Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010-2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag Landelijke Kamer van Verenigingen 1

2 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 2010/2011. Doel van dit verslag is om u, de lezer, een zo compleet mogelijk beeld te geven van ons bestuursjaar. Wij hebben dit verslag geschreven aan de hand van vier pijlers die voortvloeien uit het meerjarenplan van de LKvV dat wij dit jaar in samenwerking met de Raad van Advies van de LKvV hebben opgesteld. Daardoor zullen wij op sommige punten in dit jaarverslag dieper in gaan dan op andere punten. Wij hopen dat u na het lezen van dit verslag een goed beeld heeft van de beslissingen die wij genomen hebben en onze beweegreden daarvoor. Dit naslagwerk is ook voor de verenigingsbesturen op te vragen bij de LKvV en geldt als verantwoording voor onze voltijd werkzaamheden als Dagelijks Bestuur van de LKvV. Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur der Landelijke Kamer van Verenigingen 2010/2011 Jeroen Thys Praeses USC Manon Meeusen ab Actis Unitas S.R. Maarten van de Wetering Vice-Praeses C.S. Veritas Sjef Klijberg Quaestor R.K.S.V. Albertus Magnus Pauline Spaan Assessor T.S.C. Sint Olof Landelijke Kamer van Verenigingen 2

3 Inhoud Inleiding... 2 Belangenbehartiging... 5 Wetsvoorstel Collegegeldverhoging langstudeerders... 5 Minimaalnominaal.nl... 5 Kenniscrisis... 6 Juridisch advies Stibbe advocaten... 7 Rechtszaak... 8 Collegegeldvrij Besturen (CgvB)... 8 Drank- en horecawetgeving... 9 Politiek Klankbord Werkbezoek Onderzoekscommissie Informatieverstrekking Plenaire Vergaderingen PKvV-overleggen Acquisitietraining Alcoholbeleidsseminar Financieel Congres Marketing, Strategie en Communicatie Congres Symposium Eerste Hulp bij Ambitie Introductieperioden congres Beleid, Organisatie en Management weekend Website Imagobeheer Word lid! -actie FM Student SeriousRequest actie Mediabeleid Persberichten Columns Social media Continuïteit organisatie Financiële middelen werven Subsidies werven Beurzen werven Landelijke Kamer van Verenigingen 3

4 Werving goederen en faciliteiten Sponsoring Comité van Aanbeveling Raad van Advies Meerjarenplan Raad van Toezicht Slotwoord Bijlage I: Leden Comité van Aanbeveling Bijlage II: Leden Raad van Advies Bijlage III: Leden Raad van Toezicht Bijlage IV: Leden Politiek Klankbord Bijlage V: Leden onderzoekscommissie Bijlage VI: Toelichting winst en verliesrekening Landelijke Kamer van Verenigingen 4

5 Belangenbehartiging Wetsvoorstel Collegegeldverhoging langstudeerders Op 14 oktober 2010 is er een nieuw kabinet aangetreden. Een nieuw kabinet met nieuwe bezuinigingen. Zij hebben voorgesteld om flink te bezuinigen op het Hoger Onderwijs. Dit kwam neer op het wetsvoorstel Collegegeldverhoging langstudeerders. Dit hield het volgende in: Een langstudeerder is een student die meer dan 1 jaar uitloopt. Langstudeerders zullen 3000 euro meer collegegeld moeten. Instellingen worden generiek gekort. De regeling gaat per collegejaar in. In collegejaar wordt hiermee 180 miljoen euro extra van studenten gevraagd. Instellingen worden in het collegejaar met 190 miljoen euro gekort. Dat is ruim 3% van de begroting voor hbo en wo. Ons inziensging dit grote problemen opleveren voor onze rechtstreekse achterban, de fulltime studentbestuurders. Deze zijn namelijk een jaar lang fulltime bezig met het runnen van een gezelligheidsvereniging en hebben zodoende geen tijd om te studeren, maar dienen wel ingeschreven te blijven staan bij de onderwijsinstelling om een vergoedende beurs te kunnen ontvangen. Het jaar uitloop wat de Staatssecretaris ingebouwd had binnen de regeling, zou dus voor deze specifieke groep al ingeleverd moeten worden, terwijl er niet gestudeerd wordt. Deze studenten betalen daarbij nog steeds hun collegegelden en krijgen dus een zeer hoge rekening gepresenteerd. Hierdoor verwachtte wij dat er een onredelijk hoge drempel kon ontstaan voor onze achterban om actief te zijn binnen een verenigingsbestuur. Daarom is er toen besloten, dat omwille van de harde bezuinigingen op het Hoger Onderwijs en de gevolgen voor onze achterban een nauwe samenwerking op te starten tussen de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Samen sta je sterk was het motto en de kabinetsmaatregelen hadden immers ook gevolgen voor alle studenten. Minimaalnominaal.nl De eerste actie die er door de drie organisatie werd ondernomen was het informeren van de verschillende achterbannen, eigenlijk alle studenten dus. Het werd al snel duidelijk dat vele studenten Den Haag een ver-van-mijn-bedshow vonden en er dus niet vanuit gingen dat beslissingen die het nieuwe kabinet nam, hun zo snel en zo direct zouden beïnvloeden. Het informeren van de achterban werd opgezet in combinatie met een online petitie tegen de langstudeerregeling (www.minimaalnominaal.nl). Deze petitie werd op 8 november gelanceerd, een week later was deze al meer dan keer getekend. Uiteindelijk zouden meer dan handtekeningen verzameld worden. Daarbij was er ook een mogelijkheid tot het insturen van verhalen, zodat de staatssecretaris duidelijk kon inzien welke groepen er problemen mee hadden. Dit was een groot succes, meer dan verhalen werden ingestuurd. Deze zijn uiteindelijk allemaal overhandigd aan de Staatssecretaris. Deze petitie en het vele lobbyen heeft er aan bijgedragen dat uiteindelijk de uitloop van je studie verruimd werd. In de plaats van een jaar uitloop bij je bachelor en master, mochten studenten in de nieuwe plannen een jaar uitlopen voor zowel de bachelor als de master. Een klein stapje in de goede richting, maar nog niet genoeg. Landelijke Kamer van Verenigingen 5

6 Nu alle, of in ieder geval veel, studenten op de hoogte waren van de aan te komen veranderingen werd het al snel onrustig. Tijdens de eerste behandeling van de langstudeerregeling stonden dan ook al studenten in Groningen en Den Haag hiertegen te protesteren. Naar aanleiding hiervan werd er besloten om dit sentiment landelijke sturing te geven en werd de samenwerking omgedoopt tot Kenniscrisis. De Kenniscrisisorganisatie werd het beeld van de onvrede en de leidende figuur binnen de daaropvolgende studentenprotesten. Kenniscrisis Er werd besloten om per organisatie een tweetal bestuurders aan te wijzen die (landelijke en lokale) activiteiten organiseren en contacten onderhielden inzake ontwikkelingen betreffende bezuinigingen op het Hoger Onderwijs en de achterban van de LKvV, ISO en LSVb. Het bestuur heeft zich vooral landelijk bezig gehouden. De bedoeling was om lokaal studentenorganisaties met elkaar te laten samenwerken en zodoende op lokaal niveau acties te organiseren. Nadat op lokaal niveau acties op touw werden gezet kon zodoende naar een climax worden toegewerkt; wat de grote landelijke studentenmanifestatie was op het Malieveld te Den Haag. De zes afgevaardigden hebben met elkaar het kenniscrisisbestuur opgericht. Het kenniscrisisbestuur bestond uit: Maaike Verhoek, hoofd landelijke actie, LSVb Kitty Egelman, ondersteuning landelijke actie, LSVb Sjef Klijberg, hoofd acquisitie, LKvV Maarten van de Wetering, hoofd externe contacten, LKvV Davy Paap, hoofd website, ISO Marco Mout, technisch voorzitter, ISO Hoofd landelijke actie/ ondersteuning: verantwoordelijk voor de organisatie van de landelijke studentenmanifestatie op het Malieveld. Hoofd Acquisitie: verantwoordelijk voor het binnenhalen van gelden bij o.a. de achterban om zo de acties en organisatie te kunnen betalen. Hoofd Extern Contact: dé contactpersoon van iedereen en voor alles gerelateerd aan o.a. acties op landelijk of lokaal niveau en website. Verantwoordelijk voor de communicatie vanuit het kenniscrisisbestuur naar de achterban van het ISO, LKvV en LSVb. Hoofd Website: verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en contact onderhouden met de Student Union. Technisch Voorzitter: hield het overzicht van de organisatie en lette op deadlines. Deze landelijke sturing had een goed effect. Tussen het moment van de lancering van Kenniscrisis en de manifestatie op het Malieveld werd er door meer dan studenten geprotesteerd door het gehele land. Ook de studentenmanifestatie was een groot succes. Op 21 januari 2011 lieten dan ook studenten, hoogleraren en andere sympathisanten hun mening horen. Het grootste studentenprotest sinds Tegelijkertijd liepen er online studenten, die niet in de mogelijkheid waren aanwezig te zijn, mee in een digitale protestmars tegen de bezuinigingen (www.pixelprotest.org). Of uiteindelijk al deze protesten een gewenst effect hebben gehad is nooit direct en duidelijk te meten. Naar ons inzicht in ieder geval wel. Niet lang na het studentenprotest stonden de Provinciale Landelijke Kamer van Verenigingen 6

7 Statenverkiezingen voor de deur, en daarmee indirect de keuze voor de Eerste Kamer. Het ging tijdens deze verkiezingen niet over de megastallen maar over het onderwijs. Door de maatschappelijke ophef stond het onderwijs dus bij veel partijen bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar de plannen werden nog steeds, ondanks een vernietigend advies van de Raad van Staten, keihard doorgevoerd. Na aanleiding van het advies van de Raad van Staten, werd er besloten om zelf juridische bijstand te zoeken. Hierin vonden we Stibbe advocaten bereidt om de drie organisaties bij te staan in ons gevecht tegen de maatregelen.` Juridisch advies Stibbe advocaten Op 4 april kwamen wij dan ook met Stibbe advocaten naar buiten met het juridisch advies, betreffende de wet Collegegeldverhoging langstudeerders. In het advies werden grote bezwaren aan de kaart gesteld en ook werd het wetsvoorstel an sich al onrechtmatig bestempeld. De belangrijkste bezwaren waren de volgende: Een onvoldoende motivering van de beoogde effecten van de regeling. Een dreigende schending van het recht op onderwijs. Het ontbreken van een overgangsregeling, dus schending van de rechtszekerheid. Mogelijke belemmering van het vrij verkeer van studenten. De gelijkstelling van voltijd- en deeltijdstudenten. Het ontbreken van een hardheidsclausule. Op dit moment werden wij dan ook door Stibbe advocaten in het gelijk gesteld. Alle argumenten die tot dan toe aangekaart waren, werden dus nu ook juridisch onderbouwd. In navolging van dit rapport, kwam het ministerie met een reactie dat ze van mening waren dat ze met al deze punten rekening hadden gehouden en hier geen bezwaren in zagen. Landelijke Kamer van Verenigingen 7

8 Toch werd er een paar weken later besloten, naar aanleiding van een amendement van de SGP, dat de regeling een jaar uitgesteld ging worden. Het voornemen was om de langstudeerboete toch in september 2011 in te laten gaan, maar met een collegegeldverhoging van 0,-. Een grote opluchting voor een hoop studenten, maar dat deed niets af aan de, volgens ons, grove schending van beginselen van de Nederlandse rechtstaat. Rechtszaak Op 26 april werd uiteindelijk het wetsvoorstel ingestemd in de Tweede Kamer. Op dat moment gingen we met de drie organisaties kijken wat voor mogelijkheden er nog waren, om de regeling tegen te houden, of in ieder geval in zoverre aan te passen dat wij er mee zouden kunnen leven. Er werd besloten om op basis van het juridische advies voor te bereiden op een eventuele rechtszaak tegen de Staat. Toen uiteindelijk op 5 juli de langstudeerboete in de Eerste Kamer werd aangenomen, werd het besluit genomen om het wetsvoorstel bij de rechter aanhangig te maken. De dagvaarding zal dan ook in het najaar bij de landsadvocaat op de deurmat vallen. Collegegeldvrij Besturen (CgvB) Nadat voormalig minister van OC&W, de heer Plasterk, het vorige voorstel tot Collegegeldvrij Besturen heeft afgewezen, hebben wij vanaf het begin van ons bestuursjaar dit voorstel herschreven en wederom ingediend bij de Tweede Kamer. Na de indiening bij de Tweede Kamer hebben wij met zoveel mogelijk politieke partijen een kennismakingsgesprek gehad en daarbij ook het nieuwe voorstel voor Collegegeldvrij Besturen voorgedragen. Uiteindelijk zag de VVD de meeste toekomst in een dergelijke regeling voor fulltime studentbestuurders. Op 17 februari kwam dan ook een persbericht vanuit de VVD: VVD wil Collegegeldvrij Besturen mogelijk maken. Naast de VVD is D66 ook betrokken geweest bij dit voorstel. Onze insteek van het voorstel, samen met het ISO is overgenomen door de VVD en D66 en bevatte de volgende punten: 1. het mogelijk maken dat deze studenten zich kunnen laten uitschrijven. 2. daardoor geen collegegeld hoeven te betalen (immers waarom betalen voor iets dat je niet krijgt (onderwijs). 3. een intentieovereenkomst te laten sluiten met de betreffende instelling, waaruit blijkt dat de student weliswaar niet ingeschreven staat, maar wel verbonden is aan de instelling. 4. de instelling beslist of de student gebruik kan maken van het profileringsfonds van de instelling. 5. de intentieverklaring geeft de student recht op het gebruik maken van de volgende studiefaciliteiten: studentenhuisvesting en collegegeldkrediet/sociaal leenstelsel. De VVD en D66 hebben ons voorstel voor CgvB ingediend bij de nieuwe staatssecretaris van OC&W, Halbe Zijlstra. Hierover heeft hij op 14 september 2011 uitsluitsel gegeven. In zijn reactie heeft Zijlstra de kaders waarbinnen een eventuele regeling mogelijk is weergegeven, maar ook aangegeven dat hij geen voorstander blijft voor deze regeling en het initiatief bij de Tweede Kamer neerlegt. Binnen de Tweede Kamer hebben wij met onze lobby een meerderheid voor het voorstel weten te krijgen en de VVD en D66 gaan hier komend jaar mee aan de slag in de vorm van een amendement. Landelijke Kamer van Verenigingen 8

9 Drank- en horecawetgeving Al een aantal jaren wordt er in Den Haag gewerkt aan de wijzing van de Drank en Horeca Wetgeving(DHW). De LKvV volgt deze ontwikkelingen op de voet. Al enige tijd is de LKvV bezig met het wetsvoorstel voor de Drank- en Horecawet. Het afgelopen jaar stond de DHW in het begin op een laag pitje, door de vorming van het nieuwe kabinet. De nieuwe wet is inmiddels de tweede en eerste kamer gepasseerd. De wet is zodanig veranderd dat de leeftijdsgrens is gehandhaafd, maar de controle op alcohol consumptie en bezit van de groep onder de 16 jaar zal worden verhoogd. De leeftijdsgrenzen zijn gehandhaafd in de huidige wetgeving, met een toevoeging dat er over 3 jaar moet worden geëvalueerd en overwogen de leeftijdsgrenzen te verhogen naar 18 jaar. Voor de lidverenigingen zit de wijziging voornamelijk in de verschuiving van de controle, van de Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeenten. Daarnaast is wijziging in artikel4 een zorg vanuit de LKvV die betrekking heeft op onze achterban. Dit artikel is opgenomen ter voorkoming van concurrentie door de paracommercie. In dit artikel wordt een kader gecreëerd waarin de gemeenten hun vergunningen aan op kunnen hangen. Onze zorgen bestaan uit de volgende punten: De LKvV heeft haar ernstige zorgen over het feit dat door invoering van een verplichte gemeentelijke verordening geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen de verschillende studentenverenigingen en andere paracommerciële rechtspersonen. NB: de burgemeester is, krachtens het te wijzigen artikel 4, wel bevoegd rekening te houden met de aard van de paracommerciële rechtspersoon, maar er zullen geen verordeningen komen waar expliciet elke studentenvereniging apart en overige paracommerciële rechtspersonen in staan. De wijziging van artikel 4 zal naar verwachting alleen maar meer onduidelijkheden en administratieve rompslomp met zich meebrengen, terwijl de lokale overheden en paracommerciële rechtspersonen op dit moment goede afspraken hebben. Dit is ook in strijd met de insteek van de wetswijziging, een reductie van onnodig overheidsoptreden en de afname van de administratieve lasten. Tegen een gemeentelijke verordening kan geen bezwaar en beroep worden aangetekend en dus ook niet tegen de verplichte verordening zoals bedoeld in het te wijzigen artikel 4. De studentenverenigingen en overige paracommerciële rechtspersonen zullen dus met deze wijziging een civiele procedure moeten starten als zij het niet eens zijn met de verordening, terwijl de voorschriften en beperkingen nu per individuele paracommerciële rechtspersoon worden opgesteld. Krachtens het te wijzigen artikel 4 wordt de vrijheid van de lokale overheden uitgebreid met betrekking tot het opstellen van voorschriften of beperkingen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de studentenverenigingen en overige paracommerciële rechtspersonen per gemeente. Afgelopen jaar heeft de LKvV een actieve lobby gestart om onze zorgen, namens de achterban, neer te leggen bij de invloedrijke partijen in Den Haag. Zowel bij politieke partijen als bijvoorbeeld NOC*NSF. Deze laatste partij is namelijk klankbord van de sportkantines en sportverenigingen. De VVD en D66 hebben in algemeen debat letterlijk onze zorgen gedeeld betreffende de scheiding tussen commerciële en paracommerciële rechtspersonen en het verschil tussen sportverenigingen en studentengezelligheidsverenigingen. Via NOC*NSF zijn wij tevens betrokken geraakt bij overleggen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Doormiddel van de aanwezigheid en betrokkenheid bij deze Landelijke Kamer van Verenigingen 9

10 overleggen, konden wij onze zorgen delen met andere koepels van paracommerciële rechtspersonen en zodoende een groter draagvlak creëren. Afgezien onderwerpen als de DHW, krijgen wij ook informatie en invloed betreffende andere onderwerpen die betrekking kunnen hebben op onze achterban. Te denken valt aan regels omtrent auteursrechten, belastingzaken en het opzetten van een landelijke digitale Instructie Verantwoord Alcohol-cursus voor leden. Politiek Klankbord In het afgelopen bestuursjaar hebben wij deze commissie opnieuw aangehouden. Wij denken namelijk dat het goed is om, naast de adviserende rol van onze vast politiek adviseur, nog een orgaan te hebben om politiek beleid te bespreken en als politiek klankbord te fungeren. Een Politiek Klankbord kan juist ander inzicht brengen als intern politiek orgaan die weet heeft van de organisatie. De politiek adviseur is dan het extern, procesmatig adviesorgaan. Daarom hebben wij het Politiek Klankbord (PK) in stand gehouden, waarin 5 oud-lkvv bestuurders met politieke interesse zitting in nemen. Werkbezoek Op 6 juni 2011 heeft er een werkbezoek plaatsgevonden met als doel Kamerleden met de portefeuille Hoger Onderwijs kennis te laten maken met het reilen en zeilen van een studentengezelligheidsvereniging. Inzicht geven in de bestuurlijke taken van een voltijd studentbestuurder en waarom deze voltijd zijn. Dit jaar heeft de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging haar deuren opengezet om dit werkbezoek te realiseren. De Kamerleden Tanja Jadnanansing (PvdA) en Anne-Wil Lucas (VVD) hebben een avondprogramma gehad waar zij kennis hebben genomen van de gezelligheidsvereniging, de taken van de bestuurders en ontmoeting met de verscheidene activiteiten en de leden. Een dag die zij ervaren hebben als leerzaam en leuk. Onderzoekscommissie Ieder jaar voert de Onderzoekscommissie van de LKvV een onderzoek uit naar een voor verenigingen relevant onderwerp. Het onderwerp van het onderzoek was dit jaar Alcoholbeleid. Dit jaar bestond de Onderzoekscommissie uit drie leden inclusief een bestuurder uit het Dagelijks Bestuur van de LKvV. De onderzoekscommissie bestaat ieder jaar uit drie tot vier personen die allen lid zijn bij één van de bij de LKvV aangesloten studentenverenigingen. Van november tot en met juni hebben we gemiddeld één dag per week gewerkt aan het onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek naar alcoholbeleid was de jaarlijks terugkerende Alcoholbeleidsdag. Om een betere invulling te kunnen geven aan dit symposium wilden we dit jaar het alcoholbeleid bij de lidverenigingen inventariseren. Daarnaast vinden we het als overkoepelend orgaan belangrijk dat de verenigingen verantwoord omgaan met alcohol. Niet alleen voor het welzijn van de studenten, maar ook om een positieve beeldvorming naar buiten te kunnen brengen. De inventarisatie hebben we aan de hand van digitale enquêtes gedaan onder de 46 verenigingen aangesloten bij de LKvV. Het doel van het onderzoek is ten eerste het alcoholbeleid dat verenigingen voeren in kaart te brengen. Het is namelijk belangrijk dat de verenigingen hun zaken op orde hebben, aangezien er controles op het alcoholbeleid vanuit de gemeenten gevoerd kunnen worden en er wijzigingen kunnen plaatsvinden in de Drank- en Horecawet. Ten tweede geeft het rapport een overzicht van alle wettelijke verplichtingen waar de verenigingen aan moeten voldoen met betrekking tot het voeren van een verantwoord alcoholbeleid. Ook geeft het rapport een weergave van de huis- en gedragsregels waar de verenigingen aan kunnen voldoen. Daarnaast doen we een aantal aanbevelingen over bepaalde onderwerpen gerelateerd aan het onderwerp Alcoholbeleid, zoals media, aspirant-leden, externen en de omgeving. Ten slotte dient het rapport ook als middel om kennis uit te wisselen en het alcoholbeleid van verschillende verenigingen te vergelijken. Uit het Landelijke Kamer van Verenigingen 10

11 onderzoek bleek dat het overgrote deel van de verenigingen hun alcoholbeleid goed vastgelegd hebben, echter er is op gebied van de overdracht van kennis (bijvoorbeeld door middel van een Instructie Verantwoord Alcoholschenken) nog veel te verbeteren. Op 17 juni 2011 werd het onderzoek aan de lidverenigingen gepresenteerd tijdens de laatste Plenaire Vergadering voor het zomerreces. Hierbij was ook Peter de Wolf, directeur van Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) en partner van de LKvV in de organisatie van de Alcoholbeleidsseminar, aanwezig om het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst te nemen. Landelijke Kamer van Verenigingen 11

12 Informatieverstrekking Het afgelopen jaar hebben we zeer nauw met de 46 lidverenigingen van de LKvV samengewerkt, omdat het belangrijk was consensus te bereiken met alle lidverenigingen op punten die bepalend waren voor de toekomst van het studentenleven. Wij vonden het het afgelopen jaar dan ook belangrijk dat de lidverenigingen inspraak hadden op zoveel mogelijk punten. De Plenaire Vergaderingen en de PKvV-overleggen waren goede platvormen voor discussies en informatieverstrekking. Plenaire Vergaderingen De Plenaire Vergadering is het hoogste orgaan van de LKvV. De opkomst bij de Plenaire Vergaderingen, die bestond uit de externe vertegenwoordigers van de verenigingsbesturen en plaatselijke kamers, was het afgelopen jaar heel goed. Tijdens de Plenaire Vergaderingen werd veel aandacht besteed aan zaken die in het Hoger Onderwijs speelden, gewijzigde wetgevingen, activiteiten van de LKvV en kennisonderwerpen, zoals brandveiligheid. Ook werd het beleid van de LKvV met de lidverenigingen besproken. Het Dagelijks Bestuur heeft het afgelopen jaar zes Plenaire Vergaderingen gehouden. We hebben in oktober twee Plenaire Vergaderingen gehouden, omdat er commotie rondom de serie Feuten van BNN was ontstaan en we graag het standpunt van de verenigingen omtrent de woordvoeringen wilden peilen. Tijdens deze vergadering is een lijn voor de woordvoering uiteengezet en besloten dat de LKvV hoofdzakelijk de woordvoering zou doen. Verder hebben we tijdens de Plenaire Vergaderingen vaak de ontwikkelingen rondom Kenniscrisis besproken en de verenigingen opgeroepen tot medewerking aan de organisatie van de manifestatie op 21 januari Dientengevolge hebben een aantal verenigingen een vrijblijvende financiële bijdrage geleverd aan de financiering van de manifestatie en heeft een vereniging een manifest aan Halbe Zijlstra geschreven, die was ondertekend door reünisten van desbetreffende vereniging met een belangrijke positie in het bedrijfsleven. Ook hebben we dit platform het afgelopen jaar gebruikt voor informatie-uitwisseling tussen de verenigingen onderling en het mededelen van de actualiteiten en ontwikkelingen bij de LKvV. De vergaderingen werden afgesloten met een borrel waarin de LKvV de verenigingen de mogelijkheid bood van gedachten te wisselen. De laatste vergadering voor het zomerreces hebben we de borrel grootser aangepakt, zodat we het jaar op gepaste wijze konden afsluiten met de verenigingen waar we het gehele jaar nauw mee hadden samengewerkt. PKvV-overleggen Het PKvV-overleg vond één keer in de acht weken plaats op het kantoor van de LKvV in Utrecht. Bij dit overleg waren de vertegenwoordigers van de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV) aanwezig. De PKvV s vertegenwoordigen de verenigingen in hun stad. Tijdens dit overleg werden actuele ontwikkelingen besproken en werd er nagedacht over bepaalde vraagstukken. Het afgelopen jaar heeft het PKvV-overleg vier keer plaatsgevonden. Aangezien veel onderwerpen tijdens de Plenaire Vergaderingen werden besproken, waar de PKvV s ook bij aanwezig waren, en we nauw contact onderhielden met de PKvV s, hebben we één PKvV-overleg geen doorgang laten vinden in verband met geringe invulling van het overleg. Daarnaast hebben we twee PKvV-overleggen in het teken van één onderwerp gesteld; één keer de Word lid! -actie en één keer het Profileringfonds. Dit bleek beter te werken dan een algemeen overleg, aangezien enkel de PKvV s kwamen van de steden waarin deze onderwerpen actueel waren en enkel de PKvV-vertegenwoordigers aanwezig waren die Landelijke Kamer van Verenigingen 12

13 het meest van het specifieke onderwerp afwisten. Hierdoor vond er meer interactie plaats tijdens het overleg. Het eerste PKvV-overleg stond vooral in het teken van de 3FM SeriousRequest actie. Echter door het geringe animo van de verenigingen en het geringe enthousiasme van de PKvV s, hebben we moeten afzien van de organisatie van deze actie. Wel was er veel ruimte op de agenda voor de Word lid! - actie. We hebben met de PKvV s de Word lid! -actie geëvalueerd en besproken wat er in alle steden gedaan werd met de actie. Ook hebben we een brainstormsessie gehouden over de manier waarop we de actie kunnen uitbouwen en eventueel landelijk kunnen opzetten. Uiteindelijk heeft dit goede ideeën opgeleverd waar onze opvolgers mee verder kunnen. Zij zullen ook gaan kijken naar de invulling van de Word lid! -website. Acquisitietraining Op dinsdag 12 oktober is er voor de eerste keer door de LKvV in samenwerking met Businesscourses.nl een acquisitietraining georganiseerd voor geïnteresseerde leden van studentenverenigingen in de bibliotheek van het Utrechtsch Studenten Corps. De animo voor deze training was zeer groot en de training zat daarom ook snel vol. In totaal waren er 35 deelnemers aanwezig bij de training waarvan de meeste deelnemers vanuit een acquisitie commissie kwamen. Alhoewel er zich meer personen hadden aan gemeld hebben we het maximale deelnemersaantal op 35 gehouden om de interactiviteit van de training te bevorderen. Uiteindelijk betekende dit dat er per vereniging twee personen konden komen. De training was erg duidelijk en praktisch en de inhoud van de acquisitietraining is uiteindelijk met een 7,7 beoordeeld. Veel deelnemers vonden het fijn dat deze training vroeg in het jaar georganiseerd was en dat ze ervaringen en tips met andere verenigingen konden uitwisselen, waardoor ze van elkaar konden leren. De acquisitietraining heeft in het geheel een 7,7 gekregen. Vanwege het succes zal de training zal aankomend jaar nogmaals worden georganiseerd en zelfs worden uitgebreid, zodat meer personen aanwezig kunnen zijn. Alcoholbeleidsseminar Op 26 november 2010 heeft het Alcoholbeleidsseminar plaatsgevonden. De dag had als doel PKvV s en verenigingen handvatten te bieden om de gemeentelijke lobby voor de aankomende Drank- en Horecawet aan te gaan. Tijdens deze dag zijn de deelnemers in gesprek gegaan met Hans Kant van de Koninklijke Horeca Nederland, Peter de Wolf van Stichting verantwoord Alcoholgebruik en Michiel Krijvenaar van PA-CC. Tijdens deze dag waren ongeveer 30 verenigingsbestuurders aanwezig om deze informatie tot zich te nemen. De dag was erg geslaagd en goed beoordeeld door zowel deelnemers als workshopgevers. De deelnemers hebben de dag beoordeeld met een 7,5. Financieel Congres Vrijdag 25 februari 2011 heeft het Financieel Congres plaatsgevonden in het Academiegebouw te Utrecht. Het doel van het Financieel Congres is de financieel verantwoordelijken van het bestuur of financiële commissies van de lidverenigingen handvatten bieden omtrent actuele ontwikkelingen en zaken die zij als moeilijkheid ervaren op financieel gebied. De opkomst van het Financieel Congres was met 60 deelnemers goed. De volgende bedrijven hebben de volgende onderwerpen besproken: KPMG boekhouden. Ernst & Young belastingadvies Lexence bestuurdersaansprakelijkheid Landelijke Kamer van Verenigingen 13

14 HTC Advies horeca exploitatie van de studentenvereniging Het congres is door de deelnemers als erg positief en nuttig ervaren. Zij hebben het beoordeeld met een 7,8. De deelnemers hebben aangegeven dat ze de workshops erg relevant vonden, aangezien ze antwoord kregen op praktische vragen en dat ze goede adviezen konden inwinnen bij de diverse workshopgevers. Daarnaast was het voor de deelnemers goed om te zien hoe de overige verenigingen hun zaken hadden georganiseerd en konden ook hier hun lering uit trekken. Aangezien de deelnemers hebben aangegeven dat ze de kennis van de workshops liever al eerder in het jaar hadden gekregen hebben we het Financieel congres voor aankomend jaar enkele weken eerder gepland. Marketing, Strategie en Communicatie Congres Vrijdag 25 maart 2011 heeft het Marketing, Strategie en Communicatie Congres plaatsgevonden. Het congres werd gefaciliteerd door Randstad en vond plaats op het hoofdkantoor in Diemen, Amsterdam. Het doel van dit congres was het bieden van handvatten aan verenigingsbestuurders en marketing/promotie commissies op het gebied van marketing, strategie en communicatie. Er waren 120 deelnemers, waaronder bestuurders van verenigingen en leden van introductiecommissies. Het animo voor dit congres was dit jaar zeer groot, wat zeer positief is. We hebben helaas wel de inschrijvingen na 120 deelnemers moeten sluiten aangezien anders de workshops te vol zouden worden wat de kwaliteit niet ten goede zou komen. De volgende bedrijven hebben een workshop verzorgd: Randstad solliciteren GC2 moderne sociale media en communicatieplan Qompas werven van eerstejaarsstudenten N=5 hoe maak je mensen lid die geen lid willen worden Ormit teamrollen Het congres is door de deelnemers met een 7,8 beoordeeld. Zij vonden de workshops erg nuttig en goed, maar zouden de workshops liever eerder in het jaar al gevolgd hebben. De workshopgevers beoordeelden het congres met een 8,5 en zouden allen volgend jaar weer willen deelnemen. Symposium Eerste Hulp bij Ambitie Dit jaar hebben we voor de derde keer met het ISO en de convenantpartners een symposium georganiseerd, Eerste Hulp bij Ambitie. Dit jaar vond het symposium plaats bij K.S.V. Sanctus Virgilius in Delft. Deze dag was in de vorm van een discussieplatform, waar verschillende onderwerpen met betrekking tot ambitieuze studenten zijn behandeld. De insteek van het symposium was de ambitieuze student en de invloed die verschillende instanties daarop kunnen hebben, namelijk het bedrijfsleven, de onderwijswereld en de politiek. Het was een erg geslaagde namiddag. Er is juist voor een positieve insteek van het symposium gekozen, omdat met alle veranderingen binnen het Hoger Onderwijs er toch een negatieve lading was ontstaan bij verschillende Kamerleden. Uiteindelijk vonden juist de aanwezig Kamerleden, Anne Wil Lucas (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) het een fijne afwisseling en een zeer geslaagde vorm van discussiëren. Landelijke Kamer van Verenigingen 14

15 Introductieperioden congres Het Introductieperioden Congres (IP Congres) is dit jaar georganiseerd op 20 mei Het doel van het congres is het bieden van handvatten en tips voor het organiseren van een verantwoorde Introductieperiode bij de lidverenigingen van de LKvV. Locatie Dit jaar is het IP Congres gehouden bij het Hof van Wageningen te Wageningen. Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in het land, de daarbij gemoeide kosten en de grootte. Er komen elk jaar rond de 120 personen naar dit congres. Dit jaar was dit 121. Voor het IP Congres geldt dat in het verleden dit vaak niet winstgevend is. Het is een kostenpost. Vandaar dat er voor het kerstreces al gekeken moet worden naar een betaalbare, bereikbare locatie. Dit jaar is het IP Congres wel kostendekkend geweest. Dit had mede te maken met de subsidie (meer hieronder). Wageningen is centraal gelegen, maar is niet ideaal qua ligging. Subsidie Wij hebben voor het IP Congres een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OC&W. Het ministerie heeft een bedrag van 5000,- aan ons gegeven. Bij deze subsidieaanvraag hoort uiteraard ook een verantwoording. Workshops Ook dit jaar is gebleken dat het vinden van workshops voor dit congres niet gemakkelijk is, aangezien de workshops door niet commerciële instanties worden verzorgd. Op de valreep hebben wij gelukkig nog alle vijf workshops kunnen regelen in lijn met afgelopen jaren. Wij vonden de onderwerpen dermate een basis voor de introductieperiode dat wij hieraan hebben vastgehouden. Dit waren afgelopen jaar de workshops: Orange Lectern Teambuilding & Situationeel Leiderschap (Adriaan Andringa) Orange Lectern Omgang met Media (Lex de Jongh) Cloose To You en P3 Ommen Bedrijfshulpverlening bij evenementen Jouw Voeding Voeding en Diëtiek UMC Medische Begeleiding Conclusie Wij zijn erg tevreden over het verloop van het Introductieperioden Congres. De workshops hebben onzes inziens bijgedragen aan de educatie en bewustwording van de lidverenigingen over de introductieperioden. Deze zijn naar tevredenheid beoordeeld door de lidverenigingen met een cijfer 7,6, daarnaast hebben zij aangegeven de opgedane kennis mee te nemen in hun beleid voor de komende introductieperioden. Beleid, Organisatie en Management weekend Het Beleid, Organisatie en Management weekend (BOM weekend) 2011 vond plaats op 1 en 2 oktober. Ons beleid dit jaar was, naar aanleiding van de evaluatie van BOM weekend 2010, een centraler gelegen locatie te vinden. Dit jaar is het BOM weekend gehouden bij de Beukenhof in Biezenmortel, midden in Brabant in plaats van bij Kasteel de Berckt in Baarlo in Limburg. Doel van het congres was aankomende bestuurders zo voorbereid mogelijk hun bestuursjaar te laten beginnen door middel van diverse workshops die werden verzorgd door ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven. Daarnaast staat dit weekend altijd in het teken van kennismaking met elkaar en het nieuwe LKvV bestuur. Landelijke Kamer van Verenigingen 15

16 Met 190 aanmeldingen is het weekend goed bezocht. Volgend jaar is het dan ook beter het weekend in begin oktober te houden, zoals dit jaar, dan eind september, zoals voorgaande jaren, in verband met de introductieperioden bij de lidverenigingen. Het congres werd geopend door Jan Kees Wiebenga, oud LKvV-bestuurder en lid van de Raad van State. Met zijn ervaring in de politiek als (Europees) parlementariër en zijn bestuurlijke ervaringen tijdens de woelige jaren zestig was Jan Kees Wiebenga een geschikte openingsspreker om de verenigingsbestuurders wat inspirerende woorden mee te geven en een goede blik in de actualiteiten te geven. Met 190 aanmeldingen hadden we dit jaar veel workshops nodig. We hebben dan ook een workshop meer weten te genereren dan vorig jaar, zodat de workshops op de zondag niet te vol zouden zitten. De workshops werden verzorgd door: Zaterdag KPN: Lean6sigma Deloitte: Innovation Stibbe: Bestuurdersaansprakelijkheid Qompas: Commercialisering van studentenverenigingen Bullseye Security: Agressiebeheersing Ernst & Young: Financiële verantwoording Zondag: Orange Lectern: Wervend presenteren Winkelman en Van Hessen: Crisiscommunicatie HTC Advies: Horeca exploitatie Mise en Place: Hoe haal ik het meeste uit mijn bestuursjaar? Zaterdagmiddag was er de mogelijkheid voor de bestuurders om hun eerste bestuursfoto te laten nemen door Tom Nauta Fotografie. Deze fotograaf heeft ook de groepsfoto genomen. Op zaterdagavond hebben we een spetterend feest georganiseerd met licht en geluid van Advanced Laser Productions en Voltage als Dj s. Het weekend is door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 7,6. Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagd weekend. Landelijke Kamer van Verenigingen 16

17 Website Dit jaar zijn we verder gegaan met de vernieuwde website die het Dagelijks Bestuur 2009/2010 heeft opgezet. Nieuw is dat op de voorpagina de Twitteraccounts van de bestuursleden meer aandacht hebben gekregen door ze een aparte plaats op de website te geven. Tevens is er getracht om bedrijvenmeer zichtbaarheid op de website te geven. Er is een apart kopje Bedrijven gekomen waar, naast specifieke informatie over enkele bedrijven, ook informatie te vinden is over de samenwerkingsmogelijkheden van de LKvV. Tot slot zijn er foto s van de Dagelijks Besturen van de afgelopen tien jaar op de website geplaatst om meer betrokkenheid en zichtbaarheid voor de reünisten van de LKvV te creëren. De website is verder goed up-to-date gehouden. Alle kennisonderwerpen zijn opnieuw kritisch bekeken en waar nodig herschreven aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Tevens zijn alle persberichten van de LKvV te vinden op de website en is er ook goed bijgehouden wanneer de LKvV zelf in de pers is verschenen. Tot slot is de webalmanak bijgehouden en zijn de recente bestuursfoto s of logo s/wapens van de aangesloten verenigingen geplaatst in de webalmanak Tevens is er actief gebruik gemaakt van de optie om banners aan bedrijven te verkopen. Ook hebben we de bannerruimte gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Zo is er een banner van Kenniscrisis geplaatst en voor de hongersnood in de hoorn van Afrika heeft er gedurende een maand een banner gestaan op de website. Landelijke Kamer van Verenigingen 17

18 Imagobeheer Word lid! -actie De Word lid! -actie is enkele jaren geleden ontstaan in Rotterdam en daarna landelijk uitgedragen om het lid worden van een studentenvereniging te promoten. De actie wordt inmiddels uitgevoerd in bijna alle universiteitssteden van Nederland. Tijdens de PKvV-overleggen gedurende het jaar is de Word lid! -actie een terugkerend thema geweest. Er is dit jaar zelfs een overleg volledig besteed aan een brainstorm over de Word lid! -actie, om samen met de PKvV s te kijken hoe de actie verbeterd en beter uitgedragen kan worden. Hierdoor heeft bijvoorbeeld de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen besloten om ook de Word lid! -actie te gaan gebruiken en uit te dragen. Verder wordt er nu ook meer gebruik gemaakt van de sociale media zoals Twitter, Facebook en Hyves om de Word lid! -actie te ondersteunen en is de website aantrekkelijker gemaakt door het plaatsen van meer beeldmateriaal. Aangezien sommige verenigingen zelf al voldoende leden binnen halen blijft het lastig om alle verenigingen van het nut van de Word lid! -actie te overtuigen. Toch denken wij dat het in de tijd van de langstudeerboete steeds noodzakelijker is om de aanstaande studenten de positieve kanten van een studentenvereniging te laten zien. 3FM Student SeriousRequest actie Na de 3FM actie van 2009 waarbij meer dan 7000,- was opgehaald heeft de LKvV besloten om de actie afgelopen jaar weer voort te zetten. Het voortzetten van de actie was afgeraden door het Dagelijks Bestuur , aangezien het animo vorig jaar zeer gering was bij sommige verenigingen waardoor de opgehaalde bedragen per stad soms ver uiteen lagen. De beweegreden om toch dit jaar de actie voort te zetten was dat we een positief en maatschappelijk betrokken beeld van studentengezelligheidsverenigingen naar buiten uit wilden te dragen. Er is toen besloten om één grote ludieke actie voor de 3FM SeriousRequest actie te organiseren in plaats van dat alle verenigingen door eigen acties zelf geld in zouden zamelen. Het plan was om vanuit de LKvV een actie te organiseren zodat verenigingen zelf weinig tijd en moeite kwijt zouden zijn aan de actie, maar wel de nodige media aandacht zouden verkrijgen. Tijdens de Wissel Plenaire Vergadering van 1 oktober is het plan voor de 3FM SeriousRequest actie uitgelegd en besproken met de lidverenigingen. De aanwezige verenigingen en PKvV s waren enthousiast over het plan van de LKvV om één grote actie in Eindhoven, waar het Glazen Huis zal staan, te organiseren namens alle studentenverenigingen. Aangezien we tijdens de vergadering geen negatieve geluiden hebben gehoord zijn we begonnen het plan voor de actie fustzitten verder uit te werken. Helaas bleek eind oktober de animo voor de actie vanuit steeds meer steden gering te zijn. Het dagelijks bestuur heeft de situatie bekeken en is helaas tot de conclusie gekomen dat er te weinig animo is vanuit de verenigingen om de actie tot het gewenste resultaat te brengen. Er is daarom besloten om helemaal te stoppen met de 3FM actie. Ook uit voorafgaande jaren is gebleken dat er vanuit verenigen niet genoeg animo is voor een gezamenlijke actie voor een goed doel en de actie is dan ook niet aan onze opvolgers overgedragen. Mediabeleid Voor de LKvV en haar aangesloten lidverenigingen is het van groot belang dat er een reële beeldvorming bestaat over studentenverengingen in de media. De LKvV is dan ook continu bezig met de beeldvorming naar buiten. Door middel van het schrijven van persberichten, het plaatsen van columns en het contact onderhouden met de media, probeert de LKvV een reëel beeld rondom studentenverenigingen te creëren. Landelijke Kamer van Verenigingen 18

19 Met name de Praeses en de ab Actis hebben afgelopen jaar de media nauwlettend gevolgd en actief gekeken wat er zoal geschreven werd. De LKvV is dit jaar vaak om een reactie gevraagd over bijvoorbeeld de stijging van het aantal eerstejaarsleden bij studentenverengingen, de introductieperioden naar aanleiding van de serie Feuten van BNN en de gevolgen van de langstudeerboete voor studentenverenigingen in het kader van kenniscrisis. De LKvV is benaderd door zowel landelijke als plaatselijke kranten, maar ook door diverse radiostations. Daarnaast hebben we dit jaar veel media-aandacht gegenereerd, doordat er veel spraakmakende onderwerpen in de media speelden die invloed hadden op het studentenleven, in het bijzonder de studentenverenigingen. Er werd besloten om actief om te gaan met verschillende media en ons meer als maatschappelijke organisatie op de kaart te zetten. Dit heeft geleid tot veel directe contacten en een groter platform om onze mening en standpunten te ventileren. Vooral het goede contact met het ANP heeft ervoor gezorgd voor een zeer groot bereik van onze berichtgeving. Wat natuurlijk ook leidde tot vele radio-interviews. Door het proactief omgaan met de media heeft de LKvV zich dit jaar steeds meer gemanifesteerd als een belangrijke studentenorganisatie, die los van haar eigen achterban ook strijdt voor de belangen van studenten in het algemeen. Persberichten Hoewel het bestuursjaar rustig begon op het gebied van de media met een persbericht over het aantal nieuwe eerstejaars leden bij de verenigingen, nam de media-aandacht al snel toe naar aanleiding van de serie Feuten van BNN en de forse bezuinigingen op het Hoger Onderwijs door het nieuwe kabinet. Later kwam daar ook veel media-aandacht voor het voorstel van Collegegeldvrij Besturen bij. De media-aandacht omtrent de serie Feuten van BNN, een serie over een introductieperiode bij een studentenvereniging, leek in eerste instantie heel groot te worden. Editie NL benaderde ons twee weken voor de uitzending begin november al voor een nieuwsitem waarin wij een reactie zouden geven naar aanleiding van het kijken van de eerste aflevering. Dit is niet door gegaan. Wel hebben we door middel van een extra Plenaire Vergadering het standpunt onder de verenigingen gepeild. Naar aanleiding van deze vergadering hebben wij hoofdzakelijk de woordvoering gedaan in de media. Dit tot ongenoegen van de media die het slechts met besloten verenigingen en een vermakelijke serie vanuit de LKvV moesten doen. De titel van ons persbericht luidde dan ook BNN slaat de plank mis!. Desalniettemin vond de redactie van BNN onze reactie sportief en is de commotie rondom de serie beperkt gebleven. In november begon ook het overleg met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) over de aanpak van de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs van kabinet Rutte, dat resulteerde in Kenniscrisis. Vanaf dat moment zouden alle persberichten omtrent de langstudeerboete namens alle drie de organisaties verstuurd worden. In deze persberichten is de aanloop naar de manifestatie op 21 januari 2011, de uitkomst van de manifestatie en de ontwikkelingen in de politiek omtrent dit onderwerp te lezen. Ook het initiatief om Stibbe advocaten de boete juridisch aan te vechten en de aankondiging van de gang naar de rechter namens de drie organisaties zijn vastgelegd in persberichten. In de toekomst zullen hier wellicht nog een aantal persberichten bijkomen als er nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent de rechtszaak die de LKvV, de LSVb en het ISO hebben aangespannen tegen de Staat. Naast de rechtszaak tegen de langstudeerboete heeft de LKvV het afgelopen jaar ook naar een alternatief middel gezocht om de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs voor de verenigingsbestuurders te verlichten. Het voorstel voor Collegegeldvrij Besturen 3.0 biedt hier uitkomst. Verenigingsstudenten kunnen zich door dit voorstel een jaar uitschrijven bij de Landelijke Kamer van Verenigingen 19

20 onderwijsinstelling als ze een fulltime bestuursjaar doen, maar wel bestuursbeurs blijven ontvangen. Zo lopen ze niet het risico, na een jaar fulltime zich voor hun achterban te hebben ingezet, opgezadeld te zitten met een boete van 3.000,-. Het ISO zag hier voor de medezeggenschapsraden ook wel profijt in en is met de LKvV gaan lobbyen voor dit voorstel in de Tweede Kamer. De ontwikkelingen omtrent Collegegeldvrij Besturen zijn vervat in twee persberichten. Eén persbericht daarvan is in samenwerking met het ISO verstuurd. In de toekomst zullen ook over dit onderwerp meer persberichten verschijnen, want het voorstel is nog niet door de Tweede Kamer. Verder is er nog een persbericht over de Alcoholbeleidsseminar, de Drank- en Horecawet en een wereldrecordpoging bier drinken georganiseerd door brouwerij Olm verstuurd. Uiteindelijk hebben we het afgelopen jaar 22 persberichten verstuurd naar ons gehele mediabestand (Kranten, TV en radio, Instellingsbladen en Webredacties). Deze persberichten zijn zowel door de landelijke als regionale pers opgepakt. Hierdoor hebben we een groot bereik (een aantal vermeldingen per week) weten te creëren en is de naamsbekendheid van de LKvV vergroot. Columns Het Dagelijks Bestuur heeft dit jaar een aantal columns geschreven over de activiteiten van de LKvV en de actualiteiten. Ons doel was hiermee vooral de verenigingsleden te bereiken. We wilden voor januari in tien verenigingsbladen een column geplaatst hebben en na januari nog een keer tien keer een plaatsing. Om dit doel te bewerkstelligen hebben we het afgelopen jaar tien columns geschreven. Hieronder ziet u een overzicht: Maak geluid voor je toekomst! en De moderne studentenvereniging. Twee columns over de toegevoegde waarde van het lidmaatschap bij een studentenvereniging met beide een andere insteek. Acquisitie van begin tot eind. Column over het voeren van een goed acquisitiebeleid naar aanleiding van de acquisitietraining die de LKvV heeft georganiseerd in samenwerking met Business-Courses.nl. Social media Column over de ontwikkeling van moderne technologieën ten opzichte van de tradities bij studentenverenigingen. Protesteren kan je leren. Column over de kenniscrisismanifestatie op 21 januari 2011 tegen de langstudeerboete. Fulltime besturen, een drukke bezigheid. Column over de werkzaamheden als Dagelijks Bestuur van de LKvV en ter werving van een nieuw Dagelijks Bestuur. Collegegeldvrij Besturen 2.0. Column over het voorstel voor Collegegeldvrij Besturen voor bestuurders die zich een jaar lang fulltime inzetten voor het verenigingsleven en daardoor geen langstudeerder willen worden. Waarom lid worden. Column over redenen om lid te worden van een studentenvereniging. Een verantwoord alcoholbeleid door sociale controle. Column naar aanleiding van de Alcoholbeleidsseminar en het onderzoek naar het alcoholbeleid bij de lidverenigingen Landelijke Kamer van Verenigingen 20

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen

Informatiebrochure. Bestuursjaar 2015-2016. Landelijke Kamer van Verenigingen Informatiebrochure Bestuursjaar 2015-2016 Landelijke Kamer van Verenigingen Beste geïnteresseerde, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Voor

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland

1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON. organisatie van lokale omroepen in Nederland 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON organisatie van lokale omroepen in Nederland Inhoudsopgave Ten geleide 4 Missie en visie van de lokale omroep 5 1. Doelstelling en organisatiestructuur OLON

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet,

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet, Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2011-2012. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013 INHOUDSOPGAVE Congresprogramma... 2 Agenda ALV... 2 Welkomstwoord... 3 Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen... 4 Locaties... 5 Hoe werkt een congres?... 7 Bestuursverantwoording...10 Jaarverslag...11

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie