STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. B.P.A. Kapellen-centrum. gemeente Kapellen ontwerp mei 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. B.P.A. Kapellen-centrum. gemeente Kapellen ontwerp mei 2003"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN B.P.A. Kapellen-centrum gemeente Kapellen ontwerp mei 2003

2 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

3 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Inhoud Inhoud I. Algemene bepalingen Artikel 1. Terminologie Artikel 2. Algemeen geldende voorschriften II. Bijzondere bepalingen Artikel 1. In het bestemmingsplan v oorkomende minimum- en maximumgebouwenprof ielen Artikel 2. Strook bestemd voor aaneengesloten bebouwing Artikel 3. Zone v oor een aaneengesloten bouwproject Artikel 4. Strook voor binnenplaatsen en tuinen Artikel 5. Voortuinstrook Artikel 6. Strook voor bijgebouwen Artikel 7. Openbaar domein Artikel 8. Af te werken gevel

4 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

5 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc I. Algemene bepalingen Deze algemene bepalingen zijn v an toepassing v oor zov er er geen andersluidende bepalingen zijn opgenomen in de artikels ressorterend onder de bijzondere bepalingen

6 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

7 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 1. Terminologie Voor de toepassing v an deze v oorschriften wordt verstaan onder: 1. aaneengesloten gebouw: gebouw waarv an de beide zijgev els op de perceelsgrens zijn geplaatst; 2. achtergev elbouwlijn: grens tussen de bouwstrook en de strook voor (binnenplaatsen) en tuinen; 3. bezettingscoëfficiënt: bebouwbare opperv lakte van het terrein gelegen binnen desbetreffende B.P.A.-zonering; 4. bouwv rije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgev elbouwlijn; 5. bouwv rije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens v an een perceel en de v rijstaande zijgev el v an een kopgebouw of v an een vrijstaand gebouw en waarv an de diepte gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoof dgebouwen; 6. bouwlijn: de lijn waarbinnen gebouwd mag worden; 7. dakbasis: denkbeeldig v lak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde ev enwijdig met de nok snijdt; 8. dakkapel: uit het dakvlak v ooruitspringend v enster; 9. dakv lakvenster: uit het dakvlak niet-vooruitspringend venster; 10. gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gelijkv ormige gebouwen worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens v an twee percelen, en op eenzelf de bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel v ormen; 11. kopgebouw: gebouw aan een der uiteinden v an een huizenblok en waarv an de vrijstaande zijgev el als een v oorgevel is afgewerkt; 12. maximum-gebouwenprof iel: een opgegeven denkbeeldige lijn in de langsdoorsnede van een perceel waarbinnen de v oorziene bebouwing in haar geheel, enkel met uitzondering v an dakkapellen, schouwen, erkers, balkons en verluchtingspijpen, moet passen; 13. rooilijn: grens tussen priv aat en openbaar terrein; 14. v ergund gebouw: gebouw dat niet in ov ertreding werd opgericht; 15. v erhardingen: dit houdt zowel losse verhardingen (bijv. dolomiet) als v aste verhardingen in; 16. vloer-terreinindex: de v erhouding v loeropperv lakte t.o.v. de terreinopperv lakte. Als terreinopperv lakte voor het berekenen v an de v loer-terreinindex wordt de werkelijke perceelsopperv lakte binnen desbetreffende B.P.A.-zonering genomen; als v loeroppervlakte worden alle v loeren meegerekend, buitenkant muur, met uitzondering van kelders of ondergrondse parkeergarages. Vloeren in het dak worden enkel meegerekend v anaf 1,80 m begaanbare ruimte. Bijgebouwen worden eveneens meegerekend; 17. v oorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder v oortuinstrook samenv alt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens v ormt tussen de v oortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel; 18. vrijstaande gev el: gevel of gedeelte waartegen niet wordt gebouwd; 19. zadeldak: dak gev ormd door twee hellende v lakken die in een nok samenkomen

8 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

9 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 2. Algemeen geldende voorschriften Van deze algemeen gelden v oorschriften kan in de zone v oor een aaneengesloten bouwproject (cf r. II Bijzondere bepalingen - artikel 3) worden af geweken mits verantwoording in het omgev ingsrapport (cf r. I Algemene bepalingen - artikel 3) Dakvensters Dakkapellen Gev allen waarin oprichting is toegelaten: op het achterste dakvlak: steeds toegelaten; op het driehoekige dakv lak van een schuin dak: steeds v erboden; op het voorste dakv lak: slechts toegelaten indien de dakhelling 35 ov erschrijdt. Plaats v an oprichting v olgens onderstaande v oorschriften met dien v erstande dat dakkapellen mogen uitspringen uit het gevelv lak volgens de algemene bepalingen v ervat in punt 2.3. Plaats van oprichting v oor dakkapel met nokrichting loodrecht op bouwlijn: binnen de bouwzone en op maximum 1,5 m achter de gev elbouwlijn; bij uitspringende v olumes is de verhouding 1/2 à 1/2,5 (basis t.o.v. totale hoogte) verplicht; maximum breedte 2/3 v an de gev elbreedte met een maximum v an 5 m per dakkapel, een onderlinge af stand van 2 m en op minstens 1 m v an de buitenkant van de bebouwing; maximum nokhoogte = nokhoogte dak hoof dvolume; zelf de dakhelling als hoofdv olume. Plaats van oprichting v oor dakkapel met kroonlijst ev enwijdig aan noklijn: plaatsing op minimum 0,40 m achter het gev elvlak; kroonlijsthoogte maximum 1/2 v an de dakhoogte v an het hoof dgebouw; dakhelling gelegen tussen de 25 en 50 ; aansluiting tussen de v erschillende dakvlakken bevindt zich op minimum 1 m onder de noklijn v an het hoof dgebouw; maximum breedte 2/3 v an de gevelbreedte met een maximum van 4 m per dakvenster, een onderlinge af stand van 2 m en op minstens 1 m v an de buitenkant van de bebouwing Dakvlakvensters Dakv lakv ensters zijn steeds toegelaten voor zov er de gezamenlijke opperv lakte zich beperkt tot 10% v an het dakv lak waarin de dakvlakvensters zich bevinden Kroonlijsten Een lijstgoot is enkel verplicht aan gev els zichtbaar v an op het openbaar domein, wanneer dient aangesloten te worden aan bestaande bebouwing met kroonlijst of als harmonische ov ergang naar een andere dakrandaf werking: 0,50 m aan de v oorgevel van een hoof dgebouw, 0,20 m tot 0,50 m aan de ov erige gev els

10 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Uitsprongen uit het gevelvlak Uit de v oorgevel: erkers, balkons: maximumuitsprong 1 m ov er maximum 1/3 van de v oorgev elbreedte en maximumuitsprong 0,5 m ov er de v olledige voorgev elbreedte, op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand v an het verlengde van de scheidsmuur. Indien een v oortuinstrook aanwezig is kunnen erkers tot op het maaiveld worden toegelaten mits ze beperkt blijven tot 2/3 v an de gevelbreedte; luif els: maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniv eau; v oor wat de eigendommen betreft gelegen langsheen de gewestwegen, wordt v erwezen naar de bepalingen van de wegbeheerder, wiens advies hieromtrent bij verkavelings-, bouwen v erbouwingsaanv ragen steeds gev raagd moet worden. Uit de achtergev el: uitsprongen buiten de strook v oor hoof dgebouwen zijn verboden Erfscheidingen Afsluitingsmuren moeten tezelf dertijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte v an maximum 2 m en uitgev oerd worden in gevelsteen. Voor wat de eigendommen betreft gelegen langsheen gewestwegen, wordt verwezen naar de bepalingen v an de wegbeheerder, wiens advies omtrent erfscheidingen in de voortuinstroken bij aanv ragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige v ergunning en v erkav elingsaanv ragen steeds gev raagd moet worden Wijziging van het bodemreliëf In de bouwv rije v oor- en zijtuinstroken is een wijziging v an het bodemreliëf slechts toegelaten v oor zov er het maaiv eld niet hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniv eau

11 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc II. Bijzondere bepalingen

12 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

13 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 1. In het bestemmingsplan voorkomende minimum- en maximumgebouwenprofielen

14 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

15 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 2. Strook bestemd voor aaneengesloten bebouwing 2.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Bestemmingen Zijn toegelaten: één- of meergezinsgebouwen; handel, horeca, enkel toegelaten op het gelijkv loers en de eerste v erdieping, met uitzondering v an hotelkamers die ook op de hogere verdiepingen zijn toegelaten; priv é en openbare diensten met inbegrip v an vrije beroepen, kantoren en socio-culturele v oorzieningen. De rood-geel gearceerde zone op het bestemmingsplan duidt op een ov erbouwbaarheid v an het openbaar domein, meer bepaald op de verplichte realisatie v an een voetgangersv erbinding tussen Vredestraat en Hoevensebaan bij de eerstv olgende aanvraag tot het bekomen v an een stedenbouwkundige vergunning waarv oor een uitgebreide dossiersamenstelling is v ereist. Wanneer op het gelijkv loers een andere bestemming dan de woonbestemming wordt gerealiseerd, is het v oorzien v an een v olledig gescheiden ingang naar de woonv ertrekken op de v erdieping v erplicht v oor zov er het perceel een breedte van minimum 7 m heeft. Deze bestemmingen mogen in geen gev al de draagkracht v an de omgev ing ov erschrijden of de woonbestemming in de omgeving in het gedrang brengen. Het voorzien v an een garage in de v oorgevel langs Vredestraat is verboden. Het voorzien v an een garage in de voorgev el, ev enals v an toegangen tot garages elders, is slechts toegelaten, mits de breedte v an de garage of de toegang niet meer bedraagt dan 1/3 v an de gevelbreedte en voor zov er de kav elbreedte minimum 7 m is Bebouw ingswijze De bebouwingswijze is aaneengesloten. De aanwezige bebouwing langs Berkenweg kan echter een andere bebouwingsv orm v erantwoorden. Dit kan gekoppeld of vrijstaand zijn, indien hierdoor geen onaf gewerkte situaties (bijv oorbeeld wachtgevels) worden bestendigd of gecreëerd. Blinde gev els moeten steeds af gewerkt worden in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal v an het gebouw waarv an de gev el deel uitmaakt Plaatsing van de gebouw en Binnen de op het bestemmingsplan aangeduide zone en volgens onderstaande voorschriften. Voorgev el of naar de straat gerichte zijgev el v an een hoekgebouw: op de bouwlijn zoals aangeduid op het bestemmingsplan. Zijgev els op de perceelsgrens. Van deze v oorschriften kan worden af geweken wanneer het de v erbouwing betreft van bestaande v ergunde gebouwen. Deze af wijkingen dienen in de aanv raag tot het bekomen v an

16 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R een stedenbouwkundige v ergunning en in de stedenbouwkundige v ergunning specif iek gemotiv eerd Afmetingen van de gebouw en Minimale voorgevelbreedte Volledige perceelsbreedte. Bouwhoogte Gemeten van het v oetpadniv eau tot de bovenkant v an de kroonlijst, overeenkomstig de aanduidingen op het bestemmingsplan en v olgens de betreffende minimum- en maximumgebouwenprof ielen (cf r. II Bijzondere bepalingen - artikel 1). Bouwdiepte Gemeten van de voorgev elbouwlijn tot de achtergevel, ov ereenkomstig de aanduidingen op het bestemmingsplan en bijhorende minimum- en maximumgebouwenprof ielen (cf r. II Bijzondere bepalingen - artikel 1). Voor hoekwoningen kan ook op de v erdieping een grotere bouwdiepte worden gerealiseerd, v oor zov er de bebouwing op de v erdieping de leef baarheid van de aanpalende bebouwing niet in het gedrang brengt. Overbouwbaarheid openbaar domein De v rije hoogte onder de op het bestemmingsplan met een rood-geel gearceerde zone aangegev en ov erbouwbaar openbaar domein bedraagt minimum 2 m Welstand van de gebouw en Dakvormen Binnen het hellend profiel van de gebouwenprof ielen a, d, g en f (cfr. II Bijzondere bepalingen - artikel 1) kunnen tev ens platte daken worden gerealiseerd met dien v erstande dat steeds een harmonische ov ergang met bestaande en vergunde gebouwen wordt gerealiseerd. Binnen de minimum- en maximumgebouwenprof ielen b en c (cfr. II Bijzondere bepalingen - artikel 1) kunnen tevens schuine daken worden gerealiseerd met dien v erstande dat steeds een harmonische ov ergang met bestaande en vergunde gebouwen wordt gerealiseerd. De dakhelling van schuine daken bedraagt minimum 35 en maximum 45. De voornaamste noklijn is ev enwijdig met de bouwlijn. Voor kopgebouwen kan de ov erheersende nokrichting loodrecht op de bouwlijn staan mits harmonisch wordt aangesloten aan de aanpalende bebouwing of toekomstige bebouwing v olgens de desbetreffende stedenbouwkundige v oorschriften. Dakuitbouwen Dakuitbouwen zijn toegelaten conform de algemeen geldende v oorschriften verv at in artikel 2 punt 2.1. van de algemene bepalingen

17 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Materialen Vrij, met dien v erstande dat een harmonische samenhang met de in de omgeving opgetrokken gebouwen en met die omgev ing zelf v erplicht is; de aanv rager zal de materiaalkeuze v oor gev els en daken motiveren. Bij gebrek aan motiv atie wordt als ty pemateriaal v oor gevels roodbruine gev elsteen en v oor daken roodbruine of zwarte pannen v oorgeschreven. Wachtgev els dienen beschouwd en afgewerkt als voorgev els. Gevelopbouw - uitsprongen uit het gevelvlak De opv atting van de gev el moet getuigen v an bescheidenheid en beperkte verscheidenheid, waarbij de structuur v an het gebouw over alle bouwlagen herkenbaar en in harmonie met de omgev ing is. De woning moet voldoen aan een voldoende bezonning en lichtinv al. De raamopeningen v an een woonv ertrek dienen minstens 1/8 v an de vloeropperv lakte te omv atten en moeten zicht gev en op een v rije en open ruimte. Uitsprongen uit het gev elvlak zijn toegelaten conf orm de algemeen geldende v oorschriften v ervat in artikel 2 punt 2.3. v an de algemene bepalingen. De opperv lakte van de v ooruitspringende v olumes mag maximum 1/3 v an de gevelopperv lakte bedragen. Reclame Alle v isuele reclames en publiciteitsmaatregelen dienen zich te beperken tot de bekendmaking v an de bedrijvigheid op die plaats uitgeoefend of de bekendmaking v an goederen die op die plaats te koop of te huur zijn. De panelen en elementen (zoals v erlichting) zullen in elk geval bescheiden zijn. De bepalingen v an de wegbeheerder blijven v an toepassing. Alle aanv ragen zullen v oor advies aan de bev oegde ov erheden worden ov ergemaakt Aanleg van de strook De niet-bebouwde delen v an de strook worden aangelegd als tuin v olgens de stedenbouwkundige v oorschriften v erv at in artikel 4 (strook v oor binnenplaatsen en tuinen) en artikel 5 (v oortuinstrook) v an de bijzondere bepalingen Verkavelingsvoorschriften Minimumafmetingen en vor m van de kavels Minimumbreedte, gemeten op de voorgev elbouwlijn, v oor aaneengesloten gebouwen: 6 m; v oor kopgebouwen: 9 m; v oor hoekgebouwen: 6 m, v ermeerderd met de diepte v an de bouwv rije strook aan de zijgev el; De kavelbreedten moeten zodanig zijn dat zij de bebouwing, overeenkomstig de onderhavige v oorschriften, van de in de omgev ing liggende percelen of de af werking met een kopgebouw v an een huizenblok niet in het gedrang brengen

18 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Minimumdiepte van kav els bij aanv ragen met de aanleg van nieuwe wegenis, gemeten v anaf de v oorgevelbouwlijn: de diepte v an de strook voor hoofdgebouwen, vermeerderd met 10 m. Nieuwe kav elgrenzen zullen zov eel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op de rooilijn Afsluitingen - erfscheidingen Ov ereenkomstig de algemeen geldende v oorschriften v ervat in artikel 2 punt 2.4. v an de algemene bepalingen

19 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 3. Zone voor een aaneengesloten bouwproject 3.1. Ontwikkeling van de zone De gronden die binnen de omtrek v an deze zone gelegen zijn dienen als één geheel geconcipieerd en (eventueel gef aseerd) ontwikkeld. De bestemmingen zijn slechts te realiseren door middel van één globale aanv raag tot het bekomen van een stedenbouwkundige v ergunning welke betrekking heeft op alle gronden binnen de zone. Wanneer erv oor geopteerd wordt om de bestaande bebouwing Essenhoustraat geheel of gedeeltelijk in het project te integreren, kan in de documenten v oor de aanv raag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning worden volstaan met een globale aanduiding v an de bestaande bouwv olumes v an deze gebouwen en dienen v oor deze gebouwen geen gedetailleerde opmetingsplannen bij de aanv raag te worden gev oegd. Binnen de grenzen v an de zone dient tegelijkertijd met de realisatie v an het aaneengesloten bouwproject een parkeerruimte te worden gerealiseerd met een minimale stallingscapaciteit zoals bepaald onder punt De parkeerruimte kan enkel worden aangelegd als parkeerplaats in open ruimte, v oor zov er deze kan verhard worden, of als ondergrondse parkeergarage Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Bestemmingen Bestemmingen Zijn toegelaten: meergezinsgebouwen; diensten, handel en horeca zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers en de eerste v erdieping, met uitzondering v an hotelkamers die ook op de hogere verdiepingen zijn toegelaten; priv é en openbare diensten met inbegrip v an vrije beroepen, kantoren en socio-culturele v oorzieningen. De totale vloeropperv lakte v oor woningen in het project bedraagt minimum m² en maximum m². De totale vloeropperv lakte v oor de overige bestemmingen in het project bedraagt maximum m². Verplichte realisatie van parkeerruimte Binnen de grenzen v an de zone dient tegelijkertijd een parkeerruimte te worden aangelegd met een minimale stallingscapaciteit zoals hieronder bepaald. Naast de eerste kolom die de aard of de bestemming v an het goed opgeeft, wordt in de tweede kolom opgelegd wat het v ereiste aantal stallingsplaatsen is per eenheid die in de derde kolom wordt weergegev en

20 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R sociale woningen 1 1 woning woongebouw 1 1 woning of appartement café restaurant winkel kantoor grootwarenhuis supermarkt hy permarkt shoppingcenter werkplaatsen ambachtelijke gebouw opslagplaatsen bergplaatsen 1 75 m 2 v loeroppervlakte of fractie vloeropperv lakte 1 25 m2 vloeropperv lakte 1 50 m 2 v loeroppervlakte of fractie vloeropperv lakte m 2 v loeroppervlakte of fractie vloeropperv lakte bioscoop 1/5 maximum toegelaten aantal bezoekers concertzaal schouwburg v ergaderzaal danszaal bibliotheek hotel 1 3 kamers onderwijsinrichting 1 1 klas Wanneer kantoren, studies, kabinetten, wachtkamers en andere beroepsruimten deel uitmaken v an een woning die slechts gedeeltelijk bestemd is voor de uitoefening v an een vrij beroep, worden zij v oor de bepaling van de vereiste stallingscapaciteit op het perceel beschouwd als onderdeel v an de woning. Voor gebouwen waarv an de bestemming niet v oorkomt in de lijst, moet in v oldoende mate parkeergelegenheid worden v oorzien, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Het gemeentebestuur bepaalt het aantal aan te leggen parkeerplaatsen. De v loeropperv lakte wordt buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden v an de gev elmuren van alle ruimten die kunnen worden af gesloten, zonder rekening te houden met de onderbrekingen door scheidingsmuren of v erticale dienstwegen. De v loeren v an de lokalen die zich beneden het terreinniveau bev inden worden ev enwel niet meegerekend. Wat v loeren onder het dak betreft wordt alleen het gedeelte met een binnenwerks gemeten vrije hoogte van tenminste 2,00 m meegerekend. Opdat een stallingsplaats in aanmerking zou kunnen worden genomen bij de berekening van de stallingscapaciteit zijn de volgende minimale afmetingen v ereist: v oor boxgarage: 5,00 m x 2,75 m x 1,80 m hoogte; v oor af gesloten ruimten: 4,50 m x 2,25 m x 1,80 m hoogte; v oor stallingen in open lucht: 5,50 m x 2,50 m; v oor staanplaatsen in de voortuinstrook: 5,00m x 2,25 m. Elke parkeerplaats moet toegankelijk zijn zonder dat hierv oor een v oertuig op een andere parkeerplaats moet worden v erplaatst. De toegangsweg geeft op een zo direct mogelijke wijze ontsluiting op het openbaar domein. De op de bouwaanv raag aangeduide parkeerplaatsen zijn

21 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc uitsluitend bestemd v oor het stallen van voertuigen en moeten steeds v rij worden gehouden om aan de parkeerverplichting te voldoen. Elke aanv raag tot het bekomen v an een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangev uld met een berekeningsnota waaruit blijkt dat aan de vereiste stallingscapaciteit in v erband met het bouwwerk is v oldaan. Op het grondplan dat bij een aanvraag tot het bekomen v an een stedenbouwkundige v ergunning is gev oegd moet de aanv rager genummerde rechthoekjes tekenen die v oldoen aan de hierbov en bepaalde minimale afmetingen. Op dat grondplan moeten ook de toegangen met hun afmetingen duidelijk worden opgetekend Bebouw ing De bebouwing in de zone betref t een aaneengesloten bouwproject, dat harmonisch aansluit op de bebouwing langs Essenhoutstraat en Antwerpsesteenweg. Het bestaande appartementsgebouw, gelegen Essenhoutstraat 19, mag behouden blijv en en geïntegreerd worden in het project. De bebouwing wordt vastgelegd door middel v an v olgende coëfficiënten: de maximale v loeroppervlakte op het gelijkv loers en de v erdiepingen bedraagt (6 000 m² m² =) m²; de maximale bezettingscoëfficiënt bedraagt 80%. De v oorgev elbouwlijn v alt op de rooilijn of op een afstand van maximum 5 m achter de rooilijn binnen de zone; met dien v erstande dat de bebouwing in elk gev al dient aan te sluiten op de bouwlijn v an de aanpalende panden. Een uitzondering op deze bepaling geldt v oor het met een sterretje symbolisch op het bestemmingsplan weergegev en hoogteaccent, met een maximale bebouwde opperv lakte van 150 m², dat zich tot op de pleinruimte op het openbaar domein mag bev inden, ter plaatse v an de bocht in Antwerpsesteenweg, met een stersymbool op het bestemmingsplan aangegev en. Achter de gerealiseerde bouwlijn kan zich op het gelijkvloers en ev entueel de eerste v erdieping binnen de zone een ov erdekte gaanderij met een breedte v an maximum 3 m worden gerealiseerd. Ter plaatse van de aansluitingen op de bestaande bebouwing langsheen Essenhoutstraat en Antwerpsesteenweg bedraagt de kroonlijsthoogte maximum 10 m. Rond het plein bedraagt de kroonlijsthoogte minimum 12 m en maximum 14 m. Het hoogteaccent heeft een kroonlijsthoogte van minimum 12 m en maximum 16 m. Platte daken op minder dan 10 m bov en het maaiv eld worden af gewerkt met dakterrassen of daktuinen. Binnen de zone is een ondergrondse parkeergarage toegelaten. De ondergrondse parkeergarage kan ondergronds aansluiten op parkeergarages onder het openbaar domein. Inritten voor gemotoriseerd v erkeer naar de ondergrondse parkeergarage en naar de achterin gelegen niet-bebouwde delen v an de zone zijn symbolisch op het bestemmingsplan aangegev en met een zwarte v olle pijl. De inritten zijn elk minimum 3 m en maximum 6 m breed met een v rije hoogte van minimum 2 m 50. De as v an de inrit bev indt zich binnen de zone zoals haaks op het pijlsymbool aangegev en op het bestemmingsplan

22 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Aanleg De niet-bebouwde gedeelten die aansluiten aan het openbaar domein worden aangelegd v olgens de stedenbouwkundige voorschriften verv at in artikel 7 v an de bijzondere bepalingen. De niet-bebouwde gedeelten die niet grenzen aan het openbaar domein kunnen worden aangelegd als parkeerruimte, met een minimum van 1 streekeigen hoogstamboom per 5 parkeerplaatsen, en als laad- en losruimte. De niet-bebouwde en niet-verharde gedeelten worden aangelegd als groene ruimte. De parkeerruimte die niet in een gebouw is v oorzien, moet, met inbegrip v an de toegangen, v olledig worden aangelegd

23 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 4. Strook voor binnenplaatsen en tuinen 4.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Deze strook is bestemd voor binnenplaatsen en tuinen Aanleg van de strook Verhardingen in f unctie v an toegangen, paden en terrassen. De niet-v erharde gedeelten van de tuinstroken dienen als groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaaf d Erfscheidingen Ov ereenkomstig de algemeen geldende v oorschriften v ervat in artikel 2 punt 2.4. v an de algemene bepalingen. Artikel 5. Voortuinstrook 5.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Deze strook is bestemd voor tuinen, siertuinen, opritten en toegangswegen tot gebouwen. Alle constructies zijn v erboden, met inbegrip van hellende op- en afritten en bijhorende muurconstructies, met uitzondering van brievenbussen. In de bouwv rije v oortuinstrook kunnen v erhardingen worden aangebracht ov er maximaal 60% v an de voortuin Aanleg De v erharde delen dienen te worden aangelegd in degelijke materialen die qua kleur en textuur in harmonie zijn met de omgeving. De v erhardingsmaterialen zijn waterdoorlatend. K.w.s.- en monoliete betonv erhardingen zijn niet toegelaten. De niet-verharde delen van de v oortuinstrook dienen als groene ruimte te worden aangelegd en gehandhaaf d

24 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

25 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 6. Strook voor bijgebouwen 6.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Bestemmingen Bergplaatsen, hokken, autogarages; deze bijgebouwen horen bij een woonf unctie en dienen in geen enkel geval voor bedrijfsgebruik Plaatsing van de gebouw en Plaatsing, ov ereenkomstig de aanduidingen op het bestemmingsplan, met de zijgev els op de perceelsgrens of op minimum 3 m v an de perceelsgrens. Indien op de perceelsgrens reeds een wachtgev el staat dient hierop te worden aangesloten Afmetingen van de gebouw en Ov ereenkomstig gebouwenprof iel e (cfr. II Bijzondere bepalingen - artikel 1) Welstand van de gebouw en Dakvorm Plat dak. Materialen Gev els in gev elsteen in harmonie met de gebouwen uit de omgev ing. Alle vrijblijv ende muurgedeelten, bijv oorbeeld, op de scheidslijn, moeten af gewerkt worden met dezelf de gev elsteen indien er niet kan tegen gebouwd worden

26 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

27 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 7. Openbaar domein 7.1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften Van deze bestemmingszone maken deel uit : pleinen, wegen en straten; v oetgangersverbinding. Zij v erv ullen verkeersf uncties voor diensten, aangelanden, bewoners en recreanten. Binnen het openbaar domein gev ormd door de pleinen, wegen en straten kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, T.V.-distributie, telefoon, riolering enz. aangelegd worden Pleinen, w egen en straten Met wegen wordt bedoeld: die delen v an de gewestelijke en gemeentelijke doorgaande v erkeerswegen, met uitzondering van de pleinen, die binnen de grenzen van het B.P.A. v allen. Met pleinen wordt bedoeld: de gedeelten van deze wegen die v erkeersluw zijn. Bebouwing Alle constructies zijn v erboden, behalve verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, kiosk of luif el, schuilhuisjes, straatmeubilair en installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen, een ondergrondse parkeergarage en de bebouwing v oor de realisatie v an een hoogteaccent. Toegangsv oorzieningen tot de parkeergarage worden geïntegreerd in de pleinwanden. Het hoogteaccent neemt een totale terreinopperv lakte van maximum 150 m² in, te v erspreiden ov er de zone v oor het aaneengesloten bouwproject en de pleinruimte die wordt aangelegd, ter plaatse v an de bocht in Antwerpsesteenweg, met een stersymbool op het bestemmingsplan aangegev en. Aanleg In f unctie van de verkeersaf wikkeling, met aandacht voor het groene karakter v an de omgev ing en het erfkarakter v an de aanpalende ruimten. Parkeerplaatsen worden gegroepeerd aangelegd, met uitzondering v an de parkeerplaatsen v oor minder-v aliden, zodat delen v an het openbaar domein aansluitend bij zone v oor het aaneengesloten bouwproject (artikel 3) v oor v oetgangers en f ietsers voorbehouden kunnen worden Voetgangersverbinding Tussen Hoevensebaan en Vredestraat wordt een voetgangersv erbinding v oorzien

28 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R Bebouwing Met uitzondering v an de op het bestemmingsplan aangeduide ov erbouwing v an het openbaar domein zijn alle constructies v erboden, behalv e v erlichtingsapparatuur, wegwijzers, v erkeersborden, straatmeubilair en installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen. Aanleg De v oetgangersverbinding heeft een v rije breedte v an minimum 2 m en een vrije hoogte v an minimum 2 m

29 Studiegroep Omgeving - 22/06/ voorschriften BPA Kapellen centrum.doc Artikel 8. Af te werken gevel Na af braak van de bestaande hoekwoning, gelegen Antwerpsesteenweg 12, dient de v rijgekomen scheimuur met het winkelpand, gelegen Antwerpsesteenweg 10, af gewerkt te worden. Deze af werking houdt in dat de scheimuur wordt v erbouwd tot een v olwaardige zijgev el, in gev elsteen, inclusief winkelraam

30 Studiegroep Omgeving - 22/06/ R

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde

'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde ADM!tt ÍITRATIE VOOR n!rllítel"l'lke OFfiÊrntNc EN HUr91'e :l?lllqj ttf ii t elenci o'n gevoeg'"1 te \vorden bij het besluit van h-eden,. ^ NÍ O í,14+ lq t- Srusset, "'W'

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie