Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014"

Transcriptie

1 Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Ingrid van Engelshoven Henk Kool Gemeente Den Haag De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014 Beroepsmatige stages en leerbanen in Haaglanden Geachte voorzitters, De stage is een belangrijk en verplicht onderdeel van de beroepsopleiding. Een goede stage biedt jongeren na de opleiding de kans om succesvol uit te stromen richting arbeidsmarkt. Voor werkgevers geldt dat stages hen de kans geven om toekomstig personeel te werven. Bij het vinden van stageplekken is de school aan zet, maar niet als enige. Ook de leerling of student zelf, de kenniscentra en de werkgevers hebben hierbij een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. De gemeente kan buiten de interne organisatie niet zelf beroepsmatige stages creëren. Wel biedt de gemeente de helpende hand aan leerlingen, scholen, kenniscentra en werkgevers in de aanpak van de stageproblematiek. Ook kunnen via social return leerlingen geplaatst worden via BBL-constructies of leerlingbouwwerkplaatsen in projecten waar de gemeente opdrachtgever van is. De gemeente heeft met de schoolbesturen afspraken gemaakt om op hun beurt ook bij hun grotere opdrachten social return toe te passen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen over stagegaranties (RIS ) en onze toezegging in de commissie Samenleving hebben wij onderzoek laten doen naar de vraag naar en het aanbod van beroepsmatige stageplekken. De opdracht gunden wij aan twee bureaus die vanuit verschillende expertisegebieden onderzoek hebben gedaan: Regioplan, een bureau voor beleidsonderzoek, en Merken Versterken, een bureau voor marketing. Hierbij rapporteren wij over de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken en geven wij aan hoe wij met partners in stad en regio op zoek willen gaan naar oplossingsrichtingen, dit ter ondersteuning van de besluitvorming in het volgend college. Voordat we hierop ingaan maken wij een aantal algemene opmerkingen. Martijn Bruijstens

2 BOW/ Algemene opmerkingen Allereerst de reikwijdte van de onderzoeken. Gekeken is naar stageplekken in de gehele kolom van het beroepsonderwijs in de Haagse regio: het vmbo, het mbo en het hbo. Bij het vmbo gaat het om kortdurende oriënterende stages. Bij het mbo betreft het stages bij een erkend leerbedrijf (bol) en leerbanen bij een werkgever (bbl). Leerlingen die een bol-opleiding volgen, krijgen minimaal 60% van de onderwijstijd les op school en moeten een aantal uren/dagen (maximaal 40%) beroepspraktijkvorming in de vorm van een stage volgen. Leerlingen die bij de bol staan ingeschreven, krijgen studiefinanciering. Een leerbaan bij de bbl heeft een wezenlijk ander karakter dan een stage. Bij de bbl hebben de deelnemers een leerarbeidsovereenkomst met een werkgever, werken zij vier dagen per week in een erkend leerbedrijf, ontvangen een salaris en volgen één dag per week lessen op het ROC of AOC. Studenten die starten met een bbl-opleiding zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Zij moeten daarnaar solliciteren. Net zoals andere banen op de arbeidsmarkt zijn leerbanen afhankelijk van de economische conjunctuur. In discussies worden leerbanen en stages vaak onvoldoende van elkaar onderscheiden. Voor een nadere omschrijving en definiëring van bol en bbl verwijzen wij u naar de brief van wethouder Kool d.d. 12 januari 2011 (RIS ). Tot slot deden de twee bureaus ook onderzoek naar stages, projecten en afstudeeropdrachten in het hbo. Maatschappelijke stages laten de onderzoeken en daarmee deze brief buiten beschouwing. Verder is in de onderzoeken bewust gekozen voor een regionale benadering, want vraag en aanbod van stageplekken zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden. Oplossingen voor knelpunten op het gebied van stages vragen per definitie een regionale blik en een regionale werkwijze. Uit de Basiscijfers Jeugd van februari 2014 komt naar voren dat het aantal overeenkomsten per jongere met een werkgever voor een stage of een leerbaan stijgt. Dit heeft onder andere te maken met de kortere looptijd van dit soort overeenkomsten en met faillissementen van leerbedrijven. Dit komt naar ons inzicht niet de kwaliteit van de stages ten goede. Daarnaast vinden wij de bevindingen uit het Jaarrapport Integratie 2013 van het SCP over de participatie van migranten op de arbeidsmarkt met betrekking tot het vinden van stages verontrustend. Uit dit rapport komt namelijk naar voren dat van de niet-westerse mbo ers 21% problemen ervaart bij het vinden van een stage, tegen 15% van de autochtone leerlingen. Dit verschil kan te maken hebben met het zoekgedrag naar stages van de jongeren, maar ook met discriminatie. Uit hetzelfde onderzoekt blijkt dat het verschil in percentages tussen niet-westerse jongeren en autochtone jongeren die problemen ervaren bij het vinden van een stage de afgelopen tien jaar kleiner is geworden. In 2001 waren de percentages namelijk 17% (autochtonen) en 26% (niet-westerse mbo ers). De Haagse Integratiemonitor 2014 gaat nader in op de positie van migranten op de Haagse arbeidsmarkt (RIS ). Opmerkingen met betrekking tot beide onderzoeken Uit de onderzoeken komt naar voren dat het onderwijs en werkgevers elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Dat heeft tot gevolg dat het matchen van vraag en aanbod weliswaar meestal lukt, maar dat dit onnodig moeizaam gaat en dat soms concessies worden gedaan aan de kwaliteitseisen van een stageplek, om onder tijdsdruk toch nog een stageplek te regelen. Dat vinden wij een onwenselijke situatie. Wij willen dat zoveel mogelijk jongeren een stage vinden, behouden en succesvol afronden. Regioplan en Merken Versterken hebben hun onderzoek in korte tijd gedaan. Met menigeen is gesproken. Met velen ook nog niet. Wij hebben als doel dat het onderwijs en werkgevers in deze regio elkaar beter weten te vinden en elkaar beter begrijpen. Om dat doel te bereiken zal de betrokkenheid van deze partijen breed, substantieel en duurzaam moeten zijn. In de Haagse regio zijn gelukkig goede voorbeelden te vinden van slagvaardige samenwerking. Wij zien bovendien een grote bereidwilligheid bij de betrokkenen. De onderzoeken van Regioplan en Merken Versterken leggen een basis voor vervolggesprekken over de vraag: hoe komt matching van vraag en aanbod zodanig tot stand dat iedere jongere tijdig en op passend niveau een stageplek kan vinden die beter aansluit bij de behoeften van werkgevers aan stagiairs?

3 BOW/ Tenslotte signaleert Regioplan dat jongeren zélf nog ontbreken in de discussie over stages. Daar zijn wij het van harte mee eens: bij het onderwerp stages wordt nog te veel over en niet met jongeren gesproken. Dat staat wat ons betreft op de agenda voor de komende periode. De bevindingen van Regioplan Regioplan heeft onderwijsmanagers, stagecoördinatoren, werkgevers en medewerkers van kenniscentra in de Haagse regio geïnterviewd. De geïnterviewden geven aan dat het vinden van een stageplek voor de meeste jongeren géén probleem is. Het lukt de vmbo-scholen vrijwel altijd om een stage voor hun leerlingen te vinden. In het mbo zijn stages een vereiste voor een diploma. Leerlingen die geen stageplek kunnen vinden, krijgen ondersteuning van school. Geïnterviewden uit het mbo vertelden dat opleidingen tijd proberen te rekken voor jongeren die geen stage kunnen vinden. Leerlingen die echt geen stage kunnen vinden, veranderen van opleiding of vallen uit. De geïnterviewden geven aan dat het in het hbo veruit de meeste studenten lukt om stage te lopen. Het overgrote deel van de jongeren kan naar ons inzicht inderdaad een stage vinden, maar wij maken ons vooral zorgen om de jongeren bij wie het niet lukt. Het betreft in het bijzonder de jongeren die geen leerbaan kunnen vinden. Jongeren werken bij een leerbaan (bbl) vier dagen bij een werkgever en gaan één dag naar school. Uit cijfers van de Stichting Beroepsonderwijs en bedrijfsleven blijkt bijvoorbeeld dat het aantal jongeren dat zich ingeschreven heeft bij de bbl in één jaar met 650 is gedaald. Deze vermindering van bijna 13% van het aantal inschrijvingen bij de bbl kan erop duiden dat meer jongeren moeite hebben met het vinden van een leerbaan. Scholen lossen dit deels op door jongeren zonder leerbaan in te schrijven voor een opleiding bij de bol, waarbij de jongere vier dagen per week naar school gaat en één dag stage loopt. Een andere mogelijkheid is dat de leerbaan wordt omgezet in een betaalde of onbetaalde stage. Hierdoor lost het onderwijs dit probleem grotendeels op, maar de kans op voortijdige schooluitval vergroot, omdat de jongere liever in de praktijk met de handen werkt dan in de schoolbanken zit. Regioplan heeft ook gekeken naar verschillen tussen sectoren. In de onderstaande sectoren verloopt het vinden van een stageplek moeizaam. De geïnterviewden noemen als oorzaken: de economische crisis, veranderingen in de aard van de werkgelegenheid, de aansluiting bij de behoeften van werkgevers en het grote aantal jongeren dat een bepaalde opleiding volgt in verhouding tot het aantal stageplekken. - In het vmbo kost het relatief veel moeite om in de sectoren Zorg en Welzijn, Bouwtechniek, ICT, Sport, Toerisme, Recreatie en Administratie een stage te vinden. - In het mbo is het vinden van een stageplek relatief lastig in de sectoren Bouw, Hout en Onderhoud, Veiligheid, Sport, ICT, Zorg en Welzijn. Regioplan stelt dat vooral in de domeinen Economie en Administratie het vinden van een stageplek veel moeite kost. - In het hbo signaleren in ieder geval de volgende zeven opleidingen dat het vinden van een stageplek lastig is: Technische Bedrijfskunde, de duale opleiding hbo Rechten, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Verpleegkunde, Small Business & Retail management, Management in de Zorg en Bouwkunde. Regioplan eindigt zijn rapport met aanbevelingen. Deze zijn te comprimeren tot drie hoofdlijnen. 1. Zorg voor gestructureerde afstemming op regionale schaal, met duidelijke doelen en opbrengsten. Regioplan constateert dat de markt van stages gefragmenteerd is. Opleidingen en werkgevers zijn gescheiden werelden, contacten vinden vaak bilateraal plaats. De stagemarkt is weinig transparant. De ene school kan knelpunten ervaren in het vinden van stageplekken, terwijl de andere school in dezelfde sector géén knelpunten ervaart. Regioplan stelt daarom voor om bij beroepsorganisaties, winkeliersverenigingen en het mkb te peilen of zij gestructureerd regionaal overleg willen voeren met het beroepsonderwijs over opleidingen, stages en input vanuit de praktijk. Zo n overleg gaat alleen resultaat hebben als het duidelijke doelen heeft en de potentiële opbrengsten door iedereen gevoeld worden. Dat ontbreekt nog. Het bestaande Breed Stage Overleg is een goede zet in deze richting; wij waarderen dat initiatief vanuit het beroepsonderwijs.

4 BOW/ De wereld van de werkgevers is echter nog niet aan boord. Wij zien graag dat onderwijsinstellingen en werkgevers in gesprek met elkaar gaan over het samen werken aan concrete doelen. Nieuwe initiatieven als dat van het International Community Platform (ICP) smaken naar meer: onderwijsinstellingen en internationale organisaties zitten met elkaar aan tafel en praten over concrete aantallen nieuwe stageplekken. 2. Zorg voor gedeelde en goede informatie. Regioplan constateert dat kwantitatieve informatie over stages relatief schaars en matig actueel is. Daardoor ligt eigenlijk nooit haarscherp op tafel hoe het zit als het gaat om stages. De portefeuillehouders Onderwijs en Economie gaan met de betrokken partijen verkennen hoe dit beter kan. Wij zien bijvoorbeeld ruimte voor uitbreiding van het werkgeversdeel op de regionale website Voor het verzamelen en delen van kennis gaat het niet alleen om de verhouding tussen vraag en aanbod. Het gaat vooral ook om onderliggende oorzaken van knelpunten. Regionaal stagebeleid kan alleen succesvol zijn als het oplossingen biedt voor onderliggende oorzaken. 3. Gebruik de stagesituatie van de jongere als vertrekpunt. Een betere match van vraag en aanbod lijkt niet een kwestie van grote systeemwijzigingen te zijn. Oplossingen liggen eerder in het redeneren vanuit een concrete stagesituatie en de kansen en knelpunten die zich daarin voordoen. Het perspectief van de opleiding, de werkgever én de jongere komt dan op tafel. Regioplan stelt dat het perspectief van de jongere er nog bekaaid vanaf komt. Wij gaven al aan het daarmee eens te zijn en dat te willen wijzigen. Daarnaast vinden wij het van belang dat de gemeente in samenwerking met werkgevers werk maakt van het voorkomen van bewuste of onbewuste uitsluiting van migrantenjongeren bij stages. Wij zullen hierbij de samenwerking zoeken met de werkgevers in de regio Haaglanden. Bij de gesprekken met werkgevers zullen wij hen stimuleren om inclusief personeelsbeleid te voeren. De bevindingen van Merken Versterken Onderzocht is hoe de verbinding tussen het vmbo en mbo en het bedrijfsleven in de regio Haaglanden verbeterd kan worden, met als doel meer stageplekken. Merken Versterken constateert dat er veel passie en betrokkenheid bij onderwijsinstellingen en stagecoördinatoren is. Tegelijkertijd constateert dit bureau dat de belevingswerelden van het onderwijs en ondernemers sterk uiteenlopen, met name op het gebied van dienstverlening en communicatie. Onderwijsinstellingen vinden dat zij effectief communiceren. Dat beeld hebben ondernemers vaak niet. Ondernemers zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden. Merken Versterken stelt vast dat slechts een deel van de Haagse ondernemers actief wordt benaderd door onderwijsinstellingen voor stages. Op dit gebied liggen nog veel kansen. Merken Versterken doet enkele concrete aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld samen een database met potentiële stageverlenende bedrijven ontwikkelen, samen communicatiematerialen maken en meer eenduidigheid brengen in de werkwijze voor matching van stageplekken en jongere. Uit de aanbevelingen van Merken Versterken distilleren wij twee hoofdlijnen. 1. Maak het ondernemers makkelijker. Met goede, overzichtelijke en makkelijk vindbare informatie en met eenduidige werkwijzen is de drempel voor bedrijven om een stageplek aan te bieden lager. 2. Verbeter de communicatie tussen onderwijs en ondernemers. De belevingswerelden van onderwijs en ondernemers zijn zodanig verschillend dat een professioneel uitgewerkte communicatiestrategie nodig is om de achtereenvolgende stappen in de matching van vraag naar en aanbod van stages met succes te doorlopen. Dat is nodig om elkaar te begrijpen en elkaar te verleiden. De agenda voor de komende periode Op grond van de conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken gaan we de komende tijd in gesprek met betrokken partners in de stad en regio. Op deze wijze zetten we wel stappen in de aanpak voor de komende jaren, zonder dat we vooruitlopen op de besluitvorming van het volgend college. Er zijn nog volop verbeteringen mogelijk om het matchen van vraag en aanbod te verbeteren. Het beschikbaar zijn van stageplekken voor jongeren in het beroepsonderwijs, zowel tijdig als op kwalitatief passend niveau, is daarbij het hoofddoel.

5 BOW/ Wij zijn van mening dat de hoofdlijnen uit de onderzoeken zich uitstekend lenen voor gesprekken met de regiogemeenten, het beroepsonderwijs en de werkgevers in de Haagse regio over verbeteringen. Resumerend: - gestructureerde afstemming op regionale schaal, met duidelijke doelen en opbrengsten; - gedeelde en goede informatie over stages in de Haagse regio; - een aanpak die de stagesituatie van de jongere als vertrekpunt neemt; - een aanpak die dienstverlenend naar werkgevers is; - het werken aan het voorkomen van bewuste of onbewuste uitsluiting op de arbeidsmarkt in relatie tot stages; - een aanpak die de communicatie tussen beide belevingswerelden versterkt. Wat ons betreft zijn onderwijs en werkgevers aan zet. Zij zijn degenen die van stagebeleid een succes kunnen maken. Zo spoedig mogelijk zullen gesprekken met onderwijs en werkgevers starten. Ook jongeren zullen aan het woord komen, om hun ideeën voor het verbeteren van de matching te vernemen en ideeën van anderen bij hen te toetsen. De gemeente Den Haag kan nieuwe initiatieven naar vermogen actief ondersteunen, daar waar dat nodig is. De extra middelen die dankzij het amendement van de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in november 2013 zijn vrijgemaakt voor de aanpak van de stageproblematiek in bepaalde delen van de stad (amendement A1 Stagestart op programmabegroting , RIS ), kunnen hierbij worden ingezet. In het najaar van 2014 zullen de portefeuillehouders Onderwijs en Economie rapporteren over de vorderingen in de vorenstaande gesprekken. Op dat moment zal ook worden gerapporteerd over de stand van zaken van het amendement. Voorts zal gerapporteerd worden over de gevolgen van de grote bezuinigingen op de kenniscentra, die zoals bekend een voorname rol spelen in het aanbod van stageplekken. Met vriendelijke groet, De wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Ingrid van Engelshoven De wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN

ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN - eindrapport - Y. Bleeker MSc Drs. J. Brekelmans Dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 7 februari 2014 Regioplan publicatienr. 13221 Regioplan

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu sv 2010.089 RIS 172200 Regnr. BOW/2010.212 Den Haag, 25 mei 2010 Inzake: stageplekken jongeren De gemeenteraad

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN

ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN ADVIES STAGEPROBLEMATIEK HAAGLANDEN - eindrapport - Y. Bleeker MSc Drs. J. Brekelmans Dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 8 februari 2014 Regioplan publicatienr. 13221 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid In negen stappen meer jongeren op een leerbaan Stappenplan voor effectieve samenwerking om meer jongeren aan een leerbaan te helpen Elk jaar moeten vele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 300 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG..

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

SOB SOB SOB SOB SOB SOB. Den Haag Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg. Den Haag Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek. Den Haag Centrum. Rijswijk.

SOB SOB SOB SOB SOB SOB. Den Haag Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg. Den Haag Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek. Den Haag Centrum. Rijswijk. Den Haag Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg Den Haag Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek Den Haag Centrum Rijswijk Zoetermeerse Stagekalender 2013-2014 Delft Zoetermeer Stedelijk College v. Doornenplantsoen

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. staatssecretaris B.J. Bruins Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/06/64323 070-3334740 Onderwerp Datum Contactpersoon

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Uitgaven van bedrijven aan beroepspraktijkvorming sinds 1995 verdrievoudigd Uitgaven bpv vooral aan mbo ers De totale uitgaven in 211 van leerbedrijven aan beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer ZOR4O6O Inboeknummer robstor46z Dossiernummer o44.6o4 z november zoro Raadsinformatiebrief Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven Inleiding In juli 2009 is

Nadere informatie

Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid

Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid In Amsterdam is de jeugdwerkloosheid hoog. Te hoog. Twintig procent van de jongeren heeft geen baan of volgt geen opleiding. Steeds meer jongeren zitten thuis. Zij verruilden

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

ADVIESRAAD PARTICIPATIE EN INTEGRATIE / ADVIES STAGEPLAATSEN ALLOCHTONE JONGEREN

ADVIESRAAD PARTICIPATIE EN INTEGRATIE / ADVIES STAGEPLAATSEN ALLOCHTONE JONGEREN ADVIESRAAD PARTICIPATIE EN INTEGRATIE / ADVIES STAGEPLAATSEN ALLOCHTONE JONGEREN 15 juli 2011 INLEIDING Bij een deel van de allochtone leerlingen in het voortgezet (beroeps)onderwijs, bij hun ouders en

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt a. Regelgeving Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn in Nederland verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer R.K. Ramnewash. sv 2010.335 RIS 175262 Regnr. BOW/2010.572 Den Haag, 26 oktober 2010

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer R.K. Ramnewash. sv 2010.335 RIS 175262 Regnr. BOW/2010.572 Den Haag, 26 oktober 2010 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer R.K. Ramnewash sv 2010.335 RIS 175262 Regnr. BOW/2010.572 Den Haag, 26 oktober 2010 Inzake: tekorten stageplekken De gemeenteraad

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Opleiden in de beroepspraktijk Appendix Sector Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector

Opleiden in de beroepspraktijk Appendix Sector Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector Opleiden in de beroepspraktijk Appendix Sector Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries Amsterdam/oktober

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

Opleiden in de beroepspraktijk Appendix Sector Hoveniers en Groenvoorzieners

Opleiden in de beroepspraktijk Appendix Sector Hoveniers en Groenvoorzieners Opleiden in de beroepspraktijk Appendix Sector Hoveniers en Groenvoorzieners drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries Amsterdam/oktober 2006 603/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2016

Preventieproject De Overstap 2016 Preventieproject De Overstap 2016 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652, 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren De Overstap

Nadere informatie

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31 Programmabegroting 10 1 Bestuur en dienstverlening 39.079-10.327 38.801-11.471 39.561-11.551 39.612-11.560 39.139-11.290 28.751 27.329 28.009 28.051 27.848-2.999-24 28.725

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl. Kiezen?

Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl. Kiezen? Zwartewaterallee 10. 8031 DX Zwolle. T 038 454 69 44. info@cibap.nl Kiezen? Kiezen is een werkwoord Vanavond Wat is er te kiezen? Wat is van belang bij het maken van de keuze? Aanmelding Open dagen Havo

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

20 15-16 6. Nieuwegein. Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder: M.C. Stekelenburg

20 15-16 6. Nieuwegein. Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder: M.C. Stekelenburg Nieuwegein 20 15-16 6 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 29-03-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Afdeling: Griffie Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 4

Informatieboekje leerjaar 4 2016-2017 Informatieboekje leerjaar 4 Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Verschillende niveaus op het mbo... 3 Verschillende soorten scholen in het mbo... 4 Verschillende niveaus

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Wat kun je na deze opleiding? Hoe leer je?

Wat kun je na deze opleiding? Hoe leer je? ASSISTENT VERKOOP/RETAIL Als assistent verkoop/retail begroet je klanten, wijst ze de weg in de winkel en je beantwoordt eventuele vragen. Ook pak je het gekochte artikel in of legt bestellingen klaar.

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Henk Kremer

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Henk Kremer Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Henk Kremer Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 1. Aanleiding 2. Constatering 3. Doelgroep 4. Perspectief 5. Knelpunten oplossen en beperken 6. Onderwijs-arbeidsmarkt:

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling augustus 2007 Meer leerbedrijven nodig om de toekomstige

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector Samenvatting Rotterdam, April 2013 Karel Kans Ruud van der Aa Inhoudsopgave Aanleiding en doel onderzoek Uitkomsten van het onderzoek Wat weten de commissies te

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3224. OOI Inboeknummer ogbstor436 Dossiernummer 93I.402 z8 juli zoog Raads inforrnatiebrief Betreft Stagebeleid gemeente Eindhoven. Inleiding Stages is een politiek

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie