4.4 Financiering en treasury

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.4 Financiering en treasury"

Transcriptie

1 4.4 Financiering en treasury In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot een transparant geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), de financieringspositie, het kasbeheer en de informatievoorziening Algemeen Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met name rente- en kredietrisico s. De treasuryfunctie dient te opereren binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wet staan met name risicobeheersing en transparantie centraal. Het laatste komt tot uitdrukking in een verplicht statuut en voorgeschreven paragrafen in begroting en jaarrekening. Risicobeheersing richt zich vooral op rente- en kredietrisico s. De fido-bepalingen met betrekking tot renterisico s zijn er op gericht om portefeuilles zodanig in de tijd te spreiden dat te grote afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar wordt voorkomen. Aldus bevordert de Wet fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen en levert daarmee een bijdrage aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale kapitaalmarkt. Kredietrisico s worden beperkt door de eisen die de Wet fido stelt aan tegenpartijen en producten op de geld- en kapitaalmarkten. Tegenpartijen dienen over een minimale kredietwaardigheid te beschikken in de A-categorie, een internationaal erkende standaard. Financiële producten dienen de garantie te bevatten dat aan het einde van de looptijd de hoofdsom nog intact is. Nadat in 2006 een nieuw gemeentelijk Treasury Statuut is vastgesteld en een Treasury Comité in het leven is geroepen is in 2007 vorm gegeven aan een verdere professionalisering van de treasury- c.q. financieringsfunctie was het eerste jaar waarin aan de hand van een specifiek uitvoeringsprogramma (Treasury Jaarplan) werd gewerkt. Tevens is begin 2007 de personele capaciteit uitgebreid met een full-time cashmanager. Deze functie richt zich met name op het betalingsverkeer en saldobeheer. Tevens kon hiermee uitvoering worden gegeven aan de ambitie om een integrale gemeentelijke liquiditeitenplanning op te stellen. Met een dergelijke planning kunnen betere financierings- of beleggingsbeslissingen worden genomen, waarmee de gemeente geld kan verdienen. Andere belangrijke hoofdpunten binnen de uitvoering van het gemeentelijke treasurybeleid gedurende 2007 zijn: Het uitvoeren van een analyse op lopende beleggingen in obligatiefondsen. Op grond van de uitkomsten van deze analyse heeft een omvangrijke herbelegging plaatsgevonden, waarvan 30 miljoen op duurzame wijze is belegd. Het in opdracht van op de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden uitvoeren van geldmarkttransacties. In 2007 is uit hoofde hiervan voor ruim 0,5 miljard aan transacties gedaan. Zoals ook nadrukkelijk in het nieuwe statuut vastgelegd is de doelstelling van de gemeentelijke treasury- c.q. financieringsfunctie is dat deze uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet fido.

2 4.4.2 Risicobeheer De relevante treasuryrisico s worden in het algemeen onderscheiden in renterisico s, kredietrisico s, koersrisico s en valutarisico s. Binnen de Dordtse financieringssituatie zijn vooral de rente- en kredietrisico s relevant. Renterisico. Renterisico s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm). 1. Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet): Met de kasgeldlimiet geeft de Wet fido een richtlijn met welke grens nog verantwoord op korte termijn kan worden gefinancierd. De limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%). Voor Dordrecht bedroeg de kasgeldlimiet voor het jaar 2007 ruim 38 miljoen. Indien deze limiet met meer dan één kwartaal wordt overschreden dient de kortlopende schuld te worden omgezet (in fido-termen: geconsolideerd ) in een langlopende lening. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kasgeldlimiet voor Dordrecht over 2007 weergegeven, één en ander zoals ook per kwartaal aan de Provincie Zuid-Holland gerapporteerd. Tabel 1 Kasgeldlimiet ) Berekening kasgeldlimiet 2007: Begrotingstotaal (lasten) Wettelijk percentage 8,5% Kasgeldlimiet ) Kwartaalrapportages kasgeldlimiet 2007: 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2007 Gemiddelde vlottende schuld Gem. vlottende middelen Gem. overschot vlott.midd Kasgeldlimiet Ruimte onder kasgeldlimiet Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente Dordrecht gedurende 2007 een structureel overschot aan vlottende middelen heeft gehad (in fido-terminologie: ruimte onder de kasgeldlimiet ). De toets aan de kasgeldlimiet is vooral relevant indien, in tegenstelling tot de Dordtse situatie, sprake is van een schuldsituatie op de korte termijn. Mede vanwege de omvangrijke maandelijkse bijdragen aan de Drechtsteden zal deze ruimte snel afnemen waardoor op termijn de noodzaak zal ontstaan om financiering op te nemen. 2. Renterisico vaste schuld (renterisiconorm): Met de renterisiconorm biedt de Wet fido een richtsnoer om rente-aanpassingen van financieringen en beleggingen goed in de tijd te spreiden. De Wet fido bepaalt dat in één jaar niet meer dan 20% van het uitstaande bedrag aan rente-aanpassing onderhevig mag zijn. Hiermee wordt een zodanige spreiding van lange leningen- en beleggingsportefeuilles bevorderd dat geen overmatige afhankelijkheid ontstaat van het renteniveau in één bepaald jaar.

3 In het navolgende schema wordt het renterisico over 2007 weergegeven: Tabel 2 Renterisiconorm 2007 Omschrijving Bedrag BEPALING RENTERISICO: 1a Renteherziening vaste schuld OG (opgenomen) 0 1b Renteherziening vaste schuld UG (uitgezet) 0 2 Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b) 0 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 3b Nieuw verstrekte langlopende geldleningen 12 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) -12 CALCULATIE RENTERISICONORM: 8 Stand vaste schuld per 1 januari Wettelijk percentage 20% 10 Renterisiconorm (8 * 9) / TOETS RENTERISICONORM: 10 Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7) In 2007 zijn er geen renteaanpassingen geweest binnen de opgenomen- en uitgezette leningenportefeuilles. Er zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Daarnaast is er voor een zeer beperkt bedrag een lening verstrekt. Al met al opereerde Dordrecht in 2007 binnen de grenzen van de renterisiconorm. Kredietrisico. Kredietrisico s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (borgstellingen). Dit laatste kan worden omschreven als een indirect kredietrisico. 3. Kredietrisico op leningen en beleggingen: Door de gemeente Dordrecht zijn uit hoofde van haar publieke taak leningen (door)verstrekt en beleggingen gerealiseerd. Naast eventuele deelnemingen staan deze zaken staan onder de noemer financiële activa op de balans. De totale boekwaarde aan financiële activa van de gemeente Dordrecht bedroeg per eind ,3 miljoen en kan als volgt worden gespecificeerd:

4 Tabel 3 Specificatie financiële activa gemeente Dordrecht Omschrijving Deelnemingen (met een niet-speculatief karakter) Overige uitzettingen Boekwaarde per 31-dec Opmerking Betreft aandelen NV Eneco, BV Gemeenschappelijk Bezit Evides, Netwerk NV, Bank Nederlandse Gemeenten, Waterbus, High Speed Ferry, ROM-D en GEM De Hoven BV (Door)verstrekte leningen en beleggingen. Zie tabel 4. TOTAAL Bovenstaand totaalbedrag per eind 2007 betekent een afname van circa 24 miljoen ten opzichte van Een nadere specificatie hiervan is te vinden in tabel 8 bij paragraaf De in voorgaande tabel benoemde overige uitzettingen kunnen als volgt naar risicocategorie worden uitgesplitst: Tabel 4 Specificatie overige uitzettingen naar risicocategorie Risicogroep Boekwaarde per 31-dec-2007 Perc. van totaal Gemeenten/provincies 0 0,0% Overheidsbanken 0 0,0% Woningcorporaties met garantie WSW ,0% Semi overheidsinstellingen 0 0,0% Financiële instellingen (kredietkwaliteit A en hoger) ,2% Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut ,8% Niet-toegestane instellingen volgens treasurystatuut 0 0, 0% TOTAAL ,0% 4. Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen): Binnen de gemeente zijn een aantal organisaties, instellingen of verenigingen actief die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. In sommige gevallen kan dit met zich meebrengen dat de gemeente borg staat voor geldleningen die door dergelijke instellingen is opgenomen ter financiering van hun activiteiten. Bij borgstellingen kunnen de volgende twee hoofdvormen worden onderscheiden: Directe borgstelling op basis van een collegebesluit; Achtervangpositie in een waarborgfonds (indirecte borgstelling). De positie van gemeenten en/of Rijk in achtervang dient vooral de zekerheidsstructuur van een betreffend fonds. Hierdoor zijn geldgevers bereid tegen gunstiger condities (lees: minimale risico-opslag) leningen te verstrekken aan de aangesloten instellingen. Het aan deze borgstellingsvorm verbonden risicoprofiel is zeer beperkt.

5 Tabel 5 Stand borgstellingen per 31 december 2007 Bedragen * 1 miljoen Vorm Bedrag Directe borgstellingen 118,1 Achtervang (i.c. Waarborgfonds Sociale Woningbouw) 285,5 TOTAAL per 31 december ,6 Ten opzichte van de stand per eind 2006 is het bedrag aan directe borgstellingen per saldo afgenomen met circa 8 miljoen. Deze afname gedurende 2007 is vooral het gevolg van reguliere aflossingen. Het totaalbedrag aan leningen van in Dordrecht actieve woningcorporaties dat per eind 2007 door het WSW geborgd was betrof ruim 571 miljoen. Omdat gemeenten en Rijk elk voor 50% in de achtervang zitten betekent dit voor de gemeente ruim 285 miljoen. De huidige achtervang van de gemeente loopt tot 1 januari Voor verdere specificatie mag worden verwezen naar de Staat van Gewaarborgde geldleningen op de CD-ROM Financieringspositie Financiering activa. De activa van de gemeente Dordrecht waren per begin 2007 als volgt gefinancierd: Tabel 6 Financieringspositie per Bedragen * 1 miljoen Omschrijving Bedrag per Vindplaats Totale boekwaarde investeringen 631,9 Staat van activa Vaste financieringsmiddelen: Reserves 499,5 St. v. Reserves Voorzieningen 77,3 St. v. Voorzieningen Langlopende leningen 42,6 St. v. Geldleningen 619,3 Financieringstekort 12,5- Rente-omslag. De gemeente Dordrecht hanteert, zoals de meeste gemeenten, het principe van concernfinanciering. Dit betekent dat rentelasten op een indirecte wijze aan activa worden toegerekend. Voor deze toerekening wordt de renteomslagmethodiek toegepast. Door middel van deze methodiek wordt aan activa de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en/of eigen middelen waarmee zij zijn gefinancierd. Conform de begroting bedroeg het voor 2007 vastgestelde renteomslagpercentage 4%. Op reserves werd in ,5% bijgeschreven als inflatiecorrectie. De renteomslagberekening over 2007 leidde tot een storting van 7,1 miljoen in de Rentereserve. Daarnaast is conform de begroting ,9 miljoen aan de Rentereserve onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht. Van deze 3,9 miljoen is 2,0 miljoen conform de begroting toegevoegd aan de Algemene Reserve. Vooral als gevolg van de relatief lage inflatiecorrectie op reserves èn de gerealiseerde boekwinst van de verkoop van de obligatiefondsen (zie hieronder bij het kopje

6 Uitzettingen) vertoonde de Rentereserve per 31 december 2007 een saldo van 11,4 miljoen. Gezien het feit dat deze reserve geplafonneerd is op een niveau van 5 miljoen is aanvullend 6,4 miljoen afgeroomd en ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor wat betreft de specificatie van de rentekosten en baten wordt verwezen naar de Berekening Rente-omslag op de CD-ROM. Leningenportefeuille (opgenomen/og). Er zijn gedurende 2007 geen nieuwe leningen opgenomen. Tabel 7 Mutaties OG-leningenportefeuille gedurende 2007 Bedrag Gemidd. rente Stand per 1 januari ,97% Nieuwe leningen 0 - Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen 0 - Rente-aanpassing (oud percentage) 0 - Rente-aanpassing (nieuw percentage) 0 - TOTAAL per 31 december ,77% Gelet op het beeld dat voortkomt uit de liquiditeitenplanning is te verwachten dat de gemeente Dordrecht in 2008 weer op de kapitaalmarkt actief zal worden om langlopende financiering op te nemen. Uitzettingen (leningen UG, beleggingen) In 2007 is een lening verstrekt aan de Dordtse Manege ten bedrage van Dit betreft een 5-jarige lening die middels maandannuïteiten wordt afgelost. Op de verstrekte leningen is gedurende miljoen afgelost, waarvan 3,6 miljoen door woningcorporaties. Stichting De Biesbosch heeft in 2007 de restschuld op haar lening, 1,3 miljoen, vervroegd afgelost. Binnen de beleggingsportefeuille van de gemeente Dordrecht hebben zich gedurende 2007 grote mutaties voorgedaan (zie ook onderstaande tabel): Uitvoering gevend aan een actiepunt uit het Treasury Jaarplan is een analyse gemaakt van de prestaties van de beleggingen in obligatiefondsen. De uitkomst daarvan was dat de rendementen de afgelopen periode zijn achtergebleven en dat herstel daarvan op korte termijn niet mocht worden verwacht. Op grond daarvan is een collegevoorstel gemaakt om deze beleggingen, met een boekwaarde van 62,4 miljoen, in zijn geheel te verkopen. Gezien het feit dat de marktwaarde bij verkoop medio ,0 miljoen bedroeg is bij deze transactie een boekwinst gerealiseerd van 4,6 miljoen. Van bovengenoemd bedrag is ruim 44 miljoen herbelegd, te weten: o o 16 miljoen vastrentend op middellange termijn. 28,3 miljoen is op een duurzame wijze belegd. Hierbij is tegemoetgekomen aan een door de gemeenteraad geuite wens. Aan deze belegging is een uitgebreide verkenning voorafgegaan, omdat de belegging zowel duurzaam moest zijn en moet voldoen aan de criteria zoals gesteld in de Wet fido. Gekozen is voor een duurzaam garantieproduct. Een garantieproduct bestaat twee delen, te weten een vastrentend deel en een vrij belegbaar deel. Het vastrentende deel mag duurzaam genoemd worden door hoge Univest-ratings. De vrij belegbare delen zijn gekoppeld aan een duurzame aandelenindex (FTSE 4 Good) en aan een duurzaam beleggingsfonds. De totale duurzame belegging zal overigens 30 miljoen bedragen; dit betekent dat in 2008 nog 1,7 miljoen moet worden ingelegd. In december 2007 viel een vastrentende belegging van 3,4 miljoen vrij, welke meteen is herbelegd.

7 Tabel 8 Mutaties in uitzettingen- en beleggingsportefeuille gedurende 2007 Bedrag Stand per 1 januari Nieuwe uitzettingen (leningen, beleggingen) Overige uitbreidingen 26 Vrijval beleggingen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Afschrijvingen -267 TOTAAL per 31 december Laatstgenoemd bedrag komt weer overeen met het bedrag zoals hiervoor is gespecificeerd in tabel 4 bij kredietrisico s Kasmanagement Gedurende 2007 hebben zich zowel situaties van overliquiditeit (tijdelijk overtollige middelen) voorgedaan als situaties van tekorten in rekening courant. Overtollige middelen werden in de vorm van deposito s op de geldmarkt belegd bij tegenpartijen die voldoen aan de fido-criteria. Tijdelijke tekorten werden aangezuiverd met kasgeldleningen, omdat daarover minder rente hoeft te worden betaald dan wanneer de schuld in de vorm van een debetstand op de gemeentelijke bankrekening zou worden aangehouden. Tabel 9 Overzicht geldmarktoperaties 2007 Omschrijving Aantal transacties Gemiddelden per transactie Aantal Bedrag Rente-% dagen Uitgezette deposito's ,21% Opgenomen kasgeldleningen ,94% Het zwaartepunt van de opgenomen kasgeldleningen lag in de periode februari tot en met mei Zoals ook uit onderstaande tabel blijkt zijn de korte rentetarieven later dat jaar sterk opgelopen. Juist in die latere periode zijn enige malen deposito s uitgezet. Aldus is verklaard waarom het gemiddeld ontvangen rentepercentage over deposito s in tabel 9 hoger is dan de betaalde rente over opgenomen kasgeldleningen.

8 Tabel 10 Verloop renteniveaus gedurende 2007 Datum Euribor 3 mnd Rente 10 jr (Euro IRS) Spreiding 1 januari ,73% 4,18% 0,45% 1 april ,88% 4,33% 0,45% 1 juli ,18% 4,82% 0,64% 1 oktober ,79% 4,71% -0,08% 31 december ,67% 4,55% -0,12% Gemiddelden ,25% 4,52% Gedurende 2007 zijn zowel de lange als korte rente opgelopen, maar de korte rente beduidend sterker dan de lange rente. In de laatste periode van 2007 was zelfs sprake van een zogenoemde inverse rentestructuur. Dit betekent dat de korte rente hoger ligt dan de lange rente, hetgeen redelijk ongebruikelijk is. Het sterk oplopen van de korte rentetarieven hield vooral verband met de kredietcrisis, welke leidde tot hogere risico-opslagen in de rentetarieven. De lange termijn tarieven stonden vooral onder invloed van een macroeconomisch matige ontwikkeling: bestedingen en investeringen bleven achter waardoor de vraag naar financiering laag was. Bovendien kenmerkten de laatste maanden van 2007 zich door grote onrust en verliezen op aandelenmarkten, hetgeen leidde tot een verruimd aanbod op de kapitaalmarkt Informatievoorziening Conform de bepalingen van het Treasury Statuut heeft het Treasury Comité in 2007 vier maal regulier vergaderd. Daarnaast is er één extra overleg ingelast. In het Treasury Comité worden specifieke financieringsacties en verdere besluitvorming voor het college van burgemeester en wethouders voorbereid. De informatiestromen rond treasury kunnen een intern of extern karakter hebben. Intern is ten behoeve van het overleg in het Treasury Comité inzicht gegeven in de gemeentelijke posities op de geld- en kapitaalmarkt en de relevante renteontwikkelingen. Externe informatievoorziening bestond in 2007 voornamelijk uit de door de Wet fido voorgeschreven kwartaalrapportage aan de Provincie Zuid-Holland inzake de liquiditeitspositie, één en ander in relatie tot de kasgeldlimiet. Dordrecht neemt structureel deel aan het periodieke overleg van treasurers van gemeenten (collegiale informatie-uitwisseling). Verder is vanuit Treasury gedurende 2007 intensief contact onderhouden met geldverstrekkende en bemiddelende partijen op de geld- en kapitaalmarkten. Deze contacten waren gericht op ontwikkelingen op de financiële markten (bijv. renteniveaus en kredietwaardigheden van tegenpartijen).

3.4. Financiering Algemeen

3.4. Financiering Algemeen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

3.4 Financiering en treasury.

3.4 Financiering en treasury. 3.4 Financiering en treasury. In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico),

Nadere informatie

3.4 Paragraaf Financiering

3.4 Paragraaf Financiering 3.4 Paragraaf Financiering 3.4.1 Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico),

Nadere informatie

Renteverloop 1 jul jun 2017

Renteverloop 1 jul jun 2017 3.4 Paragraaf Financiering Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de

Nadere informatie

Algemeen Interne ontwikkelingen Externe ontwikkelingen

Algemeen Interne ontwikkelingen Externe ontwikkelingen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder ander risicobeheer (met name renteen kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

3.4. Financiering Algemeen

3.4. Financiering Algemeen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

In onderstaande tabel wordt de renteverwachting van een aantal grootbanken weergegeven. opstelling begroting 2016

In onderstaande tabel wordt de renteverwachting van een aantal grootbanken weergegeven. opstelling begroting 2016 3.4 Paragraaf financiering 3.4.1 Inleiding De financieringsfunctie van de gemeente Sliedrecht dient uitsluitend de publieke taak. Het prudente beleid valt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

PARAGRAAF 3 FINANCIERING PARAGRAAF 3 FINANCIERING In deze paragraaf beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s voor de jaren 2019 tot en met

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

PARAGRAAF 3 FINANCIERING PARAGRAAF 3 FINANCIERING De paragraaf financiering heeft betrekking op de treasuryfunctie. Deze ondersteunt de programma s en omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het

Nadere informatie

Treasurystatuut VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018

Treasurystatuut VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018 Treasurystatuut VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Kader 1 1.2 Leeswijzer 2 2 Beleid 3 2.1 Doelstellingen treasurybeleid 3 2.2 Uitgangspunten

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie

Nadere informatie

4.4 Financiering. Inleiding

4.4 Financiering. Inleiding 4.4 Financiering Inleiding In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt bepaald, dat gemeenten jaarlijks een paragraaf financiering opnemen in, zowel de begroting als de jaarrekening.

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Paragraaf 4.4 Financiering

Paragraaf 4.4 Financiering Paragraaf 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding In de verplichte Verordening Financieel Beheer is onder andere opgenomen dat Spijkenisse een treasurystatuut opstelt en periodiek actualiseert. In het treasurystatuut

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Treasury 2018 Gemeente Tilburg

Uitvoeringsregels Treasury 2018 Gemeente Tilburg Uitvoeringsregels Treasury 2018 Gemeente Tilburg Inleiding In artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen, dat de raad een verordening opstelt over het financieel beleid, het financiële beheer en de inrichting

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN

PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN PARAGRAAF FINANCIERING ALGEMEEN Inleiding Het doel van deze paragraaf is om u te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. Treasury is het besturen en beheersen van,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Was-wordt tabel

BIJLAGE 2 Was-wordt tabel BIJLAGE 2 Was-wordt tabel In deze bijlage zijn in de eerste kolom de artikelen 1 t/m 11 uit het Treasurystatuut GGD 2015 opgenomen. In de tweede kolom wordt vermeld wat de wijziging is en indien van toepassing

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Groningen Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017;

Treasurystatuut gemeente Groningen Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Groningen Nr. 67028 30 maart 2018 Treasurystatuut gemeente Groningen 2018-2019 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; (GR 17.6672646); Gezien het voorstel van

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. R.S. Cazemier. Treasurystatuut Openbaar Lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. R.S. Cazemier. Treasurystatuut Openbaar Lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen CVDR Officiële uitgave van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Nr. CVDR249636_1 13 februari 2018 Treasurystatuut Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen overwegende:

Nadere informatie

Paragraaf 4 Financiering

Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 4 Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Inleiding In deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de financieringsfunctie van de gemeente Hof van Twente voor de jaren 2018 t/m 2022.

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Nota van toelichting bij Treasurystatuut 2017 Gemeente Gennep

Nota van toelichting bij Treasurystatuut 2017 Gemeente Gennep Nota van toelichting bij Treasurystatuut 2017 Gemeente Gennep 1. NOTA VAN TOELICHTING Artikel Artikel 2 Artikel 2 lid 1 Artikel 2 lid 2 Artikel 2 lid 3 Artikel 2 lid 4 Toelichting In artikel 2 worden de

Nadere informatie

vast te stellen het navolgende Treasurystatuut 2016 van de gemeente Amersfoort.

vast te stellen het navolgende Treasurystatuut 2016 van de gemeente Amersfoort. De Raad van de gemeente Amersfoort; Heeft het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders gelezen van 8 november 2016, afdeling Financiën en Advies (nr 5340839), constaterend dat het huidige

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Treasurystatuut ISD Werkplein Hart van West-Brabant

Treasurystatuut ISD Werkplein Hart van West-Brabant CVDR Officiële uitgave van Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. CVDR376080_1 9 januari 2018 Treasurystatuut ISD Werkplein Hart van West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE RIDDERKERK 2017

TREASURYSTATUUT GEMEENTE RIDDERKERK 2017 TREASURYSTATUUT GEMEENTE RIDDERKERK 2017 Pagina 2 van 9 TREASURYSTATUUT GEMEENTE RIDDERKERK 2017 Burgermeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nr. 242 6 mei 2016 Treasurystatuut Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het Algemeen

Nadere informatie

HAVENSCHAP MOERDIJK. Concept Begroting 2018

HAVENSCHAP MOERDIJK. Concept Begroting 2018 HAVENSCHAP MOERDIJK Concept Begroting 2018 Behoort bij het besluit van het Bestuur d.d. 5 april 2017. Mij bekend De secretaris, Inhoudsopgave INLEIDING 3 PROGRAMMA FINANCIERING 4 PARAGRAFEN 5 EXPLOITATIEOVERZICHT

Nadere informatie

Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant

Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant *OMWB606049* Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant; gelet op artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE GRONINGEN Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2016;

TREASURYSTATUUT GEMEENTE GRONINGEN Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2016; CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR403148_1 30 maart 2018 TREASURYSTATUUT GEMEENTE GRONINGEN 2016-2017 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; (5547222); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT GEMEENTE VOORST 2018

FINANCIERINGSSTATUUT GEMEENTE VOORST 2018 FINANCIERINGSSTATUUT GEMEENTE VOORST 2018 Datum gewijzigd: 23-01-2018 Documentversie: Financieringsstatuut gemeente Voorst 2018. 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 FINANCIERINGSFUNCTIE 3 RISICOBEHEER 4 GEMEENTEFINANCIERING

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2018 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.2.4 Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiden uiteengezet voor de jaren 2018-2021. Dit gebeurt

Nadere informatie

Toelichting Treasurystatuut gemeente Vught

Toelichting Treasurystatuut gemeente Vught Toelichting Treasurystatuut gemeente Vught Op grond van de Financiële verordening van de Gemeente Vught stelt het college regels vast voor haar eigen taken en bevoegdheden ter uitvoering van de financieringsfunctie

Nadere informatie

Inleiding. Treasurystatuut. Algemeen

Inleiding. Treasurystatuut. Algemeen Treasurystatuut 1 Inleiding In de vergadering van het bestuur van.. 2018 is ingestemd met de Financiële Verordening Shared Service Centrum-ONS per 2018. In deze verordening staat in artikel 12 over de

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 0 Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding. 2 Beleidsregels 2 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten). 2 2.1. Renterisicobeheer.

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Delft

Treasurystatuut Gemeente Delft Treasurystatuut Gemeente Delft Controlling Juli 2013 1 Inhoud Treasurystatuut 1. BEGRIPPENKADER 3 2. UITGANGSPUNTEN TREASURYBELEID 4 3. DOELSTELLING TREASURYSTATUUT EN TREASURYFUNCTIE 4 4. RISICOBEHEER

Nadere informatie

gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden;

gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; CVDR Officiële uitgave van Borsele. Nr. CVDR346785_1 17 april 2018 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum Ons houdende regels omtrent Treasurystatuut

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum Ons houdende regels omtrent Treasurystatuut CVDR Officiële uitgave van Shared Service Centrum ONS. Nr. CVDR612532_1 7 september 2018 Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum Ons houdende regels omtrent Treasurystatuut

Nadere informatie

Inhoud 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 3 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURY FUNCTIE 5 4. TREASURYPARAGRAAF 5

Inhoud 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 3 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURY FUNCTIE 5 4. TREASURYPARAGRAAF 5 Treasury Statuut MT: Besproken: 21 februari 2017 CvB: Vastgesteld: 12 februari 2017 Raad van Toezicht Goedgekeurd: 6 maart 2017 MR: Besproken: 4 april 2017 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek, Treasurystatuut Omgevingsdienst Achterhoek. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek, Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2012, Gelet op de Wet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR402982_1. Artikel 1 Begrippenkader In dit statuut wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR402982_1. Artikel 1 Begrippenkader In dit statuut wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Belastingsamenwerking West-Brabant. Nr. CVDR402982_1 1 mei 2018 Treasurystatuut GemeenschappelijkeRegeling BelastingsamenwerkingWest Brabant (BWB) Het Algemeen Bestuur van de

Nadere informatie

Treasurystatuut. Status: Besproken in MT d.d. 14 augustus 2017 Naar DB d.d. 2 oktober 2017 Naar GMR d.d. 9 november 2017 Vastgesteld d.d.

Treasurystatuut. Status: Besproken in MT d.d. 14 augustus 2017 Naar DB d.d. 2 oktober 2017 Naar GMR d.d. 9 november 2017 Vastgesteld d.d. Treasurystatuut Status: Besproken in MT d.d. 14 augustus 2017 Naar DB d.d. 2 oktober 2017 Naar GMR d.d. 9 november 2017 Vastgesteld d.d. 1. Inleiding Onder treasury is te verstaan: het sturen en het beheersen

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Financiele pijler)

Raads informatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer O4.R854.OOI Inboeknummer o4joo6aas Classificatienummer oz Dossiernummer 4sa.aor 25 mei 2004 Raads informatiebrief (Financiele pijler) Betreft overzicht beleggingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Financieringsstatuut

Financieringsstatuut Vastgesteld in de Drechtraad van 10 mei 2011 Financieringsstatuut Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 1.3

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR441922_1. Treasurystatuut 2017

CVDR. Nr. CVDR441922_1. Treasurystatuut 2017 CVDR Officiële uitgave van Krimpen aan den IJssel. Nr. CVDR441922_1 26 september 2017 Treasurystatuut 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelet op de verordening ex artikel 212 van de

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Treasury Statuut Vastgesteld 10 april 2017

Treasury Statuut Vastgesteld 10 april 2017 Treasury Statuut Treasury Statuut Vastgesteld 10 april 2017 Inleiding Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut. Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de Wet financiering decentrale overheden;

Treasurystatuut. Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Treasurystatuut Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Besluit: Het Treasurystatuut Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen. Het wettelijk

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Omgevingsdienst IJSSELLAND Inleiding

Treasurystatuut Omgevingsdienst IJSSELLAND Inleiding Treasurystatuut Omgevingsdienst IJSSELLAND 2018 Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13-12-2017 is ingestemd met de Financiële Verordening Omgevingsdienst IJSSELLAND (OD IJsselland)

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR96238_1. Treasurystatuut. Treasurystatuut

CVDR. Nr. CVDR96238_1. Treasurystatuut. Treasurystatuut CVDR Officiële uitgave van Delfzijl. Nr. CVDR96238_1 12 september 2017 Treasurystatuut De raad der gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)

TREASURYSTATUUT. Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) TREASURYSTATUUT Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland 28.03 (SPOW) Beoordeeld door Van Ree Accountants d.d. 15-11-2017. Voldoet aan de regeling. Vastgesteld door dagelijks bestuur d.d.

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie