NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse in Overschie. Hiervoor zijn deelnemers uit het burgerpanel van Overschie benaderd. Daarnaast is er een brief gestuurd naar 645 huishoudens in de omgeving van de voorgestelde locatie. Ook is er een open link online gezet. Via deze open link - die onder meer beschikbaar was via Facebook-pagina Overschie010 konden ook niet-panelleden deelnemen aan de enquête. Deelnemers konden tussen 1 oktober en 18 oktober de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben in totaal 335 respondenten deelgenomen; 1 66 uit het panel (een respons van 38%), 78 omwonenden (een respons van ) en 91 via de open link. Om onder- en oververtegenwoordiging te voorkomen, zijn de uitkomsten van het panel gewogen naar leeftijd, geslacht en wijk. Door aan de antwoorden van ondervertegenwoordigde groepen een wegingsfactor toe te kennen, worden deze zwaarder meegeteld. Na weging op leeftijd en geslacht zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van Overschie. Dit geldt niet voor de resultaten van de omwonenden en de open link 1. Daarom worden de resultaten voor deze drie groepen in de rapportage apart gepresenteerd. 1.2 Woonoverlast en Skaeve Huse Woonoverlast wordt vaak veroorzaakt door mensen die in de directe nabijheid wonen. Samen met de woningcorporaties, de politie en de GGD slaagt de gemeente er meestal in om woonoverlast terug te dringen. Maar sommige mensen veroorzaken zo veel hardnekkige overlast dat geen enkele aanpak meer helpt. De gemeente vindt dat deze mensen niet meer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Zij kunnen beter gehuisvest worden in een aparte woonvorm, op een plaats waar zij zo min mogelijk andere Rotterdammers tot last zijn. Deze woonvorm heet Skaeve Huse. Dit zijn eenvoudig ingerichte containerwoningen voor maximaal twee personen. Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan om op een braakliggend terrein aan de Soesterbergstraat elf Skaeve Huse te plaatsen, met daarbij eenzelfde woning voor de beheerder. Het College heeft de gebiedscommissie Overschie gevraagd om advies uit te brengen. De participatiebijeenkomsten en deze vragenlijst maken hier onderdeel van uit. 1 Open link s tond op de webs ite en is via s ocial media vers preid om iedereen de kans te geven deel te nemen. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 1

2 1.3 Leeswijzer Ten eerste wordt er ingegaan op woonoverlast, waarbij wordt beschreven in hoeverre er sprake is van woonoverlast en of men tevreden is over de manier waarop het wordt aangepakt. Vervolgens komen de Skaeve Huse aan bod, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de doelgroep en het beheer. Daarna worden de aanpak, de beoogde locatie en de begeleidingscommissie besproken. Ten slotte wordt er ingegaan op een eventuele toename van overlast en voorwaarden die respondenten stellen aan de komst van de Skaeve Huse. 2. Woonoverlast Er is sprake van woonoverlast als een bewoner zich regelmatig zodanig gedraagt, dat daardoor andere bewoners overlast ervaren. Van zowel de panelleden als de omwonenden ervaart 3 procent veel overlast in de straat. Het aandeel dat een beetje overlast ervaart verschilt: van de panelleden ervaart ongeveer een derde (34 procent) een beetje overlast. Dit aandeel is kleiner bij omwonenden: 17 procent ervaart een beetje overlast. Figuur 1 Ervaart u op dit moment woonoverlast in uw straat? 3% 34% 62% Omwonenden (n=77) 3% 81% Veel overlast Een beetje overlast 23% 68% Geen overlast Aan degenen die op dit moment overlast ervaren in de straat, is gevraagd welke vormen van overlast zij ervaren. Geluidsoverlast en vervuiling staan bovenaan (figuur 2). Aangezien er bij de omwonenden sprake is van een klein aantal respondenten (n=15) zijn de resultaten indicatief. Bij de categorie anders wordt relatief vaak iets genoemd over overlastvormen die betrekking hebben op verkeer (parkeeroverlast, lawaai, te hard rijdend verkeer). Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 2

3 Figuur 2 Welke vormen van woonoverlast ervaart u? Geluidsoverlast 36% 70% 73% Vervuiling Stankoverlast 28% 20% 13% 47% 54% Burenruzie Agressie 16% 0% 7% 8% 28% Panel (n=66) Omwonenden (n=15) Open link (n=76) Drugsoverlast Pesterijen 6% 6% 0% 8% 32% Anders 24% 31% 74% 0% 20% 40% 60% 80% Van zowel panelleden als omwonenden geeft bijna een vijfde (respectievelijk 18 en 19 procent) aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de manier waarop woonoverlast wordt aangepakt. Een relatief groot deel heeft de categorie weet niet ingevuld. Van de panelleden die een toelichting hebben gegeven (n=64), geven relatief veel respondenten (n=21) aan geen ervaring te hebben gehad met woonoverlast en er daardoor niets over te kunnen zeggen. Dit beeld komt overeen met de open antwoorden van omwonenden en de open link. De omwonenden die bij de eerste vraag aangaven zelf woonoverlast te ervaren zijn vrijwel allemaal ontevreden over de huidige aanpak van woonoverlast. Bij de panelleden is dit ongeveer de helft. Figuur 3 Bent u tevreden over de manier waarop woonoverlast aangepakt wordt? 13% 7% 33% Zeer tevreden Tevreden Omwonenden (n=78) Open link (n=91) 13% 26% 3% 53% 34% Niet tevreden, niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 3

4 3. Skaeve Huse 3.1 Doelgroep In de Skaeve Huse kunnen mensen wonen die nu in een normale woning wonen en daar ernstige en langdurige woonoverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen er bewoners komen die vanwege hun gedrag niet te handhaven zijn in gewone woonwijken, maar ook niet in een zo rginstelling opgenomen kunnen worden. Ten slotte kan het voorkomen dat bewoners van Skaeve Huse in behandeling zijn voor drank- en drugsgebruik. Er zijn ook mensen die niet in aanmerking komen om in de Skaeve Huse te wonen. Dat zijn ten eerste mensen die jonger zijn dan 18 jaar, er komen geen gezinnen met kinderen. Daarnaast komen er geen bewoners die een risico vormen op overlast als gevolg van hun verslaving. Ook komen er geen mensen die in de afgelopen twee jaar veroordeeld zijn voor een misdrijf. Van de panelleden vindt 62 procent de zojuist genoemde doelgroep (zeer) geschikt. Van de omwonenden geeft 48 procent dit aan. Het aandeel dat de doelgroep zeer ongeschikt vindt is bij omwonenden groter (23 procent) dan bij panelleden (9 procent). Van de panelleden die hun antwoord hebben toegelicht (n=52) geeft een deel (n=9) aan het geen goed idee te vinden als alle overlastgevers bij elkaar worden geplaatst. Een vergelijkbare groep (n=10) geeft aan de de doelgroep vrij geschikt te vinden. Voornamelijk omwonenden geven aan de groep die dranken drugsproblematiek heeft niet geschikt te vinden. Verder geven vooral omwonenden en degenen die de open link hebben ingevuld aan dat de doelgroep voor de Skaeve Huse een andere aanpak nodig heeft. Figuur 4 Vindt u dit een geschikte doelgroep voor de Skaeve Huse? 27% 35% 16% Zeer geschikt Omwonenden (N=78) 23% Enigszins geschikt Ongeschikt Open link (n=91) 20% 1 22% 33% 6% Zeer ongeschikt 3.2 Beheer Een belangrijk onderdeel van de Skaeve Huse is de beheerder. In het eerste jaar is er 24 uur per dag, 7 dagen per week een beheerder aanwezig. Na een jaar wordt dit geëvalueerd. De beheerder ziet erop toe dat bewoners zich houden aan de huisregels en aan de regels uit het verplichte huurzorgcontract. Hij is de schakel naar de politie en naar zorginstellingen. Daarnaast is hij het vaste aanspreekpunt voor de buurtbewoners. Ongeveer de helft van de panelleden (52 procent) vindt de hoeveelheid begeleiding voldoende (figuur 5). Van de omwonenden geeft ruim een derde (36 procent) aan dat de mate van begeleiding voldoende is. De helft van de omwonenden vindt dat er te weinig begeleiding is (te veel risico op overlast). Van de panelleden geeft 30 procent dit aan. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 4

5 Figuur 5 Wat vindt u van de mate van begeleiding? 52% Te veel begeleiding (te hoge kosten) Omwonenden (n=78) 3% 36% 50% Voldoende begeleiding Open link (n=91) 16% 23% 51% Te weinig begeleiding (te veel risico op overlast) Respondenten kregen de mogelijkheid een toelichting te geven op hun antwoord. Daar maakten 55 panelleden gebruik van. Een deel (n=8) geeft aan één begeleider op het terrein te weinig te vinden. Relatief veel omwonenden (8 van de 26) en respondenten die de open link hebben ingevuld (9 van de 31) geven dit ook aan. Daarnaast wordt er door een vergelijkbare groep panelleden (n=6) gewezen op onduidelijkheid over het profiel van de beheerder en is er twijfel over de veranderbaarheid van de doelgroep (n=7). Het zijn vooral omwonenden (6 van de 26) en respondenten van de open link (4 van de 31) die zich afvragen wat er na een jaar gaat gebeuren en hoe het toezicht eruit ziet als bewoners het terrein verlaten (omwonenden: 4 van de 26; open link: 7 van de 31). 3.3 Aanpak Naast het terugdringen van woonoverlast is het doel van Skaeve Huse dat de bewoners aangehaakt blijven bij de maatschappij, zodat zij uiteindelijk weer in een normale woning kunnen gaan wonen. Van de panelleden vindt 18 procent de aanpak van Skaeve Huse zeer geschikt en van de omwonenden geeft 8 procent dit aan. Het aandeel respondenten dat de aanpak zeer ongeschikt vindt, is onder omw onenden groter (27 procent) dan onder panelleden (15 procent). Figuur 6 Vindt u Skaeve Huse een geschikte aanpak om woonoverlast tegen te gaan en de bewoners de zorg te bieden die zij nodig hebben? 38% Zeer geschikt Omwonenden (n=78) 8% 37% 27% 7% Enigszins geschikt Ongeschikt Open link (n=91) 16% 22% 20% 40% 2% Zeer ongeschikt Naar aanleiding van deze vraag gaven 60 panelleden een toelichting op hun antwoord. Een deel (n=9) vindt dat maatwerk of meer individuele begeleiding (eventueel bij hun eigen woonplek) nodig is. Ook relatief veel omwonenden (9 van de 34) geven dit aan. Een vergelijkbare groep panelleden (n=12) geeft aan te twijfelen over de aanpak. Verder vindt een deel de aanpak stigmatiserend (n=5), terwijl anderen (n=10) juist pleiten voor een hardere aanpak. Relatief veel respondenten die de open link hebben ingevuld (9 van de 25) kunnen zich moeilijk voorstellen dat bewoners van Skaeve Huse hun gedrag veranderen en later weer aanhaken bij de maatschappij. Verder geven relatief veel omwonenden (7 van de 34) een andere locatie te willen voor de Skaeve Huse. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 5

6 3.4 Locatie De gemeente Rotterdam heeft gezocht naar een geschikte locatie voor Skaeve Huse. Daarbij is een aantal criteria gehanteerd, waaronder: op minimaal 300 meter loopafstand van de dichtstbijzijnde woningen; uit het zicht van woningen; een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten; voldoende oppervlakte voor Skaeve Huse en een beheerderswoning; voldoen aan de geldende milieueisen en het bestemmingsplan; de grond is eigendom van de gemeente. Het braakliggende terrein aan de Soesterbergstraat ligt op een loopafstand van 550 meter tot de dichtstbijzijnde woning 2. Aan de respondenten zijn verschillende stellingen voorgelegd (zie figuren 7, 8, 9 en 10). Meer dan de helft vindt het belangrijk dat Skaeve Huse niet in of direct naast een woonwijk staan. Van de omwonenden vindt ruim tweederde (6) het niet belangrijk dat de Skaeve Huse binnen stedelijk gebied liggen. Een iets groter deel van deze groep kan zich niet vinden in de eis van de gemeente dat de minimale afstand van de Skaeve Huse tot de dichtstbijzijnde woningen 300 meter is. Een deel van de panelleden (n=58) gaf een toelichting op hun antwoord. Het grootste deel gaat over de derde stelling waarbij men (n=15) aangeeft een afstand van 300 meter te kort te vinden. Verder zijn er respondenten die een toelichting hebben gegeven op het isolement van de bewoners van de Skaeve Huse. Het zijn voornamelijk panelleden die stellen dat de bewoners juist in een sociaal isolement raken als ze bij elkaar (op afstand van bewoond gebied) worden geplaatst. Verder geven vooral omwonenden aan dat de bewoners van Skaeve Huse al veel kansen hebben gehad. Daarnaast twijfelen vooral respondenten van de open link aan de veranderbaarheid van de groep. Figuur 7 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Ik vind het belangrijk dat de Skaeve Huse niet in of direct naast een woonwijk staan. Panel (n=169) 56% 8% 3% Omwonenden (n=76) 71% 84% 1 4% 5% 3% niet eens, niet zeer mee Figuur 8 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Ik vind het belangrijk dat de Skaeve Huse binnen stedelijk gebied liggen. Panel (n=168) 7% 26% 27% 22% Omwonenden (n=74) 54% 62% niet eens, niet zeer mee 2 Uit een nameting is gebleken dat deze afs tand 650 meter is. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 6

7 Figuur 9 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Ik kan me vinden in de eis van de gemeente dat de minimale afstand van de Skaeve Huse tot de dichtstbijzijnde woningen 300 meter is. Panel (n=167) 27% 23% 20% 1 Omwonenden n=74) 13% 7% 8% 22% 6% 3% 55% 51% niet eens, niet zeer mee Figuur 10 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?: Het is van belang dat de bewoners van de Skaeve Huse aangehaakt blijven bij de maatschappij en niet in isolement raken. Panel (n=164) 20% 37% Omwonenden (n=73) Open link (n=84) 22% 24% 24% 16% 37% niet eens, niet zeer mee Wat betreft de locatie (het terrein aan de Soesterbergstraat) geeft bijna een vijfde (19 procent) van de panelleden aan de locatie zeer geschikt te vinden. Zes procent van de omwonenden vindt de locatie zeer geschikt. Aan de andere kant geeft 17 procent van de panelleden en de helft (51 procent) van de omwonenden aan de locatie juist zeer ongeschikt te vinden. Van de panelleden die een toelichting geven op hun antwoord (n=55) geeft een deel (n=22) aan dat de locatie zich te dicht bij een woonwijk bevindt. Ook relatief veel omwonenden en respondenten van de open link geven dit aan. Figuur 11 Vindt u de beoogde locatie voor de Skaeve Huse geschikt? Panel (n=159) 1 45% 20% Zeer geschikt Omwonenden (n=72) 6% 23% 51% Enigszins geschikt Ongeschikt Open link (n=91) 54% Zeer ongeschikt 3.5 Begeleidingscommissie Er komt een permanente begeleidingscommissie Skaeve Huse. Deze commissie bestaat uit omwonenden uit Overschie en Schiebroek, en uit medewerkers van Woonstad Rotterdam, de gemeente, de politie en zorginstellingen. De begeleidingscommissie wordt betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid rond de Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 7

8 Skaeve Huse. Zij signaleert eventuele problemen en adviseert over maatregelen tegen mogelijke overlast. Figuur 12 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Ik vind het een goed idee dat er een begeleidingscommissie komt. Panel (n=169) 34% 48% 3% 7% Omwonenden (n=78) 44% 33% niet eens, niet 34% 3 5% 5% zeer mee De meerderheid van de panelleden (82 procent) en omwonenden (77 procent) is het er (zeer) dat er een begeleidingscommissie komt. Van de panelleden die een toelichting geven (n=44), geeft een deel (n=13) aan dat een begeleidingscommisie nodig is. Een vergelijkbare groep (n=12) is van mening dat een commissie niet werkt of teveel geld kost. Ook geven zowel paneleden als omwonenden en respondenten van de open link aan dat het belangrijk is dat de begeleidingscommissie mandaat / zeggenschap heeft. 3.6 Overlast door Skaeve Huse Meer dan de helft van de omwonenden (54 procent) verwacht dat er een grote toename van overlast komt in hun woonomgeving wanneer de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat zouden komen. Van de panelleden geeft een kleiner deel dit aan, namelijk 15 procent. Van deze groep verwacht 43 procent geen toename van overlast in hun woonomgeving. Figuur 13 Verwacht u een toename van overlast in uw eigen woonomgeving wanneer de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat zouden komen? 31% 43% Grote toename Omwonenden (n=78) 54% 28% Enige toename Geen toename Open link (n=91) 48% 26% 5% Van degenen die verwachten dat overlast gaat toenemen, verwacht meer dan de helft dat er meer agressie, vervuiling en drugsoverlast zal voorkomen (figuur 14). Naast de genoemde vormen van overlast, konden respondenten bij de categorie anders aangeven welke vorm(en) van overlast naar verwachting gaat/gaan toenemen. Bij deze categorie worden inbraak / diefstal het vaakst genoemd. Bij de toelichting (n=17) geeft een deel van de panelleden (n=10) aan te verwachten dat de bewoners buiten het terrein overlast gaan veroorzaken. Omwonenden en respondenten van de open link geven aan dat de overlast in hun buurt meer wordt, omdat de bewoners vanwege overlast weg moeten uit hun buurt. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 8

9 Figuur 14 Van welke vormen van overlast in uw eigen omgeving verwacht u een toename wanneer de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat zouden komen? (meerdere antwoorden mogelijk) Agressie Vervuiling Drugsoverlast 52% 77% 92% 94% 66% 71% 70% 76% 7 Geluidsoverlast Pesterijen 38% 42% 55% 38% 40% 46% Panel (n=80) Omwonenden (n=64) Open link (n=67) Stankoverlast Burenruzie Anders 20% 22% 23% 24% 20% 41% 3.7 Voorwaarden Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten voorwaarden noemen die volgens hen gesteld zouden moeten worden aan de komst van de Skaeve Huse aan de Soesterbergstraat. In totaal vulden 104 panelleden een of meerdere voorwaarden in. Hiervan geeft een deel aan dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden (n=12), bijvoorbeeld wat er gebeurt bij bepaalde vormen van overlast. Ook relatief veel omwonenden geven dit aan. Verder benoemt een deel (n=26) dat er goed toezicht moet zijn en vindt een groep er een andere locatie moet komen (n=14). Deze voorwaarden worden ook relatief vaak genoemd door omwonenden en degenen die de open link hebben ingevuld. Het zijn voornamelijk panelleden die pleiten voor goede begeleiding als voorwaarde (n=23). Tevens besteden sommige panelleden (n=11), evenals de andere respondenten, aandacht aan de manier waarop er wordt omgegaan met bewoners die zich buiten het terrein bevinden, waarbij er angst is voor rondhangen. Nieuwsbrief Burgerpanel Overschie W oonov erlast en Sk aeve Huse 9

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 onderwerp: Teambuilding in een versplinterd politiek landschap uitgevoerd door Congres- en Studiecentrum VNG 10 januari 2011 Inhoud Inleiding... 2 Respons...

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Memo. Vraag. Antwoord

Memo. Vraag. Antwoord Aan: Van: de leden van de raad burgemeester en wethouders Betreft: beantwoording vragen artikel 37 Datum: 20 juli 2012 Reglement van Orde Vraag De VVD-fractie heeft op grond van artikel 37 van het Reglement

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Geluidshinder in Amsterdam

Geluidshinder in Amsterdam Geluidshinder in Amsterdam enquête onder de bevolking Project 5086 In opdracht van Dienst Milieu en Bouwtoezicht drs Josca Boers dr Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

27 juni 2015. Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid

27 juni 2015. Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid 27 juni 2015 Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen?

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Speerpunten college Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van

Nadere informatie

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening Resultaten peiling EnschedePanel Asiel en Integratie De vragenlijst bestond uit diverse stellingen. De meeste stellingen hadden betrekking op asielzoekers en/of vluchtelingen. Een aantal stellingen ging

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie