Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,"

Transcriptie

1 Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus BJ DEN HAAG De Bilt, 8 oktober 2008 Ons kenmerk: JZIJ/MWE/95217/2008 Doorkiesnummer: Onderwerp: Domeinen in het mbo Uw brief van: Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, In een bestuurlijk overleg tussen het ministerie van OCW en Colo van 5 juni jl. heeft u Colo verzocht om, in nauw overleg met de MBO Raad, een advies uit te brengen over het instroombeleid mbo door middel van de invoering van opleidingsdomeinen en over een te hanteren indeling in opleidingsdomeinen. In een brief van 24 juni 2008 heeft Colo toegezegd dat de MBO Raad en Colo u na de zomer een gezamenlijk standpunt zouden toezenden. Inmiddels heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden en adviseren we u als volgt. Colo en MBO Raad hebben per brief van 9 juli 2008 kennisgenomen van het beleidsvoornemen van OCW over het instroombeleid mbo. De MBO Raad en Colo zijn verheugd over de introductie van de mogelijkheid om voor een deel van de studenten met opleidingsdomeinen te kunnen gaan werken. Wij willen benadrukken dat deze beleidslijn aansluit bij de standpunten van Colo en MBO Raad 1. Gezien het belang van de mogelijkheid dat een deel van de jongeren breed kan instromen in het mbo, willen wij u in deze brief informeren over het gezamenlijke standpunt met betrekking tot de invoering van de opleidingsdomeinen. Voor onderdelen die in een later stadium nog een nadere invulling behoeven, hebben Colo en MBO Raad op bestuurlijk niveau een aantal processtappen afgesproken. Noodzaak instroombeleid Uitgangspunt is en blijft dat de systematiek van de kwalificatiestructuur, via de paritaire commissies Onderwijs Bedrijfsleven, aan de voorkant de betrokkenheid van zowel onderwijs als bedrijfsleven 1 Het advies Op Koers van de MBO raad, de 'reactie op Op Koers van Colo en sociale partners d.d. 13 november, de notitie Op Koers BPV versie 2.3 d.d. 19 mei 2008 van Colo en de reacties van Colo en MBO Raad op het ambtelijk overleg OCW, MBO Raad en Colo van 22 mei 2008 (d.d. 30 mei)

2 borgt bij het aantal en de vormgeving van kwalificatiedossiers. De één-op-één relatie van een kwalificatiedossier en uitstroom met een diploma borgt tevens de betrokkenheid van het bedrijfsleven en onderwijs aan de achterkant. Dit is een systematiek die door alle betrokken partijen is onderschreven. Deze voor de arbeidsmarkt herkenbare diplomering past binnen de randvoorwaarden van het examenprofiel, waarover inmiddels tussen MBO Raad, AOC Raad, PAEPON, het georganiseerd bedrijfsleven, OCW en Colo afspraken zijn gemaakt die zijn verwoord in de Strategische Agenda mbo en in de gemeenschappelijke agenda Tegelijkertijd wordt erkend dat in het mbo een categorie deelnemers instroomt die - ondanks de voorbereiding en loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs - op het moment van instroom in het mbo nog niet weet voor welk beroep en voor welk diploma hij of zij wil worden opgeleid. Benadrukt wordt dat de behoefte aan oriëntatie en brede instroom vooral aanwezig blijkt bij een deel van de deelnemers van de beroepsopleidende leerweg (vnl. afkomstig vanuit de theoretische leerweg van het vmbo), die nog geen keuze hebben kunnen maken voor een kwalificatiedossier plus uitstroom. 2 De noodzaak voor het creëren van een brede instroom met daarbinnen oriëntatiemogelijkheden op een beroep voor deze deelnemers wordt dan ook onderkend. Er is daarom bereidheid bij beide partijen om vooral voor deze groep jongeren de introductie van ongeveer 20 opleidingsdomeinen bij de start van de opleiding mogelijk te maken. Met de nieuwe mogelijkheid van inschrijving van deelnemers in een opleidingsdomein wordt het voor de instellingen mogelijk gemaakt om brede programma s (binnen de reikwijdte van het betreffende opleidingsdomein) aan te bieden aan deelnemers die nog niet kunnen kiezen voor een beroep en voor een opleidingstraject gericht op één kwalificatiedossier èn uitstroomdifferentiatie. Het doel van de brede programma s binnen opleidingsdomeinen is dat betreffende deelnemers: zo goed en zo snel mogelijk alsnog kiezen voor een opleidingstraject gericht op één kwalificatiedossier of een kwalificatiedossier met een uitstroomdifferentiatie, tijdens het brede programma relevante gemeenschappelijke dan wel specifieke onderdelen verwerven van kwalificatiedossiers en uitstroomdifferentiaties, waarvoor het opleidingsdomein opleidt, minder kans hebben op uitval en op vertraging van het behalen van een diploma (gelet op de inrichting en uitvoering van de gehele opleidingsroute). De kwalificatiestructuur blijft het uitgangspunt. Mbo-studenten, de arbeidsmarkt en onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een goede en snelle keuze voor een beroepsopleiding. Daarom 2 Het geldt niet voor deelnemers in de bbl, niet of nauwelijks voor deelnemers in een bol 1 of 2 opleiding aangezien voor deze deelnemers een snelle keuze essentieel is gezien de beperkte opleidingsduur, maar is vooral bedoeld voor een deel van de deelnemers op niveau 3 en 4. 2/11

3 heeft het de voorkeur dat deelnemers die direct een beroepskwalificerende opleiding willen volgen en de keuze willen maken voor een kwalificatiedossier en uitstroom, ook direct ingeschreven worden in dat dossier en de uitstroom. Introductie en inschrijving in een opleidingsdomein is voor deze groep deelnemers niet noodzakelijk, maar ook niet gewenst. Duidelijk moet zijn en blijven dat het mbo jongeren opleidt voor een beroepsgerichte kwalificatie. Nadere invulling opleidingsdomeinen De opleidingsdomeinen vormen samen met de kwalificatiedossiers en uitstroomdifferentiaties een trechtermodel met achtereenvolgens: ongeveer 20 opleidingsdomeinen, momenteel 237 kwalificatiedossiers met 643 uitstromen (de kwalificatiedossiers hebben altijd één of meer uitstromen). De deelnemers die worden ingeschreven in een opleidingsdomein kiezen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval bij aanvang van het tweede leerjaar, voor een kwalificatiedossier of een kwalificatiedossier èn uitstroom. Van breed naar smal via een trechtermodel is hiermee gerealiseerd, zonder dat de bestaande systematiek gewijzigd hoeft te worden voor álle deelnemers. Dit leidt tot het volgende trechtermodel (figuur 1), dat drie mogelijkheden biedt. Figuur 1 3/11

4 In volgorde van wenselijkheid: 1) Deelnemers die bij instroom precies weten wat ze willen c.q. een gerichte keuze hebben voor een beroep en voor een opleidingstraject gericht op één uitstroomdifferentiatie van een kwalificatiedossier. Deze deelnemers beginnen direct met het gekozen opleidingstraject. Bij de start van het opleidingstraject moet de deelnemer daarop ook staan ingeschreven. Zij volgen een gericht programma. Zij moeten niet worden opgehouden met een breed opleidingstraject in een domein. 2) Deelnemers die al beter weten wat ze willen en wel een gerichte keuze hebben voor een opleidingstraject gericht op één kwalificatiedossier, maar nog geen gerichte keuze kunnen maken voor één uitstroomdifferentiatie. (Bijvoorbeeld deelnemers die kok willen worden, maar nog niet weten welk soort kok). Het betreft dan kwalificatiedossiers met meer dan één uitstroomdifferentiatie. Een dergelijk opleidingstraject is gericht op voor die deelnemer relevante onderdelen van uitstroomdifferentiaties die tot het gekozen kwalificatiedossier behoren. Dat kunnen zowel gemeenschappelijke als specifieke onderdelen zijn. Dit opleidingstraject mondt uit in een keuze van die deelnemer voor een opleidingstraject gericht op één uitstroomdifferentiatie (bijvoorbeeld: instellingskok, zie figuur 2). Dan wordt de inschrijving c.q. onderwijsovereenkomst met dit nieuwe gegevenselement aangevuld. Bij de start van dit opleidingstraject moet de deelnemer ingeschreven staan op het betreffende kwalificatiedossier. Dat de inschrijving hierop ook betrekking heeft op het opleidingsdomein dat voor dit kwalificatiedossier opleidt, volgt uit het gekozen trechtermodel en geeft daardoor administratief geen probleem. 3) Deelnemers die nog niet gericht genoeg kunnen kiezen, c.q. nog geen gerichte keuze hebben voor een beroep en voor een opleidingstraject gericht op één kwalificatiedossier of uitstroomdifferentiatie. Die krijgen de mogelijkheid breed in te stromen in een opleidingsdomein (bijvoorbeeld: Horeca & Bakkerij). Het brede opleidingstraject in een domein, dat de deelnemer volgt bij brede instroom, is gericht op voor die deelnemer relevante onderdelen van kwalificatiedossiers en uitstroomdifferentiaties die binnen het opleidingsdomein vallen. Voor die onderdelen worden die deelnemers dan opgeleid. Dat kunnen zowel gemeenschappelijke als specifieke onderdelen zijn. Bij de start van dit opleidingstraject moet de deelnemer ingeschreven staan op het betreffende opleidingsdomein. Het brede opleidingstraject in een domein mondt uit in een keuze van die deelnemer voor een opleidingstraject gericht op één kwalificatiedossier of een kwalificatiedossier met uitstroomdifferentiatie (bijvoorbeeld: het kwalificatiedossier Kok en de uitstroom instellingskok, zie figuur 2). Dan wordt de inschrijving c.q. onderwijsovereenkomst met dit nieuwe gegevenselement aangevuld. 4/11

5 Deze voorziening binnen het mbo is aanvullend op de toeleidende, beroepsvoorbereidende functie van het voorafgaande voortgezet onderwijs, inclusief de bijbehorende loopbaanoriëntatie voor de keuze voor een beroep en vervolgopleiding. Tezamen vormen het brede opleidingstraject in een domein en het daarop aansluitende smallere - opleidingstraject gericht op een kwalificatiedossier of het kwalificatiedossier met een uitstroomdifferentiatie een diplomagericht opleidingstraject mbo. Het aldus opgebouwde, samenhangende opleidingstraject biedt een volledige voorbereiding tot een beginnend beroepsbeoefenaar en kan bij voldoende beheersing van de vastgestelde kwalificatie-eisen worden afgesloten met een diploma. Voor het daadwerkelijk en tijdig behalen van een diploma is het van belang dat sprake is van een goede doorlopende leerlijn tijdens het gehele opleidingstraject. De brede startfase is dus niet een apart en geïsoleerd programma, maar maakt integraal deel uit van het diplomagericht opleidingstraject voor deze categorie deelnemers. Het brede deel is wel te onderscheiden, maar niet te scheiden van het vervolgdeel. De invoering van dit samenhangende opleidingstraject sluit ook aan bij de ontwikkeling, dat het onderwijs aan de voorkant breed kan worden ingezet en aan de achterkant uiteindelijk leidt tot één van de diploma s (uitstromen) die herkenbaar is voor het bedrijfsleven. Dit maakt ook helder dat het aantal uitstromen, die één op één samenvallen met deze diploma's, daarmede geen uitvoeringstechnische of organisatorische belemmering voor onderwijsinstellingen zijn om hun onderwijs flexibel vorm te geven, maar bijdragen aan een sterke koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt..bovendien is uitvoerbaarheid getoetst door de onderwijsvertegenwoordigers in de paritaire commissies. Vanzelfsprekend blijven de kenniscentra in hun onderhoud van de kwalificatiedossiers streven naar transparantie in de totale kwalificatiestructuur zodat de onderwijsorganisatie efficiënter kan verlopen en mobiliteit op de arbeidsmarkt kan worden bevorderd. 5/11

6 Opleidingsdomein (1) Kwalificatiedossiers (28) Uitstroomdifferentiaties (56) Horeca & Bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Kok Figuur 2. Voorbeeld voor het opleidingsdomein Horeca en Bakkerij Manager/ondernemer cafe/bar (niveau 4) Manager/ondernemer fastfood (niveau 4) Manager/ondernemer horeca (niveau 4) Leidinggevende keuken (niveau 4) Kok (niveau 2) Zelfstandig werkend kok (niveau 3) Instellingskok (niveau 3) In figuur 2 is een voorbeeldtrechter voor het domein Horeca en Bakkerij uitgewerkt. Een opleidingsdomein is dus een hoger aggregatieniveau in vergelijking met een kwalificatiedossier en uitstroomdifferentiatie. Opleidingsdomeinen komen dus niet in de plaats van kwalificatiedossiers of uitstroomdifferentiaties. In vergelijking met kwalificatiedossiers en uitstroomdifferentiaties zijn opleidingsdomeinen zelf geen beschrijvingen van kwalificatie-eisen en kennen geen eigen (domein-)diploma s, maar ze verwijzen alleen naar de bijbehorende kwalificatiedossiers en uitstroomdifferentiaties (waarin de kwalificatie-eisen zijn beschreven) en de daarbij behorende diploma s Schematische weergave van de drie bovengenoemde opleidingstrajecten: Kwalificatiedossier + Uitstroomdifferentiatie Kwalificatiedossier Uitstroomdifferentiatie Opleidingsdomein Kwalificatiedossier Uitstroomdifferentiatie Inschrijving in een beroepsopleiding op mbo-niveau is kortom mogelijk op: een kwalificatiedossier en uitstroomdifferentiatie; een kwalificatiedossier, waarna vervolgens wordt gekozen voor een uitstroomdifferentiatie; of een opleidingsdomein, waarna vervolgens wordt gekozen voor een kwalificatiedossier of een kwalificatiedossier èn uitstroomdifferentiatie. 6/11

7 Registratie via CREBO Colo en MBO Raad stellen voor om elk opleidingsdomein een unieke crebocode te geven aanvullend op de bestaande crebocodes, die nu gelden voor de kwalificatiedossiers met uitstroom. Het voordeel hiervan is dat: de crebocodes van verwante kwalificatiedossiers met uitstroom gekoppeld kunnen worden aan de unieke crebocodes van het opleidingsdomein waarbinnen deze vallen. Hierdoor is voor het onderwijsproces altijd snel duidelijk binnen welk domein een directe inschrijving in een kwalificatiedossier en uitstroom valt. de hele informatieketen op dit punt geen aanpassing behoeft. Dit voorkomt enorme systeemaanpassingen bij onderwijsinstellingen, kenniscentra, CFi, IB-Groep, etc. door de kenniscentra kan worden geregistreerd en bijgehouden welke leerplaatsen (ten behoeve van BPV binnen het domein, kwalificatiedossier of uitstroom) bezet of vacant zijn. De onderwijsinstellingen en de leerling hebben dan inzicht welke leerplaatsen beschikbaar zijn voor BPV en er kan een goede match gemaakt worden tussen de leerwens van de student en de leermogelijkheden van het bedrijf. Hiervoor is een adequate en tijdige informatievoorziening waarin de onderwijsbestanden en de verrijkte registers van de kenniscentra aan elkaar gekoppeld zijn, noodzakelijk. Beroepspraktijkvorming Onderdeel van het brede programma voor bij opleidingsdomeinen ingeschreven deelnemers kan onder andere de beroepspraktijkvorming van maximaal 10 weken zijn. In de beroepspraktijkvorming 3 krijgt de deelnemer in de praktijk zicht op relevante beroepen, te verrichten beroepshandelingen en daarvoor geldende kwalificatie-eisen. Zo kan de deelnemer de tijdens de beroepspraktijkvorming opgedane ervaring en leerresultaten benutten voor respectievelijk een onderbouwde keuze en voor het vervolgtraject om het beoogde diploma te verwerven. De beroepspraktijkvorming is geen vrijblijvend rondkijken in het bedrijfsleven maar is gericht op het leren van relevante gemeenschappelijke dan wel specifieke onderdelen van landelijk vastgestelde kwalificatie-eisen (binnen de reikwijdte van het betreffende opleidingsdomein). Voor de beroepspraktijkvorming wordt een praktijkovereenkomst tussen de school, de deelnemer en het leerbedrijf afgesloten. De beroepspraktijkvorming in het domein telt mee in het bpv-aandeel van de hele opleiding en de uren voor de bpv tellen bovendien mee als onderwijstijd voor het in instellingstijd verzorgd onderwijsprogramma. De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij erkende leerbedrijven. De kenniscentra zullen deze leerbedrijven op de hoogte brengen van de afspraken rond het gebruik van 3 De ontwikkelingen wijzen erop dat er verschillende vormen van BPV in erkende leerbedrijven zijn ontstaan, te weten beroepskwalificerend praktijkleren gericht op één uitstroom, sectorgericht praktijkleren in het kader van een opleidingsdomein en praktijkleren in het kader van de AKA. De kenniscentra zorgen ervoor dat via de bedrijfsprofielen van stagemarkt.nl zichtbaar wordt welke soorten praktijkleren het leerbedrijf kan en wil verzorgen. 7/11

8 opleidingsdomeinen, het karakter van BPV binnen het domein en de bedrijven ondersteunen bij hun opleidingstaak Registratie beroepspraktijkvorming Nu de instroom via opleidingsdomeinen steeds duidelijker gestalte krijgt wordt ook de noodzaak voor een goede koppeling en informatielevering sterker. De BPV binnen opleidingsdomeinen is alleen dan zinvol als deze in een goed voorbereide omgeving plaatsvindt, waarin kwaliteitsborging van die leerplaats gegarandeerd is en de leerwens en leermogelijkheden van deelnemer en bedrijf op elkaar aansluiten. Zonder nauwsluitend registratiesysteem is dit nauwelijks uitvoerbaar. De MBO Raad en Colo willen benadrukken dat net als bij de bestaande BPV, ook de BPV binnen de opleidingsdomeinen gepaard moet gaan met volledige en tijdig afgesloten beroepspraktijkovereenkomsten en vervolgens onmiddellijke registratie van die BPVO-gegevens (inclusief code leerbedrijf) door de onderwijsinstelling in Bron. Daarnaast zal in Bron aangegeven worden dat de leerling geregistreerd staat op het niveau van een opleidingsdomein. Voor de kenniscentra is van belang dat van de erkende leerbedrijven 87% door één kenniscentrum wordt bezocht. De overige 13% wordt door 2 of meer kenniscentra bezocht. In het geval van de beroepspraktijkvorming op het niveau van een opleidingsdomein zal het betrokken kenniscentrum bij de eerdergenoemde 13% leerbedrijven niet altijd duidelijk zijn. De instelling zal dan een keuze uit de betrokken kenniscentra moeten maken. De kenniscentra zijn bereid om deze onduidelijkheid in die uitzonderingsgevallen te laten bestaan De kenniscentra zullen via stagemarkt.nl inzichtelijk maken welke stageplaatsen vacant en welke bezet zijn. 2. De indeling in opleidingsdomeinen Tot slot heeft u Colo en MBO Raad verzocht om een gezamenlijk voorstel voor de indeling van de opleidingsdomeinen. Daarvoor is een werkgroep van Colo en MBO Raad gestart en deze heeft in de afgelopen periode een gezamenlijk voorstel voor een indeling in 20 opleidingsdomeinen opgesteld (zie bijlage 1). Bij de indeling in opleidingsdomeinen zijn de volgende criteria gehanteerd: de belevingswereld van een jongere van waaruit een keuze wordt gemaakt voor een onderdeel van de arbeidsmarkt; de aansluiting van deze belevingswereld met een reële ordening van de arbeidsmarkt; aansluiting bij de sectorindeling van het vmbo en het hbo; het aantal wisselingen tussen domeinen blijft beperkt. Deze werklijst past binnen de genoemde criteria en kan rekenen op draagvlak bij de achterban; het werkdocument is afgestemd met de leden van de MBO Raad en Colo en zal nog worden besproken in de werkgroep beroepsonderwijs van MKB en VNO-NCW. 8/11

9 De MBO Raad en Colo hechten er zeer aan dat een definitieve indeling in opleidingsdomeinen is gelegitimeerd vanuit en beproefd is in de praktijk van onderwijs en arbeidsmarkt. MBO Raad en Colo zullen daarom deze indeling in het werkdocument in het najaar voorleggen aan de leden van de paritaire commissies van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, de bedrijfstakgroepen van de MBO Raad en de experimentenclusters MBO 2010 met het verzoek of zij zich, ieder vanuit hun rol, in deze indeling kunnen vinden. In dit traject zal ook een koppeling worden gemaakt tussen de kwalificatiedossiers met uitstromen en de 20 opleidingsdomeinen. Tegelijkertijd zal in deze periode ook de bruikbaarheid van het nieuwe registratiesysteem in relatie tot het in ontwikkeling zijnde budgetverdeelmodel nader worden onderzocht. Uiteindelijk zullen de testresultaten en de instemming en het draagvlak van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven voor de lijst met de twintig opleidingsdomeinen begin 2009 leiden tot een definitief voorstel dat vervolgens kan worden ingevoerd in MBO Raad en Colo bevelen aan om na enkele jaren de effecten van de indeling in domeinen te evalueren. Met vriendelijke groet, J.P.C.M. van Zijl Voorzitter MBO Raad P. Swenker Voorzitter Colo 9/11

10 Bijlage 1. Werkdocument domeinindeling MBO Raad/Colo Sector Opleidingsdomein 1. Bouw en infrastructuur 2. Afbouw en onderhoud 3. Techniek en procesindustrie Techniek en vormgeving 4. Mobiliteit en voertuigen 5. Creatieve en gezondheidstechniek 6. Media en vormgeving 7. Automatisering en ict 8. Economie en administratie 9. Handel en marketing 10. Transport en logistiek Economie en dienstverlening 11. Mode en textiel 12. Uiterlijke verzorging 13. Horeca en bakkerij 14. Toerisme en recreatie 15. Orde en veiligheid 16. Onderwijs en sport Zorg en welzijn 17. Welzijn en cultuur 18. Zorg en gezondheid 10/11

11 19. Voedsel en technologie Voedsel en natuur 20. Natuur en leefomgeving 11/11

Monitoringsrapportage Subsidieregeling praktijkleren uitvoeringsjaar 2016

Monitoringsrapportage Subsidieregeling praktijkleren uitvoeringsjaar 2016 Monitoringsrapportage uitvoeringsjaar 2016 Datum 23 februari 2017 Status Definitief Colofon Contactpersoon Auteurs dhr. M. van der Duim Teammanager Praktijkleren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein Commissie Macrodoelmatigheid Vermeulen Van de vier onderzochte regio s is een overzicht gemaakt van thema s organiseerbaarheid, arbeidsmarkt en kwaliteit.

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding Memo FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013 Inleiding In juni 2012 heeft een door sambo-ict gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt Registratie BPV s bij DUO Peter Buurman Eef Vegt Wat staat er over de BPV in de wet? 2 Beroepspraktijkvorming Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag Lid 1. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend

Leerbedrijven NL. Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Meer dan 200.000 leerbedrijven in Nederland erkend Leerbedrijven NL Nederland heeft meer dan 200.000 leerbedrijven die samen met de scholen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Leergang bve 2015 Ad Woudenberg 08-09-2015 1 Programma Transitie SBB Sectorkamers Herziening kwalificatiestructuur 08-09-2015 2 Perspectief Tot 01-01-2012

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures november 2014 1

Keuzedelen Facts and figures november 2014 1 Keuzedelen Facts and figures november 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers.

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers. Doel van het memo De paritaire commissie wil haar achterban graag op een heldere en eenduidige manier informeren. Daarom zal er na elke PC vergadering, als de besluitvorming daarom vraagt, een memo opgesteld

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrip Wijziging Basisdeel, Basisregister Onderwijs, Certificaat, Complexiteit, Diploma, Diplomamodel, Entree- opleiding, Inschrijven,

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober 6 EU - ROC Kop v Noord-Holland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41486 21 juli 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017, nr. MBO/1218825, houdende

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Advies van stichting SBB aan minister van OCW Zoetermeer, 19 november 2012 rb12-1500lvd/bes_alg Totaal aantal pagina's: 10 rb12-1500lvd/bes_alg

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs in het MBO. Opbouw deelnemerspopulatie op 1-10-2007 naar leerweg

Onderwijs in het MBO. Opbouw deelnemerspopulatie op 1-10-2007 naar leerweg Onderwijs in het MBO Over onderwijsontwikkelingen in het MBO is erg veel te doen, maar hoe zit het MBO eigenlijk in elkaar? Onderstaand artikel schetst een beeld van het MBO, zodat begrippen als Crebo-code,

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

De Bilt, 4 december 2008 Ons kenmerk: JZIJIRI/99784/2008 Doorkiesnummer: Uw brief van:

De Bilt, 4 december 2008 Ons kenmerk: JZIJIRI/99784/2008 Doorkiesnummer: Uw brief van: Ministerie van OCW Mevrouw J.M. van Bijsterveldt Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG De Bilt, 4 december 2008 Ons kenmerk: JZIJIRI/99784/2008 Doorkiesnummer: 030-221 98 24 Onderwerp: Advies MBO Raad over invoering

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland 04EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 17WH SVO Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen.

Nadere informatie

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 13 maart 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2017, nr. MBO/1134637, houdende

Nadere informatie

ONDERWIJSLOGISTIEK EN DOMEINEN. Wim Konings MIM Informatie manager Graafschap college

ONDERWIJSLOGISTIEK EN DOMEINEN. Wim Konings MIM Informatie manager Graafschap college ONDERWIJSLOGISTIEK EN DOMEINEN Wim Konings MIM Informatie manager Graafschap college WAAROM DOMEINEN Hoofddoel: Recht doen aan het leer- en keuzeproces van studenten Nevendoel: administratieve lastenverlichting

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen

Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen Naar (h)erkende kwaliteit van de examinering in de praktijk ROC Nijmegen Conferentie 31 mei 2013 Op weg naar een procesgestuurde borging k.vanhouten@roc-nijmegen.nl Interne motivatie: Verhogen kwaliteit

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

Jacqueline Kerkhoffs December 2016

Jacqueline Kerkhoffs December 2016 Jacqueline Kerkhoffs December 2016 Stand van zaken We liggen op koers Wetgevingstraject: Concept wet Internetconsultatie Advies onderwijsraad Bijstelling wetstekst Ministerraad Raad van State Tweede Kamer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Het programma van vanavond: 19:00 uur: - Determinatie - Informatie bovenbouw - Doorstroom naar het MBO 19:30 uur: Start eerste voorlichtingsronde 20:15 uur:

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking De Boris zelftest De Boris zelftest geeft u inzicht in welke mate de school al opereert als werkend leren organisatie en de Borismethode uitvoert. Kruis bij alle tien de vragen de tekst aan die het beste

Nadere informatie

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen Agenda Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen Stand van zaken herziening Keuzedelen Herziening kwalificatiestructuur MBO 1 augustus 2016 verplichte invoering Veel partijen en veel factoren

Nadere informatie

Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers?

Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers? Vitaal werknemerschap in kwalificatiedossiers? Verslag interviews Karen Hitters Robby Aldenkamp Pieter Iedema Adviseur NISB Adviseur NISB Adviseur MBO-raad Datum: 07/02/2012 Versie 2.0 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie