Lijnen naar kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijnen naar kwaliteit"

Transcriptie

1 Ingenieursbureau Lijnen naar kwaliteit Het Kwaliteitsprogramma van IGWR in het perspectief van New Engineering Datum 3 maart 2011

2 1. Lijnen naar kwaliteit 1.1 Algemeen Met de nota Sterker en compacter zijn de contouren geschetst van de toekomst van IGWR. Deze toekomst krijgt gestalte in een turbulente omgeving. Sterk afnemende overheidsinvesteringen plegen een aanslag op de omvang van het werkpakket en de personele bezetting van IGWR. Opdrachtgevers, maatschappelijke partners en marktpartijen stellen nieuwe eisen aan de samenwerking met IGWR. Bovendien zal de aard en intensiteit van de samenwerking met marktpartijen gaan veranderen. IGWR was tot voor kort in overwegende mate gepositioneerd als traditionele engineeringsorganisatie. Een positie die de komende jaren zal opschuiven in de richting van een minder zelf uitvoerende en meer regisserende en adviserende organisatie die in nauwe samenwerking met de markt projecten en initiatieven voor de wal gaat roeien. Uiteraard met behoud van de technische kennis en kunde die nodig is om de rol van countervailing power naar de markt te kunnen blijven spelen. IGWR blijft immers het technisch geweten van de stad. Het werken aan de kwaliteitsverbetering van IGWR vraagt om een blik die van buiten naar binnen is gericht. Aanhaken op concernontwikkelingen; ophalen van know how bij kennisinstellingen; actieve participatie in relevante netwerken; actief zoeken naar samenwerking met de markt; en het leren van ervaringen bij andere overheidsingenieursbureaus is daarbij essentieel. Een nieuwe blik dus op het functioneren van IGWR als onderdeel van een keten die vorm geeft aan de stad en de stad in vorm houdt. Het van buiten naar binnen denken en het actief zoeken van samenwerking met collegadiensten en marktpartijen vraagt ook om een nieuwe kijk op het functioneren van management en medewerkers van IGWR. Ingesleten gewoonten moeten ter discussie kunnen worden gesteld; er moet ruimte zijn voor creatieve en onorthodoxe ideeën; de (kennis en kunde) van de buitenwereld moet naar binnen worden gehaald; en medewerkers moeten worden uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkelingen. Een inzet die naadloos aansluit op de gedachten achter de invoering van prestatiemanagement. Deze nieuwe manier van kijken is binnen IGWR inmiddels ingeburgerd onder de naam New Engineering. Een gedachtegoed waarmee de basis wordt gelegd voor de manier waarop we binnen IGWR concrete invulling willen geven aan het Kwaliteitsprogramma; het centrale programma dat de komende jaren leidend is voor de kwaliteitsontwikkeling binnen IGWR. In de volgende paragrafen wordt eerst het gedachtegoed achter New Engineering toegelicht om vervolgens in de daaropvolgende hoofdstukken in te gaan op het Kwaliteitsprogramma februari van 13

3 1.2 New Engineering, making connections Basisgedachte Hoewel het imago van de ingenieur als contactueel wat onhandige tekenaar en rekenaar overtrokken mag zijn, zit er wel een kern van waarheid in. Al langere tijd is er de nodige kritiek op technische opleidingen waar teveel de nadruk ligt op technische vaardigheden en er te weinig aandacht is voor een steeds complexere omgeving waarbinnen de ingenieurs hun werk moeten doen. De manier waarop met bestuur, opdrachtgevers, collegadiensten, buurtbewoners, ondernemers, aannemers, etc. kan/moet worden samengewerkt is een zaak die veelal in de praktijk van alle dag moet worden geleerd. In de opleiding wordt daar onvoldoende basis voor gelegd. En dat terwijl samenwerken en verbinden van kennis, kunde en belangen steeds belangrijker voorwaarden worden voor een goed functionerende stad. In feite is er de afgelopen decennia bij IGWR door een overvloed aan werk, en mede in relatie tot de gedwongen winkelnering, een achterstand ontstaan op de thema s samenwerken en verbinden en is er te weinig systematische aandacht geweest voor de omgang met de omgeving. En dat terwijl daarvoor in de huidige, veranderende omgeving voor een Ingenieursbureau zoals dat van de gemeente Rotterdam juist dringend structurele en systematische aandacht is geboden. Natuurlijk zijn er al allerlei individuele initiatieven maar die zijn nog teveel gekoppeld aan bepaalde projecten of personen en daardoor niet echt breed verankerd in houding & gedrag, organisatie en werkwijze van IGWR. Tijd dus voor een inhaaloperatie. Daartoe is het concept New Engineering ontwikkeld dat de kaders stelt voor het Kwaliteitsprogramma dat de komende jaren gaat worden uitgelopen. Een programma dat energie los moet maken in de organisatie en de medewerkers inspireert om het beste uit zichzelf te halen. Bij New Engineering ligt het accent op het leggen van verbindingen ( making connections ). Daarbij gaat het primair om een manier van denken en werken die elke medewerker zich eigen moet gaan maken, wat zich uit in open, ontvankelijk gedrag en een veranderingsgezinde houding naar de buitenwereld en collegadiensten. Zo n houding is zeker nog geen gemeengoed binnen IGWR. Daar moet nog heel wat aan gebeuren en de veranderende omgeving dwingt ons ertoe met grote voortvarendheid ter hand te nemen. Bij de werving van nieuwe medewerkers en bij het opzetten en uitrollen van (interne) opleidingen zal dat een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om houding en gedrag. Het gaat ook om aanpassing van de organisatiestructuur en vormgeving van werkprocessen waarmee voorwaarden worden gecreëerd van waaruit op een natuurlijke en logische manier verbindingen met collegadiensten en de buitenwereld worden gelegd en versterkt. En tenslotte moet ook het gebruik van allerlei nieuwe werkmethoden en hulpmiddelen die zijn gericht op het leggen van verbindingen tussen partijen die bij een project betrokken zijn (BIM, systems engineering, etc.) gemeengoed worden en minder afhankelijk worden van de drive van individuele projectleiders. De sector is daar als geheel mee gediend. Zoals al eerder opgemerkt, zal de toekomstige rol van IGWR meer adviserend en regisserend en minder traditioneel engineerend worden. Ook in die rol zal IGWR zijn toegevoegde waarde in de fysieke keten moeten blijven bewijzen en dat zal zich nadrukkelijker dan voorheen moeten tonen - 23 februari van 13

4 in het leggen van verbindingen bij het voorbereiden, regisseren en uitvoeren van infrastructurele plannen en projecten. Kortom het gaat om veel meer dan de traditionele, degelijke en soms ook innovatieve engineering. Vandaar ook het motto NEW Engineering. Een motto dat het voertuig moet worden voor verandering en vernieuwing binnen IGWR, vergelijkbaar met het TOPVORMmotto van de sector Buitenruimte. Het kan overigens niet vaak genoeg worden opgemerkt dat een en ander vorm moet krijgen met behoud van de technische kennis en kunde die voor IGWR nodig is om de rol van countervailing power en technisch geweten van het gemeentebestuur te kunnen blijven vervullen. De technische kennis en kunde is en blijft immers de basis van waaruit IGWR opereert. Centrale verbindingsthema s De meer compacte werkomschrijving van het begrip New Engineering luidt als volgt: New Engineering is het op basis van technische kennis en kunde vanaf het eerste idee tot oplevering van een project pro-actief zoeken naar verbinding en samenwerking in termen van partnerschap met opdrachtgevers, collegadiensten, omwonenden, vergunningverleners, aannemers, leveranciers, kennisinstituten en andere relevante netwerken om daarmee een project in optimale prijs/kwaliteit/tijd-verhouding op te leveren. Zonder uitputtend te willen zijn, staan de volgende kernwaarden centraal als het gaat om het leggen van verbindingen conform het gedachtegoed achter New Engineering. 1. De verbinding met de opdrachtgever, het bestuur van de stad. Alle kennis en kunde van IG- WR moet er op gericht zijn de opdrachtgever te bedienen. Dat betekent niet alleen inbreng van technische kennis van de stedelijke inrichting en een noodzakelijke betrokkenheid bij de start van het denken over een project, maar ook en vooral het leveren van een betrouwbare regie bij de realisatie. 2. Verbondenheid met de stedelijke omgeving. Projecten zijn ruimtelijk, sociaal en economisch verbonden met hun omgeving. Het gaat erom in tijd en ruimte koppelingen te maken tussen plannen, projecten en opvattingen & activiteiten van burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente. 3. Werken aan een duurzame toekomst. Door op een duurzame wijze te werken aan een duurzame omgeving wordt een verbinding gelegd met toekomstige generaties. Duurzaamheid is geen kunstje van een paar specialisten maar een opdracht voor iedereen. 4. Van buiten naar binnen denken en werken. Echter, het intern leggen van verbindingen met collega s, andere afdelingen en diensten is minstens zo belangrijk om tot een optimaal gezamenlijk resultaat te komen. Het wij/zij-denken en eilandvorming moeten worden uitgebannen. Drie hoofdlijnen in de uitwerking Het werken vanuit het gedachtegoed van New Engineering is niet een kwestie van het toepassen van een aantal nieuwe voorschriften, laat staan van het introduceren van nieuwe procedures. Het betekent wel de doorvoering van een andere manier van denken en werken; een nieuwe kwaliteit van denken en werken welhaast! Dat is een zaak van lange adem. In die zin is New Engineering - 23 februari van 13

5 ook een levend concept dat steeds zal kunnen en moeten worden aangepast op basis van voortschrijdende inzichten en ervaringen met de nieuwe manier van werken. Vooralsnog zal het concept New Engineering in de praktijk vooral zichtbaar worden langs de volgende hoofdlijnen. 1. New Engineering is een belangrijk (verbindend) element in Kwaliteitsprogramma dat de komende jaren zal worden uitgerold en waarop in het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan. Zowel bij de opleiding en ontwikkeling van zittende medewerkers als bij de selectie en opleiding van nieuwe medewerkers staat het gedachtegoed achter New Engineering centraal. Het zoeken naar en ruimte geven aan de ontwikkeling van de juiste eigenschappen bij de medewerkers is essentieel. Prestatiemanagement speelt daarbij een belangrijke rol. Vooral bij lijnmanagers en projectleiders dient sprake te zijn van voorbeeldgedrag door een systematisch op New Engineering gerichte aanpak. Voor alle medewerkers van IGWR geldt dat er een houding ontstaat die zich uit in open, ontvankelijk gedrag en een veranderingsgezinde, proactieve opstelling naar de buitenwereld en collegadiensten. Dat er daarnaast blijvend geïnvesteerd moet worden in de borging en ontwikkeling van de basiskennis met betrekking tot techniek, projectmanagement, financiele beheersing en realisering van projecten, spreekt voor zich. 2. Organisatiestructuur en werkwijzen van IGWR moeten veel meer dan tot dusver gericht zijn op het leggen van en uitnodigen tot verbindingen. De keuze voor een gebiedsgerichte organisatie-indeling van de afdeling Stad (gespiegeld met de gebiedsaansturing door de werven van de sector Buitenruimte) is hiervan een sprekend voorbeeld. Ook de inzet om betrokkenheid van IGWR aan de voorkant van planprocessen niet direct van een prijskaartje te voorzien is van groot belang. Daarnaast is de vorming van de afdeling Kwaliteitscontrol essentieel voor het succesvol opereren van IGWR. Deze afdeling moet immers de motor worden achter de ontwikkeling en uitrol van het Kwaliteitsprogramma. De binnen de afdeling Kwaliteitscontrol te positioneren hoofdingenieur zal samen met een aantal zware projectleiders van A- projecten een belangrijke rol gaan spelen in de kwaliteitsverbetering van het projectmanagement op alle GROTICK-aspecten en dat binnen de kaders van Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken RSPW. Eenzelfde belang ligt bij de professionalisering van de advieskracht op het gebied van (nieuwe) contractvormen, onder andere bij de totstandkoming van offertes. Dit zal zeker bijdragen tot een betere verbinding met partijen die de lead hebben in de planvorming. 3. Het zoeken naar en het doorontwikkelen en toepassen van middelen en instrumenten om in de planvorming en -voorbereiding verbindingen tussen samenwerkende partners te leggen is van groot belang. In dat kader spelen binnen IGWR inmiddels ontwikkelingen op het gebied van Systems Engineering, BouwwerkInformatieModel BIM, tot aan half time en lean management. Zaken als concurrentiegerichte dialoog en Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen EMVI, staan echter nog in de kinderschoenen. In dat kader zal ook zwaar moeten worden ingezet op het ontwikkelen van de kwaliteit op het gebied van kosten- en contractdeskundigheid. Waar het om gaat is dat IGWR zich de verschillende middelen en instrumenten eigen maakt en ze systematisch gaat toepassen. Het ontwikkelen van deskundigheid om - 23 februari van 13

6 de meest geschikte aanpak te kiezen is hierbij van groot belang. Pilots zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. Het gedachtegoed achter New Engineering is sturend aan de opzet, invulling en doorontwikkeling van het Kwaliteitsprogramma IGWR. Het programma is evenwel voor een belangrijk deel gebaseerd op al ingezette - en in de begroting voorziene - opleidingsprogramma s. Het gedachtegoed achter New Engineering voegt er als het ware een nieuwe, verbindende dimensie aan toe zonder dat dit tot een enorme kostenstijging hoeft te leiden. De opbouw van het Kwaliteitsprogramma wordt in het volgende hoofdstuk uiteengezet februari van 13

7 2. Het Kwaliteitsprogramma IGWR 2.1 Inleiding Het Kwaliteitsprogramma IGWR wordt gestructureerd langs 4 hoofdlijnen waarbij de verbinding en verknoping van die hoofdlijnen centraal staat. Making connections als centraal thema voor de ontwikkeling van de kwaliteit van IGWR geldt ook hier als leidend principe. De 4 hoofdlijnen van het programma zijn hieronder symbolisch gepresenteerd als een aantal reislijnen waarlangs de kwaliteitsontwikkeling in samenhang vorm gaat krijgen, met het gedachtegoed achter New Engineering als verbindende Circle line tussen de kwaliteitsontwikkelingslijnen op het gebied van Kennis & Kunde, Projectmanagement en Lijnmanagement. De lijnen zijn opgebouwd uit binnen IGWR veelal al bestaande opleidingen, trainingen en programma s, waarvoor in de IGWR-begroting ook al budgetten zijn gereserveerd. Dat geldt zowel voor de urenbesteding als voor de out-of-pocketkosten. Zoals al eerder gezegd voegt het gedachtegoed achter New Engineering een nieuwe, verbindende dimensie toe aan het opleidingsprogramma en expliciteert het de samenhang tussen de verschillende programma-onderdelen. De medewerkers maken in het Kwaliteitsprogramma als het ware een reis langs de lijnen die het best passen bij hun individuele ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften, waarbij altijd sprake - 23 februari van 13

8 zal zijn van een reis via meerdere lijnen. Elke medewerker zal immers sowieso het gedachtegoed achter New Engineering tussen de oren moeten krijgen en zich ook langs een van de andere lijnen verder moeten ontwikkelen. Op de knooppunten en haltes van de lijnen ontmoeten collega s en ketenpartners elkaar. Dit nodigt uit tot activiteiten die buiten dagelijkse taken en alledaagse bedrijfsvoering vallen en die er op gericht zijn taken nog beter uit te kunnen voeren of op een wijze die meer in overeenstemming is met de kwaliteitsidealen. Het zijn activiteiten die de inhoudelijke aspecten, houding- en gedragszaken en externe oriëntatie met elkaar in verband brengen. De motor achter de vormgeving en indeling van de ontwikkelingslijnen is de nieuw op te richten afdeling Kwaliteitscontrol. Maar ook de medewerkers zelf worden betrokken bij het ontwikkelen en uitbouwen van de lijnen. Daartoe krijgen ze werkvormen aangereikt die dit mogelijk moeten maken. Een veranderingsprogramma zoals dat hier wordt gepresenteerd is een cyclisch en iteratief proces waarbij regelmatig poolshoogte wordt genomen of we nog op koers liggen en of we eventueel moeten of willen bijsturen. Prestatiemanagement en interne audits zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. De looptijd van het totaalprogramma is vooralsnog vier jaar; van 2011 t/m Deze tijd is echt nodig, willen we althans de noodzakelijke houding- en gedragswijziging bij management en medewerkers die ten grondslag ligt aan New Engineering daadwerkelijk in de vezels van IGWR laten doordringen. Dus niet even een opleidinkje volgen en daarna weer snel aan de slag. Nee, het wordt veel meer een zaak van lange adem en permanente educatie. In de volgende paragrafen worden de diverse haltes op de lijnen naar kwaliteit benoemd en uitgewerkt. De meeste van deze haltes hebben betrekking op al bestaande initiatieven. De samenhang en verbinding ertussen is echter nieuw en geeft een toegevoegde waarde aan het geheel. 2.2 Lijn 0: New Engineering, making connections Zoals gezegd heeft New Engineering vooral betrekking op verbinden. Het legt de nadruk op verbinden en samenwerking met opdrachtgevers, collegadiensten, externe partners en partijen en het participeren in relevante netwerken. Van buiten naar binnen denken dus. De aspecten die daarbij centraal staan zijn: omgevingsbewustzijn en samenwerken met partners en de markt. We gebruiken ons inzicht in de wensen van de klant en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld in de politiek-bestuurlijke context, om onze projecten klantgerichter te realiseren. En we nodigen externe partners uit om daarbij hun kennis en kunde in te brengen. Bij de realisatie van dit programmaonderdeel sluiten we zo veel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen en bestaande initiatieven binnen IGWR, bijvoorbeeld die welke gericht zijn op procesinnovatie (halftime, BIM). Het primaire proces wordt zo (her)ingericht dat de samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners ingrijpend maar positief verandert februari van 13

9 We onderscheiden bij dit programmaonderdeel de volgende haltes: Halte Ontwikkeling Concepten. Het begrip New Engineering en het motto verbinden worden tijdens enkele bijeenkomsten met management en projectleiders verder uitgewerkt en tot gemeengoed gemaakt. De ontwikkelde ideeën en concepten inspireren en enthousiasmeren medewerkers voor het veranderingsproces ten aanzien van houding en gedrag. Halte BIM en Systems Engineering (SE) De programma s BIM en SE worden verder uitgerold, waarbij in 2011 minimaal acht projecten worden uitgevoerd. Een nadere uitwerking is te vinden in het Plan van Aanpak BIM-GW (oktober 2010). Halte Gebiedsgericht Werken. In 2011 gaan we twee pilots uitvoeren rond gebiedsgericht werken. We gaan combinatiemogelijkheden met BIM en SE onderzoeken en verder uitwerken. In 2011 gaan we ook drie projecten met halftime uitvoeren. Als selectiecriterium hanteren we de te verwachten winst. Halte Samenwerken met de Markt In 2011 gaan we in onze samenwerking met de markt nieuwe contractvormen toepassen en beproeven. Ons streven is daarbij om minimaal twee projecten uit te voeren in innovatieve samenwerkingsvormen. 2.3 Lijn 1: Kennis en Kunde De inzet van deze programmalijn is dat het primaire proces optimaal wordt ingericht en het vakmanschap, als combinatie van kennis en kunde, goed is geborgd. Prestatiemanagement, en de daarbij horende gesprekscyclus met medewerkers, is daarbij een belangrijk instrument. Het denken en handelen vanuit de kwaliteitsgedachte moet in elke vezel van IGWR doordringen. Daarmee kunnen de vakmensen van het ingenieursbureau samen ook het technisch geweten van de stad van de stad blijven. Op de volgende haltes krijgt dit vorm: Halte Prestatiemanagement Er wordt een verbinding gelegd tussen prestatiemanagement en het Kwaliteitsprogramma. De gesprekscyclus met de medewerkers is de basis. We kiezen een beperkt aantal prestaties als KPI. De eerste gespreksronde binnen prestatiemanagement is een nulmeting van de huidige stand van zaken. De medewerker bepaalt, in samenspraak met de leidinggevende, welke bijdrage hij of zij levert aan de eigen ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit van IGWR. Het management stimuleert medewerkers zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, onder meer door het faciliteren van individuele en gezamenlijke opleidingen februari van 13

10 Halte Basiskennis Opleiding Het bestaande programma dat momenteel al bij Stad wordt uitgevoerd, wordt verbeterd en verder uitgerold over de onderdelen van IGWR. Bij de constructieve afdelingen worden technisch constructieve opleidingen verzorgd. Verder zullen de lunchlezingen IGWR-breed worden doorgezet. Halte Projectmatig Werken De RSPW-opleidingen vormen de werkbasis voor iedere projectmedewerker. Voor projectleiders worden nog enkele meer specialistische onderdelen verder uitgewerkt waarbij alle GROTICKaspecten evenwichtig worden behandeld. Daarnaast zijn er nog vele andere, specifieke vakopleidingen die uiteraard ook gevolgd kunnen worden. Net als overigens kennisdeling, -uitwisseling en -ontwikkeling plaats zal blijven vinden in onder andere de portefeuille Kennis & Innovatie, de kennistafels, het Leerhuis, Podium en contacten met kennisinstituten en onderwijsinstellingen. 2.4 Lijn 2: Projectmanagement Onderwerp van deze lijn is de sturing en beheersing van zowel projecten, als de mensen in die projecten. Een van de belangrijkste aandachtspunten in de kwaliteitsverbetering binnen IGWR. De programmalijn verbindt inhoud en proces, IGWR en omgeving, IGWR en opdrachtgever en ketenpartners. Het doel is om deskundig projectmanagement op basis van de RSPW te realiseren, met nadrukkelijke aandacht voor alle GROTICK-aspekten. De onderscheiden haltes zijn: Halte Assessment Projectleiders Elke projectleider zal een assessment ondergaan om de geschiktheid en het ontwikkelingspotentieel vast te stellen. Halte Deskundig Projectmanagement Projectleiders worden on the job door mentoren opgeleid en begeleid. Intervisie en individuele coaching spelen een belangrijke rol. Partner in dit programmaonderdeel is het Projectmanagementbureau Rotterdam. Ten behoeve van dit traject zoeken we verbinding met andere partners zoals het IBA en de Rijksacademie voor Projectmanagement. De genoemde halte heeft raakvlakken met de halte Prestatiemanagement. Halte Ontwikkelen en implementeren van de RSPW-methodiek De RSPW-methodiek wordt gekoppeld aan de praktijk van de werkzaamheden en processen binnen IGWR. Het doel is een systematische evaluatie van het samenspel RSPW-praktijk, De vorm: intervisiebijeenkomsten aan de hand van casussen. Waar dit noodzakelijk wordt geacht leidt de evaluatie tot aanpassingen en verfijningen van het Kwaliteitsprogramma of de RSPW. Halte Verbinding Project- en Lijnmanagement De centrale vraag is hoe de betrokkenheid van het management op projecten en projectleiders beter geborgd kan worden. In het kader van dit programmapunt worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Lijnmanagers en projectleiders zoeken gezamenlijk naar een optimale aanpas februari van 13

11 sing van de staande praktijk. In een later stadium zullen ook teamhoofden aanschuiven. Het MTI zal zich tijdens enkele bijeenkomsten, onder externe begeleiding, ook intern op deze vraag bezinnen. Bij de invulling van de ontwikkeling van de kwaliteit van projectmanagement is ook een forse rol weggelegd voor de afdeling Kwaliteitscontrol en in het bijzonder voor de aan te stellen hoofdingenieur en de zware projectleiders van A-projecten. 2.5 Lijn 3: lijnmanagement Het thema van deze programmalijn is de sturing van mensen en van het primaire proces. IGWR heeft de beschikking over leiders en managers die verantwoordelijkheden durven te delen en die medewerkers stimuleren en enthousiasmeren tot beter functioneren en het scheppen van een hogere kwaliteit. Kortom: IGWR wordt gestuurd door een verbindend leiderschap. Daartoe doen we de volgende haltes aan: Halte Verbindend Leiderschap Via een individueel en een collectief programma gaan we de afdelingshoofden begeleiden op hun weg naar meer professionaliteit en een verbindend en faciliterend lijnmanagement. De route zal begin 2011 in samenwerking met de Rotterdamse School worden uitgewerkt. Halte Verbinding Project- en Lijnmanagement Zie onder lijn 2: projectmanagement Halte Ontwikkeling Teamhoofden Voor de teamhoofden wordt in de eerste helft van 2011 een trainings- en opleidingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De opleiding is gericht op de nieuwe functie. De Rotterdamse School assisteert ons hierbij februari van 13

12 3. Sturing van het programma 3.1 Mensen en organisatie Het MT-I vormt de Stuurgroep voor het Kwaliteitsprogramma. Het hoofd, in casu de kwartiermaker van de afdeling Kwaliteitscontrol is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en organisatie van het Kwaliteitsprogramma. Vier afdelingshoofden van IGWR zullen counterpart zijn voor een van de programmalijnen: New Engineering Kennis en kunde Projectmanagement Lijnmanagement Een vertegenwoordiger van elke programmalijn vormt samen met de kwaliteitsmanager uit de afdeling Kwaliteitscontrol de dagelijkse leiding van het programma. Binnen elke programmalijn is een coördinerend overleg dat naar behoefte bijeenkomt om activiteiten af te stemmen en te ontwikkelen, en elkaar via een reflectieve intervisiemethode verder te helpen. Voor elke halte (activiteit) wordt in overleg met de afdeling Kwaliteitscontrol een verantwoordelijke trekker aangewezen. Deze trekker wordt ondersteund door een werkgroep van enkele collega s van binnen of buiten IGWR. 3.2 Financiën Voor de uitvoering van het Kwaliteitsprogramma zijn niet structureel enorm meer middelen nodig. Het programma is immers voor een aanzienlijk deel opgebouwd uit bestaande bouwstenen waarvoor al financiering in de begroting is voorzien. De activiteiten in het Kwaliteitsprogramma die nieuw zijn ten opzichte van de huidige situatie betreffen de investeringen in het eenmalig assessment van de projectleiders van IGWR, de integrale opleidings- en coachingsprogramma s voor het lijn- en projectmanagement en de gerichte inzet van communicatie als instrument om het gedachtegoed achter New Engineering en het Kwaliteitsprogramma breed in de organisatie te laten neerdalen. De out-of-pocket-kosten die met de nieuwe inzet gepaard gaan, belopen in 2011 een bedrag van circa De huidige inzichten in de realisatie van de IGWR-begroting als geheel, leren dat deze extra kosten in 2011 naar verwachting binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Voor de uitvoering van de nieuwe onderdelen binnen het Kwaliteitsprogramma moet in de periode 2012 tot en met 2014 naar verwachting achtereenvolgens rekening worden gehouden met extra out-of-pocket-kosten van in 2012 en in zowel 2013 als Deze inzichten zullen worden verwerkt in de IGWR-begrotingen voor die jaren februari van 13

13 3.3 Communicatie Het belang van communicatie is evident. Met de sector Buitenruimte en de afdeling COM zullen de ervaringen worden gedeeld die zijn opgedaan bij de communicatiestrategie en -uitvoering rondom het motto TOPVORM. De lessen die daar geleerd zijn, zullen belangrijke input vormen voor een succesvolle communicatiestrategie rondom het motto New Engineering en het Kwaliteitsprogramma. De uitwerking zal vervolgens plaatsvinden in nauwe samenwerking met de afdeling COM februari van 13

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

professionaliseren Handreiking Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie

professionaliseren Handreiking Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie Deze handreiking is tot stand gekomen komen onder begeleiding van Berenschot en in nauwe samenwerking met een afvaardiging van schoolleiders, mr-leden, hr-adviseurs en docenten uit het vo. Hij is bedoeld

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Het verhaal van Woonwaard

Het verhaal van Woonwaard MOOi reorganiseren wat is de bedoeling? Het verhaal van Woonwaard In MOOi- verband deelt een aantal woningcorporaties wat hen bezig houdt bij het vervullen van hun missie. MOOi-corporaties hanteren daarbij

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam

Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam Voorstellen voor kwaliteitsverbetering Katja van Vliet en Nanne Boonstra Mei 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Uitvoeringsprogramma verbetering welzijnssector 7 3 Visie

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie