Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat dit niet op korte termijn zal gebeuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat dit niet op korte termijn zal gebeuren"

Transcriptie

1 AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 67 September 2013 Naar een nieuw systeem van inkomstenbelasting? Begin 2012 heeft de zgn. Commissie Van Dijkhuizen opdracht gekregen om scenario s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Onlangs heeft de Commissie haar rapport uitgebracht. De belangrijkste voorstellen: Van vier naar twee belastingschijven In plaats van de huidige vier belastingschijven voor de inkomstenbelasting moeten er twee belastingschijven komen, namelijk van 37% en 49%. De grens van de eerste belastingschijf van 37% komt dan te liggen op t Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt, verdubbelt dan naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. De financiering hiervan wordt gezocht in het schrappen van een flink aantal aftrekposten; het eigen woningbezit en de hypotheekschuld moeten bijvoorbeeld op termijn geleidelijk verschuiven van de inkomensbox 1 naar vermogensbox 3. Hierdoor daalt de renteaftrek voor elke Nederlander naar 30%. Deze wijziging moet echter geleidelijk ingaan, nadat de woningprijzen weer een paar jaar aan het stijgen zijn. Duurder belastingstelsel voor ondernemers Voor een groot gedeelte van de ondernemers zal het belastingstelsel ingrijpend duurder worden. Directeuren-grootaandeelhouders moeten zichzelf op dit moment een gebruikelijk loon toekennen. Voorgesteld wordt om dit meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Het gebruikelijk loon mag straks nog maar 10% afwijken van de best betaalde werknemer binnen de onderneming. Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat dit niet op korte termijn zal gebeuren Het in de onderneming opgebouwde vermogen moet ook worden belast in box 2, namelijk door een forfaitair rendement van 2,4% over het vermogen van de onderneming in aanmerking te nemen. Dit forfaitair rendement moet worden gezien als een voorheffing op de uiteindelijke fiscale afrekening bij beëindiging c.q. verkoop van de onderneming. Daarnaast wordt voorgesteld om het tarief inkomstenbelasting van box 2 te verlagen van 25% naar 22%. Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3 Het forfaitair rendement in box 3 van 4% moet worden verlaagd. Dit rendement wijkt namelijk teveel af van wat de burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4% zou betekenen. Lees verder op van pag. 2 In dit nummer 1 Naar een nieuw systeem van inkomstenbelasting? 2 Adresinformatie 2 Verkoop leegstaande eigen woning aan de bv 3 Prinsjesdag, een feestje waard? 4 Einde fiscaal ondernemerschap medisch specialisten vanaf 2015? 4 Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto 5 Voorkom inleners- en ketenaansprakelijkheid 6 Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli Verhuur van bedrijfsgebouwen en de btw 7 Nieuwe regels voor ANBI s per 1 januari Wist u dat Mr. P.M. (Pieter) Rigter FB 1

2 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Den Hartog Accountants & Consultants Vestigingen: Rotterdam: Grindweg VD Rotterdam Postbus GB Rotterdam Tel Fax s-gravenhage: Prins Willemstraat HT s-gravenhage Tel Vervolg van pag. 1 Eén huishoudtoeslag De huidige huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget moeten vervangen worden door één huishoudtoeslag, die lineair daalt naarmate het gezinsinkomen stijgt. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiencyoogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%. Reactie Minister van Financiën Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft als reactie op dit rapport al aangegeven dat een herziening van het belastingstelsel eens in de 10 jaar nodig is, maar dat dit niet op korte termijn zal gebeuren, in elk geval niet voor volgend jaar. Dat de huidige Wet op de Inkomstenbelasting 2001 op de schop gaat, is in zoverre wel duidelijk. Dat laatste geldt echter niet voor de ingangsdatum. Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse J. (Joost) Koedoot RA Verkoop leegstaande eigen woning aan de bv Hebt u een nieuwe eigen woning gekocht, maar de oude leegstaande woning nog niet verkocht, dan kunt u gebruik maken van de verhuisregeling. De hypotheekrente op de beide woningen mag u dan nog gedurende drie jaar in aftrek brengen. Koopt u nog in 2013 een nieuwe woning, terwijl u de oude woning nog niet heeft verkocht, dan kunt u profiteren van de dubbele hypotheekrenteaftrek tot en met 31 december In 2014 wordt de periode van dubbele hypotheekaftrek teruggebracht naar twee jaar. Het spreekt voor zich dat de verhuisregeling stopt als u de oude woning heeft verkocht. U kunt alleen profiteren van dubbele hypotheekrenteaftrek als de oude woning leegstaat en bestemd is voor verkoop. Uw voormalige woning moet dus én leegstaan sinds de verhuizing én te koop staan. Door de slechte economische omstandigheden op de woningmarkt komt het in de praktijk regelmatig voor dat de voormalige eigen woning langer dan drie jaar leeg en te koop staat. Na afloop van de drie-jaarstermijn vervalt het recht op renteaftrek wat effectief leidt tot een extra netto-kostenpost in privé. Indien men aandelen in een eigen bv houdt met daarin bijvoorbeeld substantiële liquide middelen valt te overwegen de voormalige eigen woning over te dragen (lees: te verkopen) aan de bv. Uiteraard dient hier een zakelijke grondslag voor aanwezig te zijn. Transacties met de eigen bv dienen tegen zakelijke condities plaats te vinden. Dat geldt zowel ten aanzien van de koopsom als ten aanzien van de transactie op zich. Overleg daarover tijdig met uw HLB-adviseur. Verkoop van de (oude) eigen woning aan de bv leidt tot de eliminatie van de jaarlijkse extra netto kostenpost in privé. Immers, de lopende hypotheek wordt afgelost met de ontvangen koopsom van de bv. Voorts kunnen de in de bv aanwezige en fiscaal beclaimde liquiditeiten onbelast worden overgeheveld naar privé; de vaste lasten en onderhoudskosten en de bij de verkoop van de woning aan de bv verschuldigde overdrachtsbelasting zijn binnen de bv aftrekbaar. Tevens is een eventueel toekomstig (door)verkoopverlies binnen de bv aftrekbaar. 2 Soms is het meer aantrekkelijk om de koopprijs geheel of gedeeltelijk schuldig te laten blijven door de bv, bijvoorbeeld in het geval er binnen de bv niet voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de koopprijs in een keer te voldoen. Mits fiscaal goed gestructureerd kan ook hier een flinke kostenbesparing in privé worden gerealiseerd.

3 Mr. P.M. (Pieter) Rigter FB Prinsjesdag, een feestje waard? Op Prinsjesdag heeft minister Dijsselbloem van Financiën de belastingplannen voor 2014 bekend gemaakt. Plannen die, zoals te verwachten, in het teken staan van het bezuinigingsbeleid. Werkenden gaan er in beginsel op vooruit door een verhoging van de arbeidskorting met t 250. Voor hogere inkomens (boven t ) wordt de arbeidskorting echter in drie jaar afgebouwd tot nihil. Mensen met deze inkomens komen bovendien niet langer in aanmerking voor de algemene heffingskorting van t Ook voor overige inkomens wordt deze heffingskorting afgebouwd tot nihil, evenwel uitgesmeerd over enkele jaren. Voorts worden de belastingschijven in 2014 niet aangepast aan de inflatie. Diverse inkomensondersteunende toeslagen (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget) worden versoberd en omgevormd tot één toeslag: de huishoudentoeslag. De oorspronkelijk enkel voor 2013 ingevoerde werkgeversheffing voor hoge salarissen (16% heffing over een salaris vanaf t ) blijft ook in 2014 bestaan. De aftrek voor specifieke zorgkosten (hulpmiddelen zoals een aanpassing van de auto, een traplift, etc.) verdwijnt per 1 januari Hypotheekrenteaftrek voor degenen in de hoogste belastingschijf (52%) wordt beperkt tot 51,5%. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij onderhoud en renovaties van de eigen woning en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 weer verhoogd van 6% naar 21%. Lichtpuntjes zijn er ook te melden. Zo is het al vanaf 1 oktober 2013 mogelijk om t belastingvrij te schenken als de begunstigde het geld gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of voor aflossing op de eigen woningschuld. Niet relevant is de familiaire verhouding tussen schenker en begunstigde. Deze belastingvrije schenking mag aan iedereen plaats vinden. De schenking kan ook worden benut voor aflossing van een restschuld. Op 31 december 2015 vervalt deze verhoogde vrijstelling weer. Het eerder aangekondigde inkomensafhankelijke eigen risico voor de zorgverzekering komt te vervallen. De eerste schijf in de Speur- en Ontwikkelings afdrachtvermindering wordt opgetrokken naar t ; het percentage echter verlaagd naar 35%. De integratieheffing in de BTW wordt afgeschaft. Ontslagvergoedingen (gouden handdrukken) ongeacht of deze zijn ondergebracht in een eigen stamrecht-bv, bij de bank of bij een verzekeringsmaatschappij, mogen in 2014 geheel opgenomen worden waarbij slechts 80% van de uitkering wordt belast. Nieuwe ontslagvergoedingen kunnen niet langer belastingvrij worden ondergebracht. In de Wet motorrijtuigenbelasting wordt een woonplaatsvermoeden opgenomen. Ieder natuurlijk persoon die in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, wordt geacht in Nederland te wonen, waardoor alle auto-eigenaren die langer dan 6 maanden in Nederland wonen en werken (dus ook degenen met een auto met buitenlands kenteken) zowel motorrijtuigenbelasting als BPM gaan betalen. De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter; die op lpg met 7 cent, dit naast de jaarlijkse inflatiecorrectie. Ook de accijns op alcoholische dranken en frisdrank wordt weer verhoogd. Al met al weinig rooskleurige berichten. Maar: het zijn nog maar voorstellen. Binnenkort vergaderen Tweede en Eerste Kamer nog over deze plannen. Wij houden u op de hoogte van de uiteindelijke uitwerking. 3

4 R. (Rob) Meijer AA Einde fiscaal ondernemerschap medisch specialisten vanaf 2015? Vrijgevestigde medisch specialisten danken hun positie als fiscaal ondernemer aan een goedkeurend besluit van het ministerie van Financiën. Dit besluit loopt in 2015 af. Een eventuele voortzetting van het fiscale ondernemerschap wordt met ingang van 2015 onder meer afhankelijk van het recht van medisch specialisten om zelf rekeningen te sturen naar verzekeraars of patiënten. Declaratierecht vervalt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om het declaratierecht voor medisch specialisten te laten vervallen. De NZa volgt daarmee de lijn van de commissie-meurs, die al eerder adviseerde het fiscale ondernemerschap te ontmoedigen door alleen het ziekenhuis declaratierecht te geven. De NZa stelt nu voor om het declaratierecht exclusief voor te behouden aan instellingen met een vergunning voor de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In de praktijk zijn dat o.a. ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Fiscaal ondernemerschap bedreigd Als het zelfstandig declaratierecht van de medisch specialist daadwerkelijk komt te vervallen en daarmee het fiscale ondernemerschap verdwijnt, ontstaat er een onduidelijke situatie over de fiscale rechtspositie van medisch specialisten. Mogelijk is er vanaf 2015 sprake van een fictief dienstverband en worden ziekenhuizen zowel de NVZ als de OMS en VVMS vinden dit een onwenselijke ontwikkeling aangemerkt als werkgever van de binnen het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en worden zij geconfronteerd met loonheffing en sociale verzekeringspremies. Daarnaast verliezen medisch specialisten de fiscale voordelen van het vrije ondernemerschap zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling, gemiddeld ongeveer t netto op jaarbasis. Regiomaatschappen en coöperaties Op dit moment heerst er grote onrust onder medisch specialisten. Het blijkt dat het behoud van het fiscale ondernemerschap een doorslaggevend motief is voor medisch specialisten om zich te organiseren in regiomaatschappen, zorg-bv s of coöperaties om zich buiten het ziekenhuis te organiseren en zich te vestigen als echte ondernemers. Het ziekenhuis kan de medisch specialisten vervolgens inhuren. Dit alles om fiscaal voor te sorteren op Zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) als de belangenverenigingen (OMS en VVMS) van medisch specialisten vinden dit een onwenselijke ontwikkeling. Afhankelijk van de mate van exclusiviteit waarmee het declaratierecht wordt toegekend aan het ziekenhuis biedt de weg van gezamenlijk declareren wellicht een opening tot het behoud van het fiscaal ondernemerschap. Mocht dit niet het geval zijn dan biedt wellicht het inbrengen van de medische praktijk in een praktijk-bv uitkomst. HLB Den Hartog volgt de ontwikkelingen ten aanzien van het fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten op de voet en adviseert zowel individuele medisch specialisten, maatschappen en collectieven ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen met ingang van Daarnaast worden landelijke presentaties over dit onderwerp verzorgd. Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto P.M. (Paul) Flikweert RA 4 Wanneer u als werkgever een bestelauto (met grijs kenteken) ter beschikking stelt aan uw werknemer dient u rekening te houden met een bijtelling vanwege privégebruik door de werknemer. In een aantal gevallen geldt deze bijtelling niet. Bijvoorbeeld indien u een verbod stelt op het privégebruik. U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen: - U legt het verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij uw loonadministratie; - U ziet toe op de naleving van het verbod. Dat kan bijvoorbeeld door: - de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij bent overeengekomen; - de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof; - gegevens (bijv. plaats en tijdstip) te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd. - Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld: - een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik; - verhaal op uw werknemer van de nageheven loonheffingen; - ontslag. De Belastingdienst heeft recentelijk in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt die aan alle eisen voldoet. Het is daarom verstandig om uw huidige afspraken te vernieuwen. De wijzigingen zijn vooral bedoeld als verduidelijking. Zo is aangegeven welke vormen van toezicht voor de werkgever volstaan, wat de sancties op overtreding zijn en hoe de werkgever in de aangifte loonheffing kenbaar maakt dat er een verbod is afgesproken. Twijfelt u of uw huidige afspraken voldoende zijn en of u voldoende toeziet op de naleving? Neem dan contact op met uw HLB-adviseur en verklein de kans op naheffingen.

5 Mr. J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter FB Voorkom inleners- en ketenaansprakelijkheid Huurt u wel eens personeel in of besteedt u wel eens werk uit aan een ander bedrijf? Zo ja, dan loopt u risico s met betrekking tot de inleners- en ketenaansprakelijkheid. U kunt deze risico s beperken door maatregelen die u zelf kunt nemen. Ketenaansprakelijkheid Indien u een opdracht aanneemt en een deel van het werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan bent u aannemer. Degene aan wie u het werk uitbesteedt, is onderaannemer. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen, sociale lasten en premie zorgverzekeringswet die de onderaannemer niet betaald heeft. Het moet dan gaan om een werk van stoffelijke aard. Dit komt veel voor in de bouw en metaalbranche, maar ook bijvoorbeeld het verpakken van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding vallen hier onder. u kunt aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen, sociale lasten, premie zorgverzekeringswet en omzetbelasting die de uitlener niet betaald heeft De onderaannemer kan het werk weer deels uitbesteden aan een andere onderaannemer. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor alle onderaannemers in de keten. Inlenersaansprakelijkheid Indien u personeel inhuurt dat in dienstbetrekking is van een ander bedrijf, maar onder uw leiding of toezicht voor uw onderneming werkt, dan bent u inlener. Het bedrijf waar deze werknemers in dienstbetrekking zijn, is uitlener. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen, sociale lasten, premie zorgverzekeringswet en omzetbelasting die de uitlener niet betaald heeft. De inlenersaansprakelijkheid kan ook gelden indien u iemand inhuurt die als zelfstandige voor zijn bv werkt, ondanks dat u wellicht over een VAR-DGA (verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder) beschikt. Beperken van de risico s U kunt een aantal maatregelen nemen om voornoemde risico s te beperken. Wij noemen er enkele: - betalen op de G-rekening; - opvragen verklaring betalingsgedrag; - schaduwadministratie voeren, zoals manurenregistratie, sofinummer, identiteitsbewijs, A1-verklaring, werk- en verblijfsvergunning e.d.; - kettingbeding in de overeenkomst opnemen; - Waadi-inschrijving bij de Kamer van Koophandel; - SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid). Deze opsomming is niet limitatief en de maatregelen moet u op de juiste wijze uitvoeren om daadwerkelijk de risico s te beperken of de omvang van de aansprakelijkstelling te verlagen. Scan Op onze website treft u een quickscan inleners- en ketenaansprakelijkheid aan. Met deze quickscan kunt u door middel van het beantwoorden van 14 vragen in enkele ogenblikken nagaan of u een verhoogd risico loopt bij het inlenen van arbeidskrachten of bij het aannemen van werk. De quickscan is gratis, ga naar Naast deze quickscan beschikken wij ook over een uitgebreide scan waarbij wij uw onderneming doorlichten door middel van een of meerdere besprekingen en eventueel waarneming ter plaatse. Voorkomen is beter dan genezen en ingeval u aansprakelijk gesteld wordt, gaat het vaak om grote bedragen. U kunt contact opnemen met uw HLB-adviseur om een offerte aan te vragen en/of de uitgebreide scan te laten uitvoeren. het kan ook gelden indien u iemand inhuurt die als zelfstandige voor zijn bv werkt 5

6 J.P. (Joke) Troost-Storm FB kantoor Den Haag Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli 2013 Op 28 juni 2013 heeft de ministerraad besloten dat met het oog op het belang van de economische ontwikkeling tijdelijk de mogelijkheid van willekeurige afschrijving wordt geboden. 6 de belastingheffing wordt niet lager, maar er is \ wel sprake van een liquiditeitsvoordeel omdat de belastingdruk verschuift naar latere jaren Hiermee wordt de liquiditeits- en financieringspositie verbeterd van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan. Op die wijze ondersteunt het kabinet de investeringen door het bedrijfsleven. De maatregel geldt zowel voor lichamen die in de vennootschapsbelasting worden belast als ondernemers die belast worden in de inkomstenbelasting. De regeling lijkt op die zoals die gold in de jaren 2009, 2010 en Destijds kon de willekeurige afschrijving echter over meerdere jaren worden gespreid. Onder de huidige regeling kan echter uitsluitend eenmalig willekeurig (en tot ten hoogste 50%) worden afgeschreven op investeringen die gedaan zijn in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december Voor de periode na 31 december gelden weer de normale afschrijvingspercentages. Bij willekeurige afschrijving bepaalt de belastingplichtige zelf welk bedrag van de investering wordt afgeschreven en dus in mindering komt op zijn fiscale winst. Daarbij wordt de jaarlijkse afschrijving gemaximeerd op een percentage dat hoger ligt dan het normale afschrijvingspercentage. Uiteindelijk wordt de belastingheffing hierdoor per saldo niet lager, maar is er wel sprake van een liquiditeitsvoordeel omdat de belastingdruk verschuift naar latere jaren. De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan de tijdelijke regeling: - De willekeurige afschrijving bedraagt in 2013 ten hoogste 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten minus de restwaarde. Vanaf 2014 gelden weer de normale fiscale regels voor afschrijven. Onder andere gebouwen en goodwill komen niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving onder de tijdelijke regeling. - De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt. - Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Is aan die laatste voorwaarde niet voldaan dan kan in 2013 maximaal worden afgeschreven hetgeen in dat jaar is betaald. Heeft in 2013 geen aanbetaling plaatsgevonden, dan kan er ook geen willekeurige afschrijving plaatsvinden: niet in 2013 en ook niet in een daaropvolgend jaar. Dit is een wijziging ten opzichte van de regels voor willekeurige afschrijvingen in , waarbij ook na het jaar van investering of voortbrenging willekeurig kon worden afgeschreven Zoals gezegd is het de staatssecretaris met de tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 vooral te doen om de liquiditeitspositie van ondernemers te verbeteren. De ondernemer die gebruik wil maken van de regeling moet het bedrijfsmiddel ofwel direct in 2013 in gebruik nemen, ofwel als dat niet lukt, daarop in 2013 voldoende aanbetalen.

7 Mr. J.J. (Jos) Philips HLB Nederland Verhuur van bedrijfsgebouwen en de btw Leegstand van panden is al vervelend genoeg. Hoe moeten we met de btw omgaan als een en ander anders loopt dan gepland? Als u een bedrijfspand hebt gebouwd of gekocht en met btw wil gaan verhuren, dan heeft u de btw bij de bouw of aankoop in aftrek gebracht. Deze teruggevraagde btw op panden wordt door de Belastingdienst tien jaar gevolgd (de herzieningsperiode). Aan ieder van deze tien jaar wordt 10% van de teruggevraagde btw toegerekend. Als er iets in het gebruik wijzigt, moet er mogelijk btw worden terugbetaald. Zolang het pand met btw wordt verhuurd en wordt gebruikt, is er niets aan de hand. Maar u kunt alleen met btw verhuren als de huurder de btw voor 90% of meer in aftrek kan brengen, dus als hij btw-belaste prestaties verricht. Wat te doen als u het pand niet btw-belast kunt verhuren? Uw bedoelingen zijn van belang! Zolang u de intentie heeft om belast te verhuren, hoeft er ondanks de leegstand geen herziening van de btw op de aankoop plaats te vinden. Verhuur zonder btw Als u het pand zonder btw gaat verhuren, ontstaat een ander beeld. Het pand komt dan van de btw-belaste sfeer in de vrijgestelde sfeer. U moet waarschijnlijk ineens alle voorbelasting terugbetalen. Bij een nieuwbouwpand moet u wellicht nóg meer betalen; de beruchte en lastige integratieheffing. Raadpleeg onze btw-adviseurs hierover. Huurder neemt pand niet in gebruik Als u wel een huurder heeft gevonden en met btw wilt gaan verhuren, maar de huurder het pand niet in gebruik neemt, loopt u ook tegen vervelende btw-gevolgen aan. Voor toepassing van de belaste verhuur is namelijk de voorwaarde van belang dat de huurder het pand tijdig in gebruik neemt. Tijdig is kortgezegd: in het derde jaar van de verhuur. Als de huurder dat niet doet, loopt u tegen een btw-herziening aan. Aandachtspunten: - Leegstand is voor de btw vaak minder duur dan een verhuur zonder btw. Laat uw positie berekenen met inachtneming van alle btw-aspecten! - Neem in de huurovereenkomst een boetebepaling op die de huurder verplicht om het pand tijdig in gebruik te nemen. - Houd bij vrijgestelde verhuur in de huurprijs rekening met het btw-verlies. Let ook op de kosten van instandhouding. Breng ook hierbij uw btw-positie in kaart! zolang u de intentie heeft om belast te verhuren, hoeft er ondanks de leegstand geen herziening van de btw op de aankoop plaats te vinden - Als u een huurovereenkomst tussentijds hebt beëindigd vanwege leegstand, kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een uitstelregeling voor de terug te betalen btw. - Verhuurt u na de aankoop een pand direct aan een btw-vrijgestelde huurder, dan betekent dit ook direct een herziening van 100% van de in aftrek gebrachte btw. Het is daarom de overweging waard om eerst te verhuren aan een btw-ondernemer. Bij een latere verhuur aan een vrijgestelde ondernemer hoeft u slechts jaarlijks 10% van de voorbelasting terug te betalen. Nieuwe regels voor ANBI s per 1 januari 2014 Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en hun donateurs kunnen in aanmerking komen voor diverse fiscale faciliteiten op het gebied van schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting als de instelling althans fiscaal de ANBI-status heeft. De ANBI-regeling is de afgelopen jaren diverse keren gewijzigd. Onlangs is aangekondigd dat de voorwaarden per 1 januari 2014 zullen worden uitgebreid met een verplichting om bepaalde gegevens te publiceren op de eigen website of op de website van een overkoepelende brancheorganisatie. Met deze wetswijziging wordt geprobeerd om de transparantie voor ANBI s te verbeteren. De volgende gegevens moeten openbaar worden gemaakt: - naam van de organisatie; - Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN); - contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of het adres); - beschrijving van de doelstelling, missie en bestaansreden; - actueel beleidsplan; - bestuurssamenstelling: de functies, de bevoegdheden en de namen van het statutaire bestuur; - beloningsbeleid voor alle werknemers, inclusief de bestuurders; - verslag van de uitgeoefende activiteiten (tenminste jaarlijks); - financiële verantwoording: binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet tenminste de (verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting worden gepubliceerd. Daarnaast moeten de financiële jaarstukken over 2012 op 1 januari 2014 zijn gepubliceerd. Voor ANBI s met een gebroken boekjaar geldt deze verplichting voor de boekjaren die zijn aangevangen na 1 januari Voor kerkgenootschappen en instellingen die een ontheffing hebben van de Belastingdienst gelden bepaalde uitzonderingen. Om de ANBI-status te behouden of te verkrijgen, is het van groot belang om tijdig de vereiste gegevens op internet te plaatsen. S.T.M. (Steven) ten Hagen RA kantoor Den Haag 7

8 WIST U DAT? Drs. K. (Kees-Jan) in t Veld FB Vestiging Rotterdam... de belastingheffing in box 3 richting de 100% gaat? Bij een rendement op een spaarrekening van 1,3% gaat 1,2% belasting af, het rendement is dan 0,1%. De belastingheffing is ruim 92%!... de politiek niet van plan is om een oplossing te zoeken voor deze zeer hoge belastingheffing op box 3 vermogen?... wij het probleem wel (h)erkennen? En in veel gevallen, via een maatwerk oplossing, er voor kunnen zorgen dat de belastingheffing naar normale percentages (terug) gaat.... Eindhoven sinds kort een investeringsfonds heeft voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren? Gemeente en Start Foundation willen door middel van het verstrekken van krediet kwetsbare werknemers beschermen. Bedrijven die door de (aanhoudende) crisis in de problemen zijn geraakt, maar wel een gezond toekomstperspectief hebben, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Lokaal Investerings Fonds.... milieuvriendelijke auto s helemaal in zijn? Nederland is in Europa koploper op het gebied van milieuvriendelijke auto s.... dit waarschijnlijk te maken heeft met de vele fiscale voordelen die samenhangen met deze auto s?... Porsche zelfs een milieuvriendelijke auto heeft?... in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de Belastingdienst, ondernemers wel degelijk verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te vermelden?... u binnenkort weer de nieuwe (voor 2014) Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kunt aanvragen? Zoals u misschien wel weet zijn er 4 soorten VAR: de VAR-loon, VAR-row, VAR-wuo en VAR-dga. De persoonlijke situatie van een ondernemer bepaalt welke VAR iemand moet aanvragen. Zorg dat u de juiste VAR aanvraagt die past bij uw werkzaamheden, anders kunt u achteraf met vervelende consequenties worden geconfronteerd. Een opdrachtgever kan de echtheid van een VAR telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit is onderdeel van de Belastingdienst en controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt.... de gewone subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren zo n succes was dat de pot nu leeg is?... ondernemers (dga s, vennoten, partners of zzp ers) ook vaak in aanmerking kunnen komen voor diverse fiscale faciliteiten op zonnepanelen via hun onderneming? Deze faciliteiten zijn in veel gevallen ook nog aantrekkelijker.... de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZvW) voor de werkgever zal dalen in 2014? Uit de evaluatie WUL blijkt nu dat de werkgeversbijdrage te hoog is vastgesteld. Om die reden wordt de bijdrage met ingang per 1 januari 2014 verlaagd. Op Prinsjesdag is de hoogte van de premie bekendgemaakt: 7,5%.... ondernemers in het algemeen minder negatief zijn dan in voorgaande kwartalen? De uitkomsten zijn in lijn met het beeld dat de voorgaande kwartalen weliswaar krimp kenden, maar dat deze afnam. Dit geeft de hoop dat we uit de krimp gaan komen. Daarmee kan de Nederlandse economie mogelijk aansluiting vinden bij de opleving in de eurozone. Die groei zal van de export moeten komen. Anderzijds geven 40% van de MKB-bedrijven aan dat hun bedrijf met financiële problemen kampt. Een groot deel van deze ondernemers verwacht dat het de komende maanden zelfs nog verslechtert. Het blijft een uitdagende tijd. 8

voorwaarde is wel dat je weet wat je wilt

voorwaarde is wel dat je weet wat je wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 67 September 2013 thefactor.e helpt klanten kosten te besparen

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder.

van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder. 2015 WHITEPAPER Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Inhoud Keten- en Inlenersaansprakelijkheid p. 1 Klantcase p. 2 Wet Aanpak Schijnconstructies p. 3 Omzetbelasting

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 2-2015 INHOUD 2 3 4 5 Elektrische auto belastingvriendelijk opladen Doe de gebruikelijklooncheck! Dubbele betaling ontslagvergoeding uitgesloten? Laag btw-tarief op woningonderhoud vóór de zomervakantie 6 & 7

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014 Onderwijsinstellingen en de fiscus A.A. van der Bok FB MB 28 januari 2014 Voorstelronde Adviespraktijk: Advisering in de meest brede zin van het woord met als doel de opbrengst na belastingen voor onze

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Beperk uw aansprakelijkheid! Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Maart 2015

MKB Nieuwsbrief Maart 2015 MKB Nieuwsbrief Maart 2015 1. De nieuwe gebruikelijkloonregeling Hierbij ontvangt u onze MKB Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie