Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat dit niet op korte termijn zal gebeuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat dit niet op korte termijn zal gebeuren"

Transcriptie

1 AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 67 September 2013 Naar een nieuw systeem van inkomstenbelasting? Begin 2012 heeft de zgn. Commissie Van Dijkhuizen opdracht gekregen om scenario s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Onlangs heeft de Commissie haar rapport uitgebracht. De belangrijkste voorstellen: Van vier naar twee belastingschijven In plaats van de huidige vier belastingschijven voor de inkomstenbelasting moeten er twee belastingschijven komen, namelijk van 37% en 49%. De grens van de eerste belastingschijf van 37% komt dan te liggen op t Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt, verdubbelt dan naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. De financiering hiervan wordt gezocht in het schrappen van een flink aantal aftrekposten; het eigen woningbezit en de hypotheekschuld moeten bijvoorbeeld op termijn geleidelijk verschuiven van de inkomensbox 1 naar vermogensbox 3. Hierdoor daalt de renteaftrek voor elke Nederlander naar 30%. Deze wijziging moet echter geleidelijk ingaan, nadat de woningprijzen weer een paar jaar aan het stijgen zijn. Duurder belastingstelsel voor ondernemers Voor een groot gedeelte van de ondernemers zal het belastingstelsel ingrijpend duurder worden. Directeuren-grootaandeelhouders moeten zichzelf op dit moment een gebruikelijk loon toekennen. Voorgesteld wordt om dit meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Het gebruikelijk loon mag straks nog maar 10% afwijken van de best betaalde werknemer binnen de onderneming. Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat dit niet op korte termijn zal gebeuren Het in de onderneming opgebouwde vermogen moet ook worden belast in box 2, namelijk door een forfaitair rendement van 2,4% over het vermogen van de onderneming in aanmerking te nemen. Dit forfaitair rendement moet worden gezien als een voorheffing op de uiteindelijke fiscale afrekening bij beëindiging c.q. verkoop van de onderneming. Daarnaast wordt voorgesteld om het tarief inkomstenbelasting van box 2 te verlagen van 25% naar 22%. Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3 Het forfaitair rendement in box 3 van 4% moet worden verlaagd. Dit rendement wijkt namelijk teveel af van wat de burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4% zou betekenen. Lees verder op van pag. 2 In dit nummer 1 Naar een nieuw systeem van inkomstenbelasting? 2 Adresinformatie 2 Verkoop leegstaande eigen woning aan de bv 3 Prinsjesdag, een feestje waard? 4 Einde fiscaal ondernemerschap medisch specialisten vanaf 2015? 4 Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto 5 Voorkom inleners- en ketenaansprakelijkheid 6 Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli Verhuur van bedrijfsgebouwen en de btw 7 Nieuwe regels voor ANBI s per 1 januari Wist u dat Mr. P.M. (Pieter) Rigter FB 1

2 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Den Hartog Accountants & Consultants Vestigingen: Rotterdam: Grindweg VD Rotterdam Postbus GB Rotterdam Tel Fax s-gravenhage: Prins Willemstraat HT s-gravenhage Tel Vervolg van pag. 1 Eén huishoudtoeslag De huidige huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget moeten vervangen worden door één huishoudtoeslag, die lineair daalt naarmate het gezinsinkomen stijgt. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiencyoogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%. Reactie Minister van Financiën Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft als reactie op dit rapport al aangegeven dat een herziening van het belastingstelsel eens in de 10 jaar nodig is, maar dat dit niet op korte termijn zal gebeuren, in elk geval niet voor volgend jaar. Dat de huidige Wet op de Inkomstenbelasting 2001 op de schop gaat, is in zoverre wel duidelijk. Dat laatste geldt echter niet voor de ingangsdatum. Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse J. (Joost) Koedoot RA Verkoop leegstaande eigen woning aan de bv Hebt u een nieuwe eigen woning gekocht, maar de oude leegstaande woning nog niet verkocht, dan kunt u gebruik maken van de verhuisregeling. De hypotheekrente op de beide woningen mag u dan nog gedurende drie jaar in aftrek brengen. Koopt u nog in 2013 een nieuwe woning, terwijl u de oude woning nog niet heeft verkocht, dan kunt u profiteren van de dubbele hypotheekrenteaftrek tot en met 31 december In 2014 wordt de periode van dubbele hypotheekaftrek teruggebracht naar twee jaar. Het spreekt voor zich dat de verhuisregeling stopt als u de oude woning heeft verkocht. U kunt alleen profiteren van dubbele hypotheekrenteaftrek als de oude woning leegstaat en bestemd is voor verkoop. Uw voormalige woning moet dus én leegstaan sinds de verhuizing én te koop staan. Door de slechte economische omstandigheden op de woningmarkt komt het in de praktijk regelmatig voor dat de voormalige eigen woning langer dan drie jaar leeg en te koop staat. Na afloop van de drie-jaarstermijn vervalt het recht op renteaftrek wat effectief leidt tot een extra netto-kostenpost in privé. Indien men aandelen in een eigen bv houdt met daarin bijvoorbeeld substantiële liquide middelen valt te overwegen de voormalige eigen woning over te dragen (lees: te verkopen) aan de bv. Uiteraard dient hier een zakelijke grondslag voor aanwezig te zijn. Transacties met de eigen bv dienen tegen zakelijke condities plaats te vinden. Dat geldt zowel ten aanzien van de koopsom als ten aanzien van de transactie op zich. Overleg daarover tijdig met uw HLB-adviseur. Verkoop van de (oude) eigen woning aan de bv leidt tot de eliminatie van de jaarlijkse extra netto kostenpost in privé. Immers, de lopende hypotheek wordt afgelost met de ontvangen koopsom van de bv. Voorts kunnen de in de bv aanwezige en fiscaal beclaimde liquiditeiten onbelast worden overgeheveld naar privé; de vaste lasten en onderhoudskosten en de bij de verkoop van de woning aan de bv verschuldigde overdrachtsbelasting zijn binnen de bv aftrekbaar. Tevens is een eventueel toekomstig (door)verkoopverlies binnen de bv aftrekbaar. 2 Soms is het meer aantrekkelijk om de koopprijs geheel of gedeeltelijk schuldig te laten blijven door de bv, bijvoorbeeld in het geval er binnen de bv niet voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de koopprijs in een keer te voldoen. Mits fiscaal goed gestructureerd kan ook hier een flinke kostenbesparing in privé worden gerealiseerd.

3 Mr. P.M. (Pieter) Rigter FB Prinsjesdag, een feestje waard? Op Prinsjesdag heeft minister Dijsselbloem van Financiën de belastingplannen voor 2014 bekend gemaakt. Plannen die, zoals te verwachten, in het teken staan van het bezuinigingsbeleid. Werkenden gaan er in beginsel op vooruit door een verhoging van de arbeidskorting met t 250. Voor hogere inkomens (boven t ) wordt de arbeidskorting echter in drie jaar afgebouwd tot nihil. Mensen met deze inkomens komen bovendien niet langer in aanmerking voor de algemene heffingskorting van t Ook voor overige inkomens wordt deze heffingskorting afgebouwd tot nihil, evenwel uitgesmeerd over enkele jaren. Voorts worden de belastingschijven in 2014 niet aangepast aan de inflatie. Diverse inkomensondersteunende toeslagen (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget) worden versoberd en omgevormd tot één toeslag: de huishoudentoeslag. De oorspronkelijk enkel voor 2013 ingevoerde werkgeversheffing voor hoge salarissen (16% heffing over een salaris vanaf t ) blijft ook in 2014 bestaan. De aftrek voor specifieke zorgkosten (hulpmiddelen zoals een aanpassing van de auto, een traplift, etc.) verdwijnt per 1 januari Hypotheekrenteaftrek voor degenen in de hoogste belastingschijf (52%) wordt beperkt tot 51,5%. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij onderhoud en renovaties van de eigen woning en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 weer verhoogd van 6% naar 21%. Lichtpuntjes zijn er ook te melden. Zo is het al vanaf 1 oktober 2013 mogelijk om t belastingvrij te schenken als de begunstigde het geld gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of voor aflossing op de eigen woningschuld. Niet relevant is de familiaire verhouding tussen schenker en begunstigde. Deze belastingvrije schenking mag aan iedereen plaats vinden. De schenking kan ook worden benut voor aflossing van een restschuld. Op 31 december 2015 vervalt deze verhoogde vrijstelling weer. Het eerder aangekondigde inkomensafhankelijke eigen risico voor de zorgverzekering komt te vervallen. De eerste schijf in de Speur- en Ontwikkelings afdrachtvermindering wordt opgetrokken naar t ; het percentage echter verlaagd naar 35%. De integratieheffing in de BTW wordt afgeschaft. Ontslagvergoedingen (gouden handdrukken) ongeacht of deze zijn ondergebracht in een eigen stamrecht-bv, bij de bank of bij een verzekeringsmaatschappij, mogen in 2014 geheel opgenomen worden waarbij slechts 80% van de uitkering wordt belast. Nieuwe ontslagvergoedingen kunnen niet langer belastingvrij worden ondergebracht. In de Wet motorrijtuigenbelasting wordt een woonplaatsvermoeden opgenomen. Ieder natuurlijk persoon die in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, wordt geacht in Nederland te wonen, waardoor alle auto-eigenaren die langer dan 6 maanden in Nederland wonen en werken (dus ook degenen met een auto met buitenlands kenteken) zowel motorrijtuigenbelasting als BPM gaan betalen. De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter; die op lpg met 7 cent, dit naast de jaarlijkse inflatiecorrectie. Ook de accijns op alcoholische dranken en frisdrank wordt weer verhoogd. Al met al weinig rooskleurige berichten. Maar: het zijn nog maar voorstellen. Binnenkort vergaderen Tweede en Eerste Kamer nog over deze plannen. Wij houden u op de hoogte van de uiteindelijke uitwerking. 3

4 R. (Rob) Meijer AA Einde fiscaal ondernemerschap medisch specialisten vanaf 2015? Vrijgevestigde medisch specialisten danken hun positie als fiscaal ondernemer aan een goedkeurend besluit van het ministerie van Financiën. Dit besluit loopt in 2015 af. Een eventuele voortzetting van het fiscale ondernemerschap wordt met ingang van 2015 onder meer afhankelijk van het recht van medisch specialisten om zelf rekeningen te sturen naar verzekeraars of patiënten. Declaratierecht vervalt De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om het declaratierecht voor medisch specialisten te laten vervallen. De NZa volgt daarmee de lijn van de commissie-meurs, die al eerder adviseerde het fiscale ondernemerschap te ontmoedigen door alleen het ziekenhuis declaratierecht te geven. De NZa stelt nu voor om het declaratierecht exclusief voor te behouden aan instellingen met een vergunning voor de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In de praktijk zijn dat o.a. ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Fiscaal ondernemerschap bedreigd Als het zelfstandig declaratierecht van de medisch specialist daadwerkelijk komt te vervallen en daarmee het fiscale ondernemerschap verdwijnt, ontstaat er een onduidelijke situatie over de fiscale rechtspositie van medisch specialisten. Mogelijk is er vanaf 2015 sprake van een fictief dienstverband en worden ziekenhuizen zowel de NVZ als de OMS en VVMS vinden dit een onwenselijke ontwikkeling aangemerkt als werkgever van de binnen het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en worden zij geconfronteerd met loonheffing en sociale verzekeringspremies. Daarnaast verliezen medisch specialisten de fiscale voordelen van het vrije ondernemerschap zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling, gemiddeld ongeveer t netto op jaarbasis. Regiomaatschappen en coöperaties Op dit moment heerst er grote onrust onder medisch specialisten. Het blijkt dat het behoud van het fiscale ondernemerschap een doorslaggevend motief is voor medisch specialisten om zich te organiseren in regiomaatschappen, zorg-bv s of coöperaties om zich buiten het ziekenhuis te organiseren en zich te vestigen als echte ondernemers. Het ziekenhuis kan de medisch specialisten vervolgens inhuren. Dit alles om fiscaal voor te sorteren op Zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) als de belangenverenigingen (OMS en VVMS) van medisch specialisten vinden dit een onwenselijke ontwikkeling. Afhankelijk van de mate van exclusiviteit waarmee het declaratierecht wordt toegekend aan het ziekenhuis biedt de weg van gezamenlijk declareren wellicht een opening tot het behoud van het fiscaal ondernemerschap. Mocht dit niet het geval zijn dan biedt wellicht het inbrengen van de medische praktijk in een praktijk-bv uitkomst. HLB Den Hartog volgt de ontwikkelingen ten aanzien van het fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten op de voet en adviseert zowel individuele medisch specialisten, maatschappen en collectieven ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen met ingang van Daarnaast worden landelijke presentaties over dit onderwerp verzorgd. Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto P.M. (Paul) Flikweert RA 4 Wanneer u als werkgever een bestelauto (met grijs kenteken) ter beschikking stelt aan uw werknemer dient u rekening te houden met een bijtelling vanwege privégebruik door de werknemer. In een aantal gevallen geldt deze bijtelling niet. Bijvoorbeeld indien u een verbod stelt op het privégebruik. U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen: - U legt het verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij uw loonadministratie; - U ziet toe op de naleving van het verbod. Dat kan bijvoorbeeld door: - de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die u met de leasemaatschappij bent overeengekomen; - de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof; - gegevens (bijv. plaats en tijdstip) te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd. - Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld: - een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik; - verhaal op uw werknemer van de nageheven loonheffingen; - ontslag. De Belastingdienst heeft recentelijk in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt die aan alle eisen voldoet. Het is daarom verstandig om uw huidige afspraken te vernieuwen. De wijzigingen zijn vooral bedoeld als verduidelijking. Zo is aangegeven welke vormen van toezicht voor de werkgever volstaan, wat de sancties op overtreding zijn en hoe de werkgever in de aangifte loonheffing kenbaar maakt dat er een verbod is afgesproken. Twijfelt u of uw huidige afspraken voldoende zijn en of u voldoende toeziet op de naleving? Neem dan contact op met uw HLB-adviseur en verklein de kans op naheffingen.

5 Mr. J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter FB Voorkom inleners- en ketenaansprakelijkheid Huurt u wel eens personeel in of besteedt u wel eens werk uit aan een ander bedrijf? Zo ja, dan loopt u risico s met betrekking tot de inleners- en ketenaansprakelijkheid. U kunt deze risico s beperken door maatregelen die u zelf kunt nemen. Ketenaansprakelijkheid Indien u een opdracht aanneemt en een deel van het werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan bent u aannemer. Degene aan wie u het werk uitbesteedt, is onderaannemer. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen, sociale lasten en premie zorgverzekeringswet die de onderaannemer niet betaald heeft. Het moet dan gaan om een werk van stoffelijke aard. Dit komt veel voor in de bouw en metaalbranche, maar ook bijvoorbeeld het verpakken van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding vallen hier onder. u kunt aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen, sociale lasten, premie zorgverzekeringswet en omzetbelasting die de uitlener niet betaald heeft De onderaannemer kan het werk weer deels uitbesteden aan een andere onderaannemer. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor alle onderaannemers in de keten. Inlenersaansprakelijkheid Indien u personeel inhuurt dat in dienstbetrekking is van een ander bedrijf, maar onder uw leiding of toezicht voor uw onderneming werkt, dan bent u inlener. Het bedrijf waar deze werknemers in dienstbetrekking zijn, is uitlener. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de loonheffingen, sociale lasten, premie zorgverzekeringswet en omzetbelasting die de uitlener niet betaald heeft. De inlenersaansprakelijkheid kan ook gelden indien u iemand inhuurt die als zelfstandige voor zijn bv werkt, ondanks dat u wellicht over een VAR-DGA (verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder) beschikt. Beperken van de risico s U kunt een aantal maatregelen nemen om voornoemde risico s te beperken. Wij noemen er enkele: - betalen op de G-rekening; - opvragen verklaring betalingsgedrag; - schaduwadministratie voeren, zoals manurenregistratie, sofinummer, identiteitsbewijs, A1-verklaring, werk- en verblijfsvergunning e.d.; - kettingbeding in de overeenkomst opnemen; - Waadi-inschrijving bij de Kamer van Koophandel; - SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid). Deze opsomming is niet limitatief en de maatregelen moet u op de juiste wijze uitvoeren om daadwerkelijk de risico s te beperken of de omvang van de aansprakelijkstelling te verlagen. Scan Op onze website treft u een quickscan inleners- en ketenaansprakelijkheid aan. Met deze quickscan kunt u door middel van het beantwoorden van 14 vragen in enkele ogenblikken nagaan of u een verhoogd risico loopt bij het inlenen van arbeidskrachten of bij het aannemen van werk. De quickscan is gratis, ga naar Naast deze quickscan beschikken wij ook over een uitgebreide scan waarbij wij uw onderneming doorlichten door middel van een of meerdere besprekingen en eventueel waarneming ter plaatse. Voorkomen is beter dan genezen en ingeval u aansprakelijk gesteld wordt, gaat het vaak om grote bedragen. U kunt contact opnemen met uw HLB-adviseur om een offerte aan te vragen en/of de uitgebreide scan te laten uitvoeren. het kan ook gelden indien u iemand inhuurt die als zelfstandige voor zijn bv werkt 5

6 J.P. (Joke) Troost-Storm FB kantoor Den Haag Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli 2013 Op 28 juni 2013 heeft de ministerraad besloten dat met het oog op het belang van de economische ontwikkeling tijdelijk de mogelijkheid van willekeurige afschrijving wordt geboden. 6 de belastingheffing wordt niet lager, maar er is \ wel sprake van een liquiditeitsvoordeel omdat de belastingdruk verschuift naar latere jaren Hiermee wordt de liquiditeits- en financieringspositie verbeterd van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan. Op die wijze ondersteunt het kabinet de investeringen door het bedrijfsleven. De maatregel geldt zowel voor lichamen die in de vennootschapsbelasting worden belast als ondernemers die belast worden in de inkomstenbelasting. De regeling lijkt op die zoals die gold in de jaren 2009, 2010 en Destijds kon de willekeurige afschrijving echter over meerdere jaren worden gespreid. Onder de huidige regeling kan echter uitsluitend eenmalig willekeurig (en tot ten hoogste 50%) worden afgeschreven op investeringen die gedaan zijn in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december Voor de periode na 31 december gelden weer de normale afschrijvingspercentages. Bij willekeurige afschrijving bepaalt de belastingplichtige zelf welk bedrag van de investering wordt afgeschreven en dus in mindering komt op zijn fiscale winst. Daarbij wordt de jaarlijkse afschrijving gemaximeerd op een percentage dat hoger ligt dan het normale afschrijvingspercentage. Uiteindelijk wordt de belastingheffing hierdoor per saldo niet lager, maar is er wel sprake van een liquiditeitsvoordeel omdat de belastingdruk verschuift naar latere jaren. De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan de tijdelijke regeling: - De willekeurige afschrijving bedraagt in 2013 ten hoogste 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten minus de restwaarde. Vanaf 2014 gelden weer de normale fiscale regels voor afschrijven. Onder andere gebouwen en goodwill komen niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving onder de tijdelijke regeling. - De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde periode valt. - Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Is aan die laatste voorwaarde niet voldaan dan kan in 2013 maximaal worden afgeschreven hetgeen in dat jaar is betaald. Heeft in 2013 geen aanbetaling plaatsgevonden, dan kan er ook geen willekeurige afschrijving plaatsvinden: niet in 2013 en ook niet in een daaropvolgend jaar. Dit is een wijziging ten opzichte van de regels voor willekeurige afschrijvingen in , waarbij ook na het jaar van investering of voortbrenging willekeurig kon worden afgeschreven Zoals gezegd is het de staatssecretaris met de tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 vooral te doen om de liquiditeitspositie van ondernemers te verbeteren. De ondernemer die gebruik wil maken van de regeling moet het bedrijfsmiddel ofwel direct in 2013 in gebruik nemen, ofwel als dat niet lukt, daarop in 2013 voldoende aanbetalen.

7 Mr. J.J. (Jos) Philips HLB Nederland Verhuur van bedrijfsgebouwen en de btw Leegstand van panden is al vervelend genoeg. Hoe moeten we met de btw omgaan als een en ander anders loopt dan gepland? Als u een bedrijfspand hebt gebouwd of gekocht en met btw wil gaan verhuren, dan heeft u de btw bij de bouw of aankoop in aftrek gebracht. Deze teruggevraagde btw op panden wordt door de Belastingdienst tien jaar gevolgd (de herzieningsperiode). Aan ieder van deze tien jaar wordt 10% van de teruggevraagde btw toegerekend. Als er iets in het gebruik wijzigt, moet er mogelijk btw worden terugbetaald. Zolang het pand met btw wordt verhuurd en wordt gebruikt, is er niets aan de hand. Maar u kunt alleen met btw verhuren als de huurder de btw voor 90% of meer in aftrek kan brengen, dus als hij btw-belaste prestaties verricht. Wat te doen als u het pand niet btw-belast kunt verhuren? Uw bedoelingen zijn van belang! Zolang u de intentie heeft om belast te verhuren, hoeft er ondanks de leegstand geen herziening van de btw op de aankoop plaats te vinden. Verhuur zonder btw Als u het pand zonder btw gaat verhuren, ontstaat een ander beeld. Het pand komt dan van de btw-belaste sfeer in de vrijgestelde sfeer. U moet waarschijnlijk ineens alle voorbelasting terugbetalen. Bij een nieuwbouwpand moet u wellicht nóg meer betalen; de beruchte en lastige integratieheffing. Raadpleeg onze btw-adviseurs hierover. Huurder neemt pand niet in gebruik Als u wel een huurder heeft gevonden en met btw wilt gaan verhuren, maar de huurder het pand niet in gebruik neemt, loopt u ook tegen vervelende btw-gevolgen aan. Voor toepassing van de belaste verhuur is namelijk de voorwaarde van belang dat de huurder het pand tijdig in gebruik neemt. Tijdig is kortgezegd: in het derde jaar van de verhuur. Als de huurder dat niet doet, loopt u tegen een btw-herziening aan. Aandachtspunten: - Leegstand is voor de btw vaak minder duur dan een verhuur zonder btw. Laat uw positie berekenen met inachtneming van alle btw-aspecten! - Neem in de huurovereenkomst een boetebepaling op die de huurder verplicht om het pand tijdig in gebruik te nemen. - Houd bij vrijgestelde verhuur in de huurprijs rekening met het btw-verlies. Let ook op de kosten van instandhouding. Breng ook hierbij uw btw-positie in kaart! zolang u de intentie heeft om belast te verhuren, hoeft er ondanks de leegstand geen herziening van de btw op de aankoop plaats te vinden - Als u een huurovereenkomst tussentijds hebt beëindigd vanwege leegstand, kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van een uitstelregeling voor de terug te betalen btw. - Verhuurt u na de aankoop een pand direct aan een btw-vrijgestelde huurder, dan betekent dit ook direct een herziening van 100% van de in aftrek gebrachte btw. Het is daarom de overweging waard om eerst te verhuren aan een btw-ondernemer. Bij een latere verhuur aan een vrijgestelde ondernemer hoeft u slechts jaarlijks 10% van de voorbelasting terug te betalen. Nieuwe regels voor ANBI s per 1 januari 2014 Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en hun donateurs kunnen in aanmerking komen voor diverse fiscale faciliteiten op het gebied van schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting als de instelling althans fiscaal de ANBI-status heeft. De ANBI-regeling is de afgelopen jaren diverse keren gewijzigd. Onlangs is aangekondigd dat de voorwaarden per 1 januari 2014 zullen worden uitgebreid met een verplichting om bepaalde gegevens te publiceren op de eigen website of op de website van een overkoepelende brancheorganisatie. Met deze wetswijziging wordt geprobeerd om de transparantie voor ANBI s te verbeteren. De volgende gegevens moeten openbaar worden gemaakt: - naam van de organisatie; - Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN); - contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of het adres); - beschrijving van de doelstelling, missie en bestaansreden; - actueel beleidsplan; - bestuurssamenstelling: de functies, de bevoegdheden en de namen van het statutaire bestuur; - beloningsbeleid voor alle werknemers, inclusief de bestuurders; - verslag van de uitgeoefende activiteiten (tenminste jaarlijks); - financiële verantwoording: binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet tenminste de (verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting worden gepubliceerd. Daarnaast moeten de financiële jaarstukken over 2012 op 1 januari 2014 zijn gepubliceerd. Voor ANBI s met een gebroken boekjaar geldt deze verplichting voor de boekjaren die zijn aangevangen na 1 januari Voor kerkgenootschappen en instellingen die een ontheffing hebben van de Belastingdienst gelden bepaalde uitzonderingen. Om de ANBI-status te behouden of te verkrijgen, is het van groot belang om tijdig de vereiste gegevens op internet te plaatsen. S.T.M. (Steven) ten Hagen RA kantoor Den Haag 7

8 WIST U DAT? Drs. K. (Kees-Jan) in t Veld FB Vestiging Rotterdam... de belastingheffing in box 3 richting de 100% gaat? Bij een rendement op een spaarrekening van 1,3% gaat 1,2% belasting af, het rendement is dan 0,1%. De belastingheffing is ruim 92%!... de politiek niet van plan is om een oplossing te zoeken voor deze zeer hoge belastingheffing op box 3 vermogen?... wij het probleem wel (h)erkennen? En in veel gevallen, via een maatwerk oplossing, er voor kunnen zorgen dat de belastingheffing naar normale percentages (terug) gaat.... Eindhoven sinds kort een investeringsfonds heeft voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren? Gemeente en Start Foundation willen door middel van het verstrekken van krediet kwetsbare werknemers beschermen. Bedrijven die door de (aanhoudende) crisis in de problemen zijn geraakt, maar wel een gezond toekomstperspectief hebben, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Lokaal Investerings Fonds.... milieuvriendelijke auto s helemaal in zijn? Nederland is in Europa koploper op het gebied van milieuvriendelijke auto s.... dit waarschijnlijk te maken heeft met de vele fiscale voordelen die samenhangen met deze auto s?... Porsche zelfs een milieuvriendelijke auto heeft?... in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de Belastingdienst, ondernemers wel degelijk verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te vermelden?... u binnenkort weer de nieuwe (voor 2014) Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kunt aanvragen? Zoals u misschien wel weet zijn er 4 soorten VAR: de VAR-loon, VAR-row, VAR-wuo en VAR-dga. De persoonlijke situatie van een ondernemer bepaalt welke VAR iemand moet aanvragen. Zorg dat u de juiste VAR aanvraagt die past bij uw werkzaamheden, anders kunt u achteraf met vervelende consequenties worden geconfronteerd. Een opdrachtgever kan de echtheid van een VAR telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit is onderdeel van de Belastingdienst en controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt.... de gewone subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren zo n succes was dat de pot nu leeg is?... ondernemers (dga s, vennoten, partners of zzp ers) ook vaak in aanmerking kunnen komen voor diverse fiscale faciliteiten op zonnepanelen via hun onderneming? Deze faciliteiten zijn in veel gevallen ook nog aantrekkelijker.... de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZvW) voor de werkgever zal dalen in 2014? Uit de evaluatie WUL blijkt nu dat de werkgeversbijdrage te hoog is vastgesteld. Om die reden wordt de bijdrage met ingang per 1 januari 2014 verlaagd. Op Prinsjesdag is de hoogte van de premie bekendgemaakt: 7,5%.... ondernemers in het algemeen minder negatief zijn dan in voorgaande kwartalen? De uitkomsten zijn in lijn met het beeld dat de voorgaande kwartalen weliswaar krimp kenden, maar dat deze afnam. Dit geeft de hoop dat we uit de krimp gaan komen. Daarmee kan de Nederlandse economie mogelijk aansluiting vinden bij de opleving in de eurozone. Die groei zal van de export moeten komen. Anderzijds geven 40% van de MKB-bedrijven aan dat hun bedrijf met financiële problemen kampt. Een groot deel van deze ondernemers verwacht dat het de komende maanden zelfs nog verslechtert. Het blijft een uitdagende tijd. 8

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

Bodemrecht en bodembeslag

Bodemrecht en bodembeslag AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 69 Maart 2014 Bodemrecht en bodembeslag Met ingang van

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012

FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012 FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012 Zoetermeer, december 2012 Inleiding De jaarwisseling staat weer voor de deur. Dat is traditioneel gezien het moment om terug te kijken

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf Naar schatting 5 miljoen belastingplichtigen krijgen te maken met bijbetaling of minder

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Ondernemer, bijna tegen wil en dank

Ondernemer, bijna tegen wil en dank Aktuele Informatie September 2012 Nr. 3 HLB Schippers is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Richard Bot (l) en Reduan Bakkali. Ondernemer,

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009 1/ 75 Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2009 1. Ondernemen weer leuk in 2010! De Miljoenennota 2010 belooft een aantal aantrekkelijke maatregelen voor u als ondernemer. Als de plannen doorgaan wordt ondernemen

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 3-2013

Fiscaal Actueel 3-2013 Fiscaal Actueel 3-2013 Btw-aftrek voor zonnepanelen Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan over een Oostenrijkse particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn eigen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Michelangelostraat 10 3066 NM Rotterdam Tel: 010 289 25 55 Fax: 010 289 25 59

Fiscaal Actueel. Michelangelostraat 10 3066 NM Rotterdam Tel: 010 289 25 55 Fax: 010 289 25 59 4 uitgave van het register belastingadviseurs vierde kwartaal 2010 - nummer 4 Michelangelostraat 10 3066 NM Rotterdam Tel: 010 289 25 55 Fax: 010 289 25 59 E mail: info@vanesch-belastingadviseurs.nl Maak

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij!

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisismaatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie