Visie 2025 Noord-Holland Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie 2025 Noord-Holland Noord"

Transcriptie

1 Visie 2025

2 Vele betrokkenen bij de vrijetijdssector hebben de bouwstenen voor deze visie gegeven waarna het op schrift is gezet door Leisure Board, een samenwerking van ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix). Met de visie 2025 en de uitvoeringsagenda verbindt Leisure Board de verschillende manieren van inzet, belangen, verwachtingen van de betrokken partijen tot een samenhangend en sterk geheel om te komen tot een gezonde vrijetijdseconomie. Deze visie geeft daarmee ook richting aan overheidsbeleid, plannen van ondernemers en de jaarplannen van uitvoeringsorganisaties (zoals Ontwikkelingsbedrijf NHN) die in opdracht van ondernemers en overheden activiteiten uitvoeren op het gebied van de vrijetijdseconomie. Leisure Board helpt, ondersteunt, inspireert en innoveert waar nodig. Voor meer informatie over Leisure Board zie: Visie 2025 De visie 2025 beschrijft hoe de vrijetijdssector in de regio zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen. Deze visie is een voorstelling van de gewenste toekomst en vormt de basis voor het maken van keuzes en formuleren van doelstellingen. De vrijetijdssector is een belangrijke economische cluster voor de regio maar dreigt haar concurrentiepositie te verliezen. De sector is versnipperd, overwegend kleinschalig en kent krappe winstmarges. Er is noodzaak tot samenwerking en afstemming vanuit een gezamenlijke langetermijnvisie. De visie 2025: inspireert ondernemers en organisaties gezamenlijk in de sector te investeren; wordt verankerd in de gebiedsagenda s van de bestuurlijke regio s en in de toeristische beleidsplannen van de gemeenten en provincie; wordt actief gesteund door het onderwijs en vormt de basis voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe leisure concepten; wordt door Leisure Board vertaald naar concrete opgaven. De visie is zo opgesteld dat betrokkenen bij de vrijetijdseconomie zich erin kunnen herkennen met betrekking tot hun eigen doelstellingen en daarmee aanzet tot het bundelen van krachten en richting geeft bij het maken van keuzes. Het realiseren van de doelstellingen uit deze visie is voor de sector noodzakelijk om te groeien naar een gezonde toekomst. 3

3 Vrijetijds sector Visie 2025 voor de vrijetijds sector in In 2025 denken mensen bij Noord-Holland Noord direct aan het echte Holland. Op zoek naar dat echte Holland, komen ze ook automatisch bij uit. De regio kenmerkt zich in 2025 door een onderscheidend, innovatief en duurzaam vrijetijdsaanbod. Dit aanbod is gebaseerd op het karakter en de waarden van de omgeving en haar inwoners. En is geworteld in de historie van de regio. De kernwaarden van de regio zijn authenticiteit, eerlijk & duurzaam, streekgebonden, rust & ruimte. En natuurlijk water en alles wat daarmee samenhangt. Deze elementen worden gebruikt in de ontwikkeling van een toegankelijke en gebundelde destinatiemarketing, waar in 2025 succesvol uitvoering aan is gegeven. Innovatief: trendsettend, gebruikmakend van de nieuwste technologie, continu inspelend op veranderende behoeften van bezoekers en bewoners zonder het eigen karakter geweld aan te doen Duurzaam: energieneutraal, aandacht voor people, planet en profit, passend binnen het karakter en de schaal van het landschap, levendig met een goede balans tussen wonen, werken en vrije tijd, niet milieubelastend, betrokken bewoners Vanuit het karakter, de kernwaarden en de historie wordt aansluiting gezocht bij de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Hierdoor is het goed gelukt het unieke karakter van de regio te bewaken en te bewaren en is het bijzondere karakter van de regio bij een brede doelgroep onder de aandacht gebracht. Dit is echter ook te danken aan de ruimte die de toeristisch herkenbare gebieden zoals de Noordzeekust, Westfriesland, Texel, de IJsselmeerkust, Waterland en Land van Leeghwater, hebben gekregen (en genomen) om binnen het overkoepelende merk hun eigenheid te handhaven en verder te vergroten. van het vrijetijdsaanbod, maar ook door de introductie van een retentiestrategie die erop is gericht bezoekers aan de regio te binden. Wie een keer in dit kader in is geweest, komt terug. Daarnaast trekt de regio internationale bezoekers die Amsterdam als hoofdbestemming hebben en daar verblijven. Om deze laatste doelgroep te bereiken, wordt succesvol samengewerkt met Amsterdam Marketing. De inwoners van Amsterdam zijn evenmin vergeten. Voor hen zijn de historische banden met Noord-Holland (Noord) aangehaald en versterkt. En vormt de regio een aantrekkelijke aanvulling van de verstedelijkte metropoolregio Amsterdam. Een fantastische plek om te zijn, te ontdekken of te wonen. De kwaliteitsimpuls die in 2013 is ingezet heeft ook een belangrijke positieve impact gehad op de eigen inwoners. Ze zijn actief betrokken bij de vrijetijdssector, als aanbieder, ondernemer en natuurlijk ook als gebruiker. Mede door hun inbreng is er een juiste balans gevonden tussen wonen en vermaak. Het echte Holland Voor buitenlandse bezoekers bestaat het echte Holland veelal uit kaas, tulpen, molens en water. Voor Nederlanders en bezoekers uit de buurlanden is het beeld meer divers. Hun echte Holland gaat over de veelzijdigheid van het landschap (Noordzeekust, IJsselmeerkust, droogmakerijen, agrarisch product), over historie, karaktervolle steden, fietsen (in weer en wind), duinen, dijken, visserij, de aard van de mensen, enzovoort. Breed In 2025 ziet het vrijetijdsaanbod (diensten en producten) in er zo uit: Onderscheidend: duidelijke keuzes maken, focus, niet alles voor iedereen willen zijn, niet overal hetzelfde maar gebruikmakend van de intrinsieke verschillen in In 2025 heeft een grote aantrekkingskracht op bezoekers uit Nederland (inclusief de eigen inwoners) en (delen van) Europa, met name uit Duitsland, België en Scandinavië. Het lukt de regio de verblijfsduur te verlengen, bestedingen te vergroten, bezoekers terug te laten keren en het hele jaar een aantrekkelijk aanbod te bieden. Niet alleen door de hoge kwaliteit, voortdurende ontwikkeling en de samenhang en divers en zodoende is het merk Noord-Holland Noord op veel manieren te laden. 4 Leisure Board Visie

4 heeft zich in 2025 ontwikkeld tot een gewilde plek om te wonen. Veel mensen hebben besloten naar de regio te verhuizen vanwege de rust en ruimte, eigenheid en goede voorzieningen waaronder een uitstekende infrastructurele ontsluiting. Maar ook de nabijheid van de Randstad en Amsterdam zijn daarbij belangrijk en vanwege deze redenen hebben veel bedrijven zich in de regio gevestigd. De clusteraanpak, het identificeren en organiseren van de vijf economische sectoren in de regio, heeft een positief effect gehad op het economische klimaat in de regio en de vrijetijdseconomie in het bijzonder. Ook de werkgelegenheid in de vrijetijdssector is toegenomen. Door een vruchtbare samenwerking met het onderwijs is de vrijetijdssector bovendien in staat om vacatures snel met goed opgeleide mensen in te vullen. Daarnaast draagt het onderwijs actief bij aan de innovatie van het vrijetijdsaanbod en is het personeel voor de vrijetijdssector kwalitatief goed opgeleid aan de hand van de vraag uit de sector. De vrijetijdssector in 2025 Door een op de visie gebaseerde daadkrachtige samenwerking tussen de overheid, ondernemers, onderwijs en de inwoners van is een innovatief en duurzaam vrijetijdsaanbod gecreëerd dat zich door de worteling in het karakter en de kernwaarden van de regio duidelijk onderscheidt en zich kan meten met toonaangevende vakantiebestemmingen in Europa. De stake holders hebben een duidelijk eigen rol en nemen hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Ondernemers Zij leveren een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling, instandhouding, promotie en verduurzaming van het vrijetijdsaanbod. Zij zijn leergierig, vernieuwend, werken actief samen en zorgen voor een inspirerende, (internationale) leer- en werkomgeving. Overheid Zij heeft zich gecommitteerd aan de visie en deze verwerkt in haar beleid. Zij ondersteunt ondernemers bij het realiseren van hun doelstellingen en het behoud van een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving door het creëren van heldere ruimtelijke randvoorwaarden; dit zijn gestroomlijnde processen geworden die gezamenlijk zijn ontwikkeld. Zij formuleert duidelijke opdrachten aan de uitvoeringsorganisaties die zodoende gerichter kunnen bijdragen aan de realisatie van de visie. Onderwijs Het onderwijs speelt een belangrijke rol. Zij heeft de uitgangspunten van de visie vertaald in haar opleidingsaanbod en draagt bij aan diensten- en productinnovatie door opleidingen aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de vrijetijdssector. Zij ontwikkelt inspirerende concepten, passend binnen de visie voor Noord-Holland Noord, vergaart en deelt kennis op het gebied van stakeholder management en biedt een speciaal programma ter ondersteuning van kleinschalige vrijetijdsondernemers. Inwoners Zij zijn een belangrijke vierde stakeholder die de vrijetijdssector (mede) vormgeven en spelen als enthousiaste ambassadeurs daarin een actieve rol. Zij bepalen immers, als bewoners van Noord-Holland Noord, het unieke karakter van deze regio. Inspirerende vergezichten In 2025 staat de Noordzeekust van Noord-Holland Noord in de Europese top drie van unspoiled beach destinations, is Hoeve Den Droogmaekerij voor het derde achtereenvolgende jaar verkozen tot één van de tien beste rural Bed & Breakfasts van Europa en staat de IJsselmeerkust op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 6 Leisure Board Visie

5 Missie Leisure Board Gezamenlijk is de keuze gemaakt om het gewenste toekomstbeeld zoals verwoord in de visie 2025 te realiseren door Leisure Board. Het strategische platform voor de vrijetijdsindustrie in. Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie te bevorderen. Deze inzet is er op gericht om te komen tot een gezonde en innovatieve vrijetijdssector, met onderscheidend en duurzaam aanbod. Leisure Board is er om kwaliteit, aanbod en samenhang van de vrijetijdssector in te verbeteren en deze optimaal aan te laten sluiten bij de kwaliteiten en kernwaarden van de regio en haar inwoners. Om dit doel te bereiken verbindt Leisure Board ondernemers, overheden, en onderwijs in de regio. Zij ondersteunt en inspireert hen, en stimuleert innovatie waar nodig. Leisure Board bewaakt het proces en de voortgang om te komen tot de gewenste situatie van 2025 op basis van de breed gedragen visie, vertaald naar concrete activiteiten. Leisure Board signaleert en stimuleert bewaakt en kijkt vooruit zorgt voor afstemming en verbinding faciliteert en coördineert Strategische hoofdlijnen De strategie van Leisure Board beweegt zich langs twee hoofdlijnen 1. De richtinggevende en inspirerende lijn die gericht is op het signaleren en benutten van kansen. Deze lijn is nodig omdat Leisure Board als geen ander in staat is om vanuit de samenhang van alle activiteiten in de regio én de visie 2025 kan zien waar het aanbod (nog) tekort schiet en waar het verder kan worden ontwikkeld. Naast een betere afstemming tussen ondernemers, overheden en onderwijs, is in dit verband de samenwerking de creatieve sector ook van belang. Deze lijn is voornamelijk signalerend en stimulerend maar niet initiërend. 2. De faciliterende en coördinerende lijn zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij de vrijetijdssector (stakeholders) optimaal in staat zijn om hun individuele dan wel gezamenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijetijdssector te kunnen realiseren. Om deze rol te kunnen vervullen, brengt Leisure Board de stakeholders samen en biedt zij hen kennis en praktische instrumenten aan, zodat zij stapsgewijs naar het gewenste niveau in 2025 kunnen toegroeien. Deze strategische lijnen zijn van groot belang voor het realiseren van de visie De eerste geeft richting en zorgt voor noodzakelijke vernieuwing in lijn met de visie. De tweede zorgt er vooral voor dat ondernemers en overheden dat wat ze nu doen beter kunnen doen, waar nodig met hulp van de onderwijssector. 8 Leisure Board Visie

6 Kerntaken De missie van Leisure Board laat zich vertalen naar vier kerntaken: 2 year scope Uit de eerste strategische lijn: 1. Signaleren van kansen en mogelijkheden tot vernieuwing en innovatie van het vrijetijdsaanbod. Kansen en mogelijkheden die de positionering van als geheel of van de verschillende toeristisch herkenbare gebieden versterken. In dit kader werkt Leisure Board nauw samen met de andere boards in en waar nodig met andere partijen, zoals de creatieve industrie. 2. Ontwikkelen en aanscherpen van toekomstscenario s, visie en strategie voor de vrijetijdssector in. Leisure Board kijkt jaarlijks structureel terug op het effect van haar activiteiten, scherpt haar doelen continu aan op basis van trends, ontwikkelingen en eventuele nieuwe onzekerheden, en concretiseert haar plannen en acties telkens voor een periode van twee jaar. Uit de tweede strategische lijn: 3. Afstemming met alle betrokkenen bij en verbinden van middelen en kwaliteiten binnen de vrijetijdssector. Leisure Board zorgt voor het afstemmen van de jaarplannen van de diverse (regionale) uitvoeringsorganisaties. En zij zorgt voor de samenhang van haar uitvoeringsagenda met de regionale uitvoeringsagenda s van de bestuurlijke gebieden. Zodoende wordt de samenhang tussen de verschillende (economische) activiteiten binnen de regio bewaakt en wordt het effect van die activiteiten vergroot. 4. Aanbieden van kennis en praktische instrumenten. Daarmee helpt Leisure Board haar stakeholders stapsgewijs bij het maken van betere keuzes, het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit en samenhang van het vrijetijdsaanbod. Leisure Board zet zich in voor het creëren van de juiste ruimtelijke randvoorwaarden om de gezamenlijk gedragen visie te kunnen (blijven) realiseren. In samenwerking met partijen zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt ingezet om stimulerende programma s aan te wenden voor de uitvoering (zoals Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Waddenfonds). Leisure Board zal aan het eind van ieder jaar, te beginnen in 2013, een uitvoeringsagenda opstellen voor twee daaropvolgende jaren. Hierin wordt SMART beschreven welke concrete stappen Leisure Board gaat ondernemen, in detail voor het eerste en op hoofdlijnen voor het tweede jaar. Terugkerende elementen zijn een evaluatie van de in het (nog) lopende jaar ondernomen acties: wat is het effect geweest van onze acties? en een jaarlijkse future scan waarin trends, ontwikkelingen en onzekerheden tegen het licht worden gehouden: zijn we nog op de goede weg?. Kortom: Terugkijken (wat hebben we in dit jaar gedaan, wat is er goed gegaan, wat niet, hoe kan het beter?). Vooruitkijken (liggen we nog op koers, klopt de visie nog, zijn er veranderingen in de eerder gesignaleerde trends, ontwikkelingen, onzekerheden die actie of aanpassingen vereisen?). Vooruit plannen (wat gaan we de komende twee jaar doen?). Deze 2 year scope is een elkaar deels overlappende reeks van uitvoeringsagenda s: na volgt enzovoort. Het SMART maken van de doelstelling zal een combinatie zijn van: op korte en lange termijn kwalitatieve doelstellingen (intern en extern); op langer termijn kwantitatieve doelstellingen (feiten en cijfers via de online kennisbank). Waarbij de doelstellingen van de visie voornamelijk kwalitatief beoordeeld zullen worden. En de resultaten van de uitvoeringsagenda een combinatie van kwalitatieve beoordeling en kwantitatieve metingen zullen zijn. 10 Leisure Board Visie

7 Activiteiten 2013 De belangrijkste activiteiten voor 2013 zijn: inkleuren en uitdragen van de visie; ontwikkelen van een uitvoeringsagenda , dit is een weergave van de concrete vertaling van de opgaven; bepalen van de opgaven voor destinatiemarketing, ruimtelijke randvoorwaarden en innovatie. Inkleuren en uitdragen van de visie Niets spreekt meer dan een beeldende visie of een inspirerend verhaal. Door een storyteller wordt de visie vertaald in een inspirerend verhaal waarin op aansprekende wijze het wat, hoe en waarom van Leisure Board verteld wordt, ondersteund met een aantal kernbeelden. Op deze manier komt de visie tot leven, wordt het verspreid en gedeeld. Vervolgens moet de ingekleurde visie worden uitgedragen door de stakeholders. Niet alleen om hun buy in te verzekeren maar ook om ervoor te zorgen dat ze de visie tot een structureel onderdeel maken van hun beleid, ondernemingsplan, toekomstige plannen, enzovoort. In dit kader dient het begrip de stakeholder breed te worden geïnterpreteerd. Denk ook aan gemeenteraden. Het uitdragen kan op verschillende manieren. De leden van Leisure Board spelen hierbij een cruciale rol voor hun achterban, maar denk ook aan een tour langs gemeenten, een website waar mensen hun eigen ideeën kunnen achterlaten en de inzet van social media. Ontwikkelen van een uitvoeringsagenda Leisure Board ontwikkelt een uitvoeringsagenda die in 2014 en 2015 kan worden geïmplementeerd in de jaarplannen van de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast zal deze agenda uitgevoerd worden binnen de kaders van het beleid van de Provincie Noord-Holland en gemeenten in. De agenda dient ter inspiratie en geeft richting voor ondernemers om concreet mee aan de slag te gaan. Onderwijsinstellingen verwerken de uitvoeringsagenda in hun opleidingsaanbod en dragen bij aan diensten- en productinnovatie. Bepalen van opgaven In samenwerking met de stichting Vrijetijdsindustrie NHN wordt een destinatiemarketingstrategie ontwikkeld die vanaf 2014 zal worden geïmplementeerd. Leisure Board is echter geen eigenaar van de destinatiemarketing noch verantwoordelijk voor de implementatie van de strategie. Leisure Board geeft richting op basis van haar visie op leisure, werkt samen met de stichting Vrijetijdsindustrie NHN bij het samenstellen van een duidelijk roadmap voor de uitvoering van de destinatiemarketingstrategie en bewaakt de samenhang tussen destinatiemarketing, de overall visie 2025 en de regionale branding van. Daarnaast worden voor de thema s optimale ruimtelijke randvoorwaarden en innovatie duidelijke opgaven benoemd. Ten aanzien van de ruimtelijke randvoorwaarden zorgt Leisure Board ervoor dat de diverse belangen worden gewaarborgd en dat de stakeholders optimaal in staat zijn om hun individuele dan wel gezamenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijetijdssector te kunnen realiseren. Voor het stimuleren van innovatie volgt Leisure Board de richtinggevende en inspirerende lijn die gericht is op het signaleren van kansen. Per opgave zijn binnen Leisure Board trekkers benoemd die voor de betreffende opgaven uit de uitvoeringsagenda aanspreekpunt zijn, de voortgang bewaken, acties ondernemen en voor terugkoppeling zorgen binnen de board. De criteria of de opgaven door Leisure Board opgepakt worden zijn: aansluitend op of passend bij de visie 2025; betrokkenheid van meerdere stakeholders in de vrijetijdssector; strategisch karakter en regio betreffende; complexiteit van het vraagstuk; samenhang met de doelstellingen van Leisure Board. 12 Leisure Board Visie

8 Vooruitblik In de periode geeft Leisure Board vooral uitvoering aan de opgaven die hiervoor zijn benoemd en waarvan de kaders in 2013 zijn vastgesteld. Daarnaast is de verleiding groot om vervolgens grootse plannen en ambities te koesteren voor de periode De stakeholders zullen zich echter nog steeds afvragen wat ze moeten dan wel kunnen (gaan) doen met de visie. Dit zal de komende jaren onderdeel blijven van het veranderingsproces. Overheden moeten de visie in hun beleid verankeren, maar hoe worden budgetten ingezet door overheden en ondernemers en wat kan het onderwijs bijdragen? Maar ook hoe de visie 2025 aansluit bij andere projecten en initiatieven in de regio, al dan niet binnen het Ontwikkelingsbedrijf. Duidelijk is dat er nu geïnvesteerd moet worden en dat de successen veel inspanning vergt van alle stakeholders. De tweede helft van 2013 maar ook 2014 moet worden benut om de visie in beleid te verankeren en een concrete uitvoering te realiseren. Wat is er praktisch gezien nog meer voor nodig om ondernemers te doen bewegen? Hoe kan het onderwijs beter aansluiten bij de vraag uit de vrijetijdssector in? Hoe kunnen processen rond wet- en regelgeving verbeterd worden? Dit zijn voorbeelden van vragen die nog niet zijn beantwoord. Uit de antwoorden volgen acties waarmee in 2015 aan de slag wordt gegaan. Niet doen Er zijn natuurlijk ook dingen die Leisure Board vooral niet moet doen. Zelf uitvoeren van activiteiten, anders dan van de vier eerder omschreven kerntaken. De stakeholders zijn hiertoe immers beter in staat, hetzij alleen, hetzij door samen te werken. Leisure Board voor het karretje spannen van een of meerdere stakeholders. De dagelijkse problemen die bij individuele ondernemers en afzonderlijke gemeenten spelen kunnen niet door Leisure Board worden opgelost. Alle stakeholders hebben hun eigen issues en dat zal zo blijven. De visie is voor alle betrokkenen bij de vrijetijdseconomie een leidraad voor het zoeken naar oplossingsrichtingen. Te veel in een keer willen doen. Voor Leisure Board geldt dat ze een scherpe focus in haar werkzaamheden moet aanbrengen: think big, start small and scale fast. Verklaringen van vaktermen Destinatiemarketing Het uitvoeren van marketing en promotie activiteiten met als doel (potentiële) bezoekers te laten besluiten om in een toeristisch herkenbaar gebied op vakantie te gaan of vrije tijd te spenderen. Hiertoe behoren niet de informatieen promotietaken als de bezoekers al in het gebied zijn. Vrijetijdseconomie De term vrijetijdseconomie in de visie van 2025 is bedoeld als het geheel aan economische waarde die de vrijetijdssector genereert in een bepaald gebied. Vrije tijd omvat de gehele toeristisch, recreatieve sector inclusief sport, cultuur, wellness en verloopt over de lijn verblijf, vermaak en vervoer. De verbindende factor is dat het gaat om (commerciële) activiteiten gedaan in de vrije tijd. Vrijetijdssector Alle betrokkenen bij de vrijetijdseconomie in een bepaald gebied; ondernemers, overheid, onderwijs, (belangen) organisaties et cetera. Stichting Vrijetijdsindustrie Een club van grotere vrijetijdsondernemers in de regio die met elkaar werken aan het gezamenlijke belang om meer bezoekers naar de regio te trekken. De stichting werkt een destinatiemarketingstrategie uit en werkt mee aan het optimaliseren van ruimte randvoorwaarden voor de sector. Meer informatie op Ondernemers (betekenis zoals in deze visie bedoeld) Totaal van aanbieders in de vrijetijdssector op gebied van verblijf, vermaak en vervoer. Daarbij worden ook de culturele organisaties en ondernemers gerekend. Regio Grofweg het gebied van de provincie Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. 14 Leisure Board Visie

9 Visie 2025 Augustus 2013 Visieontwikkeling: m.m.v. Mark Storm Bring in the elephants Design: Erik van Egdom Rijk ontwerp & productie

Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen.

Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. 14/4/ Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. Deze inzet is er op gericht om te komen tot een gezonde

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Jaar van de Ruimte 2015

Jaar van de Ruimte 2015 Jaar van de Ruimte 2015 Meedoen Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is Wie maakt Nederland. Van heinde en verre komt men onze polders, nieuwe steden, stadsvernieuwing en waterwerken bekijken. God

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst Smart City Rotterdam Een visie op een slimme toekomst Opdracht Deze studie is verricht in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Contactpersonen voor de begeleiding van deze

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Marketing 8 november 2012

Marketing 8 november 2012 Marketing 8 november 2012 Terugblik - Gesprekken met sleutelfiguren - Bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren 10 september 2012 - Leefstijlonderzoek - Mini-workshops - Graagmuur Doel van de workshop Marketing

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie