INFORMATIE GROEP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE GROEP 6 2014-2015"

Transcriptie

1 INFORMATIE GROEP KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen van groep 6 weer een groter beroep gedaan op hun zelfstandigheid. ORGANISATIE: De kinderen zitten in groepen, met tweetallen of alleen als zij hun eigen werk maken. Om goed te zorgen voor hun gemeenschappelijke spullen en het lokaal is er elke week een ander tweetal klassendienst. De kinderen werken met een weektaak. Hierop staan de taken die ze zelfstandig of met een korte instructie kunnen maken. Kinderen plannen op deze manier een deel van hun eigen werk. In tweetallen of groepen kan er worden samen gewerkt. Samen werken houdt in dat de kinderen leren om rekening met elkaar te houden wanneer het werk dit vereist, maar houdt ook een stuk overleg. Ze leren om samen een bepaald probleem aan te pakken/op te lossen. Samenwerken komt alleen dan tot stand als de leerlingen op basis van vertrouwen en respect elkaars standpunten kunnen accepteren en respecteren. Naast het elkaar helpen en samen een opdracht uitvoeren krijgen de kinderen ook gerichte samenwerkingsopdrachten. In een klein groepje wordt een gezamenlijke opdracht uitgevoerd. Hierbij leren ze bewust samen te werken, door onderling te verdelen, op te komen voor zichzelf binnen een groep, leren te delen, enz. Indien kinderen hulp nodig hebben (en er zelf en/of met behulp van andere kinderen er niet uit kunnen komen) kunnen zij ten allen tijde bij de leerkracht terecht.

2 Een uitzondering hierop vormt het zelfstandig werken. Dit zijn bewust ingebouwde momenten waarbij de leerkracht tijd heeft om kinderen die extra uitleg/hulp nodig hebben bij bepaalde vakken, te begeleiden. De andere kinderen werken op dat moment zelfstandig aan hun eigen taken. Bij bijna alle vakgebieden werken we als volgt: een aantal weken wordt er gewerkt aan de basisstof, daarna volgt een toets. Er wordt gekeken of de stof wordt beheerst. Kinderen die de stof nog niet voldoende beheersen, krijgen extra uitleg en maken herhalingsstof (evt. thuis oefenen). De kinderen die de basisstof wel voldoende beheersen krijgen verdiepingsstof aangeboden. Naast methode gebonden toetsen krijgen de leerlingen ook landelijk genormeerde toetsen (CITO LVS) waaruit kan blijken of een kind wel of geen extra ondersteuning nodig heeft. In overleg met de interne begeleidster en de ouders kan dan besloten worden een hulpprogramma (handelingplan) op te zetten. DE VAKKEN: taal: Wij werken met de taalmethode Taal op maat. Deze methode bestaat uit een taalen spellingsgedeelte. In het taalboek komen spreken, luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen aan de orde. Hier wordt 4 keer per week uit gewerkt. In het spellingsgedeelte worden de spellingafspraken van de voorgaande jaren herhaald en komen er weer nieuwe bij. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de werkwoordspelling. Twee keer per week wordt er spelling gegeven. Na elke 2 lessen volgt er een dictee. Elk blok bestaat uit 8 lessen, onderverdeeld in leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken lessen. Elk blok wordt afgesloten met een toets waarna remediering of verdieping kan plaats vinden.

3 schrijven: Een maal per week wordt er aandacht besteed aan het methodische schrijven. Dit jaar wordt het blokschrift voor het eerst geoefend. Het schrijven aan elkaar wordt moeilijker omdat er alleen nog maar een onderlijn is om op te schrijven. lezen: Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de actuele en interactieve methode: Nieuwsbegrip. De kinderen leren met deze methode hoe ze teksten moeten leren lezen en leren begrijpen. Elke week is er een nieuwe onderwerp over een onderwerp wat in het nieuws is. Met Nieuwsbegrip oefenen de kinderen verschillende leesstrategieën zoals voorspellen, samenvatten, en visualiseren. De lessen worden op het niveau van de individuele leerling aangeboden. Verder is er veel aandacht voor de woordenschat. Daarnaast doen we aan stillezen waarbij de kinderen lezen voor zichzelf in een zelf gekozen boek op hun eigen niveau. We besteden ook extra aandacht aan de leesbeleving en het plezier in lezen. Elke dinsdag en vrijdag wordt er door de hele school op hetzelfde moment Anders gelezen. We pakken dan niet gewoon een boek en gaan lezen, maar we gebruiken de boeken op een andere manier en gaan ook andere soorten boeken lezen, bekijken en bespreken. Leesactiviteiten die aan de orde kunnen komen zijn o.a. voorleeswedstrijden, leesmarathon, mandjeslezen, boek en film, zoeken in boeken en dutorlezen. rekenen: Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwste versie van De Wereld in Getallen. Zie de bijlage.

4 wereldoriëntatie wereldoriëntatie bestaat in groep 6 uit de volgende onderdelen: natuur en techniek: Wijzer door natuur en techniek is een methode die 1x per week gebruikt wordt. Drie hoofdstukken horen bij natuurles en 2 hoofdstukken horen bij techniek. Onderwerpen zijn bv. het menselijk lichaam aardrijkskunde: De methode Wijzer door de wereld belicht een aantal aardrijkskundige gegevens binnen Nederland en gaat in op de factoren die daaraan ten grondslag liggen. Thema s zijn bv.: wonen in een dorp of de stad, duinen en dijken, industrie en verschillen in landschap. De topografie is ook een onderdeel van de methode. De plaatsen, provincies, rivieren e.d. in Nederland komen daarbij aan de orde. De topografielijn sluit aan bij de inhoud van de lessen. geschiedenis: 1 keer per week. We werken met de methode "Wijzer door de tijd". In groep 6 wordt de geschiedenis van de prehistorie tot en met de Middeleeuwen chronologisch behandeld. verkeer: We gebruiken de verkeerskrant Op voeten en fietsen waarbij alle verkeersregels, afspraken en borden aan de orde komen. Tevens hebben we de methode Wegwijs. We werken hier 1 keer per week mee.

5 bewegingsonderwijs: Dit doen we in de gymzaal of op het veld. Sportkleding is hierbij verplicht. We gymmen 2 keer per week en werken aan de hand van het gemeentelijke gymprogramma. Twee keer per jaar komt de gymconsulent een periode op school. Daarnaast is er schoolzwemmen (nat bewegingsonderwijs) 1 keer in de twee weken. U bent altijd van harte welkom op de tribune. Wij horen graag van uzelf (of met een briefje) als uw kind niet mee kan gymmen en/of zwemmen. cultuureducatie Op de Sprenge wordt cultuureducatie gegeven. We laten de kinderen kennis maken met diverse kunst- en cultuuruitingen. Cultuureducatie omvat de kunstvormen taal, muziek, handenarbeid, tekenen, cultureel erfgoed, drama, dans en audiovisueel. De kinderen kunnen zich hierin verdiepen en hun creatieve en kunstzinnige talenten ontwikkelen. Hierbij zijn zij zelf actief bezig zodat ze kennis krijgen van de materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven ze vaardigheden en technieken. Ze leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Daarnaast is er een kunstbezoek mogelijk zoals een theater- of dansvoorstelling, concerten, film en tentoonstellingen. Zo krijgen de kinderen kennis en inzicht in de diverse kunstvormen. Kunst kan ons in al haar verschijningsvormen vermaken en raken en ons ook aanzetten tot nadenken. De kinderen leren op hun eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Taal, muziek, tekenen en handvaardigheid zijn al vaste onderdelen van het lesprogramma. Bij de geschiedenislessen wordt aandacht besteed aan ons cultureel erfgoed zoals monumenten, musea, archeologische vondsten, maar ook oude tradities, rituelen en gebruiken komen aan bod.

6 Het versterkt de binding met het verleden en het historisch besef. Bovendien staat bij ons op school elk jaar 1 van bovenstaande kunstdisciplines centraal en besteden we extra aandacht aan die kunstvorm. Dit jaar is dat beeldend en ontvangt u t.z.t. nog nadere informatie. documentatiecentrum: Informatie inwinnen: Er wordt in het documentatiecentrum en thuis gewerkt om te komen tot een werkstuk m.b.v. een stappenplan. Hierbij kan ook van de computer gebruik gemaakt worden. Verder bereiden ze thuis 1x een spreekbeurt tekenen: De kinderen hebben 1 keer per week een tekenles. Ze leren omgaan met verschillende materialen en technieken. De thema s van de w.o. vakken vormen vaak een aanknopingspunt voor de onderwerpen. crea: Dit is ook 1 keer per week. Ook hier komen verschillende materialen en technieken aan bod. Het kunnen bijv. onderwerpen zijn naar aanleiding van bv. feesten/thema s. Verder wordt samen met ouders gewerkt aan verschillende technieken gedurende een langere periode van gemiddeld 3 weken. muziek: 1 keer per week. De volgende onderdelen komen aan de orde: zingen, luisteren naar muziek, zelf muziek maken en bewegen op muziek. Dit schooljaar wordt muziek geïntegreerd is de lessen Engels met de methode Groove.me

7 Engels: Voor Engels gebruiken we de methode Groove.me. Dit is een digibordmethode Engels voor het basisonderwijs. Muziek is de basis van alle lessen; bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit het liedje, maar worden ook uitgebreid met woorden passend bij het thema. Muziek helpt onze leerlingen beter om Engels te onthouden (wetenschappelijk onderzoek). sociaal-emotionele ontwikkeling: Het is belangrijk dat een kind zich binnen school maar ook daarbuiten zich fijn voelt en met plezier naar school gaat. Met je eigen gevoelens en die van anderen om kunnen gaan is van groot belang. Ieder kind moet zichzelf kunnen en durven zijn. We gebruiken hiervoor de methode Goed gedaan waarbij onderwerpen als opkomen voor jezelf, vrienden, wensen en dromen, allemaal anders en samen spelen en werken aan bod komen. Via ouderbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de onderwerpen die zijn behandeld. Daarnaast herhalen en verdiepen we ons Kiva project. Een preventief lesprogramma om pesten te voorkomen. godsdienstonderwijs: Drie kwartier per week is er godsdienstles, dit wordt verzorgd door mevr.margreeth Oldenhuis. De kinderen die zich niet opgeven voor de godsdienstlessen zijn aan het werk onder begeleiding van de leerkracht.

8 ALGEMENE ZAKEN; zorgbreedte: Om kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling wordt er regelmatig getoetst (o.a. Cito Leerlingvolgsysteem). De ontwikkeling van een kind verloopt niet altijd volgens de verwachtingen. Soms is er extra ondersteuning nodig. De klassenleerkracht zal in eerste instantie zelf de hulpverlening opstarten, maar hij of zij kan altijd terugvallen op de ondersteuning van de interne begeleidster. Naast deze begeleiding kunnen we evt. ook een beroep doen op externe deskundige hulp. Er kan dan een hulpprogramma (handelingsplan) opgestart worden. De leerkracht geeft het kind extra uitleg/ondersteuning bij die vakken waar hij/zij nog extra hulp nodig heeft. Extra ondersteuning van de interne begeleidster en/of aanpassing van de leerstof en/of extra inoefening thuis behoren hierbij tot de mogelijkheden. huiswerk: Ons uitgangspunt is dat kinderen op school al hun werk maken en ook leren plannen om het op tijd (uiterlijk voor het eind van de week) af te hebben. In groep 6 houden alle kinderen een spreekbeurt en een voorbereiding van een leesvorm van Anders lezen. die zij thuis kunnen voorbereiden. Natuurlijk kunnen zij vanuit school hierbij ook ondersteuning krijgen. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om de belangrijkste woorden van de spellinglessen te leren voordat ze een dictee krijgen.

9 Tevens krijgen ze, op van te voren doorgegeven data, een aantal repetities voor de vakken van wereldverkenning. De stof kunnen ze thuis bestuderen. Het is de bedoeling dat de kinderen het thuis leren van deze repetities leren plannen. En natuurlijk ontdekken hoe en wanneer je het beste kunt leren. De meeste kinderen hebben hierbij (zeker in het begin) ook vanuit thuis ondersteuning en begeleiding nodig. Ook kan het zijn dat een kind voor spelling en/of rekenen en/of begrijpend lezen extra oefenstof voor thuis mee krijgt. eten en drinken We stellen het op prijs als dit iets gezonds is, ook bij de traktaties. schoolspullen: De kinderen krijgen van school een aantal spullen waar zij verantwoordelijk voor zijn (vulpen, schaar, liniaal). Bij vernieling of kwijtraken moeten ze van thuis vervangend materiaal meenemen of via school het nieuw aanschaffen. U bent met vragen van uw kant altijd van harte welkom! Met vriendelijke groeten, De leerkrachten

10