Meer met minder, het kan! Succesvol veranderen in de langdurige zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer met minder, het kan! Succesvol veranderen in de langdurige zorg"

Transcriptie

1 Nummer 1 - uitgave februari In deze tweemaandelijkse publicatie worden spraakmakende In voor zorg-trajecten uitgelicht. Meer met minder, het kan! Succesvol veranderen in de langdurige zorg De langdurige zorg bevindt zich in een stroomversnelling van veranderingen: de omgeving verandert snel en stelt andere eisen aan organisaties; de financiering en de daaraan verbonden eisen wijzigen; verantwoordelijkheid komt meer bij de cliënt en diens omgeving voordat professionele zorg in beeld komt. In deze uitgave lichten we vier organisaties uit die samen met In voor zorg! concrete stappen gezet hebben om de zorg (opnieuw) in te richten. We staan in vogelvlucht stil bij hun veranderopgave en de resultaten. Alle vier de organisaties zijn beter toegerust om toekomstige vragen van de samenleving te faciliteren. Medewerkers, managers en bestuurders willen niet meer terug. Stichting Het Spectrum: Lagere arbeidskosten, meer tevreden bewoners door Domotica Novadic-Kentron: Beslisboom leidt tot efficiëntere en effectievere zorg Stichting De Waalboog: Slim organiseren (lean & mean) Boogh: Gericht aandacht besteden aan omgeving en reputatie levert meerwaarde op Kijk voor meer informatie op In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van Vilans en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma helpt zorgorganisaties om de langdurige zorg klaar te maken voor de toekomst. Met het motto meer met minder: met minder mensen en middelen meer cliënten helpen, mét behoud van kwaliteit.

2 Stichting Het Spectrum Lagere arbeidskosten, meer tevreden bewoners door domotica Het Spectrum biedt huisvesting, zorg- en dienstverlening aan ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De stichting bestaat uit verpleeghuis De Sterrenlanden en zorgcentra Thureborgh, Vreedonk en De Prinsemarij. In zorgcentrum Thureborgh krijgen cliënten verpleegzorg op de afdeling Kleinschalig Wonen. In hospice De Patio verzorgen vrijwilligers mensen in een terminale levensfase. Verpleeghuis De Sterrenlanden heeft een afdeling voor langdurige psychogeriatrische en somatische zorg, een revalidatieafdeling, een palliatieve unit en een afdeling dagbehandeling voor nog thuiswonende ouderen. Het Spectrum wil met technologie aantoonbaar zinvol en kostendekkend werken. Dit is omgeven door een geheel nieuwe werkwijze met bijbehorende gedragsverandering. De basis hiervoor is een nieuwe zorgvisie die zelfredzaamheid en vitaliteit van cliënten zoveel mogelijk stimuleert. De technologie is een middel om dit mogelijk te maken. Tijdens het In voor zorg-project nam Het Spectrum de nieuwbouwlocatie De Prinsemarij in gebruik en benutte dit als pilot voor de nieuwe manier van werken met technologie. Zo bereidt Het Spectrum zich voor op het scheiden van wonen en zorg. 26% besparing op zorg- en ondersteuningskosten in dag- en avonduren in De Prinsemarij 90% besparing op arbeidskosten van nachtzorg in De Prinsemarij 78% besparing op arbeidskosten van receptie in De Prinsemarij 90 tot 95% van de cliënten zijn zelfredzamer dan daarvoor 86% van de cliënten vindt het leven in de nieuwe situatie, ondersteund met techniek, even aangenaam of aangenamer dan daarvoor * 70% van de cliënten beveelt het leven in de Prinsemarij aan, 30% is neutraal of minder positief 26% 90% 78% 95% 86% 70% * Het Spectrum meet de kwaliteit van leven op privacy, waardigheid, gezondheid, lichamelijk comfort, fysieke mogelijkheden voor dagelijkse activiteiten, autonomie, eigen regie, zinvolle dagbesteding, relaties, religie en veiligheid. Werken met domotica vinden cliënten moeilijk, maar er is een grote sprong in hun zelfredzaamheid. Na invoering van technologie ervaren zij een gelijke kwaliteit van leven. Onderzoek onder cliënten laat zien dat ze: minder passief zijn, minder verveeld zijn, meer in hun eigen kracht staan, trots zijn op dingen die ze zelf kunnen. Driekwart van de medewerkers is positief over domotica. Niemand is negatief. Vooral herinneringen over medicijninname en activiteitendeelname zorgen ervoor dat bewoners meer zelf nadenken en initiatief nemen. Werken met domotica vinden zorgmedewerkers handig. Vooral in de drukke ochtenduren neemt de zorgpost werk uit handen. De verandering manifesteert zich in nieuwbouwlocatie De Prinsemarij. In deze zorgwoningen wonen 54 cliënten. Hiervan ontvangen 48 bewoners verzorgingshuiszorg op basis van ZZP 1 t/m 4. De rest woont gescheiden van zorg: zij gebruiken nog geen zorg of hebben alleen een thuiszorgindicatie. Wilt u weten hoe er op arbeidskosten bespaard kan worden door de inzet van domotica? Het Spectrum heeft gebruik gemaakt van de Zorginnovatienavigator. Zorginstellingen, ketens en regio-initiatieven kunnen hiermee een significante versnelling en kostenreductie realiseren in innovatie en implementatie: Website Stichting Het Spectrum:

3 Novadic-Kentron Beslisboom leidt tot efficiëntere en effectievere zorg Novadic-Kentron is een gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant. Er werken ruim medewerkers die zorg bieden aan ongeveer cliënten. Afhankelijk van de ernst en de aard van de problematiek biedt Novadic-Kentron ambulante zorg, deeltijdzorg en klinische zorg. Daarnaast verleent de instelling bemoei- en forensische verslavingszorg. Bij de centrale bureaudienst melden mensen zich aan en/of stellen zij hun vragen over gezondheid en middelengebruik. Door deze dienst verder te ontwikkelen en te professionaliseren wil Novadic-Kentron: kortere wachttijden aan de telefoon; huidige no show van 18% omlaag brengen: mensen komen niet in contact met de zorgaanbieder omdat er lange wachttijden zijn aan de telefoon. Gevolg: men hangt op voordat er telefonisch een intake is gepland; intakes sneller inplannen om afglijden naar zwaardere zorg te voorkomen; preventief werken: 20 tot 30% van de cliënten naar de eerstelijnszorg begeleiden; kortere behandelingen en doorlooptijden in de zorg. Deze doelen bereikt de instelling door: afhandelingprocedures van cliëntvragen aan te scherpen; sneller en gerichter in te grijpen; belscripts volgens de LEAN-methode te hanteren; te werken aan veranderend gedrag van medewerkers. Aan deze veranderopgave liggen drie externe ontwikkelingen ten grondslag: 1. veranderend zoekgedrag van de cliënt meer online en telefonisch dan inlopen op locaties. 2. onder druk staande financiering van inloopspreekuren en centrale bureaudienst gemeenten voelen zich niet verantwoordelijk om hiervoor te betalen. 3. keuze voor schaarste van de tweedelijns zorgverzekering gefinancierde zorg vraagt om een betere selectie aan de poort, dus minder schaarse zorg zoals eerstelijnszorg (basis GGZ), online zorg, AWBZ-zorg, forensische en private zorg. 84% van de telefoontjes wordt beantwoord binnen 30 seconden (voorheen 40%) 84% 83% van de medewerkers werkt met het nieuwe belscript: cliënten komen direct in het juiste behandeltraject 83% 70% besparing: van 45 naar 12 medewerkers centrale bureaudienst: hogere efficiëntie; minder geldverspilling 70% beter bereik nieuwe doelgroepen door vermindering van het no show-percentage 10% meer cliënten zijn behandeld in de eerstelijnszorg en niet in schaarse zorg Cliënten vinden de aanmelding prettig en vlot verlopen. Ze voelen zich gesteund en serieus genomen. Hun mening over de medewerkers? Ze zijn kundig, geven heldere uitleg, denken goed mee en zijn eerlijk en oprecht. 92% van de cliënten beveelt Novadic-Kentron aan. Het rapportcijfer steeg: in mei 2013 gaf 43% van de cliënten de instelling een 8 en 30% een 9. En in november gaf 18% een 8 en 60% een 9. Medewerkers ervaren een verschuiving in mindset bij zichzelf. Dit komt door een betere agendadiscipline en meer eigen verantwoordelijkheid bij hulp aan de cliënt. De bureaudienst van Novadic-Kentron: van 45 naar 12 medewerkers. Interesse in het belscript?: Website Novadic-Kentron:

4 Stichting De Waalboog Slim organiseren (lean & mean) De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen. Zij is er voor: senioren met verlies van lichamelijke en geestelijke mogelijkheden; jongere mensen met dementeringsproblemen; mensen in de terminale fase van hun leven. De Waalboog zet zich in voor bijna 600 cliënten. Dit doet zij met ruim medewerkers en 400 vrijwilligers, vanuit 5 locaties in Nijmegen en één vestiging in Asten. De Waalboog biedt zowel intramuraal als extramuraal, hoogwaardige en belevingsgerichte zorg aan. De situatie bij De Waalboog vóór de verandering? Een dienstenstructuur, managementfilosofie en organisatie-inrichting die in het huidige maatschappelijke en politieke klimaat niet efficiënt, noch effectief is. De cultuur in de organisatie was controlerend en topdown. Er moest een nieuwe balans komen tussen controle en vertrouwen. De stichting wil dit bereiken door zorgprofessionals meer eigen verantwoordelijkheid te geven: samen met de cliënt bepalen wat nodig is. De Waalboog moet klaar zijn voor de toekomst door: aanmoediging van regie bij cliënten, vormgeving van samenredzaamheid. Dit bereikt de instelling door de hele organisatie opnieuw in te richten. En daarbij overbodige protocollen, processen en overlegvormen te schrappen. Werkwijzen en processen moeten zorgprofessionals ondersteunen. Hiervoor volgde De Waalboog vijf stappen: 1. Opruimen: van verspilling en onnodige handelingen. 2. Visiecirkel en kompas: geven richting en een toetsingskader voor het handelen. 3. Leiderschap: gericht op coaching, ontwikkeling en resultaat. 4. Samenhang: tussen strategie en uitvoering, organisatiedoelen en teamdoelen. 5. Leren en ontwikkelen: continu samen, praktijkgericht leren. de rol van familie en het sociale netwerk van de cliënt is vergroot van 69% naar 88% daling overhead van management en ondersteuning binnen de dienst Wonen en Zorg met 15% (van 5,5% naar 4,9%) daling verzuimcijfer met 46% (8,24% in februari 2013 en 4,44% in augustus 2013) 88% 15% 46% 50% minder diensten waarin Zorg en Welzijn deelneemt 50% minder protocollen, richtlijnen en werkwijzen binnen de dienst Zorg en Welzijn 50% minder projecten, commissies en werkgroepen met als resultaat vermindering bureaucratie en vergroting flexibiliteit Cliënten merken dat zorgprofessionals hen anders behandelen. Er is ruimte om écht stil te staan bij hun behoeften. Niet alleen hebben medewerkers meer rust en aandacht voor familie en vrijwilligers, de familie is actiever betrokken bij de zorg. Medewerkers ervaren een bewustwordingsproces. Zij vragen zich steeds vaker af: dient dit de cliënt en de familie? De zorgprofessionals maken belangrijke dingen ook echt belangrijk. De zorg komt terug bij de zorgmedewerkers en zij claimen en organiseren deze dan ook steeds meer. Er ontstaan steeds nieuwe initiatieven die inspelen op eigen regie van de cliënt en de familie. Er heerst nu een lerende cultuur waarbij waardering en verbetering leidend zijn. De veranderingsbereidheid onder werknemers is groot. De dienst Zorg en Welzijn van De Waalboog, getrokken door ruim 60 ambassadeurs vanuit alle hoeken van de organisatie. De beweging bij andere diensten komt nu ook duidelijk op gang. Ook aan de slag met opruimen zoals De Waalboog dit gedaan heeft? Website Stichting De Waalboog:

5 Boogh Gericht aandacht besteden aan omgeving en reputatie levert meerwaarde op Boogh is de specialist in begeleiding, behandeling, training en re-integratie van mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Doel van de instelling? Samen met mensen de beste vorm van participatie in de samenleving (terug) te vinden. Onder het motto: terug in je kracht. Bij Boogh werken 160 medewerkers en 250 vrijwilligers die samen cliënten ondersteunen. Medewerkers en cliënten van Boogh zijn altijd al erg tevreden. Ook financieel was er geen directe noodzaak, maar Boogh moet een andere strategische koers varen door: veranderende marktomstandigheden, veranderende financiering: van 1 zorgkantoor naar meerdere gemeenten, toenemende concurrentie. In voor zorg! ondersteunde Boogh bij de verandering van een interngerichte organisatie naar een cliënt- en marktgerichte organisatie met: een marktgerichte positionering, duurzame relaties met partners, verbreding van het dienstenaanbod, grote naamsbekendheid. Boogh heeft hiertoe een cultuurverandering ingezet vanuit een andere manier van werken. De verandering vraagt veel van medewerkers in de dagelijkse dienstverlening, maar wordt gedragen. heeft een sterkere marktpositie door beter aan te sluiten op de participatievraag is doelmatiger, opbrengst bewuster en werkt efficiënter. meer omzet biedt meer en verbeterde diensten waarmee clienten een trede hoger op de participatieladder komen werkt nauwer samen met gemeenten en collega-aanbieders in de wijk: drie nieuwe locaties in de wijk met andere aanbieders groei naambekendheid tot 75% bij verwijzers Beleving van de cliënten en medewerkers Cliënten merken dat de nieuwe manier van werken gericht is op participatie. Dit draagt bij aan: stimulering van cliënten om binnen hun mogelijkheden mee te doen in de samenleving; ervaren meerwaarde in hun functioneren: cliënten leveren een bijdrage aan producten die verkocht worden; het gevoel er weer toe te doen, wat leidt tot een groeiend gevoel van eigenwaarde. Zonder Boogh zijn cliënten veel vaker aangewezen op intramurale zorgorganisaties. Het kernproces van deze organisaties is niet primair gericht op begeleiding op behoud van zelfredzaamheid en ontplooiing in de thuissituatie en in de samenleving. Intramurale organisaties vormen een relatief dure oplossing. Medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak tot verandering. Er is breed draagvlak intern binnen Boogh, maar ook extern wordt de boodschap uitgedragen. Medewerkers beseffen dat zij het visitekaartje zijn van Boogh. Wat doen medewerkers anders? Er wordt sterker ingezet op relatiebeheer: zorgprofessionals netwerken om in het vizier te komen bij gemeenten en verwijzers. Er wordt doelgericht gewerkt aan een groeiende participatie van cliënten. De betrokkenheid van medewerkers is groot: er is een breed aanbod van diensten. 80% van de medewerkers kent het Boogh-profiel en kan minimaal één praktijksituatie benoemen waarin de nieuwe houding is toegepast. Ruim 80% van de medewerkers was betrokken bij de verandering. Cliënten kregen tijdens het traject voortdurend informatie over alle veranderingen die ze doormaken door externe ontwikkelingen. Ook werken aan een toekomstbestendige markpositie? Hier ziet u hoe Boogh de transitie heeft gemaakt: Hoe ervaren clienten productmatig werken? Website Boogh:

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag nassaulaan 12 2514 js den haag kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten postbus 30435 2500 gk den haag t 070 373 80 17 f 070 363 56 82 info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl edgar gezien en gekend

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven Praktijkgids 2011-2012 Deze Praktijkgids is een document in ontwikkeling. Na afloop van het

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie