Wie doet wat in de verstrekking van specialistische en? Fabrikanten Burgers Burgers halen en bij de (ziekenhuis)apotheek en gebruiken deze in het ziekenhuis of thuis.

18 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten Zorgverzekeraars Burgers Zorgverzekeringsfonds Het Rijk

19 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten Fabrikanten maken afspraken met zorgaanbieders over prijzen van specialistische en. Zorgverzekeraars Burgers Zorgverzekeringsfonds Het Rijk

20 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten declareren en als onderdeel van DBC-zorgproducten bij zorgverzekeraars. declareren gebruik van en als add-on bij een DBC-zorgproduct bij zorgverzekeraars. maken afspraken met zorgverzekeraars over prijzen, volumes en kwaliteit van DBC-zorgproducten en add-ons en hiermee impliciet over financiering van en. leveren zorgverzekeraars op verzoek specifieke informatie over engebruik. maken afspraken met fabrikanten over prijzen van specialistische en. betalen fabrikanten voor geleverde en. Zorgverzekeraars Burgers Zorgverzekeringsfonds Het Rijk

21 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgaanbieders over prijzen, hoeveelheden en kwaliteit van DBC-zorgproducten en add-ons. Zorgverzekeraars betalen zorgaanbieders op basis van gedeclareerde DBC-zorgproducten en add-ons. Zorgverzekeraars gebruiken informatie over gebruik van en om rechtmatigheid van declaraties te controleren. Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgaanbieders over doelmatige inzet van en op basis van gebruiksinformatie. Burgers Zorgverzekeringsfonds Het Rijk

22 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten Zorgverzekeraars Burgers Burgers betalen premies voor de basisverzekering en eigen risico aan zorgverzekeraars. Burgers betalen via werkgevers en uitkeringsinstanties inkomensafhankelijke premies aan het zorgverzekeringsfonds. Zelfstandigen en gepensioneerden betalen inkomensafhankelijke premies aan het zorgverzekeringsfonds. Zorgverzekeringsfonds Het Rijk

23 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten Zorgverzekeraars Burgers Zorgverzekeringsfonds Het zorgverzekeringsfonds compenseert zorgverzekeraars voor risico s die zij lopen omdat zij niemand mogen weigeren voor de basisverzekering. Het zorgverzekeringsfonds compenseert chronisch zieken en gehandicapten voor het betalen van eigen risico. Het Rijk

24 Wie doet wat in de financiering van specialistische en? Fabrikanten Zorgverzekeraars Burgers Zorgverzekeringsfonds Het Rijk Het Rijk betaalt burgers een zorgtoeslag als tegemoetkoming voor hun premiebetaling aan zorgverzekeraars. Het Rijk betaalt een rijksbijdrage aan het zorgverzekeringsfonds.

25 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Fabrikanten Het ZIN Zorgverzekeraars Het ministerie van VWS

26 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Fabrikanten Fabrikanten leveren het ZIN op verzoek informatie over en voor toetsing door het ZIN. Fabrikanten coördineren het onderzoek bij voorwaardelijke financiering en informeren het ZIN hierover. Fabrikanten kunnen met zorgaanbieders een onderzoeksopzet indienen bij de minister van VWS voor voorwaardelijke toelating van middelen die niet aan de stand van wetenschap en praktijk voldoen. Fabrikanten voeren samen met zorgaanbieders onderzoek uit naar en die voorwaardelijk zijn toegelaten. Fabrikanten kunnen financiële afspraken maken met de minister van VWS om kosten van een te verlagen als de minister oordeelt dat dit nodig is om een middel in het pakket te laten. Het ZIN Zorgverzekeraars Het ministerie van VWS

27 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Fabrikanten Het ZIN Het ZIN toetst zo nodig of en voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Het ZIN voert een initiële toetsing uit over de pakketstatus van nieuwe en met een omzetprognose boven 2,5 mln per jaar en door de fabrikant geclaimde therapeutische meerwaarde. Het ZIN beoordeelt bij de initiële toetsing of het door de fabrikant voorgestelde onderzoek toereikend is voor voorwaardelijke financiering en adviseert de minister van VWS hierover. Het ZIN toetst en onder voorwaardelijke financiering na maximaal vier jaar op stand van wetenschap en praktijk en pakketcriteria en adviseert de minister over de pakketstatus. Het ZIN beoordeelt de aanvraag en bijbehorende onderzoeksopzet van fabrikanten en zorgaanbieders om en voorwaardelijk toe te laten tot het pakket en adviseert de minister hierover. Het ZIN adviseert de minister over uitstroom van en uit het pakket als zij niet voldoen aan de pakketcriteria. Zorgverzekeraars Het ministerie van VWS

28 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Fabrikanten Het ZIN kunnen met fabrikanten een onderzoeksopzet indienen bij de minister van VWS voor voorwaardelijke toelating van en die niet aan de stand van wetenschap en praktijk voldoen. voeren samen met fabrikanten onderzoek uit naar en die voorwaardelijk zijn toegelaten. werken mee aan onderzoek naar en die onder voorwaardelijke financiering vallen. Specialisten maken richtlijnen over gebruik van en en bepalen hiermee wat gepaste zorg is. Zorgverzekeraars Het ministerie van VWS

29 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Fabrikanten Het ZIN Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars toetsen of nieuwe en voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Zorgverzekeraars kunnen het ZIN vragen te duiden of een tot het pakket behoort. Het ministerie van VWS

30 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Fabrikanten Het ZIN Zorgverzekeraars Het ministerie van VWS De minister van VWS besluit welke en onder voorwaardelijke financiering vallen. De minister van VWS besluit welke en voorwaardelijk tot het pakket worden toegelaten. De minister van VWS besluit of voorwaardelijk toegelaten en in het pakket blijven op basis van verzamelde onderzoeksresultaten. De minister van VWS kan financiële afspraken maken met fabrikanten om de kosten van en te verlagen. De minister van VWS kan besluiten en uit het pakket te laten stromen.

31 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Nee Wie stelt dit vast? Het ZIN Het ZIN kan op aanvraag, meestal van verzekeraars, duiden of een voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Het ZIN kan altijd een eigen toetsing uitvoeren om vast te stellen of een voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars beoordelen zelfstandig of een voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Bij twijfel kunnen zij het ZIN vragen een duiding te geven.

32 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Nee Pakketstatus: het behoort niet tot het pakket Tenzij: het voorwaardelijk tot het pakket wordt toegelaten De fabrikant dient samen met zorgaanbieders een voorstel met onderzoeksopzet in voor voorwaardelijke toelating. Het ZIN beoordeelt de aanvraag en adviseert de minister van VWS. De minister van VWS besluit het voorwaardelijk toe te laten. Onderzoek moet de effectiviteit van het nader bepalen, het middel wordt na afronding van het onderzoek opnieuw beoordeeld.

33 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Nee Wie stelt dit vast? Het ZIN Het ZIN monitort welke specialistische geneemiddelen op de markt komen en schat in wat de omzet zal zijn.

34 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Nee Pakketstatus: het behoort tot het pakket

35 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Heeft het therapeutische meerwaarde? Nee Wie stelt dit vast? Het ZIN Het ZIN vergelijkt de therapeutische waarde van het met de standaard- of gebruikelijke behandeling voor dezelfde indicatie. Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars beoordelen zelfstandig de therapeutische waarde van en. Bij twijfel kunnen zij het ZIN vragen een duiding te geven.

36 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Heeft het therapeutische meerwaarde? Nee Pakketstatus: bij gelijke therapeutische waarde hoort het tot het pakket Een met therapeutische minderwaarde voldoet niet aan stand van wetenschap en praktijk en hoort niet tot het pakket (zie het eerste criterium).

37 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Heeft het therapeutische meerwaarde? Is het kosteneffectief en is opname in het pakket noodzakelijk en uitvoerbaar? Onduidelijk Nee Wie stelt dit vast? Het ZIN Het ZIN beoordeelt de kosteneffectiviteit van het en de noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid van het middel in het pakket en adviseert de minister hierover. Het ministerie van VWS De minister van VWS weegt kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid om te beslissen over (voorwaarden voor) opname in het pakket en uitstroom.

38 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Heeft het therapeutische meerwaarde? Is het kosteneffectief en is opname in het pakket noodzakelijk en uitvoerbaar? Nee Pakketstatus: het behoort niet tot het pakket De minister van VWS weegt kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid en besluit het middel uit het pakket te laten stromen. Tenzij: de minister tot prijsafspraken komt met de fabrikant De minister van VWS maakt afspraken met de fabrikant om kosten van het te verlagen en zo de kosteneffectiviteit te verbeteren.

39 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Heeft het therapeutische meerwaarde? Is het kosteneffectief en is opname in het pakket noodzakelijk en uitvoerbaar? Onduidelijk Pakketstatus: het behoort tot het pakket onder voorwaardelijke financiering Het ZIN beoordeelt de onderzoeksopzet van de fabrikant om binnen vier jaar extra gegevens over het te verzamelen. De minister van VWS besluit het toe te laten tot voorwaardelijke financiering. Het ZIN herbeoordeelt het na vier jaar met extra gegevens en adviseert de minister hierover. De minister van VWS besluit na vier jaar over (voorwaarden voor) pakketopname of uitstroom. Tenzij: het niet in aanmerking komt voor voorwaardelijke financiering Het ZIN beoordeelt de onderzoeksopzet negatief en adviseert de minister van VWS tot uitstroom. De minister van VWS besluit het middel niet toe te laten tot voorwaardelijke financiering en uit het pakket te laten stromen.

40 Wie doet wat in het pakketbeheer van specialistische en? Met welke criteria wordt de pakketstatus van een specialistisch bepaald? Voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk? Heeft het een verwachte omzet boven 2,5 miljoen euro? Heeft het therapeutische meerwaarde? Is het kosteneffectief en is opname in het pakket noodzakelijk en uitvoerbaar? Pakketstatus: het behoort tot het pakket

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Stappenplan aanvragen off-label indicatie

Stappenplan aanvragen off-label indicatie Stappenplan aanvragen off-label Sinds 1-1-2017 wordt voor add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren per (geregistreerd en off-label) bepaald of deze vergoed wordt uit de basisverzekering (aanspraak =

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd

Van goede zorg verzekerd Van goede zorg verzekerd Hoe Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van het basispakket Van goede zorg verzekerd 2 Van goede zorg verzekerd Van goede zorg verzekerd 3 Van goede zorg verzekerd

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg?

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de burgers? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de werkgevers en uitkeringsinstanties?

Nadere informatie

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering 01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF Specialistische geneesmiddelen GVS en ziekenhuisfinanciering Aanspraak en financiering Declaratietitels en budgetruimte Thema Nieuwsbrief Specialistische geneesmiddelen

Nadere informatie

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik)

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Ingrid van der Eijk Market Access Manager NIA Symposium, 27 maart 2014 Takeda Nederland bv Vergoeding van dure geneesmiddelen hoe werkt dat?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Innovatieve geneesmiddelen: dilemma s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Linda van Saase, Zorginstituut Nederland 17 maart 2015

Innovatieve geneesmiddelen: dilemma s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Linda van Saase, Zorginstituut Nederland 17 maart 2015 Innovatieve geneesmiddelen: dilemma s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid Linda van Saase, Zorginstituut Nederland 17 maart 2015 Verantwoord pakket voor burger en samenleving Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over?

Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over? Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over? Joris Uges Haga Ambassade 8-september 2015 waardecreatie in de zorg 2 Uit onderzoek blijkt dat de lancering van nieuwe geneesmiddelen tussen

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

ACP 32/5 + 9 bijlagen Agendapunt 4

ACP 32/5 + 9 bijlagen Agendapunt 4 ACP 32/5 + 9 bijlagen Agendapunt 4 2012052446 ACP- juni 2012 Agendapunt 4 Titel advies: Advies ranibizumab (Lucentis ) bij de indicatie neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie Projectleider CVZ

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Dure geneesmiddelen. Nynke Dragt Adviseur farmaco-economie ZIN Team oncologie. Jong-NVTAG 7 april 2016

Dure geneesmiddelen. Nynke Dragt Adviseur farmaco-economie ZIN Team oncologie. Jong-NVTAG 7 april 2016 Dure geneesmiddelen Nynke Dragt Adviseur farmaco-economie ZIN Team oncologie Jong-NVTAG 7 april 2016 Inhoud - Zorginstituut Nederland: rol en taken - Dure geneesmiddelen en pakketbeheer - Dure geneesmiddelen

Nadere informatie

Linda van Saase november 2016

Linda van Saase november 2016 Beeldvorming, rationaliteit en wenselijkheid voor dure oncologische geneesmiddelen Status van de referentiewaarden per QALY Linda van Saase 2016127833 29 november 2016 Beeldvorming, rationaliteit en wenselijkheid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk

Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk PRONK & VAN WOUDENBERG Health Care Consultancy Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk Ilse van Woudenberg Market Access Director/Partner NVFM 19 november 2015 2 Agenda Twee verschillende

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Datum 13 november 2017 Betreft Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over toestemmingsvereisten zorgverzekeraars

Datum 13 november 2017 Betreft Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over toestemmingsvereisten zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vergoeding fysiotherapie. Wat kost een behandeling?

Vergoeding fysiotherapie. Wat kost een behandeling? 00 Vergoeding fysiotherapie Wat kost een behandeling? Het vergoedingensysteem voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het verschilt per zorgverzekeraar en per pakket wat u krijgt vergoed. Dit kan

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar

Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar Gerard Adelaar Value Proof www.valueproof.nl 2 Over Axon Value Proof www.valueproof.nl 3 Focus overheid Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de vergoeding van een morfinepomp (2016Z00850).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de vergoeding van een morfinepomp (2016Z00850). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2018

BELEIDSREGEL BR/CU-2018 BELEIDSREGEL BR/CU-2018 Weesgeneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket. Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012

Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket. Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012 Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012 Agenda Historie Kosteneffectiviteitsratio s binnen beleid Trends en kosten (per

Nadere informatie

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Aanleiding Het CVZ beschrijft in het Rapport geneeskundige GGZ deel 2 de begrenzing

Nadere informatie

Wordt de patiënt er beter van?

Wordt de patiënt er beter van? Verzekerde GGZ zorg Wordt de patiënt er beter van? Spreker Plaats datum Maud van der Veen Verzekerde GGZ zorg Het CVZ als beheerder van het verzekerde pakket Rol CVZ Wat is verzekerd? Welke uitvoeringsproblemen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 1 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Zorgverzekeraars Nederland

Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Zorgverzekeraars Nederland Aan Van Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Doorkiesnummer (030) 698 82 42 Datum 16 juni 2015 Onderwerp AO Pakketmaatregelen Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2019

Zorginkoopbeleid 2019 Zorginkoopbeleid 2019 Dialysecentra Samengesteld op 22 maart 2018 Zorginkoopbeleid 2019 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zorgvorm: Vroege intensieve neurorevalidatie bij volwassenen Het CVZ heeft een literatuuronderzoek verricht naar de stand van de wetenschap en praktijk van VIN.

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg 2018

Reglement Farmaceutische zorg 2018 Reglement Farmaceutische zorg 2018 Ditzo Reglement Farmaceutische zorg 2018 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Ditzo basisverzekering welke weer een uitwerking

Nadere informatie

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde,

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon J. Knollema T +31 (0)20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg. Contractvormen onder DOT

Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg. Contractvormen onder DOT Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg Contractvormen onder DOT Ziekenhuizen, ZBC s en zorgverzekeraars hebben binnen bestaande wet- en regelgeving veel mogelijkheden om innovatieve contractvormen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

ZorgCijfers Monitor Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 1 e kwartaal juli Van goede zorg verzekerd

ZorgCijfers Monitor Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 1 e kwartaal juli Van goede zorg verzekerd ZorgCijfers Monitor Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 1 e kwartaal 2019 juli 2019 Van goede zorg verzekerd Dit is een uitgave van Zorginstituut Nederland Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling

Kosten van uw behandeling Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen. Datum 3 december 2013

Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen. Datum 3 december 2013 Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen Datum 3 december 2013 Colofon Volgnummer 2013077869 Contactpersoon mw. P. Pasman +31 (0)20 797 80 26 dhr. R. Dupree +31 (0)20 797 85 83 Afdeling Pakketbeheer

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid 2020 Zorginkoopbeleid 2020 Trombosediensten Samengesteld op 21 maart 2019 Zorginkoopbeleid 2020 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017

Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Vragen over de Ziekenhuisrekening 2017 Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Definities

1. Algemeen. 2. Definities Ditzo Reglement Farmaceutische zorg 2019 Dit Reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa, vanaf 01-01-2019 is de definitieve versie beschikbaar op onze site. 1. Algemeen Dit Reglement is

Nadere informatie

Betalen van ziekenhuiszorg

Betalen van ziekenhuiszorg Betalen van ziekenhuiszorg Bezoekt u binnenkort Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, of bent u al patiënt? In deze folder informeren wij u over het betalen van ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg kan voor u financiële

Nadere informatie

Vragen over de Ziekenhuisrekening

Vragen over de Ziekenhuisrekening Vragen over de Ziekenhuisrekening 2018 Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Meestal betaalt de zorgverzekeraar de rekening, maar soms moet u deze zelf betalen.

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2019 575.774.000.000.1850 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2019...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Memo: Concept beleid add-on geneesmiddelen 2017

Memo: Concept beleid add-on geneesmiddelen 2017 Memo: Concept beleid add-on geneesmiddelen 2017 Datum vergadering : 24 september 2015 1. Inleiding In dit memo lichten wij het conceptbeleid toe voor de bekostiging van geneesmiddelen binnen de medisch

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 april 2019 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 april 2019 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Velthuis kliniek Bij Velthuis kliniek kunt u terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, cosmetische dermatologie en huidverbetering.

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Komt u binnenkort als patiënt naar Rijnstate? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

1. Uitstroom mondzorg achttien- tot tweeëntwintigjarigen

1. Uitstroom mondzorg achttien- tot tweeëntwintigjarigen Samenvatting In 1995 is de aanspraak op tandheelkundige hulp voor volwassen verzekerden beperkt. De beperking van de aanspraak op tandheelkundige hulp is doorgevoerd om daarmee de gewenste financiële verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve

BELEIDSREGEL BR/CU Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage Cure - ambtshalve Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 689 Herziening Zorgstelsel 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 806 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

2013. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 juli 2014 Betreft Brief vaccinatiezorg

2013. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 juli 2014 Betreft Brief vaccinatiezorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

2013D48195 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D48195 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D48195 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Inkoop vanuit meerdere perspectieven. Mirjam de Bruin. Perspectief kosten

Inkoop vanuit meerdere perspectieven. Mirjam de Bruin. Perspectief kosten Inkoop vanuit meerdere perspectieven Mirjam de Bruin Perspectief kosten Thema inkoopbeleid geneesmiddelen welke nieuwe middelen beheersing prijzen middelen mogelijkheden efficiënte inkoop voorkomen spillage

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis.

In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 2016 1 In deze folder vindt u alle informatie over de kosten van uw zorg in het ziekenhuis. Verplicht eigen risico Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie