NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse in Overschie. Hiervoor zijn deelnemers uit het burgerpanel van Overschie benaderd. Daarnaast is er een brief gestuurd naar 645 huishoudens in de omgeving van de voorgestelde locatie. Ook is er een open link online gezet. Via deze open link - die onder meer beschikbaar was via Facebook-pagina Overschie010 konden ook niet-panelleden deelnemen aan de enquête. Deelnemers konden tussen 1 oktober en 18 oktober de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben in totaal 335 respondenten deelgenomen; 1 66 uit het panel (een respons van 38%), 78 omwonenden (een respons van ) en 91 via de open link. Om onder- en oververtegenwoordiging te voorkomen, zijn de uitkomsten van het panel gewogen naar leeftijd, geslacht en wijk. Door aan de antwoorden van ondervertegenwoordigde groepen een wegingsfactor toe te kennen, worden deze zwaarder meegeteld. Na weging op leeftijd en geslacht zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van Overschie. Dit geldt niet voor de resultaten van de omwonenden en de open link 1. Daarom worden de resultaten voor deze drie groepen in de rapportage apart gepresenteerd. 1.2 Woonoverlast en Skaeve Huse Woonoverlast wordt vaak veroorzaakt door mensen die in de directe nabijheid wonen. Samen met de woningcorporaties, de politie en de GGD slaagt de gemeente er meestal in om woonoverlast terug te dringen. Maar sommige mensen veroorzaken zo veel hardnekkige overlast dat geen enkele aanpak meer helpt. De gemeente vindt dat deze mensen niet meer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Zij kunnen beter gehuisvest worden in een aparte woonvorm, op een plaats waar zij zo min mogelijk andere Rotterdammers tot last zijn. Deze woonvorm heet Skaeve Huse. Dit zijn eenvoudig ingerichte containerwoningen voor maximaal twee personen. Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan om op een braakliggend terrein aan de Soesterbergstraat elf Skaeve Huse te plaatsen, met daarbij eenzelfde woning voor de beheerder. Het College heeft de gebiedscommissie Overschie gevraagd om advies uit te brengen. De participatiebijeenkomsten en deze vragenlijst maken hier onderdeel van uit. 1 Open link s tond op de webs ite en is via s ocial media vers preid om iedereen de kans te geven deel te nemen. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 1

2 1.3 Leeswijzer Ten eerste wordt er ingegaan op woonoverlast, waarbij wordt beschreven in hoeverre er sprake is van woonoverlast en of men tevreden is over de manier waarop het wordt aangepakt. Vervolgens komen de Skaeve Huse aan bod, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de doelgroep en het beheer. Daarna worden de aanpak, de beoogde locatie en de begeleidingscommissie besproken. Ten slotte wordt er ingegaan op een eventuele toename van overlast en voorwaarden die respondenten stellen aan de komst van de Skaeve Huse. 2. Woonoverlast Er is sprake van woonoverlast als een bewoner zich regelmatig zodanig gedraagt, dat daardoor andere bewoners overlast ervaren. Van zowel de panelleden als de omwonenden ervaart 3 procent veel overlast in de straat. Het aandeel dat een beetje overlast ervaart verschilt: van de panelleden ervaart ongeveer een derde (34 procent) een beetje overlast. Dit aandeel is kleiner bij omwonenden: 17 procent ervaart een beetje overlast. Figuur 1 Ervaart u op dit moment woonoverlast in uw straat? 3% 34% 62% Omwonenden (n=77) 3% 81% Veel overlast Een beetje overlast 23% 68% Geen overlast Aan degenen die op dit moment overlast ervaren in de straat, is gevraagd welke vormen van overlast zij ervaren. Geluidsoverlast en vervuiling staan bovenaan (figuur 2). Aangezien er bij de omwonenden sprake is van een klein aantal respondenten (n=15) zijn de resultaten indicatief. Bij de categorie anders wordt relatief vaak iets genoemd over overlastvormen die betrekking hebben op verkeer (parkeeroverlast, lawaai, te hard rijdend verkeer). Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 2

3 Figuur 2 Welke vormen van woonoverlast ervaart u? Geluidsoverlast 36% 70% 73% Vervuiling Stankoverlast 28% 20% 13% 47% 54% Burenruzie Agressie 16% 0% 7% 8% 28% Panel (n=66) Omwonenden (n=15) Open link (n=76) Drugsoverlast Pesterijen 6% 6% 0% 8% 32% Anders 24% 31% 74% 0% 20% 40% 60% 80% Van zowel panelleden als omwonenden geeft bijna een vijfde (respectievelijk 18 en 19 procent) aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de manier waarop woonoverlast wordt aangepakt. Een relatief groot deel heeft de categorie weet niet ingevuld. Van de panelleden die een toelichting hebben gegeven (n=64), geven relatief veel respondenten (n=21) aan geen ervaring te hebben gehad met woonoverlast en er daardoor niets over te kunnen zeggen. Dit beeld komt overeen met de open antwoorden van omwonenden en de open link. De omwonenden die bij de eerste vraag aangaven zelf woonoverlast te ervaren zijn vrijwel allemaal ontevreden over de huidige aanpak van woonoverlast. Bij de panelleden is dit ongeveer de helft. Figuur 3 Bent u tevreden over de manier waarop woonoverlast aangepakt wordt? 13% 7% 33% Zeer tevreden Tevreden Omwonenden (n=78) Open link (n=91) 13% 26% 3% 53% 34% Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 3

4 3. Skaeve Huse 3.1 Doelgroep In de Skaeve Huse kunnen mensen wonen die nu in een normale woning wonen en daar ernstige en langdurige woonoverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen er bewoners komen die vanwege hun gedrag niet te handhaven zijn in gewone woonwijken, maar ook niet in een zo rginstelling opgenomen kunnen worden. Ten slotte kan het voorkomen dat bewoners van Skaeve Huse in behandeling zijn voor drank- en drugsgebruik. Er zijn ook mensen die niet in aanmerking komen om in de Skaeve Huse te wonen. Dat zijn ten eerste mensen die jonger zijn dan 18 jaar, er komen geen gezinnen met kinderen. Daarnaast komen er geen bewoners die een risico vormen op overlast als gevolg van hun verslaving. Ook komen er geen mensen die in de afgelopen twee jaar veroordeeld zijn voor een misdrijf. Van de panelleden vindt 62 procent de zojuist genoemde doelgroep (zeer) geschikt. Van de omwonenden geeft 48 procent dit aan. Het aandeel dat de doelgroep zeer ongeschikt vindt is bij omwonenden groter (23 procent) dan bij panelleden (9 procent). Van de panelleden die hun antwoord hebben toegelicht (n=52) geeft een deel (n=9) aan het geen goed idee te vinden als alle overlastgevers bij elkaar worden geplaatst. Een vergelijkbare groep (n=10) geeft aan de de doelgroep vrij geschikt te vinden. Voornamelijk omwonenden geven aan de groep die dranken drugsproblematiek heeft niet geschikt te vinden. Verder geven vooral omwonenden en degenen die de open link hebben ingevuld aan dat de doelgroep voor de Skaeve Huse een andere aanpak nodig heeft. Figuur 4 Vindt u dit een geschikte doelgroep voor de Skaeve Huse? 27% 35% 16% Zeer geschikt Omwonenden (N=78) 23% Enigszins geschikt Ongeschikt Open link (n=91) 20% 1 22% 33% 6% Zeer ongeschikt 3.2 Beheer Een belangrijk onderdeel van de Skaeve Huse is de beheerder. In het eerste jaar is er 24 uur per dag, 7 dagen per week een beheerder aanwezig. Na een jaar wordt dit geëvalueerd. De beheerder ziet erop toe dat bewoners zich houden aan de huisregels en aan de regels uit het verplichte huurzorgcontract. Hij is de schakel naar de politie en naar zorginstellingen. Daarnaast is hij het vaste aanspreekpunt voor de buurtbewoners. Ongeveer de helft van de panelleden (52 procent) vindt de hoeveelheid begeleiding voldoende (figuur 5). Van de omwonenden geeft ruim een derde (36 procent) aan dat de mate van begeleiding voldoende is. De helft van de omwonenden vindt dat er te weinig begeleiding is (te veel risico op overlast). Van de panelleden geeft 30 procent dit aan. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 4

5 Figuur 5 Wat vindt u van de mate van begeleiding? 52% Te veel begeleiding (te hoge kosten) Omwonenden (n=78) 3% 36% 50% Voldoende begeleiding Open link (n=91) 16% 23% 51% Te weinig begeleiding (te veel risico op overlast) Respondenten kregen de mogelijkheid een toelichting te geven op hun antwoord. Daar maakten 55 panelleden gebruik van. Een deel (n=8) geeft aan één begeleider op het terrein te weinig te vinden. Relatief veel omwonenden (8 van de 26) en respondenten die de open link hebben ingevuld (9 van de 31) geven dit ook aan. Daarnaast wordt er door een vergelijkbare groep panelleden (n=6) gewezen op onduidelijkheid over het profiel van de beheerder en is er twijfel over de veranderbaarheid van de doelgroep (n=7). Het zijn vooral omwonenden (6 van de 26) en respondenten van de open link (4 van de 31) die zich afvragen wat er na een jaar gaat gebeuren en hoe het toezicht eruit ziet als bewoners het terrein verlaten (omwonenden: 4 van de 26; open link: 7 van de 31). 3.3 Aanpak Naast het terugdringen van woonoverlast is het doel van Skaeve Huse dat de bewoners aangehaakt blijven bij de maatschappij, zodat zij uiteindelijk weer in een normale woning kunnen gaan wonen. Van de panelleden vindt 18 procent de aanpak van Skaeve Huse zeer geschikt en van de omwonenden geeft 8 procent dit aan. Het aandeel respondenten dat de aanpak zeer ongeschikt vindt, is onder omw onenden groter (27 procent) dan onder panelleden (15 procent). Figuur 6 Vindt u Skaeve Huse een geschikte aanpak om woonoverlast tegen te gaan en de bewoners de zorg te bieden die zij nodig hebben? 38% Zeer geschikt Omwonenden (n=78) 8% 37% 27% 7% Enigszins geschikt Ongeschikt Open link (n=91) 16% 22% 20% 40% 2% Zeer ongeschikt Naar aanleiding van deze vraag gaven 60 panelleden een toelichting op hun antwoord. Een deel (n=9) vindt dat maatwerk of meer individuele begeleiding (eventueel bij hun eigen woonplek) nodig is. Ook relatief veel omwonenden (9 van de 34) geven dit aan. Een vergelijkbare groep panelleden (n=12) geeft aan te twijfelen over de aanpak. Verder vindt een deel de aanpak stigmatiserend (n=5), terwijl anderen (n=10) juist pleiten voor een hardere aanpak. Relatief veel respondenten die de open link hebben ingevuld (9 van de 25) kunnen zich moeilijk voorstellen dat bewoners van Skaeve Huse hun gedrag veranderen en later weer aanhaken bij de maatschappij. Verder geven relatief veel omwonenden (7 van de 34) een andere locatie te willen voor de Skaeve Huse. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 5

6 3.4 Locatie De gemeente Rotterdam heeft gezocht naar een geschikte locatie voor Skaeve Huse. Daarbij is een aantal criteria gehanteerd, waaronder: op minimaal 300 meter loopafstand van de dichtstbijzijnde woningen; uit het zicht van woningen; een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten; voldoende oppervlakte voor Skaeve Huse en een beheerderswoning; voldoen aan de geldende milieueisen en het bestemmingsplan; de grond is eigendom van de gemeente. Het braakliggende terrein aan de Soesterbergstraat ligt op een loopafstand van 550 meter tot de dichtstbijzijnde woning 2. Aan de respondenten zijn verschillende stellingen voorgelegd (zie figuren 7, 8, 9 en 10). Meer dan de helft vindt het belangrijk dat Skaeve Huse niet in of direct naast een woonwijk staan. Van de omwonenden vindt ruim tweederde (6) het niet belangrijk dat de Skaeve Huse binnen stedelijk gebied liggen. Een iets groter deel van deze groep kan zich niet vinden in de eis van de gemeente dat de minimale afstand van de Skaeve Huse tot de dichtstbijzijnde woningen 300 meter is. Een deel van de panelleden (n=58) gaf een toelichting op hun antwoord. Het grootste deel gaat over de derde stelling waarbij men (n=15) aangeeft een afstand van 300 meter te kort te vinden. Verder zijn er respondenten die een toelichting hebben gegeven op het isolement van de bewoners van de Skaeve Huse. Het zijn voornamelijk panelleden die stellen dat de bewoners juist in een sociaal isolement raken als ze bij elkaar (op afstand van bewoond gebied) worden geplaatst. Verder geven vooral omwonenden aan dat de bewoners van Skaeve Huse al veel kansen hebben gehad. Daarnaast twijfelen vooral respondenten van de open link aan de veranderbaarheid van de groep. Figuur 7 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Ik vind het belangrijk dat de Skaeve Huse niet in of direct naast een woonwijk staan. Panel (n=169) 56% 8% 3% Omwonenden (n=76) 71% 84% 1 4% 5% 3% niet eens, niet zeer mee Figuur 8 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Ik vind het belangrijk dat de Skaeve Huse binnen stedelijk gebied liggen. Panel (n=168) 7% 26% 27% 22% Omwonenden (n=74) 54% 62% niet eens, niet zeer mee 2 Uit een nameting is gebleken dat deze afs tand 650 meter is. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 6

7 Figuur 9 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Ik kan me vinden in de eis van de gemeente dat de minimale afstand van de Skaeve Huse tot de dichtstbijzijnde woningen 300 meter is. Panel (n=167) 27% 23% 20% 1 Omwonenden n=74) 13% 7% 8% 22% 6% 3% 55% 51% niet eens, niet zeer mee Figuur 10 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Het is van belang dat de bewoners van de Skaeve Huse aangehaakt blijven bij de maatschappij en niet in isolement raken. Panel (n=164) 20% 37% Omwonenden (n=73) Open link (n=84) 22% 24% 24% 16% 37% niet eens, niet zeer mee Wat betreft de locatie (het terrein aan de Soesterbergstraat) geeft bijna een vijfde (19 procent) van de panelleden aan de locatie zeer geschikt te vinden. Zes procent van de omwonenden vindt de locatie zeer geschikt. Aan de andere kant geeft 17 procent van de panelleden en de helft (51 procent) van de omwonenden aan de locatie juist zeer ongeschikt te vinden. Van de panelleden die een toelichting geven op hun antwoord (n=55) geeft een deel (n=22) aan dat de locatie zich te dicht bij een woonwijk bevindt. Ook relatief veel omwonenden en respondenten van de open link geven dit aan. Figuur 11 Vindt u de beoogde locatie voor de Skaeve Huse geschikt? Panel (n=159) 1 45% 20% Zeer geschikt Omwonenden (n=72) 6% 23% 51% Enigszins geschikt Ongeschikt Open link (n=91) 54% Zeer ongeschikt 3.5 Begeleidingscommissie Er komt een permanente begeleidingscommissie Skaeve Huse. Deze commissie bestaat uit omwonenden uit Overschie en Schiebroek, en uit medewerkers van Woonstad Rotterdam, de gemeente, de politie en zorginstellingen. De begeleidingscommissie wordt betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid rond de Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 7

8 Skaeve Huse. Zij signaleert eventuele problemen en adviseert over maatregelen tegen mogelijke overlast. Figuur 12 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Ik vind het een goed idee dat er een begeleidingscommissie komt. Panel (n=169) 34% 48% 3% 7% Omwonenden (n=78) 44% 33% niet eens, niet 34% 3 5% 5% zeer mee De meerderheid van de panelleden (82 procent) en omwonenden (77 procent) is het er (zeer) dat er een begeleidingscommissie komt. Van de panelleden die een toelichting geven (n=44), geeft een deel (n=13) aan dat een begeleidingscommisie nodig is. Een vergelijkbare groep (n=12) is van mening dat een commissie niet werkt of teveel geld kost. Ook geven zowel paneleden als omwonenden en respondenten van de open link aan dat het belangrijk is dat de begeleidingscommissie mandaat / zeggenschap heeft. 3.6 Overlast door Skaeve Huse Meer dan de helft van de omwonenden (54 procent) verwacht dat er een grote toename van overlast komt in hun woonomgeving wanneer de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat zouden komen. Van de panelleden geeft een kleiner deel dit aan, namelijk 15 procent. Van deze groep verwacht 43 procent geen toename van overlast in hun woonomgeving. Figuur 13 Verwacht u een toename van overlast in uw eigen woonomgeving wanneer de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat zouden komen? 31% 43% Grote toename Omwonenden (n=78) 54% 28% Enige toename Geen toename Open link (n=91) 48% 26% 5% Van degenen die verwachten dat overlast gaat toenemen, verwacht meer dan de helft dat er meer agressie, vervuiling en drugsoverlast zal voorkomen (figuur 14). Naast de genoemde vormen van overlast, konden respondenten bij de categorie anders aangeven welke vorm(en) van overlast naar verwachting gaat/gaan toenemen. Bij deze categorie worden inbraak / diefstal het vaakst genoemd. Bij de toelichting (n=17) geeft een deel van de panelleden (n=10) aan te verwachten dat de bewoners buiten het terrein overlast gaan veroorzaken. Omwonenden en respondenten van de open link geven aan dat de overlast in hun buurt meer wordt, omdat de bewoners vanwege overlast weg moeten uit hun buurt. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 8

9 Figuur 14 Van welke vormen van overlast in uw eigen omgeving verwacht u een toename wanneer de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat zouden komen? (meerdere antwoorden mogelijk) Agressie Vervuiling Drugsoverlast 52% 77% 92% 94% 66% 71% 70% 76% 7 Geluidsoverlast Pesterijen 38% 42% 55% 38% 40% 46% Panel (n=80) Omwonenden (n=64) Open link (n=67) Stankoverlast Burenruzie Anders 20% 22% 23% 24% 20% 41% 3.7 Voorwaarden Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten voorwaarden noemen die volgens hen gesteld zouden moeten worden aan de komst van de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat. In totaal vulden 104 panelleden een of meerdere voorwaarden in. Hiervan geeft een deel aan dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden (n=12), bijvoorbeeld wat er gebeurt bij bepaalde vormen van overlast. Ook relatief veel omwonenden geven dit aan. Verder benoemt een deel (n=26) dat er goed toezicht moet zijn en vindt een groep er een andere locatie moet komen (n=14). Deze voorwaarden worden ook relatief vaak genoemd door omwonenden en degenen die de open link hebben ingevuld. Het zijn voornamelijk panelleden die pleiten voor goede begeleiding als voorwaarde (n=23). Tevens besteden sommige panelleden (n=11), evenals de andere respondenten, aandacht aan de manier waarop er wordt omgegaan met bewoners die zich buiten het terrein bevinden, waarbij er angst is voor rondhangen. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 9

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Omgeving Actieplan Woonoverlast Contact

Omgeving Actieplan Woonoverlast Contact Skaeve Huse Om extreme woonoverlast tegen te gaan worden in Rotterdam Skaeve Huse gebouwd. Skaeve Huse is een woonvorm bedoeld voor notoire woonoverlastgevers. Het is het uiterste middel wanneer geen andere

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 10: beleving openbare ruimte Februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014

Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 Wijkrapport Gesworen Hoek 2014 Wijkbezoek SP Tilburg November-December 2014 1 SP Wijkrapport Gesworen Hoek Inleiding De SP is in november de Gesworen Hoek in geweest om in gesprek te komen met de bewoners.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014

Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 Wijkrapport Quirijnstok en Heikant 2014 Wijkbezoek SP Tilburg September-oktober 2014 1 SP Wijkrapport Quirijnstok en Heikant Inleiding De SP is in september Quirijnstok en de Heikant in geweest om in gesprek

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Uitkomsten burgerpanel

Uitkomsten burgerpanel Uitkomsten burgerpanel Gemeente Oss, Team Onderzoek en Statistiek Juni 2013 1. Inleiding Waarom is het burgerpanel gevraagd? De gemeente is op dit moment bezig met een verkenning naar hoe woongebieden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Digitale dienstverlening van de overheid

Digitale dienstverlening van de overheid G E S P O T Digitale dienstverlening van de overheid Rekenkamers en rekenkamercommissies doen gezamenlijk onderzoek tijdens Spotdag Rekenkamer(commissie)s doen wel vaker gezamenlijk onderzoek. Maar samen

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013 VERTROUWELIJK Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 1-2017 Referentie: 16013 mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam 26 augustus 2017 Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 11: vuurwerkoverlast maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 11e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan

Nadere informatie