jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009"

Transcriptie

1 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende sectoren en afdelingen actief in de Hengelose wijken. Van het repareren van het wegdek tot aan het maken van nieuwbouwplannen. Bovendien zijn er naast de gemeente natuurlijk ook andere organisaties actief in de wijk, zoals bewonersverenigingen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties (bijvoorbeeld ouderzorg en jongerenwerk) en de politie. Door wijkgericht te werken proberen deze organisaties in direct contact te staan met de bewoners en hen te betrekken bij hun woonomgeving. In totaal zijn voor deze peiling 718 uitnodigingen verstuurd naar het bestaande panel. Uiteindelijk hebben 393 Hengeloërs de peiling ingevuld; een respons van 55%. De resultaten zijn niet representatief voor de Hengelose bevolking, maar zijn goed bruikbaar als indicatie. Weinig contact met aanspreekpunten in de wijk Er zijn tal van aanspreekpunten in een wijk. Hierbij valt te denken aan een jongerenwerker, iemand van de woningbouwcorporatie, iemand van de gemeente of een wijkagent. In de afgelopen twaalf maanden heeft ruim éénderde van het panel (36%) contact gehad met een aanspreekpunt in de wijk. Al deze contacten gingen over de eigen woonomgeving (zie figuur 1). Figuur 1: Contact over de eigen woonomgeving in de afgelopen twaalf maanden (n=393). Andere gemeenteambtenaar 22 Stadsdeelregisseur / stadsdeelhoofd 9 Vertegenwoordiger bewonersorganisatie 8 Aanspreekpunt woningcorporatie 7 Wijkagent 7 Raadslid 6 Stadsdeelwethouder 4 Welzijnswerker / jongerenwerker / ouderenconsulent Maar weinig panelleden hebben contact over de eigen woonomgeving gehad met een welzijnswerker, jongerenwerker of ouderenconsulent. Waarschijnlijk worden deze personen eerder benaderd bij persoonlijke aangelegenheden en minder bij onderwerpen die over de eigen woonomgeving gaan. Daarentegen hebben relatief veel mensen (22%) aangegeven contact te hebben gehad met een gemeenteambtenaar.

2 De onderwerpen waarover contact is opgenomen zijn divers. In onderstaande figuur staan verschillende onderwerpen bij contact weergegeven. Figuur 2: Onderwerpen bij contact over de woonomgeving, als percentage van het totale aantal contacten. Inspraak bij veranderingen en ontwikkelingen in de wijk Beheer openbare ruimte Overlast Voorzieningen Wijkplan / wijkprogramma Veiligheid Activiteiten Anders Woning De meest voorkomende onderwerpen zijn inspraak bij veranderingen en ontwikkelingen in de wijk, het beheer van de openbare ruimte en overlast. Bij inspraak wordt niet met één specifiek aanspreekpunt contact gezocht. Dit zal afhankelijk zijn van het thema. Bij contact over het beheer van de openbare ruimte weet men duidelijker de weg naar een bepaald aanspreekpunt te vinden. In dit geval is dat de stadsdeelregisseur of het stadsdeelhoofd. Voor de nummer drie van de contactonderwerpen, overlast, zocht 45% contact met de wijkagent als % van het totaal aantal contacten Bekendheid bewonersorganisaties licht gestegen Iedere wijk in Hengelo kent één of meerdere bewonersorganisaties. Deze organisaties zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties die in de wijk werken. Naast de rol van gesprekspartner kunnen zij ook de communicatie met de inwoners van de wijk verzorgen, door middel van een wijkkrant of een wijkavond. Aan de panelleden is gevraagd of er in de wijk een bewonersorganisatie is. Driekwart van de leden van het internetpanel heeft aangegeven dat er een bewonersorganisatie bij hen in de wijk is. Ten tijde van de internetpeiling van april was dit nog geen tweederde (65%). De bekendheid van de bewonersorganisaties lijkt daarmee wat te zijn gestegen. Figuur 3: Wat doet de bewonersorganisatie bij u in de wijk? (n=292) Bewoners informeren over ontwikkelingen in de wijk Optreden als belangenbehartiger voor bewoners in de wijk Activiteiten voor de buurt organiseren Iets anders % van de panelleden dat de bewonersorganisatie kent Driekwart weet dus dat er een bewonersorganisatie is, maar het is vervolgens ook belangrijk om te weten of men er ook van op de hoogte is wat die bewonersorganisatie doet in de wijk. Net als in april is deze vraag voorgelegd aan het internetpanel. Het resultaat staat weergegeven in figuur 3.

3 Beeld bewonersorganisatie verschuift Volgens de meeste panelleden die weten dat er een bewonersorganisatie in de wijk is, informeert de bewonersorganisatie de bewoners over ontwikkelingen in de wijk (74%). Daarnaast geven veel van hen aan dat de bewonersorganisatie optreedt als belangenbehartiger voor de bewoners in de wijk (65%) en dat ze activiteiten voor de buurt organiseren (50%). Opvallend is dat in april het meest gegeven antwoord nog het optreden als belangenbehartiger was. Nu lijkt er bij de panelleden meer het beeld te overheersen dat de bewonersorganisatie voornamelijk informeert. Ook het percentage dat aangeeft dat de bewonersorganisatie activiteiten organiseert voor de buurt, is aanzienlijk gestegen ten opzichte van april. Minder betrokkenheid bij bewonersorganisaties De daadwerkelijke betrokkenheid van de panelleden bij de bewonersorganisaties beperkt zich in de meeste gevallen tot het lezen van de wijkkrant (zie figuur 4). Slechts enkelen kennen iemand die erbij zit, reageren op vragen, of gaan af en toe naar vergaderingen. Het percentage panelleden dat op geen enkele wijze is betrokken bij de bewonersorganisatie, is ten opzichte van april gestegen (van 29% naar 42%). Figuur 4: Bent u zelf op enigerlei wijze betrokken bij een bewonersorganisatie? (n=292) Ik lees altijd de Wijkkrant Ik ken iemand die er bij zit Ik reageer op vragen van de bewonersorganisatie die mij aangaan Ik ga af en toe naar vergaderingen Ik zit er in Ik heb er in gezeten Ik ga regelmatig naar vergaderingen Ik wil er bij % van de panelleden dat de bewonersorganisatie kent Helft panelleden bekend met wijkbudgetten Voor iedere wijk in Hengelo is geld beschikbaar in de vorm van wijkbudgetten. De wijkbudgetten zijn vrij besteedbare budgetten voor de wijk. Bewonersorganisaties mogen beschikken over de wijkbudgetten mits bewoners vooraf geraadpleegd worden over de bestemming van het geld. Om de bekendheid van het wijkbudget te achterhalen, is aan het internetpanel onderstaande vraag voorgelegd. De helft van het internetpanel (51%) wist voor deze enquête al van het bestaan van wijkbudgetten af. Vervolgens is gebleken dat, in de afgelopen twee jaar, maar erg weinig panelleden zelf ideeën hebben aangedragen voor de besteding van het wijkbudget. Bijna 9 van de tien mensen (88%) die van het bestaan van het wijkbudget af wisten heeft geen ideeën aangedragen in de afgelopen twee jaar.

4 Figuur 5: Wist u voor deze enquête al van het bestaan van deze wijkbudgetten? (n=393) 46% 3% Ja 51% Twaalf procent van de panelleden die van het bestaan van het wijkbudget af wisten, heeft in de afgelopen twee jaar eenmalig, of meerdere keren een idee aangedragen voor de besteding van het wijkbudget. Aan deze kleine groep panelleden (n = 24) is ook gevraagd op welke manier ze dat hebben gedaan. De meest voorkomende manieren zijn het aanspreken van iemand van de bewonersvereniging en ideeën aandragen op een wijkavond. Voor wat betreft het wijkbudget is tot slot aan de panelleden, die van het bestaan van het wijkbudget af wisten gevraagd, of ze door de bewonersvereniging zijn geïnformeerd over de uiteindelijke besteding van het wijkbudget. Het resultaat staat in onderstaande figuur 6. Figuur 6: Heeft de bewonersorganisatie u geïnformeerd over de uiteindelijke besteding van het wijkbudget? (n=199) Ja, via de wijkkrant Ja, anders Ja, via een brief Ja, via de website / weet niet De helft van de panelleden heeft aangegeven dat ze niet zijn geïnformeerd, of dat ze niet weten of ze zijn geïnformeerd. Daartegenover staat dat vier op de tien panelleden aangeeft te zijn geïnformeerd middels de wijkkrant. Kennelijk vindt de terugkoppeling door de bewonersorganisaties enigszins passief plaats. % van de panelleden dat het wijkbudget kent Bekendheid wijkplannen onveranderd Om voor bewoners inzichtelijk te maken wat er in hun wijk speelt heeft de gemeente de afgelopen jaren voor bijna alle wijken een wijkplan opgesteld. Een wijkplan beschrijft voor een periode van vier jaar wat het beleid van de gemeente en overige organisaties betekent voor de wijk. Bij elk wijkplan hoort een uitvoeringsplan waarin alle concrete acties en projecten per jaar staan. Evenals in de internetpeiling van april was in deze peiling het wijkplan ook één van de onderwerpen, zodat er een vergelijking in de tijd gemaakt kan worden. Ten eerste is er naar de bekendheid van het wijkplan gevraagd.

5 Figuur 7: Is het u bekend dat de gemeente wijkplannen opstelt? (n=390) 9% 5% 40% Ja 51% 42% Ja 54% Zoals uit bovenstaande figuur blijkt is de bekendheid met wijkplannen nagenoeg niet veranderd in ruim vier jaar. Op de vraag of men wel eens een wijkplan gelezen of bekeken heeft, antwoorden zes op de tien panelleden ontkennend. Vier op de tien hebben wel eens een wijkplan gelezen of bekeken, maar dat varieert van Ja, alleen gezien tot aan Ja, helemaal gelezen. De meeste panelleden die wel eens een wijkplan hebben gelezen of bekeken, geven aan dat ze het vluchtig hebben doorgekeken. Wanneer aan de panelleden wordt gevraagd waar volgens hen, wijkplannen toe zouden moeten dienen, dan worden bijna alle antwoorden vaak genoemd. Dit was ten tijde van de peiling van april niet anders. Figuur 8: Waar zouden volgens u wijkplannen toe moeten dienen? (n=388) Toekomstbeeld van de wijk Lange termijnplanning m.b.t. woningbouw en herstructurering in de wijk Jaaroverzicht werkzaamheden in de wijk Vertaling van gemeentelijk beleid voor de wijk* Jaaroverzicht activiteiten m.b.t. veiligheid in de wijk Jaaroverzicht sociale en culturele activiteiten in de wijk Anders * Alleen gevraagd in. De grootste toename ten opzichte van april is te zien bij de antwoordcategorie Jaaroverzicht werkzaamheden in de wijk. Deze informatiebehoefte kan wellicht verklaard worden doordat er in meerdere grootschalige (weg)werkzaamheden (in verschillende wijken) hebben plaats gevonden.

6 Ook is er aan de panelleden gevraagd hoe het wijkplan verspreid zou moeten worden. Figuur 9: Hoe zou volgens u het wijkplan verspreid moeten worden? (n=393) Zend alle bewoners van de wijk een exemplaar toe Publiceer het op de gementelijke website Leg het ter inzage in het wijkcentrum Leg het ter inzage in het stadhuis / stadskantoor Leg het ter inzage op meerdere plaatsen in de wijk Zend het alleen toe aan bewoners die een exemplaar hebben aangevraagd Helemaal niet verspreiden Twee mogelijkheden tot verspreiding springen boven de rest uit. De meest genoemde manieren van verspreiding zijn het toezenden van een exemplaar aan alle bewoners van de wijk en het publiceren op de website van de gemeente Hengelo. Het ter inzage leggen wordt een stuk minder vaak genoemd door de leden van het panel. De twee meest genoemde manieren van verspreiden zijn eenvoudigweg de meest gemakkelijke manieren om informatie te vergaren. Bovendien worden op deze wijze ook veel wijkbewoners bereikt. Verschuiving in betrokkenheid bij wijkplan Met betrekking tot wijkplannen is tot slot aan de leden van het panel gevraagd, hoe ze het liefst bij de ontwikkeling van het wijkplan over hun wijk betrokken zouden willen worden. Het resultaat staat in onderstaande figuur 10 weergegeven. Wederom is dezelfde vraag in de internetpeiling van april gesteld. Figuur 10: Hoe zou u het liefst bij de ontwikkeling van het wijkplan over uw wijk betrokken willen worden? (n=386) Eenderde van de Vertegenwoordiging via bewonersorganisaties Eenmalig ideeen aandragen en adviseren Helemaal niet Meebeslissen over en medeverantwoordelijk zijn voor het wijkplan Gedurende het gehele proces ideeen aandragen en adviseren panelleden geeft aan niet te weten hoe ze betrokken zouden willen, of dat ze helemaal niet betrokken willen worden. De bereidheid om te willen vertegenwoordigen via bewonersorganisaties en te willen meebeslissen over en medeverantwoordelijk te zijn voor het wijkplan, is behoorlijk gedaald ten opzichte van. Het eenmalig ideeën

7 aandragen en adviseren is daarentegen veel vaker genoemd dan in. Men lijkt dus wel meer te willen adviseren (ook gedurende het gehele proces), maar is minder bereid om ook verantwoordelijkheid te dragen. Deze eenmalige betrokkenheid lijkt een trend die vaker is te zien op het gebied van maatschappelijke participatie. In het SCP-rapport De sociale staat van Nederland , wordt geschreven over de nieuwe vrijwilliger die losjes is verbonden aan een organisatie en alleen op een tijdelijke, projectmatige basis bereid is tot deelname. Dit komt overeen met de landelijke trend waarbij de vrijwillige inzet een steeds minder structureel karakter heeft. Wijkprogramma bekend bij helft panelleden Elk jaar verschijnt er een wijkprogramma per wijk en die wordt huis-aan-huis verspreid. In het wijkprogramma staan alle concrete acties en projecten per jaar. Aan de panelleden is gevraagd of ze wel eens een wijkprogramma hebben gelezen of bekeken. Een kleine meerderheid van de panelleden heeft nog nooit een wijkprogramma gelezen of bekeken. Daarentegen heeft een kleine minderheid (48%) het wel eens gelezen of bekeken. Dit kan echter variëren van ja, alleen gezien tot aan Ja, helemaal gelezen. De meeste panelleden die wel eens een wijkprogramma hebben gelezen of bekeken, geven aan dat ze het vluchtig hebben doorgekeken. Ook met betrekking tot het wijkprogramma is aan de leden van het internetpanel gevraagd, hoe zij vinden dat het wijkprogramma verspreid zou moeten worden. In onderstaande figuur 11 staat het resultaat weergegeven. Figuur 11: Hoe zou volgens u het wijkprogramma verspreid moeten worden? (n=384) Zend alle bewoners van de wijk een exemplaar toe Publiceer het op de gementelijke website Als bijlage in de wijkkrant Leg het ter inzage in het wijkcentrum Leg het ter inzage in het stadhuis / stadskantoor Leg het ter inzage op meerdere plaatsen in de wijk Zend het alleen toe aan bewoners die een exemplaar hebben aangevraagd Helemaal niet verspreiden De spreiding over de antwoordcategorieën vertoont in vergelijking tot de vraag met betrekking tot het wijkplan, eenzelfde beeld. Wederom springen twee mogelijkheden tot verspreiding boven de rest uit. De meest genoemde manieren van verspreiding zijn het toezenden van een exemplaar aan alle bewoners van de wijk en het publiceren op de website van de gemeente Hengelo. Het ter inzage leggen wordt een stuk minder vaak genoemd door de leden van het panel. Wellicht volstaat in de toekomst alleen het jaarlijks toezenden van het wijkprogramma, dat kan worden gezien als een samenvatting van het (vierjarige) wijkplan. Degenen die het wijkplan en / of wijkprogramma hebben gelezen of bekeken, geven namelijk meestal aan dat ze het vluchtig hebben doorgekeken. 1 Bijl, R., Boelhouwer J. en Pommer E. (2007); De sociale staat van Nederland Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september Colofon De gemeente Hengelo hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom wordt via het Internetpanel Hengelo de mening van inwoners gevraagd. De panelleden vullen op internet regelmatig een korte vragenlijst in. De uitkomsten van de peilingen worden meegenomen in de besluitvorming binnen de gemeente. Heeft u nog vragen? m dan contact op met de afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie via

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011 Internetpanel Hengelo jaargang 9, peiling 2 20 oktober 20 Vernieuwen en bezuinigen deel II Het thema van de tweede internetpeiling van 20 is, net als de eerste peiling van dit jaar, Vernieuwen en bezuinigen.

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012

Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012 Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012 Zuid aan Zet Gebiedsgericht werken in Colmschate-Zuid oktober 2012 Colofon Uitgave : Kennis en Verkenning Naam : R.J Bos Telefoonnummer

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN GORINCHEM

PARTICIPATIE IN GORINCHEM PARTICIPATIE IN GORINCHEM Gemeente Gorinchem April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 58 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel, waar iedere inwoner aan kan deelnemen. Momenteel telt het panel

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Sportevenementen Utrecht heeft de afgelopen jaren verschillende (inter)nationale sportevenementen verwelkomd.

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten

Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten Onderzoek Het contact tussen inwoners en de gemeente DEAL-gemeenten De gemeente wil steeds vaker met de inwoners van dorpen en wijken in gesprek. Dat kan gaan over de nieuwbouw van een wijk; over de toekomst

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Colofon. In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement. Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team B&I

Colofon. In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement. Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team B&I WIJKKRANTEN 2016 WIJKKRANTEN 2016 Colofon In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Bewonerspanel Septemberpeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Septemberpeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Septemberpeiling Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting We hebben het panel gevraag De gemeente is benieuwd hoeveel leden van het vaker dan 4 à 5 keer per jaar een vragenlijst willen invullen. Het

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Hoeveel invloed hebben Groningers op hun directe leefomgeving?

Hoeveel invloed hebben Groningers op hun directe leefomgeving? Hoeveel invloed hebben Groningers op hun directe leefomgeving? De Raad voor Openbaar Bestuur stelde onlangs vast dat veel gemeenten op lokaal niveau experimenteren met nieuwe democratievormen, waarbij

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding Al langere tijd krijgt de gemeente Groningen meldingen over parkeeroverlast

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 68%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 68%. Samenvatting aangiftebereidheid fietsendiefstal, 4-meting 2015 Het Delft Internet Panel (DIP) is in januari 2015 voor de vijfde maal benaderd over het onderwerp fietsendiefstal (de 4-meting). In september

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018 Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel augustus 2018 Inwonerpeiling afvalinzameling Inwonerpeiling Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente

Nadere informatie

Samenspel in communicatie en participatie. De spelregels in de gemeente Hengelo

Samenspel in communicatie en participatie. De spelregels in de gemeente Hengelo Samenspel in communicatie en participatie De spelregels in de gemeente Hengelo 1. Meedenken, de mogelijkheden Dichter bij elkaar Veel burgers willen betrokken worden bij de keuzes die het gemeentebestuur

Nadere informatie

OnSignalement 3e jaargang, nr december 2008

OnSignalement 3e jaargang, nr december 2008 OnSignalement 3e jaargang, nr 13 16 december 28 Wijkprofiel 28 Met de plannen voor Het Broek, Dalmeden en Kristenbos, vinden er momenteel allerlei ontwikkelingen plaats in. Maar hoeveel mensen en woningen

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Districtsraden

Hoofdstuk 23. Districtsraden Hoofdstuk 23. Districtsraden Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren weet dat er in hun buurt, wijk of district een vereniging is die de belangen behartigt van de buurtbewoners. Tweederde heeft van zo

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID?

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

ROSA 2015. Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven

ROSA 2015. Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven ROSA 2015 Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven 2 ROSA 2015 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG W.J. Terpstra BOVAG Afdeling Onderzoek Copyright 2015 BOVAG, Nederland ROSA 2015 3

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s

Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s Kort Ambacht Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Herinrichting Karel Doormanlaan en Admiraal de Ruyterweg 2. Renovatie Kapiteinflats 3. MFA 4. Jaarlijkse Wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Maartpeiling Gezonde woonomgeving Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting De gemeente Utrecht streeft naar een gezonde leefomgeving voor alle Utrechters. Dit gaat onder andere over de

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Peiling profiel burgemeester 2011

Peiling profiel burgemeester 2011 Peiling profiel burgemeester 2011 Rapportage Afdeling Onderzoek en Statistiek 17 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Uitkomsten... 3 2.1 Welke kenmerken zijn voorgelegd?... 3 2.2 Naar welke eigenschappen

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

'Wijkraden in Haarlem

'Wijkraden in Haarlem Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek 'Wijkraden in Haarlem Evaluatie van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET ACHTERGROND EN OPZET PEILING De gemeente Ede wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. Doel is het bevorderen van sociaal

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND Burgerpanel Lansingerland Oktober 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 198 Datum Oktober

Nadere informatie

Bomen in Helmond 2008

Bomen in Helmond 2008 Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond . Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond. . Titel: Bomen in Helmond 2008, Mening van de burger

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden?

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van een voorziening in de directe woonomgeving? En wat doen de Groningers

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

2012, peiling 3b september 2012

2012, peiling 3b september 2012 resultaten 2012, peiling 3b september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie