unisan.be VOORSTELLING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "unisan.be VOORSTELLING"

Transcriptie

1 unisan.be VOORSTELLING 27 oktober

2 unisan.be Inhoud Voorwoord Historiek en model Visie, Missie & Doelstellingen Waarden Werkgroepen Organigram 2

3 unisan.be VOORWOORD Wat onuitgesproken was, wat latent leefde in de organisaties opterend voor een integraal en natuurlijk uitgangspunt inzake gezondheid en welzijn, vond de afgelopen twaalf maanden een bedding. Beroepsverenigingen van gezondheidsbegeleiders, grotere onderwijsorganisaties, federaties, liga s, ledenverenigingen ontmoetten elkaar en werkten eensgezind aan een gemeenschappelijk doel: de oprichting van een koepelorganisatie. Er groeide een visie, doelstellingen en statuten. Betrachtingen werden geconcretiseerd in opstartende werkgroepen. UNISAN was geboren. We opteerden voor de naam UNISAN. U staat voor unie, N voor natuurlijk, I voor integraal, SAN zijn de drie eerste letters van het Latijnse sanitas, wat gezondheid betekent. Deze brochure bevat de voornaamste informatie op basis waarvan u al dan niet een lidmaatschap kan aanvragen. Dit kan als effectief lid, als gewoon lid of als steunend lid. Als gewoon lid werkt u actief mee binnen een werkgroep. Als effectief lid werkt u eveneens actief mee binnen een werkgroep en heeft u daarnaast ook stemrecht via deelname aan de Algemene Vergadering. Via de toetredende organisaties zal UNISAN steunende leden zoeken. Als steunende lid onderschrijft u de UNISAN doelstellingen die voortvloeien uit een integrale en natuurlijke benadering van gezondheid en welzijn. Alle leden ontvangen regelmatig informatie over ontwikkelingen op het terrein via de nieuwsbrief. Danny Van Eechoute Voorzitter 3

4 unisan.be 1. Historiek & Model In oktober 2012 werd de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een koepelorganisatie door de organisator van de Gezondheidsbeurs Danny Van Eechoute. Wat volgde was een serie van intense, maandelijkse vergaderingen met geïnteresseerden die het oorspronkelijke initiatief gestalte wilden geven in een professionele organisatie. Er werd gewerkt rond de vraag over het nut van deze organisatie, de missie, de waarden en de doelstellingen. Iedereen was het eens over de nood aan samenwerking en verbinding tussen de verschillende disciplines. Waarom is er nood aan samenwerking en verbinding? We weten allen dat er een groeiende druk aanwezig is op het veld van natuurlijke aanpak en preventie inzake gezondheid. Er wordt sterk gelobbyd bij politieke partijen om wetten af te dwingen die de complementaire en alternatieve sector op lange termijn proberen te fnuiken of op zijn minst te laten opslokken door de reguliere geneeskunde (=integratieve model). Een goed voorbeeld daarvan is het in de steigers staande KB inzake homeopathie. Dat is de eerste reden waarom er nood is aan brede(re) schouders, een doeltreffende strategie, een sterke visie en samenwerking. De tweede en misschien wel belangrijkste reden is de hulpzoekende zelf, de cliënten die recht hebben op de best mogelijke behandeling en dat is zonder twijfel een traject integrale gezondheid, waarin iedereen zijn plaats heeft als gelijkwaardige partners rond de cliënt, die een centrale plaats inneemt. De cliënt wordt meer en meer uitgenodigd om vanuit de waarden van keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid, om actief te gaan participeren in zijn eigen gezondheidsevolutie. The best of both worlds! Om een mentaliteitswijziging van 'reactief' naar 'proactief' te initiëren, en zo de kosten van de ziekteverzekering onder controle te brengen, is er draagkracht en invloed nodig om de reguliere geneeskunde er van te overtuigen dat samenwerking met en erkenning van een natuurlijk gezondheidstraject een zeer goede zaak is voor de man en vrouw in de straat. En dit wordt mogelijk wanneer we vanuit respect en vertrouwen elkaars kwaliteiten en bijdrages durven erkennen. Europa Uit de praktijk blijkt dat de EU minder defensief en veel positiever staat tegenover natuurlijke geneeswijzen, mede als gevolg van de vaak voorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en economische kosten van sommige behandelingen en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere praktijk, de vrees voor de vergrijzing en het gebrek aan vooruitgang wat de algemene gezondheidstoestand van de Europese burger betreft. De Wereldgezondheidsorganisatie W.H.O. (World Health Organisation) definieert gezondheid als volgt: 4

5 unisan.be Onder gezondheid wordt verstaan het zich wel bevinden of het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal vlak. Gezondheid is bijgevolg niet alleen de afwezigheid van ziekten en gebreken. Gezondheidszorg binnen Europa wordt gezien als een nationale competentie, op basis van wat men subsidiaries noemt: dat betekent dat wat in de gezondheidszorg nationaal kan worden geregeld nationaal moet worden geregeld. Dit is een politieke beslissing die ooit werd genomen waardoor de Europese Commissie de lidstaten de nationale vrijheid biedt, om gezondheidszorg zelf soeverein te regulariseren. Want laten we duidelijk zijn: de regelgeving ervan is erg divers en enorm verwarrend als je de verschillende Europese lidstaten met elkaar vergelijkt, zeker op het gebied van CAM (Complementary Alternative Medicine )en Natuurlijke Geneeskunde, zoals ook blijkt uit het rapport van CAMBRELLA1. Integrale visie of de grotere kaart van de werkelijkheid. Het theoretische kader voor Integrale Gezondheid is de integrale visie zoals deze wordt gepropageerd door Ken Wilber e.a. Dit wordt het best geillustreerd in wat we de grotere kaart van de werkelijkheid noemen. Het integrale model is een model voor de evolutie van het leven, dat rekening houdt met alle bestaande en toekomstige denkpistes, methodologieën en benaderingen. In het integrale model is het wetenschappelijke model een deel van het integrale model, dat - net als alle andere onderdelen - gedeeltelijke waarheid bezit, en dus bestaansrecht heeft binnen het grotere geheel. Essentieel is dat de methodologie van een model uit het ene kwadrant niet gebruikt mag worden, of stijgen in waarde, om de validiteit van een model in het andere kwadrant te valideren of bewijzen. Alle vier kwadranten zijn echt, zijn belangrijk, en essentieel om onze wereld ten volle te kunnen begrijpen. Allemaal zijn ze gedeeltelijk waar, en hebben op die manier bestaansrecht. Hoe meer we de vier kwadranten in de UNISAN visie kunnen opnemen, hoe vollediger & gezonder, evenwichtiger, begrijpelijker en effectiever ons leven zal zijn. Realiteit blijkt perspectief-gebaseerd te zijn: 1 CAMBRELLA is een consortium van Universiteiten en onderzoekers, dat hier onderzoek naar heeft gedaan. 5

6 unisan.be 1ste persoon (enkelvoud): ik-perspectief (schoonheid, bewustzijn,...) 2de persoon (meervoud): wij-perspectief (moraal, cultuur,...) 3de persoon (enkel+meervoud): het-perspectief (wetenschap,...) De wetenschap heeft gewoon een sterke voorkeur voor een 'objectief' 3de persoon perspectief dat geverifieerd kan worden. De natuurlijke methodes vinden het innerlijk voelen, ervaren (1ste perspectief) en de verbinding, communicatie (2de perspectief) met zowel hulpverlener als met de natuur waarin we leven, minstens even belangrijk. Gezien de 3de persoon zowel een enkelvoud als meervoud heeft, zijn er volgens de integrale theorie, vier primaire dimensies of perspectieven waardoor we de wereld kunnen ervaren. Door enkel te focussen op het 'objectieve' perspectief (zoals in de klassieke visie), wordt drie vierde van de werkelijkheid eigenlijk genegeerd. 1. Linksboven= subjectieve: Wat VOEL Ik? (ervaring) 2 Linksonder = intersubjectieve: Hoe UITEN we wat we voelen? (cultuur) 3 Rechtsboven= objectieve: Wat DOE ik? (gedrag) 4 Rechtsonder= interobjectieve: Hoe UIT de maatschappij zich? (sociale/systemische fenomenen) REGULIERE GENEESKUNDE Het staat buiten kijf dat de reguliere geneeskunde zijn nut heeft. UNISAN wil dan ook bewerkstelligen dat vanuit de integrale visie, een traject in natuurlijke gezondheid kan worden uitgeoefend in samenwerking met de reguliere sector. Dit komt beide sectoren ten goede maar vooral de cliënt die hierdoor de beste kansen krijgt om geholpen te worden. We spreken hier dus bewust van cliënt en niet van patiënt of zorgbehoevende of om duidelijk te maken dat de mens de keuzevrijheid houdt, en de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en de eigen gezondheid op zich neemt. 6

7 unisan.be In de praktijk blijkt echter dat de reguliere sector het liefst alleen de markt beheerst en de natuurlijke gezondheidsbehandelingen, via lobbygroepen, aan banden wil leggen. UNISAN streeft pluralisme na waarbij alle benaderingen, hetzij preventief, hetzij curatief even waardevol worden aanzien. Fundamenteel kunnen we stellen dat de natuurlijke, integrale gezondheid aan de slag gaat met de gehele mens, en de oorzaken van de gezondheidsverstoringen tracht aan te pakken binnen een ruimere context, zodat de cliënt een echt geïnformeerde keuze kan maken. 2. Visie, Missie en Waarden Visie op integrale en natuurlijke gezondheid. Integrale en natuurlijke gezondheid en leefstijl streeft ernaar de gezondheid te bewaren, te herstellen en te bevorderen via natuurlijke methodes. Natuurlijke geneeswijzen gaan op zoek naar de dieper-en achterliggende factoren van ziekte en trachten het mechanisme ervan te begrijpen om op deze wijze ziekteprocessen om te keren en de cliënt terug een grotere kans te geven op het herwinnen van zijn gezondheid. Dat doen zij o.a. door de interne en/of externe factoren die op het immuunsysteem inwerken, te verminderen of weg te nemen, opdat het natuurlijk herstel maximale kansen krijgt. De gebruikte methodes zijn o.a. allerlei vormen van lichaamswerk, emotionele ontladingsmethodes, begeleidingsvormen om mentale overtuigingen die niet meer bij de persoon passen los te kunnen laten of methodes om diepere zingeving mogelijk te maken voor zij die dat wensen. Praktische werkvormen kunnen zijn o.a. allerlei vormen vormen van massages (Oosters en Westers), lichaamscorrecties, kruidenleer, homeopathie, yoga, oefeningen die bij voorkeur steeds worden gecombineerd met advies over gezonde levensstijl en leefgewoontes. 7

8 unisan.be De visie op integrale gezondsheid neemt alle facetten in overweging van het individu dat lichamelijk en/of geestelijk uit evenwicht is geraakt. Een belangrijk principe van de Oosterse Geneeskunde indachtig: Shin Do Fu ni, of lichaam en omgeving staan niet los van elkaar, daarom wordt ook zijn innerlijk leven en zijn omgeving in overweging genomen bij het hervinden van het evenwicht of louter als preventieve aanpak. Integrale en natuurlijke gezondheid sluit niets uit maar biedt, in voortdurend overleg met de cliënt het beste uit methodes en technieken, rekening houdend met zijn individuele en authentieke karakter. Integrale en natuurlijke gezondheid focust zich ook op actieve preventie via de juiste voeding, beweging naar zowel binnen (mindfulness ) als naar buiten (tai chi, yoga ) en de juiste levenshouding. De missie De missie van UNISAN is het uitbouwen en verankeren van een integraal gezondheidsmodel in België. Dit houdt het samenbrengen en ondersteunen in van alle disciplines in natuurlijke gezondheid2 om zo meer inspraak te krijgen bij nationale en ook bij internationale officiële instanties. UNISAN zal ook de keuzevrijheid voor het eigen gekozen traject naar gezondheid en welzijn van iedere burger beschermen en indien nodig verdedigen. De kernzinnen zijn: Niet tegen, wel voor. Niet onderscheiden, wel integreren. Niet nieuw, wel anders. Niet blauw, groen of rood wel regenboog. Niet top-down, wel grass root. Niet belerend, wel ondersteunend. De waarden Vrijheid: UNISAN meent dat elke mens de vrijheid moet hebben om via de methodes van zijn keuze begeleid te worden in zijn streven naar meer gezondheid, hetzij preventief, hetzij curatief, niet meer en niet minder. Mensen hebben het recht zich te wenden tot de reguliere geneeskunde. Daarnaast promoten wij hetzelfde recht voor hen die zich met natuurlijke methodes willen helen, of via een combinatie van beiden. Respect Respect hebben voor iedere mening, methode, discipline en eigenheid. Openheid Openheid en transparantie zowel naar interne als externe belanghebbenden. Kwaliteit Steeds weer streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit in communicatie, planning, organisatie, leiderschap... 2 Zonder gebruik van chemische, synthetische middelen. 8

9 unisan.be Veiligheid Een veilige omgeving bouwen voor mensen die werkzaam zijn in de sector van de Integrale en Natuurlijke Gezondheid om hen toe te laten in alle vrijheid en openheid hun diensten bekend te maken en aan te bieden. Samenwerking Bruggen bouwen tussen organisaties en tussen schijnbaar tegengestelde visies. Externe samenwerkingsverbanden zien als een verrijking en manier om onze doelen sneller te bereiken. 3. Doelstellingen De officiële doelstelling zoals omschreven in de statuten (Artikel 3.1) luidt als volgt: Het doel van de vereniging is het maatschappelijk en wettelijk implementeren van een natuurlijke en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Hieruit volgen zeven strategische doelstellingen: 1. Officiële erkenning en optimalisatie van het professionele profiel van de bestaande opleidingen en beoefenaars van natuurlijke, integrale gezondheid. 2. Creatie van eigen mediakanalen en het bouwen van communicatiebruggen naar de klassieke mainstream media teneinde haar visie bij het algemeen publiek bekend te maken en te promoten. 3. Erkende en officiële gesprekspartner worden van Vlaamse, Belgische en/of Europese overheden & organisaties (EFCAM)3. 4. Ziekenfondsen motiveren en informeren teneinde terugbetaling te bekomen voor interventies in de sector van de Integrale en Natuurlijke Gezondheid. 5. Fondsen verzamelen om projecten van allerlei aard gerelateerd aan de waarden en de missie van UNISAN te financieren. 6. Alle organisaties en natuurlijke personen die de natuurlijke, integrale gezondheid voorstaan, verenigen. 7. De opleidingsorganisaties en scholen in de sector Integrale Gezondheid adviseren en ondersteunen teneinde een duidelijke structuur in hun aanbod te bewerkstelligen. 4. Werkgroepen De Werkgroepen worden aangestuurd door de Raad van Bestuur van UNISAN. Hun taak is adviezen uit te brengen onder de vorm van beleidsnota s die al dan niet kunnen worden uitgevoerd in het dagelijks beheer van UNISAN. Ieder lid kan een Werkgroep opstarten mits toelating van de Raad van Bestuur. Volgende Werkgroepen zijn al actief: 3 European Federation for Complementary and Alternative Medicine 9

10 unisan.be Visie Voorzitter: Wim Van Aelst De werkgroep 'visie' werkt een integrale, overkoepelende en lange termijn visie, missie en strategie uit voor de vereniging. Haar voornaamste doel is het uitbouwen van een werkbaar integraal gezondheidsmodel. Ze produceert op korte termijn een charter waarin de visies van de participerende groepen & organisaties worden opgenomen. Vorming & opleiding Voorzitter: Egidius Musiek Er zijn twee doelstellingen: 1. Kwaliteit van de IG opleidingen bevorderen Er wordt gekozen voor de term Integrale Gezondheid in plaats van CAM. Alles is waardevol en verdient respect, maar het moet duidelijk zijn wat de inhoud van het opleidingsaanbod is. Daarom zal de werkgroep het opleidingslandschap van Integrale Gezondheid in kaart brengen per provincie en categoriseren: - onder wellness-gezondheid - volgens de aard van de opleiding (zie tabel hieronder) Vervolgens wil de werkgroep een overlegplatform aanbieden waar de diverse opleidingen hun verschillen en overeenkomsten bespreken om tenslotte minimale eindtermen per opleiding uit te werken. Om deze eindtermen te verwezenlijken, wil de werkgroep richtlijnen uitwerken voor deze opleidingen in overleg met de betrokken aanbieders. 2. Behoeften van belanghebbenden in de opleidingensector behartigen. Via UNISAN met één stem naar de lokale en Europese overheid stappen om de belangen te verdedigen van zowel studenten als opleiders. 10

11 unisan.be Communicatie & Media Voorzitter: Rudy Van Damme De werkgroep heeft als primair doel om op korte termijn een intern- en extern communicatieplan uit te werken. Zij geeft op lange termijn adviezen en begeleiding m.b.t. nieuwsbrieven, management, opbouw en design website, sociale media, persbeleid (communiqués en persconferenties), promotie van evenementen...enz. Zij zal ook instaan voor de redactie en uitgave van een digitaal tijdschrift, eigen aan UNISAN. Zij stelt haar expertise niet alleen beschikbaar aan het bestuur maar ook aan de andere werkgroepen en leden van UNISAN. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het grote publiek, de leden en het bestuur van UNISAN. Personeel Voorzitter: Noëlla Letor De werkgroep zal onderzoeken via welke instanties en organisaties personeel op een budgetvriendelijke manier kan worden aangeworven. Verder zal zij effectieve leden bijstaan met adviezen over personeelsbeleid en wetgeving inzake tewerkstelling. Informatiebeheer Voorzitter: Wim Van Aelst De werkgroep 'informatiebeheer'(ict) doet de nodige voorstellen om online en offline samenwerking te bevorderen en om de informatiestroom zo efficiënt mogelijk te beheren. Haar voornaamste doel is het uitwerken en onderhouden van een online samenwerkingsplatform, waarmee leden en sympathisanten, via discussie tot concrete actiepunten kunnen komen. Zij beheert en onderhoudt de verschillende ICT technologieën zoals het online collaboration platform (OCP), document management system, customer relationship managementsystem en ledenbeheersysteem (CRM). Haar primaire doel is de interne communicatie optimaliseren. Wetenschappelijk Werk Voorzitster: Nicole Vandeweghe De werkgroep zal de leden bijstaan met adviezen en documentatie inzake wetenschappelijke onderwerpen met betrekking tot natuurlijke en integrale gezondheid. Zij zal informatie verstrekken over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen inzake natuurlijke en integrale gezondheid. 11

12 unisan.be Jongeren & Psyche Voorzitster: Griet Deforce De werkgroep Jongeren en Psyche wil de grote kwetsbare groep jongeren rechtstreeks of via begeleiders en doorverwijzers bereiken met degelijke en onderbouwde informatie over een natuurlijke, integrale aanpak van gezondheid. Dit zowel preventief met informatie over ondersteuning bij zelfzorg als curatief met informatie over multidisciplinaire aanpak bij problemen. We beogen daarbij een constructieve samenwerking met de reguliere geneeskunde. Om dit doel te bereiken zal de werkgroep onderzoek in binnen- en buitenland doen naar de effectiviteit van bestaande werkingen en zelf ook concreet integrale gezondheidsprofessionals adviseren en ondersteunen. Politiek Voorzitter: Frans Copers De werkgroep heeft als taak om natuurlijke en integrale gezondheid politiek en sociaal te promoten. Zij zal UNISAN bijstaan om deze visie bij de bevoegde instanties kenbaar te maken en onderhandelingen voeren namens UNISAN en haar leden, om het vrije gebruik en toepassing ervan te bepleiten en te verwezenlijken, zowel op Regionaal, Nationaal als op Europees vlak. Health is the ability to live life to the fullest and to maximize personal potential in a variety of ways. Integral healthcare places responsibility on the individual. It becomes a matter of self-evaluation and self-assessment. It involves continually learning and making changes to enhance your state of living. The Wellness Guide, University of South Florida 12

13 unisan.be 5. Organigram 13

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen

Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen Belgische Federatie van Psychologen 13 april 2005 Standpunt betreffende een wettelijke regeling van de klinische psychologie en andere psychosociale gezondheidszorgberoepen 13 april 2005 De teksten in

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Lidmaatschapsvoordelen

Lidmaatschapsvoordelen De vereniging Inleiding Kopregel kopregel kopregel De Nederlandse Franchise Vereniging De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchisegevers. De vereniging

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

Integrative Medicine als Gezondverstandsgeneeskunde. Ines von Rosenstiel, kinderarts Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, 21 april 2009

Integrative Medicine als Gezondverstandsgeneeskunde. Ines von Rosenstiel, kinderarts Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, 21 april 2009 Integrative Medicine als Gezondverstandsgeneeskunde Ines von Rosenstiel, kinderarts Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, 21 april 2009 Nieuwe zorgvisies Integrative Medicine Belevingsgerichte zorg Planetree

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8513124 www.withincoaching.net info@withincoaching.net Find us on Facebook Welkom! Geachte geïnteresseerde,

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

De rol van de leidinggevende ambtenaar

De rol van de leidinggevende ambtenaar De rol van de leidinggevende ambtenaar Onderzoek maart 2007 1 Indigov is een spin-off van de K.U.Leuven, gespecialiseerd in onderzoek en advies inzake de informatiemaatschappij, nieuwe media, e-government

Nadere informatie

Drs. Jan Willem Louwerens Klinisch psychiater

Drs. Jan Willem Louwerens Klinisch psychiater Drs. Jan Willem Louwerens Klinisch psychiater Contact en vertrouwen De positieve bijwerkingen van communicatie Jan Willem Louwerens, psychiater Noordland Kernzorg, Zuidlaren Positieve Bijwerkingen zijn

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out

Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out 1 Re-integratie op de (eigen) werkvloer na burn-out Voorwaarden en kanttekeningen Centrum voor Loopbaanontwikkeling LBC-NVK Saskia De Bondt Vaststelling 2 Herstellen van burn-out is mogelijk Re-integratie

Nadere informatie

De slachtoffers"-richtlijn

De slachtoffers-richtlijn CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION De slachtoffers"-richtlijn De bescherming van slachtoffers voorafgaand, tijdens en na strafproces staat bovenaan de agenda

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. FUNCTIEBESCHRIJVING Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Wondzorg en wetgeving

Wondzorg en wetgeving AXIOMA S Wondzorg en wetgeving 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Jan Vande Moortel advocaat en lector BEROEPSUITOEFENING BESCHERMING VAN TITEL - BESCHERMING

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Dit formulier is ingediend door een

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Extra Nieuwsbrief 19 juni 2015 De komende tijd zullen er bij Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn meerdere activiteiten

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Active Healthy Platform

Active Healthy Platform Active Healthy Platform Gezondheid is een vitale menselijke waarde Statistieken: 25% van de Nederlandse bevolking chronisch ziek..> aantal neemt toe! Ook het aantal 65+ neemt toe De gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Salbar Health Concept op de werkvloer.

Salbar Health Concept op de werkvloer. Salbar Health Concept op de werkvloer. Salbar Health Concept op de werkvloer: voor bedrijven die gezonde werkomstandigheden willen scheppen Over de toename en de gevolgen van ziekteverzuim, RSI, burn-out

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

'K en Brugge in m'n erte *

'K en Brugge in m'n erte * 'K en Brugge in m'n erte * Niek Vervaeck 19/10/2013 * Ik draag Brugge in mijn hart Aantal inwoners: Assebroek 19331 Sint Kruis 16070 Sint Andries 19562 Sint Michiels 12053 Sint Pieters 7537 Binnenstad

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg Leerrecht Limburg Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg VCLB Limburg 1. Visieontwikkeling 2. Samenwerking 3. Concrete acties Netoverstijgende samenwerking 15 CLB s Zorgen

Nadere informatie

Meduro credo MEDURO STAAT VOOR DE BELANGRIJKE TAAK EEN SUCCESVOLLE WEG TE ZIJN VOOR

Meduro credo MEDURO STAAT VOOR DE BELANGRIJKE TAAK EEN SUCCESVOLLE WEG TE ZIJN VOOR Bedrijfspresentatie Meduro credo MEDURO STAAT VOOR DE BELANGRIJKE TAAK EEN SUCCESVOLLE WEG TE ZIJN VOOR SCHOLEN DIE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN BETROUWBARE PARTNER, DIE HEN ASSISTEERT BIJ EN ADVISEERT OVER FINANCIËLE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen.

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen. 1 Trainingsbenadering volgens het model T&O Situering Deze trainingsbenadering is gebaseerd op meer dan drie decennia ervaring met bemiddeling. Bij deze training leren de deelnemers hun tussenkomsten als

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : Hart en Vaatziekten Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : CFS = Chronisch Vermoeidheids syndroom Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam, Ingrid Andringa

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

ADVIES NR. 118 VAN 13 FEBRUARI 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT HET VOORSTEL TOT

ADVIES NR. 118 VAN 13 FEBRUARI 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT HET VOORSTEL TOT ADVIES NR. 118 VAN 13 FEBRUARI 2009 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN MET BETREKKING TOT HET VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN 86/613/EEG BETREFFENDE DE TOEPASSING

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie