van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder."

Transcriptie

1 2015 WHITEPAPER Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Inhoud Keten- en Inlenersaansprakelijkheid p. 1 Klantcase p. 2 Wet Aanpak Schijnconstructies p. 3 Omzetbelasting p. 3 Brochuretips p. 4 Het gebeurt de laatste jaren helaas te vaak, een onderneming gaat failliet en u wordt aansprakelijk gesteld. U heeft de factuur al betaald, maar mag nogmaals circa 108,3% betalen aan de Belastingdienst. Hoe voorkomt u dit? Ketenaansprakelijkheid Indien u een opdracht aanneemt en een deel van het werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan bent u aannemer. Ingeval een van de onderaannemers in de keten de loonheffingen niet betaalt, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Het moet dan gaan om een werk van stoffelijke aard, dit komt veel voor in de bouw en metaalbranche, maar ook bijvoorbeeld het verpakken van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder. Inlenersaansprakelijkheid Indien u personeel inhuurt die in dienstbetrekking zijn van een ander bedrijf, maar onder uw leiding of toezicht voor uw onderneming werken, dan bent u inlener. Het bedrijf waar deze werknemers in dienstbetrekking zijn, is uitlener. Ingeval de uitlener deze loonheffingen en/of omzetbelasting Ondernemend, net als u niet betaalt, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De inlenersaansprakelijkheid kan ook gelden indien u iemand inhuurt die als zelfstandige voor zijn Besloten Vennootschap werkt, ondanks dat u wellicht over een VAR-DGA (verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder) beschikt. Tip HLB beschikt over een uitgebreide vragenlijst die wij in een gesprek met u hanteren om te beoordelen welke risico beperkende maatregelen u nog kunt nemen om aansprakelijkheid te voorkomen dan wel te beperken. Neem hiervoor contact op met uw HLB adviseur.

2 Klantcase - Transportbedrijf Het Zuiden BV Transportbedrijf Het Zuiden BV maakt gebruik van eigen werknemers, ZZP-ers (via eigen BV werkzaam), een uitzendkracht en een werknemer van een ander transportbedrijf. Ten aanzien van de laatste drie groepen loopt Het Zuiden BV het risico van inlenersaansprakelijkheid omdat zij gebruik maakt van werknemers die in dienstbetrekking bij een derde zijn, maar onder leiding en toezicht van Het Zuiden BV werkzaamheden verrichten. Wij hebben Het Zuiden BV geadviseerd om maatregelen te nemen om de hoogte van het risico op inlenersaansprakelijkheid te beperken. Wij noemen er enkele: betalen op de G-rekening; verklaring betalingsgedrag; schaduwadministratie voeren, zoals manurenregistratie, sofinummer, identiteitsbewijs, A1/E101- verklaring, werk- en verblijfsvergunning e.d.; kettingbeding in de overeenkomst opnemen; Waadi-inschrijving bij de Kamer van Koophandel; SNA-certifi caat (Stichting Normering Arbeid). Deze opsomming is niet limitatief en de maatregelen die Het Zuiden BV moet nemen, moeten op de juiste wijze worden uitgevoerd om daadwerkelijk de risico s te beperken of te voorkomen. Het Zuiden BV ontving op enig moment een brief van de Belastingdienst waarin een aankondiging van inlenersaansprakelijkheid stond vermeld ten aanzien van de werknemers die zij inhuurde via het uitzendbureau. Het Zuiden BV werd aansprakelijk gesteld voor een bedrag van Gelukkig is indertijd door Het Zuiden BV reeds een deel van het factuurbedrag, namelijk , op de G-rekening betaalt. Daarmee wordt de aansprakelijkheidsstelling meteen verminderd met De inlenersaansprakelijkheid kwam voort uit het feit dat het uitzendbureau niet beschikte over de identiteitsgegevens van de uitzendkracht. Bovendien waren er netto vergoedingen aan de uitzendkracht betaald zonder daar loonheffing over te berekenen. De Belastingdienst heeft naheffingsaanslagen opgelegd naar het anoniementarief 108,3% en het uitzendbureau bleek niet in staat deze aanslagen te betalen. Wij hebben samen met Het Zuiden BV gekeken naar de administratie die Het Zuiden BV ten aanzien van deze uitzendkrachten heeft gevoerd. Gelukkig had Het Zuiden BV alles goed geadministreerd. Het Zuiden beschikte over een kopie van de identiteitskaart van de uitzendkracht en zijn sofinummer, en had een gedetailleerde manurenregistratie bijgehouden. Alleen op basis hiervan kan de aansprakelijkstelling al gematigd worden met zo n 40%. De eerste is hiermee al verdiend voor Het Zuiden BV. Wij hebben tevens inzage gevraagd in de gegevens die de Belastingdienst tot zijn beschikking heeft. Hieruit bleek dat het uitzendbureau onder andere de loonheffingen over de maanden januari en februari 2012 niet betaald had. In die maanden heeft Het Zuiden BV echter geen uitzendkrachten ingeleend van het uitzendbureau, waardoor zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet betaalde loonheffingen over die maanden. Hierdoor werd de aansprakelijkheidstelling verminderd met circa Het Zuiden BV had zijn administratie goed op orde en had al het mogelijke gedaan om de aansprakelijkheid te beperken. Voor Het Zuiden BV was de resterende nog een te hoog bedrag om te betalen en Het Zuiden BV dreigde in financiële problemen te komen als dit bedrag betaald moest worden. In onderhandeling met de Belastingdienst is uiteindelijk overeengekomen dat een bedrag van in termijnen betaald zou worden. Doordat Het Zuiden BV een gedetailleerde administratie bijhield en de juiste maatregelen heeft genomen, waaronder het betalen op de G-rekening, kon de aansprakelijkheidstelling worden verminderd van tot Het Zuiden BV heeft vanaf 1 juli 2012 de mogelijkheid om onder voorwaarden een vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid te krijgen indien zij uitzendkrachten inhuren van een uitzendbureau dat SNA-gecertificeerd is bij de Stichting Normering Arbeid. Het Zuiden BV kan dan niet meer aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst voor de inlenersaansprakelijkheid. TIP: Voorkomen is beter dan genezen; neem maatregelen vooraf!!! 2 Whitepaper / 2015

3 Wet Aanpak Schijnconstructies Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies aangenomen. Deze wet is van toepassing ingeval sprake is van aannemen van werk, uitzenden, payrollen, detacheren, maar ook bij een overeenkomst van opdracht. Dit gaat dus veel verder dan de keten- en inlenersaansprakelijkheid. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het juiste loon aan een arbeidskracht die bij een ander in dienstbetrekking is. Het juiste loon is het minimumloon dan wel het CAO-loon en de gebruikelijke toeslagen. Niet alleen de werkgever is aansprakelijk maar ook de opdrachtgever(s). U kunt geen vrijwaring krijgen voor deze aansprakelijkheid, maar u kunt zich onder omstandigheden wel beroepen op niet-verwijtbaarheid. Dit is mogelijk indien u voldoende maatregelen vooraf, tijdens en achteraf heeft genomen. Voorbeelden van maatregelen zijn: periodieke controles uitvoeren; in contractvoorwaarden procedures opnemen waar de onderaannemer of het uitzendbureau aan moet voldoen; uitvoeringsvoorwaarden opnemen in het contract; kettingbeding opnemen in het contract; een redelijke prijs betalen voor de opdracht; etc. TIP: Zorg voor een goed contract!!! Alle onderzoeksresultaten van de Inspectie SZW worden openbaar gemaakt, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Indien in strijd met deze wet wordt gehandeld, kan dit leiden tot boetes. De volgende maatregelen treden per 1 januari 2016 in werking: Verplichting om ten minste het minimumloon giraal te betalen Verbod op verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon (dit geldt ook voor bijv. de inhouding personeelsfonds) Vaste kostenvergoedingen moeten gespecificeerd op de loonstrook vermeldt worden TIP: Zorg voor de juiste maatregelen om boetes en aansprakelijkheid te voorkomen/beperken!!! Omzetbelasting mr. J.J. (Jos) Philips (Fiscaal specialist) - De BTW is bij onderaanneming en inlening van oudsher een aandachtspunt. In het verleden stuurden malafi de onderaannemers facturen met BTW aan hun hoofdaannemers/opdrachtgevers. De hoofdaannemer bracht uiteraard de BTW in aftrek. De onderaannemer droeg de BTW echter niet af en verdween uit beeld. De belastingdienst viste achter het net! Om dit te voorkomen is er een verleggingsregeling bij onderaanneming en bij het uitlenen van personeel. Verlegging houdt in dat de BTW wordt aangegeven door de afnemer van de dienst. Deze kan de BTW ook weer direct als voorbelasting in aftrek brengen, mits hij meedoet in de BTW. Op deze wijze is er geen geldstroom meer en is misbruik uitgesloten. Onderaanneming De verleggingsregeling geldt voor de bedrijfstakken bouw, scheepsbouw, metaalconstructie en voor schoonmaakwerkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd. Als in deze sectoren in onderaanneming wordt gewerkt, is de verleggingsregeling van toepassing. Inlenen personeel De verleggingsregeling bij het uitlenen van personeel geldt alleen voor werkzaamheden van stoffelijke aard in de bouw en scheepsbouw. Er is al sprake van inlening van personeel, als u uw werknemers tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een andere ondernemer, de inlener. De uitgeleende werknemers werken onder toezicht of leiding van de inlener, maar zij blijven bij u in dienst. Ook het inhuren van machines met bedienend personeel valt onder het inlenen van personeel. Voorwaarde is dan wel dat het personeel dat de machines bedient, onder toezicht of leiding staat van de inlener. Eigenbouwer Een eigenbouwer werkt zonder opdracht van een opdrachtgever. Een eigenbouwer is zelf geen aannemer, maar heeft voldoende kennis om als aannemer op te treden en de feitelijke leiding over het werk te voeren. Bijvoorbeeld een woningbouwmaatschappij die huurwoningen laat bouwen. Als een eigenbouwer werk door een ander laat uitvoeren, geldt de eigenbouwer als aannemer. Degene aan wie hij het werk uitbesteedt, is dan onderaannemer. De onderaannemer verlegt de btw naar de eigenbouwer. Uitzonderingen De verleggingsregeling bij onderaanneming is niet van toepassing als de onderaannemer het werk voor meer dan de helft voornamelijk vanuit zijn eigen werkplaats verricht. Voorbeeld: Een timmerfabriek maakt kozijnen in de eigen werkplaats en plaats deze op de bouw in een woning. Als er méér arbeidsuren in de eigen werkplaats worden besteed dan op de bouw, is de verleggingsregeling niet van toepassing. Risico s Partijen hebben geen vrije keuze om de verleggingsregeling al dan niet toe te passen. Als er ten onrechte zonder BTW wordt gefactureerd, loopt de onderaannemer tegen een naheffing aan. Als er ten onrechte wel met BTW wordt gefactureerd, dan verspeeld de aannemer het recht op aftrek van voorbelasting. Beide partijen hebben dus baat bij een juiste toepassing van de regeling! 3

4 Brochuretip #1: De belastingdienst heeft een brochure uitgebracht omtrent Inlenersaansprakelijkheid. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Scan dan de QR code of neem contact op met uw HLB adviseur of met Angelique van de Gevel-Oome. Brochuretip #2: De belastingdienst heeft tevens een brochure uitgebracht omtrent Ketenaansprakelijkheid. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Scan dan de QR code of neem contact op met uw HLB adviseur of met Angelique van de Gevel-Oome. mr. A.C.J. (Angelique) van de Gevel-Oome Senior Belastingadviseur Ik geef mijn adviezen handjes en voetjes Ik werk als allround adviseur op fi scaal gebied, zowel nationaal als internationaal, met als specialisme loonheffi ngen. Daarnaast heb ik ruime ervaring op het gebied van andere belastingen, zoals inkomsten-, vennootschapsen erfbelasting. Ik ben begonnen als salarisadministrateur. In de avonduren volgde ik de opleiding fi scaal recht op de Universiteit van Tilburg, die ik in 2003 met succes afrondde. Door mijn praktische instelling en analytische vermogen kan ik gemakkelijk de vertaalslag naar de praktijk maken. Ik geef mijn adviezen handjes en voetjes, zodat mensen gemakkelijker beslissingen kunnen nemen. Keep it simple. Vragen over de inhoud van deze whitepaper? Mail dan naar: of vind de dichtstbijzijnde HLB-vestiging via 4 Whitepaper / 2015

5 HLB is daar waar de business zit, thuis in uw regio en internationaal geïnspireerd Bij HLB kunt u rekenen op een vlotte, adequate en persoonlijke afhandeling van uw bedrijfseconomische en fi nanciële vragen. Natuurlijk is controleren en rapporteren onze basis, maar we kijken verder en denken mee over uw toekomst en die van uw onderneming. Uw wereld is onze wereld, dus ook als u internationale ambities heeft. Onze professionals zijn betrokken, dichtbij, oplossingsgericht, vooruitstrevend en ondernemend. Dat is typisch HLB. 300 professionals 13 kantoren Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een kundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze desuitgave. HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting rms and business advisors.

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u personeel inleent. Want als de uitlener de loonheffingen en omzetbelasting niet afdraagt aan de Belastingdienst, kunt u voor deze

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever WERKGEVER De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk

Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk Inleiding In deze implementatiehandleiding staan praktische tips om de implementatie van het OSB-Keurmerk te vergemakkelijken. Voor de invoering van het OSB-Keurmerk

Nadere informatie

Extra controle op bedrijfskosten

Extra controle op bedrijfskosten tipsenadvies-eenmanszaak.nl In dit nummer... Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof 4 jaargang - nummer 8 25 februari 2014 Belastingdienst Extra controle op bedrijfskosten... 1 Btw Webshop

Nadere informatie

Juridische zaken voor je bedrijf

Juridische zaken voor je bedrijf ondernemen Juridische zaken voor je bedrijf 2 netwerk notarissen 3 Juridische zaken voor je bedrijf Het juridisch goed vormgeven van bedrijf en privé is in alle fasen belangrijk. 5 Bedrijfsvormen De keuzes

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Ondernemer, bijna tegen wil en dank

Ondernemer, bijna tegen wil en dank Aktuele Informatie September 2012 Nr. 3 HLB Schippers is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Richard Bot (l) en Reduan Bakkali. Ondernemer,

Nadere informatie

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden

Voorkom risico door onderaannemers. Regels rondom vakantiewerk. Nederland past zelfstandigenaftrek. Geen grens aan sociale zekerheden In deze uitgave o.a.: Voorkom risico door onderaannemers Regels rondom vakantiewerk Nederland past zelfstandigenaftrek niet goed toe Geen grens aan sociale zekerheden Voorkom risico door onderaannemers

Nadere informatie

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten

Uw btw terugvragen. niet betalende cliënten Jaargang 11 december 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de laatste uitgave van ons nieuwsbulletin in 2007. Wij willen u hiermee graag informeren over een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Van: Boersma Adviseurs [info@boersmaadviseurs.nl] Verzonden: zaterdag 29 september 2012 18:21 Aan: Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Onderwerp: Nieuwsmail 21 - september

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

Verhoging borgstelling voor mkb

Verhoging borgstelling voor mkb Geachte Lezers, Verhoging borgstelling voor mkb Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #08 BTW en Logistiek Augustus 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie