Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) In dit verslag zullen wij alle activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen door de LKvV toelichten. Tevens zullen we dieper ingaan op de keuzes die zijn gemaakt. Op deze wijze hopen we u een compleet beeld te geven van het bestuursjaar Dit jaarverslag is gestructureerd aan de hand van het meerjarenplan van de LKvV. Zie tevens bijlage Bij het schrijven van dit voorwoord is het Dagelijks Bestuur inmiddels al enige tijd in functie. Wij willen hen alle goeds en succes toewensen het komende jaar. Wij hebben er enorm van genoten en er veel van geleerd. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur , Jan Boers Loes Rosendaal Karlijn Horsten Janna Groot Antoon Kanis Praeses ab Actis Quaestor Vice-Praeses Assessor Landelijke Kamer van Verenigingen 2

3 Inhoudsopgave 1. Belangenbehartiging 1.1. Informatievoorziening aan studenten 1.2. Profileringsfonds 1.3. Collegegeldvrij Besturen 1.4. Rechtszaak langstudeerboete 1.5. BSA in postpropedeutische fase 1.6. Drank- en Horecawetgeving 1.7. Werkgroep Alcohol & Jongeren 1.8. Online IVA tool 2. Informatieverstrekking 2.1. Plenaire Vergaderingen 2.2. PKvV overleggen 2.3. Onderzoek 2.4. Acquisitietraining 2.5. Sociëteitsbeleid Seminar 2.6. Financieel Congres 2.7. Marketing, Strategie en Communicatie Congres 2.8. Introductieperioden Congres 2.9. Beleid, Organisatie en Managementweekend Website 3. Imago 3.1. Word lid! actie 3.2. Mediabeleid 3.3. Columns 3.4. Social Media 4. Continuiteit 4.1. Acquisitie 4.2. Raad van Advies 4.3. Raad van Toezicht 4.4. Politiek Klankbord 4.5. Comite van Aanbeveling 4.6. Beurzen 4.7. Subsidies 4.8. Werving nieuw bestuur 4.9. Toetreding Lustrum Bijlage I: Winst & Verliesrekening Bijlage II: Toelichting Winst & Verliesrekening Bijlage III: Leden Raad van Advies Bijlage IV: Leden Raad van Toezicht Bijlage V: Leden Politiek Klankbord Bijlage VI: Leden Onderzoekscommissie Bijlage VII: Leden Comité van Aanbeveling Bijlage VIII: Meerjarenplan Landelijke Kamer van Verenigingen 3

4 1. Belangenbehartiging 1.1. Informatievoorziening aan studenten Aan het begin van het bestuursjaar was al duidelijk dat er op het gebied van het hoger onderwijs zeer veel ingrijpende maatregelen te wachten stonden. Het bestuur voor ons ( ) heeft zich vooral bezig gehouden met de langstudeerboete. In het bestuursjaar zouden echter nog meer regelingen in werking treden waar vanuit de LKvV nog niet veel aandacht aan verschaft was. Een van de grootste dreigingen werd gevormd door het voorstel voor een leenstelsel in de masterfase en de inkorting van het OV reisrecht voor studenten wat in het bestuursjaar ter stemming gebracht zou worden. De besturen van de verenigingen bleken bij de start van ons bestuursjaar nog niet goed op de hoogte van de maatregelen op het gebied van onderwijs, zoals het in effect gaan van de langstudeerboete, maar ook het dreigende afschaffen van de basisbeurs in de master fase. Eerst is de LKvV in gesprek gegaan met het ISO en de LSVb om te zien of we net als tijdens Kenniscrisis een samenwerking in de lobby konden vinden. Omdat de standpunten van de organisaties over de diverse maatregelen te divers waren, is gekozen deze weg niet samen in te slaan. Het gebrek aan kennis bij studenten en de noodzaak om hen te informeren over de maatregelen is echter wel een gemeenschappelijke doelstelling van de drie organisaties. Omdat DUO en OC&W studenten niet goed konden en/of wilden informeren, hebben wij het idee opgevat om dit zelf dan maar te doen. Er is toen, samen met het ISO en de LSVb, besloten een informatieactie op te starten om de studenten van Nederland te informeren over de inhoud van deze maatregelen. Jelmer de Ronde van de LSVb en Minke Remmelswaal van het ISO hebben, samen met Janna Groot van de LKvV, factsheets opgesteld over de belangrijkste veranderingen in het hoger onderwijs en een plan geschreven om deze kennis onder studenten te verspreiden. De factsheets hebben betrekking gehad op het afschaffen van de basisbeurs in de master, aanpassingen in de studiefinanciering, de langstudeerboete, de harde knip, het collegegeld voor tweede studies en schakelprogramma s. Later in het jaar is hier ook nog een factsheet over het hoofdlijnenakkoord aan toegevoegd. De informatie is verspreid met behulp van de PKvV s en de lokale achterban van de andere organisaties. Er is in het begin van het jaar veel contact met de plaatselijke kamers geweest om hen aan te sporen samen met andere lokale studentenorganisaties de informatie te verspreiden. De achterliggende gedachte was dat de organisaties samen een groter bereik hebben. Ook de verengingen zijn benaderd om de informatie te verspreiden. Bijna alle verenigingen hebben een stuk op de website geplaatst, in hun ledenbrief gezet, of informatieavonden georganiseerd om studenten op de hoogte te stellen. De LKvV is op veel van deze avonden aanwezig geweest om informatie te geven over de maatregelen en vragen te beantwoorden. De LKvV was hierdoor zichtbaar bij studenten. Landelijke Kamer van Verenigingen 4

5 De factsheets zijn op de website van de LKvV gehost. Hoewel dit extra kosten met zich mee heeft gebracht, zijn er zo veel extra bezoekers naar de website van de LKvV getrokken Profileringsfonds In de plannen omtrent de wijziging van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van voormalig minister Plasterk en demissionair staatssecretaris Zijlstra, is een belangrijke rol weggelegd voor de profileringfondsen. Deze fondsen zijn er, zoals beschreven in artikel 7.51 van de WHW, zodat studenten die studievertraging hebben opgelopen als gevolg van bijzondere omstandigheden ( ) uit het Profileringfonds van hun instelling een uitkering [kunnen] krijgen. Vaak wordt er in het profileringsfonds onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke onderdelen. De eerste is het afstudeerfonds, het geld wat beschikbaar is voor studenten die te maken hebben met studievertraging door overmachtsituaties zoals ziekte of een handicap. De andere grote post zijn de bestuursbeurzen. Met de dreiging van de langstudeerboete werd het profileringfonds steeds belangrijker. De LKvV heeft zich hier dan ook mee bezig gehouden. Studenten kunnen in sommige gevallen op dit fonds aanspraak maken als de vertraging is opgelopen door bijvoorbeeld ziekte of door bestuursactiviteiten, mede doordat er in het wetsvoorstel over langstudeerders geen hardheidsclausule is opgenomen die uitzonderingen maakt voor bijvoorbeeld zieke studenten. Volgens het amendement Rouvoet, wat ingediend is op de wet langstudeerders, moeten instellingen regels opmaken zodat studenten die de langstudeerboete krijgen voor studievertraging door bijvoorbeeld ziekte of functiebeperking gecompenseerd kunnen worden. Deze boete betekent dus een extra belasting van het profileringsfonds. De LKvV heeft samen met het ISO een position paper geschreven over de zorgen omtrent het profileringsfonds. Ook de LSVb heeft dat gedaan, zij hebben tevens een uitgebreid onderzoek gedaan. In de position paper hebben we gepleit voor een verplichte ondergrens voor het fonds wat iedere instelling moet aanhouden. Dit is echter ook een risico omdat de instellingen dan mogelijk allemaal op het minimumniveau gaan zitten en sommige instellingen dus flink zullen gaan korten. Staatsecretaris Zijlstra heeft tijdens een gesprek met de LKvV in november 2011 aangegeven open te staan voor aanpassingen aan het profileringsfonds maar heeft aangegeven er pas iets aan te willen doen als we kunnen aantonen dat de beurs per persoon zo schraal wordt dat het zijn doel niet meer dient. Hij is op de hoogte van het korten op de fondsen door de instellingen maar geeft hij aan dat hij er niets mee wil doen tenzij de situatie aantoonbaar uit de hand loopt. Ook heeft Jesse Klaver (GroenLinks) op aandringen van de LKvV Kamervragen over het profileringsfonds gesteld tijdens een Kamerdebat en heeft Boris van der Ham (D66) schriftelijke vragen gesteld. Landelijke Kamer van Verenigingen 5

6 1.3. Collegegeldvrij Besturen De VVD en D66 hebben het LKvV voorstel voor Collegegeldvrij Besturen (CgvB) ingediend bij de staatssecretaris Zijlstra voor het zomerreces Hierop heeft Zijlstra na de zomer een negatief advies gegeven. Hij heeft aangegeven het zelf niet te willen implementeren maar gaf aan dat als de Kamer het per se wilde, zij zelf met een voorstel moest komen. In een gesprek met Zijlstra heeft de LKvV gevraagd waarom hij het niet wilde implementeren als er toch een Kamermeerderheid is en hij dus de Kamer veel werk kon besparen. Hij gaf aan zelf niets met het voorstel te hebben en het niet te willen. Later heeft Zijlstra en de amendementen, die meerdere malen ingediend zijn, ontraden. 21 februari 2011 heeft Anne-Wil Lucas (VVD) samen met Boris van der Ham (D66) het amendement CgvB ingediend op het wetsvoorstel Studeren is Investeren. Op 12 juni heeft de Tweede Kamer het amendement Collegegeldvrij Besturen van Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD) ingestemd. Dit amendement is nog steeds gekoppeld aan het aangepaste Studeren is Investeren, namelijk het verkorten van het OV-reisrecht van 7 naar 5 jaar. Het amendement collegegeldvrij besturen maakt het mogelijk voor studenten die een fulltime bestuursjaar doen, en dus dat jaar geen onderwijs volgen, om zich een jaar uit te schrijven bij de onderwijsinstelling. Het voorstel kan worden toegepast op studenten die zich een jaar fulltime inzetten op de hogeschool of universiteit in medezeggenschapsraden, studieverenigingen, sportverenigingen en gezelligheidsverenigingen. Daarnaast kan een onderwijsinstelling kiezen het voorstel aan te bieden aan studenten die zich anderszins een fulltime jaar inzetten voor de instelling, denk bijv. aan het bouwen van een solarauto of andere maatschappelijk relevante activiteiten. Door zich uit te schrijven hoeven deze bestuurders dat jaar geen collegegeld te betalen en lopen ze geen vertraging op in het kader van de Langstudeerregeling. Op dit moment kunnen deze fulltime bestuurders zich niet uitschrijven, aangezien zij om gebruik te kunnen maken van een beurs uit het profileringsfonds en de faciliteiten voor studenten (huisvesting, collegegeldkrediet, OV-jaarkaart) ingeschreven moeten staan (artikel 7.51 van de WHW). Het amendement maakt het mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen mogelijk te maken, maar stelt dit niet verplicht aan alle instellingen. Alle instellingen moeten het voorstel zelf invoeren voor studenten er gebruik van kunnen maken. Om Collegegeldvrij Besturen te implementeren aan een onderwijsinstelling, moet de regeling Profileringsfonds gewijzigd worden. Omdat de lokale Onderwijs en Examen Regelementen (OER) van instellingen gewijzigd moeten worden om Collegegeldvrij Besturen mogelijk te maken heeft de LKvV de lokale lobby van de PKVV s aangespoord. De LKvV heeft het afgelopen jaar nauw contact gehad met de PKvV s en de verenigingen en hen geïnformeerd welke aanpak zij kunnen gebruiken om Collegegeldvrij Besturen aan hun instellingen mogelijk te maken. Dit is onder meer gebeurd door het verspreiden van argumentenlijsten en tijdsplanningen. Landelijke Kamer van Verenigingen 6

7 1.4. Rechtszaak langstudeerboete Op 5 juli 2011 is besloten om samen met het ISO en de LSVb de Nederlandse Staat te dagen vanwege de onrechtmatigheid van de langstudeerboete. Op 16 november heeft advocatenkantoor Stibbe de dagvaarding namens de studentenorganisaties verstuurd naar de landsadvocaat. In deze dagvaarding hebben zij uiteen gezet waarom de langstudeerboete onrechtmatig is. In februari is hier een reactie van de Staat op gekomen. Op 21 mei 2012 heeft de hoorzitting plaatsgevonden in het Paleis van Justitie in den Haag. Hier heeft de rechter beide partijen gehoord en zijn er uitgebreid vragen gesteld. Op 11 juli heeft de rechter een uitspraak gedaan in de zaak. De rechter heeft geoordeeld dat de langstudeerboete rechtmatig is voor studenten en heeft het grootste gedeelte van onze eisen verworpen. Voor deeltijdstudenten, die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven voor een deeltijdstudie, diende de overheid een passende overgangsmaatregel op te stellen. Verder is als vervolgactie op de rechtszaak besloten de website te lanceren. Hier konden studenten alle mogelijke informatie vinden rondom de langstudeerboete. Tevens was er te vinden op welke wijze zij bezwaar konden aantekenen tegen de boete. Het doel was om vooral deeltijdstudenten op te roepen bezwaar te maken. Verdere informatie rondom deze informatievoorziening is te vinden bij paragraaf 1.1. Eind september 2012 keerde een meerderheid in de Tweede Kamer zich tegen de langstudeerboete, hiermee werd de maatregel met terugwerkende kracht afgeschaft. Studenten die een langstudeerboete al hebben betaald, krijgen deze zo snel mogelijk terug, uiterlijk begin BSA in postpropedeutische fase Sinds een aantal jaar hanteren de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen een Bindend Studieadvies (BSA) voor het eerste studiejaar. Studenten die niet voldoende studiepunten behalen tijdens het eerste collegejaar, worden van de opleiding verwijderd. Op dit moment is een BSA alleen juridisch mogelijk voor in de propedeuse fase. De afgelopen tijd zijn er steeds meer opleidingen die eisen van het BSA verhogen. In sommige gevallen zelfs tot 60 studiepunten, dit betekent dat studenten in één jaar hun hele propedeuse moeten behalen. In december 2011 hebben de VSNU en de HBO-raad hoofdlijnenakkoorden gemaakt met het ministerie van OC&W. Onderdeel van deze akkoorden is een experimenteerbepaling waarin onderwijsinstellingen de mogelijkheid krijgen om een BSA in te stellen in de post propedeutische studiejaren. De LKvV is niet blij met deze ontwikkeling. Veel studenten willen zich graag extracurriculair ontwikkelen om zo aanvullende academische vaardigheden op te doen. Bijvoorbeeld door het doen van commissies op hun studentenvereniging. Dit kost echter wel veel tijd, waardoor deze studenten enige studievertraging oplopen. Als de ontwikkeling van een BSA in de post propedeutische fase doorzet, zou dit dus conflicterend zijn voor de studenten die zich extracurriculair willen ontwikkelen. In het ergste geval zouden studenten die hun eerste twee bachelorjaren nominaal hebben behaald, in het laatste bachelorjaar van de opleiding worden verwijderd. Landelijke Kamer van Verenigingen 7

8 Het ministerie van OC&W heeft het afgelopen jaar deze experimenteerbepaling opgesteld. De LKvV is hierbij betrokken geweest. Er is veelvuldig en goed contact geweest met de betrokken ambtenaren. De LKvV heeft haar bedenkingen en bezwaren door kunnen geven. Naar aanleiding hiervan zijn bepaalde zaken in de experimenteerbepaling aangepast. Aangezien de LSVb het afgelopen jaar met een capaciteitstekort kampte, heeft de LKvV tevens de LSVb vertegenwoordigd op dit punt. De insteek van de LKvV is altijd geweest dat er een uitzondering moet komen in het BSA in de post propedeutische fase voor studenten die zich extra curriculair willen ontwikkelen Drank- en Horecawetgeving In juni 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW). Deze wijziging bestond onder andere uit het strenger handhaven van de alcoholleeftijd en het decentraliseren van regels en toezicht. Deze tweede maatregel kan effect hebben op de positie van studentenverenigingen. Iedere gemeente wordt in de nieuwe wet verplicht een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te stellen over alcohol. Verplicht onderdeel hiervan is alcoholverkoop door paracommerciële instellingen. Er is daarom een actieve lobby gevoerd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft een model APV opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van hun eigen APV. De LKvV heeft schriftelijk haar standpunten met de VNG gedeeld en deelgenomen aan overlegsessie met het werkveld waarbij de LKvV op het belang van de positie van studentenverenigingen heeft gewezen. Met succes, in het uiteindelijke model wordt expliciet gesproken over (studenten)gezelligheidsverenigingen een uitzondering gemaakt wanneer het bijvoorbeeld gaat over sluitingstijden. Deze modelverordening is juli 2012 naar de gemeenten gestuurd. Aan hen is het nu de taak een APV op te stellen, omdat zij niet verplicht zijn het model van de VNG over te nemen ligt er nu op plaatselijk niveau de taak aan de verenigingen en PKvV s om te zorgen dat de invulling van de APV gunstig is voor de verenigingen. In de wetswijziging van juni 2011 is het verhogen van de alcoholleeftijd naar 18 jaar uitgesteld. In het afgelopen jaar zijn echter een aantal politieke partijen gedraaid op dit onderwerp, waardoor er een Kamermeerderheid is ontstaan voor deze maatregel. In juni 2012 is er in de Eerste Kamer door de PvdA een motie ingediend die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzocht de alcoholleeftijd te verhogen. Deze motie is aangenomen maar verplichtte de minister tot niets. Daarom is er in augustus 2012 een initiatiefwet ingediend die voorstelt de alcoholleeftijd te verhogen. De lobby van de LKvV op dit gebied is met name via de media gelopen. Middels persberichten is de positie van de studentenverenigingen in dit dossier aangekaart. Helaas blijkt in de praktijk dat de ongemakken die studentenverenigingen ondervinden van deze maatregel voor veel partijen een te zwak argument is om het fundamentele standpunt dat zij hebben in deze discussie te heroverwegen. De focus van het Dagelijks Bestuur lag daarom bij de implementatie bij verenigingen. Tijdens de plenaire vergaderingen, de Sociëteitsbeleid Seminar en het BOM weekend is er samen met de verenigingsbestuurders nagedacht over hoe deze maatregel in te passen is in het verenigingsleven. Landelijke Kamer van Verenigingen 8

9 1.7. Werkgroep Alcohol & Jongeren In 2012 is de LKvV voor het eerst gevraagd deel te nemen aan de werkgroep Alcohol en Jongeren. Deze werkgroep wordt voorgezeten door het Trimbos-instituut en is een plaats waar het werkveld rondom Alcohol en Jongeren samenwerkt om problemen hier in aan te pakken. Zo zitten er vertegenwoordigers namens de supermarkten, slijterijen, alcoholproducenten, sportverenigingen en het ministerie van VWS en V&J aan tafel. Iedere twee jaar schrijft de werkgroep een verslag aan de Tweede Kamer. Via dit platform kan de LKvV op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden over alcoholbeleid op studentenverenigingen en kan de LKvV de positie van studentenverenigingen belichten in het verslag aan de Tweede Kamer. Via deelname aan de werkgroep Alcohol en Jongeren heeft de LKvV contacten opgedaan binnen het Trimbos-instituut. In juni en augustus 2012 zijn verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking tussen de LKvV en het Trimbos-instituut. In deze toekomstige samenwerking zal de focus liggen op het voorkomen van excessen met betrekking tot alcoholgebruik en richt zich zowel op incidenten als op structureel excessief alcoholgebruik Online IVA tool In samenwerking met Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) heeft de LKvV een Online Instructie Verantwoord Alcoholschenken opgezet. Een dergelijke instructie is verplicht voor iedereen die alcohol schenkt. Via een speciale website kunnen leden van studentenverenigingen deze instructie volgen en daar een certificaat voor ontvangen. Deze website is gebouwd door het Rotterdamse bedrijf Roxmedia en gefinancierd door STIVA. De lancering van de website in juni 2012 is gepaard gegaan met veel positieve media aandacht en in de eerste vier maanden zijn er ruim 1200 certificaten uitgegeven. Landelijke Kamer van Verenigingen 9

10 2. Informatieverstrekking 2.1. Plenaire Vergaderingen De Plenaire Vergadering is het hoogste orgaan van de LKvV. De opkomst bij de Plenaire Vergaderingen, die bestond uit de externe vertegenwoordigers van de verenigingsbesturen en plaatselijke kamers, was het afgelopen jaar zeer goed. De betrokkenheid en input van de bestuurders lag hoog. Het afgelopen jaar zijn er door het Dagelijks Bestuur vijf Plenaire Vergaderingen uitgeschreven. Tijdens deze vergaderingen hebben wij extra aandacht geschonken aan de onderwijspolitiek. Onder andere wegens de inconsistente informatiestroom omtrent maatregelen in het Hoger Onderwijs, was hier vanuit de bestuurders en leden van verenigingen duidelijk behoefte aan. De LKvV heeft zich de afgelopen jaren ook steeds meer ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner wanneer het gaat om politieke kwesties in het Hoger Onderwijs. Zo is er in april specifiek aandacht geschonken aan de houdbaarheid van studentenverenigingen in het huidige politieke klimaat. Tijdens een brainstorm hebben we met de bestuurders en een gastspreker uit het Hoger Onderwijs, de heer Van Oorschot, voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg, nagedacht over de toekomst van studentverenigingen in veranderende maatschappelijke context. Hiermee wilden we in de eerste instantie een stuk bewustwording scheppen bij verenigingen over de komende maatregelen en de gevolgen hiervan, maar daarnaast ook nadenken over veranderingen in de toekomst. Ook is tijdens een vergadering later in het jaar officieel de Online IVA cursus onthuld, waarbij een eerste certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken overhandigd is aan de heer Peter de Wolf, directeur STIVA. Tevens zijn tijdens de laatste vergadering de onderzoeksresultaten gepresenteerd uit het onderzoek van de Vereniging Medezeggenschap Hogescholen en de LKvV naar de meerwaarde van het ondernemen van extracurriculaire activiteiten door studenten. Een laatste en zeker niet onbelangrijk effect van de vergaderingen is de informatieuitwisseling tussen de verenigingsbestuurders onderling en het mededelen van de actualiteiten en ontwikkelingen bij de LKvV. De vergaderingen werden afgesloten met een borrel wat voor de verenigingen een uitstekende gelegenheid vormde om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen PKvV Overleggen Het afgelopen jaar hebben er drie overleggen plaatsgevonden. Bij het overleg met de Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV s) waren de vertegenwoordigers van de twaalf aangesloten PKvV s aanwezig. De PKvV s vertegenwoordigen de verenigingen in hun stad. Tijdens een overleg werden actuele ontwikkelingen besproken en werd er nagedacht over bepaalde vraagstukken. Tijdens de bijeenkomsten werd met name de focus gelegd op de invoering van Collegegeldvrij Besturen. Tevens kwamen andere maatregelen in het Hoger Onderwijs aan bod, om zo deze informatie snel door te spelen van landelijk naar plaatselijk niveau. We hebben met de PKvV s de Word lid! -actie geëvalueerd en besproken wat er in alle steden gedaan werd met de actie. Uiteindelijk is Landelijke Kamer van Verenigingen 10

11 wordt ook de nieuwe aanpak van de Word lid! -actie (zie paragraaf 3.1.) in samenwerking met de PKvV s opgepakt. Aangezien veel onderwerpen tijdens de Plenaire Vergaderingen werden besproken, waar de PKvV s ook bij aanwezig waren, en we nauw contact onderhielden met de PKvV s, hebben we twee PKvV-overleggen geen doorgang laten vinden in verband met geringe invulling van het overleg Onderzoek Ieder jaar doet de LKvV onderzoek naar onderwerpen die relevant zijn voor haar lidverenigingen. Dit jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de daadwerkelijke meerwaarde van extra-curriculaire activiteiten voor studenten. Voorgaande jaren werd het onderzoek uitgevoerd door een aantal leden uit de achterban van de LKvV en een bestuurder van de LKvV. Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Medezeggenschapsraad Hogescholen (VMH). Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bewaren is ervoor gekozen om een onafhankelijke commissie op te stellen. De commissie bestond uit 3 leden uit de achterban van de LKvV en 2 leden uit de directe kringen van de VMH. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de volgende zaken: - De wijze waarop onderwijsinstellingen en de overheid het doen van extracurriculaire activiteiten stimuleren bij studenten. - De beweegredenen van de student voor het doen van extra-curriculaire activiteiten en wat zij hier aan denken te hebben na hun studie. - De waarde van extra-curriculaire activiteiten bij net afgestudeerden in de profit en non-profit organisatie en op welke wijze dit wordt ondersteund. Het onderzoek heeft aangetoond dat onderwijsinstellingen geen vaste richtlijnen hebben betreffende het profileringsfonds. Een aantal onderwijsinstellingen hebben het profileringsfonds, onderdeel van het studentenstatuut, niet beschikbaar gesteld voor (toekomstige) studenten. Daarnaast is er een verschil in het aantal maanden financiële ondersteuning dat een onderwijsinstelling beschikbaar stelt per student. De beweegredenen voor studenten om zich naast hun studie bezig te houden met extracurriculaire activiteiten is het opdoen van nieuwe vaardigheden, het uitbreiden van sociale contacten het uitbouwen van persoonlijke ontwikkeling en voldoening. Verder zien werkgevers een meerwaarde in van het gedaan hebben van extracurriculaire activiteiten. Deze studenten komen meer ontwikkeld over en zijn meer bewust van hun capaciteiten. Ook is een cijferlijst minder belangrijk wanneer een student extra-curriculaire activiteiten op zijn/haar cv heeft staan. De resultaten van het onderzoek zijn door middel van een persbericht in de media gebracht. Dit is opgepakt door verschillende kranten en websites. We hebben dit jaar ervoor gekozen het onderzoek niet hard-copy op te sturen om kosten te besparen. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de LKvV. Voor verenigingen is het rapport online beschikbaar gesteld achter de login. In de Plenaire Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 is het onderzoek gepresenteerd aan onze lidverenigingen en PKvV s. Landelijke Kamer van Verenigingen 11

12 2.4. Acquisitietraining Op 18 oktober 2011 heeft de acquisitietraining van de LKvV plaatsgevonden. Locatie was de sociëteit van het USC aan het Janskerkhof. Het doel van deze training was om bestuurders en commissieleden van verenigingen met de verantwoordelijkheid voor acquisitie nuttige handvatten mee te geven en ondersteuning te bieden in hun werkzaamheden. Qompas heeft twee workshops verzorgd op deze training. De eerste workshop bestond uit een salestraining en de tweede workshop was meer strategisch van aard. Met de deelnemers werd ook nagedacht hoe zij nieuwe vormen van acquisitie konden toepassen. Er waren 69 mensen aanwezig tijdens de training. De acquisitietraining is beoordeeld met een cijfer van een 7,7. Aangezien door deze acquisitietraining de opkomst op het Financieel Congres wat laag is uitgevallen, is besloten voor het komende jaar de acquisitietraining samen te voegen met het Financieel Congres. Op deze wijze hopen we een goed, compleet en drukbezocht congres neer te zetten Sociëteitsbeleid Seminar Op vrijdag 4 november is in samenwerking met STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik), AB InBev en Unity de Sociëteitsbeleid Seminar (voorheen Alcoholbeleidsdag) georganiseerd. Het doel van de dag was het belang van het alcoholbeleid op studentengezelligheidsverenigingen aan te stippen. Daarnaast heeft deze dag voor het eerst ook in het teken gestaan van het bieden van handvatten omtrent een verantwoorde omgang met drugs binnen de sociëteit. Aan de hand van concrete richtlijnen konden verenigingsbestuurders vervolgens zelf besluiten hoe ze een eventueel beleid op de vereniging vorm willen geven. Ook werd stilgestaan op welke manier men verantwoord alcoholgebruik in de hand kan werken. Tevens werd de Drank- en Horecawet kort aangehaald door de heer Peter de Wolf, directeur van STIVA. Ten slotte werd het informatieve gedeelte van de dag afgesloten met een interactieve discussie. Als basis hiervoor zijn kernthema s gebruikt die uit het LKvV onderzoek van 2011 Alcoholbeleid op studentenverenigingen naar voren zijn gekomen. Ondanks dat het een geslaagde dag was, bleef de opkomst enigszins gering en werden de workshops van de seminar van aankomend jaar al ondergebracht bij het Beleid Organisatie & Management weekend. Dit congres vond plaats op 29 en 30 september 2012, direct tijdens de start van het bestuursjaar Financieel Congres Vrijdag 27 januari 2011 heeft het Financieel Congres plaatsgevonden op het kantoor van Ernst & Young Amsterdam. Het doel van het Congres was om financieel verantwoordelijken van onze lidverenigingen en PKvV s de mogelijkheid te bieden informatie in te winnen over recente ontwikkelingen en zaken die zij als moeilijk ervaren op financieel gebied. Er hebben het afgelopen jaar drie bedrijven deelgenomen aan het congres. Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijven en de onderwerpen van de workshops: Landelijke Kamer van Verenigingen 12

13 - Ernst & Young BTW en vennootschapsbelasting - Delta Lloyd Verzekeringen - Nauta Dutilh Bestuursaansprakelijkheid op financieel gebied Helaas was de opkomst dit jaar erg laag. Er hebben 30 personen deelgenomen aan het congres. Dit is de helft minder dan verwacht werd. De oorzaak hiervoor is niet direct duidelijk. Echter is wel op te merken dat exacte informatie over de workshops laat gecommuniceerd is naar de lidverenigingen. Daarnaast hadden veel lidverenigingen eigen activiteiten op deze dag. Het congres is door de deelnemers als goed beoordeeld en voldeed aan de verwachtingen. Het gemiddelde eindcijfer was een 7,9. De workshops zijn als relevant beoordeeld en de deelnemers hebben aangegeven dit congres aan te raden bij hun opvolgers. Daarnaast is door verschillende deelnemers aangegeven dat ze graag deze informatie eerder in het jaar ontvangen hadden. Daarom hebben we besloten het Financieel Congres nu aan het begin van het bestuursjaar te laten plaatsvinden, namelijk in november. Tevens zijn de workshops van de acquisitietraining bij het Financieel Congres gevoegd. Hierdoor kunnen de financieel verantwoordelijken van de lidverenigingen eerder informatie inwinnen die relevant kan zijn gedurende de rest van het bestuursjaar Marketing, Strategie en Communicatie Congres Vrijdag 25 maart 2011 heeft het Marketing, Strategie en Communicatie Congres plaatsgevonden op sociëteit Hestia van UVSV/NVVSU te Utrecht. Het doel van dit congres was het bieden van handvatten aan verenigingsbestuurders en marketing/promotie commissies op het gebied van marketing, strategie en communicatie. Er waren 93 deelnemers, waaronder bestuurders van verenigingen en leden van introductiecommissies. De volgende bedrijven hebben een workshop verzorgd: - Qompas - 'WORD LID! Want de vereniging is gaaf en andere sterke argumenten' - Peter Fijbes Trainingen Hoe zorg je dat een potentieel lid zich thuis voelt op jouw vereniging - GC2 betere resultaten dankzij communicatie - Dennis van Egmond Hoe werf je leden die geen lid willen worden Helaas was dit jaar Randstad niet bereid het congres te faciliteren. Door slecht contact met Randstad is dit pas in een laat stadium duidelijk geworden. Het is daardoor niet gelukt een ander bedrijf bereid te vinden het congres te faciliteren, waardoor wij hebben moeten uitwijken naar een goedkopere locatie, namelijk de sociëteit van UVSV/NVVSU. Het congres als geheel is door de deelnemers met een 7,6 beoordeeld. Landelijke Kamer van Verenigingen 13

14 2.8. Introductieperioden Congres Op vrijdag 25 mei heeft het jaarlijks terugkerende Introductieperioden Congres plaatsgevonden, dit jaar in Den Haag. Tijdens dit congres werden er handvatten geboden worden op het gebied van medische begeleiding, voeding & diëtetiek en Bedrijfshulpverlening. Ook de onderwerpen Teambuilding en (crisis)mediabeleid waren aan de orde. De workshops werden verzorgd door professionals uit het veld, zoals een arts van het Utrechts Medisch Centrum en een zelfstandig diëtiste. De workshop Teambuilding werd dit jaar voor het eerst verzorgd door Luitenant Kolonol Dalenberg van de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Het vinden van workshopgevers verliep redelijk. Evenals voorgaande jaren blijkt dat de professionals veelal afkomstig zijn van niet commerciële instanties, waardoor beschikbaarheid schaars is. Uiteindelijk is voor ieder thema een geschikt persoon gevonden. Wij hebben voor het Introductieperioden Congres een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OCW. Het ministerie heeft een bedrag van 5000,- ter beschikking gesteld. Bij deze subsidieaanvraag is uiteraard ook een verantwoording afgelegd. Van de aanwezige deelnemers was 81% van de deelnemers commissielid en 19% van de deelnemers afkomstig uit de Senaat of het Bestuur. Het congres heeft er wederom aan bijgedragen dat zowel de bestuurders als de introductiecommissies van de verschillende verenigingen verantwoord en goed voorbereid hun introductieperiode in kunnen gaan. Het congres werd beoordeeld met een totaalcijfer van 7, Beleid, Organisatie en Managementweekend Als laatste congres van het jaar heeft het Beleid Organisatie en Managementweekend (BOM weekend) plaatsgevonden. Gezien de positieve waardering van de accommodatie door de deelnemers van het voorgaande jaar, is het congres wederom georganiseerd bij De Beukenhof, te Biezenmortel. Ook tijdens dit BOM weekend werden de verenigingsbestuurders in de gelegenheid gesteld workshops te volgen, contacten te leggen met andere besturen en informatie uit te wisselen. Met een opkomst van 193 deelnemers was het congres erg goed bezocht. Het congres werd geopend door de heer Jan Peter de Valk, oud LKvV-bestuurder ( ) en werkzaam als CIO bij DHL. Met zijn ruime ervaring in het bedrijfsleven en zijn bestuurlijke ervaringen tijdens de roerige jaren zeventig was de heer de Valk een geschikte openingsspreker om de verenigingsbestuurders mee terug te nemen in vroegere tijden en vervolgens een mooi contrast te schetsen met de actualiteiten. Om voor iedere bestuursfunctie relevantie kennis te verkrijgen, werden verschillende workshops aangeboden: - Heineken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - STIVA Alcoholbeleid - Mise en Place Een succesvol bestuursjaar - Qompas Commercialisering van studentenverenigingen - Bullseye Security Beveiliging en agressiebeheersing - Downsideup Interpersonal Power Landelijke Kamer van Verenigingen 14

15 - Reputatiegroep Omgang met media - Orangelectern Wervend presenteren - HTC Advies Onderhandeling biercontract Het weekend verliep voorspoedig, en op een uitgevallen workshop na, zijn alle workshops goed bezocht en kwamen er, zowel van de workshopgevers als de deelnemers, positieve reacties naar voren. Over het algemeen werd het BOM weekend beoordeeld met een 8,1. Deelnemers gaven aan dat er aan hun verwachtingen werd voldaan, wat over het algemeen inhield: interessante workshops, veel netwerken en een gezellige sfeer. Alle deelnemers gaven aan het BOM weekend aan te raden aan hun opvolgers Website De website van de LKvV is het afgelopen jaar intensief gebruikt. Gemiddeld heeft de website meer dan unieke bezoekers per maand gehad. Aan het begin van het jaar is een Twitterfeed toegevoegd aan de website waardoor alle tweets van het op de homepage van de LKvV verschenen. De factsheets over de maatregelen in het Hoger Onderwijs die zijn opgesteld in samenwerking met ISO en LSVb zijn ook via de website van de LKvV gehost. Hierdoor zijn niet alleen de bezoekersaantallen, maar ook het dataverbruik van de website explosief gestegen. De website is ondertussen zeven jaar oud. In het gebruik van de website is dit goed te merken. Verschillende functies werken niet meer zoals ze horen te werken en qua lay out voldoet de website niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is in augustus 2012 samen met het bestuur een verkenning gestart naar een volledig nieuwe website. Landelijke Kamer van Verenigingen 15

16 3. Imago 3.1. Word lid! -actie De Word Lid -actie heeft in een soort transitiejaar doorgemaakt. In het najaar van 2011 is uit individuele gesprekken met de PKvV s gebleken dat de Word Lid! -actie zich tot dan toe vooral focust op de introductieweek van de studentenstad. De rol van de LKvV is de Word Lid -actie bestond daardoor vooral uit het bieden van een platform om ideeën uit te wisselen tussen de steden, het beheren van de website en het motiveren van de PKvV s om deel te nemen aan de actie. Ondertussen hebben de meeste steden aardig goed hun eigen draai gevonden met betrekking tot de Word Lid -actie. In een deel van de steden die het gebruiken werkt het goed zoals het werkt, in andere steden is het geprobeerd, maar werkt het helaas niet. Om die reden is er in de loop van het bestuursjaar een nieuwe strategie opgesteld voor de Word Lid! -actie. De nieuwe strategie richt zich op de open dagen van Hogescholen en Universiteiten, hierdoor staat de landelijke rol van de LKvV meer centraal. In het plan zou het opzetten hiervan in mei 2012 beginnen, maar uiteindelijk heeft het Dagelijks Bestuur in mei 2012 besloten dit project op pauze te zetten om zich te kunnen focussen op congressen, acquisitie en de verkiezingen Mediabeleid Voor de LKvV en de aangesloten lidverenigingen is het belangrijk dat er een reële beeldvorming bestaat in de media over studentenverenigingen. De laatste jaren heeft de LKvV de lijn ingezet om zelf actief de media op te zoeken door middel van het versturen van persberichten en columns en dergelijke. Daarnaast zijn de contacten met de media goed onderhouden waardoor de LKvV vaker in de media kwam om bepaalde standpunten te verduidelijken. De praeses heeft vrijwel altijd de woordvoering gedaan namens de LKvV in de media. De persberichten die we zelf hebben verzonden zijn, afhankelijk van het onderwerp, opgesteld door één van de bestuursleden. Tevens zijn een aantal persberichten verzonden in samenwerking met het ISO, de LSVb, de VMH, Bavaria en STIVA. Aan het begin van het collegejaar is er een persbericht verstuurd naar aanleiding van de nieuwe ledenaantallen van studentenverenigingen. Vanuit diverse media was hier interesse naar. In november is er een persbericht verstuurd naar aanleiding van het sociëteitsbeleid seminar. Dit bericht is verstuurd in samenwerking met STIVA en Bavaria. Dit bericht is vooral overgenomen door horecabladen. Later deze maand is er samen met het ISO en de LSVb een persbericht verstuurd over de slechte informatievoorziening van de overheid naar studenten over alle maatregelen in het Hoger Onderwijs. Dit bericht is landelijk breed overgenomen door de media. In december is er in samenwerking met het ANP een artikel verschenen over de diverse acties die studentenverenigingen ondernemen in het kader van de maatschappelijke betrokkenheid. Gedurende het jaar is de LKvV diverse malen in het nieuws geweest rondom het thema Collegegeldvrij Besturen. In februari hebben Boris van der Ham (D66) en Anne Wil Lucas (VVD) het amendement ingediend. Naar aanleiding hiervan is een persbericht Landelijke Kamer van Verenigingen 16

17 verstuurd en zijn wij benaderd door diverse media. Uiteindelijk is het amendement in juni definitief aangenomen door de Tweede Kamer. In april hebben we een bericht verstuurd over de plannen om een Bindend Studie Advies mogelijk te maken in de post propedeutische fase. Op 13 april was er tevens een demonstratie in Rotterdam, georganiseerd door de R.K.v.V. Hierover zijn we tevens benaderd door diverse media. In mei heeft de LKvV in samenwerking met STIVA een online instructie verantwoord alcohol schenken gelanceerd. Hier is een persbericht over verstuurd dat erg goed is opgepakt door de verschillende media. Door dit bericht heeft de LKvV een signaal kunnen afgeven dat studentenverenigingen en verantwoord omgaan met alcohol goed samen kunnen gaan. Door het jaar heen is de LKvV vaak in de media geweest rondom de langstudeerboete en de rechtszaak tegen de langstudeerboete. Vaak zijn we benaderd door diverse media over wat het effect is van de langstudeerboete op studentenverenigingen en bestuursfuncties. Tevens zijn er een aantal persberichten verzonden in samenwerking met het ISO en de LSVb over de rechtszaak. Op de datum van de hoorzitting (21 mei) en de datum van de uitspraak van de rechter (11 juli) is de LKvV uitgebreid in de kranten, de radio en op televisie geweest. In juli is tevens het onderzoek wat is gedaan in samenwerking met de VMH gepubliceerd. Onderwerp van het onderzoek was de meerwaarde van nevenactiviteiten naast de studie. Nu.nl heeft de primeur gekregen van het onderzoek wat goed is opgepakt door de media. Tijdens de zomer zijn we benaderd door diverse media over de introductieweken en de meerwaarde van studentenverenigingen naast de studie. Met een aantal journalisten is een bezoek gebracht aan een van de lidverenigingen. Tenslotte is er met het ANP nog een artikel gemaakt over de meerwaarde van studentenverenigingen. Het afgelopen jaar is de LKvV steeds vaker in de media verschenen. Dit geeft aan dat de LKvV op dit punt is geprofessionaliseerd en wordt gezien als serieuze gesprekspartner op het gebied van studentenverenigingen en nevenactiviteiten en studentenbelangen in het algemeen Columns Het Dagelijks Bestuur heeft dit jaar vijf columns geschreven over actuele gebeurtenissen die verenigingen bezig hielden. Het doel hiervan was om meer zichtbaarheid aan de activiteiten en werkwijze van de LKvV. Daarnaast wilden we middels deze weg verenigingsleden bereiken door plaatsingen in de verenigingsbladen. De columns werden geplaatst op het extranet van de website van de LKvV. Hieronder vindt u een overzicht van de columns: - Een bestuursjaar, hap slik weg? Een column over het doen van een bestuursjaar. De voordelen hiervan en de toekomst van studentbesturen. Landelijke Kamer van Verenigingen 17

18 - Waarom Nederlandse studenten een glazen huis nodig hebben Een column over de maatschappelijke betrokkenheid van studenten verenigingen in Nederland, vergeleken met de Amerikaanse sororities en fraternities. - Student in 2022 Een column over hoe het studenten- en verenigingsleven er over een aantal jaar uit zal zien aan de hand van ontwikkelingen in het hoger onderwijs die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. - Klik op je smartphone en dag je carrière Een column over de invloed van de smartphone op de carrièrekansen van de student. - Wanneer komt de rekening? Een column over de verkiezingstijd en de gevolgen voor studenten. De columns zijn opgepakt door een aantal websites en hebben in verschillende verenigingsbladen gestaan. We hebben door actief gebruik van social media en persoonlijk contact met leden meer naamsbekendheid van de LKvV gegenereerd Social Media Anno 2012 speelt social media een belangrijke rol voor de LKvV. In het afgelopen jaar is gebruik gemaakt van Twitter, Facebook en LinkedIn. Om deze kanalen zo goed mogelijk in te zetten is voor ieder communicatiemiddel een doelgroep en strategie geformuleerd. Via Twitter richt de LKvV zich met name op de publieke opinie en politiek. Berichten geplaatst door het zijn openbaar. Via dit account werden persberichten, nieuwsberichten en losse tweets over de mening van de gedeeld met de volgers. Daarnaast werd dit account gebruikt om te laten zien waar het Dagelijks Bestuur mee bezig was en tijdens interessante congressen, debatten of de rechtszaak werd dit account gebruikt om direct te reageren op de actualiteit. Tussen oktober 2011 en oktober 2012 is het aantal volgers gestegen van ongeveer 350 tot 550. Via de persoonlijke Twitteraccounts van de leden van het Dagelijks Bestuur werd de boodschap van de LKvV kracht bijgezet en werd contact onderhouden met stakeholders in o.a. de politiek. Op Facebook zijn de pagina s van de LKvV geherstructureerd. Via de bedrijfspagina, een publiek toegankelijke pagina werden publieke berichten gedeeld. Daarnaast heeft de LKvV een persoonspagina. Deze pagina richt zich op de vrienden van de LKvV. Verenigingsbestuurders, reünisten en andere geïnteresseerden en is bijvoorbeeld gebruikt voor de promotie van congressen. Veel Nederlandse (verenigings)studenten zitten niet op Twitter maar wel op Facebook. Van dit medium is daarom veel gebruikt gemaakt bij het werven van het nieuwe LKvV bestuur en bij de Tweede Kamerverkiezingen. Landelijke Kamer van Verenigingen 18

19 De LinkedIn groep van de LKvV biedt een overzicht van de Reünisten van de LKvV en is voor deze Reünisten een makkelijke manier om met elkaar in contact te blijven/komen. Voor het Dagelijks Bestuur is LinkedIn een makkelijke manier geweest om een connectie te maken met bedrijven die interessant zijn voor acquisitie en congressen. Landelijke Kamer van Verenigingen 19

20 4. Continuïteit 4.1. Acquisitie Tijdens de inwerkperiode is er aan de hand van het beleid en de begroting een acquisitieplan opgesteld. De volgende aandachtspunten komen hierin naar voren: - Het doorzetten van het huidige beleid van het aantrekken van acquisitie door het aanbieden van de standaard promotiemogelijkheden zoals banners, e-nieuws en links. - Het vinden van sponsoren welke diensten aan kunnen bieden aan de LKvV, lidverenigingen en PKvV s tegen gereduceerde tarieven zoals drukwerk. - Het startpakket op koppelen aan bedrijven voor minimaal 4 items. - Het aanbieden van nieuwe originele promotiemogelijkheden, zoals een advertentie via sociale media. - Het leveren van acquisitie maatwerk aan bedrijven, wat betekent dat ieder bedrijf een nieuw pakket aangeboden wordt die het beste bij hun wensen past. - Professionaliseren van de acquisitie, doormiddel van het gebruik maken van het CRM systeem en het ontwikkelen van een promotiemogelijkheden flyer. Ons doel was om dit jaar een totaalbedrag van 8500,- binnen te halen. Echter is dit bedrag niet gehaald. Er is dit jaar een totaalbedrag van 4948,40 binnengehaald. Verschillende redenen zijn aan te wijzen voor het niet behalen van ons doel. Bedrijven waarmee we nog een contract hadden, wilden deze niet voortzetten. Daarnaast is er minder tijd besteed aan acquisitie door de roerige tijden in het hoger onderwijs en de rechtszaak die de LKvV heeft gevoerd. Wel is er contact geweest met verschillende nieuwe bedrijven. Echter hebben we hier nauwelijks deals uit weten te slepen. We hebben dit jaar gemerkt dat bedrijven minder happig zijn op het sluiten van acquisitiedeals. Bedrijven zijn kritischer geworden op hetgeen dat wij aanbieden en wat zij hier vervolgens denken uit te kunnen halen. Verder hebben we al wel contacten gelegd voor volgend jaar, zodat het volgende bestuur hiermee aan de slag kan. Daarnaast hebben we afgelopen jaar ook gebruik gemaakt van social media voor het promoten van bedrijven. Ook hebben we de aanpak van acquisitie geprofessionaliseerd door actief gebruik te maken van het CRM systeem. Daarnaast hebben we acquisitie verdeeld in twee richtingen, namelijk recruitment en sponsoring. Hiervoor hebben we twee verschillende folders gemaakt zodat de LKvV professioneler over komt bij bedrijven. Naast financiële deals hebben we dit jaar ook een deal gesloten met een drukkerij in de vorm van productacquisitie. Hierbij kregen zowel de LKvV als onze PKvV s en lidverenigingen korting op hun drukwerk Raad van Advies Het afgelopen jaar is wederom gebruik gemaakt van de feedback van de Raad van Advies. De Raad van Advies is het afgelopen jaar vijf maal bijeengekomen om een aantal lopende zaken te bespreken met het dagelijks bestuur. Tevens is er op regelmatige basis telefonisch contact geweest, om zo advies te vragen over bepaalde zaken. Landelijke Kamer van Verenigingen 20

21 Het afgelopen jaar bestond de Raad van Advies uit 14 personen. Hiervan waren 7 personen reünisten van de LKvV, en 7 personen oud bestuurder bij een lidvereniging. Dit is een evenwichtige samenstelling, die we onze opvolgers ook adviseren. Tenslotte is er in samenwerking met 2 personen uit de Raad van Advies een definitief meerjarenplan vastgesteld voor de LKvV. Zie Bijlage III voor de samenstelling van de Raad van Advies Raad van Toezicht Dit jaar hebben er zes vergaderingen plaatsgevonden. Naast de vergaderingen hebben de Quaestor en de RvT veel contact gehad over de mail. Hierdoor konden vragen vanuit het DB snel beantwoord worden. Afgelopen jaar bestond de RvT uit elf leden. Enkele leden van de RvT hebben halverwege het jaar al aangegeven geen deel meer uit te willen maken van de RvT in het bestuursjaar Om de continuïteit te waarborgen is er voor gekozen om voor het bestuursjaar naast de Quaestor, een verenigingsquaestor te vragen voor de RvT. Zie Bijlage IV voor de samenstelling van de Raad van Toezicht Politiek Klankbord In het afgelopen bestuursjaar hebben wij deze commissie opnieuw aangehouden. Wij denken namelijk dat het goed is om, naast de adviserende rol van onze vast politiek adviseur, nog een orgaan te hebben om politiek beleid te bespreken en als politiek klankbord te fungeren. Een Politiek Klankbord kan juist ander inzicht brengen als intern politiek orgaan die weet heeft van de organisatie. De politiek adviseur is dan het extern, procesmatig adviesorgaan. Daarom hebben wij het Politiek Klankbord (PK) in stand gehouden, waarin vier oud-lkvv bestuurders met politieke interesse zitting in hadden. Zie Bijlage V voor de samenstelling van het Politiek Klankbord Comité van aanbeveling De LKvV kent sinds 1999 een Comité van Aanbeveling (CvA), met als doel de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging van de LKvV te ondersteunen en versterken. Het CvA betreft personen met een belangrijke functie in de maatschappij die de LKvV als organisatie een warm hart toedragen en affiniteit hebben met het verenigingsleven. Het zijn veelal functies in het bedrijfsleven, politiek of het onderwijs. Het afgelopen jaar zijn er enkele veranderingen geweest binnen het CvA, met name wegens functiewijzigingen van enkele leden. Allereerst heeft de heer prof. Dr. M. Paul, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, begin dit jaar het lidmaatschap van zijn voorganger overgenomen. Verder heeft de heer prof. mr. dr. J.P. Balkenende, oud Minister-president, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en partner van Ernst & Young, diezelfde periode zitting genomen in het CvA. Later dit jaar heeft mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, bekend gemaakt haar functie neer te leggen per 1 december Hetzelfde geldt voor de heer dr. S.J. Noorda, Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. De opvolger van de heer Noorda, de heer Karl Dittrich, heeft onlangs aangeven het lidmaatschap graag over te willen nemen. Hiermee zijn wij uiteraard erg verheugd. Het Landelijke Kamer van Verenigingen 21

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Waarde lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2012-2013. Dit verslag geeft een goed beeld van alle activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2010-2011 Jaarverslag 2010-2011 Landelijke Kamer van Verenigingen 1 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

Aan de voorzitters van het College van Bestuur van de universiteiten en hogescholen cc HBO-raad, VSNU

Aan de voorzitters van het College van Bestuur van de universiteiten en hogescholen cc HBO-raad, VSNU > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitters van het College van Bestuur van de universiteiten en hogescholen cc HBO-raad, VSNU Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie.

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie. Profileringsfondsen in het hoger onderwijs: Een inventarisatie. Onderzoeksbureau Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) november 2011 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Initiatief Collegegeldvrij Besturen Lijst Calimero, 2011-2012

Initiatief Collegegeldvrij Besturen Lijst Calimero, 2011-2012 Adresgegevens Sint Walburgstraat 22/C 9712 HX GRONINGEN LijstCalimero T: (050) 363 51 67 E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Initiatief Collegegeldvrij

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Landelijke Kamer van Verenigingen

Landelijke Kamer van Verenigingen Tessie Schuurs Emma Kurstjens Over de Landelijke Kamer van Verenigingen Koepelorganisatie voor 48 studentenverenigingen in 13 steden Vertegenwoordigt ruim 40.000 studenten Doel: Het behartigen van de belangen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN WAT IS HET CNN Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen waarin het bijeenbrengen van de academische wereld en het

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:CRVB:2017:73. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:CRVB:2017:73 Instantie Datum uitspraak 04-01-2017 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1380 WSF Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum 13 juni 2012 Betreffende wetsvoorstel: 33145

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE 1 2 Inleiding De waarde van door studenten verrichte nevenactiviteiten, aan de UT ook wel studentenactivisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-0 9 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Examencommissie Talen en Culturen Japan, verweerster 1. Ontstaan

Nadere informatie

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen

Onderzoek studieadviseurs. 15 november 2013. Landelijke Kamer van Verenigingen Onderzoek studieadviseurs 15 november 2013 Landelijke Kamer van Verenigingen Informatieverstrekking studieadviseurs Studieadviseurs scoren een zes 15 november 2013 Onderzoek Informatieverstrekking Studieadviseurs:

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Contactgegevens: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

2015D Lijst van vragen

2015D Lijst van vragen 2015D43891 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van

Nadere informatie

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013 Doetertoe Media Projectenbrochure Januari 2013 Mediawijsheidprojecten voor onderwijsinstellingen Doetertoe Media hecht veel waarde aan mediawijsheid; kritisch en bewust omgaan met media. Door middel van

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder. Zaaknummer : 2012/016 Rechter(s) : mrs. Olivier, Mollee, Kleijn Datum uitspraak : 12 juni 2012 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, gelijkheidsbeginsel,

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Notitie Steunpunt Gelderland

Notitie Steunpunt Gelderland Notitie Steunpunt Gelderland De Regio Raad heeft het bestuur van Regio Neder Veluwe de ruimte gegeven om de ontwikkelingen van het Steunpunt te volgen en actie te ondernemen wanneer zij dit nodig achten.

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie