STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen"

Transcriptie

1 Technische nota: MOTYFF als opvolger van STASIM Auteurs: Vandelannoote, D. & Frans, D. & Hufkens, T. (2014) Inleiding Standaardsimulaties om het netto beschikbare gezinsinkomen van verschillende typegezinnen in België te berekenen gebeurden binnen het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) tot 2012 op basis van STASIM. Het grote voordeel van dit instrument is dat het, in tegenstelling tot de simulatiemodules die parastatalen, overheidsinstanties en private diensten aanbieden, verschillende takken van de fiscale en sociale wetgeving samen behandelt. Op deze manier kunnen de vaak complexe interacties die er binnen het Belgische systeem van betaalde belastingen en sociale zekerheidsbijdragen enerzijds en ontvangen uitkeringen anderzijds worden meegenomen. Een groot nadeel van STASIM is dat de complexiteit van het model ervoor zorgt dat het enkel binnen het CSB kan worden gebruikt. In het kader van het Strategisch Basisonderzoek (SBO) project FLEMOSI 1 is er dan ook een nieuw en gebruiksvriendelijk standaardsimulatiemodel ontwikkeld, genaamd MOTYFF 2. Dit model is volledig online beschikbaar en kan dus door een ruim publiek gebruikt worden. In deze technische nota vergelijken we beide modellen. We geven eerst aan waar ze verschillende assumpties maken. Vervolgens bekijken we een aantal concrete simulaties om na te gaan in hoeverre de verschillende inkomenscomponenten en het totale netto beschikbare gezinsinkomen in beide modellen van elkaar verschillen. STASIM vs. MOTYFF: overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen MOTYFF (Modelling Typical Families in Flanders) is een standaardsimulatiemodel dat het netto beschikbaar gezinsinkomen berekent voor een door de gebruiker zelf samengesteld gezin of individu. Concreet betekent dit dat de gebruiker zelf een gezin moet aanmaken (o.a. bepalen van het aantal gezinsleden en de socio-economische status van de verschillende gezinsleden) en dat het model vervolgens berekent hoeveel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen dit gezin moet betalen, op welke uitkeringen de verschillende gezinsleden recht hebben en wat hun uiteindelijke netto beschikbare gezinsinkomen zal zijn. De achterliggende structuur van MOTYFF (welke niet zichtbaar is voor de gebruiker) is gebaseerd op het Europese microsimulatiemodel EUROMOD 3. EUROMOD is in se een microsimulatiemodel (dat werkt op basis van inputdata van een representatieve dataset), maar is evengoed geschikt als achterliggende motor van een standaardsimulatiemodel. Daarnaast is er een geheel nieuwe en gebruiksvriendelijke interface opgebouwd. 1 Meer informatie over het SBO project FLEMOSI is terug te vinden op 2 MOTYFF is online te raadplegen op Hier kan u ook een uitgebreide handleiding over het model raadplegen. 3 Meer informatie over EUROMOD is te vinden op 1

2 Momenteel (september 2014) doet MOTYFF simulaties voor 1 jaar, namelijk In STASIM kunnen we simulaties doen tot en met 2012, wat ons de mogelijkheid geeft om de resultaten van MOTYFF en STASIM voor dezelfde gezinstypes in 2012 met elkaar te vergelijken. Een eerste verschil tussen MOTYFF en STASIM is dat eerstgenoemde een flexibeler instrument is, waardoor er meer verschillende simulaties op eenvoudige wijze kunnen worden berekend. Zo kunnen we in MOTYFF complexere gezinssituaties bekijken (tot een maximum van drie volwassenen en zes kinderen). Daarnaast kan elke gebruiker in MOTYFF op eenvoudige wijze de impact van een beleidswijziging op het netto beschikbare gezinsinkomen bekijken. In STASIM is dit moeilijker, aangezien je hiervoor wijzigingen moet aanbrengen aan de achterliggende code van het model. Met MOTYFF kunnen we ook meer verschillende transities bekijken (bv. van de ene socio-economische situatie naar de andere), waar de mogelijkheden in STASIM beperkter zijn. Tot slot gaat STASIM uit van de situatie van een bediende, waar de gebruiker in MOTYFF kan kiezen of de werknemer een bediende of arbeider is. MOTYFF geeft ons met andere woorden de mogelijkheid om op eenvoudige wijze meer verschillende simulaties te bekijken. Een tweede verschil is dat MOTYFF een aantal inkomenscomponenten (meer in detail) berekent in vergelijking met STASIM. Het gaat over een aantal Vlaamse bevoegdheden, met name studietoelagen 5 en de jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering. Deze elementen worden standaard meegenomen bij de berekening van het maandelijkse netto beschikbare gezinsinkomen. In STASIM worden deze niet berekend. Verder geeft MOTYFF meer opties bij de berekening van de kostprijs van kinderopvang. STASIM berekent namelijk enkel de kostprijs van gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar en gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar. MOTYFF berekent ook de kostprijs van niet-gesubsidieerde kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar. Er zijn verder nog een aantal verschillen tussen MOTYFF en STASIM ten gevolge het feit dat STASIM werkt op basis van het achterliggende EUROMOD model. Zo zijn de berekeningen van STASIM van toepassing op 1 januari van het jaar, waar deze voor MOTYFF (net zoals in EUROMOD) gelden op 30 juni. Een structurele beleidswijziging of de indexatie van bepaalde uitkeringen tussen 1 januari en 30 juni kunnen ervoor zorgen dat de bedragen in MOTYFF in beperkte mate verschillen van deze in STASIM. Daarnaast is er een verschil in het tijdvak dat beide modellen hanteren. STASIM berekent uitkeringen op jaarbasis. Op basis van dit jaarbedrag wordt de hoogte van de te betalen sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting bepaald. Het bekomen netto jaarinkomen wordt door twaalf gedeeld om het netto maandinkomen te bepalen. MOTYFF berekent uitkeringen op maandbasis. Dit bedrag wordt met twaalf vermenigvuldigd, waarna de hoogte van de te betalen sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting wordt bepaald. Dit resultaat wordt gedeeld door twaalf om het netto maandinkomen te bepalen. Een voorbeeld kan hier meer duidelijkheid brengen. We kijken naar een alleenstaande man die een ziekte uitkering ontvangt. Hij bevindt zich in een periode van primaire arbeidsongeschiktheid (-7 maanden). In STASIM wordt zijn jaarlijks bruto-inkomen op jaarbasis bepaald. Concreet is dit gelijk 5 Voor 2012 is er eenmalig een module toegevoegd aan STASIM zodat we enkel voor dat jaar de hoogte van de studietoelagen kunnen berekenen. 2

3 Netto maandinkomen aan de som van 1 maand gewaarborgd loon + 5 maanden de uitkering in de 1 ste periode van arbeidsongeschiktheid + 6 maanden de uitkering in de 2 de periode van arbeidsongeschiktheid. Op dit totale bedrag wordt de hoogte van de te betalen sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting bepaald. MOTYFF daarentegen werkt op maandbasis, en bepaalt het totale bruto inkomen van deze man als 12x de hoogte van de uitkering in de 1 ste periode van arbeidsongeschiktheid. Op dit bedrag wordt de hoogte van de te betalen sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting berekend. In realiteit kan de hoogte van de uitkering sterk verschillen, afhankelijk van het moment waarop de uitkering ontvangen wordt. Het voordeel van de gehanteerde methode in MOTYFF is dat korte termijn verschillen zichtbaar worden, wat bij STASIM, dat werkt op basis van een gemiddelde uitkering over het hele jaar, veel minder het geval is. In figuur 1 zien we dat, bij de overgang van ziekte naar halftijdse tewerkstelling, de financiële vallen veel duidelijker zijn in MOTYFF in vergelijking met STASIM. Zo zien we dat voor sommige gezinstypes in de eerste maanden van arbeidsongeschiktheid een bijpassing van de ziekte uitkering met het leefloon mogelijk is. In STASIM blijft, doordat we werken met een gemiddelde uitkering over het hele jaar, deze tijdelijke bijpassing buiten beeld. Aangezien in werkelijkheid de finale afrekening van de personenbelasting op jaarbasis gebeurt, zal STASIM hier wel een meer realistische berekening maken in vergelijking met MOTYFF. Figuur 1: Maandelijks netto beschikbaar gezinsinkomen voor een koppel met 1 kostwinnaar en zonder kinderen ten laste en voor een koppel met 1 kostwinnaar en twee kinderen(3j & 6j) ten laste, berekend door STASIM en MOTYFF, De kostwinnaar krijgt een uitkering voor ziekte (primaire arbeidsongeschiktheid, minder dan 7 maanden). De partner is inactief STASIM MOTYFF STASIM MOTYFF Koppel, partner inactief, 0 KTL Koppel, partner inactief, 2 KTL Kinderbijslag Belastingen en sociale zekerheidsbijdragen Bijstand Primaire AO Arbeidsinkomen Totaal netto inkomen Bron: MOTYFF & STASIM, eigen berekeningen auteurs. In tegenstelling tot de uitkeringen wordt het inkomen uit arbeid in MOTYFF, net zoals in STASIM, berekend op jaarbasis. Concreet betekent dit dat bij het door de gebruiker ingevoerde bruto maandinkomen het enkel en dubbel vakantiegeld en de eindejaarspremie wordt opgeteld. Dit heeft als gevolg dat het maandelijkse bruto inkomen dat de gebruiker invoert in MOTYFF lager zal liggen dan het bruto maandinkomen dat in de output weergegeven wordt. Op basis van het jaarlijkse arbeidsinkomen worden dan de te betalen sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting 3

4 bepaald. We hebben ervoor gekozen om binnen MOTYFF te werken op basis van de eindafrekening van de personenbelasting en niet op basis van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing. Hoewel de bedrijfsvoorheffing een betere inschatting geeft van de maandelijks te betalen belastingen, houdt het geen rekening met mogelijke bij-/terugbetalingen bij de jaarlijkse eindafrekening, die nochtans een wezenlijk onderdeel uitmaken van het beschikbaar gezinsinkomen dat gezinnen jaarlijks verwerven. Een laatste verschil tussen STASIM en MOTYFF situeert zich in de bepaling van het bruto jaarloon. De gebruiker dient in MOTYFF het zuivere bruto maandloon in te geven. Om het bruto jaarloon te bepalen wordt bij dit bedrag het enkel en dubbel vakantiegeld en de eindejaarspremie bijgerekend. STASIM daarentegen berekent het bruto jaarloon als een percentage van het interprofessioneel bepaalde gemiddelde gewaarborgde minimum maandinkomen (GGMMI) 6. Het GGMMI wordt bepaald op basis van het zuivere maandelijkse brutoloon plus de eindejaarspremie. Voor de bepaling van het bruto jaarloon in STASIM moet bij dit bedrag het enkel en dubbel vakantiegeld worden bijgeteld. Een voorbeeld kan meer duidelijkheid geven over de gevolgen van deze verschillende berekeningswijze. De berekening van de sociale werkbonus gebeurt op basis van het maandelijkse brutoloon plus de eindejaarspremie. In STASIM komt dit overeen met het percentage van het GGMMI zoals ingevuld door de gebruiker van het model. In MOTYFF wordt bij het ingevulde bruto maandloon (dat gezien wordt als een zuiver bruto maandloon, dus zonder vakantiegeld of eindejaarspremie) nog 1/12 de van de eindejaarspremie bijgeteld. Dit bedrag vormt dan de basis voor de berekening van de hoogte van de sociale werkbonus. Aangezien dit bedrag hoger zal zijn dan in STASIM zal de maandelijks ontvangen sociale werkbonus lager zijn in MOTYFF. STASIM versus MOTYFF: een aantal concrete simulaties In dit deel bekijken we op basis van een aantal simulaties wat nu de concrete impact op het netto beschikbaar gezinsinkomen is van de verschillende assumpties gemaakt in beide modellen. In een eerste simulatie (tabel 1) bekijken we een alleenstaande man zonder kinderen ten laste, die voltijds werkt aan het minimumloon. Het gesimuleerde bruto jaarinkomen in MOTYFF ligt hoger dan in STASIM. Dit heeft 2 redenen: enerzijds bekijkt STASIM de situatie op 1 januari, waar MOTYFF kijkt naar de situatie op 30 juni. Structurele wijzingen en indexaties die in deze periode plaatsvinden worden logischerwijze wel meegenomen in MOTYFF maar niet in STASIM. Anderzijds zorgt de verschillende benadering van het gerapporteerde bruto maandinkomen (eindejaarspremie al dan niet inbegrepen) in beide simulatiemodellen ervoor dat het bruto jaarinkomen voor werknemers hoger zal zijn in MOTYFF in vergelijking met STASIM. De sociale werkbonus word in STASIM op een lager bedrag berekend, met als gevolg dat de te betalen sociale zekerheidsbijdragen hoger uitvallen in MOTYFF. Een hoger bruto jaarinkomen in MOTYFF zorgt ten slotte voor een hogere personenbelasting. 6 Het GGMMI kan gezien worden als het absoluut laagst mogelijke minimumloon. In praktijk wordt de hoogte van het minimumloon bepaald op sectoraal niveau en ligt het vaak 20 tot 30 procent hoger dan het GGMMI. Er zijn zelf sectoren waar het minimumloon dubbel zo hoog ligt als het GGMMI. 4

5 Tabel 1: Berekening van het netto beschikbaar gezinsinkomen voor een alleenstaande man zonder kinderen ten laste, die voltijds werkt aan het minimumloon, vergelijking tussen STASIM en MOTYFF, STASIM MOTYFF Bruto jaarinkomen Sociale bijdragen Personenbelasting Netto beschikbaar jaarinkomen Bron: MOTYFF & STASIM, eigen berekeningen auteurs In een tweede simulatie bekijken we dezelfde werknemer, maar nu met een kind van 2 jaar ten laste (tabel 2). In vergelijking met de werknemer zonder kinderen ten laste, zien we een duidelijke afname van de te betalen belastingen. Dit omwille van de verhoging van het belastingvrije minimum voor gezinnen met kinderen. Daarnaast heeft het gezin maandelijks recht op kinderbijslag. In deze simulatie zal dit een verhoogde kinderbijslag zijn omdat het gaat om een alleenstaande ouder met een beperkt inkomen. Tot slot worden kinderopvangkosten in rekening gebracht. Zowel in MOTYFF als in STASIM wordt immers verondersteld dat de voltijds werkende ouder voltijds gebruik maakt van kinderopvang. Omwille van de vergelijkbaarheid tussen beide modellen veronderstellen we dat de ouder gebruik maakt van formele gesubsidieerde kinderopvang 8. De berekeningswijze van de hoogte van de kinderopvangkosten verschilt wel tussen beide modellen. STASIM volgt wederom de logica van te kijken op jaarbasis. Bij een voltijdse tewerkstelling gaat STASIM ervan uit dat er 230 opvangdagen per jaar nodig zijn 9. STASIM berekent de kostprijs voor 1 dag opvang en vermenigvuldigt dit bedrag met 230, om zo de jaarlijkse kinderopvangkost te bepalen. Dit bedrag wordt dan gedeeld door 12 om de maandelijkse kostprijs te bepalen. MOTYFF bekijkt de kostprijs van kinderopvang op kortere termijn en berekent deze op maandbasis. Bij een voltijdse tewerkstelling wordt er uitgegaan van 5 opvangdagen per week. Het berekende dagbedrag voor opvang wordt eerst maal vijf gedaan (weekbedrag) en nadien maal 4,33 om een maandbedrag te bekomen. De jaarlijkse kostprijs voor kinderopvang is dan gelijk aan dit maandbedrag maal twaalf. Aangezien MOTYFF rekent op basis van een maand waarin geen vakantiedagen (waarop geen kinderopvang nodig is) worden opgenomen, ligt de kostprijs van kinderopvang hoger in vergelijking met STASIM. 8 In MOTYFF is het ook mogelijk om te kiezen voor formele niet-gesubsidieerde kinderopvang, waarbij de gebruiker de kostprijs van een dag opvang zelf moet ingeven. 9 Waarom 230 opvangdagen op een jaar? 5 dagen opvang in een week * 52 weken = 260 dagen opvang. Verder is er geen opvang nodig op wettelijke feestdagen (10 per jaar) en op vakantiedagen (20 per jaar). Dus opvang nodig op = 230 dagen per jaar. 5

6 Tabel 2: Berekening van het netto beschikbaar gezinsinkomen voor een alleenstaande vader met 1 kind ten laste (2j), die voltijds werkt aan het minimumloon, vergelijking tussen STASIM en MOTYFF, 2012 STASIM MOTYFF Bruto jaarinkomen Sociale bijdragen Personenbelasting Kinderbijslag Kinderopvangkost Netto beschikbaar jaarinkomen Bron: MOTYFF & STASIM, eigen berekeningen auteurs In tabel 3 tot slot kijken we wederom naar dezelfde werknemer, maar nu met drie kinderen ten laste. Ze zijn respectievelijk 6, 14 en 20 jaar oud en gaan allen naar school. De te betalen personenbelasting is een stuk gedaald in vergelijking met de vorige simulaties. In de simulatie op basis van STASIM krijgt het gezin zelfs 242 euro terug van de belastingen. We zien verder dat dit gezin, in vergelijking met het vorige gezin met één kind, logischerwijze een hoger bedrag krijgt aan kinderbijslagen. Daarnaast wordt in MOTYFF, in tegenstelling tot in STASIM, de hoogte van de studietoelagen berekend. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen pendel- en kotstudenten, waar het bedrag van ontvangen studietoelagen, zoals de regelgeving rond studietoelagen voorziet, hoger ligt bij laatstgenoemden. Tabel 3: Berekening van het netto beschikbaar gezinsinkomen voor een alleenstaande vader met 3 kinderen ten laste (6j, 14j en 20j), die voltijds werkt aan het minimumloon, vergelijking tussen STASIM en MOTYFF, 2012 STASIM MOTYFF (20j=pendel) MOTYFF (20j=kot) Bruto jaarinkomen Sociale bijdragen Personenbelasting Kinderbijslag Kinderopvangkost Studietoelage / Netto beschikbaar jaarinkomen Bron: MOTYFF & STASIM, eigen berekeningen auteurs Meest opvallende verschil tussen STASIM en MOTYFF in deze simulatie is de hoogte van de te betalen buitenschoolse kinderopvangkosten (voor het kind van 6 jaar). We gaven boven reeds aan dat er een verschil is tussen beide modellen in de berekening van de kostprijs van voorschoolse kinderopvang. Maar ook in de berekening van de buitenschoolse kinderopvang (voor kinderen tussen 3 en 12 jaar oud) zijn er verschillen. Hoe komt STASIM aan een bedrag van euro per jaar? Zowel in STASIM als in MOTYFF maken we de assumptie dat de werkende ouder tijdens schooldagen gebruik maakt van 1 uur voorschoolse kinderopvang en 1,5 uur naschoolse opvang. De kostprijs per 6

7 half uur opvang bedraagt in STASIM 0,89 euro. Dit tarief is gebaseerd op informatie van de Landelijke Kinderopvang. Op woensdag is er naast 1 uur voorschoolse opvang nood aan 4 uur naschoolse opvang in de namiddag, dit aan een kostprijs van 6,53 euro. Tijdens schoolvakanties is er nood aan een hele dag opvang, dit aan een kostprijs van 12,95 euro per dag opvang. Echter, we maken de assumptie dat de ouder maar 10 weken kinderopvang nodig heeft in schoolvakanties, omdat hij zelf vier weken vakantie neemt waarin hij zelf voor de opvang van zijn kind kan zorgen. Tellen we al deze elementen samen, dan komen we op een jaarlijkse kostprijs van euro. De tarieven van buitenschoolse kinderopvang zijn in MOTYFF bepaalt op basis van gegevens van Kind en Gezin. Deze tarieven liggen lager dan die van de Landelijke Kinderopvang. De kostprijs van kinderopvang wordt in MOTYFF bepaald op maandbasis. We maken de assumptie dat een voltijdse werknemer in een normale werkweek nood heeft aan 4 dagen met 1 uur voorschoolse opvang en 1,5 uur naschoolse opvang. De kostprijs voor een half uur opvang bedraagt 0,74 euro. Op woensdag heeft de werkende ouder nood aan 1 uur voorschoolse opvang en een namiddag naschoolse opvang, dit aan een kostprijs van 5,92 euro. Het weekbedrag wordt vermenigvuldigd met 4,33 om een maandbedrag te komen en nadien met 12 om een jaarbedrag te bekomen. MOTYFF houdt met andere woorden geen rekening met vakantiedagen, waarop meer uren opvang nodig zijn, noch met de vakantiedagen die de ouder zelf opneemt, en waarop geen opvang nodig is. Daarnaast wordt er gerekend met lagere tarieven in MOTYFF. Beide elementen verklaren de duidelijk lagere kinderopvangkost in MOTYFF in vergelijking met STASIM. Besluit Met MOTYFF is er een standaardsimulatiemodel ontwikkeld dat als opvolger kan dienen van STASIM. Het belangrijkste voordeel van MOTYFF is dat er een gebruiksvriendelijke interface is gebouwd, waardoor het instrument toegankelijk wordt voor alle geïnteresseerde gebruikers. Daarnaast is MOTYFF een flexibeler instrument dan STASIM, waardoor er meer simulaties mogelijk zijn en dit voor complexere gezinstypes. Als we echter de resultaten van STASIM vergelijken met deze van MOTYFF, dan moeten we er ons bewust van zijn dat er een aantal verschillende keuzes gemaakt zijn bij de ontwikkeling van beide modellen, want een impact heeft op de berekende netto beschikbare gezinsinkomens. Zo kijkt STASIM naar de situatie op 1 januari, waar MOTYFF dit doet voor 30 juni. Het misschien wel belangrijkste verschil is dat MOTYFF de hoogte van uitkeringen berekent op korte termijn (= maandbasis), en deze nadien vermenigvuldigt met 12 tot een jaarbedrag. STASIM daarentegen berekent de hoogte van de ontvangen uitkeringen op langere termijn (= jaarbasis), en deelt deze nadien door twaalf om een maandbedrag te bekomen. Ook in de berekening van bijvoorbeeld de kinderopvangkost werkt MOTYFF op maandbasis, waar STASIM een jaarbedrag berekent en dit nadien deelt door twaalf om een maandbedrag te bekomen. Hierdoor ligt bv. de berekende kostprijs van buitenschoolse kinderopvang in MOTYFF duidelijk lager in vergelijking met STASIM. 7

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff

MOTYFF: HANDLEIDING. 1 Algemene beschrijving. 1.1 Wat is MOTYFF? 1.2 Wat doet MOTYFF? Link : www.flemosi.be/motyff MOTYFF: HANDLEIDING OKTOBER 2013 Link : www.flemosi.be/motyff 1 Algemene beschrijving 1.1 Wat is MOTYFF? MOTYFF (MOdelling Typical Families in Flanders) is een simulatie-instrument voor het berekenen van

Nadere informatie

Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans

Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans Handleiding MOTYFF MOTYFF: HANDLEIDING Tine Hufkens Dieter Vandelannoote Dorien Frans Oktober 2014 HANDLEIDING MOTYFF 2 F L E M O S I H A N D L E I D I N G Handleiding: MOTYFF TINE HUFKENS ( ) DIETER VANDELANNOOTE

Nadere informatie

Van arbeidsongeschiktheid naar werk: simulaties van inactiviteitsvallen met MOTYFF

Van arbeidsongeschiktheid naar werk: simulaties van inactiviteitsvallen met MOTYFF Van arbeidsongeschiktheid naar werk: simulaties van inactiviteitsvallen met MOTYFF Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONAonderzoeksprogramma Eindrapport

Nadere informatie

FLEMOSI WORKSHOP. wordt gefinancierd door

FLEMOSI WORKSHOP. wordt gefinancierd door FLEMOSI WORKSHOP wordt gefinancierd door Demonstratie FLEMOSI: overzicht Structuur Voorbeeld simulaties Verdere ontwikkeling FLEMOSI WORKSHOP 21 januari 2011 DEMONSTRATIE MEFISTO 2 Mefisto s kern: Euromod

Nadere informatie

In welke mate dekken de studietoelagen de directe kosten van een jaar

In welke mate dekken de studietoelagen de directe kosten van een jaar Studietoelagen té selectief? Bea Cantillon, Gerlinde Verbist, Stijn Baert & Rudi Van Dam In welke mate dekken de studietoelagen de directe kosten van een jaar studeren in het hoger onderwijs en hoe zwaar

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

1. Wat? 2. Waarom? 3. Hoe?

1. Wat? 2. Waarom? 3. Hoe? FLEMOSI Instrumenten voor ex ante evaluatie van sociaal economische beleidsmaatreglen in Vlaanderen Slotconferentie IWT project (SBO project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Het FLEMOSI-project

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen SAMENVATTING ONDERZOEK ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: TOOL INACTIVITEITSVALLEN Auteur(s): Natascha Van Mechelen, Tine Hufkens 1. Korte

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoogte kinderopvangtoeslag Hoogte kinderopvangtoeslag Aan de hand van de tabel op pagina 6 kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u in totaal in 2007 ontvangt. Deze toeslag bestaat uit de inkomensafhankelijke toeslag én de

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB 2011-0189

DOCUMENTATIENOTA CRB 2011-0189 DOCUMENTATIENOTA CRB 2011-0189 Financiële werkloosheidvallen in België in 2010 CRB 2011-0189 HN 8 maart 2011 Financiële werkloosheidsvallen in België in 2010 Aanspreekpunt: Hendrik Nevejan hendrik.nevejan@ccecrb.fgov.be

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen 1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen In deze tabel geven we algemene info over de verschillende overeenkomsten die mogelijk zijn in het huidige stelsel van Leren en Werken

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

BEREKEND VLAANDEREN. workshop FLEMOSI - SBO-project 90044. Vlaams Parlement 21 januari 2011. wordt gefinancierd door

BEREKEND VLAANDEREN. workshop FLEMOSI - SBO-project 90044. Vlaams Parlement 21 januari 2011. wordt gefinancierd door BEREKEND VLAANDEREN workshop FLEMOSI SBOproject 90044 Vlaams Parlement 21 januari 2011 wordt gefinancierd door FLEMOSI WORKSHOP 21 januari 2011 DOEL EN OPZET FLEMOSI PROJECT www.flemosi.be 2 FLEMOSI WORKSHOP

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheidsproblemen

Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheidsproblemen Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheidsproblemen Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Part-timebreuk berekening pensioenpremie

Part-timebreuk berekening pensioenpremie Part-timebreuk berekening pensioenpremie Inhoud Uitleg situatie...1 Theorie berekeningswijze...2 Formules...2 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Full-timer...3 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf.

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Financiële nieuwsbrief oktober 2016

Financiële nieuwsbrief oktober 2016 Financiële nieuwsbrief oktober 2016 Beste ouders deze Nieuwsbrief bevat belangrijke Financiële Mededelingen die besproken zijn op de ouderavond van 11 oktober 2016 Tarieven 2017 De Belastingdienst heeft

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio s.

Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio s. Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio s. AGORA -PROJECT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID EN DE FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE,

Nadere informatie

Gezinnen in Vlaanderen Bea Cantillon

Gezinnen in Vlaanderen Bea Cantillon Gezinnen in Vlaanderen Bea Cantillon Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door FLEMOSI Slotconferentie 16 september 2013 www.flemosi.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Bestaan er nog financiële vallen in de werkloosheid en in de bijstand in België

Bestaan er nog financiële vallen in de werkloosheid en in de bijstand in België Bestaan er nog financiële vallen in de werkloosheid en in de bijstand in België Kristel Bogaerts december 2008 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-Stadscampus

Nadere informatie

Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit?

Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit? Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit? Studie naar de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 2013 BÉRÉNICE STORMS werkt aan Cebud aan de Thomas More Hogeschool en

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1 De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd

Nadere informatie

Toelichting bij de Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Toelichting bij de Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij de Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Begrippen Hele dagopvang Halve dagopvang Buitenschoolse opvang Naschoolse opvang Ouderbijdrage kinderopvang Belastbaar huishoudinkomen Opvangduur

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

MICSIM. Een microsimulatiemodel voor de analyse van wijzigingen in de inkomstenbelasting. Egbert Jongen. 12 februari Centraal Planbureau

MICSIM. Een microsimulatiemodel voor de analyse van wijzigingen in de inkomstenbelasting. Egbert Jongen. 12 februari Centraal Planbureau Een microsimulatiemodel voor de analyse van wijzigingen in de inkomstenbelasting Egbert Jongen 12 februari 2016 Inhoud Doel en output Onder de motorkap Meten is weten Beleidsimplicaties Doel Een evidence

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Manuele berekening decemberafrekening

Manuele berekening decemberafrekening Manuele berekening decemberafrekening In een aantal gevallen kan er geen automatische decemberafrekening gebeuren. Je zal dan zelf de decemberafrekening moeten berekenen en registreren in eblox bij de

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2016 Op Prinsjesdag 2016 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 6 van deze huishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

FAQ bij rekenmodule lonen

FAQ bij rekenmodule lonen FAQ bij rekenmodule lonen Samenvatting inhoud (ctrl + klikken om koppeling te volgen): 1. Persoon met meerdere contracten 2. Langdurige ziekte 3. Extralegale voordelen 4. Onregelmatige prestaties (toeslagen)

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Bijlage 1 bij AV/KO/2004/6240. Financiële effecten van de Wbk voor ouders en werkgevers

Bijlage 1 bij AV/KO/2004/6240. Financiële effecten van de Wbk voor ouders en werkgevers Bijlage 1 bij AV/KO/2004/6240 Financiële effecten van de Wbk voor ouders en werkgevers Door de invoering van de Wbk zal de financieringsstructuur van kinderopvang veranderen. In deze bijlage wordt aangegeven

Nadere informatie

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid - scénario 2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere bediende

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Koopkrachtberekeningen 2017-2018 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2017 Het Nibud heeft de koopkrachteffecten voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend op basis van de plannen die op Prinsjesdag

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Begrippen Hele dagopvang Halve dagopvang Buitenschoolse opvang Naschoolse opvang Onafgebroken opvang van 0-4 jarigen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over Peuteropvang in Rhenen

Vraag en Antwoord over Peuteropvang in Rhenen Vraag en Antwoord over Peuteropvang in Rhenen 9 januari 2017 1. Waarom wordt de verandering van peuterspeelzaal naar peuteropvang doorgevoerd? Antwoord: De verandering voert de gemeente Rhenen door omdat

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel

Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen Brussel Is een initiatief en een uitgave van het samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 Brussel Januari 2017 INHOUD 1. Scherp stellen op de gevolgen van de besparingen... 3 2. Welke gezinnen onderscheiden we?...

Nadere informatie

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) + Sociaal statuut van de Onthaalouders Laatste update: 1/01/2015 (versie 2015.1) ALGEMEENHEDEN... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 HET SOCIAAL STATUUT...

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Van arbeidsongeschiktheid naar werk: inactiviteitsvallen

Van arbeidsongeschiktheid naar werk: inactiviteitsvallen Doelgroepen Van arbeidsongeschiktheid naar werk: inactiviteitsvallen Hufkens, T., & Van Mechelen, N. (2014). Van arbeidsongeschiktheid naar werk: inactiviteitsvallen. CSB-Bericht. Antwerpen: Universiteit

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Welke invloed heeft een vermindering van de prestaties met 1/5 via tijdskrediet en loopbaanonderbreking op het gezinsinkomen?

Welke invloed heeft een vermindering van de prestaties met 1/5 via tijdskrediet en loopbaanonderbreking op het gezinsinkomen? Studies Welke invloed heeft een vermindering van de prestaties met 1/5 via tijdskrediet en loopbaanonderbreking op het gezinsinkomen? Inhoudstafel Inleiding...7 Doel, methodologie en hypotheses... 7

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Vakantiegeld Berekenen Suriname

Vakantiegeld Berekenen Suriname Vakantiegeld Berekenen Suriname Download File Vakantiegeld Berekenen Suriname - Book [PDF]. Free Download VAKANTIEGELD BEREKENEN SURINAME INFORMATIEBLAD NO 2 VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIEGELD Thu, 28 Dec 2017

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie