Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier."

Transcriptie

1 Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015 Los extra af op uw hypotheekschuld Maak nog gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling Hevel vermogen voordelig over naar uw kinderen Overweeg om de BV in 2014 dividend te laten uitkeren Voorstellen autobelastingen 2016 Uitleg "naheffing" van belasting Wettelijk minimumloon januari 2015 Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw Vragen over de eindejaarstips? Indien u vragen heeft over de eindejaarstips of geïnteresseerd bent in een advies op maat kun u ons bereiken op de volgende telefoonnummers of via Almelo: Dedemsvaart: Epe:

2 Wet Werk en Zekerheid Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Die wet bevat een aantal veranderingen in het arbeidsrecht. De wet bevat ook wijzigingen die pas op een later moment van kracht worden. Proeftijd De mogelijkheid om een proeftijd te bedingen in een arbeidscontract vervalt voor contracten met een duur tot zes maanden. In contracten met een duur langer dan zes maanden maar niet langer dan twee jaar mag een proeftijd worden opgenomen van maximaal een maand. De proeftijd mag maximaal twee maanden bedragen als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd. Let op: In een cao kunnen afwijkende proeftijden worden geregeld! Concurrentiebeding Met ingang van 1 januari 2015 vervalt in beginsel de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in contracten voor bepaalde tijd. Alleen in bijzondere gevallen is een concurrentiebeding nog toegestaan. Aanzegtermijn Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege door het verstrijken van deze bepaalde tijd. Behoudens andere afspraken is opzegging of aanzegging nu niet nodig. De werkgever moet vanaf 1 januari 2015 tenminste één maand voor het einde van tijdelijke contracten van zes maanden of langer schriftelijk laten weten dat hij het dienstverband niet wil voortzetten of een voorstel voor een nieuw contract doen. De werkgever die zich daar niet aan houdt, moet de werknemer een vergoeding van één bruto maandsalaris betalen. Let op: Dit geldt ook voor tijdelijke contracten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten! Wijzigingen pensioen en lijfrente Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen verder beperkt. De opbouw- en premiepercentages voor de pensioenopbouw zijn verlaagd en het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op een bedrag van Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen worden beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven een bedrag van toch een vorm van oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen kan op vrijwillige basis een zogenaamde netto lijfrenteverzekering worden afgesloten. De premie hiervoor is niet aftrekbaar. Wel is de waarde van de netto lijfrente vrijgesteld in box 3. De uitkeringen worden t.z.t. niet belast in box 1.

3 De betaalde premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De aftrekbare premie voor een lijfrente bedraagt in 2014 maximaal 15,5% van de premiegrondslag. Per 1 januari 2015 daalt de maximale aftrek voor lijfrenten naar 13,8%. Tip: Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie in 2014 te benutten moet de premie uiterlijk op 31 december van dit jaar betaald zijn! Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers en vervalt de keuzemogelijkheid voor de oude regeling. De werkkostenregeling in de loonbelasting omvat de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook al zijn de kosten voor 100% zakelijk. Binnen de vrije ruimte kunnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven worden. De vrije ruimte bedraagt 1,2% (2014: 1,5%) van de totale fiscale loonsom van de onderneming. Er hoeft niet per werknemer bijgehouden te worden wat er vergoed of verstrekt wordt. Overschrijdt het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte, dan is het meerdere belast tegen een eindheffing van 80% voor rekening van de werkgever. Voor bepaalde categorieën van vergoedingen en verstrekkingen gelden gerichte vrijstellingen, waardoor deze niet ten laste van de vrije ruimte komen. Is de vergoeding hoger dan de norm van de gerichte vrijstelling, dan is het bovenmatige deel belastbaar loon van de werknemer. Voor zover er nog vrije ruimte beschikbaar is kan het bovenmatige deel daaraan worden toegerekend. Naast gerichte vrijstellingen geldt voor bepaalde categorieën een nihilwaardering. Los extra af op uw hypotheekschuld Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente momenteel historisch laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld verlaagt bovendien de rendementsgrondslag van box 3. Tip! Overweeg om extra af te lossen op uw hypotheek. Maak nog gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling Tot en met 31 december 2014 geldt nog een verruimde vrijstelling voor schenkingen ter financiering van de eigen woning van Tot die datum is de vrijstelling niet beperkt tot een bepaalde familierelatie tussen schenker en verkrijger en geldt evenmin een beperking qua leeftijd van de verkrijger.

4 Het bedrag van wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie van hun kind. Per 1 januari 2015 vervalt deze verruiming en geldt alleen een verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen. Mensen met een eigen woning in aanbouw die de schenking die zij in 2014 hebben ontvangen niet geheel hebben kunnen besteden in dat jaar, mogen het resterende bedrag in 2015 besteden aan de betaling van de bouwtermijnen. Voorwaarde hiervoor is dat zij in 2014 tenminste de eerste termijn voor de bouw van de woning hebben betaald. Let op: een schenking voor een verbouwing hoeft niet al in 2014 te zijn besteed, daarvoor geldt een ruimere termijn! Hevel vermogen voordelig over naar uw kinderen Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Het is verstandig om een schenkingsprogramma op te stellen. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen. Tip! Schenken kan door geld te geven, maar ook 'op papier'. U moet de schenking dan wel vastleggen in een notariële akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag. Schenkingen aan uw kinderen in 2014 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind. Tot 1 januari 2015 geldt voor een schenking die verband houdt met de eigen woning een verhoogde vrijstelling van en gelden geen leeftijdseisen. Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste en van 20% over het meerdere. Voor schenkingen aan anderen, bijvoorbeeld kleinkinderen, is het belastingvrije bedrag Let op: Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u daarop in de aangifte schenkbelasting een beroep doen. Let op: Aangifte schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen in 2014 moet vóór 1 maart 2015 gedaan zijn.

5 Overweeg om de BV in 2014 dividend te laten uitkeren Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan werknemers met een aanmerkelijk belang in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is tot een bedrag van belast met 20% vennootschapsbelasting. Als de winst van de BV meer bedraagt dan geldt voor het meerdere een tarief van 25%. Na betaling van vennootschapsbelasting blijft dus 80% over. Van de resterende 80% gaat 25% af als de BV die uitkeert als dividend. Van iedere euro dividend houdt u dus 60 cent over! Het BV-recht kent een verplichte uitkeringstoets voor een dividenduitkering om vast te stellen dat de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen. Deze uitkeringstoets geldt ook voor besluiten tot uitkering van winst over oude jaren. Niet alle winst van de BV is vrij uitkeerbaar: er kunnen bepaalde verplichte winstreserves zijn. Let op: Als de goedkeuring voor de dividenduitkering niet gegeven had mogen worden, dan zijn de bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk voor het ontstane tekort. Dit jaar geldt tot een bruto dividend van een tarief van 22% in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat betekent een mogelijke belastingbesparing van 3% van maximaal , dus Tip! Overweeg om nog in 2014 dividend uit te keren om gebruik te maken van het lagere belastingtarief. Uitstel van dividenduitkeringen tot na 1 januari 2015 kost 25%, maar kan wel weer leiden tot besparing van inkomstenbelasting in box 3. Let op: Houd wel rekening met de gebruikelijkloonregeling. Voorstellen autobelastingen 2016 De staatssecretaris van Financiën heeft snel gereageerd op de kritiek die van alle kanten is geuit op de in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 voorgestelde veranderingen in de autobelastingen. In de derde nota van wijziging is een variant opgenomen die wel voldoet aan de wensen van diverse betrokken partijen. Het gaat nog steeds om aanpassingen voor het jaar 2016, dat als een overgangsjaar is aangemerkt. Tot en met 2015 zijn diverse zaken wettelijk geregeld door de invoering van de Wet Autobrief 1. Met ingang van 2017 moet de herziening van het belastingstelsel, inclusief de autobelastingen, geregeld zijn.

6 Bijtelling auto van de zaak in 2016 De voorgestelde bijtellingspercentages voor auto s die in het jaar 2016 voor het eerst op kenteken worden gezet zijn als volgt. Percentage catalogusprijs auto CO2-uitstoot 4% 0 g/km 15% 1-50 g/km 21% g/km 25% >106 g/km Gevolgen huidige auto van de zaak Deze aanpassingen hebben geen invloed op de geldende bijtelling voor auto s die voor 2016 te naam zijn gesteld. Bepalend voor de hoogte van de bijtelling is het geldende percentage op het moment van ingang van het leasecontract of het tijdstip waarop de auto voor het eerst te naam wordt gesteld. Overige voorstellen autobelastingen Nulemissie-auto s blijven vrijgesteld van MRB. Voor semi-elektrische auto s (CO2-uitstoot van 1-50 g/km) komt er een halve vrijstelling in de MRB. De derde nota van wijziging bevat verder een verhoging van de drie hoogste schijven in de BPM ( g/km; g/km en meer dan 174 g/km). Semi-elektrische auto s Over het nut van de fiscale stimulering van semi-elektrische auto s bestaan grote twijfels. In de praktijk zouden deze auto's vaak op conventionele autobrandstoffen rijden. De staatssecretaris gaat het praktijkverbruik van semi-elektrische auto s (CO2-uitstoot van 1-50 g/km) in kaart brengen. In de Autobrief 2 zal hij de Kamer informeren over de uitkomsten van dat onderzoek en over de wijze waarop een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot kan worden geleverd. Uitleg "naheffing" van belasting In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de naheffing van inkomstenbelasting. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting die in het Belastingplan 2014 en de Begrotingsafspraken 2014 zijn opgenomen konden niet volledig verwerkt worden in de loonbelastingtabellen en de voorlopige aanslagen Daardoor zullen naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 gemiddeld 150 meer moeten betalen of minder terugkrijgen. In de tabel voor bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, dertiende maand of bonus wordt tot en met 2014 geen rekening gehouden met de afbouw van heffingskortingen. Per 1 januari 2015 zal dit wel het geval zijn.

7 De afbouw van de algemene heffingskorting kon in de zomer van 2013 niet meer worden verwerkt in programmatuur voor de vaststelling van voorlopige aanslagen. Voor alle belastingplichtigen is uitgegaan van de maximale algemene heffingskorting van De staatssecretaris van Financiën vindt niet dat sprake is van fouten bij de Belastingdienst en wijst erop dat de Kamer al in 2013 op de hoogte was van dit fenomeen. Wettelijk minimumloon januari 2015 De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1, Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 leidt tot een wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 van 1.501,80 per maand. Dit bedrag geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een voltijds dienstverband. Voor jongeren gelden afgeleide bedragen. Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2015 Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag 23 jaar en ouder ,80 346,55 69,31 22 jaar ,55 294,55 58,91 21 jaar 72, ,80 251,25 50,25 20 jaar 61,5 923,60 213,15 42,63 19 jaar 52,5 788,45 181,95 36,39 18 jaar 45,5 683,30 157,70 31,54 17 jaar 39,5 593,20 136,90 27,38 16 jaar 34,5 518,10 119,55 23,91 15 jaar ,44 103,95 20,79

8 Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband met een eigen woning worden gedaan van maximaal Het geschonken bedrag moet vóór 1 januari 2015 aan de aankoop van de woning of aan aflossing van de hypotheekschuld zijn besteed. Het kabinet heeft onlangs in antwoord op Kamervragen meegedeeld dat, wanneer in 2014 niet het volledige bedrag van de schenking aan termijnen voor een woning in aanbouw kon worden besteed, de tijdelijk verruimde vrijstelling ook van toepassing is mits het resterende bedrag wordt besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in Bij uitgaven voor verbetering of onderhoud van een eigen woning gold al een ruimere bestedingstermijn. In die gevallen mag een in 2014 gedane schenking in 2014, 2015 en 2016 worden aangewend zonder nadelige gevolgen voor de verruimde vrijstelling. De achtergrond hiervan is dat een verbouwing vaak langer loopt zodat het moment van besteding van de schenking lastiger te plannen is dan bij de aanschaf van een woning of de aflossing van de hypotheek. De woning moet wel in 2014 al eigendom zijn van de ontvanger van de schenking.

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~ Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 03 IFAA IFAA Accountants & Belastingadviseurs - Amsterdam Singel 148, 1015 AG, Amsterdam Postbus: 3732, 1001 AM, Amsterdam T +31 (0) 20 771 99 09 F +31

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief ACTUALITEITEN september 2011 In deze nieuwsbrief Vitaliteitspakket - Naheffing privégebruik auto - Onzakelijke winstverdeling vof Ondernemerschap commanditaire vennoot - Ter beschikking stelling Overstappen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen

[ Houtell] In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] AUGUSTUS 2014 In deze editie : Winstbox - Terbeschikkingstelling Werkkostenregeling Pensioenhervorming Privégebruik auto Reiskostenvergoedingen [ Houtell] INKOMSTENBELASTING Winstbox De zogenaamde

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie