unisan.be VOORSTELLING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "unisan.be VOORSTELLING"

Transcriptie

1 unisan.be VOORSTELLING 27 oktober

2 unisan.be Inhoud Voorwoord Historiek en model Visie, Missie & Doelstellingen Waarden Werkgroepen Organigram 2

3 unisan.be VOORWOORD Wat onuitgesproken was, wat latent leefde in de organisaties opterend voor een integraal en natuurlijk uitgangspunt inzake gezondheid en welzijn, vond de afgelopen twaalf maanden een bedding. Beroepsverenigingen van gezondheidsbegeleiders, grotere onderwijsorganisaties, federaties, liga s, ledenverenigingen ontmoetten elkaar en werkten eensgezind aan een gemeenschappelijk doel: de oprichting van een koepelorganisatie. Er groeide een visie, doelstellingen en statuten. Betrachtingen werden geconcretiseerd in opstartende werkgroepen. UNISAN was geboren. We opteerden voor de naam UNISAN. U staat voor unie, N voor natuurlijk, I voor integraal, SAN zijn de drie eerste letters van het Latijnse sanitas, wat gezondheid betekent. Deze brochure bevat de voornaamste informatie op basis waarvan u al dan niet een lidmaatschap kan aanvragen. Dit kan als effectief lid, als gewoon lid of als steunend lid. Als gewoon lid werkt u actief mee binnen een werkgroep. Als effectief lid werkt u eveneens actief mee binnen een werkgroep en heeft u daarnaast ook stemrecht via deelname aan de Algemene Vergadering. Via de toetredende organisaties zal UNISAN steunende leden zoeken. Als steunende lid onderschrijft u de UNISAN doelstellingen die voortvloeien uit een integrale en natuurlijke benadering van gezondheid en welzijn. Alle leden ontvangen regelmatig informatie over ontwikkelingen op het terrein via de nieuwsbrief. Danny Van Eechoute Voorzitter 3

4 unisan.be 1. Historiek & Model In oktober 2012 werd de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een koepelorganisatie door de organisator van de Gezondheidsbeurs Danny Van Eechoute. Wat volgde was een serie van intense, maandelijkse vergaderingen met geïnteresseerden die het oorspronkelijke initiatief gestalte wilden geven in een professionele organisatie. Er werd gewerkt rond de vraag over het nut van deze organisatie, de missie, de waarden en de doelstellingen. Iedereen was het eens over de nood aan samenwerking en verbinding tussen de verschillende disciplines. Waarom is er nood aan samenwerking en verbinding? We weten allen dat er een groeiende druk aanwezig is op het veld van natuurlijke aanpak en preventie inzake gezondheid. Er wordt sterk gelobbyd bij politieke partijen om wetten af te dwingen die de complementaire en alternatieve sector op lange termijn proberen te fnuiken of op zijn minst te laten opslokken door de reguliere geneeskunde (=integratieve model). Een goed voorbeeld daarvan is het in de steigers staande KB inzake homeopathie. Dat is de eerste reden waarom er nood is aan brede(re) schouders, een doeltreffende strategie, een sterke visie en samenwerking. De tweede en misschien wel belangrijkste reden is de hulpzoekende zelf, de cliënten die recht hebben op de best mogelijke behandeling en dat is zonder twijfel een traject integrale gezondheid, waarin iedereen zijn plaats heeft als gelijkwaardige partners rond de cliënt, die een centrale plaats inneemt. De cliënt wordt meer en meer uitgenodigd om vanuit de waarden van keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid, om actief te gaan participeren in zijn eigen gezondheidsevolutie. The best of both worlds! Om een mentaliteitswijziging van 'reactief' naar 'proactief' te initiëren, en zo de kosten van de ziekteverzekering onder controle te brengen, is er draagkracht en invloed nodig om de reguliere geneeskunde er van te overtuigen dat samenwerking met en erkenning van een natuurlijk gezondheidstraject een zeer goede zaak is voor de man en vrouw in de straat. En dit wordt mogelijk wanneer we vanuit respect en vertrouwen elkaars kwaliteiten en bijdrages durven erkennen. Europa Uit de praktijk blijkt dat de EU minder defensief en veel positiever staat tegenover natuurlijke geneeswijzen, mede als gevolg van de vaak voorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en economische kosten van sommige behandelingen en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere praktijk, de vrees voor de vergrijzing en het gebrek aan vooruitgang wat de algemene gezondheidstoestand van de Europese burger betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie W.H.O. (World Health Organisation) definieert gezondheid als volgt: 4

5 unisan.be Onder gezondheid wordt verstaan het zich wel bevinden of het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal vlak. Gezondheid is bijgevolg niet alleen de afwezigheid van ziekten en gebreken. Gezondheidszorg binnen Europa wordt gezien als een nationale competentie, op basis van wat men subsidiaries noemt: dat betekent dat wat in de gezondheidszorg nationaal kan worden geregeld nationaal moet worden geregeld. Dit is een politieke beslissing die ooit werd genomen waardoor de Europese Commissie de lidstaten de nationale vrijheid biedt, om gezondheidszorg zelf soeverein te regulariseren. Want laten we duidelijk zijn: de regelgeving ervan is erg divers en enorm verwarrend als je de verschillende Europese lidstaten met elkaar vergelijkt, zeker op het gebied van CAM (Complementary Alternative Medicine )en Natuurlijke Geneeskunde, zoals ook blijkt uit het rapport van CAMBRELLA1. Integrale visie of de grotere kaart van de werkelijkheid. Het theoretische kader voor Integrale Gezondheid is de integrale visie zoals deze wordt gepropageerd door Ken Wilber e.a. Dit wordt het best geillustreerd in wat we de grotere kaart van de werkelijkheid noemen. Het integrale model is een model voor de evolutie van het leven, dat rekening houdt met alle bestaande en toekomstige denkpistes, methodologieën en benaderingen. In het integrale model is het wetenschappelijke model een deel van het integrale model, dat - net als alle andere onderdelen - gedeeltelijke waarheid bezit, en dus bestaansrecht heeft binnen het grotere geheel. Essentieel is dat de methodologie van een model uit het ene kwadrant niet gebruikt mag worden, of stijgen in waarde, om de validiteit van een model in het andere kwadrant te valideren of bewijzen. Alle vier kwadranten zijn echt, zijn belangrijk, en essentieel om onze wereld ten volle te kunnen begrijpen. Allemaal zijn ze gedeeltelijk waar, en hebben op die manier bestaansrecht. Hoe meer we de vier kwadranten in de UNISAN visie kunnen opnemen, hoe vollediger & gezonder, evenwichtiger, begrijpelijker en effectiever ons leven zal zijn. Realiteit blijkt perspectief-gebaseerd te zijn: 1 CAMBRELLA is een consortium van Universiteiten en onderzoekers, dat hier onderzoek naar heeft gedaan. 5

6 unisan.be 1ste persoon (enkelvoud): ik-perspectief (schoonheid, bewustzijn,...) 2de persoon (meervoud): wij-perspectief (moraal, cultuur,...) 3de persoon (enkel+meervoud): het-perspectief (wetenschap,...) De wetenschap heeft gewoon een sterke voorkeur voor een 'objectief' 3de persoon perspectief dat geverifieerd kan worden. De natuurlijke methodes vinden het innerlijk voelen, ervaren (1ste perspectief) en de verbinding, communicatie (2de perspectief) met zowel hulpverlener als met de natuur waarin we leven, minstens even belangrijk. Gezien de 3de persoon zowel een enkelvoud als meervoud heeft, zijn er volgens de integrale theorie, vier primaire dimensies of perspectieven waardoor we de wereld kunnen ervaren. Door enkel te focussen op het 'objectieve' perspectief (zoals in de klassieke visie), wordt drie vierde van de werkelijkheid eigenlijk genegeerd. 1. Linksboven= subjectieve: Wat VOEL Ik? (ervaring) 2 Linksonder = intersubjectieve: Hoe UITEN we wat we voelen? (cultuur) 3 Rechtsboven= objectieve: Wat DOE ik? (gedrag) 4 Rechtsonder= interobjectieve: Hoe UIT de maatschappij zich? (sociale/systemische fenomenen) REGULIERE GENEESKUNDE Het staat buiten kijf dat de reguliere geneeskunde zijn nut heeft. UNISAN wil dan ook bewerkstelligen dat vanuit de integrale visie, een traject in natuurlijke gezondheid kan worden uitgeoefend in samenwerking met de reguliere sector. Dit komt beide sectoren ten goede maar vooral de cliënt die hierdoor de beste kansen krijgt om geholpen te worden. We spreken hier dus bewust van cliënt en niet van patiënt of zorgbehoevende of om duidelijk te maken dat de mens de keuzevrijheid houdt, en de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en de eigen gezondheid op zich neemt. 6

7 unisan.be In de praktijk blijkt echter dat de reguliere sector het liefst alleen de markt beheerst en de natuurlijke gezondheidsbehandelingen, via lobbygroepen, aan banden wil leggen. UNISAN streeft pluralisme na waarbij alle benaderingen, hetzij preventief, hetzij curatief even waardevol worden aanzien. Fundamenteel kunnen we stellen dat de natuurlijke, integrale gezondheid aan de slag gaat met de gehele mens, en de oorzaken van de gezondheidsverstoringen tracht aan te pakken binnen een ruimere context, zodat de cliënt een echt geïnformeerde keuze kan maken. 2. Visie, Missie en Waarden Visie op integrale en natuurlijke gezondheid. Integrale en natuurlijke gezondheid en leefstijl streeft ernaar de gezondheid te bewaren, te herstellen en te bevorderen via natuurlijke methodes. Natuurlijke geneeswijzen gaan op zoek naar de dieper-en achterliggende factoren van ziekte en trachten het mechanisme ervan te begrijpen om op deze wijze ziekteprocessen om te keren en de cliënt terug een grotere kans te geven op het herwinnen van zijn gezondheid. Dat doen zij o.a. door de interne en/of externe factoren die op het immuunsysteem inwerken, te verminderen of weg te nemen, opdat het natuurlijk herstel maximale kansen krijgt. De gebruikte methodes zijn o.a. allerlei vormen van lichaamswerk, emotionele ontladingsmethodes, begeleidingsvormen om mentale overtuigingen die niet meer bij de persoon passen los te kunnen laten of methodes om diepere zingeving mogelijk te maken voor zij die dat wensen. Praktische werkvormen kunnen zijn o.a. allerlei vormen vormen van massages (Oosters en Westers), lichaamscorrecties, kruidenleer, homeopathie, yoga, oefeningen die bij voorkeur steeds worden gecombineerd met advies over gezonde levensstijl en leefgewoontes. 7

8 unisan.be De visie op integrale gezondsheid neemt alle facetten in overweging van het individu dat lichamelijk en/of geestelijk uit evenwicht is geraakt. Een belangrijk principe van de Oosterse Geneeskunde indachtig: Shin Do Fu ni, of lichaam en omgeving staan niet los van elkaar, daarom wordt ook zijn innerlijk leven en zijn omgeving in overweging genomen bij het hervinden van het evenwicht of louter als preventieve aanpak. Integrale en natuurlijke gezondheid sluit niets uit maar biedt, in voortdurend overleg met de cliënt het beste uit methodes en technieken, rekening houdend met zijn individuele en authentieke karakter. Integrale en natuurlijke gezondheid focust zich ook op actieve preventie via de juiste voeding, beweging naar zowel binnen (mindfulness ) als naar buiten (tai chi, yoga ) en de juiste levenshouding. De missie De missie van UNISAN is het uitbouwen en verankeren van een integraal gezondheidsmodel in België. Dit houdt het samenbrengen en ondersteunen in van alle disciplines in natuurlijke gezondheid2 om zo meer inspraak te krijgen bij nationale en ook bij internationale officiële instanties. UNISAN zal ook de keuzevrijheid voor het eigen gekozen traject naar gezondheid en welzijn van iedere burger beschermen en indien nodig verdedigen. De kernzinnen zijn: Niet tegen, wel voor. Niet onderscheiden, wel integreren. Niet nieuw, wel anders. Niet blauw, groen of rood wel regenboog. Niet top-down, wel grass root. Niet belerend, wel ondersteunend. De waarden Vrijheid: UNISAN meent dat elke mens de vrijheid moet hebben om via de methodes van zijn keuze begeleid te worden in zijn streven naar meer gezondheid, hetzij preventief, hetzij curatief, niet meer en niet minder. Mensen hebben het recht zich te wenden tot de reguliere geneeskunde. Daarnaast promoten wij hetzelfde recht voor hen die zich met natuurlijke methodes willen helen, of via een combinatie van beiden. Respect Respect hebben voor iedere mening, methode, discipline en eigenheid. Openheid Openheid en transparantie zowel naar interne als externe belanghebbenden. Kwaliteit Steeds weer streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit in communicatie, planning, organisatie, leiderschap... 2 Zonder gebruik van chemische, synthetische middelen. 8

9 unisan.be Veiligheid Een veilige omgeving bouwen voor mensen die werkzaam zijn in de sector van de Integrale en Natuurlijke Gezondheid om hen toe te laten in alle vrijheid en openheid hun diensten bekend te maken en aan te bieden. Samenwerking Bruggen bouwen tussen organisaties en tussen schijnbaar tegengestelde visies. Externe samenwerkingsverbanden zien als een verrijking en manier om onze doelen sneller te bereiken. 3. Doelstellingen De officiële doelstelling zoals omschreven in de statuten (Artikel 3.1) luidt als volgt: Het doel van de vereniging is het maatschappelijk en wettelijk implementeren van een natuurlijke en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Hieruit volgen zeven strategische doelstellingen: 1. Officiële erkenning en optimalisatie van het professionele profiel van de bestaande opleidingen en beoefenaars van natuurlijke, integrale gezondheid. 2. Creatie van eigen mediakanalen en het bouwen van communicatiebruggen naar de klassieke mainstream media teneinde haar visie bij het algemeen publiek bekend te maken en te promoten. 3. Erkende en officiële gesprekspartner worden van Vlaamse, Belgische en/of Europese overheden & organisaties (EFCAM)3. 4. Ziekenfondsen motiveren en informeren teneinde terugbetaling te bekomen voor interventies in de sector van de Integrale en Natuurlijke Gezondheid. 5. Fondsen verzamelen om projecten van allerlei aard gerelateerd aan de waarden en de missie van UNISAN te financieren. 6. Alle organisaties en natuurlijke personen die de natuurlijke, integrale gezondheid voorstaan, verenigen. 7. De opleidingsorganisaties en scholen in de sector Integrale Gezondheid adviseren en ondersteunen teneinde een duidelijke structuur in hun aanbod te bewerkstelligen. 4. Werkgroepen De Werkgroepen worden aangestuurd door de Raad van Bestuur van UNISAN. Hun taak is adviezen uit te brengen onder de vorm van beleidsnota s die al dan niet kunnen worden uitgevoerd in het dagelijks beheer van UNISAN. Ieder lid kan een Werkgroep opstarten mits toelating van de Raad van Bestuur. Volgende Werkgroepen zijn al actief: 3 European Federation for Complementary and Alternative Medicine 9

10 unisan.be Visie Voorzitter: Wim Van Aelst De werkgroep 'visie' werkt een integrale, overkoepelende en lange termijn visie, missie en strategie uit voor de vereniging. Haar voornaamste doel is het uitbouwen van een werkbaar integraal gezondheidsmodel. Ze produceert op korte termijn een charter waarin de visies van de participerende groepen & organisaties worden opgenomen. Vorming & opleiding Voorzitter: Egidius Musiek Er zijn twee doelstellingen: 1. Kwaliteit van de IG opleidingen bevorderen Er wordt gekozen voor de term Integrale Gezondheid in plaats van CAM. Alles is waardevol en verdient respect, maar het moet duidelijk zijn wat de inhoud van het opleidingsaanbod is. Daarom zal de werkgroep het opleidingslandschap van Integrale Gezondheid in kaart brengen per provincie en categoriseren: - onder wellness-gezondheid - volgens de aard van de opleiding (zie tabel hieronder) Vervolgens wil de werkgroep een overlegplatform aanbieden waar de diverse opleidingen hun verschillen en overeenkomsten bespreken om tenslotte minimale eindtermen per opleiding uit te werken. Om deze eindtermen te verwezenlijken, wil de werkgroep richtlijnen uitwerken voor deze opleidingen in overleg met de betrokken aanbieders. 2. Behoeften van belanghebbenden in de opleidingensector behartigen. Via UNISAN met één stem naar de lokale en Europese overheid stappen om de belangen te verdedigen van zowel studenten als opleiders. 10

11 unisan.be Communicatie & Media Voorzitter: Rudy Van Damme De werkgroep heeft als primair doel om op korte termijn een intern- en extern communicatieplan uit te werken. Zij geeft op lange termijn adviezen en begeleiding m.b.t. nieuwsbrieven, management, opbouw en design website, sociale media, persbeleid (communiqués en persconferenties), promotie van evenementen...enz. Zij zal ook instaan voor de redactie en uitgave van een digitaal tijdschrift, eigen aan UNISAN. Zij stelt haar expertise niet alleen beschikbaar aan het bestuur maar ook aan de andere werkgroepen en leden van UNISAN. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het grote publiek, de leden en het bestuur van UNISAN. Personeel Voorzitter: Noëlla Letor De werkgroep zal onderzoeken via welke instanties en organisaties personeel op een budgetvriendelijke manier kan worden aangeworven. Verder zal zij effectieve leden bijstaan met adviezen over personeelsbeleid en wetgeving inzake tewerkstelling. Informatiebeheer Voorzitter: Wim Van Aelst De werkgroep 'informatiebeheer'(ict) doet de nodige voorstellen om online en offline samenwerking te bevorderen en om de informatiestroom zo efficiënt mogelijk te beheren. Haar voornaamste doel is het uitwerken en onderhouden van een online samenwerkingsplatform, waarmee leden en sympathisanten, via discussie tot concrete actiepunten kunnen komen. Zij beheert en onderhoudt de verschillende ICT technologieën zoals het online collaboration platform (OCP), document management system, customer relationship managementsystem en ledenbeheersysteem (CRM). Haar primaire doel is de interne communicatie optimaliseren. Wetenschappelijk Werk Voorzitster: Nicole Vandeweghe De werkgroep zal de leden bijstaan met adviezen en documentatie inzake wetenschappelijke onderwerpen met betrekking tot natuurlijke en integrale gezondheid. Zij zal informatie verstrekken over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen inzake natuurlijke en integrale gezondheid. 11

12 unisan.be Jongeren & Psyche Voorzitster: Griet Deforce De werkgroep Jongeren en Psyche wil de grote kwetsbare groep jongeren rechtstreeks of via begeleiders en doorverwijzers bereiken met degelijke en onderbouwde informatie over een natuurlijke, integrale aanpak van gezondheid. Dit zowel preventief met informatie over ondersteuning bij zelfzorg als curatief met informatie over multidisciplinaire aanpak bij problemen. We beogen daarbij een constructieve samenwerking met de reguliere geneeskunde. Om dit doel te bereiken zal de werkgroep onderzoek in binnen- en buitenland doen naar de effectiviteit van bestaande werkingen en zelf ook concreet integrale gezondheidsprofessionals adviseren en ondersteunen. Politiek Voorzitter: Frans Copers De werkgroep heeft als taak om natuurlijke en integrale gezondheid politiek en sociaal te promoten. Zij zal UNISAN bijstaan om deze visie bij de bevoegde instanties kenbaar te maken en onderhandelingen voeren namens UNISAN en haar leden, om het vrije gebruik en toepassing ervan te bepleiten en te verwezenlijken, zowel op Regionaal, Nationaal als op Europees vlak. Health is the ability to live life to the fullest and to maximize personal potential in a variety of ways. Integral healthcare places responsibility on the individual. It becomes a matter of self-evaluation and self-assessment. It involves continually learning and making changes to enhance your state of living. The Wellness Guide, University of South Florida 12

13 unisan.be 5. Organigram 13

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Ngo s en bedrijven in België

Ngo s en bedrijven in België Ngo s en bedrijven in België Praktische gids voor een vruchtbare samenwerking Ç Brigitte Hudlot Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility Ç Ngo s en bedrijven in België Praktische gids

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Viamigo: Een vriend op weg Een onderzoek naar de uitdagingen voor de applicatie Viamigo voor mensen met een verstandelijke beperking

Viamigo: Een vriend op weg Een onderzoek naar de uitdagingen voor de applicatie Viamigo voor mensen met een verstandelijke beperking Viamigo: Een vriend op weg Een onderzoek naar de uitdagingen voor de applicatie Viamigo voor mensen met een verstandelijke beperking Mertens Jade Molemans Shannen Nauwelaerts Shana Smeuninx Sien Verboven

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en Woord vooraf 4 1. Inleiding 5 2. Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Belevingsonderzoek op de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge

Belevingsonderzoek op de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge Academiejaar 2013-2014 Tweedesemesterexamenperiode Belevingsonderzoek op de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge Masterproef II neergelegd tot het behalen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Criteria voor goede contracten: Naar uitmuntendheid in de Europese onderzoeksruimte

Criteria voor goede contracten: Naar uitmuntendheid in de Europese onderzoeksruimte Criteria voor goede contracten: Naar uitmuntendheid in de Europese onderzoeksruimte Gerald Musger en Agnieszka Haider Samenvatting Deze brochure vat de belangrijkste resultaten samen van het project Industrial

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN Social Enterprising Europe (SEE) SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN WP4: Trainingmateriaal Deliverable 4.1: Handboek voor leerlingen Lead Partner: Transformando Auteurs: Altis, Associazione

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer.

Met zorg. het net. Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in. de jeugdzorg. Universiteit voor Humanistiek. Sanne Kuijer. Met zorg het net op Een verkennend onderzoek naar online hulpverlening in de jeugdzorg Universiteit voor Humanistiek Sanne Kuijer Juni, 2012 Online hulpverlening in de jeugdzorg Master scriptie Kritische

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust

Slim budget! Regio Brugge. Middenkust Middenkust Regio Brugge 2012 Slim budget! Een ingrediëntenboek voor hulpverleners bij het aanbieden van individuele trainingen aan cliënten om hen bewust te leren omgaan met hun budget. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie