0 1 0 be o.p~ond.rwij,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 1 0 be o.p~ond.rwij,"

Transcriptie

1 0 1 0 be o.p~ond.rwij, v~~~n~ging kennk~.nt,~ Algemene Rekenkamer Mevrouw S.J. Stuiveling Boris Pasternaklaan 4 Postbus Postbus EA DEN HAAG 2701 AG Zoetermeer Datum Zoetermeer, 15 november 2007 T (079) F (079) Betreft Beleidsreactie kenniscentra concept-rapport Praktijkieren in het mbo Kenmerk MvbO mr/1.35 Geachte mevrouw Stuiveling, Op verzoek van UW Organisatie heeft Colo de reacties van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven op het concept-rapport Praktijkieren in het MBO gebundeld tot één gezamenlijke reactie. Bij deze bied ik u deze gezamenlijke reactie aan evenals een reactie op een aantal feitelijkheden Uit het rapport. Voor nader informatie is Gerrit Veneboer (manager Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid) contactpersoon bij Colo. Met vriendelijke groet, Paula Swenker Voorzitter Colo Postba(~ Kopie aan: mevrouw M. van Bijsterveidt, staatssecretaris 00W ~

2 Versie november 2007 Gezamenlijke reactie kenniscentra op rapport Praktijkieren in het mbo van de Algemene Rekenkamer Hoofdconclusie De kenniscentra onderschrijven het oordeel van de Algemene Rekenkamer dat de beroepspraktijkvorming (BPV) te vrijblijvend is geregeld om optimale resultaten te halen. Voor goede resultaten met beroepspraktijkvorming is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen van wezenlijk belang. Uit het onderzoek blijkt dat deze samenwerking in het stelsel zoals het nu werkt, lang niet altijd vanzelf tot stand komt en ook lang niet altijd zo goed is als deze zou moeten zijn. In een eerder stadium kwamen de Taskforce Jeugdwerkloosheid en de projectdirectie Leren en Werken van OCW en SZW ook al tot de conclusie dat de taakverdeling rondom BPV verheldering behoeft en expliciet in de WEB moet worden opgenomen. De staatssecretans van OCW heeft zich in samenspraak met betrokken actoren expliciet uitgelaten over de verantwoordelijkheidsverdeling rondom BPV in het bestuurlijk arrangement dat zij op 4 juni 2007 met Colo, MBO-Raad en PAEPON overeengekomen is. Volgens het ministerie van OCW is deze verantwoordelijkheidsverdeling bij de invoering van competentiegericht beroepsonderwijs als volgt: Kenniscentra hebben de taak voldoende leerbedrijven te werven en te erkennen zodat er voldoende aanbod is van kwalitatief hoogwaardige BPV plaatsen (naar regio, niveau en leerweg). Kenniscentra zijn verantwoordelijk voor een regelmatige beoordeling en ondersteuning van leerbedrijven; Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het vinden van BPV plaatsen voor hun deelnemers en het leiden van deelnemers naar een geschikte BPV-plek Onderwijsinstellingen en leerbedrijf zijn verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming en goede onderlinge afstemming daartussen Kenniscentra zijn verantwoordelijk voor het ontsluiten van toegankelijke informatie voor onderwijsinstellingen, leerbedrijven, deelnemers en docenten/praktijkbegeleiders met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (sectoraal en regionaal) over het aanbod van beroepspraktijkplaatsen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen moeten de vraag naar beroepspraktijkplaatsen ontsluiten. Onderwijsinstellingen en kenniscentra moeten hiertoe samenwerken en informatie delen. De kenniscentra zijn van mening dat het bestuurlijk arrangement duidelijkheid verschaft over de taakverdeling en voorziet in een goede inrichting van de beroepspraktijkvorming met en in de leerbedrijven. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en stakeholders zoals VNO-NCW en MKB Nederland2 onderschrijven deze verantwoordelijkheidsverdeling. 1 Evaluatie Werktop, brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 11januari 2007, kenmerk AV/CAMI2007/828 2 Visie op beroepsonderwijs en bedrijfsleven en Colo, brief van VNO-NCW en MKB Nederland aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1 november 2007, Delft. MvbO mr11.35

3 Het is noodzaak dat het ministerie van OCW erop toeziet dat de situatie van vrijblijvendheid wordt vermeden, zodat partijen meer resultaatgericht gaan samenwerken om de BPV te verbeteren. Daarvoor dient QCW de verantwoordelijkheidsverdeling uit het bestuurlijk arrangement expliciet in wetgeving op te nemen. Voor een goede inrichting en uitvoering van de beroepspraktijkvorming is de inzet van leerbedrijven cruciaal. Het belang van de inzet en betrokkenheid van leerbedrijven zal bovendien met de implementatie van competentiegericht beroepsonderwijs alleen maar groter worden. Reden om de rol van leerbedrijven en de ondersteuning aan leerbedrijven door kenniscentra nadrukkelijker op te pakken. Kenniscentra hebben inmiddels in het najaar van 2007 een programmamanager ondersteuning leerbedrijven aangesteld die met de kenniscentra werkt aan verbetering van de ondersteuning van leerbedrijven, zodat leerbedrijven hun opleidingsfunctie in het mbo nog beter gestalte kunnen geven. Verbeterd toezicht Aanvullend op heldere wetgeving dient OCW, als stelselverantwoordelijke, concrete afspraken te maken met onderwijsinstellingen en kenniscentra over de te behalen resultaten en prestaties en daarop gericht toezicht te laten uitoefenen. OCW is voornemens dit te doen door middel van een strategisch akkoord. Een logische consequentie van het niet maken of niet nakomen van afspraken en wettelijke taken is dat het ministerie van OCW maatregelen neemt of de bekostiging (gedeeltelijk) stopzet. De aanleiding voor het onderzoek van de Algemene Rekenkamer waren signalen dat er te weinig stages en leerbanen voor mbo-ers zouden zijn, waardoor het afronden van de opleiding van veel deelnemers in gevaar dreigde te komen. Blijkens de Colo-Barometer met actuele, regionale informatie over stages en leerbanen is er van algemene tekorten aan stages al langere tijd geen sprake. Zelfs structureel gezien is er eerder een overschot dan een tekort. Waar er tekorten zijn is er sprake van een kwalitatieve mismatch of is er geen of onvoldoende rekening gehouden met de arbeidsmarktrelevantie bij het starten, handhaven of uitbreiden van opleidingen. Daarbij is ook van belang dat onderwijsinstellingen bij hun inschrijvingsbeleid meer rekening houden met de landelijke, maar vooral met de regionale arbeidsmarktvraag, zodat deelnemers meer gaan kiezen voor opleidingen die arbeidsmarktrelevant zijn en waarvoor voldoende stageplekken zijn. Dit bevordert tevens een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarktvraag. Kenniscentra beschikken over publiek, actueel, landelijk en regionaal arbeidsmarktonderzoek, dat zij hiervoor ter beschikking stellen aan de onderwijsinstellingen. Het is aan het ministerie van OCW om voor te schrijven en erop toe te zien dat onderwijsinstellingen hiervan gebruik maken, zodat het opleidingenaanbod op de arbeidsmarkt afgestemd is en blijft. Kenniscentra (en leerlingen) in leerbedrijven Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er over het algemeen tevredenheid is over de kwaliteit van de BPV-plekken die door de kenniscentra erkend zijn. De onderzoeksresultaten tonen aan dat 90% van de leerlingen tevreden is over de begeleiding door het leerbedrijf. De Rekenkamer constateert ook dat het een constructief uitgangspunt is dat de kenniscentra de nadruk leggen op adviseren en ondersteunen van leerbedrijven en niet op het controleren en afrekenen op het niet voldoen aan de eisen voor erkenning. MvbO7-O1 370mr/1.35

4 Wel stelt de Rekenkamer daarbij de vraag of kenniscentra beide rollen tegelijkertijd kunnen uitoefenen en op welke wijze kenniscentra moeten toezien op de kwaliteit van de leerbedrijven. Dit omdat de Rekenkamer aanwijzingen heeft dat kenniscentra moeite hebben met het overschakelen naar de rol van controleur. Volgens de Rekenkamer wordt een erkenning zelden geweigerd en is het niet verplicht dat praktijkopleiders een cursus volgen. Deze aanwijzingen zijn niet op feiten gebaseerd. Allereerst zijn in het afgelopen jaar ruim erkenningen ingetrokken of geweigerd. Redenen hiervoor waren onvoldoende mogelijkheden voor BPV bij het leerbedrijf, een praktijkopleider die de scholingsaanwijzing niet heeft opgevolgd of is vertrokken, de wens van het leerbedrijf om geen leerlingen meer op te leiden of een wijziging in of beëindiging van werkzaamheden van het leerbedrijf door fusies, overnames of sluiting. Ten tweede is het niet noodzakelijk dat praktijkopleiders verplicht een cursus volgen. Het advies uit de evaluatie van de WEB in 2001 om praktijkopleiders te certificeren met het oog op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming voor BBL, is niet omgezet in wet- en regelgeving. Belangrijker is nog dat een cursus voor kenniscentra niet de maatstaf is, maar de deskundigheid van de praktijkopleider. Het verplicht volgen van een cursus praktijkopleider is geen garantie voor kwaliteit, het beschikken over de kwalificaties wel. Voor de opleidingsadviseur is de deskundigheid van de praktijkopleider bij de erkenning en bij tussentijdse bezoeken een vast aandachtspunt. De rol van de opleidingsadviseurs is zowel het ondersteunen als het beoordelen van leerbedrijven. Beide rollen zijn gericht op het verhogen en bewaken van de kwaliteit van leerbedrijven. Het uitgangspunt voor de rol van de opleidingsadviseurs in de leerbedrijven is wat betreft de kenniscentra de inhoudelijke benadering van het ontwikkelen en benutten van competenties van (toekomstige) werknemers. Vanuit dat perspectief vindt met bedrijven een dialoog plaats over het concreet vormgeven van het benutten en ontwikkelen van medewerkers met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de leerlingen die in de BPV participeren in de context van beroepsmedewerkers. In het verlengde daarvan wordt ook gevolgd en bewaakt (via diverse kanalen) of het bedrijf ook als leerbedrijf voldoende presteert. De kenniscentra hebben in 2007 gezamenlijke afspraken gemaakt over de erkenning van leerbedrijven, waarbij ook aan vastgestelde kwaliteitscriteria moet worden voldaan. Daarnaast is afgesproken dat het uitgangspunt voor kenniscentra is dat de BPV in authentieke leerbedrijven plaats vindt. Simulatie zien de kenniscentra als voorbereiding op de BPV in een erkend leerbedrijf, niet als vervanging daarvan. De enige grond om hiervan af te wijken is wanneer de arbeidsmarktomstandigheden daarom vragen. Het ministerie van OCW deelt dit uitgangspunt met de kenniscentra én wil als voorwaarde toevoegen dat de (sectorale) sociale partners schriftelijk instemmen met het tijdelijk erkennen van de beroepspraktijkvorming die niet plaatsvindt in authentieke leerbedrijven. MvbO7-O1 370mr/1.35

5 Discriminatie Elk geval van discriminatie is er één teveel. Het onderzoek van de Rekenkamer laat relatief lage percentages zien van mogelijke discriminatie van allochtone leerlingen bij BPV, hoewel niet onderzocht is of leerlingen die zich gediscrimineerd voelen ook echt gediscrimineerd zijn. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat discriminatie voorkomt, maar dat gebrek aan een diploma en/of motivatie, beperkte omgangsvormen, een slechte taalbeheersing of de wijze van solliciteren veel bepalender zijn voor het weigeren van leerlingen dan etniciteit. Een werkgever kiest nu eenmaal voor kwaliteit en motivatie. Is die er niet dan neemt hij een andere leerling. Een deel van de leerlingen (zowel allochtoon als autochtoon) moet gesterkt worden in hun zelfvertrouwen, gesocialiseerd worden (werkritme, omgangs- en beleefdheidvormen) en georiënteerd worden op het beroep (motivatie) voordat hij/zij in contact treedt met de werkgever. Het verbeteren van het begeleiden van leerlingen naar en tijdens de beroepspraktijkvorming door onderwijsinstellingen is daarom essentieel. Uit de conclusies van de Rekenkamer blijkt dat op dit punt nog veel winst is te behalen. Kenniscentra herkennen zich overigens niet in de conclusie van de Rekenkamer dat ze weinig beleidsmatige aandacht voor discriminatie zouden hebben. Verschillende kenniscentra werken met een diversiteitsbeleid mede gebaseerd op onderzoek naar discriminatie. Er wordt specifiek geworven naar allochtone opleidingsadviseurs en praktijkopleiders. Steeds meer bedrijven van etnische ondernemers worden betrokken bij het beroepsonderwijs, onder meer via speciale projecten in de vier grote steden, zodat ook dit potentieel aan leerbedrijven steeds beter benut wordt. Indien kenniscentra klachten ontvangen over (vermeende) discriminatie zal de opleidingsadviseur altijd contact opnemen met het desbetreffende leerbedrijf. Private activiteiten kenniscentra De Rekenkamer heeft de private activiteiten van kenniscentra betrokken in het onderzoek. In de conclusies wordt gesproken over een potentieel belangenconflict, omdat kenniscentra zich bij de uitoefening van hun publieke taken mogelijk laten leiden door het uitzicht op een private opdracht. De Rekenkamer kan deze conclusie niet staven met feiten en baseert zich met name op signalen van onderwijsinstellingen, terwijl ook deze signalen niet onderbouwd worden in het onderzoek. De kenniscentra herkennen zich niet in dit beeld en zijn van mening dat de conclusie dan ook niet juist is. De kenniscentra hebben eind 2006 hun gezamenlijke visie op de scheiding tussen publiek en privaat vastgelegd in een instrument voor zelfregulering: de eigen governance code voor de kenniscentra. Alle kenniscentra hebben zich aan deze code gecommitteerd. Kenniscentra hebben afgesproken dat 2007 een invoeringsjaar is om er voor te zorgen dat alle aspecten van de code, van besturingsmodel tot..~....~....,...,.,_..$l...i..j.~..~ toe op invoering en naleving van de code. De commissie heeft tot 1 januari 2008 een toetsings- en adviesrol en vanaf 1 januari 2008 een controlerende rol. MvbO7-O1 370mr/1.35

6 Over publieklprivaat hebben kenniscentra vastgelegd dat het kenniscentrum zorgt voor boekhoudkundige scheiding van wettelijke taken met overheidsfinanciering en private diensten met andere financiering. Zo moeten kenniscentra een visie hebben op het (doen) verlenen van private dienstverlening, een inzichtelijke en integrale kostprijsberekening maken, en een plan maken dat ondermeer de bijdrage bevat die door de private dienstverlening wordt geleverd aan de doelstelling van het beroepsonderwijs. Kortom de governance code geeft zowel naar letter als geest het vertrouwen dat kenniscentra per 1januari 2008 publieke en private activiteiten op heldere en strikte wijze hebben gescheiden. Het is niet wenselijk dat een kenniscentrum verkooptargets hanteert voor buitendiensten die zowel publieke als private activiteiten uitvoeren. Overigens constateert de Rekenkamer dat onderwijsinstellingen kenniscentra, vanwege hun private activiteiten, soms beschouwen als concurrent, omdat kenniscentra in private opdrachten onderwijs aanbieden aan het bedrijfsleven en daarmee op het terrein van onderwijsinstellingen komen. De kenniscentra maken bezwaar tegen deze constatering en het betrekken van deze gevoelens van onderwijsinstellingen in dit onderzoek. Te meer, omdat deze gevoelens in een onjuiste context geplaatst worden en desgevraagd niet op feiten kunnen worden gestoeld. Allereerst is het niet juist dat kenniscentra zich op het terrein van onderwijsinstellingen begeven. Als het gaat om BPV dan betreft het hier alleen private cursussen voor praktijkopleiders, in het verlengde van de wettelijke taken van kenniscentra. Ten tweede, begeven ook private takken van onderwijsinstellingen zich op deze markt, die cursussen aanbieden aan praktijkopleiders. Er is in dat geval dus inderdaad sprake van concurrentie, maar dan tussen private activiteiten van nevenstichtingen van kenniscentra als onderwijsinstellingen. Hiertegen kan niemand bezwaar hebben. De kenniscentra kunnen zich dan ook niet vinden in de conclusie van de Rekenkamer dat de private activiteiten van onderwijsinstellingen geen verband houden met de beroepspraktijkvorming en daarom buiten het onderzoek zijn gelaten. Onderwijsinstellingen en kenniscentra De Rekenkamer vraagt of het wenselijk is dat BOL- en BBL-leerlingen verschillend worden behandeld, bijvoorbeeld in de mate waarin zij begeleid worden. Een BOL- en BBL-opleiding leiden op tot dezelfde kwalificatie. Om een succesvol resultaat (diploma) te bereiken zullen leerlingen optimaal begeleid moeten worden, zowel bij BOL als BBL. Hierbij is een tijdige informatie-uitwisseling tussen leerbedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra essentieel voor een goede ondersteuning van de leerbedrijven door de kenniscentra. Door deze informatie-uitwisseling weten kenniscentra welke BOL- en BBL-plaatsen zijn ingevuld door leerlingen en kunnen zij de betrokken leerbedrijven en praktijkopleiders op een optimale manier ondersteuning bieden bij hun begeleidings- en opleidingstaak. MvbO7-O1 370mr11.35

7 De Rekenkamer constateert dat er aanwijzingen zijn dat, met name bij de BOL, leerlingen werken op BPV-plekken bij niet erkende leerbedrijven. Op basis van een eerste verkennend onderzoek schatten kenniscentra dat dit in ongeveer in 10% tot 20% van de BPV het geval is. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling om te garanderen dat de leerling BPV in een erkend leerbedrijf wordt aangeboden. Het nieuwe registratiesysteem met de gegevensuitwisseling via BRON, ondersteunt het erkenningsbeleid van kenniscentra en moet leiden tot het uitsluitend uitvoeren van de BPV bij erkende leerbedrijven: beroepspraktijkovereenkomsten kunnen slechts worden afgesloten als het bedrijf een erkend leerbedrijf is. Daarmee wordt ook recht gedaan aan de erkende, veelal ervaren, leerbedrijven die geregistreerd staan en daarmee hebben aangegeven leerlingen te willen opleiden. Als ze te lang onbenut worden zal dit ertoe leiden dat ze gaan afhaken en zich niet meer beschikbaar stellen om op te leiden. Vanuit deze achtergrond zullen de kenniscentra ook de komende periode de gezamenlijke site stagemarktlleerbanen.nl met erkende leerbedrijven nog meer onder de aandacht brengen. Zonder al te veel in te gaan op de verantwoordelijkheden die onderwijsinstellingen hebben rondom BPV zien de kenniscentra bij een aantal knelpunten die de Rekenkamer constateert, mogelijkheden voor verbetering. Allereerst zullen de kenniscentra beschikbare informatie over de landelijke en regionale stage- en arbeidsmarkt delen. Deze informatie kan, in samenwerking met de onderwijsinstellingen, worden toegepast bij de beroepenoriëntatie van leerlingen, bijvoorbeeld door Kom in het Leerbedrijf en de VMBO Carrousel te organiseren. Ook in het mbo wordt de samenwerking verbeterd om de leerlingen een reëel en actueel beroepsbeeld en arbeidsmarktperspectief te geven. Ten tweede helpen de kenniscentra leerlingen en onderwijsinstellingen bij het vinden van een geschikte BPV-plek via de gezamenlijke website van de kenniscentra, Door middel van het toevoegen van bedrijfsprofielen, de Ieervragen van de leerlingen en aan te gegeven of een BPV-plaats beschikbaar is of bezet, wordt een fijnmazige matching van leerbedrijven en leerlingen mogelijk gemaakt. Het belangrijkste is een complete en actuele gegevensuitwisseling van BPV informatie van onderwijsinstellingen naar de kenniscentra. Het onderzoek van de Rekenkamer geeft aan dat kenniscentra onvoldoende en te late informatie over de feitelijke en verwachte bezetting van BPV-plekken, zowel voor BOL als BBL, ontvangen van de onderwijsinstellingen. De gegevensuitwisseling is essentieel voor het inzicht in de beschikbare stageplaatsen (BOL en BBL), het optimaal functioneren van stagemarkt.nl en een goede werking van de registers van de kenniscentra, die een fijnmazige matching van leerbedrijven en deelnemers mogelijk maakt. Kenniscentra zijn bezorgd over de signalen dat de koppeling tussen BRON in stacernarkt n! wordt vertraacd n~r 2flfl~ fl~ kpnniqr~ntr~ v~r7npk~n h~t M~n~r~ van OCW dan ook dringend om conform afspraken prioriteit te geven aan de gegevensuitwisseling van onderwijsinstellingen naar de kenniscentra, zodat de koppeling tussen BRON en stagemarkt.nl in het voorjaar 2008 is gerealiseerd. MvbO mr/1.35

8 Tot slot Naar de mening van Colo? kenniscentra dragen de conclusies en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer bij aan het verbeteren van de beroepspraktijkvorming in Nederland. In overleg met het ministerie van OCW, de onderwijsinstellingen en de leerbedrijven ondernemen de kenniscentra concrete acties om de match tussen deelnemer en leerbedrijf, de kwaliteit van de leerbedrijven en de begeleiding van de deelnemer op het leerbedrijf door zowel praktijkopleider als stagedocent, en dus ook de kwaliteit van het mbo-onderwijs als geheel, te verbeteren. De Rekenkamer stelt het onderzoeksinstrumentarium dat zij ontwikkeld heeft om de beroepspraktijkvorming in kaart te brengen ter beschikking aan betrokken partijen. De kenniscentra maken graag gebruik van dit aanbod. MvbO mr/1.35

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 368 Beroepspraktijkvorming in het mbo Nr. 2 RAPPORT Inhoud DEEL I: CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN BESTUURLIJKE REACTIES 5 1 Over dit onderzoek

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. staatssecretaris B.J. Bruins Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/06/64323 070-3334740 Onderwerp Datum Contactpersoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid In negen stappen meer jongeren op een leerbaan Stappenplan voor effectieve samenwerking om meer jongeren aan een leerbaan te helpen Elk jaar moeten vele

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Kansrijk in de praktijk f p1. Kansrijk in de praktijk

Kansrijk in de praktijk f p1. Kansrijk in de praktijk Kansrijk in de praktijk f p1 Kansrijk in de praktijk Kansrijk in de praktijk f p3 1. Inleiding Het kabinet heeft op de werktop met werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over de bevordering van economische

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 368 Beroepspraktijkvorming in het mbo Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 juni 2008 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 heeft

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Belemmeringen uit wet- en regelgeving. Datum 08 april 2015

Belemmeringen uit wet- en regelgeving. Datum 08 april 2015 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw dr. J. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Datum 08 april 2015 Onderwerp Regeldruk bij stages en leerwerktrajecten MBO en HBO Uw kenmerk

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs

Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs Gemeenschappelijke intentieverklaring van georganiseerd bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra 10 maart 2010

Nadere informatie

Zienswijze in statements op positie en functies van kenniscentra. Peter Cras, maart 2005

Zienswijze in statements op positie en functies van kenniscentra. Peter Cras, maart 2005 Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven promoten en ondersteunen het verzilveren va menselijk kapitaal in bedrijfstakken en bedrijven/organisaties. Zienswijze in statements op positie en functies van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014 Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Ingrid van Engelshoven Henk Kool Gemeente Den Haag De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/2014.112

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,

Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG De Bilt, 8 oktober 2008 Ons kenmerk: JZIJ/MWE/95217/2008 Doorkiesnummer: 030-221 98 90 Onderwerp: Domeinen in

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2O1O MBO. competentiegericht onderwijs dat werkt MBO Kern van de aanpak

2O1O MBO. competentiegericht onderwijs dat werkt MBO Kern van de aanpak MBO 2O1O MBO 2010 Kern van de aanpak competentiegericht onderwijs dat werkt 1 MBO 2010 - Kern van de aanpak 1 Augustus 2010 Op 1 augustus 2010 moeten we met een gerust hart kunnen overgaan tot de verplichte

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2006, nr. BVE/IenI/2006/33530, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding voor het werven van

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Advies van stichting SBB aan minister van OCW Zoetermeer, 19 november 2012 rb12-1500lvd/bes_alg Totaal aantal pagina's: 10 rb12-1500lvd/bes_alg

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Datum 11 februari 2015 Vragen van het lid Bisschop (SGP) over de samenwerking tussen ROC Amsterdam en ROC Flevoland

Datum 11 februari 2015 Vragen van het lid Bisschop (SGP) over de samenwerking tussen ROC Amsterdam en ROC Flevoland >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Nederland heeft meer dan 200.000 leerbedrijven die samen met de scholen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Datum 11 februari 2016 Onderwerp Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat scholen steeds vaker een VOG vragen om moeilijke leerlingen te weren

Datum 11 februari 2016 Onderwerp Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat scholen steeds vaker een VOG vragen om moeilijke leerlingen te weren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Factsheet BPV voor allochtone jongeren

Factsheet BPV voor allochtone jongeren Factsheet BPV voor allochtone jongeren E. Keppels / M. Roelofs / T. Eimers Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) 23 april 2009 1. Inleiding / voorwoord K!X is een project van FORUM, Instituut

Nadere informatie

Datum 7 oktober 2014 Beantwoording vragen lid Van Dijk over mbo-leerlingen die geweigerd worden op ROC's (2014Z16664)

Datum 7 oktober 2014 Beantwoording vragen lid Van Dijk over mbo-leerlingen die geweigerd worden op ROC's (2014Z16664) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Van 17 naar één register. Soepel naar een nieuwe codering

Van 17 naar één register. Soepel naar een nieuwe codering Van 17 naar één register Soepel naar een nieuwe codering Soepel naar een nieuwe codering Per 1 augustus 2015 gaan de wettelijke taken van de kenniscentra over naar één samenwerkingsorganisatie SBB. Dit

Nadere informatie

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad.

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 880 Initiatiefnota van het lid Jadnanansing «Elke mbo er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo» Nr. 13 BRIEF

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt Registratie BPV s bij DUO Peter Buurman Eef Vegt Wat staat er over de BPV in de wet? 2 Beroepspraktijkvorming Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag Lid 1. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis

GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis GRIP OP DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING Kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Jeanette Toeter en Franck Blokhuis BPV in de schijnwerkpers BPV-protocol Volgens Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW zijn

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE 1 van 5 REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE (versie 1 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming... 4 Artikel 4 Beëindiging,

Nadere informatie

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3

Voorwaardelijk voor de erkenning is dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid. 3 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van SBB d.d. 30 juni 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. SBB: het bestuur van de samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

De positionering van AKA in het mbo Activiteitenverslag AKA 2007-2008

De positionering van AKA in het mbo Activiteitenverslag AKA 2007-2008 de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 2 december 2008 BVE/Stelsel/82646 Onderwerp Bijlage De positionering van AKA in het mbo Activiteitenverslag

Nadere informatie

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag:

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Boris-Stappenplan N.A.W. gegevens Gegevens leerling Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Bijzonderheden: Gegevens school Naam school: Adres school: Telefoon school:

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het betreft het volgende product, genoemd

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht MBO Raad t.a.v. de heer Van Zijl Postbus 2051 3440 DB WOERDEN Locatie Utrecht Park

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Verslag van de internetconsultatie

Verslag van de internetconsultatie Verslag van de internetconsultatie In de periode van 4 juli tot 8 september is het wetsvoorstel voor internetconsultatie opengesteld. Er zijn iets minder dan veertig reacties binnengekomen, over het algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu sv 2010.089 RIS 172200 Regnr. BOW/2010.212 Den Haag, 25 mei 2010 Inzake: stageplekken jongeren De gemeenteraad

Nadere informatie