Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee"

Transcriptie

1 Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor de verandering van het sociaal domein 5. Veranderende (ver)houding samenleving, professionals en gemeente 6. Van visie naar vernieuwing 2

3 1. Inleiding De samenleving staat nooit stil. De manier waarop de mensen in de straat met elkaar omgaan, maar ook de verhouding van de inwoners ten opzichte van de overheid veranderen met de tijdsgeest mee. De komende jaren krijgen de gemeenten taken en verantwoordelijkheden van het Rijk overgeheveld vanuit het idee dat de lokale overheid dichter bij de inwoners staat. Concreet gaat het om de decentralisatie van een deel van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de transitie van de jeugdzorg, de invoering van het passend onderwijs en de introductie van de Participatiewet. De decentralisatie van deze taken biedt kansen voor de inwoners van Nijkerk. Op lokaal niveau is beter zicht op de behoefte, het professionele ondersteuningsaanbod en de mogelijkheden van de informele zorg. Het lokaal niveau is bij uitstek geschikt om de verbindingen tussen professionele en informele ondersteuning te leggen. De decentralisaties bieden de kans om de nadelen van het huidige systeem, zoals de hoge kosten en de grote bureaucratie, te verminderen en recht te doen aan de zelfredzaamheid van de inwoners. Gezien de diepgang, omvang en samenhang kan gerust gesproken worden van de transformatie of de vernieuwing van het sociaal domein. In de voorliggende visie op de vernieuwing van het sociaal domein staat beschreven wat de gemeente Nijkerk wil bereiken. Er wordt een aantal principes beschreven op basis waarvan de vernieuwing van het sociaal domein vorm moet krijgen. Deze principes gelden niet alleen voor de grote decentralisaties, maar gaan ook op voor aanpalende terreinen zoals veiligheid, sport, onderwijs en cultuur. De inhoud borduurt voort op verschillende beleidsplannen en de landelijke uitgangspunten voor de transformatie van het sociaal domein en is afgestemd met de partners in het sociaal domein. De visie is de stip op de horizon, van waaruit de komende jaren de vernieuwing van het sociaal domein wordt vorm gegeven. 3

4 2. De opgave voor het sociaal domein De vernieuwing van het sociaal domein biedt kansen voor de inwoners van Nijkerk, maar het is geen eenvoudige opgave. Het zal een aantal jaren duren voordat de vernieuwing van het sociaal domein definitief vorm heeft gekregen. Inhoudelijk bestaat de opgave uit het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners en zo de eigen kracht in de samenleving te mobiliseren. Hiervoor is de samenwerking tussen de inwoners, de professionals en de gemeente nodig. Organisatorisch bestaat de opgave uit het realiseren van een overzichtelijke en effectieve ondersteuningsstructuur. Dit moet gebeuren met minder geld aangezien de overdracht van taken gepaard gaan met flinke kortingen op de bestaande budgetten. Het realiseren van de inhoudelijke en organisatorische opgave is alleen mogelijk vanuit een nieuwe sturingsfilosofie. De huidige sturing met protocollen en indicaties werkt belemmerend en houdt vernieuwing tegen. Er moet op een andere manier (samen)gewerkt gaan worden. Misschien wel de belangrijkste opgave voor het sociaal domein is het realiseren van een cultuuromslag. Er moet geïnvesteerd worden in vernieuwing, in samenwerking en in het versterken van het onderling vertrouwen. Dit betekent een andere houding van de inwoners, de professionals en van de gemeente. 4

5 3. Waar staat Nijkerk nu? De gemeente Nijkerk kenmerkt zich door een krachtige samenleving. Bij de vernieuwing van het sociaal domein wordt gebruik gemaakt van deze uitgangssituatie. In Nijkerk ontstaan vanuit de samenleving zelf veel initiatieven De gemeente Nijkerk is een traditionele gemeente in de goede zin van het woord. De gemeente telt verschillende vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor de samenleving. Denk aan de vele sportverenigingen, Unie voor Vrijwilligers etc. Vanuit de samenleving (inwoners en bedrijfsleven) ontstaan goede initiatieven, zoals het bedrijvenplein en de vele activiteiten rond Nijkerk 600. Wat dat betreft heeft de gemeente Nijkerk een goede basis voor de vernieuwing van het sociaal domein. In Nijkerk houden wij rekening met verschillen De gemeente Nijkerk bestaat uit drie kernen met een eigen cultuur en identiteit. De verschillen tussen de kernen zijn zichtbaar in de organisatie van de vrijwilligers, maar ook in de omvang en de soort ondersteuningsvraag. De gemeente Nijkerk telt veel verschillende geloofsgemeenschappen van waaruit een waardevolle bijdrage geleverd wordt aan de samenleving. Al deze verschillen worden gekoesterd en vormen de uitgangssituatie voor de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. In Nijkerk hebben wij gekozen voor Nieuw Nijkerks Evenwicht De gemeente Nijkerk heeft er voor gekozen om de gemeentelijke inzet vooral te beperken tot de wettelijke taken en het doen van investeringen, waardoor de kosten voor de uitvoering van wettelijke taken beter te beheersen zijn. De gemeente Nijkerk ziet de economie als de motor van de samenleving, ook voor het sociaal domein. Nijkerk mag zich gelukkig prijzen met een sterk betrokken bedrijfsleven. Als de bedrijven floreren, zal er voor veel mensen werk zijn en dit maakt inwoners samen met het bedrijfsleven meer in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappelijke infrastructuur (d.w.z. voor verenigingen en organisaties, activiteiten, voorzieningen en accommodaties). Voor hen die niet in staat zijn te participeren in de samenleving wil de gemeente een vangnet vormen. In Nijkerk werken wij in verschillende regio s samen Gegeven haar geografische ligging maakt de gemeente Nijkerk onderdeel uit van drie verschillende regio s. Om verschillende redenen heeft de gemeente ervoor gekozen om de decentralisaties in verschillende regio s voor te bereiden: Regio FoodValley Jeugdzorg Regio Amersfoort AWBZ/Wmo, Werk en inkomen Regio Noord-Veluwe Sociale werkvoorziening en Passend onderwijs Uitgangspunt hierbij is dat voor de inwoners van Nijkerk de beste situatie ontstaat. Tot op heden gaat deze samenwerking goed en worden vanuit onze inwoners bezien goede resultaten geboekt. De komende vier jaar blijft de samenwerking zoals die is. Op de middellange termijn (2020 en verder), nadat er enkele jaren ervaring is opgedaan met de nieuwe taken, wordt bekeken of de regionale samenwerking nog passend is. 5

6 In Nijkerk zien wij kansen en risico s De verschillende partijen in het sociaal domein weten elkaar steeds beter te vinden. Het besef dat vernieuwing nodig is groeit, maar de vernieuwing komt nog niet vanzelfsprekend van de grond. Eén van de redenen is dat de vernieuwing niet alleen kansen biedt, maar dat er ook risico s zijn. De inwoners van Nijkerk hebben veel te winnen met de vernieuwing van het sociaal domein. De verwachting is dat de inwoners in het nieuwe sociaal domein meer ondersteuning op maat krijgen. Daar kan tegenover komen te staan dat er minder keuzemogelijkheden komen. Hoewel alles erop gericht is om het te voorkomen, kan niet uitgesloten worden dat het wel eens zal gebeuren dat inwoners niet op tijd de juiste ondersteuning krijgen. De vernieuwing van het sociaal domein biedt de professionals kans om efficiënter en meer resultaatgericht te werken. Een bedreiging voor de professionals is de angst dat de huidige organisatie niet zal blijven bestaan. De vernieuwing van het sociaal domein biedt de gemeente Nijkerk de kans om een groter maatschappelijk effect te realiseren. De financiële risico s en het risico dat inwoners niet op tijd de juiste ondersteuning krijgen, vormen de grootste bedreigingen voor de gemeente Nijkerk. 6

7 4. Principes voor de verandering van het sociaal domein De gemeente Nijkerk heeft principes geformuleerd, waarin staat wat ze wil bereiken met de vernieuwing van sociaal domein. De principes worden de komende jaren als toetsingskader gebruikt bij het maken van beleidskeuzes over praktische zaken. Inhoudelijke principes 1. Alle inwoners nemen naar vermogen deel aan de samenleving Het leveren van een bijdrage aan de samenleving is belangrijk voor de zelfredzaamheid en de eigenwaarde van de inwoners van Nijkerk. De wijze waarop is voor iedereen anders. In overleg wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer vrijwilligerswerk geen optie is, kan een vorm van dagbesteding belangrijk zijn voor de eigenwaarde van de inwoners. 2. Voorkomen is beter dan genezen Voordat er problemen ontstaan of de problemen iemand boven het hoofd groeien, moet duidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn. Dit kan door voorlichting (informatie en advies), ontmoeten (activiteiten sportverenigingen, lotgevallencontacten) en vroegsignalering. Door tijdig ondersteuning te bieden, wordt voorkomen dat een duurdere, meer intensieve vorm van ondersteuning nodig is. 3. De vraag van de inwoner en het resultaat staan centraal In overleg met de inwoner wordt gekeken wat de vraag en het gewenste resultaat is. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperking van de inwoner en het ondersteuningsaanbod, maar deze zijn niet leidend. Wat het resultaat precies is, is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de vrager. Je kan iemand eigenaar maken van het probleem door overzicht te geven 4. De oplossing wordt eerst gezocht bij de inwoner zelf en diens omgeving In overleg met de inwoner wordt bepaald wat het probleem is, wat hij of zij zelf in de oplossing kan bijdragen en wie in de directe omgeving kan helpen. De oplossing wordt eerst gezocht in het zelfoplossend vermogen en het eigen netwerk. Op deze wijze worden de inwoners gestimuleerd in het vergroten van de zelfredzaamheid. 5. Er is professionele ondersteuning beschikbaar Als de zelfredzaamheid te kort schiet of als er sprake is van een kwetsbare situatie, is er professionele ondersteuning mogelijk. In geval van een onveilige situatie grijpen we in. Voor de groep inwoners, die geen ondersteuning durven te vragen of hiertoe niet in staat zijn is extra aandacht. De professionele ondersteuning komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. 7

8 Organisatorische principes 1. Ondersteuning wordt dichtbij huis georganiseerd Door de ondersteuning dichtbij huis te organiseren komen ondersteuningsvragen snel in beeld. Het is voor de inwoners duidelijk waar ze een ondersteuningsvraag kunnen stellen. Er is sprake van een snelle opvolging van de vraag. De oplossingen voor de meest voorkomende ondersteuningsvragen zijn in de directe omgeving beschikbaar. In maximaal twee stappen bij de juiste zorg Geen afwachtende professional, maar één die eropaf gaat 2. Maatwerk ruimte voor verschillen Uitgaan van de eigen kracht betekent dat er binnen het ondersteuningsaanbod ruimte is voor maatwerk. Door rekening te houden met de vraag van de inwoner, het beoogde resultaat en de mogelijkheden van de inwoner en zijn eigen netwerk wordt op maat ondersteuning geboden. Ruimte voor maatwerk betekent ook dat er verschillen ontstaan. Wil je mensen gelijk behandelen, dan moet je t verschillend doen. 3. Eén huishouden één plan één regisseur Wanneer in een huishouden meerdere problemen spelen op verschillende leefdomeinen en/of bij verschillende personen in het huishouden, dan wordt gewerkt volgens het principe van één huishouden één plan één regisseur. Er is één regisseur, die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. De regisseur coördineert alle vormen van ondersteuning en bewaakt de voortgang. Door met zo min mogelijk professionals vanuit één plan in een huishouden te werken, worden de inwoners eerder in de positie gebracht dat hij of zij de regie kan overnemen. Niet denken vanuit de eigen organisatie, maar vanuit de inwoner 4. Slim organiseren van het ondersteuningsaanbod In het beschikbare ondersteuningsaanbod bestaat geen onnodige overlap en is geen sprake van witte vlekken. Waar mogelijk worden dezelfde soort voorzieningen geclusterd. Het ondersteuningsaanbod is zoveel mogelijk collectief vorm gegeven, maar waar nodig is een individuele vorm van ondersteuning mogelijk. Het is voor de inwoners van Nijkerk in één oogopslag duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Misschien moet je het keuzeaanbod wel kleiner maken, want dan kan je gemakkelijker keuzes maken 5. Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal doen wat doelmatig en noodzakelijk is Het ondersteuningsaanbod wordt lokaal vorm gegeven, want op lokaal niveau kan het beste aansluiting gezocht worden bij de directe leefomgeving. Er wordt regionaal samengewerkt wanneer dit meerwaarde oplevert of noodzakelijk is. 8

9 Sturingsprincipes 1. Faciliteren van initiatieven uit de samenleving Bevorderen van de zelfredzaamheid betekent dat er aansluiting gezocht wordt bij initiatieven uit de samenleving. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en kunnen, al dan niet met professionele ondersteuning, zelf initiatieven ontplooien. Het is aan de gemeente om dit te faciliteren. Aansluiten bij initiatieven in de samenleving betekent ook dat initiatieven kunnen verdwijnen. 2. Sturen op resultaten Door te sturen op resultaat wordt richting gegeven aan inwoners en professionals om doelstellingen te realiseren. De beoogde resultaten staan in het teken van het bevorderen van de zelfredzaamheid, maar ook het snel, effectief en efficiënt leveren van ondersteuning. 3.Beperken overhead: geen onnodige bureaucratie Door de interne en externe bureaucratie tot het minimaal noodzakelijke te beperken worden de voorwaarden gecreëerd dat sneller de goede vorm van ondersteuning geboden kan worden. Het beperken van de bureaucratie betekent ook dat een groter gedeelte van het beschikbare budget gebruikt voor de ondersteuning van inwoners. 4. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn leidend De voorzieningen op het sociaal domein worden betaald vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. 5. Ontschotten van de financiële middelen De budgetten van de verschillende decentralisaties worden voor zover mogelijk samengevoegd, zodat de ondersteuning zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. Wij moeten drempels èn muren omver werpen 9

10 5. Veranderende (ver)houding samenleving, professionals en gemeente De vernieuwing van het sociaal domein vraagt om een verandering in houding en gedrag van alle betrokkenen. Waar de nadruk lag op zorgen voor moet de nadruk komen te liggen op zorgen dat. Het realiseren van deze cultuuromslag is van doorslaggevend belang voor de vernieuwing van het sociaal domein. Wat vraagt dit van de samenleving.. De vernieuwing van het sociaal domein vraagt om een pro-actieve houding en gedrag van de samenleving. Er moet een einde komen aan het claimgericht denken. Van de inwoners en het bedrijfsleven wordt gevraagd dat ze met elkaar in gesprek gaan en initiatieven verbinden. De inwoners van Nijkerk zijn zelf verantwoordelijk voor hun situatie, maar met elkaar zijn de inwoners en het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de samenleving. Dit betekent ook dat iedereen kan signaleren en de verantwoordelijkheid heeft om deze signalen door te spelen. Jongeren spreken het jongerenwerk aan dat er niks te doen is. Doorvragen levert op dat ze willen voetballen. Waarom moet een jongerenwerker dit organiseren? Zoek met je vrienden een veldje op en ga voetballen! Wat vraagt dit van de professionals De vernieuwing van het sociaal domein vraagt van de professionals dat ze (nog) meer in gesprek gaan met de samenleving. In overleg met de inwoners wordt onderzocht wat de vraag, het resultaat en de beoogde oplossing is. De vernieuwing vraagt dat ze hierbij de gebaande paden loslaten. De professionals moeten actief de samenwerking opzoeken met de informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers), maar ook met elkaar. Het is aan de professionals om te inspireren, te innoveren en met voorstellen voor verbeteringen te komen. Professional moet een terugtrekkende beweging laten zien, niet meer overnemen, maar samen kijken wat het ondersteuningssysteem kan doen Wat vraagt dit van de gemeente.. De vernieuwing van het sociaal domein vraagt van de gemeente dat ze zelf het goede voorbeeld geeft. Dat betekent de gemeente moet loslaten en vertrouwen moet hebben in de samenleving en de professionals. De gemeente moet accepteren dat niet alle risico s afgedekt kunnen worden en dat er verschillen zullen ontstaan. De vernieuwing van het sociaal domein vraagt van de gemeente dat ze de cultuuromslag aanjaagt. De gemeente moet mensen en partijen in de samenleving met elkaar verbinden, goede initiatieven belonen en cultuurdragers actief ondersteunen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven 10

11 6. Van visie naar vernieuwing De visie op de vernieuwing van het sociaal domein in Nijkerk vormt het kader voor de vernieuwingsopgave. In de principes is vastgelegd wat er veranderd moet worden. De komende jaren zal duidelijk worden hoe de vernieuwing eruit komt te zien. In de visie is het eindplaatje gepresenteerd. Niet alles kan in één keer opgepakt worden. Er moeten prioriteiten gelegd worden. Een eerste stap is het maken van beleidskeuzes. Met de keuze voor een concreet sturingsmodel bepaalt de gemeente haar rol in het sociaal domein. Vervolgens worden op basis van de principes, het sturingsmodel en de specifieke situatie in de gemeente Nijkerk keuzes gemaakt over de toegang, het samenstellen van arrangementen en de wijze van inkoop en verantwoording. De beleidskeuzes worden de komende jaren tussentijds bijgesteld op basis van ervaringen en/of mogelijke wijzigingen in het financieel of wettelijk kader. De vernieuwing van het sociaal domein is voor iedereen een leerproces, waarbij het de eerste jaren zal gaan om vernieuwen, experimenten, pilots uitvoeren, leren en het realiseren van de cultuuromslag. De in de visie beschreven principes blijven leidend! 11

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein.

Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. RIS.6468 Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein. Beleid voor de invoering van de drie decentralisaties in Emmen. Januari 2014. 2 1. Inleiding. Op 1 januari 2015 worden de nieuwe

Nadere informatie

Participatie- en communicatieplan Sociaal Domein. [15 oktober 2013]

Participatie- en communicatieplan Sociaal Domein. [15 oktober 2013] Participatie- en communicatieplan Sociaal Domein [15 oktober 2013] Voorwoord De gemeente Nijkerk is al enige tijd bezig met de voorbereiding op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het Sociaal Domein.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein

Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein versie 30 januari 2014 Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Weesp Gemeente Wijdemeren Door de gemeenteraad van Stichtse Vecht vastgesteld: 11 februari 2014 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Een doodgewone jongen

Een doodgewone jongen Bijspringen en meelopen Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley dinsdag 6 november 2012 Een doodgewone jongen 2 1 Wat gaan we doen 1. Omgevingsanalyse/Regeerakkoord 2. Als jeugd en toekomst tellen De zeven

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

zelf samen - gemeente

zelf samen - gemeente zelf samen - gemeente 3 Decentralisaties = 3 Opgaven JeugdWet (+Passend Onderwijs) AWBZ-begeleiding, dagbesteding (incl. vervoer), persoonlijke verzorging ParticipatieWet jeugdigen & ouders positief opgroeien

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN Met de ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten - met name op het gebied van het Sociale Domein - is het onhoudbaar dat we als gemeente blijven

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein

Gemeente Geldermalsen. Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein Gemeente Geldermalsen Naar een vitale 1 samenleving Visie op de veranderingen in het sociale domein 1 Coalitie-akkoord juni 2012 1 Inleiding De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota decentralisaties sociaal domein. Van transitie naar transformatie

Kadernota decentralisaties sociaal domein. Van transitie naar transformatie Kadernota decentralisaties sociaal domein Van transitie naar transformatie Juni 2014 PAGINA 2 VAN 12 1. Inleiding In het sociale domein voltrekt zich in hoog tempo een aantal fundamentele veranderingen.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH 10/25/2013 Programma 1. Opening en welkom 2. Test je kennis! - Quiz 3. De tegenprestatie en Talent Verplicht! in een

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie Kadernota Sociaal Domein Vastgesteld d.d. 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De kunst van samen leven, de transformatie...

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Inspraaknotitie bij de visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee

Inspraaknotitie bij de visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inspraaknotitie bij de visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee 1. Inleiding De visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning Twente 2017

Maatschappelijke ondersteuning Twente 2017 Maatschappelijke ondersteuning Twente 2017 Uitloopavond commissie Sociaal 12 april 2012 Annemarie Kristen programmaregissseur Programma SvZ landelijke ontwikkelingen decentralisatie functie begeleiding

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst

Programma. Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni Aanleiding - decentraliseren. Doel van deze bijeenkomst Samen aan de slag Bijeenkomst voor de gemeenteraden 12 juni 2014 Programma 19.30 Welkom, opening 19.45 Presentatie over de EHZ samenwerking 20.15 Workshops (2 ronden van elk een half uur) Doel van deze

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie