Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen."

Transcriptie

1 14/4/ Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. Deze inzet is er op gericht om te komen tot een gezonde en innovatieve vrijetijdssector, met en. Om dit doel te bereiken verbindt Leisure Board ondernemers, overheden en onderwijs in de regio. Zij ondersteunt en inspireert hen, en coördineert, faciliteert en stimuleert innovatie waar nodig. Leisure Board bewaakt het proces en de voortgang om te komen tot de gewenste situatie zoals omschreven in de visie 2025 NHN voor de vrijetijdssector. LEISURE BOARD UITVOERINGSAGENDA

2 Uitvoeringsagenda De visie 2025 NHN is de basis voor de uitvoeringsagenda. Leisure Board zorgt voor de samenhang van de uitvoeringsagenda met de regionale uitvoeringsagenda's van de bestuurlijke gebieden in de regio Noord-Holland Noord. De uitvoeringsagenda bestaat uit een overzicht van concrete activiteiten voor en voor 2015 zijn de activiteiten op hoofdlijnen beschreven. Terugkerende elementen zijn een evaluatie van de in het (nog) lopende jaar ondernomen acties: wat is het effect geweest van onze acties? en een jaarlijkse future scan waarin trends, ontwikkelingen en onzekerheden tegen het licht worden gehouden: zijn we nog op de goede weg?. Kortom: Look back (wat hebben we in dit jaar gedaan, wat is er goed gegaan, wat niet, hoe kan het beter?). Look forward (liggen we nog op koers, klopt de visie nog, zijn er veranderingen in de eerder gesignaleerde trends, ontwikkelingen, onzekerheden die actie of aanpassingen vereisen?). Plan forward (wat gaan we de komende twee jaar doen?). De uitvoeringsagenda is dus een elkaar deels overlappende reeks van beschrijvingen van de uitvoeringsactiviteiten: na volgt enzovoort. De manier van meten van de resultaten van de activiteiten is een combinatie van kwantitatieve factoren via het kenniscentrum en kwalitatieve factoren via stakeholders. Op 1 november 2013 zijn de leden van Leisure Board akkoord gegaan met de Uitvoeringsagenda De activiteiten worden onder de vlag van Leisure Board uitgevoerd door de diverse uitvoeringsorganisaties uit het Professioneel Netwerk. Voor elke actie is er een trekker vanuit Leisure Board benoemd die de voortgang en kwaliteit monitort. De uitvoeringsagenda is een dynamische agenda waarbij activiteiten uitgebreid, gewijzigd of verwijderd kunnen worden als de leden van Leisure Board, eventueel in overleg met de uitvoerende partij, dat besluiten in het kader van onvoorziene veranderingen in de vrijetijdssector. 2 uitvoeringsagenda Leisure Board

3 Wijze van omschrijven van de activiteiten In de projectomschrijvingen wordt kort volgens een vast format de uitvoeringsactiviteiten omschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten wordt, als dat nodig is, een plan van aanpak opgesteld. Projectnaam Aanleiding en Korte omschrijving van het project. doel Doelstelling(en) Wat zijn de SMART doelstellingen? Onderscheidend Hoe dragen de doelstellingen of eindproducten van het project bij aan het gewenste niveau van het vrijetijds in 2025 zoals omschreven in visie 2025 NHN? Innovatief Hoe dragen de doelstellingen of eindproducten van het project bij aan het gewenste niveau van het vrijetijds in 2025 zoals omschreven in visie 2025 NHN? Duurzaam Hoe dragen de doelstellingen of eindproducten van het project bij aan het gewenste niveau van het vrijetijds in 2025 zoals omschreven in visie 2025 NHN? Succesfactoren Wat is er voor nodig om het project te laten slagen? Faalfactoren Welke factoren kunnen van invloed zijn waardoor het project mislukt? Acties en Wat waren de acties in 2013 en welk resultaat heeft resultaten 2013 dat opgeleverd? Acties en Wat wordt in uitgevoerd en welke (tussentijdse) resultaten resultaten zijn er in te verwachten? Acties in 2015 Wat zijn op hoofdlijnen de te zetten stappen in 2015? Projecteigenaar Wie is eindverantwoordelijk voor het project? Wie doet wat Met welke partijen wordt samengewerkt en wat doen zij? Wat zijn de kosten voor het project? Uit welke bestaande geldstromen kan (mogelijk) worden geput? 3 uitvoeringsagenda Leisure Board

4 Project toeristische positionering regio NHN Destinatiemarketing Noord-Holland Noord Aanleiding en doel strategie, middelen en kanalen die nodig zijn om de toeristische positionering van de regio NHN te ontwikkelen en de nationale en internationale toeristen (dus van buiten de regio NHN) te verleiden om naar de regio NHN te komen. Waarbij ondernemers en overheden gezamenlijk investeren in een eenduidige uitvoering en versnippering voorkomen wordt. Doelstelling(en) Verhogen van de aantal bezoekers (dag en verblijf) en hun bestedingen. De uitgangspunten van de destinatiemarketing strategie (DMS) zijn het 'echte Holland' vanuit de kernwaarden van de regio. De uitvoering zal op basis van thema's plaatsvinden. innovatief De manier waarop de marketing wordt uitgevoerd en welke middelen of kanalen er ingezet worden, is nog niet bekend. Bij de uitvoering worden kwaliteiten en middelen die aanwezig zijn op dit gebied in de regio met elkaar verbonden om zo efficiënt mogelijk de marketinguitvoering vorm te geven en uit te voeren. Succesfactoren professionele organisatie voor de coördinatie en uitvoering van de DM voor de hele regio NHN gezamenlijke investering van ondernemers en gemeenten Faalfactoren partijen zijn niet bereid/in staat om budgetten duidelijk te labellen waardoor financiële slagkracht ontbreekt aansluiting Texel en daarna Amsterdam Marketing wordt niet of niet tijdig opgepakt bedrijven en overheden denken te veel vanuit eigen en lokaal belang er is geen coördinatie bij overheden tussen diverse afdelingen op programma's (zoals cultuur, natuur, toerisme) zodat budget versnipperd ingezet blijft worden (vb. programma WfO, cultuurconvenant met TAQA, citymarketing activiteiten, Oneindig NH, st. ondersteuning bedrijvigheid NHN) Eerst destinatiemarketing organisatie gerealiseerd voordat DMS uitgevoerd kan worden. Daarna aansluiting Texel en vervolgens aansluiting Amsterdam Marketing Acties 2015 Vervolg op uitvoering DM n.a.v. resultaten en beschikbaar budget. Projecteigenaar St. Vrijetijdsindustrie NHN Partners (wie doet wat?) 1) opstellen DM strategie en uitvoeringsplan st. Vrijetijdsindustrie NHN i.s.m. programmamanager LB 2) coördinatie en uitvoering DM: BackOffice (van uitvoeringsorganisaties NHN) en externe partijen. Budget uitvoering DM strategie wordt gegenereerd vanuit bijdragen ondernemers, overheid zorgt voor cofinanciering en uitvoeringsorganisaties leggen hun deel voor DM bij. 4 uitvoeringsagenda Leisure Board

5 Project informatievoorziening Vrijetijdssector regio NHN Informatievoorziening Vrijetijdssector NHN Aanleiding en doel De marketingboodschap inhoudelijk laden met gegevens over het aanwezige en zo bezoekers en bewoners in het gebied te informeren in lijn met de belofte van de destinatiemarketing. Doelstelling(en) Verhogen aantal bezoekers websites, downloads van apps en/of digitale info, topics social media en bezoekers fysieke kantoren en agentschappen. Gebruikmaken van elementen 'echte Holland'. Voorbeeld: digitalisering routes (online routes worden verrijkt met verhalen, filmpjes, foto's en tips zodat de belevingswaarde verhoogt wordt met de informatie die het imago bevestigen). innovatief Gebruikmaken van nieuwe technologieën om de diverse systemen van informatievoorziening op elkaar af te stemmen zodat de informatie snel, effectief, compleet en gebruiksvriendelijk beschikbaar is. De DM inzet zal voor een langer termijn op dezelfde wijze ingevuld worden en de informatievoorziening zal daarop afgestemd worden. Succesfactoren helder doelstellingen en 1 duidelijke trekker ondernemers en gemeenten moeten bereid zijn om te investeren in informatievoorziening, naast de destinatiemarketing uitvoeringsorganisaties moeten data invoer / beheer / ontsluiting gezamenlijk organiseren en uitvoeren Faalfactoren uitvoeringsorganisaties, bedrijven en overheden denken te veel vanuit eigen en lokaal belang Acties 2015 Projecteigenaar Partners (wie doet wat?) 1. Q3 en 4 PvA informatievoorziening gereed en koppelen aan DM gereed 2. Q4 PvA Open data als basis voor informatievoorziening gereed 1. uitvoering PvA informatievoorziening gekoppeld aan DM 2. uitvoering PvA open data 1. gezamenlijke (R)VVV's 2. provincie NH 1. gezamenlijke (R)VVV's stellen PvA informatievoorziening op en voeren evt. werkzaamheden zelf of gezamenlijk uit. 2. PvA open data: trekker provincie NH, uitvoering in samenwerking met alle partijen die data invoeren en beheren. Nog geen zicht op, vooralsnog uitgaan van bestaande budgetten bij VVV s en Cultuurcompagnie NH. Huidige inzet Inzet (regio) VVV s: NDTRC Cultuurcompagnie NH: UIT in NH Eigen inzet ondernemers: invoeren in diverse databases Natuur- en recreatieorganisaties: natuurwegwijzer.nl Oneindig NH: eigen database commerciële initiatieven 5 uitvoeringsagenda Leisure Board

6 Project ruimtelijke randvoorwaarden Vrijetijdssector regio NHN Aanleiding en doel Doelstelling(en) innovatief Ruimtelijke Randvoorwaarden Eenduidig beleid, versoepelen procedures en stimuleren samenhang. 1. ontwikkelen regionale visie verblijfsrecreatie in NHN en deze verankeren in provinciale structuurvisie; 2. landelijke en regionale ontslakkingsprocedures; 3. ontwikkeling leisureloket; 4. stimuleren van samenwerkingsvormen binnen de vrijetijdssector. Verkorten van proceduretijden en verhoging van investeringen in de sector die in lijn liggen met de geschetste toekomstbeeld van de visie Door eenduidig gemeentelijk en provinciaal beleid en het verankeren van de uitgangpunten van de visie 2025 kan de sector groeien naar een op basis van de kernwaarden van de regio. Regelluwe zones en optimaliseren procedures kunnen bijdragen aan laagdrempelig (dus voor grote en kleinere ondernemingen) en met minder risico's ontwikkelen van innovatief. Door het clusteren van bedrijven in de regio met een gemeenschappelijk doel of probleem kan een klimaat voor innovatie ontstaan. Door eenduidig RO beleid voor vrijetijdssector zijn investeringen voor langer termijn haalbaar en daardoor beter te exploiteren. Succesfactoren Medewerking van overheid (gemeenten en provincie) voor integraal beleidsontwikkeling, regelluwe zones en bedrijvenloket. Medewerking ondernemers en overheid door inzicht te geven in procedures rond uitbreiding en innovatie Faalfactoren Medewerking ondernemers voor ontwikkelen regelluwe zones, gebruikmaken van bedrijvenloket en bereidheid tot samenwerken. Acties in 2015 Projecteigenaar Ontwikkelen regionale visie om integraal beleid te bewerkstellingen bij gemeenten in NHN en provincie. Opstart en resultaten ontslakkingsprocudures in Schagen en pilots vanuit St. Vrijetijdsindustrie. Q 1 en 2: Onderzoeken of leisure-loket kunnen bijdragen in verduidelijking en evt. versnelling processen rond vergunningsprocedures bij overheid. Q 3 en 4: samenwerkingsvormen/clusters binnen vrijetijdssector stimuleren. Voortgang of resultaat onderzoek of regelluwe zones investeringen in innovatie stimuleren. Regionale visie verankerd in beleid gemeenten en provincie. coördinatie diverse activiteiten ONHN ONHN budget activiteiten in jaarplan 6 uitvoeringsagenda Leisure Board

7 Project duurzaamheid Vrijetijdssector regio NHN Aanleiding en doel Doelstelling(en) innovatief Duurzaamheid Toenemende vraag uit de markt, noodzaak tot besparing van energiekosten en opbouwen zoals verwoord in visie 2025 NHN. 1. project ECO XXI 2. Green Key keurmerk en Convenant Blauwe vlag 3. bevorderen bewustzijn duurzaamheid door een mogelijkheid te creëren waarbij bedrijven pitchen om ideeën te lanceren voor bevorderen van duurzaamheid in vrijetijdssector, presenteren afstudeeropdrachten en best practises over dit onderwerp in lijn met visie 2025 NHN. Verhogen investeringen in duurzaamheid Het in regio NHN kan zich onderscheiden door in te zetten op en ondernemerschap. Het in regio NHN kan innovatieve concepten ontwikkelen door in te zetten op duurzaamheid eventueel in combinatie met andere kernwaarden van de regio zoals agrarisch en groen. Verwachting is dat naar de toekomst toe de vraag van bezoekers naar zal toenemen. Besparing op stijgende energiekosten, zoals de afgelopen jaren gebleken is door toepassing nieuwe technologieën. Succesfactoren mogelijkheid, prioritering en bereidheid van overheden om te investeren in duurzaamheid; bereidheid tot eventuele aanpassing wet- en regelgeving vanuit overheden. Faalfactoren bereidheid van ondernemers om te leren over en investeringen in duurzaamheid; toepasbaarheid en kosten van nieuwe technologieën voor vrijetijdssector. Bevorderen ECO XXI deelname: provincie NH en bevorderen acties van Green Key keurmerk door stichting Q3 Bijeenkomst of congres pitchen duurzame ideeën, eventueel gecombineerd met netwerkbijeenkomst vrijetijdssector. Q3 en 4 evalueren acties en vervolgacties formuleren in lijn van visie 2025 NHN Acties in 2015 Vervolgacties n.a.v. evaluatie acties. Projecteigenaar 1. ECO XXI: provincie en gemeenten 2. Green Key en Convenant Blauwe vlag: stichting KMKV, ondernemers en overheden 3. kennis verhogen duurzaamheid: Leisure Board Congres duurzaamheid budget: Leisure Board met sponsor 7 uitvoeringsagenda Leisure Board

8 Project innovatie Vrijetijdssector regio NHN Aanleiding en doel Doelstelling(en) innovatief Innovatie en ontwikkeling Ondersteunen en stimuleren van ondernemers om te groeien naar de gewenste situatie in visie 2025 Verhogen van investeringen van ondernemers in innovatief, aantal deelnemers aan diverse activiteiten en inbreng vanuit de sector. Nieuwe leisure-concepten kunnen verder versterken in heid door kernwaarden te benutten. Nieuwe leisure-concepten kunnen gebruik maken van nieuwste technologieën. Over een langere periode (looptijd uitvoering RAAK is drie jaar) kan met beter resultaat gewerkt worden aan bewustzijn van ondernemers en betere koppeling van onderwijs aan bedrijfsleven. Kennis vergaren en delen door ondernemers en deze opgedane vaardigheden ook verder in het bedrijf te verspreiden. Succesfactoren Goedkeuring RAAK aanvraag Participatie van ondernemers Samenwerking met andere boards Faalfactoren mogelijkheden binnen wet- en regelgeving 1. Project gastvrij NH verder ontwikkelen stimuleren zorgtoerisme door uitvoering marketingplan, ontwikkelen kennisplatform en stimuleren investeringen van ondernemers; Acties in 2015 Projecteigenaar digitale actualisatie activiteiten op gebied van watertoerisme en waterrecreatie in regio NHN 2. Promotie & acquisitie Bevorderen van vestiging van ondernemers en/of ontwikkeling van projecten die concepten op het gebied van toerisme / zorgtoerisme gaan ontwikkelen. 3. Cross-overs Agri (streekproducten), Holland Health (zorgtoerisme) en sessies met creatieve sector (innovatie) 4. RAAK aanvraag Onderzoek en uitvoering nieuwe leisure-concepten Verder uitwerking van de programma's en activiteiten Gastvrij NH, P&A en cross-overs: ONHN ism. partijen Professioneel Netwerk Cross over: creatieve en vrijetijdssector: Cultuurcompagnie NH met partijen Professioneel Netwerk RAAK aanvraag: Lector Leisure, Hogeschool Inholland Diemen ism. partijen Professioneel Netwerk ONHN budget Cultuurcompagnie NH budget 2013 en Hogeschool Inholland budget via RAAK 8 uitvoeringsagenda Leisure Board

9 Online Kenniscentrum Leisure Board Aanleiding en doel Doelstelling(en) innovatief Leisure Monitor Online gegevens te verzamelen over de vrijetijdsindustrie in regio NHN om zo in een behoefte te voorzien van beschikbare feiten en cijfers over de vrijetijdssector bij ondernemers, overheid en andere dienstverlenende bedrijven. Aantal raadplegingen van het online kenniscentrum en de waardering daarvan Juiste feiten en cijfers kunnen bijdragen aan de onderbouwing dat meer omzet genereert. Juiste feiten en cijfers kunnen bijdragen aan de onderbouwing dat innovatief meer omzet genereert. Juiste feiten en cijfers kunnen bijdragen aan de onderbouwing dat duurzaam ondernemen meer omzet genereert. Succesfactoren Medewerking van bedrijfsleven om gegevens beschikbaar te stellen Beter onderbouwing van plannen en strategieën door mogelijkheid tot meetbaar maken van inspanningen. Faalfactoren van tweejaarlijkse herhalingen moet businessmodel voor ontwikkeld worden of er moet zich een eigenaar voor deze activiteit melden die de kosten op zich neemt. 1. (laten) interpreteren van bestaand cijfer en feiten materiaal 2. Toeristische Barometer NH Acties in 2015 Acties n.a.v. evaluatie resultaten uitvoering Projecteigenaar Leisure Board Wie doet wat I&O research heeft nulmeeting in 2013 uitgevoerd Vrijetijdsondernemers hebben online gegevens ingevoerd Amsterdam Marketing voert Toeristische Barometer uit 9 uitvoeringsagenda Leisure Board

Visie 2025 Noord-Holland Noord

Visie 2025 Noord-Holland Noord Visie 2025 Vele betrokkenen bij de vrijetijdssector hebben de bouwstenen voor deze visie gegeven waarna het op schrift is gezet door Leisure Board, een samenwerking van ondernemers, overheid en onderwijs

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Promotie- en Innovatiebudget Toeristische Samenwerkingsinitiatieven Het stimuleren van promotie- en innovatie initiatieven van de toeristisch/culturele

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Positionering. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing

Positionering. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing Positionering Conrad van Tiggelen Directeur Marketing NBTC Holland Marketing Agenda 1. Update Arts Holland 2. Trends 3. Arts Holland NEXT 4. Kunst Holland 5. Debat Alliantie toerisme, cultuur, ICT Innovatie

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013 2015

Strategisch Plan 2013 2015 Strategisch Plan 2013 2015 Westfriese Omringdijk www.westfrieseomringdijk.nl Je koike d r je ouge uit 13 november 2012 1 WESTFRIESE OMRINGDIJK REGIONAAL PROGRAMMA VOOR VRIJETIJDSECONOMIE 1. Inleiding,

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Besluit 04-04-2016: Aangepast besluit. 1. Instemmen met kosteloos Partnerschap Stichting Romeinse Limes Nederland

Besluit 04-04-2016: Aangepast besluit. 1. Instemmen met kosteloos Partnerschap Stichting Romeinse Limes Nederland VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Dutting Tel nr: 8570 Nummer: 16A.00300 Datum: 23 maart 2016 Team: Ruimte Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: J. Zwaneveld; D. Viveen; C. van Dam

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Holland boven Amsterdam. Advies HollandbovenAmsterdam.com, samenvatting

Holland boven Amsterdam. Advies HollandbovenAmsterdam.com, samenvatting Holland boven Amsterdam Advies voor een nieuwe destinatiemarketingorganisatie voor Noord-Holland Noord Samenvatting Bosscher & Klein, bureau voor destinatiemarketing In opdracht van de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

T&R BOXTEL EN DE BIJDRAGE VAN VVV NU EN IN DE TOEKOMST

T&R BOXTEL EN DE BIJDRAGE VAN VVV NU EN IN DE TOEKOMST T&R BOXTEL EN DE BIJDRAGE VAN VVV NU EN IN DE TOEKOMST Speerpunten nota T&R Boxtel, Bruisend centrum in het Groene Woud - Zorg voor goede informatievoorziening, fysiek en digitaal. - Verleng het verblijf

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Subsidie Power2Nijmegen 2016

Subsidie Power2Nijmegen 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Power2Nijmegen 2016 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit het programma Duurzaamheid is jaarlijks subsidiebudget beschikbaar voor

Nadere informatie

werkconferentie #Hollandse Ruimte 8 november 2013 over ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke randvoorwaarden 2025

werkconferentie #Hollandse Ruimte 8 november 2013 over ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke randvoorwaarden 2025 werkconferentie #Hollandse Ruimte 8 november 2013 PROGRAMMA 8 november 2013 (Brekers) 13.30u Inloop 14.00u Opening, door de dagvoorzitter Cor Hospes (journalist en bekend publicist over marketing en social

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Derde ondernemersavond 21 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik proces en resultaat 19:40 Plenaire

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

VOORSTEL KADERSTELLING ECONOMISCHE AGENDA WEST-FRIESLAND

VOORSTEL KADERSTELLING ECONOMISCHE AGENDA WEST-FRIESLAND - 1 - VOORSTEL KADERSTELLING ECONOMISCHE AGENDA WEST-FRIESLAND Kaderstelling door de gemeenteraad gaat over drie elementen: 1. De inhoud van beleid. Uitspraken over de te volgen koers, c.q. visie en de

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

SCHAALVERDELING. Nog geen actie ondernomen en ook geen plannen om dat te doen

SCHAALVERDELING. Nog geen actie ondernomen en ook geen plannen om dat te doen ZELFSCAN Bedoeling van deze vragenlijst is om een eerste beeld te krijgen van wat je sterke punten en wat je eventuele werkpunten zijn als hotel/hotelier. Deze oefening dient als werkdocument en niet als

Nadere informatie

RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND

RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING,, DE VIER SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD-HOLLAND PLAN REGIO VVV Hart van Noord-Holland 2012 VAN TRADITIONELE AANBODGERICHTE VOLGER NAAR VRAAGGERICHTE INTERACTIEVE AANJAGER ONDER DE NAAM RVVV HART VAN NOORD-HOLLAND HOLLAND MARCEL SERLIER DIRECTEUR RVVV

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Projectvoorstel Krachtig bestuur in Brabant; een gezamenlijk project ter versterking van het vermogen van gemeenten om hun opgaven te realiseren Introductie en samenvatting van

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

Marketing 8 november 2012

Marketing 8 november 2012 Marketing 8 november 2012 Terugblik - Gesprekken met sleutelfiguren - Bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren 10 september 2012 - Leefstijlonderzoek - Mini-workshops - Graagmuur Doel van de workshop Marketing

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat Plan van Aanpak 2016 Januari 2015, dynamisch handvat 1. Organisatie Vanaf 2016 wordt de organisatie van Venray Bloeit anders ingericht. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Stuurgroep

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie