unisan.be VOORSTELLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "unisan.be VOORSTELLING"

Transcriptie

1 unisan.be VOORSTELLING 27 oktober

2 unisan.be Inhoud Voorwoord Historiek en model Visie, Missie & Doelstellingen Waarden Werkgroepen Organigram 2

3 unisan.be VOORWOORD Wat onuitgesproken was, wat latent leefde in de organisaties opterend voor een integraal en natuurlijk uitgangspunt inzake gezondheid en welzijn, vond de afgelopen twaalf maanden een bedding. Beroepsverenigingen van gezondheidsbegeleiders, grotere onderwijsorganisaties, federaties, liga s, ledenverenigingen ontmoetten elkaar en werkten eensgezind aan een gemeenschappelijk doel: de oprichting van een koepelorganisatie. Er groeide een visie, doelstellingen en statuten. Betrachtingen werden geconcretiseerd in opstartende werkgroepen. UNISAN was geboren. We opteerden voor de naam UNISAN. U staat voor unie, N voor natuurlijk, I voor integraal, SAN zijn de drie eerste letters van het Latijnse sanitas, wat gezondheid betekent. Deze brochure bevat de voornaamste informatie op basis waarvan u al dan niet een lidmaatschap kan aanvragen. Dit kan als effectief lid, als gewoon lid of als steunend lid. Als gewoon lid werkt u actief mee binnen een werkgroep. Als effectief lid werkt u eveneens actief mee binnen een werkgroep en heeft u daarnaast ook stemrecht via deelname aan de Algemene Vergadering. Via de toetredende organisaties zal UNISAN steunende leden zoeken. Als steunende lid onderschrijft u de UNISAN doelstellingen die voortvloeien uit een integrale en natuurlijke benadering van gezondheid en welzijn. Alle leden ontvangen regelmatig informatie over ontwikkelingen op het terrein via de nieuwsbrief. Danny Van Eechoute Voorzitter 3

4 unisan.be 1. Historiek & Model In oktober 2012 werd de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een koepelorganisatie door de organisator van de Gezondheidsbeurs Danny Van Eechoute. Wat volgde was een serie van intense, maandelijkse vergaderingen met geïnteresseerden die het oorspronkelijke initiatief gestalte wilden geven in een professionele organisatie. Er werd gewerkt rond de vraag over het nut van deze organisatie, de missie, de waarden en de doelstellingen. Iedereen was het eens over de nood aan samenwerking en verbinding tussen de verschillende disciplines. Waarom is er nood aan samenwerking en verbinding? We weten allen dat er een groeiende druk aanwezig is op het veld van natuurlijke aanpak en preventie inzake gezondheid. Er wordt sterk gelobbyd bij politieke partijen om wetten af te dwingen die de complementaire en alternatieve sector op lange termijn proberen te fnuiken of op zijn minst te laten opslokken door de reguliere geneeskunde (=integratieve model). Een goed voorbeeld daarvan is het in de steigers staande KB inzake homeopathie. Dat is de eerste reden waarom er nood is aan brede(re) schouders, een doeltreffende strategie, een sterke visie en samenwerking. De tweede en misschien wel belangrijkste reden is de hulpzoekende zelf, de cliënten die recht hebben op de best mogelijke behandeling en dat is zonder twijfel een traject integrale gezondheid, waarin iedereen zijn plaats heeft als gelijkwaardige partners rond de cliënt, die een centrale plaats inneemt. De cliënt wordt meer en meer uitgenodigd om vanuit de waarden van keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid, om actief te gaan participeren in zijn eigen gezondheidsevolutie. The best of both worlds! Om een mentaliteitswijziging van 'reactief' naar 'proactief' te initiëren, en zo de kosten van de ziekteverzekering onder controle te brengen, is er draagkracht en invloed nodig om de reguliere geneeskunde er van te overtuigen dat samenwerking met en erkenning van een natuurlijk gezondheidstraject een zeer goede zaak is voor de man en vrouw in de straat. En dit wordt mogelijk wanneer we vanuit respect en vertrouwen elkaars kwaliteiten en bijdrages durven erkennen. Europa Uit de praktijk blijkt dat de EU minder defensief en veel positiever staat tegenover natuurlijke geneeswijzen, mede als gevolg van de vaak voorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en economische kosten van sommige behandelingen en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere praktijk, de vrees voor de vergrijzing en het gebrek aan vooruitgang wat de algemene gezondheidstoestand van de Europese burger betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie W.H.O. (World Health Organisation) definieert gezondheid als volgt: 4

5 unisan.be Onder gezondheid wordt verstaan het zich wel bevinden of het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal vlak. Gezondheid is bijgevolg niet alleen de afwezigheid van ziekten en gebreken. Gezondheidszorg binnen Europa wordt gezien als een nationale competentie, op basis van wat men subsidiaries noemt: dat betekent dat wat in de gezondheidszorg nationaal kan worden geregeld nationaal moet worden geregeld. Dit is een politieke beslissing die ooit werd genomen waardoor de Europese Commissie de lidstaten de nationale vrijheid biedt, om gezondheidszorg zelf soeverein te regulariseren. Want laten we duidelijk zijn: de regelgeving ervan is erg divers en enorm verwarrend als je de verschillende Europese lidstaten met elkaar vergelijkt, zeker op het gebied van CAM (Complementary Alternative Medicine )en Natuurlijke Geneeskunde, zoals ook blijkt uit het rapport van CAMBRELLA1. Integrale visie of de grotere kaart van de werkelijkheid. Het theoretische kader voor Integrale Gezondheid is de integrale visie zoals deze wordt gepropageerd door Ken Wilber e.a. Dit wordt het best geillustreerd in wat we de grotere kaart van de werkelijkheid noemen. Het integrale model is een model voor de evolutie van het leven, dat rekening houdt met alle bestaande en toekomstige denkpistes, methodologieën en benaderingen. In het integrale model is het wetenschappelijke model een deel van het integrale model, dat - net als alle andere onderdelen - gedeeltelijke waarheid bezit, en dus bestaansrecht heeft binnen het grotere geheel. Essentieel is dat de methodologie van een model uit het ene kwadrant niet gebruikt mag worden, of stijgen in waarde, om de validiteit van een model in het andere kwadrant te valideren of bewijzen. Alle vier kwadranten zijn echt, zijn belangrijk, en essentieel om onze wereld ten volle te kunnen begrijpen. Allemaal zijn ze gedeeltelijk waar, en hebben op die manier bestaansrecht. Hoe meer we de vier kwadranten in de UNISAN visie kunnen opnemen, hoe vollediger & gezonder, evenwichtiger, begrijpelijker en effectiever ons leven zal zijn. Realiteit blijkt perspectief-gebaseerd te zijn: 1 CAMBRELLA is een consortium van Universiteiten en onderzoekers, dat hier onderzoek naar heeft gedaan. 5

6 unisan.be 1ste persoon (enkelvoud): ik-perspectief (schoonheid, bewustzijn,...) 2de persoon (meervoud): wij-perspectief (moraal, cultuur,...) 3de persoon (enkel+meervoud): het-perspectief (wetenschap,...) De wetenschap heeft gewoon een sterke voorkeur voor een 'objectief' 3de persoon perspectief dat geverifieerd kan worden. De natuurlijke methodes vinden het innerlijk voelen, ervaren (1ste perspectief) en de verbinding, communicatie (2de perspectief) met zowel hulpverlener als met de natuur waarin we leven, minstens even belangrijk. Gezien de 3de persoon zowel een enkelvoud als meervoud heeft, zijn er volgens de integrale theorie, vier primaire dimensies of perspectieven waardoor we de wereld kunnen ervaren. Door enkel te focussen op het 'objectieve' perspectief (zoals in de klassieke visie), wordt drie vierde van de werkelijkheid eigenlijk genegeerd. 1. Linksboven= subjectieve: Wat VOEL Ik? (ervaring) 2 Linksonder = intersubjectieve: Hoe UITEN we wat we voelen? (cultuur) 3 Rechtsboven= objectieve: Wat DOE ik? (gedrag) 4 Rechtsonder= interobjectieve: Hoe UIT de maatschappij zich? (sociale/systemische fenomenen) REGULIERE GENEESKUNDE Het staat buiten kijf dat de reguliere geneeskunde zijn nut heeft. UNISAN wil dan ook bewerkstelligen dat vanuit de integrale visie, een traject in natuurlijke gezondheid kan worden uitgeoefend in samenwerking met de reguliere sector. Dit komt beide sectoren ten goede maar vooral de cliënt die hierdoor de beste kansen krijgt om geholpen te worden. We spreken hier dus bewust van cliënt en niet van patiënt of zorgbehoevende of om duidelijk te maken dat de mens de keuzevrijheid houdt, en de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en de eigen gezondheid op zich neemt. 6

7 unisan.be In de praktijk blijkt echter dat de reguliere sector het liefst alleen de markt beheerst en de natuurlijke gezondheidsbehandelingen, via lobbygroepen, aan banden wil leggen. UNISAN streeft pluralisme na waarbij alle benaderingen, hetzij preventief, hetzij curatief even waardevol worden aanzien. Fundamenteel kunnen we stellen dat de natuurlijke, integrale gezondheid aan de slag gaat met de gehele mens, en de oorzaken van de gezondheidsverstoringen tracht aan te pakken binnen een ruimere context, zodat de cliënt een echt geïnformeerde keuze kan maken. 2. Visie, Missie en Waarden Visie op integrale en natuurlijke gezondheid. Integrale en natuurlijke gezondheid en leefstijl streeft ernaar de gezondheid te bewaren, te herstellen en te bevorderen via natuurlijke methodes. Natuurlijke geneeswijzen gaan op zoek naar de dieper-en achterliggende factoren van ziekte en trachten het mechanisme ervan te begrijpen om op deze wijze ziekteprocessen om te keren en de cliënt terug een grotere kans te geven op het herwinnen van zijn gezondheid. Dat doen zij o.a. door de interne en/of externe factoren die op het immuunsysteem inwerken, te verminderen of weg te nemen, opdat het natuurlijk herstel maximale kansen krijgt. De gebruikte methodes zijn o.a. allerlei vormen van lichaamswerk, emotionele ontladingsmethodes, begeleidingsvormen om mentale overtuigingen die niet meer bij de persoon passen los te kunnen laten of methodes om diepere zingeving mogelijk te maken voor zij die dat wensen. Praktische werkvormen kunnen zijn o.a. allerlei vormen vormen van massages (Oosters en Westers), lichaamscorrecties, kruidenleer, homeopathie, yoga, oefeningen die bij voorkeur steeds worden gecombineerd met advies over gezonde levensstijl en leefgewoontes. 7

8 unisan.be De visie op integrale gezondsheid neemt alle facetten in overweging van het individu dat lichamelijk en/of geestelijk uit evenwicht is geraakt. Een belangrijk principe van de Oosterse Geneeskunde indachtig: Shin Do Fu ni, of lichaam en omgeving staan niet los van elkaar, daarom wordt ook zijn innerlijk leven en zijn omgeving in overweging genomen bij het hervinden van het evenwicht of louter als preventieve aanpak. Integrale en natuurlijke gezondheid sluit niets uit maar biedt, in voortdurend overleg met de cliënt het beste uit methodes en technieken, rekening houdend met zijn individuele en authentieke karakter. Integrale en natuurlijke gezondheid focust zich ook op actieve preventie via de juiste voeding, beweging naar zowel binnen (mindfulness ) als naar buiten (tai chi, yoga ) en de juiste levenshouding. De missie De missie van UNISAN is het uitbouwen en verankeren van een integraal gezondheidsmodel in België. Dit houdt het samenbrengen en ondersteunen in van alle disciplines in natuurlijke gezondheid2 om zo meer inspraak te krijgen bij nationale en ook bij internationale officiële instanties. UNISAN zal ook de keuzevrijheid voor het eigen gekozen traject naar gezondheid en welzijn van iedere burger beschermen en indien nodig verdedigen. De kernzinnen zijn: Niet tegen, wel voor. Niet onderscheiden, wel integreren. Niet nieuw, wel anders. Niet blauw, groen of rood wel regenboog. Niet top-down, wel grass root. Niet belerend, wel ondersteunend. De waarden Vrijheid: UNISAN meent dat elke mens de vrijheid moet hebben om via de methodes van zijn keuze begeleid te worden in zijn streven naar meer gezondheid, hetzij preventief, hetzij curatief, niet meer en niet minder. Mensen hebben het recht zich te wenden tot de reguliere geneeskunde. Daarnaast promoten wij hetzelfde recht voor hen die zich met natuurlijke methodes willen helen, of via een combinatie van beiden. Respect Respect hebben voor iedere mening, methode, discipline en eigenheid. Openheid Openheid en transparantie zowel naar interne als externe belanghebbenden. Kwaliteit Steeds weer streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit in communicatie, planning, organisatie, leiderschap... 2 Zonder gebruik van chemische, synthetische middelen. 8

9 unisan.be Veiligheid Een veilige omgeving bouwen voor mensen die werkzaam zijn in de sector van de Integrale en Natuurlijke Gezondheid om hen toe te laten in alle vrijheid en openheid hun diensten bekend te maken en aan te bieden. Samenwerking Bruggen bouwen tussen organisaties en tussen schijnbaar tegengestelde visies. Externe samenwerkingsverbanden zien als een verrijking en manier om onze doelen sneller te bereiken. 3. Doelstellingen De officiële doelstelling zoals omschreven in de statuten (Artikel 3.1) luidt als volgt: Het doel van de vereniging is het maatschappelijk en wettelijk implementeren van een natuurlijke en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Hieruit volgen zeven strategische doelstellingen: 1. Officiële erkenning en optimalisatie van het professionele profiel van de bestaande opleidingen en beoefenaars van natuurlijke, integrale gezondheid. 2. Creatie van eigen mediakanalen en het bouwen van communicatiebruggen naar de klassieke mainstream media teneinde haar visie bij het algemeen publiek bekend te maken en te promoten. 3. Erkende en officiële gesprekspartner worden van Vlaamse, Belgische en/of Europese overheden & organisaties (EFCAM)3. 4. Ziekenfondsen motiveren en informeren teneinde terugbetaling te bekomen voor interventies in de sector van de Integrale en Natuurlijke Gezondheid. 5. Fondsen verzamelen om projecten van allerlei aard gerelateerd aan de waarden en de missie van UNISAN te financieren. 6. Alle organisaties en natuurlijke personen die de natuurlijke, integrale gezondheid voorstaan, verenigen. 7. De opleidingsorganisaties en scholen in de sector Integrale Gezondheid adviseren en ondersteunen teneinde een duidelijke structuur in hun aanbod te bewerkstelligen. 4. Werkgroepen De Werkgroepen worden aangestuurd door de Raad van Bestuur van UNISAN. Hun taak is adviezen uit te brengen onder de vorm van beleidsnota s die al dan niet kunnen worden uitgevoerd in het dagelijks beheer van UNISAN. Ieder lid kan een Werkgroep opstarten mits toelating van de Raad van Bestuur. Volgende Werkgroepen zijn al actief: 3 European Federation for Complementary and Alternative Medicine 9

10 unisan.be Visie Voorzitter: Wim Van Aelst De werkgroep 'visie' werkt een integrale, overkoepelende en lange termijn visie, missie en strategie uit voor de vereniging. Haar voornaamste doel is het uitbouwen van een werkbaar integraal gezondheidsmodel. Ze produceert op korte termijn een charter waarin de visies van de participerende groepen & organisaties worden opgenomen. Vorming & opleiding Voorzitter: Egidius Musiek Er zijn twee doelstellingen: 1. Kwaliteit van de IG opleidingen bevorderen Er wordt gekozen voor de term Integrale Gezondheid in plaats van CAM. Alles is waardevol en verdient respect, maar het moet duidelijk zijn wat de inhoud van het opleidingsaanbod is. Daarom zal de werkgroep het opleidingslandschap van Integrale Gezondheid in kaart brengen per provincie en categoriseren: - onder wellness-gezondheid - volgens de aard van de opleiding (zie tabel hieronder) Vervolgens wil de werkgroep een overlegplatform aanbieden waar de diverse opleidingen hun verschillen en overeenkomsten bespreken om tenslotte minimale eindtermen per opleiding uit te werken. Om deze eindtermen te verwezenlijken, wil de werkgroep richtlijnen uitwerken voor deze opleidingen in overleg met de betrokken aanbieders. 2. Behoeften van belanghebbenden in de opleidingensector behartigen. Via UNISAN met één stem naar de lokale en Europese overheid stappen om de belangen te verdedigen van zowel studenten als opleiders. 10

11 unisan.be Communicatie & Media Voorzitter: Rudy Van Damme De werkgroep heeft als primair doel om op korte termijn een intern- en extern communicatieplan uit te werken. Zij geeft op lange termijn adviezen en begeleiding m.b.t. nieuwsbrieven, management, opbouw en design website, sociale media, persbeleid (communiqués en persconferenties), promotie van evenementen...enz. Zij zal ook instaan voor de redactie en uitgave van een digitaal tijdschrift, eigen aan UNISAN. Zij stelt haar expertise niet alleen beschikbaar aan het bestuur maar ook aan de andere werkgroepen en leden van UNISAN. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het grote publiek, de leden en het bestuur van UNISAN. Personeel Voorzitter: Noëlla Letor De werkgroep zal onderzoeken via welke instanties en organisaties personeel op een budgetvriendelijke manier kan worden aangeworven. Verder zal zij effectieve leden bijstaan met adviezen over personeelsbeleid en wetgeving inzake tewerkstelling. Informatiebeheer Voorzitter: Wim Van Aelst De werkgroep 'informatiebeheer'(ict) doet de nodige voorstellen om online en offline samenwerking te bevorderen en om de informatiestroom zo efficiënt mogelijk te beheren. Haar voornaamste doel is het uitwerken en onderhouden van een online samenwerkingsplatform, waarmee leden en sympathisanten, via discussie tot concrete actiepunten kunnen komen. Zij beheert en onderhoudt de verschillende ICT technologieën zoals het online collaboration platform (OCP), document management system, customer relationship managementsystem en ledenbeheersysteem (CRM). Haar primaire doel is de interne communicatie optimaliseren. Wetenschappelijk Werk Voorzitster: Nicole Vandeweghe De werkgroep zal de leden bijstaan met adviezen en documentatie inzake wetenschappelijke onderwerpen met betrekking tot natuurlijke en integrale gezondheid. Zij zal informatie verstrekken over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen inzake natuurlijke en integrale gezondheid. 11

12 unisan.be Jongeren & Psyche Voorzitster: Griet Deforce De werkgroep Jongeren en Psyche wil de grote kwetsbare groep jongeren rechtstreeks of via begeleiders en doorverwijzers bereiken met degelijke en onderbouwde informatie over een natuurlijke, integrale aanpak van gezondheid. Dit zowel preventief met informatie over ondersteuning bij zelfzorg als curatief met informatie over multidisciplinaire aanpak bij problemen. We beogen daarbij een constructieve samenwerking met de reguliere geneeskunde. Om dit doel te bereiken zal de werkgroep onderzoek in binnen- en buitenland doen naar de effectiviteit van bestaande werkingen en zelf ook concreet integrale gezondheidsprofessionals adviseren en ondersteunen. Politiek Voorzitter: Frans Copers De werkgroep heeft als taak om natuurlijke en integrale gezondheid politiek en sociaal te promoten. Zij zal UNISAN bijstaan om deze visie bij de bevoegde instanties kenbaar te maken en onderhandelingen voeren namens UNISAN en haar leden, om het vrije gebruik en toepassing ervan te bepleiten en te verwezenlijken, zowel op Regionaal, Nationaal als op Europees vlak. Health is the ability to live life to the fullest and to maximize personal potential in a variety of ways. Integral healthcare places responsibility on the individual. It becomes a matter of self-evaluation and self-assessment. It involves continually learning and making changes to enhance your state of living. The Wellness Guide, University of South Florida 12

13 unisan.be 5. Organigram 13

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Vlaams Instituut Gezond Leven Van VIGeZ naar Vlaams Instituut Gezond Leven Expertisecentrum & partnerorganisatie

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Mindfulness. Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen. Training Begeleiding Workshops

Mindfulness. Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen. Training Begeleiding Workshops Mindful Masters in opleiding coaching werkplek begeleiding organisatieverandering Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen Mindfulness Training Begeleiding Workshops Wat is Mindfulness? Mindfulness verwijst

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap Inzet op Maat

Vitaal Leiderschap Inzet op Maat Vitaal Leiderschap Inzet op Maat Wat wil je graag weten? Waar zit je niet op te wachten? Paul Rijnierse Vitaliteitspecialist Ik help mensen en organisaties het beste uit zichzelf en elkaar te halen! www.adaptics.nl

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach

CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach CM Gezondheidsfonds CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach Stijn De Cock (Compas) Hervé Avalosse, Sigrid Vancorenland, Veerle Van Holle

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Empowerment verhogen in de eerstelijn

Empowerment verhogen in de eerstelijn Empowerment verhogen in de eerstelijn 15 oktober 2016 Gijs Van Pottelbergh, huisarts en onderzoeker Voorzitter LMN Groot Leuven, Coordinator Zorgzaam Leuven 1 Empowerment Modewoord Complex onderwerp Vandaag

Nadere informatie

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8513124 www.withincoaching.net info@withincoaching.net Find us on Facebook Welkom! Geachte geïnteresseerde,

Nadere informatie

VISIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID OP KWALITEITSMETINGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VISIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID OP KWALITEITSMETINGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VISIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID OP KWALITEITSMETINGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 8e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres 20 september 2016 Wilrijk - Antwerpen Dirk Dewolf Administrateur-generaal

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Integrative Medicine als Gezondverstandsgeneeskunde. Ines von Rosenstiel, kinderarts Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, 21 april 2009

Integrative Medicine als Gezondverstandsgeneeskunde. Ines von Rosenstiel, kinderarts Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, 21 april 2009 Integrative Medicine als Gezondverstandsgeneeskunde Ines von Rosenstiel, kinderarts Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, 21 april 2009 Nieuwe zorgvisies Integrative Medicine Belevingsgerichte zorg Planetree

Nadere informatie

VERKLARING VAN EUSKADI

VERKLARING VAN EUSKADI VERKLARING VAN EUSKADI De voorzitsters en voorzitters die deelnemen aan de XII Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Parlementen gehouden in Euskadi/Baskenland op 3 en 4 november (Lijst met

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse Katholieke Vereniging Antwerpen en Mechelen 1936

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen 1 er Novemb 3 e i Edit 2014 High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen MIND 49 49 Chi Kung; Het opbouwen van vitale energie en mentale

Nadere informatie

Marie-Rose Morel 26 augustus februari Christian Morel jr 5 januari juni 2013

Marie-Rose Morel 26 augustus februari Christian Morel jr 5 januari juni 2013 Marie-Rose Morel 26 augustus 1972 8 februari 2011 Christian Morel jr 5 januari 1978 15 juni 2013 LOK pneumo 16 december 2014 Wat er is gebeurd, is wat het was. Wat je ermee doet, is wat het is. Olaf Hoenson

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Communiceren over wetenschap. Geert Vanpaemel KU Leuven

Communiceren over wetenschap. Geert Vanpaemel KU Leuven Communiceren over wetenschap Geert Vanpaemel KU Leuven 1. Inleiding 2. Algemene aanpak 3. Tips & Tricks Negatieve berichtgeving Naamgeving pesticiden, herbiciden, insecticiden, biociden Onvoorziene ecologische

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen

Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen Belgische Federatie van Psychologen 13 april 2005 Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen 13 april 2005 De teksten in

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out

Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out 1 Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out Voorwaarden en kanttekeningen Centrum voor Loopbaanontwikkeling LBC-NVK Saskia De Bondt Vaststelling 2 Herstellen van burn-out is mogelijk Re-integratie

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek wat is dat?

Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek wat is dat? Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek wat is dat? DSRG congres, 3 november 2011 Prof dr ir Joan van Aken TU/e ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek ofwel DSR (Design Science Research): brug tussen

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2012 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Pagina Borstkankervereniging Nederland 2 Epilepsie Vereniging Nederland 3 Fabry Support & Informatie

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Vijf kansrijke gebieden

Vijf kansrijke gebieden N AT I O N A A L PROGRAMMA LONGONDERZOEK Een Leven Lang Longen Vijf kansrijke gebieden 1 Miljoen Nederlanders heeft dagelijks last van een chronische longziekte. Dat kan zo niet langer! adembenemend...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ

Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ Januari 2016 1 CONTACTINFORMATIE Louis Bolk Instituut: Miek Jong: 0343 523860 m.jong@louisbolk.nl Louis Bolk Instituut Hoofdstraat 24 3972 LA Driebergen

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer Beleidsplan 2011 2014 Voorwoord Narcolepsie is een zeldzame slaapstoornis, waar in Nederland naar schatting tussen de 6000 en 10000 mensen

Nadere informatie

Drs. Jan Willem Louwerens Klinisch psychiater

Drs. Jan Willem Louwerens Klinisch psychiater Drs. Jan Willem Louwerens Klinisch psychiater Contact en vertrouwen De positieve bijwerkingen van communicatie Jan Willem Louwerens, psychiater Noordland Kernzorg, Zuidlaren Positieve Bijwerkingen zijn

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC

Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. link website FC Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg link website FC Decreet organisatie netwerk gegevensdeling in de zorg Twee doelstellingen van het

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Assetmanagement bij ProRail

Assetmanagement bij ProRail Welkom Assetmanagement bij ProRail Ontwikkelingen, ambities en realisatie. Toelichting bij de Nederlandse vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid, Delft. Ted Luiten 1 2 3 Daarvoor moeten we

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Duurzaam gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst?

Duurzaam gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst? Duurzaam gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst? Vannyvel Joeri, Stafmedewerker Gezond werken 1 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ) Expertisecentrum

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Vergote Square 43 1030 Brussel www.nvkvv.be Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse

Nadere informatie