augustus INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN"

Transcriptie

1 augustus INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN Groep 3 is een zeer intensieve groep; er moeten veel vaardigheden aangeleerd worden, lezen, rekenen, schrijven, enz. De leerlingen zijn gedwongen langer stil te zitten dan in groep 2. Om de overgang wat soepeler te laten verlopen, zijn er regelmatig "spelmomenten" ingebouwd, waarop ze even stoom kunnen afblazen. Ook mogen de kinderen van groep 3 (en 4) s middags nog een poosje buiten spelen. In groep 3 moeten heel veel regels worden aangeleerd en dingen worden afgesproken. Bijvoorbeeld het feit, dat we bij lezen, schrijven e.d. altijd van links naar rechts werken, hoe je een potlood vast moet houden bij het schrijven en tekenen, dat de juf de blaadjes nakijkt en dat het werk binnen een bepaalde tijd af moet zijn, enz. enz. Dit vergt van de kinderen erg veel energie, vooral omdat ze het allemaal graag "goed" willen doen. Daarnaast wordt hun aandacht de gehele dag gevraagd door de juf, die van alles en nog wat vertelt en ook verwacht, dat de kinderen hier het grootste deel van onthouden en terug kunnen vertellen. Denk aan het aanleren van de letters, cijfers e.d. Het is dus begrijpelijk, als kinderen na zo'n intensieve dag thuis behoefte hebben aan een stukje "afreageren". Dit afreageren kan voor ieder kind op een andere manier gebeuren; extra druk zijn, slecht slapen, oververmoeidheid, etc. ORGANISATIE De kinderen zitten in groepen en leren zo samen te werken met andere kinderen. Maar ook, vooral in het begin, is het zitten in een groep een stuk veiligheid; als je onzeker bent of je iets goed doet, kun je gemakkelijk bij een van de andere kinderen kijken. De groepjes wisselen regelmatig van samenstelling; ze leren hiermee met iedereen samen te werken en om te gaan. Twee kinderen zijn een hele week "verantwoordelijk" voor het lokaal, de klassendienst. Deze kinderen zorgen voor het verzorgen van de planten, het schoonhouden van het bord, het opruimen van de kasten, enz. Bovendien zitten ze in de kring naast de juf, lopen in de rij vooraan en mogen als eerste kiezen! Daarnaast is iedereen om de beurt een week groepsleider" (tafelbaasje); deze zorgt voor de schriften van zijn / haar groep, heeft de verantwoording over het plantje op tafel, zorgt voor plaksel, e.d. 1

2 Indien kinderen hulp nodig hebben (en er zelf of met behulp van de groep niet uitkomen) kunnen zij ten allen tijde bij de leerkracht terecht. Een uitzondering hierop vormt het zelfstandig werken. Dit zijn bewust ingebouwde momenten waarbij de leerkracht tijd heeft om kinderen die extra uitleg / hulp nodig hebben bij bepaalde vakken, te begeleiden zonder 'gestoord' te worden door de andere kinderen. De kinderen die deze extra begeleiding niet nodig hebben werken op dat moment zelfstandig aan een taak, zonder de leerkracht te storen. (Deze manier van werken wordt de kinderen al vanaf groep 2 aangeleerd) Kinderen, die aan deze extra zorg binnen de groep niet voldoende hebben en wat meer extra aandacht behoeven, kunnen worden ondersteund door de interne begeleider.(bettie Bolderink) DE VAKKEN TAAL / LEZEN Voor het Taal / leesonderwijs in groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen (VLL). Deze methode staat garant voor een doorlopende leeslijn. VLL biedt meer dan alleen het technisch lezen; het kind moet wat het leest natuurlijk ook begrijpen, vandaar dat er ook aandacht wordt besteed aan spreken, luisteren, creatief schrijven, begrijpend lezen en spellen. De kinderen werken ook met het computerprogramma van Veilig Leren Lezen. Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig Leren lezen methode ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van de termen maan, zon, ster en raket aanpak. Deze termen hebben te maken met de verschillende niveaus van VLL. Maan staat voor de kinderen die bij de start van groep drie nog niet kunnen lezen. Kinderen in deze groep volgen de maan richtlijnen. Met zon bedoelen we een leerlijn die geschikt is voor kinderen die al kunnen lezen bij de start van groep drie. Zij werken zelfstandig op hun niveau in de zonleesboekjes en de zon werkboekjes. Terwijl de maangroep instructie krijgt en in het werkboekje maan werkt, werken de zonkinderen zelfstandig in hun werkboekje zon of met hun weektaak. Ster staat voor een leerlijn voor kinderen binnen de maangroep die moeite blijken te hebben met lezen. Deze kinderen krijgen verlengde instructie. Eventueel maken zij herhalingsopdrachten. Verder volgen zij de methode net als de maan groep. Raket activiteiten zijn bedoeld voor kinderen binnen de maangroep die zich snel ontwikkelen. Zij krijgen na de verwerking iets uitdagender vervolgopdrachten, waarbij ze letters kunnen gebruiken die nog niet expliciet zijn aangeboden. 2

3 Veilig leren lezen behandelt 12 kernen in groep 3. In de eerste zes kernen worden per kern letters aangeleerd die op het einde van die kern beheerst moeten worden. Dat wil zeggen dat zij niet alleen correct, maar ook snel en zonder inspanning herkend moeten worden. Alle kinderen krijgen de basisstof woorden aangeboden, die bestaan uit letters die alle kinderen op dat moment moeten kennen. In de thema s van Veilig Leren Lezen zijn naast de leerlijnen technisch lezen en begrijpend lezen ook spreken en luisteren, boekoriëntatie, functioneel schrijven, creatief schrijven en spelling uitgewerkt. Er is een ruim aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig en op hun eigen niveau kunnen verwerken. Tutor lezen; Als de leerlingen er al aan toe zijn, gaan ze meedoen aan het tutor lezen. Een kind met een hogere leesvaardigheid (tutor), leest met een kind met een lagere leesvaardigheid (tutee). Het verschil in leesvordering tussen tutor en tutee, is minimaal 2 AVI niveaus. In een kwartier per keer wordt er zeer intensief gelezen. Door de individuele begeleiding ervaart de tutee snel succeservaring, wat weer een positieve invloed heeft op het emotionele vlak van de tutor.(ik heb hem of haar geholpen bij het lezen!) Succeservaring bij het lezen leidt tot leesmotivatie en leesplezier en daardoor weer betere leesprestaties SCHRIJVEN Naast de blokletters / leesletters wordt er vanaf het begin aandacht besteed aan het "lichthellend schrift" door middel van de methode Schrijftaal. Hier beginnen we pas mee in januari. Dit om verwarring te voorkomen. Natuurlijk leren we ook de cijfers op de goede manier schrijven en letten we op de juiste schrijfhouding en pen/potloodgreep. REKENEN Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Pluspunt. Pluspunt is een realistische reken- en wiskundemethode, d.w.z. dat kinderen zich realiseren wat ze doen als ze rekenen. De methode is zo opgebouwd, dat steeds een les leerkrachtgebonden is (uitleg door de leerkracht) en daarna twee lessen zelfstandig werken (= inoefenen van het geleerde). Na 9 lessen volgt dan een toets. Vervolgens zijn er enkele lessen met extra leerstof (verdieping voor degenen die de stof voldoende beheersen) en herhalingsoefeningen, voor kinderen die de leerstof nog niet voldoende beheersen. Daarna begint de gehele groep aan een nieuw blok. Met pluspunt werken de kinderen ook op de computer. 3

4 WERELDORIENTATIE Onder dit vak vallen eigenlijk de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis en verkeer. In groep 3 worden deze vakken echter nog niet gescheiden aangeboden, maar wordt er veel meer thematisch gewerkt, net als in groep 2. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de schooltv-serie Huisje Boompje Beestje. Het vak verkeer komt wekelijks in de methode wegwijs aan de orde. Wegwijs kent een programma van 28 weken. Elke vier weken behandelen we een ander thema. De kinderen werken in een verkeersboek en soms worden er praktijklessen toegepast. BEWEGINGSONDERWIJS Twee maal per week, op maandagmorgen en vrijdagochtend, wordt er gymnastiek gegeven in onze eigen gymzaal. Bij mooi weer 's zomers wordt er gym gegeven op het grasveld aan de Boxhofstede. N.B. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht! CREATIEVE VORMING Vooral in het begin van het jaar zal er nog veel worden geknutseld en getekend. Naast een aantal vaste momenten per week (maandagmiddag en donderdagmiddag) is er tijdens speelsituaties ook gelegenheid om te knutselen en te tekenen. Bij tekenen ( en knutselen) wordt geprobeerd diverse technieken en materialen aan bod te laten komen, waarbij de thema's van de wereld oriëntatie vakken vaak een aanknopingspunt vormen voor de onderwerpen. MUZIKALE VORMING Met muziek werken we met de methode Muziek moet je doen. De volgende onderdelen komen aan de orde: Zingen Luisteren naar muziek Zelf muziek maken Bewegen op muziek 4

5 SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Het is belangrijk dat een kind zich binnen school, maar ook daarbuiten fijn voelt en met plezier naar school gaat. Dan zal een kind veel beter kunnen functioneren en presteren. Met je eigen gevoelens en die van anderen om kunnen gaan is dus van groot belang. Ieder kind moet zichzelf kunnen en durven zijn in de klas en daarbuiten. De kring is meestal het uitgangspunt waarbij gepraat kan worden over: wat vind je prettig / niet prettig, regels, pesten, andere gewoontes, enz. Naast het kringgesprek krijgt ook het samenwerken veel aandacht; regelmatig krijgt de groep een opdracht, die ze samen moeten uitvoeren. De taken (aangegeven door de leerkracht) worden onder leiding van de groepsleider verdeeld (hij / zij vraagt na of iedereen tevreden is met zijn / haar taak), waarna het werk wordt uitgevoerd. Het resultaat wordt met de gehele groep besproken, andere kinderen mogen vragen of opmerkingen plaatsen, de makers' geven uitleg. Ook eventuele problemen binnen de groep (bijv. met de taakverdeling) worden besproken. Iedere maand is een regel van de maand. Bv: We vertrouwen elkaar, We helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen, We leren met elkaar en we leren van elkaar, We hebben respect voor elkaar. Hier zal dan ook in die maand veelvuldig over worden gesproken. Naast de regel van de maand maken we ook gebruik van een methode Goed gedaan, een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling.(vrijdag s) ZORGBREEDTE Minimaal eens per week besteedt de leerkracht extra aandacht aan de zogenaamde 'zorgkinderen'. Zij krijgen op dat moment extra uitleg / ondersteuning bij die vakken waar ze dat nodig hebben. De andere kinderen houden zich den bezig met eigen werk of kiezen uit de keuzekast (reken- en taalspelletjes, gezelschapsspelen, lezen, computer, enz) HUISWERK In groep 3 zal er niet vlug huiswerk worden meegegeven. De kinderen zijn al zo'n 5 uur per dag zeer intensief met school bezig en moeten daarna ook voldoende mogelijkheid hebben om te spelen. De enige opdracht die aan alle kinderen altijd wordt gegeven is het thuis lezen. De bibliotheek verstrekt voor kinderen onder de 18 jaar gratis een abonnement. Zodra we genoeg letters geleerd hebben om een eenvoudig boekje te kunnen lezen, bevelen wij dit van harte aan. Oefening baart kunst nietwaar? Een enkele keer, als we het gevoel hebben, dat een kind met een klein extra duwtje in de vorm van huiswerk over een 'drempeltje' heen komt, zal er in overleg met de interne begeleider en de ouders een hulpprogramma voor thuis worden opgesteld. 5

6 Andere mensen in de klas: - Een gymnastiek-consulent is twee periodes tijdens de gymlessen aanwezig. - De interne begeleider begeleidt kinderen als daar een reden voor is. - Hulpmoeder of leerkracht die helpt bij toetsen - Stagiaires van de PABO of van ROC AVENTUS - Onderwijsassistent. * Bijzondere activiteiten: - projecten (klassen-, middenbouw-, of schoolprojecten). - voorstellingen van Stichting Kunstzinnige Vorming. - excursies n.a.v. projecten. - "gastsprekers" n.a.v. projecten. * Eten en drinken: - We stellen het op prijs als dit iets gezonds is; ook bij traktaties. * gymnastiek: - gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.(geen zwarte zolen) - s.v.p. een briefje meegeven als een kind niet met gym mee mag doen. * schoolspullen: - de kinderen krijgen van school een aantal spullen, waar zij verantwoordelijk voor zijn. (schaar, map, potlodendoos, enz) - bij vernieling of kwijtraken moeten ze van thuis vervangend materiaal meenemen. Elke donderdag is er een inloop (van 8.45 uur tot 9.00 uur) waarin uw zoon/dochter kan laten zien aan u waar hij/zij mee bezig is in de klas. Deze tijd is bedoeld voor u en uw kind. Dus niet om met de leerkracht te bespreken wat de vorderingen van uw kind zijn. Hiervoor maken wij (indien nodig) liever een aparte afspraak. Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd even binnenlopen. Wanneer u donderdags niet kunt is er elke woensdagmiddag van uur tot uur een inloop waarin uw zoon/dochter kan laten zien aan u waar hij/zij mee bezig is in de klas. In januari gaan we op maandagmiddag (om de vijf weken )met elkaar naar de bieb. Het zou erg fijn zijn als er dan een ouder even mee wil lopen. Met vriendelijke groet, Janny Thomassen Regina van Ravensbergen 6

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode.

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode. Informatie Groep 3 Is groep 3 speciaal? ja. het is de groep waar de kinderen leren lezen. Het gaat toch anders dan de jaren ervoor in groep 1 en 2. nee, veel van wat er in groepen 1 en 2 gebeurt gaat hier

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016

De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016 De school waar uw kind z ich thuis voelt... Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom 3 Petraschool Troelstrastraat 39 8072 AL Nunspeet Telefoon 0341-25 36 67 info@petraschool.net www.petraschool.net Directie

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Een woord vooraf. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig.

Een woord vooraf. Leest en bewaart u deze gids zorgvuldig. Een woord vooraf Hierbij ontvangt u de schoolgids van De Driester van het jaar 2011-2012. In deze schoolgids vindt u allerlei informatie die voor u als ouder of belangstellende van belang kan zijn. De

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS  2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Berkel en Rodenrijs SCHOOLGIDS 2014/2015 R.K.Basisschool De Wilgenhoek Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR BERKEL EN RODENRIJS telefoon: 010-5112696 telefax: 010-5118710 Postadres:

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep

Schooljaar 2015-2016. Wat doen we op school in groep Schooljaar 2015-2016 Wat doen we op school in groep 7 Geachte ouders. Hierbij treft u een informatieboekje aan met gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in de diverse groepen van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 OBS Vuurvogel Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen Dit betekent dat het team van OBS Vuurvogel staat voor: Leren en leven, van en met elkaar o Openbare basisschool de Vuurvogel is een

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie