Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011"

Transcriptie

1 Rapport Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Gevolgen voor flexibel tarief 2011 november 2010

2

3 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding Uitvoering Standaardapotheek Nacalculatie frequenties Kostendekkende tarief Kostendekkend tarief Extrapolatie Inkoopvoordelen en transitie Uitkomsten Resultaat van apotheekhoudenden Inkoopvoordelen Inkoopvoordelen Confrontatie gevonden inkoopvoordelen apotheekhoudenden en inkoopvoordelen leveranciers Correcties op gemeten inkoopvoordelen Wmg-inkomsten Weekafleveringen Praktijkkosten Resultaat Spreiding van resultaat Extrapolatie 2010 en Inleiding Extrapolatie Extrapolatie Overwegingen bij de uitgevoerde extrapolatie Uitkomsten extrapolatie Gevoeligheden in de analyses Tarieven Tarief Tarief Tarief Onzekerheidsmarge Uitkomsten voor beleidscorrecties en beleidcorrecties Tarieven 2011 per prestatie 52 Bijlage 1. Opmerkingen van betrokkenen op uitgangspunten tarief

4 4

5 Vooraf Dit rapport bevat de conclusies van zowel het onderzoek naar de inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudenden over 2009 als de extrapolatie van deze uitkomsten naar 2010 en Tevens wordt een kader geschetst waarbinnen de tariefsberekening voor de farmaceutische zorg wordt vastgesteld. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloot in december 2009 tot dit onderzoek omdat zij inzicht wilde hebben in de effecten die de diverse marktontwikkelingen gedurende 2009 hebben gehad. Doel van het onderliggende onderzoek is onder andere het verifiëren van de destijds gedane aannames die nodig waren voor de onderbouwing van het flexibele tarief voor de farmaceutische zorg per 1 januari Tevens is de extrapolatie naar 2010 onderzocht. Dit rapport dient verder als basis voor de beslissing over de aanpassing van de hoogte van het flexibele tarief voor farmaceutische zorg zoals dat per 1 januari 2011 wordt vastgesteld. Bij de uitvoering van het onderzoek heeft een aantal keren afstemming plaatsgevonden met een Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse partijen werkzaam in de farmaceutische markt. De Klankbordgroep heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de interpretatie van de in dit onderzoek gepresenteerde conclusies. De Raad van Bestuur van de NZa wil de leden van de Klankbordgroep hartelijke danken voor hun inzet. De Nederlandse Zorgautoriteit, mw. drs. C.C. van Beek MCM lid Raad van Bestuur/plv. voorzitter 5

6 6

7 Managementsamenvatting Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudenden over het jaar 2009, evenals de extrapolatie naar 2010 en De extrapolatie naar 2011 heeft als doel de tarieven vast te stellen die vanaf 1 januari 2011 van kracht zullen zijn. Hieronder wordt het voorstel voor de nieuwe tarieven in 2011 besproken en de achtergrond toegelicht. Tariefsberekening 2011 De tariefsberekening is gebaseerd op het onderzoek Inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudenden in Nederland in 2009 en de extrapolatie naar 2010 en Daarnaast is de farmaciemarkt in transitie naar vrije prijzen. Bij het bepalen van de tarieven 2011 heeft de NZa hiermee rekening gehouden. Kader De NZa is verantwoordelijk voor de vaststelling van de vergoedingen voor de farmaceutische zorg. Uitgangspunt daarbij is dat het totaal aan vergoedingen gemiddeld het totaal van de praktijkkosten en het norminkomen van de standaardapotheek dekt. In afwijking van de meeste andere vrije beroepsbeoefenaren (die geen doorberekende kosten van goederen kennen) stelt de NZa momenteel voor de farmacie vergoedingen vast voor de farmaceutische zorgverlening, die enerzijds bestaat uit de vergoeding voor de dienstverlening (en eventuele toeslagen) en anderzijds bestaat uit een vergoeding voor inkoopkosten van UR-geneesmiddelen (inclusief een eventuele clawback 1 ). De reden dat de vergoedingen voor de dienstverlening en de inkoopkosten niet kostendekkend worden berekend zijn de inkoopvoordelen die apotheekhoudenden realiseren op de in- en verkoop van geneesmiddelen. De inkoopvoordelen worden via de clawback en via de hiervoor genoemde vergoeding voor de dienstverlening verrekend. De NZa is van mening dat de clawback de meest geëigende manier is om de inkoopvoordelen binnen het tarief te verrekenen, omdat de inkoopvoordelen ook verkregen zijn op de inkoop van geneesmiddelen. De clawback is vastgesteld op 6,82%, terwijl het percentage inkoopvoordelen hoger ligt. Als gevolg daarvan is na aftrek van clawback sprake van resterende inkoopvoordelen. Deze resterende inkoopvoordelen worden (deels) in mindering gebracht op de vergoeding voor de farmaceutische dienstverlening. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid op een verantwoorde en doelmatige manier zorg in te kopen, zo ook geneesmiddelen. Het doorgeven van eventuele inkoopvoordelen op geneesmiddelen aan de verzekerde kan de zorgverzekeraar bewerkstelligen door het verlagen van de inkoopkostenvergoeding voor de geneesmiddelen en/of door een lagere vergoeding voor farmaceutische dienstverlening toe te kennen aan apotheekhoudenden. Tot op heden heeft de NZa als gevolg van een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (hierna VWS), de aanwezige inkoopvoordelen (gedeeltelijk) verrekend in de vergoedingen. 1 Clawback is een vast percentage met een gemaximeerd bedrag van de kosten van de geneesmiddelen die een apotheekhoudende in mindering brengt op zijn declaraties. 7

8 Momenteel bevindt de farmaceutische zorg zich in een transitiefase naar vrije prijzen per 1 januari Sinds 2009 is een stap naar meer vrijheden gezet door de mogelijkheid te creëren voor zorgverzekeraar en apotheekhoudende gezamenlijk om bovenop de geldende vergoeding aanvullende afspraken te maken over een hoger gemaximeerd tarief (het zogenoemde max-max tarief). Daarbij is ook de hoogte van de clawback onderhandelbaar gemaakt. Een aantal zorgverzekeraars en apothekers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Bij dezen wil de NZa benadrukken dat partijen de bestaande vrijheden kunnen benutten. De NZa stelt in de transitie fase een transitietarief vast. Het tarief 2011 is opgebouwd uit een kostendekkend tarief voor de dienstverlening van 7,96, min een verrekening van de ingeschatte inkoopvoordelen die apothekers ontvangen. De farmacie gaat in 2012 over naar vrije prijzen. Dit betekent dat apothekers en verzekeraars samen onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de geneesmiddelen en de dienstverlening. Om de verandering zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen, heeft de NZa voor 2011 een transitietarief vastgesteld. Met dit tarief krijgen apothekers de ruimte om bijvoorbeeld te investeren in de kwalitatieve verbetering van de farmaceutische zorg, ICT-aanpassingen te doen en te werken aan de nieuwe prestatieomschrijvingen die recent zijn vastgesteld en in 2012 worden ingevoerd. In het tarief zijn niet alle te verwachten inkoopvoordelen op geneesmiddelen van apothekers verrekend. De NZa laat ruimte aan de verzekeraars om de komende tijd hun rol op te pakken en de resterende inkoopvoordelen in hun afspraken met apothekers te verrekenen. Bijvoorbeeld door lagere tarieven af te spreken of apothekers te belonen naar de kwaliteit die hun verzekerden wordt geboden. Extrapolatie Bij onverhoopte toekomstige tariefsberekening voor de farmaceutische zorgverlening wordt aangesloten bij de te formuleren kostprijsprincipes van de NZa. De NZa merkt daarbij op dat de relevantie van extrapolatie afneemt als de inkoopvoordelen geen onderdeel meer uitmaken van de tariefsberekening en dat gestreefd wordt naar een kostendekkende vergoeding voor de dienstverlening. Overigens zal het vaststellen van tarieven alleen nodig zijn als vrije prijzen niet worden ingevoerd per 1 januari Zoveel mogelijk bestaande systematiek Het tarief 2011 voor de farmacie sluit op verzoek van marktpartijen zo veel mogelijk aan bij de bestaande systematiek. Op enkele punten zijn veranderingen doorgevoerd: Uitgangspunt is dat het gemiddelde resultaat voor norminkomen in de standaardapotheek gelijk is aan het gemiddelde norminkomen van een apotheekhoudende. Dit uitgangspunt sluit aan bij andere vrije beroepsbeoefenaren en de uitspraak van het CBb (d.d. 31 augustus 2010). Voor het gederfd rendement op het eigen vermogen wordt een vergoeding in het tarief opgenomen. Dit rendement is een vergoeding voor de ondernemingsrisico s. Bovenstaande twee wijzigingen hebben tot gevolg dat de NZa een onzekerheidsmarge niet meer nodig acht. Deze is in de tariefsberekening voor 2011 geschrapt. 8

9 Beleidsmatige keuze om een zogenaamd transitietarief vast te stellen ter voorbereiding van veldpartijen voor het moment dat er geen maximumtarieven meer worden vastgesteld door de NZa. Uitgangspunten bij de extrapolatie Bij de extrapolatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De extrapolatie vindt plaats tegen prijzen 2010, dit betekent onder andere dat de prijzen van de geneesmiddelen, exclusief unieke leveringen, niet stijgen maar gelijk blijven; Het aantal daily defined doses (hierna DDD s) stijgt in 2011 met 3% ten opzichte van 2010; Het aantal prestaties stijgt in 2011 met 4% ten opzichte van 2010; De gerapporteerde inkoopvoordelen in het 1 e kwartaal van 2010 van 10,3% zijn ook voor 2011 gehanteerd en dus ingezet op 10,3% (inkoopvoordelen in 2009 waren 12,5%); Een apotheekhoudende moet gemiddeld zijn norminkomen van (afgerond) in 2011 kunnen realiseren; De meeropbrengsten in 2011 als gevolg van een toename van het aantal prestaties leidt ook tot een toename van het resultaat van de standaardapotheek. Hierbij wordt aangesloten bij CQ 2009, waarin wordt gerapporteerd over het percentage vaste kosten. In de standaardapotheek zijn de vaste kosten van jaar op jaar gedekt. Uit CQ 2009 blijkt dat de toename van de opbrengsten voor 32% tot een toename van het resultaat leidt, omdat de marginale kosten 68% bedragen; Bij de bepaling van het tarief wordt rekening gehouden met een gederfd rendement op het eigen vermogen welke in de transitiefase is vastgesteld op gemiddeld per jaar, welke wordt verhoogd op grond van de voorcalculatorische prijsindexatie tot , ; Onzekerheden waarvan de effecten niet met voldoende zekerheid kunnen worden bepaald worden niet in het model meegenomen. Dit hangt samen met het gederfd rendement op het eigen vermogen, welke compensatie biedt voor deze risico s. Tarieven 2011 Op basis van bovenstaande uitgangspunten stelt de NZa het transitietarief inclusief nacalculatie voor 2011 vast op 7,50. De vergoedingen en toeslagen van de onderliggende prestaties zijn als volgt: Dienstverlening Maximale vergoeding of toeslag Max. verhoogde vergoeding of toeslag standaarduitgifte 5,74 7,65 weekuitgifte 3,16 4,21 eerste uitgifte 5,74 7,65 anz-recept 11,48 15,31 bijzondere mb 86,12 114,82 reguliere mb 11,48 15,31 De NZa merkt op dat bij de vaststelling van bovenstaande bedragen de nacalculatie op de frequenties en de trend 2010 is uitgevoerd. Dit was de laatste nacalculatie op de frequenties. Bij de invoering van vrije tarieven vindt sowieso geen nacalculatie meer plaats. Mocht er onverhoopt toch een tariefberekening per 2012 aan de orde zijn zal dit afhankelijk van de implementatie van de kostprijsprincipes hooguit de trend kunnen betreffen. 9

10 De genoemde maximaal verhoogde vergoedingen zijn gebaseerd op het voor 2010 ook geldende gemiddelde maximumtarief van 10,-. Doorlopen traject Om tot de tariefsberekening 2011 te komen, heeft de NZa over 2009 onderzoek gedaan naar de inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudenden. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de tariefberekening 2011 met een klankbordgroep van apothekers en zorgverzekeraars besproken. Tenslotte is het besproken in een technisch overleg (d.d. 16 november 2010) en is het voorgelegd aan de Advies Commissie Cure Vrije Beroepsbeoefenaren. Hieronder wordt dit nader toegelicht. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten De NZa heeft de afgelopen jaren vier onderzoeken uitgevoerd in deze sector. Op basis van de in de loop van de tijd gedane onderzoeken zijn de ontwikkelingen in de farmaceutische zorg ten aanzien van de standaardapotheek in onderstaande tabel weergegeven: Verkorte verlies en winstrekening EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 Omzet geneesmiddelen (AIP waarde) /- Inkoopkosten geneesmiddelen Inkoopvoordelen op de factuur /- Clawback Mutatie verhoogde clawback Saldo inkoopvoordelen Saldo inkoopvoordelen WMG tariefsinkomsten Totaal opbrengsten Norminkomen apotheker Overige praktijkkosten Totaal kosten Resultante Uit de tabel is een aantal zaken af te lezen: Inkomsten Allereerst is zichtbaar dat het saldo van de inkoopvoordelen een dalende trend laat zien naar in Tegenover deze daling staat een toename van de WMG tariefsinkomsten welke in 2009 in totaal , bedragen. Onzekerheidsmarge Voor 2009 werd gerekend met een onzekerheidsmarge van , per standaardapotheek. De resultante voor 2009 bedraagt ,. Achteraf concludeert de NZa dat de resultante deze onzekerheidsmarge te boven gaat, in totaal per standaardapotheek. In macrocijfers komt deze , overeen met een bedrag van circa 100 miljoen (op basis van 1948 openbare apotheken en 459 apotheekhoudende huisartsen). De gegevens over 2010 zijn niet in het overzicht hierboven opgenomen. De uitkomsten van de verkorte verlies en winstrekening 2010 zijn vergelijkbaar met Op basis van de uitgevoerde actualisatie is het nieuwe geschatte resultaat 2010 dat het norminkomen te boven gaat , tegen een eerder verwachte onzekerheidsmarge van ,. Oorzaak van de stijging zijn met name lagere praktijkkosten. Daartegenover staan per saldo lagere inkomsten door lagere Wmg tariefsinkomsten (daling volume) en hogere inkoopvoordelen, hetgeen 10

11 dus de onzekerheidsmarge , te boven gaat. In macrocijfers komt deze , overeen met een bedrag van circa 85 miljoen (op basis van 1948 openbare apotheken en 459 apotheekhoudende huisartsen). Achteraf concludeert de NZa dat de verwachte negatieve ontwikkelingen, waarvoor de onzekerheidsmarge als buffer was bedoeld, zich minder hebben voorgedaan dan wel dat de apotheekhoudenden zich beter hebben kunnen aanpassen dan was voorzien. Voorts constateert de NZa dat de werkelijke opbrengsten van de tijdelijk verhoogde clawback gedurende 2009 en 2010 lager zijn dan de eind 2008 verwachte clawbackopbrengsten gedurende dezelfde periode. Dit is deels veroorzaakt doordat prijzen sterker zijn gedaald dan werd verwacht. De becijfering van bovenstaand effect verschil wordt over een periode van twee jaar geschat op circa 20 miljoen. Hoewel theoretisch beargumenteerbaar, was het niet aangekondigd dat de NZa de beter dan verwachte resultaten in 2009 en 2010 en de minder dan verwachte clawbackopbrengsten zou verrekenen in de tariefsberekening voor Deze bedragen hebben niettemin relevantie voor betrokken partijen en VWS en daarom is dit inzichtelijk gemaakt. Toetsing klankbordgroep Bovenstaande uitgangspunten zijn in september en in november 2010 getoetst aan de Klankbordgroep. De NZa heeft de argumenten vanuit de klankbordgroep gewogen en geconcludeerd dat er geen nieuwe feiten zijn aangedragen die aanleiding geven tot het aanpassen van de aannames in het model die een effect hebben op de tariefsberekening van de standaardapotheek. Toetsing SFK en GIP Naast de toetsing van de modelaannames zijn de uitkomsten van het model voor 2010 en 2011 voorts voorgelegd aan SFK (als vertegenwoordigers van de feiteninformatie van apotheekhoudenden) en GIP (als vertegenwoordiger van de feiteninformatie van zorgverzekeraars). Voor 2010 hebben zowel SFK als GIP een macroverwachting afgegeven, voor 2011 heeft alleen het GIP een macro verwachting afgegeven. De uitkomsten van de verwachtingen van beide partijen zijn naast de modeluitkomsten op macroniveau van de NZa gezet en in onderstaande tabel samengevat: 11

12 Confrontatie uitkomsten GIP SFK NZa EUR '000 EUR '000 EUR '000 Geneesmiddelen (excl. Unieke leveringen) Prijsontwikkeling tov voorgaande jaar (%) -5,70% 4,40% -9,90% Volumeontwikkeling tov voorgaande jaar (%) 5,73% -8,70% 5,22% WMG inkomsten Mutatie aantal DDD's tov voorgaande jaar (%) 5,73% -8,70% 5,22% Confrontatie uitkomsten GIP SFK NZa EUR '000 EUR '000 EUR '000 Geneesmiddelen (excl. Unieke leveringen) 3356 nb 3264 Prijsontwikkeling tov voorgaande jaar (%) -1,4% nb 0,0% Volumeontwikkeling tov voorgaande jaar (%) 5,9% nb 3,0% Per saldo 4,4% nb 3,0% WMG inkomsten 1269 nb 1336 Stijging WMG inkomsten t.o.v % nb 4% Het verschil tussen GIP en SFK, NZa wordt verklaard door de pakketdefinitie. GIP rapporteert uitsluitend WMG omzet binnen het verzekerde pakket. SFK, NZa cijfers zijn gebaseerd op WMG omzet ongeacht de pakketstatus. De verschillen zijn besproken met zowel GIP als SFK en kunnen worden herleid naar dit verschil in pakketstatus. Op basis van bovenstaande tabel concludeert de NZa dat de uitkomsten van het model qua macrocijfers voor 2010 en 2011 in lijn liggen met de verwachtingen van vertegenwoordigers van feiteninformatie van apotheekhoudenden en zorgverzekeraars. Op een aantal punten zijn uiteenlopende feiten gerapporteerd. De NZa heeft in het beleid ruimte gelaten aan apotheekhoudenden. Deze ruimte is gedeeltelijk kwantificeerbaar en gedeeltelijk niet. De kwantificeerbare ruimte bedraagt in totaal per standaardapotheek (zie paragraaf 4.4 voor de onderbouwing van dit bedrag). De niet gekwantificeerde ruimte heeft betrekking op: De farmaceutische zorg is één van de weinige eerstelijns zorgmarkten waarbij gebruik wordt gemaakt van een extrapolatie naar de toekomst. Bij de berekening van het gederfd rendement zou een correctie (verlaging) van de rendementseis voor de risicoreductie als gevolg van de extrapolatie moeten worden toegepast; Uit het onderzoek CQ 2009 komt naar voren dat er een significant verband is tussen de omvang van een apotheek en het resultaat van dezelfde apotheek. Daaruit kan impliciet worden afgeleid dat kleine apotheken, gegeven de regulering, inefficiënt zijn. Bij de bepaling van de tarieven heeft de NZa deze kleine apotheken niet gecorrigeerd op de steekproef. Het uiteindelijke tarief wordt daarmee hoger vastgesteld; Lagere groei van de kosten van geneesmiddelen in 2011 ten opzichte van 2010 dan op basis van het langjarig historische cijfers verwacht zou mogen worden. Bij de tariefsberekening is voorzichtigheid betracht in het voordeel van de apotheekhoudende; Op grond van openbare publicaties is een jaarlijkse toename zichtbaar van de verwerkingsgraad van apothekersassistenten. Dit weerspiegelt een steeds verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. Het is niet onaannemelijk dat hier ook sprake is van 12

13 efficiencywinsten. Met deze efficiencywinsten is vooralsnog geen rekening gehouden bij de tariefberekening Daarnaast zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, door te kijken naar de modelmatige consequenties van elk van bovengenoemde variabelen afzonderlijk. 13

14 14

15 1. Inleiding In 2009 heeft de NZa gerapporteerd over de uitkomsten van het onderzoek naar inkoopvoordelen en praktijkkosten over 2008, alsmede de doorrekening naar 2009 en Op basis van dit rapport heeft de NZa een besluit genomen over de hoogte van het gemiddeld tarief 2009 en In de rapportages is aangegeven dat de doorrekening naar 2009 en 2010 gebaseerd is op diverse aannames. Dit zijn aannames met betrekking tot de ontwikkelingen in de inkoopvoordelen en praktijkkosten, het individuele preferentiebeleid, de verschillende contractafspraken die verzekeraars in 2009 hebben afgesloten en overige (markt)ontwikkelingen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de praktijkkosten en inkoopvoordelen van apotheekhoudenden over het jaar De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het verifiëren van de destijds gemaakte aannames voor het tarief voor 2009 en de extrapolatie ten bate van het tarief voor Dit rapport dient verder als basis voor de beslissing over de aanpassing van de hoogte van het flexibele tarief voor farmaceutische zorg zoals dat per 1 januari 2011 wordt vastgesteld. 1.1 Uitvoering Onderzoeksbureau ConQuaestor B.V., eindverantwoordelijk, in samenwerking met onderzoeksbureau Significant B.V., hierna: CQ 2009, hebben in opdracht van het Ministerie van VWS, met de NZa als onderaanbesteder, in de periode april tot en met juli 2010 een aselecte steekproef onder apotheekhoudenden verricht voor het onderzoek naar de werkelijke inkoopvoordelen en praktijkkosten over Ter verificatie van de gevonden inkoopvoordelen zijn de door fabrikanten en groothandels verstrekte en de rechtstreeks door zorgverzekeraars ontvangen inkoopvoordelen onderzocht. Tevens zijn de verstrekte inkoopvoordelen in het 1 e kwartaal 2010 bij de leveranciers/fabrikanten in kaart gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aan de NZa gerapporteerd in rapporten d.d. 12 november In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt nu gezamenlijk gerapporteerd over onderzoek A (inkoopvoordelen) en B (praktijkkosten). 1.2 Standaardapotheek Voor de tariefonderbouwing heeft de NZa net als in voorgaande jaren bewust een aantal subpopulaties van apotheekhoudenden niet meegenomen. Dit zijn de ketenapotheken met groothandel, de poliklinische apotheken en de apotheekhoudende huisartsen. De NZa neemt de uitkomsten van de bovengenoemde subpopulaties niet mee, omdat bij deze apotheekhoudenden de inkoopvoordelen en organisatie- /apotheekkosten wegens beleidsmatige beslissingen anders neergelegd kunnen worden binnen hun organisatorische structuur 2. De definitie van de standaardapotheek is hiermee identiek aan eerdere onderbouwingen. Dit is dus consistent met eerdere tariefonderbouwingen. 2 Zie ook Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008, p

16 De gewogen gemiddelde uitkomsten van de overige subpopulaties worden als uitkomsten van de standaardapotheek voor de tariefonderbouwing gehanteerd. Dit gewogen gemiddelde is gebaseerd op het aantal apotheken in de betreffende subpopulaties. Allereerst worden de uitkomsten voor de subpopulatie dienstapotheken op basis van receptregels pro rato toegerekend aan de overige 3 subpopulaties: ketenapotheken zonder groothandel, ketenapotheken met groothandel en overig openbaar. De subpopulatie dienstapotheken wordt met deze stap fictief toegerekend aan al de andere subpopulaties. Het specifieke deel van de subpopulatie dienstapotheek dat wordt toegewezen aan de keten met groothandel valt met deze methodiek daarmee buiten de standaardapotheek. Door de gedeeltelijke toerekening van de dienstapotheek aan de ketens met groothandel, weegt effectief circa 75% van deze subpopulatie mee in de standaardapotheek. Na toerekening van de subpopulatie dienstapotheken wegen de ketens zonder groothandel effectief voor 13% (afgerond) en de openbare apotheken voor 87% (afgerond) mee in de standaardapotheek. 1.3 Nacalculatie frequenties In de vigerende beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg is opgenomen dat een nacalculatie op de frequenties en de trend 2010 plaats vindt. De effecten van deze nacalculatie wordt verwerkt in het tarief voor het volgende jaar. In de gepresenteerde tarieven voor 2011 is nacalculatie uitgevoerd. Als basis voor de nacalculatie dienden de van SFK ontvangen frequenties van prestaties tot en met oktober De nacalculatie vond plaats op basis van tien maanden. Het tarief 2011 moet door de nacalculatie over 2010 met 0,10 worden verhoogd. Het transitietarief is vastgesteld op 7,40, welke door de nacalculatie met 0,10 wordt verhoogd tot 7,50. In navolging van een afspraak tussen KNMP en VWS worden de griepvaccinaties gedurende 2010 in verband met de pandemie niet meegenomen in de nacalculatie op de frequenties. Dit was de laatste nacalculatie op de frequenties. Bij de invoering van vrije tarieven vindt sowieso geen nacalculatie meer plaats. Mocht er onverhoopt toch een tariefberekening per 2012 aan de orde zijn zal dit afhankelijk van de implementatie van de kostprijsprincipes hooguit de trend kunnen betreffen. 16

17 2. Kostendekkende tarief 2.1 Kostendekkend tarief De NZa is verantwoordelijk voor de vaststelling van een kostendekkend tarieven voor de farmaceutische zorgverlening. Uitgangspunt daarbij is dat de tarieven uitsluitend bedoeld zijn om dekking te geven aan de kosten van WMG-zorg. De tarieven dienen gemiddeld bezien het totaal van de praktijkkosten en het norminkomen van de standaardapotheek te dekken. Dit komt overeen met de vaststelling van tarieven voor andere vrije beroepsbeoefenaren. De vaststelling van tarieven binnen de farmacie komt daar op dit moment nog niet in zijn geheel mee overeen. Als er geen vrije tarieven komen zal de NZa bij toekomstige vaststelling van de tarieven voor de farmacie deze (meer) laten aansluiten bij de overige vrije beroepsbeoefenaren. Sinds de invoering van het preferentiebeleid werd binnen de farmaceutische zorg gewerkt met een onzekerheidsmarge, waarvan vervolgens de hoogte daarvan de afgelopen jaren werd afgebouwd. Zie paragraaf voor de overwegingen. De NZa acht het niet langer nodig om deze tijdelijke maatregel te continueren. Ook omdat achteraf is gebleken dat de onzekerheidsmarge in 2009 en 2010 niet nodig was. De onzekerheden waren minder dan verwacht en met de kennis van nu zijn de aannames destijds te voorzichtig zijn geweest in het voordeel van de apotheekhoudende. De NZa stelt momenteel tarieven vast voor de farmaceutische zorgverlening. Die bestaan enerzijds uit de vergoeding voor de dienstverlening (en eventuele toeslagen) en anderzijds uit een vergoeding voor inkoopkosten van UR-geneesmiddelen (inclusief een eventuele clawback). Op de verkoop van geneesmiddelen behalen apotheekhoudenden inkoopvoordelen. Op grond van een aanwijzing van VWS worden deze inkoopvoordelen ex ante verrekend. Deze ex ante verrekening van de inkoopvoordelen geschiedt op een 2-tal manieren. Gedeeltelijke verrekening via de clawback. De clawback is een vast percentage met een gemaximeerd bedrag van de kosten van de geneesmiddelen die een apotheekhoudende in mindering brengt op zijn declaraties. Als uitgegaan wordt van verrekening van inkoopvoordelen dan is, naar de mening van de NZa, verrekening via de clawback de meest geëigende manier. De inkoopvoordelen zijn namelijk ook verkregen op de inkoop van geneesmiddelen. De clawback is vastgesteld op 6,82%, terwijl het percentage inkoopvoordelen hoger ligt. Als gevolg daarvan is na aftrek van clawback sprake van resterende inkoopvoordelen. Gedeeltelijke verrekening via de vergoedingen voor de farmaceutische dienstverlening. De verrekening van deze resterende inkoopvoordelen betekent dat de vergoedingen voor de farmaceutische dienstverlening niet (volledig) kostendekkend worden berekend. Momenteel bevindt de farmaceutische zorg zich in een transitiefase naar vrije prijzen per 1 januari Sinds 2009 is een stap naar meer vrijheden gezet door de mogelijkheid te creëren voor zorgverzekeraar en apotheekhoudende gezamenlijk om bovenop de geldende vergoeding aanvullende afspraken te maken over een hoger gemaximeerd tarief (het zogenoemde max-max tarief). Daarbij is ook de hoogte van de clawback 17

18 onderhandelbaar gemaakt. Een aantal zorgverzekeraars en apothekers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Bij deze wil de NZa benadrukken dat partijen de bestaande vrijheden kunnen benutten. De NZa stelt in de transitie fase een transitietarief vast. Het tarief 2011 is opgebouwd uit een kostendekkend tarief voor de dienstverlening van 7,96, min een verrekening van de ingeschatte inkoopvoordelen die apothekers ontvangen. De farmacie gaat in 2012 over naar vrije prijzen. Dit betekent dat apothekers en verzekeraars samen onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de geneesmiddelen en de dienstverlening. Om de verandering zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen, heeft de NZa voor 2011 een transitietarief vastgesteld. Met dit tarief krijgen apothekers de ruimte om bijvoorbeeld te investeren in de kwalitatieve verbetering van de farmaceutische zorg, ICT-aanpassingen te doen en te werken aan de nieuwe prestatieomschrijvingen die recent zijn vastgesteld en in 2012 worden ingevoerd. In het tarief zijn niet alle te verwachten inkoopvoordelen op geneesmiddelen van apothekers verrekend. De NZa laat ruimte aan de verzekeraars om de komende tijd hun rol op te pakken en de resterende inkoopvoordelen in hun afspraken met apothekers te verrekenen. Bijvoorbeeld door lagere tarieven af te spreken of apothekers te belonen naar de kwaliteit die hun verzekerden wordt geboden. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijk op een verantwoorde en doelmatige manier zorg in te kopen, zo ook de geneesmiddelen. De inkoopvoordelen die op deze geneesmiddelen worden behaald spelen hierbij een rol. De afgelopen jaren hebben de zorgverzekeraars inkoopkosten van geneesmiddelen verlaagd en daarmee de grootte van inkoopvoordelen verkleind door het preferentiebeleid in te voeren. Zij hebben hun rol al (gedeeltelijk) opgepakt. De NZa wenst deze rol in 2011 verder uit te breiden. Om te benadrukken dat deze verantwoordelijk verder wordt uitgebreid geeft de NZa impliciet aan dat niet alle resterende inkoopvoordelen verrekend worden in de vergoedingen voor de farmaceutische dienstverlening. De NZa speelt hierbij in op de introductie van vrije prijzen in 2012 waarbij geen sprake meer is van een verrekening van inkoopvoordelen in het tarief voor farmaceutische zorgverlening. Dit is een signaal naar marktpartijen dat de vrijheidsgraden steeds verder aan het toenemen zijn. Tot op heden heeft de NZa, vanuit het perspectief van betaalbaarheid van de consument en de aanwijzing van VWS, deze verrekening van de inkoopvoordelen in het tarief uitgevoerd. Conclusie De NZa stelt een transitietarief vast. De NZa geeft hiermee mede het signaal af aan relevante marktpartijen dat zij worden geacht verantwoordelijkheid te nemen voor het verrekenen van de inkoopvoordelen voor zover die niet via de clawback zijn verrekend. 2.2 Extrapolatie De invoering van het preferentiebeleid was de aanleiding voor de NZa om bij haar tariefsberekening gebruik te maken van extrapolatie. De uitkomsten van het preferentiebeleid waren destijds dermate onzeker dat extrapolatie zinnig leek. 18

19 Per definitie zijn aannames in de extrapolatie over toekomstige ontwikkelingen niet met zekerheid vast te stellen en dus betwistbaar. Ten grondslag aan de extrapolatie liggen met name de onzekerheden ten aanzien van de inkoopvoordelen. In een markt is de verrekening van deze inkoopvoordelen niet de taak van de NZa, maar de verantwoordelijkheid van relevante marktpartijen. Uitgaande van een in de toekomst kostendekkend tarief voor de dienstverlening zonder rekening te houden met resterende inkoopvoordelen maakt extrapolatie minder relevant. Uit het feitenonderzoek CQ 2009 blijkt bovendien dat achteraf geconcludeerd kan worden dat zelfs met extrapolatie de werkelijkheid ex post significant anders is dan de ex ante extrapolatie. De NZa sluit niet uit dat dit de laatste keer is dat gebruik wordt gemaakt van extrapolatie. Dit punt maakt overigens onderdeel uit van de nog vast te stellen kostprijsprincipes van de NZa en de daarin vast te stellen lijn zal, indien er gereguleerd wordt, worden gevolgd. Conclusie: Bij onverhoopte toekomstige tariefsberekening voor de farmaceutische zorgverlening wordt aangesloten bij dan geldende principes. De NZa constateert dat de relevantie van extrapolatie afneemt als de inkoopvoordelen geen onderdeel maken van de tariefsberekening. Overigens zal het vaststellen van tarieven alleen nodig zijn als vrije prijzen niet worden ingevoerd per 1 januari Inkoopvoordelen en transitie De NZa is van mening dat het zuiverder is om de inkoopvoordelen niet (gedeeltelijk) te verrekenen in de vergoedingen voor de farmaceutische dienstverlening. De NZa geeft aan dat het haar voorkeur heeft dat de inkoopvoordelen verdeeld worden door de relevante marktpartijen. De NZa heeft oog voor de transitiefase waarin de farmaceutische zorg zich bevindt. In deze fase hebben partijen bij de NZa aangegeven om niet teveel te veranderen in de bestaande systematiek. In de transitiefase is het belangrijk dat de veranderingen overzichtelijk blijven. Daarnaast zijn er ook onzekerheden in de extrapolatie. De NZa stelt in de transitiefase een transitietarief (inclusief nacalculatie van 0,10) vast van 7,50 De NZa merkt daarbij op dat in de situatie dat de NZa geen transitietarief zou vaststellen de volgende mogelijkheden zouden hebben bestaan (exclusief nacalculatie): Bij een clawback van 6,82% en 0% verrekening van de resterende inkoopvoordelen bedraagt de vergoeding voor de farmaceutische dienstverlening 7,96; Bij een clawback van 6,82% en 100% verrekening van de resterende inkoopvoordelen bedraagt de vergoeding voor de farmaceutische dienstverlening 6,90. 19

20 3. Uitkomsten Resultaat van apotheekhoudenden In onderstaande tabel zijn de resultaten per subpopulatie weergegeven: Tabel 3.1. Resultatenrekening per subpopulatie 2009 Analyse van het 'resultaat' per apotheek, met norminkomen Totaal Openbare apotheken Dienstapotheken Ketenapotheek met Ketenapotheek groothandel zonder groothandel Overige openbare apotheken Poliklinische apotheken Apotheekhoudende huisartsen Inkomsten Inkoopvoordelen WMG WMG-vergoeding Aantal WMG-verstrekkingen Totaal inkomsten Kosten Praktijkkosten excl. 1e apotheker WMG Norminkomen Totaal kosten Resultaat voor clawback Clawback Resultaat na aftrek clawback Bron: Onderzoek naar inkoopvoordelen en praktijkkosten 2009 (hierna: Onderzoek CQ 2009) Op basis van de standaardapotheek, zoals toegelicht in paragraaf 1.2 zijn bovenstaande feitelijke bevindingen van het onderzoek CQ 2009 vertaald naar de standaardapotheek. De uitkomsten voor de standaardapotheek, in een historisch perspectief, zijn als volgt: Tabel 3.2. Verkorte resultatenrekening standaardapotheken 2004, Verkorte verlies en winstrekening EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 Omzet geneesmiddelen (AIP waarde) /- Inkoopkosten geneesmiddelen Inkoopvoordelen op de factuur /- Clawback Mutatie verhoogde clawback Saldo inkoopvoordelen Saldo inkoopvoordelen WMG tariefsinkomsten Totaal opbrengsten Norminkomen apotheker Overige praktijkkosten Totaal kosten Resultante Voor de vergelijking zijn de resultaten van eerdere onderzoeken ook opgenomen. Vanaf 2007 is zichtbaar dat het saldo van de inkoopvoordelen een dalende trend laat zien naar , in Tegenover deze daling 20

Vervolgonderzoek apotheekhoudenden

Vervolgonderzoek apotheekhoudenden Rapport Vervolgonderzoek apotheekhoudenden 2008 en 2009 Gevolgen voor flexibel tarief 2009 september 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Uitkomsten onderzoek 2008 13 1.1 Inleiding 13 1.2.1

Nadere informatie

Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 12 november 2010 Drs. B Karssen (Significant) B.C. Jurling RA (ConQuaestor) 1 van 151

Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 12 november 2010 Drs. B Karssen (Significant) B.C. Jurling RA (ConQuaestor) 1 van 151 C Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden in Nederland in 2009 Resultaten van het onderzoek onder openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen, fabrikanten, groothandels en zorgverzekeraars

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding en doel van het onderzoek 7 Aanpak en werkwijze 7 Conclusies

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: voor onbepaalde tijd.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: voor onbepaalde tijd. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de terhandstelling van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s van de

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud Vooraf Managementsamenvatting Aanleiding en doel van het onderzoek Aanpak en werkwijze Conclusies uit het onderzoek

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

j. subsidies uit hoofde van het Beleidskader farmaceutische ANZdienstverlening 2018.

j. subsidies uit hoofde van het Beleidskader farmaceutische ANZdienstverlening 2018. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2017, kenmerk 1248688-169690-GMT, houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67244 24 november 2017 Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 16 november 2017, kenmerk 1248688-169690-GMT, houdende

Nadere informatie

AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011

AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011 Good contracting practices en integrale zorg AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011 Henk van Vliet Raadadviseur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Inhoud 1. Waar staan we nu? Uitkomsten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5045

BELEIDSREGEL BR/CU-5045 BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschikking komen de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Sector in beweging: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen

Sector in beweging: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Zorgtrends Farmacie Sector in beweging: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 1 Farmacieketen onder druk In de gehele farmacieketen is op dit moment sprake van ingrijpende wijzigingen. Het preferentiebeleid

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5691 / 11 Betreft

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Analyse IDEA contract Apotheek XX

Analyse IDEA contract Apotheek XX Analyse IDEA contract Apotheek XX Copyright Veneficus v.o.f. 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave...2 1. Introductie...3 1.1. Berekenwijze...3 1.2. Benchmarking...3 1.3. Substitutie...3 1.4. Relatie met voorschrijvers...4

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 02/08 AWBZ 20 februari 2002

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 02/08 AWBZ 20 februari 2002 Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 02/08 AWBZ 20 februari 2002 Onderwerp Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ met ingang van

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

Bijlage 1: Nadere voorwaarden en tarieven 2016

Bijlage 1: Nadere voorwaarden en tarieven 2016 Bijlage 1: Nadere voorwaarden en tarieven 2016 In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 tot en met 4 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschrijvingbeschikking

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Impactanalyse huisartsenzorg & multi disciplinaire zorg. Effecten nieuw beleid per 2015

Impactanalyse huisartsenzorg & multi disciplinaire zorg. Effecten nieuw beleid per 2015 Impactanalyse huisartsenzorg & multi disciplinaire zorg Effecten nieuw beleid per 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Robuustheid dataset 6 3. Gewijzigde parameters M&I 8 4. Totaal analyse (M&I + POH-GGZ

Nadere informatie

GEVOLGEN VRIJE PRIJSVORMING MONDZORG

GEVOLGEN VRIJE PRIJSVORMING MONDZORG GEVOLGEN VRIJE PRIJSVORMING MONDZORG Een onderzoek in opdracht van en in samenwerking met Fa-med B.V. Deel I: Gevolgen van de invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg voor de prijs van mondzorg

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Inkoopvoordelen apotheekhoudenden in Nederland in 2008 Resultaten van het onderzoek onder openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Inkoopvoordelen apotheekhoudenden in Nederland in 2008 Resultaten van het onderzoek onder openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen C Inkoopvoordelen apotheekhoudenden in Nederland in 2008 Resultaten van het onderzoek onder openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Rapport A Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo

Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo 1. Rekensystematiek Begeleiding In de adviesgroep van 14 oktober is een bekostigingssystematiek voorgesteld die uitgaat van een bundeling van de productcodes Nza

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 7708770 vragencure@nza.nl CI/15/28c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 7708770 vragencure@nza.nl CI/15/28c InEen Postbus 2672 3500 GR Utrecht Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015 INKOOPPROCEDURE 2016 VERSIE 1.0, 13 OKTOBER 2015 ZILVEREN KRUIS 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN 1. Gezamenlijke Inkoop

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag GMT-CB-U jul. 08. Onderwerp Bijage(n) Uw brief Preferentiebeleid geneesmiddelen

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag GMT-CB-U jul. 08. Onderwerp Bijage(n) Uw brief Preferentiebeleid geneesmiddelen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 1 jul. 08 Onderwerp Bijage(n) Uw brief Preferentiebeleid geneesmiddelen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0070, d.d. 28-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Controle Belastingdienst aangiften BTW-compensatiefonds 2003-2008. Vaststelling brief aan de gemeenteraad BESLUITEN Behoudens advies van

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Toelichting op de herijking van het toetsingskader bijzondere tandheelkunde

Verantwoordingsdocument. Toelichting op de herijking van het toetsingskader bijzondere tandheelkunde Verantwoordingsdocument Toelichting op de herijking van het toetsingskader bijzondere tandheelkunde juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Herijking toetsingskader bijzondere tandheelkunde 7 2.1 Kostenonderzoek

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Tarief verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg

Verantwoordingsdocument Tarief verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg Verantwoordingsdocument Tarief verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg Juni 2016 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Kostenonderzoek verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Betrokkenheid

Nadere informatie

(Oostenrijk staat niet in de tabel: Nederland 15miljoen:1800, ruim 8000, geen 6000, rest bij apotheekhoudend arts)

(Oostenrijk staat niet in de tabel: Nederland 15miljoen:1800, ruim 8000, geen 6000, rest bij apotheekhoudend arts) De NZa nodigt u uit om vóór 4 november 2008 schriftelijk uw eigen visie en commentaar in te sturen op de punten die in deze hoofdlijnennotitie aan de orde komen. Wij ontvangen uw commentaar bij voorkeur

Nadere informatie

Bijlage 3 BEREKENINGEN SPLITSINGSMODEL 2006. 1. Inleiding. 2. Het macro-prestatiebedrag Zvw 2006

Bijlage 3 BEREKENINGEN SPLITSINGSMODEL 2006. 1. Inleiding. 2. Het macro-prestatiebedrag Zvw 2006 BEREKENINGEN SPLITSINGSMODEL 2006 Bijlage 3 1. Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de ministeriële regeling Zorgverzekering

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Fase 2 / Berekening CVZ augustus 2010 Inhoud 1. Algemene inleiding 5 2. Berekening overdekking per ziekenhuis per boekjaar 7 3. Berekening schadelastschuif

Nadere informatie

Factsheet. Compensatieregeling Voogdij en 18+

Factsheet. Compensatieregeling Voogdij en 18+ Factsheet Compensatieregeling Voogdij en 18+ Inleiding Het grootste deel van de financiële middelen voor de Jeugdhulp (ongeveer 3 miljard) wordt sinds 2016 op basis van een objectief verdeelmodel verdeeld.

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg Juni 2016. Definitieve versie. Inleiding Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen

Nadere informatie

Rapport B. Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 13 oktober 2008

Rapport B. Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 13 oktober 2008 Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten van apotheekhoudenden in 2007 en de mate van kostendekkendheid van de vergoedingen Rapport B Uitgebracht

Nadere informatie

1 FAQ Q OVER BTW VOOR DE RECHTSVORMEN VAN KETEN-DBC S (ZORGGROEPEN) EN GEZ-MODULE (GEZONDHEIDSCENTRA EN OVERIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN)

1 FAQ Q OVER BTW VOOR DE RECHTSVORMEN VAN KETEN-DBC S (ZORGGROEPEN) EN GEZ-MODULE (GEZONDHEIDSCENTRA EN OVERIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN) FAQ BTW dd. 14 juni 2016 Dit overzicht met veel gestelde vragen (FAQ s) is opgedeeld in twee hoofdstukken: FAQ s voor zorggroepen, gezondheidscentra en andere samenwerkingsverbanden, FAQ s zorgverleners

Nadere informatie

Inleiding. Methode. Resultaten. Vergelijkbaarheid Nederland en Duitsland

Inleiding. Methode. Resultaten. Vergelijkbaarheid Nederland en Duitsland Inleiding Vanaf 2007 is een aantal nieuwe bloedglucoseverlagende middelen geïntroduceerd op de se markt voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). Het betreft onder andere de dipeptidylpeptidase-4-remmers

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.)

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.) BIJLAGE bij brief aan de Eerste Kamer briefnr. 536442 Overzicht maatregelen stelselvernieuwing De leden van de SP-fractie, van de D66-fractie en van de CDA-fractie hebben verzocht om een overzicht met

Nadere informatie

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3 Datum 15 oktober 2013 Versienummer 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027

Nadere informatie

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706 Besluit Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/346633 ACM/17/022706 Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KNMP VOOR- S T E L EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE I EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID:

Nadere informatie

Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek. Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop)

Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek. Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop) Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop) Achtergrond Het verzekerde pakket: aanspraak geneesmiddelen Inkoopbeleid zorgverzekeraars declareren

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie