25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen"

Transcriptie

1 25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het sociale domein: de transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de ABWZ en de introductie van de Participatiewet. De gemeenten krijgen daarvoor weliswaar ruim 16 miljard, maar ook een grote verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning van kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Alle gemeenten bereiden zich voor op die verantwoordelijkheid, in het volle besef dat de efficiencykortingen minstens een kwart van het budget bedragen, in sectoren die de afgelopen jaren met 5 tot 10 procent per jaar gegroeid zijn. Stade Advies en Radar Advies zijn bij verschillende gemeenten op uiteenlopende manieren betrokken bij de voorbereidingen voor en uitvoering van de decentralisaties. Zij hebben intussen een aantal praktische instrumenten en methoden ontwikkeld, waarmee gemeenten in staat gesteld worden om: 1. de kosten in het sociale domein in kaart te brengen, zowel wat betreft het hele sociale beleid als specifiek per (multiprobleem)gezin; 2. de regie te voeren over een integrale aanpak, gebaseerd op één gezin, één plan, één budget, één regisseur; 3. de effecten van een concrete aanpak, zoals een pilot of proefproject, in kaart te brengen, inclusief de zogenaamde waterbed-effecten (de verplaatsing van kosten naar andere locaties in een gemeente). In dit artikel concentreren wij ons op de aanpak van multiprobleem gezinnen. Bekend is intussen dat de kosten per gezin (zeer) hoog kunnen oplopen, zo hoog dat een relatief kleine groep gezinnen per gemeenten meer dan de helft van het totale budget in het sociale domein voor zijn rekening neemt. Op basis van het door onderdelen van Radar Advies uitgevoerde onderzoek in diverse gemeenten is een concreet model voor een maatschappelijke businesscase ontwikkeld dat nu wordt toegepast in een aantal gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 1

2 Onderzoek naar kosten en aanpak multiprobleem gezinnen In opdracht van de gemeenten Woerden en De Ronde Venen bracht Stade Advies recent in kaart hoe de ondersteuning van een aantal kwetsbare gezinnen er op dit moment, voorafgaand aan de transities, uitziet. In de onderstaande tabel is dat in beeld gebracht voor tien concrete gezinnen. Samenstelling gezin Gescheiden vrouw met kind Echtpaar met 2 Echtpaar met Ouders gescheiden, 4 Echtpaar, 5 Echtpaar, 3 Echtpaar, 3 Echtpaar, 2 Echtpaar, 2 Betrokken aantal instellingen Probleem gebieden Interventies Regie Eigen kracht en omgeving Kosten MEE Kerk onderwijs niet Amerpoort, maar Onbekend niet voor alle partijen 8 Complexe 10 Ouders Vrijwillige zorg inzet Diverse Vrijwillige instellingen inzet deelregie ? Onbekend Diverse Vrijwillige instellingen inzet deelregie 17 4 Openbare orde niet 18 AMW coördinerende rol in begin Familie en buren Diverse Onbekend Openbare instellingen orde niet deelregie AMW maar niet op Onbekend alle onderdelen Man, Diverse Humanitas openbare instellingen orde niet deelregie Bij deze tabel moet worden aangetekend dat het ging om relatief willekeurig gekozen gezinnen die nadrukkelijk (nog) niet in de zwaarste categorie van multiprobleem gezin vallen. Niettemin zien we al meer dan tien interventies en meer dan tien betrokken instellingen per gezin. En natuurlijk is er sprake van kosten die hoog kunnen oplopen. Bij deze kosten moeten we nadrukkelijk het volgende aantekenen: Een derde van het gemiddelde budget van euro (ruim euro) gaat op aan transactiekosten zoals eigenstandige intakes door meerdere organisaties, doorverwijzing en overdracht, overleg en registratie. Voor een goed begrip: het zijn (dus) niet de gezinnen die zoveel geld kosten, maar het zijn overheden die zoveel geld uitgeven! In de zorg en dienstverlening aan kwetsbare gezinnen valt op dat er weinig verbindingen zijn tussen sociale zaken enerzijds en zorg anderzijds. Ook communicatie en het delen van informatie tussen gemeentelijke afdelingen is geen vanzelfsprekendheid. In de gesprekken die we met een aantal van deze gezinnen hebben gevoerd is duidelijk geworden dat zij zelf vaak uitgesproken opvattingen en ideeën hebben over hoe het anders moet en goedkoper kan. Het honoreren van dit soort ideeën veronderstelt wel systeemflexibiliteit van de gemeente en van de instellingen. 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 2

3 Intussen zijn er ook op landelijk niveau nieuwe resultaten bekend op dit terrein, uit het zogenaamde VOLG-onderzoek (Volledig Ontschotte Lokale Gezinsondersteuning). In deze studie zijn alle kosten voor gezinnen in kaart gebracht voor het totale sociale domein en dan blijkt het logischerwijze om nog veel grotere bedragen te gaan, zoals blijkt uit de onderstaande (voorbeeld)tabel waarin de jaarlijkse kosten voor een gezin uit de relatief zware categorie zijn weergegeven. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat het in tegenstelling tot het onderzoek in Woerden, uitsluitend gaat om de feitelijke kosten; zaken als de overhead voor intake, etc. zijn hierin niet opgenomen. GEZIN X gezinslid `2 3 ETC Instelling Kosten Kosten Totaal controle gemeente derde ZORG Spialt Duas Entrea Recap Zozo REINT Edu MindQ Etc. UWV WMO AWBZ Gemeente Totaal gezinslid De onderzoeksmethoden hierboven zijn nadrukkelijk aanvullend op elkaar. De Volg-uitvraag is gericht op snelheid en het oplossen van knelpunten met de privacy. Met een Volg-meting kunnen gemeenten alle door instellingen in rekening gebrachte kosten over de afgelopen jaren (heel) snel en relatief goedkoop in beeld brengen en daarmee uiteraard ook de voor de regie essentiële informatie krijgen over aantallen betrokken instellingen etc. Bovendien kan de Volg-meting eenvoudig herhaald worden om de kosteneffectiviteit van een inhoudelijke aanpak in beeld te brengen. Er kan dus feitelijk nagegaan worden of bijvoorbeeld de inzet van een sociaal team, de eigen kracht methode, of de één gezin/één plan-methode ook daadwerkelijk tot de reductie van kosten van minimaal 25% leidt die het gevolg is van de budgetkortingen in de decentralisaties. Bij de uitvoering van dergelijke methoden gaat het echter natuurlijk om een inhoudelijk en vooral op verbetering van kwaliteit gericht programma, waarvoor het essentieel is dat de bij een gezin betrokken professionals hun aanpak op elkaar afstemmen, kortom de synergie tussen financiële en inhoudelijke ontschotting. 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 3

4 Ontschotten als business-case Ervaringen met inspanningen gericht op gestructureerd (en integraal) ontschotten in de sector maatschappelijke ontwikkeling zijn er nog weinig. Een van de meest brede experimenten op dit terrein, ook specifiek gericht op gezinnen, is het project Achter de Voordeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, hetzelfde ministerie dat op dit moment ook de samenhang tussen de decentralisaties moet bewaken. De resultaten van dit project zijn neergelegd in een E-book (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/05/18/e-boek-aan-de-slagachter-de-voordeur.html) en worden op dit moment via een leerkring waaraan al meer dan 50 gemeenten deelnemen verder geïmplementeerd. Een van de belangrijkste constateringen uit deze publicatie is dat de intussen klassieke oplossing van de ketenregie niet of nauwelijks werkt, vaak zelfs contraproductief is omdat er nog meer overleg gevoerd gaat worden en nog meer tussenlagen ontstaan. We zien daarbij een interessante parallel met de marktsector, waarin de afgelopen jaren een aantal onderzoeken is uitgevoerd naar ontschotten binnen bedrijven die als het ware zichzelf intern beschot hadden. Deze situatie is vergelijkbaar met de manier waarop de overheid het sociale domein heeft georganiseerd. In feite is er immers sprake van slechts een enkele financier, namelijk de landelijke overheid, die zelf de totale geldstroom compartimenteert via een aantal ministeries, sectoren, uitvoeringsregelingen, etc., allemaal met eigen systematieken voor toekenningen en verantwoording. Om het in termen van een van de bestuurders van Jeugdzorg Nederland te formuleren: wij hebben te maken met regelingen voor jongeren die gehandicapt zijn, jongeren die op school niet goed mee kunnen komen, jongeren die in de war zijn, jongeren die agressief zijn maar zodra die verschijnselen zich voordoen bij dezelfde jongere, of bij jongeren en hun ouders in hetzelfde gezin, komen we er niet uit. En in essentie geldt dat voor vrijwel elke situatie in een multiprobleem gezin: het is bijvoorbeeld evident dat participatie in dergelijke gezinnen essentieel is en ook een enorme sociale en gezondheidswinst zou opleveren (het gaat meestal om ouders en die al jaren thuis zitten), maar het naar werk of sociale deelname begeleiden van mensen is weer een totaal ander circuit (en geldstroom) dan het verlenen van hulp of het geven van extra onderwijs. En inderdaad, dat is exact de reden dat al deze decentralisaties nu naar gemeenten gaan! Maar de praktijk is uiterst weerbarstig en er is in de praktijk nog geen sprake van dat gemeenten alle regelingen (zo maar) kunnen bundelen. Met de nodige creativiteit kan dat vaak overigens wel, maar daarvoor verwijzen we naar andere publicaties; hier concentreren we ons op de methodiek van de ontschotting rond de groep multiprobleem gezinnen. De conclusies uit onderzoek in de marktsector kunnen wellicht ook behulpzaam zijn bij het formuleren van uitgangspunten voor ontschotting in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers, huishoudens en gezinnen. Van oudsher zijn er twee belangrijke aspecten die samenwerking binnen een organisatie en tussen organisaties kunnen bemoeilijken: traditie en cultuur. De inrichting van werkprocessen kent niet zelden een historische ( zo doen wij dat hier altijd ) basis en de omgangsvormen die daarbij zijn ontwikkeld, ervaren wij als onze organisatiecultuur. Daar komt nog bij dat het duidelijk scheiden van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een van de belangrijkste managementprincipes vormt en managers van organisaties daarmee in control proberen te blijven. Als dat gepaard gaat met een sterke interne oriëntatie kunnen traditie, cultuur en managementopvatting eraan bijdragen dat binnen en tussen organisaties schotten en soms muren ontstaan. Uit onderzoek 1 blijkt dat organisatie-kenmerken ontschotting kunnen vereenvoudigen of bemoeilijken. Zo speelt schaal van 1 Boodie, M. (2008). Schotten en schuttingen. Resultaten van het eerste onderzoek naar ontschotting en alignement van de interne supply chain. DPA Supply Chain, Amsterdam, p. 25 ev. 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 4

5 de organisatie een rol. Kleine en hele grote organisaties scoren beter op ontschotten dan middelgrote. Bij kleine organisaties is de taakverdeling en specialisatie minder ver doorgevoerd. Grote organisaties lopen eerder tegen de nadelige effecten van schotten tussen de bedrijfsonderdelen aan en hebben meer mogelijkheden daarop in te grijpen. Organisaties waar meer hoog opgeleide werknemers actief zijn, ontschotten sneller en dat geldt ook voor organisaties waar het merendeel van de werknemers korter in dienst is dan vijf jaar. Organisaties waar medewerkers veelal specialistische taken uitvoeren en minder breed inzetbaar zijn, scoren slechter op de mate van ontschotting. Bij eenduidige productieprocessen in een weinig turbulente omgeving kan een strak gestructureerde en gecompartimenteerde werkorganisatie nog efficiënt en effectief zijn. Maar meervoudige complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals multidisciplinaire ondersteuning van kwetsbare burgers of gezinnen, vereisen een andere benadering en werkorganisatie. Intensieve samenwerking tussen verschillende expertises vanuit een perspectief waarin de klant centraal staat is dan geboden. Lokale overheden hebben de achterliggende decennia met regelmaat ingezet op fusie. Niet alleen om te komen tot een uitvoeringsschaal die een professionele bedrijfsvoering mogelijk maakt, maar ook om de integraliteit van het aanbod te versterken. Maar fuseren heeft nauwelijks tot geen zin wanneer de aandacht niet gericht is op de schotten tussen de organisaties (voor de fusie) of binnen de organisatie (na de fusie). Sterker nog, wij zien eerder een tendens richting ontvlechting van bijvoorbeeld in de laatste decennia van de vorige eeuw tot stand gekomen brede welzijnsorganisaties. Recentelijk wordt geëxperimenteerd met vormen van trajectfinanciering in bijvoorbeeld jeugdzorg en maatschappelijke opvang om tot beter afgestemde integrale hulpverlening te komen. Ook wordt her en der gezocht naar mogelijkheden in de sfeer van hoofden onderaannemerschap en consortiavorming als alternatieven voor fusie. Wij pleiten voor een meer organische ontwikkeling langs de weg der geleidelijkheid, waarin de organisatievorm een afgeleide is van de gewenste processen op de werkvloer. Slecht eerst de schotten binnen de eigen organisatie, dan tussen de organisaties onderling door te werken in integrale teams, stem werkprocessen op elkaar af en kom tot een integrale aanpak waarin de klant centraal staat en waarin samen met de klant een plan van aanpak wordt opgesteld. Dat betekent aansluitend op de opmerkingen over de eigen organisatie dat er ook binnen gemeenten zelf ontschot zal (moeten) worden om tot een optimale organisatie van het sociale domein te komen. Gemeenten zijn zich hier overigens ook van bewust: uit een recente enquête van de Radar Groep bleek dat de overgrote meerderheid van de gemeenten zelf al bezig is met de ontwikkeling van een visie op de samenhang tussen de transities en dat de helft al concrete pilots en projecten op dit terrein aan het implementeren was. Ook in het project Achter de Voordeur is overigens het bestaan van een eenduidige aansturing, de bekende enkelvoudige regie genoemd als essentiële voorwaarde. Wel is het even essentieel om daarbij op te merken dat het niet om de inhoudelijke zorgregie gaat, die gemeenten uiteraard aan professionals moeten overlaten, maar om de procesregie, de manier waarop de instellingen en hun professionals duidelijke uitvoerings-, rapportage-, en metingskaders krijgen. Het is echter uiteraard ondoenlijk om ontschotting en integrale (zorg)regie, laat staan ontschot beleid, in het sociale domein direct over de hele linie in te voeren. Ook op dit punt is in het bedrijfsleven uiteraard al de nodige ervaring opgedaan, waarbij de term businesscase een sleutelrol speelt. In een businesscase worden als het ware de optimale condities geschapen voor een kleine groep of voor een specifiek geografisch gebied en worden voortgang, knelpunten en resultaten intensief gemonitord. Op deze basis heeft Radar Advies in opdracht van 19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid een dergelijke businesscase ontwikkeld, op basis van de volgende voorwaarden en stappenplan: 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 5

6 Stap 1: breng een voldoende grote groep gezinnen in kaart met een Volg-meting over de afgelopen twee jaar (nulmeting). In Zuid-Holland Zuid gaat het bijvoorbeeld om 100 gezinnen uit drie verschillende typen gebieden (grote en kleine gemeente, platteland). Stap 2: pas triage toe door experts te laten beoordelen welke gezinnen wel of niet gebaat zouden zijn bij integrale samenwerking. Doe dit aan de hand van bundeling van de informatie van alle tot nog toe bij een gezin betrokken hulpverleners. De triagesessies zijn er expliciet op gericht om in plaats van 10 keer met 10 mensen over 10 gezinnen te spreken, in één sessie afspraken te maken over degene die vanaf dat moment de (hoofd)verantwoordelijke voor een begeleidingstraject zal zijn. Voor de goede orde, uitgangspunt daarbij is dat dergelijke besluiten niet voor alle gezinnen mogelijk zijn; doel is overeenstemming te bereiken over ongeveer de helft van de in kaart gebrachte gezinnen. Stap 3: maak met de geselecteerde gezinnen zelf een trajectplan met toepassing van methoden als Eigen Kracht, FamilieBeraad, etc. De trajectplannen hebben zowel betrekking op de gezinnen zelf, als op het sociale netwerk en zijn nadrukkelijk gericht op verhoging van de participatie. Stap 4: volg de ontwikkeling van deze gezinnen systematisch, zowel financieel als inhoudelijk. Financieel gebeurt dat met herhaalde Volg-metingen, inhoudelijk wordt behalve via de professionals ook nadrukkelijk intensief en structureel gecommuniceerd met de gezinnen dan wel met de gezinsleden zelf, via permanente (digitale) verbindingen. Deze vier stappen vinden plaats binnen enkele belangrijke randvoorwaarden: Ten eerste is er sprake van expliciet en duidelijk bestuurlijk commitment zowel wat betreft gemeenten als instellingen, om naar maximaal vermogen bij te dragen aan ontschotting, het oplossen van knelpunten, het mandateren van personeel, etc. Het is voorspelbaar dat in elke experimentele businesscase problemen met de bestaande structuren, regels en richtlijnen zullen optreden, die zullen al was het alleen maar wegens wettelijke kaders niet altijd oplosbaar zijn op het werkniveau en er moet dus permanent de mogelijkheid zijn voor creatieve oplossingen op hoger niveau (al is het ad hoc). Het zijn immers juist dit soort knelpunten die opgelost moeten worden om tot een integraal beleid in het sociale domein te komen. Ten tweede is er sprake van zeer duidelijke en expliciete kaders op financieel terrein. Heel concreet is in Zuid-Holland Zuid de afspraak dat de gezinsplannen in totaal niet meer mogen kosten dan driekwart van het budget van de voorgaande jaren: er is dus een gedeeld commitment van zowel bestuur als professionals om de kosten te reduceren. Om daarbij misverstanden te voorkomen: het gaat om de totale kosten. Er zijn uiteraard naast gezinnen die (veel) minder middelen nodig hebben ook gezinnen die juist meer steun nodig hebben voor structurele oplossingen. Waar het om gaat is vooral dat alle ingezette middelen transparant zijn en dus ook gerelateerd kunnen worden aan effecten. Ten derde is er sprake van twee handelingsprincipes die op dit moment bepaald niet gebruikelijk zijn, namelijk de acceptatie van ongelijkheid en de erkenning dat iets soms gewoon niet lukt. In principe zijn gezinnen zelf, in overleg met professionals, volledig vrij om budgetten in te zetten en is ieder gezinsplan afgestemd op persoonlijke mogelijkheden voor inzet, sociale steun, etc. Het klassiek-juridische beginsel van het recht op (een bepaalde hoeveelheid) zorg op grond van doelgroepcriteria of indicaties geldt hier niet meer. De kern van de zaak is dat een situatie opgelost moet worden. Maar dat impliceert ook absoluut dat plannen niet kunnen lukken. En koste wat kost moet voorkomen worden dat juist die situaties (te) lang blijven voortduren omdat er nu eenmaal budgetten voor zijn.of omdat niemand wil toegeven dat ze er niet uitkomen, hoe goedbedoeld 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 6

7 en hard er ook wordt gewerkt. Als oplossingen niet werken, moeten er zo snel mogelijk andere oplossingen komen. The proof of the pudding. Als we het toch hebben over een businesscase als centraal in te zetten middel, dan kunnen we ook afsluiten met een Engels spreekwoord. Elke gemeente is anders, elke wijk, buurt, straat, gezin, kent eigen parameters, sociale netwerken, sleutelpersonen en omgangsvormen. De essentie van de decentralisaties is dat het niet alleen bestuurlijke transities zijn maar ook inhoudelijke transformaties. Dat betekent dat er letterlijk een kanteling of zelfs omkering plaatsvindt van een aanbod- naar een vraaggestuurd stelsel. Een stelsel waarin de beste regisseur of producent van het beleid inderdaad niet zelf op het podium gaat staan maar de acteurs hun werk laat doen. Daarvoor moet je letterlijk een stuk instuderen, repeteren. Uiteindelijk moet echter de praktijk uitsluitsel geven, het moet gewoon echt werken. Er moet ruimte zijn om precies die dingen te (laten) doen die nodig zijn en zo te voorkomen dat er overdaad en overkill is. Wat dat betreft kunnen we uit de analyses en praktijkvoorbeelden van Woerden en Zuid- Holland Zuid al enkele aardige voorbeelden geven: Een gehandicapte man kan van zijn zwager een auto krijgen om van en naar zijn vrijwilligerswerk te gaan. De man heeft echter schulden en staat onder bewindvoering. De bewindvoerder geeft geen toestemming voor het bezit van een auto. Wel heeft de man recht op een vervoersvergoeding. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen echter het dubbele van de uitgaven die moeten worden gedaan wanneer de man de auto wel zou mogen accepteren. Een grootmoeder biedt tot ieders tevredenheid onderdak en supervisie aan haar licht verstandelijk gehandicapte kleinzoon. Als dat bekend wordt, dreigt zij haar huursubsidie kwijt te raken als gevolg waarvan de kleinzoon vertrekt naar een aangepaste woonvoorziening. Een buitenlandse vrouw wordt samen met een jong kind op straat aangetroffen: ze komt uit Oost-Europa haar man achterna, maar deze is intussen met de noorderzon vertrokken. Ze kan niet terecht bij de vrouwenopvang want ze is niet mishandeld, ze kan niet terecht bij de daklozenopvang want daar mogen niet mee. De enige mogelijke oplossing binnen de kaders is dat ze uit de ouderlijke macht wordt ontzet zodat haar kind en zij gescheiden opgevangen kunnen worden. De feitelijke oplossing: een particuliere instelling betaalt voor een hotelovernachting en een buskaartje terug naar haar woonplaats: geen duizenden maar honderden euro s aan kosten, geen uren overleg maar een praktisch besluit in een minuut. En inderdaad, als we het zo opschrijven is het eenvoudig genoeg. Natuurlijk is lang niet alles zo eenvoudig, vandaar ook de formulering van duidelijke principes dat het niet in alle gevallen moet of hoeft te lukken. Vooronderzoek in Zuid-Holland Zuid heeft echter laten zien dat bij het gemiddelde multiprobleem gezin al sprake is van ongeveer tien mislukte interventies, voordat er sprake is van integrale behandeling: er is geen spoor van twijfel dat we te lang in het doorschuiven en de deeloplossingen blijven zitten voor juist die gezinnen die integrale steun nodig hebben. En als het zou lukken om daar maar een deel van op te lossen, dan kan een groot deel van het budget vrijvallen, juist omdat er bij deze gezinnen structureel zo lang zo veel geld is en wordt uitgegeven. Dat zien we in de figuur hieronder, waarin voor een middelgrote gemeente de verhouding tussen kosten en aantallen in beeld is gebracht. 25 % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 7

8 De integrale budgetten van het sociale domein zullen in de orde van grootte van euro per inwoner komen te liggen als alle decentralisaties doorgaan. Daarmee zal de sociale sector met ongeveer een derde van de totale begroting de grootste in elke gemeente worden. De meeste gemeenten zijn er terecht van overtuigd dat zij door integraal beleid deze kosten zullen kunnen beheersen. De meeste instellingen onderschrijven, dat blijkt ook uit onze onderzoeken dat het veel efficiënter kan. Maar de stappen tussen deze opvatting en de uitvoering moeten eerst zorgvuldig en beter gecontroleerd op kleine schaal uitgezet worden. Meer informatie Peter Cuyvers, Radar Advies Albert Veuger, Stade Advies % goedkoper even goed?; Stade Advies, maart 2013 Pagina 8

De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers

De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het sociale domein: de transitie van de jeugdzorg,

Nadere informatie

DUIDELIJK DECENTRALISEREN

DUIDELIJK DECENTRALISEREN DUIDELIJK DECENTRALISEREN Doel: De mogelijkheden die er komen door het decentraliseren (indicatie, geld en het organiseren van zorg bij de gemeente) zo benutten dat de mensen die hulp nodig hebben dit

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

NULMETING in het Sociaal Domein. C6volg

NULMETING in het Sociaal Domein. C6volg Myra Zeldenrust Peter Cuyvers Gemeente Zwijndrecht c6volg NULMETING in het Sociaal Domein C6volg Geen enkele gemeente heeft op dit moment echt zicht op de optelsom van ALLE kosten in het sociale domein

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

samenvatting STAPELINGEN IN HET SOCIALE DOMEIN De 150 (en alle andere huishoudens) van Zwijndrecht.

samenvatting STAPELINGEN IN HET SOCIALE DOMEIN De 150 (en alle andere huishoudens) van Zwijndrecht. Als iedereen die gegevens anders aanlevert, krijg je een informatie-infarct. Dan weet je misschien nog wel wat er in gemeente A of in gemeente B gebeurt, maar je kunt ze niet onderling vergelijken en je

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen

Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld 14 november 2012 1 REGEERAKKOORD 2012! 1 gezin/huishouden 1 plan 1 regisseur 1 budget 1 privacyprotocol 1 ontschot

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein.

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Mijn naam is Vera Pfundt. Ik ben in de Regio Alkmaar programmamanager Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Één verzoek om clementie aan de oudgediende

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij IPGB DOEL VERSUS MIDDEL Ronald Mooij HISTORIE VAN PARTICIPATIE BUDGET NAAR IPGB 2005 Startnotitie Participatiebudget AEF PerSaldo 2006 Vooronderzoek participatiebudget EIM Drijvende 20072009 Experiment

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE PROF.DR. JAN TELGEN EDE, 10 SEPTEMBER 2013 AGENDA De gemeente verandert en hoe. Een paar waarschuwingen Een 5-tal modellen voor zorginkoop door gemeenten met voor- en nadelen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg!

Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Wijkverpleegkundigen in sociale teams; spin in het web of vijfde wiel aan de wagen? Sonja Liefhebber, Movisie Cees Oprins, Vilans, In voor zorg! Welke vragen leven er bij jullie? Deze workshop Feiten sociaal

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen

Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen Graag nodigen wij u uit voor de Ronde tafel conferentie over transmurale zorg op Vrijdag 17 juni 2016 van 9.30 tot 13.00 uur in de Van Nelle

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei Hilde van Xanten

Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei Hilde van Xanten Werk & inkomen en sociale wijkteams; een goed huwelijk? Divosa-congres 15 mei 2014 - Hilde van Xanten 5/14/2014 Divosa monitor 2014 Verkenning voortgang implementatie Participatiewet (gepubliceerd 13 mei

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse s Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Inhoud Samenvatting 5 1 Een tussentijdse evaluatie van de s Krachtig 7 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Behandelend ambtenaar: D.A.M. Schipper Voorstel: 1. instemmen met het oprichten

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

ECSD/U

ECSD/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(SZW) Mw. drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8249 betreft Verzoek bestuurlijke reactie Besluit experimenten Participatiewet

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Uit het Startdocument Experiment de Toegang de volgende inleidende tekst:

Uit het Startdocument Experiment de Toegang de volgende inleidende tekst: Aanleiding voor de start van een IWP de Toegang: Uit het Startdocument Experiment de Toegang de volgende inleidende tekst: Met het experiment de Toegang bereidt de gemeente Emmen zich in 2013-2014 met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Symposium Autisme in verbinding met zorg en onderwijs 2 maart 2016 marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Omdat een andere blik je leven verrijkt! Missie waar streven we naar? Een inclusieve samenleving,

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

Waarde en weerloosheidvermaatschappelijking. Rick Kwekkeboom Sociaal en Cultureel Planbureau Avans Hogeschool

Waarde en weerloosheidvermaatschappelijking. Rick Kwekkeboom Sociaal en Cultureel Planbureau Avans Hogeschool Waarde en weerloosheidvermaatschappelijking in de zorg Rick Kwekkeboom Sociaal en Cultureel Planbureau Avans Hogeschool Kernwoord in zorg voor mensen met beperkingen (sinds twee decennia): Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Factsheet Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Factsheet Armoedebeleid en schuldhulpverlening Factsheet Armoedebeleid en schuldhulpverlening Versie 2.0; april 2014 Inleiding: Armoedebeleid/schuldhulpverlening zal ook in de nieuwe bestuursperiode een belangrijk thema blijven binnen de sociale pijler

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie