Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid"

Transcriptie

1 MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

2

3 In negen stappen meer jongeren op een leerbaan Stappenplan voor effectieve samenwerking om meer jongeren aan een leerbaan te helpen Elk jaar moeten vele duizenden jongeren op zoek naar een leerbaan ook wel beroepspraktijkvormingsplaats of BPV-plaats genoemd om hun MBO-opleiding te kunnen volgen. Het grootste gedeelte van hen vindt die BPV-plaats, maar 20% van de jongeren slaagt daar niet zelfstandig in. Geen BPV-plaats betekent in veel gevallen: geen inschrijving bij het Regionale Opleidingencentrum (ROC) en dus geen opleiding. Om zoveel mogelijk jongeren te helpen bij het vinden van een leerbaan, hebben de Taskforce Jeugdwerkloosheid en het MKB leerbanenplan in het najaar van 2005 in zes regio s (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Flevoland, Rotterdam en De Vallei) een pilotproject uitgevoerd. Over de resultaten leest u meer in bijlage 1. Bij het overleg waren de volgende partijen en functionarissen betrokken: Centrum voor Werk en Inkomen: Jongerenadviseur/medewerker vacatureteam Regionaal Opleidingencentrum: BPV-coördinator Regionaal Meld- en Coördinatiepunt: RMC-consulent Kenniscentra Beroepsonderwijs bedrijfsleven: Opleidingsadviseur Gemeentelijke dienst Sociale Zaken: Consulent (niet bij alle pilots) De ervaringen in de pilots hebben we in een stappenplan verwerkt. Aan de hand van het stappenplan kan regionale samenwerking voor het vinden van passende leerbanen worden opgezet of verder geïntensiveerd. Met dit stappenplan pretenderen we niet volledig te zijn. Als u tips, opmerkingen of aanvullende adviezen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Daarmee kunnen we de samenwerking effectiever maken, waardoor nog meer jongeren een leerbaan vinden en een beroepsopleiding kunnen volgen. Taskforce Jeugdwerkloosheid MKB leerbanenplan Maart

4

5 Stappenplan Stap 1: Voorbereidend overleg voor een startbijeenkomst (maart/april) De BPV-coördinator van het ROC neemt in maart/april het initiatief voor een voorbereidend overleg. Natuurlijk kan ook één van de andere partijen dit doen. In dit overleg worden afspraken gemaakt over: 1. datum (april/mei) en locatie van de startbijeenkomst; 2. wie van welke organisatie (CWI, ROC, RMC, dienst Sociale Zaken van de gemeente en Kenniscentra) voor het samenwerkingsoverleg wordt uitgenodigd; 3. het opstellen en versturen/mailen van de uitnodigingen; 4. wie de voorzitter is op de eerste bijeenkomst. Het voorbereidend overleg is ook bedoeld om te inventariseren of de voorwaarden aanwezig zijn om jongeren ook werkelijk op weg te helpen. Maak over de volgende voorwaarden duidelijke afspraken: mogelijkheid tot flexibele instroom bij betrokken ROC s; inschrijving bij het ROC zonder leerbaan; openingstijden van het ROC tijdens de zomervakantie en contactpersoon. Betrek VMBO-scholen zoveel mogelijk bij dit proces (bijvoorbeeld via een vertegenwoordiger van het platform VMBO s). Lukt het niet om alle partijen meteen te betrekken, begin dan met een beperkt aantal. Stap 2: Startbijeenkomst april/mei Tijdens de startbijeenkomst worden afspraken gemaakt over: 1. wie de volgende bijeenkomsten voorbereidt en wie de voorzittersrol op zich neemt; 2. wie de besluitenlijst van de bijeenkomsten maakt en verzendt; 3. welke acties door wie worden uitgevoerd; 4. een definitieve planning m.b.t. de acties en vervolgbijeenkomsten. Benoem een projectleider. Die is verantwoordelijk voor het doorlopen van alle stappen en voor regelmatig overleg. 5

6 Stap 3: Bepaal op basis van beschikbare regionale arbeidsinformatie hoeveel leerbanen er per sector in een bepaald studiejaar nodig zijn. Alle betrokken partijen bij dit overleg moeten de beschikbare regionale arbeidsmarktinformatie voorafgaand aan het volgende overleg in hun bezit hebben. Tijdens het overleg vormt deze informatie de basis om te bepalen hoeveel leerbanen er per sector nodig zijn en kan worden bepaald welke opleidingen gaan starten bij het ROC. Hiervoor moeten dus, voorafgaand aan het overleg, de opleidingsadviseurs/ contactpersonen van de Kenniscentra worden benaderd, zodat de benodigde regionale arbeidsmarktinformatie tijdig beschikbaar komt. De Kenniscentra stellen deze informatie jaarlijks op. Leg het verzamelen van regionale arbeidsmarktinformatie bij de kenniscentra in handen van de projectleider. Benader in eerste instantie de voor uw regio meest relevante kenniscentra. ROC s maken inzichtelijk welke opleiding nog voldoende ruimte hebben voor inschrijvingen. Stap 4: Opstellen overzicht jongeren die een leerbaan zoeken ROC, CWI, RMC en zo mogelijk ook de VMBO-scholen zorgen voor een overzicht van de bij hen bekende jongeren die een leerbaan zoeken. Van deze lijsten wordt één gezamenlijk overzicht gemaakt. Dubbelingen, omdat jongeren op meer lijsten voorkomen, wordt hiermee voorkomen. Vervolgens worden de jongeren per sector gesorteerd. Een voorbeeld van de gegevens van de jongeren die in de pilots zijn bijgehouden, is opgenomen in bijlage 2, overzicht 2. Maak iemand verantwoordelijk voor het overzicht met jongeren die een leerbaan zoeken. Zorg voor een registratiesysteem of sluit aan bij een bestaand systeem om de stand van zaken bij te kunnen houden. Spreek een datum af waarop het overzicht gereed is. 6

7 Stap 5: Oproepen jongeren zich in te schrijven bij het ROC. De jongeren die zich nog niet hebben ingeschreven bij het ROC krijgen een uitnodiging dit alsnog te doen. Elke partij nodigt de hen bekende jongeren daartoe uit. Jongeren die nergens geregistreerd staan, worden via een regionale communicatiecampagne opgeroepen zich te melden. Roep jongeren via advertenties, de kabelkrant, persberichten voor lokale media, op zich te melden. Stap 6: Opstellen overzicht beschikbare leerbanen CWI, ROC en Kenniscentra zorgen voor een overzicht van de beschikbare leerbanen die bij hen bekend zijn. Ook deze worden op één lijst verzameld en per sector gesorteerd (dubbelingen worden eruit gehaald). Maak iemand verantwoordelijk voor het ordenen van het overzicht met leerbanen. Zorg er voor dat dit leerbaanoverzicht op dezelfde datum gereed is als het jongerenoverzicht. Stap 7: Bepalen overschotten/tekorten en vervolgacties Het leerbaanoverzicht wordt naast het jongerenoverzicht gelegd, zodat conclusies kunnen worden getrokken over eventuele tekorten en/of overschotten van leerbanen. In de sectoren waar onvoldoende leerbanen zijn, moeten extra leerbanen worden geworven. Vervolgacties: 1. Werven extra leerbanen door de Kenniscentra, CWI en ROC; 2. Kenniscentra moeten bedrijven die vacatures hebben, maar nog niet erkend zijn als leerbedrijf, snel accrediteren. Kenniscentra kunnen een voorlopige accreditatie binnen een week verzorgen; 3. Jongeren moeten worden gestimuleerd opleidingen te kiezen in richtingen waarin een overschot aan leerbanen bestaat (zie stap 8). Betrek werkgeversverenigingen bij het werven van leerbanen. 7

8 Stap 8: Matchen Het ROC, de dienst Sociale Zaken van de gemeente en CWI nodigen alle jongeren uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of: 1. de jongere direct op een leerbaan kan worden geplaatst ( gematcht ); 2. de jongere extra begeleiding nodig heeft voordat hij in de opleiding kan instromen. Als extra begeleiding nodig is, wordt met deze jongere een traject uitgezet. Indien nodig maken ROC, dienst Sociale Zaken of CWI daartoe afspraken met andere opleidingsinstituten of reïntegratiebedrijven; 3. de jongere een beroep heeft gekozen waar geen vraag naar is. Deze jongere wordt gestimuleerd een beroep te kiezen waar wel vraag naar is. Maak iemand verantwoordelijk voor het monitoren van de matchingsinspanningen. Stap 9: Evaluatie Leg aan het eind van het schooljaar de resultaten kwalitatief en kwantitatief vast. Maak afspraken voor verbeteringen, een plan van aanpak en een planning voor het nieuwe schooljaar. 8

9 Bijlage 1: Resultaten pilots Resultaten pilots: Hieronder worden de resultaten van de zes pilots kort beschreven: 1. Resultaten kwantitatief 2. Resultaten kwalitatief 3. Knelpunten en aanbevelingen Resultaten kwantitatief Bij de pilots bestaat de indruk dat door de samenwerking meer jongeren aan een leerbaan zijn geholpen. Het bleek echter lastig harde cijfers boven tafel te krijgen, vooral in de grote gemeenten. Om de effectiviteit van de samenwerking met betrekking tot het vinden van een leerwerkplek te kunnen meten, is het volgende van belang: Leg het aantal jongeren vast dat, op een van te voren vastgestelde datum, nog een leerbaan zoekt; Leg het aantal jongeren vast dat door de samenwerking na die datum een leerbaan heeft gevonden; Stel een einddatum vast. Resultaten kwalitatief In Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Flevoland, Rotterdam en De Vallei is de samenwerking in de pilots tussen de verschillende partijen gestart en, waar al sprake was van samenwerking, geïntensiveerd. Partijen zijn tevreden over de samenwerking en willen zij die in de toekomst voortzetten. Door de samenwerking kregen partijen inzicht in welke sectoren, welke jongeren een leerbaan zochten. Daardoor konden partijen gericht leerbanen zoeken. De samenwerking had ook tot gevolg dat er efficiënter gewerkt kon worden: iedere partij nam een aantal jongeren voor zijn rekening, het kwam niet meer voor dat twee partijen zich met dezelfde jongere bezighielden. Vacatures bekend bij kenniscentra, CWI en ROC konden zo sneller worden ingevuld. Knelpunten en aanbevelingen Tijdens de samenwerking in de pilots zijn zes knelpunten geconstateerd die om een structurele aanpak vragen. Deze knelpunten (bijlage 2, overzicht 1), inclusief de nog te formuleren aanbevelingen, worden op korte termijn voorgelegd aan de Minister van OCW. We houden u via onze website op de hoogte. De overige knelpunten en bijbehorende aanbevelingen treft u ook aan in bijlage 2 (overzicht 2). Het is aan te bevelen in het overleg aandacht te schenken aan, en afspraken te maken over deze knelpunten. 9

10 Bijlage 2: Knelpunten Knelpunten die worden voorgelegd aan de minister van OCW voor een structurele oplossing. Knelpunt 1: Werven leerbanen Er is geen totaal overzicht van de jaarlijks benodigde en beschikbare BPV-plaatsen. Hierdoor is onbekend in welke sectoren eventuele tekorten/overschotten zich jaarlijks (zullen) voordoen. Dit komt volgens betrokken partijen omdat niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de werving van voldoende BPV-plaatsen: de ROC s of de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB s). In artikel lid 2 van de WEB is opgenomen dat landelijke organen (de kenniscentra) zo veel mogelijk zorgdragen voor de beschikbaarheid van een toereikend aantal bedrijven en organisaties van voldoende kwaliteit om de beroepspraktijkvorming te verzorgen. De Taskforce Jeugdwerkloosheid pleit voor een heldere omschrijving. Knelpunt 2: Begeleiding en Matchen/Werven leerbanen Volgens betrokken partijen is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het begeleiden van jongeren bij het vinden (incl. matchen) van een passende BPV-plaats. Hierdoor moeten jongeren veelal zelf een leerbaan zoeken. De meeste jongeren lukt het zelf een BPV-plaats te vinden, echter bij 20% van de jongeren lukt dit niet (vooral niveau 1 en 2). Jongeren die op 1 oktober nog steeds geen leerbaan hebben gevonden, worden vaak niet voor een BBL-traject ingeschreven bij het ROC. Deze jongeren zoeken vervolgens een baantje via een uitzendbureau of voorzien op een andere wijze in hun onderhoud en zijn vaak niet meer geïnteresseerd in scholing. Iemand moet deze groep jongeren helpen. Dit is niet in de WEB vastgelegd. Begeleiding van de groep jongeren die niet zelf een BPV-plaats kunnen vinden, is temeer noodzakelijk daar het vaak gaat om: jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (inhoudelijk/sociaal) die eerst een voorbereidend traject moeten doorlopen, voordat zij op een BPV-plaats te werk gesteld kunnen worden; jongeren die gekozen hebben voor een beroep (opleiding) waar geen vraag naar is, worden vaak niet of slecht begeleid bij het maken van een andere beroepskeuze. Met betrekking tot de begeleiding van jongeren is in de WEB het volgende geregeld: In artikel lid 4 van de WEB is opgenomen dat de opleidingen kunnen worden uitgebreid met voorbereidende en ondersteunende activiteiten ter bevordering van de instroom en het gunstig voltooien van de opleiding. MBO s hebben dus de mogelijkheid inhoud te geven aan de begeleiding. Dit is blijkbaar te vrijblijvend. In artikel is opgenomen dat als er sprake is van een praktijkovereenkomst en de praktijkplaats niet of niet volledig beschikbaar is, de begeleiding te kort schiet of ontbreekt, het bedrijf of de organisatie niet langer beschikt over een accreditatie, het betrokken landelijk orgaan een toereikende vervangende voorziening beschikbaar moet stellen. In dit geval zijn de kenniscentra dus verantwoordelijk voor het vinden van een andere leerwerkplek. 10

11 Het is zinvol om snel de begeleiding en matching van jongeren duidelijk te beleggen, zodat komend schooljaar één partij kan worden aangesproken op deze taak. Uitstel kan ertoe leiden dat regionale partijen eigen afspraken gaan maken, die niet overeenkomen met latere landelijke afspraken. Zo hebben inmiddels de partijen van een aantal pilots ervoor gekozen de begeleiding en matching neer te leggen bij het CWI. Alle vacatures voor BPV-plaatsen worden in dit geval ook bij het CWI gemeld. Knelpunt 3: Flexibele instroom bij het ROC Volgens de huidige wet en regelgeving is flexibele instroom mogelijk, maar wordt die mogelijkheid niet door iedere ROC aangeboden. Hierdoor komt het voor dat jongeren, die tussentijds willen instromen, moeten wachten tot het volgende studiejaar voordat ze kunnen beginnen met de opleiding. Vaak haken deze jongeren dan af en willen ze niet meer naar school. In Amsterdam hebben partijen ten behoeven van de flexibele instroom de intentieverklaring Offensief leren & werken Amsterdam getekend. Dit betekent dat de gemeente Amsterdam en de beide ROC s gedurende het hele jaar flexibele instroom mogelijk maken, o.a. door: het invoeren van meerdere instroommomenten voor reguliere trajecten op de ROC s, het organiseren van opvangklassen naast de instroommomenten op ROC s, het aanbieden van maatwerkcursussen (oriëntatie/schakelen en socialiseren) op de ROC s, het aanbieden van hulp door de gemeente Amsterdam als het gaat om het vinden stageplekken. De Staatssecretaris van OCW en de Taskforce Jeugdwerkloosheid hopen dat dit initiatief door andere gemeenten wordt overgenomen. Knelpunt 4: Opleidingen schrappen Het komt voor dat als er voor een opleiding te weinig leerlingen zijn, ROC s pas laat in september of zelfs oktober de desbetreffende leerlingen laten weten, dat de gekozen opleiding niet doorgaat. Deze leerlingen moeten dan in oktober nog dezelfde opleiding bij een andere ROC of een andere opleiding bij dezelfde ROC zien te vinden. Door de late melding, komen jongeren in de problemen (weinig tijd om na te denken over andere keuze, soms zijn opleidingen die ze willen volgen al vol). Soms doet het probleem van geringe inschrijving voor een bepaalde opleiding zich voor bij verschillende ROC s. Er is dan geen overleg om gezamenlijk dit probleem op te pakken. Knelpunt 5: Voorkeur Beroepsopleidende Leerweg (BOL) bij werkgevers In het samenwerkingsoverleg gaven de partners vaak aan dat werkgevers liever stages (BOL) aanbieden, dan leerbanen (BBL). De argumentatie is veelal dat werkgevers vinden dat zij goedkoper uit zijn met een stagiair (BOL). Dit werkt mee aan het tekort aan BBL-plekken. Daarnaast werd duidelijk dat werkgevers behoefte hebben aan meer informatie over financiële voordelen met betrekking tot BOL en BBL. 11

12 Knelpunt 6: Melden Voortijdig Schoolverlaters In de WEB (Artikel 8.1.8) ligt vast dat ROC s niet-leerplichtige jongeren, die geen startkwalificatie hebben en jonger zijn dan 23 jaar, na 30 dagen verzuim, onverwijld (dadelijk) bij de woongemeente dienen te melden. Scholen geven de melding echter vaak later (soms wel een jaar) door aan de woongemeente en/of de woongemeente meldt de betreffende jongeren niet onmiddellijk bij het RMC. Een van de oorzaken is dat scholen geen actuele registratie van absentie bijhouden. Hierdoor worden RMC s vaak laat op de hoogte gesteld van vroegtijdig schoolverlaters en worden deze jongeren niet tijdig begeleid. Deze jongeren zijn dan moeilijk of niet meer te motiveren alsnog onderwijs te gaan volgen. Een ander knelpunt is dat soms bij de melding aan het RMC niet wordt vermeld of de jongere in het bezit is van een startkwalificatie. Hierdoor worden deze jongeren ten onrechte door het RMC benaderd. Dit kost veel verloren energie en tijd. 12

13 Knelpunten en aanbevelingen om mee te nemen in het regionale overleg. Knelpunten In de regio s is te laat gestart met de samenwerking. Hierdoor kwamen acties te laat van de grond. Aanbevelingen Uiterlijk eind maart starten met het voorbereidende overleg. De startbijeenkomst uiterlijk in april/mei. Er ontbreekt een eenduidig registratiesysteem van jongeren die een leerbaan zoeken en beschikbare leerbanen per sector. Hierdoor is lastig overzicht te houden over: wie wel en wie nog geen leerbaan heeft, wie de overstap naar een BOL-traject heeft gemaakt en wie in een voorbereidend traject is terecht gekomen. Zet een eenduidig registratiesysteem op, uitgaande van de bestaande systemen en zorg ervoor dat de registratie up-to-date wordt gehouden. Per jongere kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd: Persoonsgegevens: NAW gegevens, Leeftijd, Geslacht en adres. Opleiding: Naam afgeronde opleiding, leerweg/nivo; Naam huidige opleiding, leerweg/nivo, naam school; Naam toekomstige opleiding, nivo, naam school. Gezocht Leerbaan of stage; In welke sector; Bijbehorend Kenniscentrum. Jongeren houden over het algemeen vast aan hun opleidingskeuze. Hen ompraten naar een andere opleiding is lastig. De optie om jongeren te verplichten een opleiding te volgen heeft vaak ongemotiveerde jongeren tot gevolg. Zoals bekend vallen die vaak alsnog uit. Probeer dit aantal zo klein mogelijk houden door tijdig beroepskeuze voorlichting te geven op het VMBO, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte op de arbeidsmarkt in de toekomst. 13

14

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. staatssecretaris B.J. Bruins Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/06/64323 070-3334740 Onderwerp Datum Contactpersoon

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Route 35 Zomeractie 2013

Route 35 Zomeractie 2013 Route 35 Zomeractie 2013 Document zomer actie 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving en doel activiteit blz. 3 2. Overzicht planning zomeractie 2013 blz. 4 3. Programma blz. 5 4. Bijlagen: - Bijlage

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Grijp de kansen! Handreiking maatwerkcursussen tegen jeugdwerkloosheid

Grijp de kansen! Handreiking maatwerkcursussen tegen jeugdwerkloosheid Grijp de kansen! Handreiking maatwerkcursussen tegen jeugdwerkloosheid 3 september 2004 Inleiding De verslechterde economische situatie heeft in een paar jaar tijd tot een sterk gestegen werkloosheid geleid.

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. mei 2006 augustus 2006

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. mei 2006 augustus 2006 Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid mei 2006 augustus 2006 Inhoudsopgave Resultaten Taskforce Jeugdwerkloosheid Meters maken: Vacatures werven en vervullen 3 15.000 jongeren extra op een jeugdbaan

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid. Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers

Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid. Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers Inhoudsopgave Onderzoeksopzet Resultaten Achtergrond ondervraagden Voortzetting producten en

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu sv 2010.089 RIS 172200 Regnr. BOW/2010.212 Den Haag, 25 mei 2010 Inzake: stageplekken jongeren De gemeenteraad

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. januari 2006 april 2006

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. januari 2006 april 2006 Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid januari 2006 april 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting belangrijkste resultaten 3 Resultaten 5 Meters maken : Vacatures werven en vervullen 5 15.000

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

: No-riskpolis jongeren tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie

: No-riskpolis jongeren tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie Vergadering 7 november 2006 agendapunt 10 Gemeenteraad Onderwerp : No-riskpolis jongeren tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie Raadsvoorstel : 130 B&W vergadering : 19 september 2006 Dienst / afdeling

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

RMC Regio: 0... Aantal geleverde namen met gegevens:.

RMC Regio: 0... Aantal geleverde namen met gegevens:. Conceptversie Handreiking Analyse Voortijdig schoolverlaters een jaar later, tussenstand 1 mei 2014 U ontvangt deze handreiking bij uw OCW/DUO-gegevenslevering Namen & Rugnummers voortijdig schoolverlaters

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN Zadkine Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider Logistiek supervisor

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van bestuur van mbo-instellingen Rij nstraat so Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/ RIS juni 2014 Wethouder van Onderwijs en Dienstverlening Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Ingrid van Engelshoven Henk Kool Gemeente Den Haag De voorzitter van de algemene raadscommissie BOW/2014.112

Nadere informatie

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1 Overgang VO naar MBO 2014-2015 het flankerend beleid en de zomeractie in een nieuw jasje In samenwerking met VO, MBO, Leerplicht, RMC Schooljaar 2014 2015 is de zomeractie dag op 26 augustus 2014 De lente

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche"

Scholingstraject Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland en Overijssel Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche" 28november 2016 Robert-Jan de Vries Regiomanager

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleiding verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Verkorte Kraamzorgopleiding...

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC s met specifieke inzet op mbo3 en 4 Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie.

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie