STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. B.P.A. Kapellen-centrum. gemeente Kapellen ontwerp mei 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. B.P.A. Kapellen-centrum. gemeente Kapellen ontwerp mei 2003"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B.P.A. Kapellen-centrum gemeente Kapellen ontwerp mei 2003

2 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

3 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Inhoud Inhoud I. Algemene bepalingen Artikel 1. Terminologie Artikel 2. Algemeen geldende voorschriften II. Bijzondere bepalingen Artikel 1. In het bestemmingsplan v oorkomende minimum- en maximumgebouwenprof ielen Artikel 2. Strook bestemd voor aaneengesloten bebouwing Artikel 3. Zone v oor een aaneengesloten bouwproject Artikel 4. Strook voor binnenplaatsen en tuinen Artikel 5. Voortuinstrook Artikel 6. Strook voor bijgebouwen Artikel 7. Openbaar domein Artikel 8. Af te werken gevel

4 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

5 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc I. Algemene bepalingen Deze algemene bepalingen zijn v an toepassing v oor zov er er geen andersluidende bepalingen zijn opgenomen in de artikels ressorterend onder de bijzondere bepalingen

6 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

7 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 1. Terminologie Voor de toepassing v an deze v oorschriften wordt verstaan onder: 1. aaneengesloten gebouw: gebouw waarv an de beide zijgev els op de perceelsgrens zijn geplaatst; 2. achtergev elbouwlijn: grens tussen de bouwstrook en de strook voor (binnenplaatsen) en tuinen; 3. bezettingscoëfficiënt: bebouwbare opperv lakte van het terrein gelegen binnen desbetreffende B.P.A.-zonering; 4. bouwv rije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgev elbouwlijn; 5. bouwv rije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens v an een perceel en de v rijstaande zijgev el v an een kopgebouw of v an een vrijstaand gebouw en waarv an de diepte gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoof dgebouwen; 6. bouwlijn: de lijn waarbinnen gebouwd mag worden; 7. dakbasis: denkbeeldig v lak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde ev enwijdig met de nok snijdt; 8. dakkapel: uit het dakvlak v ooruitspringend v enster; 9. dakv lakvenster: uit het dakvlak niet-vooruitspringend venster; 10. gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gelijkv ormige gebouwen worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens v an twee percelen, en op eenzelf de bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel v ormen; 11. kopgebouw: gebouw aan een der uiteinden v an een huizenblok en waarv an de vrijstaande zijgev el als een v oorgevel is afgewerkt; 12. maximum-gebouwenprof iel: een opgegeven denkbeeldige lijn in de langsdoorsnede van een perceel waarbinnen de v oorziene bebouwing in haar geheel, enkel met uitzondering v an dakkapellen, schouwen, erkers, balkons en verluchtingspijpen, moet passen; 13. rooilijn: grens tussen priv aat en openbaar terrein; 14. v ergund gebouw: gebouw dat niet in ov ertreding werd opgericht; 15. v erhardingen: dit houdt zowel losse verhardingen (bijv. dolomiet) als v aste verhardingen in; 16. vloer-terreinindex: de v erhouding v loeropperv lakte t.o.v. de terreinopperv lakte. Als terreinopperv lakte voor het berekenen v an de v loer-terreinindex wordt de werkelijke perceelsopperv lakte binnen desbetreffende B.P.A.-zonering genomen; als v loeroppervlakte worden alle v loeren meegerekend, buitenkant muur, met uitzondering van kelders of ondergrondse parkeergarages. Vloeren in het dak worden enkel meegerekend v anaf 1,80 m begaanbare ruimte. Bijgebouwen worden eveneens meegerekend; 17. v oorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder v oortuinstrook samenv alt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens v ormt tussen de v oortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel; 18. vrijstaande gev el: gevel of gedeelte waartegen niet wordt gebouwd; 19. zadeldak: dak gev ormd door twee hellende v lakken die in een nok samenkomen

8 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

9 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 2. Algemeen geldende voorschriften Van deze algemeen gelden v oorschriften kan in de zone v oor een aaneengesloten bouwproject (cf r. II Bijzondere bepalingen - artikel 3) worden af geweken mits verantwoording in het omgev ingsrapport (cf r. I Algemene bepalingen - artikel 3) Dakvensters Dakkapellen Gev allen waarin oprichting is toegelaten: op het achterste dakvlak: steeds toegelaten; op het driehoekige dakv lak van een schuin dak: steeds v erboden; op het voorste dakv lak: slechts toegelaten indien de dakhelling 35 ov erschrijdt. Plaats v an oprichting v olgens onderstaande v oorschriften met dien v erstande dat dakkapellen mogen uitspringen uit het gevelv lak volgens de algemene bepalingen v ervat in punt 2.3. Plaats van oprichting v oor dakkapel met nokrichting loodrecht op bouwlijn: binnen de bouwzone en op maximum 1,5 m achter de gev elbouwlijn; bij uitspringende v olumes is de verhouding 1/2 à 1/2,5 (basis t.o.v. totale hoogte) verplicht; maximum breedte 2/3 v an de gev elbreedte met een maximum v an 5 m per dakkapel, een onderlinge af stand van 2 m en op minstens 1 m v an de buitenkant van de bebouwing; maximum nokhoogte = nokhoogte dak hoof dvolume; zelf de dakhelling als hoofdv olume. Plaats van oprichting v oor dakkapel met kroonlijst ev enwijdig aan noklijn: plaatsing op minimum 0,40 m achter het gev elvlak; kroonlijsthoogte maximum 1/2 v an de dakhoogte v an het hoof dgebouw; dakhelling gelegen tussen de 25 en 50 ; aansluiting tussen de v erschillende dakvlakken bevindt zich op minimum 1 m onder de noklijn v an het hoof dgebouw; maximum breedte 2/3 v an de gevelbreedte met een maximum van 4 m per dakvenster, een onderlinge af stand van 2 m en op minstens 1 m v an de buitenkant van de bebouwing Dakvlakvensters Dakv lakv ensters zijn steeds toegelaten voor zov er de gezamenlijke opperv lakte zich beperkt tot 10% v an het dakv lak waarin de dakvlakvensters zich bevinden Kroonlijsten Een lijstgoot is enkel verplicht aan gev els zichtbaar v an op het openbaar domein, wanneer dient aangesloten te worden aan bestaande bebouwing met kroonlijst of als harmonische ov ergang naar een andere dakrandaf werking: 0,50 m aan de v oorgevel van een hoof dgebouw, 0,20 m tot 0,50 m aan de ov erige gev els

10 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Uitsprongen uit het gevelvlak Uit de v oorgevel: erkers, balkons: maximumuitsprong 1 m ov er maximum 1/3 van de v oorgev elbreedte en maximumuitsprong 0,5 m ov er de v olledige voorgev elbreedte, op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand v an het verlengde van de scheidsmuur. Indien een v oortuinstrook aanwezig is kunnen erkers tot op het maaiveld worden toegelaten mits ze beperkt blijven tot 2/3 v an de gevelbreedte; luif els: maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniv eau; v oor wat de eigendommen betreft gelegen langsheen de gewestwegen, wordt v erwezen naar de bepalingen van de wegbeheerder, wiens advies hieromtrent bij verkavelings-, bouwen v erbouwingsaanv ragen steeds gev raagd moet worden. Uit de achtergev el: uitsprongen buiten de strook v oor hoof dgebouwen zijn verboden Erfscheidingen Afsluitingsmuren moeten tezelf dertijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte v an maximum 2 m en uitgev oerd worden in gevelsteen. Voor wat de eigendommen betreft gelegen langsheen gewestwegen, wordt verwezen naar de bepalingen v an de wegbeheerder, wiens advies omtrent erfscheidingen in de voortuinstroken bij aanv ragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige v ergunning en v erkav elingsaanv ragen steeds gev raagd moet worden Wijziging van het bodemreliëf In de bouwv rije v oor- en zijtuinstroken is een wijziging v an het bodemreliëf slechts toegelaten v oor zov er het maaiv eld niet hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniv eau

11 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc II. Bijzondere bepalingen

12 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

13 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 1. In het bestemmingsplan voorkomende minimum- en maximumgebouwenprofielen

14 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

15 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 2. Strook bestemd voor aaneengesloten bebouwing 2.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Bestemmingen Zijn toegelaten: één- of meergezinsgebouwen; handel, horeca, enkel toegelaten op het gelijkv loers en de eerste v erdieping, met uitzondering v an hotelkamers die ook op de hogere verdiepingen zijn toegelaten; priv é en openbare diensten met inbegrip v an vrije beroepen, kantoren en socio-culturele v oorzieningen. De rood-geel gearceerde zone op het bestemmingsplan duidt op een ov erbouwbaarheid v an het openbaar domein, meer bepaald op de verplichte realisatie v an een voetgangersv erbinding tussen Vredestraat en Hoevensebaan bij de eerstv olgende aanvraag tot het bekomen v an een stedenbouwkundige vergunning waarv oor een uitgebreide dossiersamenstelling is v ereist. Wanneer op het gelijkv loers een andere bestemming dan de woonbestemming wordt gerealiseerd, is het v oorzien v an een v olledig gescheiden ingang naar de woonv ertrekken op de v erdieping v erplicht v oor zov er het perceel een breedte van minimum 7 m heeft. Deze bestemmingen mogen in geen gev al de draagkracht v an de omgev ing ov erschrijden of de woonbestemming in de omgeving in het gedrang brengen. Het voorzien v an een garage in de v oorgevel langs Vredestraat is verboden. Het voorzien v an een garage in de voorgev el, ev enals v an toegangen tot garages elders, is slechts toegelaten, mits de breedte v an de garage of de toegang niet meer bedraagt dan 1/3 v an de gevelbreedte en voor zov er de kav elbreedte minimum 7 m is Bebouw ingswijze De bebouwingswijze is aaneengesloten. De aanwezige bebouwing langs Berkenweg kan echter een andere bebouwingsv orm v erantwoorden. Dit kan gekoppeld of vrijstaand zijn, indien hierdoor geen onaf gewerkte situaties (bijv oorbeeld wachtgevels) worden bestendigd of gecreëerd. Blinde gev els moeten steeds af gewerkt worden in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal v an het gebouw waarv an de gev el deel uitmaakt Plaatsing van de gebouw en Binnen de op het bestemmingsplan aangeduide zone en volgens onderstaande voorschriften. Voorgev el of naar de straat gerichte zijgev el v an een hoekgebouw: op de bouwlijn zoals aangeduid op het bestemmingsplan. Zijgev els op de perceelsgrens. Van deze v oorschriften kan worden af geweken wanneer het de v erbouwing betreft van bestaande v ergunde gebouwen. Deze af wijkingen dienen in de aanv raag tot het bekomen v an

16 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R een stedenbouwkundige v ergunning en in de stedenbouwkundige v ergunning specif iek gemotiv eerd Afmetingen van de gebouw en Minimale voorgevelbreedte Volledige perceelsbreedte. Bouwhoogte Gemeten van het v oetpadniv eau tot de bovenkant v an de kroonlijst, overeenkomstig de aanduidingen op het bestemmingsplan en v olgens de betreffende minimum- en maximumgebouwenprof ielen (cf r. II Bijzondere bepalingen - artikel 1). Bouwdiepte Gemeten van de voorgev elbouwlijn tot de achtergevel, ov ereenkomstig de aanduidingen op het bestemmingsplan en bijhorende minimum- en maximumgebouwenprof ielen (cf r. II Bijzondere bepalingen - artikel 1). Voor hoekwoningen kan ook op de v erdieping een grotere bouwdiepte worden gerealiseerd, v oor zov er de bebouwing op de v erdieping de leef baarheid van de aanpalende bebouwing niet in het gedrang brengt. Overbouwbaarheid openbaar domein De v rije hoogte onder de op het bestemmingsplan met een rood-geel gearceerde zone aangegev en ov erbouwbaar openbaar domein bedraagt minimum 2 m Welstand van de gebouw en Dakvormen Binnen het hellend profiel van de gebouwenprof ielen a, d, g en f (cfr. II Bijzondere bepalingen - artikel 1) kunnen tev ens platte daken worden gerealiseerd met dien v erstande dat steeds een harmonische ov ergang met bestaande en vergunde gebouwen wordt gerealiseerd. Binnen de minimum- en maximumgebouwenprof ielen b en c (cfr. II Bijzondere bepalingen - artikel 1) kunnen tevens schuine daken worden gerealiseerd met dien v erstande dat steeds een harmonische ov ergang met bestaande en vergunde gebouwen wordt gerealiseerd. De dakhelling van schuine daken bedraagt minimum 35 en maximum 45. De voornaamste noklijn is ev enwijdig met de bouwlijn. Voor kopgebouwen kan de ov erheersende nokrichting loodrecht op de bouwlijn staan mits harmonisch wordt aangesloten aan de aanpalende bebouwing of toekomstige bebouwing v olgens de desbetreffende stedenbouwkundige v oorschriften. Dakuitbouwen Dakuitbouwen zijn toegelaten conform de algemeen geldende v oorschriften verv at in artikel 2 punt 2.1. van de algemene bepalingen

17 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Materialen Vrij, met dien v erstande dat een harmonische samenhang met de in de omgeving opgetrokken gebouwen en met die omgev ing zelf v erplicht is; de aanv rager zal de materiaalkeuze v oor gev els en daken motiveren. Bij gebrek aan motiv atie wordt als ty pemateriaal v oor gevels roodbruine gev elsteen en v oor daken roodbruine of zwarte pannen v oorgeschreven. Wachtgev els dienen beschouwd en afgewerkt als voorgev els. Gevelopbouw - uitsprongen uit het gevelvlak De opv atting van de gev el moet getuigen v an bescheidenheid en beperkte verscheidenheid, waarbij de structuur v an het gebouw over alle bouwlagen herkenbaar en in harmonie met de omgev ing is. De woning moet voldoen aan een voldoende bezonning en lichtinv al. De raamopeningen v an een woonv ertrek dienen minstens 1/8 v an de vloeropperv lakte te omv atten en moeten zicht gev en op een v rije en open ruimte. Uitsprongen uit het gev elvlak zijn toegelaten conf orm de algemeen geldende v oorschriften v ervat in artikel 2 punt 2.3. v an de algemene bepalingen. De opperv lakte van de v ooruitspringende v olumes mag maximum 1/3 v an de gevelopperv lakte bedragen. Reclame Alle v isuele reclames en publiciteitsmaatregelen dienen zich te beperken tot de bekendmaking v an de bedrijvigheid op die plaats uitgeoefend of de bekendmaking v an goederen die op die plaats te koop of te huur zijn. De panelen en elementen (zoals v erlichting) zullen in elk geval bescheiden zijn. De bepalingen v an de wegbeheerder blijven v an toepassing. Alle aanv ragen zullen v oor advies aan de bev oegde ov erheden worden ov ergemaakt Aanleg van de strook De niet-bebouwde delen v an de strook worden aangelegd als tuin v olgens de stedenbouwkundige v oorschriften v erv at in artikel 4 (strook v oor binnenplaatsen en tuinen) en artikel 5 (v oortuinstrook) v an de bijzondere bepalingen Verkavelingsvoorschriften Minimumafmetingen en vor m van de kavels Minimumbreedte, gemeten op de voorgev elbouwlijn, v oor aaneengesloten gebouwen: 6 m; v oor kopgebouwen: 9 m; v oor hoekgebouwen: 6 m, v ermeerderd met de diepte v an de bouwv rije strook aan de zijgev el; De kavelbreedten moeten zodanig zijn dat zij de bebouwing, overeenkomstig de onderhavige v oorschriften, van de in de omgev ing liggende percelen of de af werking met een kopgebouw v an een huizenblok niet in het gedrang brengen

18 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Minimumdiepte van kav els bij aanv ragen met de aanleg van nieuwe wegenis, gemeten v anaf de v oorgevelbouwlijn: de diepte v an de strook voor hoofdgebouwen, vermeerderd met 10 m. Nieuwe kav elgrenzen zullen zov eel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op de rooilijn Afsluitingen - erfscheidingen Ov ereenkomstig de algemeen geldende v oorschriften v ervat in artikel 2 punt 2.4. v an de algemene bepalingen

19 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 3. Zone voor een aaneengesloten bouwproject 3.1. Ontwikkeling van de zone De gronden die binnen de omtrek v an deze zone gelegen zijn dienen als één geheel geconcipieerd en (eventueel gef aseerd) ontwikkeld. De bestemmingen zijn slechts te realiseren door middel van één globale aanv raag tot het bekomen van een stedenbouwkundige v ergunning welke betrekking heeft op alle gronden binnen de zone. Wanneer erv oor geopteerd wordt om de bestaande bebouwing Essenhoustraat geheel of gedeeltelijk in het project te integreren, kan in de documenten v oor de aanv raag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning worden volstaan met een globale aanduiding v an de bestaande bouwv olumes v an deze gebouwen en dienen v oor deze gebouwen geen gedetailleerde opmetingsplannen bij de aanv raag te worden gev oegd. Binnen de grenzen v an de zone dient tegelijkertijd met de realisatie v an het aaneengesloten bouwproject een parkeerruimte te worden gerealiseerd met een minimale stallingscapaciteit zoals bepaald onder punt De parkeerruimte kan enkel worden aangelegd als parkeerplaats in open ruimte, v oor zov er deze kan verhard worden, of als ondergrondse parkeergarage Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Bestemmingen Bestemmingen Zijn toegelaten: meergezinsgebouwen; diensten, handel en horeca zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers en de eerste v erdieping, met uitzondering v an hotelkamers die ook op de hogere verdiepingen zijn toegelaten; priv é en openbare diensten met inbegrip v an vrije beroepen, kantoren en socio-culturele v oorzieningen. De totale vloeropperv lakte v oor woningen in het project bedraagt minimum m² en maximum m². De totale vloeropperv lakte v oor de overige bestemmingen in het project bedraagt maximum m². Verplichte realisatie van parkeerruimte Binnen de grenzen v an de zone dient tegelijkertijd een parkeerruimte te worden aangelegd met een minimale stallingscapaciteit zoals hieronder bepaald. Naast de eerste kolom die de aard of de bestemming v an het goed opgeeft, wordt in de tweede kolom opgelegd wat het v ereiste aantal stallingsplaatsen is per eenheid die in de derde kolom wordt weergegev en

20 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R sociale woningen 1 1 woning woongebouw 1 1 woning of appartement café restaurant winkel kantoor grootwarenhuis supermarkt hy permarkt shoppingcenter werkplaatsen ambachtelijke gebouw opslagplaatsen bergplaatsen 1 75 m 2 v loeroppervlakte of fractie vloeropperv lakte 1 25 m2 vloeropperv lakte 1 50 m 2 v loeroppervlakte of fractie vloeropperv lakte m 2 v loeroppervlakte of fractie vloeropperv lakte bioscoop 1/5 maximum toegelaten aantal bezoekers concertzaal schouwburg v ergaderzaal danszaal bibliotheek hotel 1 3 kamers onderwijsinrichting 1 1 klas Wanneer kantoren, studies, kabinetten, wachtkamers en andere beroepsruimten deel uitmaken v an een woning die slechts gedeeltelijk bestemd is voor de uitoefening v an een vrij beroep, worden zij v oor de bepaling van de vereiste stallingscapaciteit op het perceel beschouwd als onderdeel v an de woning. Voor gebouwen waarv an de bestemming niet v oorkomt in de lijst, moet in v oldoende mate parkeergelegenheid worden v oorzien, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Het gemeentebestuur bepaalt het aantal aan te leggen parkeerplaatsen. De v loeropperv lakte wordt buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden v an de gev elmuren van alle ruimten die kunnen worden af gesloten, zonder rekening te houden met de onderbrekingen door scheidingsmuren of v erticale dienstwegen. De v loeren v an de lokalen die zich beneden het terreinniveau bev inden worden ev enwel niet meegerekend. Wat v loeren onder het dak betreft wordt alleen het gedeelte met een binnenwerks gemeten vrije hoogte van tenminste 2,00 m meegerekend. Opdat een stallingsplaats in aanmerking zou kunnen worden genomen bij de berekening van de stallingscapaciteit zijn de volgende minimale afmetingen v ereist: v oor boxgarage: 5,00 m x 2,75 m x 1,80 m hoogte; v oor af gesloten ruimten: 4,50 m x 2,25 m x 1,80 m hoogte; v oor stallingen in open lucht: 5,50 m x 2,50 m; v oor staanplaatsen in de voortuinstrook: 5,00m x 2,25 m. Elke parkeerplaats moet toegankelijk zijn zonder dat hierv oor een v oertuig op een andere parkeerplaats moet worden v erplaatst. De toegangsweg geeft op een zo direct mogelijke wijze ontsluiting op het openbaar domein. De op de bouwaanv raag aangeduide parkeerplaatsen zijn

21 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc uitsluitend bestemd v oor het stallen van voertuigen en moeten steeds v rij worden gehouden om aan de parkeerverplichting te voldoen. Elke aanv raag tot het bekomen v an een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangev uld met een berekeningsnota waaruit blijkt dat aan de vereiste stallingscapaciteit in v erband met het bouwwerk is v oldaan. Op het grondplan dat bij een aanvraag tot het bekomen v an een stedenbouwkundige v ergunning is gev oegd moet de aanv rager genummerde rechthoekjes tekenen die v oldoen aan de hierbov en bepaalde minimale afmetingen. Op dat grondplan moeten ook de toegangen met hun afmetingen duidelijk worden opgetekend Bebouw ing De bebouwing in de zone betref t een aaneengesloten bouwproject, dat harmonisch aansluit op de bebouwing langs Essenhoutstraat en Antwerpsesteenweg. Het bestaande appartementsgebouw, gelegen Essenhoutstraat 19, mag behouden blijv en en geïntegreerd worden in het project. De bebouwing wordt vastgelegd door middel v an v olgende coëfficiënten: de maximale v loeroppervlakte op het gelijkv loers en de v erdiepingen bedraagt (6 000 m² m² =) m²; de maximale bezettingscoëfficiënt bedraagt 80%. De v oorgev elbouwlijn v alt op de rooilijn of op een afstand van maximum 5 m achter de rooilijn binnen de zone; met dien v erstande dat de bebouwing in elk gev al dient aan te sluiten op de bouwlijn v an de aanpalende panden. Een uitzondering op deze bepaling geldt v oor het met een sterretje symbolisch op het bestemmingsplan weergegev en hoogteaccent, met een maximale bebouwde opperv lakte van 150 m², dat zich tot op de pleinruimte op het openbaar domein mag bev inden, ter plaatse v an de bocht in Antwerpsesteenweg, met een stersymbool op het bestemmingsplan aangegev en. Achter de gerealiseerde bouwlijn kan zich op het gelijkvloers en ev entueel de eerste v erdieping binnen de zone een ov erdekte gaanderij met een breedte v an maximum 3 m worden gerealiseerd. Ter plaatse van de aansluitingen op de bestaande bebouwing langsheen Essenhoutstraat en Antwerpsesteenweg bedraagt de kroonlijsthoogte maximum 10 m. Rond het plein bedraagt de kroonlijsthoogte minimum 12 m en maximum 14 m. Het hoogteaccent heeft een kroonlijsthoogte van minimum 12 m en maximum 16 m. Platte daken op minder dan 10 m bov en het maaiv eld worden af gewerkt met dakterrassen of daktuinen. Binnen de zone is een ondergrondse parkeergarage toegelaten. De ondergrondse parkeergarage kan ondergronds aansluiten op parkeergarages onder het openbaar domein. Inritten voor gemotoriseerd v erkeer naar de ondergrondse parkeergarage en naar de achterin gelegen niet-bebouwde delen v an de zone zijn symbolisch op het bestemmingsplan aangegev en met een zwarte v olle pijl. De inritten zijn elk minimum 3 m en maximum 6 m breed met een v rije hoogte van minimum 2 m 50. De as v an de inrit bev indt zich binnen de zone zoals haaks op het pijlsymbool aangegev en op het bestemmingsplan

22 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Aanleg De niet-bebouwde gedeelten die aansluiten aan het openbaar domein worden aangelegd v olgens de stedenbouwkundige voorschriften verv at in artikel 7 v an de bijzondere bepalingen. De niet-bebouwde gedeelten die niet grenzen aan het openbaar domein kunnen worden aangelegd als parkeerruimte, met een minimum van 1 streekeigen hoogstamboom per 5 parkeerplaatsen, en als laad- en losruimte. De niet-bebouwde en niet-verharde gedeelten worden aangelegd als groene ruimte. De parkeerruimte die niet in een gebouw is v oorzien, moet, met inbegrip v an de toegangen, v olledig worden aangelegd

23 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 4. Strook voor binnenplaatsen en tuinen 4.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Deze strook is bestemd voor binnenplaatsen en tuinen Aanleg van de strook Verhardingen in f unctie v an toegangen, paden en terrassen. De niet-v erharde gedeelten van de tuinstroken dienen als groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaaf d Erfscheidingen Ov ereenkomstig de algemeen geldende v oorschriften v ervat in artikel 2 punt 2.4. v an de algemene bepalingen. Artikel 5. Voortuinstrook 5.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Deze strook is bestemd voor tuinen, siertuinen, opritten en toegangswegen tot gebouwen. Alle constructies zijn v erboden, met inbegrip van hellende op- en afritten en bijhorende muurconstructies, met uitzondering van brievenbussen. In de bouwv rije v oortuinstrook kunnen v erhardingen worden aangebracht ov er maximaal 60% v an de voortuin Aanleg De v erharde delen dienen te worden aangelegd in degelijke materialen die qua kleur en textuur in harmonie zijn met de omgeving. De v erhardingsmaterialen zijn waterdoorlatend. K.w.s.- en monoliete betonv erhardingen zijn niet toegelaten. De niet-verharde delen van de v oortuinstrook dienen als groene ruimte te worden aangelegd en gehandhaaf d

24 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

25 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 6. Strook voor bijgebouwen 6.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Bestemmingen Bergplaatsen, hokken, autogarages; deze bijgebouwen horen bij een woonf unctie en dienen in geen enkel geval voor bedrijfsgebruik Plaatsing van de gebouw en Plaatsing, ov ereenkomstig de aanduidingen op het bestemmingsplan, met de zijgev els op de perceelsgrens of op minimum 3 m v an de perceelsgrens. Indien op de perceelsgrens reeds een wachtgev el staat dient hierop te worden aangesloten Afmetingen van de gebouw en Ov ereenkomstig gebouwenprof iel e (cfr. II Bijzondere bepalingen - artikel 1) Welstand van de gebouw en Dakvorm Plat dak. Materialen Gev els in gev elsteen in harmonie met de gebouwen uit de omgev ing. Alle vrijblijv ende muurgedeelten, bijv oorbeeld, op de scheidslijn, moeten af gewerkt worden met dezelf de gev elsteen indien er niet kan tegen gebouwd worden

26 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

27 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 7. Openbaar domein 7.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Van deze bestemmingszone maken deel uit : pleinen, wegen en straten; v oetgangersverbinding. Zij v erv ullen verkeersf uncties voor diensten, aangelanden, bewoners en recreanten. Binnen het openbaar domein gev ormd door de pleinen, wegen en straten kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, T.V.-distributie, telefoon, riolering enz. aangelegd worden Pleinen, w egen en straten Met wegen wordt bedoeld: die delen v an de gewestelijke en gemeentelijke doorgaande v erkeerswegen, met uitzondering van de pleinen, die binnen de grenzen van het B.P.A. v allen. Met pleinen wordt bedoeld: de gedeelten van deze wegen die v erkeersluw zijn. Bebouwing Alle constructies zijn v erboden, behalve verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, kiosk of luif el, schuilhuisjes, straatmeubilair en installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen, een ondergrondse parkeergarage en de bebouwing v oor de realisatie v an een hoogteaccent. Toegangsv oorzieningen tot de parkeergarage worden geïntegreerd in de pleinwanden. Het hoogteaccent neemt een totale terreinopperv lakte van maximum 150 m² in, te v erspreiden ov er de zone v oor het aaneengesloten bouwproject en de pleinruimte die wordt aangelegd, ter plaatse v an de bocht in Antwerpsesteenweg, met een stersymbool op het bestemmingsplan aangegev en. Aanleg In f unctie van de verkeersaf wikkeling, met aandacht voor het groene karakter v an de omgev ing en het erfkarakter v an de aanpalende ruimten. Parkeerplaatsen worden gegroepeerd aangelegd, met uitzondering v an de parkeerplaatsen v oor minder-v aliden, zodat delen v an het openbaar domein aansluitend bij zone v oor het aaneengesloten bouwproject (artikel 3) v oor v oetgangers en f ietsers voorbehouden kunnen worden Voetgangersverbinding Tussen Hoevensebaan en Vredestraat wordt een voetgangersv erbinding v oorzien

28 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Bebouwing Met uitzondering v an de op het bestemmingsplan aangeduide ov erbouwing v an het openbaar domein zijn alle constructies v erboden, behalv e v erlichtingsapparatuur, wegwijzers, v erkeersborden, straatmeubilair en installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen. Aanleg De v oetgangersverbinding heeft een v rije breedte v an minimum 2 m en een vrije hoogte v an minimum 2 m

29 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 8. Af te werken gevel Na af braak van de bestaande hoekwoning, gelegen Antwerpsesteenweg 12, dient de v rijgekomen scheimuur met het winkelpand, gelegen Antwerpsesteenweg 10, af gewerkt te worden. Deze af werking houdt in dat de scheimuur wordt v erbouwd tot een v olwaardige zijgev el, in gev elsteen, inclusief winkelraam

30 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

BPA TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

BPA TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1 Aaneengesloten gebouw Gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelgrens zijn geplaatst. 2 Achtergevelbouwlijn

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder :

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder : 0.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder : 1 AANEENGESLOTEN GEBOUW Gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst. 2 ACHTERGEVELBOUWLIJN

Nadere informatie

BPA5 1HEFFEN TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder :

BPA5 1HEFFEN TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder : VOORAFGAAND ARTIKEL - ALGEMENE BEPALINGEN 0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder : 1 Achtergevelbouwlijn Grens tussen de bouwstrook en de strook voor (binnenplaatsen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

BPA NR.18 BORSBEEKBRUG

BPA NR.18 BORSBEEKBRUG BPA NR.18 BORSBEEKBRUG STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Artikel 0. ALGEMENE BEPALINGEN 0.01.TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1) Aaneengesloten gebouw :

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen A. Bestemming: 1. woonhuizen met één verdieping op de percelen gemerkt 1V op het plan; 2. woonhuizen met 2,3 en 6 verdiepingen op de percelen

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Mortsel 31 maart 2009 Provincie: Antwerpen Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Niel Bijzonder plan van aanleg nr. 1ter Centrum Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier NIE102

Gemeente Niel Bijzonder plan van aanleg nr. 1ter Centrum Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier NIE102 Gemeente Niel Bijzonder plan van aanleg nr. 1ter Centrum Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier NIE102 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Niel Provincie Gemeente Opdrachtgever

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1 Wonen & Werken Art 14: Zone voor gekoppelde lokale bedrijven 14.1. Bestemmingsvoorschriften 14.1.1. Nijverheid: De zone is bestemd voor ambachtelijke

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122

Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122 Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Schoten April 2008 Provincie

Nadere informatie

Zone voor openbare gebouwen of gebouwen met openbare bestemming.

Zone voor openbare gebouwen of gebouwen met openbare bestemming. Artikel 1. Zone voor openbare gebouwen of gebouwen met openbare bestemming. 1.01. Bestemming a) op de benedenverdieping: sociale instelling en handelsinrichtingen; b) op de bovenverdiepingen: kantoren

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: VOORAFGAAND ARTIKEL ALGEMENE BEPALINGEN 0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. AANEENGESLOTEN GEBOUW: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 dec. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Minimum 5m ten opzichte van de bufferzone (Artikel 2) en ten opzichte van de perceelsgrenzen.

Minimum 5m ten opzichte van de bufferzone (Artikel 2) en ten opzichte van de perceelsgrenzen. Artikel 1 Zone voor nijverheid 1.1 Bestemming Hoofdbestemming : werkplaatsen en opslagplaatsen Nevenbestemming : Burelen, toonzalen, sociale inrichting van het bedrijf Woningen voor directie of het bewakingspersoneel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

BPA NR 1-3A HAGELKRUIS EN OMGEVING

BPA NR 1-3A HAGELKRUIS EN OMGEVING BPA NR 1-3A HAGELKRUIS EN OMGEVING Pagina 1 van 58 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND ARTIKEL ALGEMENE BEPALINGEN TERMINOLOGIE EN DEFINITIES voor de toepassing van de onderhavige voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Pagina 1 van 7 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 28 nov. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Adres: Ghevers / Roze 9900 Eeklo Kadastraal: Eeklo 1 ste Afd., Sie. D, nrs. 0146p, 0148, 0149, 0151a, 0152p, 0152x, 0232w. Ref. gemeente: VK-43005/13687/V/V494/1

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Mortsel 15 oktober 2009 Provincie: Antwerpen

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 26/08/1966, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

Gemeente Brecht. Verkaveling voor woningbouw. J. Cardijnlaan. Dossier BRE216. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Brecht. Verkaveling voor woningbouw. J. Cardijnlaan. Dossier BRE216. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Verkaveling voor woningbouw J. Cardijnlaan 4 de afdeling, sectie B, 611R, 613B, 614H, 614K, 618S4, 618Y2, 618C3, 618D3, 618K2, 618M4, 618Z2, 618A3, 618B3, 622A, 621L(deel), 620C Dossier

Nadere informatie

Gemeente Niel Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Niel centrum Stedenbouwkundige voorschriften Dossier NIE1004

Gemeente Niel Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Niel centrum Stedenbouwkundige voorschriften Dossier NIE1004 Gemeente Niel Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Niel centrum Stedenbouwkundige voorschriften Dossier NIE1004 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Niel Januari 2016 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige verordening Stedenbouwkundige verordening inzake de dorpelhoogte en het uitzetten van de dorpelhoogte en de voorgevelbouwlijn Versie: 0.3 Datum: 10 oktober 2011 www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle COLOFON

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132 Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel juli 2012 Provincie: Antwerpen

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Sint Waldetrudisstraat

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: VOORAFGAAND ARTIKEL ALGEMENE BEPALINGEN 0.01. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. AANEENGESLOTEN GEBOUW: gebouw waarvan de beide zijgevels op de erfscheiding

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 1/3 Olsene-Gemeentecentrum INHOUDSOPGAVE

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 1/3 Olsene-Gemeentecentrum INHOUDSOPGAVE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 1/3 Olsene-Gemeentecentrum INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen Art. A Algemene bepalingen Art. B Uitvoeren van werken Art. C Algemene bepalingen betreffende de

Nadere informatie

GEMEENTE STEKENE BPA KEMZEKE DELEN 1, 2, 3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

GEMEENTE STEKENE BPA KEMZEKE DELEN 1, 2, 3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE STEKENE BPA KEMZEKE DELEN 1, 2, 3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Identificatienummer : 12323118/ksl Datum Status/beschrijving revisie Paraaf ontwerpers 03-12-2001 projectleider projectrunner

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Bouwhoogte: Bruto-vloeroppervlakte of bvo: Kroonlijsthoogte: Artikel 2. Bedrijven:

Nadere informatie

0.01 Terminologie: Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder:

0.01 Terminologie: Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: Bijzonder plan van aanleg nr. 93 De Munt Algemene bepalingen 0.01 Terminologie: Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Aaneengesloten gebouw: Gebouw waarvan de beide

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Provincie Oost-Vlaanderen GEMEENTE LAARNE Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Dossier: 11-05003 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Versie 11 3 juni 2011 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SCHRAPPING VAN DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN:

Nadere informatie