Lijnen naar kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijnen naar kwaliteit"

Transcriptie

1 Ingenieursbureau Lijnen naar kwaliteit Het Kwaliteitsprogramma van IGWR in het perspectief van New Engineering Datum 3 maart 2011

2 1. Lijnen naar kwaliteit 1.1 Algemeen Met de nota Sterker en compacter zijn de contouren geschetst van de toekomst van IGWR. Deze toekomst krijgt gestalte in een turbulente omgeving. Sterk afnemende overheidsinvesteringen plegen een aanslag op de omvang van het werkpakket en de personele bezetting van IGWR. Opdrachtgevers, maatschappelijke partners en marktpartijen stellen nieuwe eisen aan de samenwerking met IGWR. Bovendien zal de aard en intensiteit van de samenwerking met marktpartijen gaan veranderen. IGWR was tot voor kort in overwegende mate gepositioneerd als traditionele engineeringsorganisatie. Een positie die de komende jaren zal opschuiven in de richting van een minder zelf uitvoerende en meer regisserende en adviserende organisatie die in nauwe samenwerking met de markt projecten en initiatieven voor de wal gaat roeien. Uiteraard met behoud van de technische kennis en kunde die nodig is om de rol van countervailing power naar de markt te kunnen blijven spelen. IGWR blijft immers het technisch geweten van de stad. Het werken aan de kwaliteitsverbetering van IGWR vraagt om een blik die van buiten naar binnen is gericht. Aanhaken op concernontwikkelingen; ophalen van know how bij kennisinstellingen; actieve participatie in relevante netwerken; actief zoeken naar samenwerking met de markt; en het leren van ervaringen bij andere overheidsingenieursbureaus is daarbij essentieel. Een nieuwe blik dus op het functioneren van IGWR als onderdeel van een keten die vorm geeft aan de stad en de stad in vorm houdt. Het van buiten naar binnen denken en het actief zoeken van samenwerking met collegadiensten en marktpartijen vraagt ook om een nieuwe kijk op het functioneren van management en medewerkers van IGWR. Ingesleten gewoonten moeten ter discussie kunnen worden gesteld; er moet ruimte zijn voor creatieve en onorthodoxe ideeën; de (kennis en kunde) van de buitenwereld moet naar binnen worden gehaald; en medewerkers moeten worden uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkelingen. Een inzet die naadloos aansluit op de gedachten achter de invoering van prestatiemanagement. Deze nieuwe manier van kijken is binnen IGWR inmiddels ingeburgerd onder de naam New Engineering. Een gedachtegoed waarmee de basis wordt gelegd voor de manier waarop we binnen IGWR concrete invulling willen geven aan het Kwaliteitsprogramma; het centrale programma dat de komende jaren leidend is voor de kwaliteitsontwikkeling binnen IGWR. In de volgende paragrafen wordt eerst het gedachtegoed achter New Engineering toegelicht om vervolgens in de daaropvolgende hoofdstukken in te gaan op het Kwaliteitsprogramma februari van 13

3 1.2 New Engineering, making connections Basisgedachte Hoewel het imago van de ingenieur als contactueel wat onhandige tekenaar en rekenaar overtrokken mag zijn, zit er wel een kern van waarheid in. Al langere tijd is er de nodige kritiek op technische opleidingen waar teveel de nadruk ligt op technische vaardigheden en er te weinig aandacht is voor een steeds complexere omgeving waarbinnen de ingenieurs hun werk moeten doen. De manier waarop met bestuur, opdrachtgevers, collegadiensten, buurtbewoners, ondernemers, aannemers, etc. kan/moet worden samengewerkt is een zaak die veelal in de praktijk van alle dag moet worden geleerd. In de opleiding wordt daar onvoldoende basis voor gelegd. En dat terwijl samenwerken en verbinden van kennis, kunde en belangen steeds belangrijker voorwaarden worden voor een goed functionerende stad. In feite is er de afgelopen decennia bij IGWR door een overvloed aan werk, en mede in relatie tot de gedwongen winkelnering, een achterstand ontstaan op de thema s samenwerken en verbinden en is er te weinig systematische aandacht geweest voor de omgang met de omgeving. En dat terwijl daarvoor in de huidige, veranderende omgeving voor een Ingenieursbureau zoals dat van de gemeente Rotterdam juist dringend structurele en systematische aandacht is geboden. Natuurlijk zijn er al allerlei individuele initiatieven maar die zijn nog teveel gekoppeld aan bepaalde projecten of personen en daardoor niet echt breed verankerd in houding & gedrag, organisatie en werkwijze van IGWR. Tijd dus voor een inhaaloperatie. Daartoe is het concept New Engineering ontwikkeld dat de kaders stelt voor het Kwaliteitsprogramma dat de komende jaren gaat worden uitgelopen. Een programma dat energie los moet maken in de organisatie en de medewerkers inspireert om het beste uit zichzelf te halen. Bij New Engineering ligt het accent op het leggen van verbindingen ( making connections ). Daarbij gaat het primair om een manier van denken en werken die elke medewerker zich eigen moet gaan maken, wat zich uit in open, ontvankelijk gedrag en een veranderingsgezinde houding naar de buitenwereld en collegadiensten. Zo n houding is zeker nog geen gemeengoed binnen IGWR. Daar moet nog heel wat aan gebeuren en de veranderende omgeving dwingt ons ertoe met grote voortvarendheid ter hand te nemen. Bij de werving van nieuwe medewerkers en bij het opzetten en uitrollen van (interne) opleidingen zal dat een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om houding en gedrag. Het gaat ook om aanpassing van de organisatiestructuur en vormgeving van werkprocessen waarmee voorwaarden worden gecreëerd van waaruit op een natuurlijke en logische manier verbindingen met collegadiensten en de buitenwereld worden gelegd en versterkt. En tenslotte moet ook het gebruik van allerlei nieuwe werkmethoden en hulpmiddelen die zijn gericht op het leggen van verbindingen tussen partijen die bij een project betrokken zijn (BIM, systems engineering, etc.) gemeengoed worden en minder afhankelijk worden van de drive van individuele projectleiders. De sector is daar als geheel mee gediend. Zoals al eerder opgemerkt, zal de toekomstige rol van IGWR meer adviserend en regisserend en minder traditioneel engineerend worden. Ook in die rol zal IGWR zijn toegevoegde waarde in de fysieke keten moeten blijven bewijzen en dat zal zich nadrukkelijker dan voorheen moeten tonen - 23 februari van 13

4 in het leggen van verbindingen bij het voorbereiden, regisseren en uitvoeren van infrastructurele plannen en projecten. Kortom het gaat om veel meer dan de traditionele, degelijke en soms ook innovatieve engineering. Vandaar ook het motto NEW Engineering. Een motto dat het voertuig moet worden voor verandering en vernieuwing binnen IGWR, vergelijkbaar met het TOPVORMmotto van de sector Buitenruimte. Het kan overigens niet vaak genoeg worden opgemerkt dat een en ander vorm moet krijgen met behoud van de technische kennis en kunde die voor IGWR nodig is om de rol van countervailing power en technisch geweten van het gemeentebestuur te kunnen blijven vervullen. De technische kennis en kunde is en blijft immers de basis van waaruit IGWR opereert. Centrale verbindingsthema s De meer compacte werkomschrijving van het begrip New Engineering luidt als volgt: New Engineering is het op basis van technische kennis en kunde vanaf het eerste idee tot oplevering van een project pro-actief zoeken naar verbinding en samenwerking in termen van partnerschap met opdrachtgevers, collegadiensten, omwonenden, vergunningverleners, aannemers, leveranciers, kennisinstituten en andere relevante netwerken om daarmee een project in optimale prijs/kwaliteit/tijd-verhouding op te leveren. Zonder uitputtend te willen zijn, staan de volgende kernwaarden centraal als het gaat om het leggen van verbindingen conform het gedachtegoed achter New Engineering. 1. De verbinding met de opdrachtgever, het bestuur van de stad. Alle kennis en kunde van IG- WR moet er op gericht zijn de opdrachtgever te bedienen. Dat betekent niet alleen inbreng van technische kennis van de stedelijke inrichting en een noodzakelijke betrokkenheid bij de start van het denken over een project, maar ook en vooral het leveren van een betrouwbare regie bij de realisatie. 2. Verbondenheid met de stedelijke omgeving. Projecten zijn ruimtelijk, sociaal en economisch verbonden met hun omgeving. Het gaat erom in tijd en ruimte koppelingen te maken tussen plannen, projecten en opvattingen & activiteiten van burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente. 3. Werken aan een duurzame toekomst. Door op een duurzame wijze te werken aan een duurzame omgeving wordt een verbinding gelegd met toekomstige generaties. Duurzaamheid is geen kunstje van een paar specialisten maar een opdracht voor iedereen. 4. Van buiten naar binnen denken en werken. Echter, het intern leggen van verbindingen met collega s, andere afdelingen en diensten is minstens zo belangrijk om tot een optimaal gezamenlijk resultaat te komen. Het wij/zij-denken en eilandvorming moeten worden uitgebannen. Drie hoofdlijnen in de uitwerking Het werken vanuit het gedachtegoed van New Engineering is niet een kwestie van het toepassen van een aantal nieuwe voorschriften, laat staan van het introduceren van nieuwe procedures. Het betekent wel de doorvoering van een andere manier van denken en werken; een nieuwe kwaliteit van denken en werken welhaast! Dat is een zaak van lange adem. In die zin is New Engineering - 23 februari van 13

5 ook een levend concept dat steeds zal kunnen en moeten worden aangepast op basis van voortschrijdende inzichten en ervaringen met de nieuwe manier van werken. Vooralsnog zal het concept New Engineering in de praktijk vooral zichtbaar worden langs de volgende hoofdlijnen. 1. New Engineering is een belangrijk (verbindend) element in Kwaliteitsprogramma dat de komende jaren zal worden uitgerold en waarop in het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan. Zowel bij de opleiding en ontwikkeling van zittende medewerkers als bij de selectie en opleiding van nieuwe medewerkers staat het gedachtegoed achter New Engineering centraal. Het zoeken naar en ruimte geven aan de ontwikkeling van de juiste eigenschappen bij de medewerkers is essentieel. Prestatiemanagement speelt daarbij een belangrijke rol. Vooral bij lijnmanagers en projectleiders dient sprake te zijn van voorbeeldgedrag door een systematisch op New Engineering gerichte aanpak. Voor alle medewerkers van IGWR geldt dat er een houding ontstaat die zich uit in open, ontvankelijk gedrag en een veranderingsgezinde, proactieve opstelling naar de buitenwereld en collegadiensten. Dat er daarnaast blijvend geïnvesteerd moet worden in de borging en ontwikkeling van de basiskennis met betrekking tot techniek, projectmanagement, financiele beheersing en realisering van projecten, spreekt voor zich. 2. Organisatiestructuur en werkwijzen van IGWR moeten veel meer dan tot dusver gericht zijn op het leggen van en uitnodigen tot verbindingen. De keuze voor een gebiedsgerichte organisatie-indeling van de afdeling Stad (gespiegeld met de gebiedsaansturing door de werven van de sector Buitenruimte) is hiervan een sprekend voorbeeld. Ook de inzet om betrokkenheid van IGWR aan de voorkant van planprocessen niet direct van een prijskaartje te voorzien is van groot belang. Daarnaast is de vorming van de afdeling Kwaliteitscontrol essentieel voor het succesvol opereren van IGWR. Deze afdeling moet immers de motor worden achter de ontwikkeling en uitrol van het Kwaliteitsprogramma. De binnen de afdeling Kwaliteitscontrol te positioneren hoofdingenieur zal samen met een aantal zware projectleiders van A- projecten een belangrijke rol gaan spelen in de kwaliteitsverbetering van het projectmanagement op alle GROTICK-aspecten en dat binnen de kaders van Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken RSPW. Eenzelfde belang ligt bij de professionalisering van de advieskracht op het gebied van (nieuwe) contractvormen, onder andere bij de totstandkoming van offertes. Dit zal zeker bijdragen tot een betere verbinding met partijen die de lead hebben in de planvorming. 3. Het zoeken naar en het doorontwikkelen en toepassen van middelen en instrumenten om in de planvorming en -voorbereiding verbindingen tussen samenwerkende partners te leggen is van groot belang. In dat kader spelen binnen IGWR inmiddels ontwikkelingen op het gebied van Systems Engineering, BouwwerkInformatieModel BIM, tot aan half time en lean management. Zaken als concurrentiegerichte dialoog en Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen EMVI, staan echter nog in de kinderschoenen. In dat kader zal ook zwaar moeten worden ingezet op het ontwikkelen van de kwaliteit op het gebied van kosten- en contractdeskundigheid. Waar het om gaat is dat IGWR zich de verschillende middelen en instrumenten eigen maakt en ze systematisch gaat toepassen. Het ontwikkelen van deskundigheid om - 23 februari van 13

6 de meest geschikte aanpak te kiezen is hierbij van groot belang. Pilots zullen daarin een belangrijke rol gaan spelen. Het gedachtegoed achter New Engineering is sturend aan de opzet, invulling en doorontwikkeling van het Kwaliteitsprogramma IGWR. Het programma is evenwel voor een belangrijk deel gebaseerd op al ingezette - en in de begroting voorziene - opleidingsprogramma s. Het gedachtegoed achter New Engineering voegt er als het ware een nieuwe, verbindende dimensie aan toe zonder dat dit tot een enorme kostenstijging hoeft te leiden. De opbouw van het Kwaliteitsprogramma wordt in het volgende hoofdstuk uiteengezet februari van 13

7 2. Het Kwaliteitsprogramma IGWR 2.1 Inleiding Het Kwaliteitsprogramma IGWR wordt gestructureerd langs 4 hoofdlijnen waarbij de verbinding en verknoping van die hoofdlijnen centraal staat. Making connections als centraal thema voor de ontwikkeling van de kwaliteit van IGWR geldt ook hier als leidend principe. De 4 hoofdlijnen van het programma zijn hieronder symbolisch gepresenteerd als een aantal reislijnen waarlangs de kwaliteitsontwikkeling in samenhang vorm gaat krijgen, met het gedachtegoed achter New Engineering als verbindende Circle line tussen de kwaliteitsontwikkelingslijnen op het gebied van Kennis & Kunde, Projectmanagement en Lijnmanagement. De lijnen zijn opgebouwd uit binnen IGWR veelal al bestaande opleidingen, trainingen en programma s, waarvoor in de IGWR-begroting ook al budgetten zijn gereserveerd. Dat geldt zowel voor de urenbesteding als voor de out-of-pocketkosten. Zoals al eerder gezegd voegt het gedachtegoed achter New Engineering een nieuwe, verbindende dimensie toe aan het opleidingsprogramma en expliciteert het de samenhang tussen de verschillende programma-onderdelen. De medewerkers maken in het Kwaliteitsprogramma als het ware een reis langs de lijnen die het best passen bij hun individuele ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften, waarbij altijd sprake - 23 februari van 13

8 zal zijn van een reis via meerdere lijnen. Elke medewerker zal immers sowieso het gedachtegoed achter New Engineering tussen de oren moeten krijgen en zich ook langs een van de andere lijnen verder moeten ontwikkelen. Op de knooppunten en haltes van de lijnen ontmoeten collega s en ketenpartners elkaar. Dit nodigt uit tot activiteiten die buiten dagelijkse taken en alledaagse bedrijfsvoering vallen en die er op gericht zijn taken nog beter uit te kunnen voeren of op een wijze die meer in overeenstemming is met de kwaliteitsidealen. Het zijn activiteiten die de inhoudelijke aspecten, houding- en gedragszaken en externe oriëntatie met elkaar in verband brengen. De motor achter de vormgeving en indeling van de ontwikkelingslijnen is de nieuw op te richten afdeling Kwaliteitscontrol. Maar ook de medewerkers zelf worden betrokken bij het ontwikkelen en uitbouwen van de lijnen. Daartoe krijgen ze werkvormen aangereikt die dit mogelijk moeten maken. Een veranderingsprogramma zoals dat hier wordt gepresenteerd is een cyclisch en iteratief proces waarbij regelmatig poolshoogte wordt genomen of we nog op koers liggen en of we eventueel moeten of willen bijsturen. Prestatiemanagement en interne audits zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. De looptijd van het totaalprogramma is vooralsnog vier jaar; van 2011 t/m Deze tijd is echt nodig, willen we althans de noodzakelijke houding- en gedragswijziging bij management en medewerkers die ten grondslag ligt aan New Engineering daadwerkelijk in de vezels van IGWR laten doordringen. Dus niet even een opleidinkje volgen en daarna weer snel aan de slag. Nee, het wordt veel meer een zaak van lange adem en permanente educatie. In de volgende paragrafen worden de diverse haltes op de lijnen naar kwaliteit benoemd en uitgewerkt. De meeste van deze haltes hebben betrekking op al bestaande initiatieven. De samenhang en verbinding ertussen is echter nieuw en geeft een toegevoegde waarde aan het geheel. 2.2 Lijn 0: New Engineering, making connections Zoals gezegd heeft New Engineering vooral betrekking op verbinden. Het legt de nadruk op verbinden en samenwerking met opdrachtgevers, collegadiensten, externe partners en partijen en het participeren in relevante netwerken. Van buiten naar binnen denken dus. De aspecten die daarbij centraal staan zijn: omgevingsbewustzijn en samenwerken met partners en de markt. We gebruiken ons inzicht in de wensen van de klant en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld in de politiek-bestuurlijke context, om onze projecten klantgerichter te realiseren. En we nodigen externe partners uit om daarbij hun kennis en kunde in te brengen. Bij de realisatie van dit programmaonderdeel sluiten we zo veel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen en bestaande initiatieven binnen IGWR, bijvoorbeeld die welke gericht zijn op procesinnovatie (halftime, BIM). Het primaire proces wordt zo (her)ingericht dat de samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners ingrijpend maar positief verandert februari van 13

9 We onderscheiden bij dit programmaonderdeel de volgende haltes: Halte Ontwikkeling Concepten. Het begrip New Engineering en het motto verbinden worden tijdens enkele bijeenkomsten met management en projectleiders verder uitgewerkt en tot gemeengoed gemaakt. De ontwikkelde ideeën en concepten inspireren en enthousiasmeren medewerkers voor het veranderingsproces ten aanzien van houding en gedrag. Halte BIM en Systems Engineering (SE) De programma s BIM en SE worden verder uitgerold, waarbij in 2011 minimaal acht projecten worden uitgevoerd. Een nadere uitwerking is te vinden in het Plan van Aanpak BIM-GW (oktober 2010). Halte Gebiedsgericht Werken. In 2011 gaan we twee pilots uitvoeren rond gebiedsgericht werken. We gaan combinatiemogelijkheden met BIM en SE onderzoeken en verder uitwerken. In 2011 gaan we ook drie projecten met halftime uitvoeren. Als selectiecriterium hanteren we de te verwachten winst. Halte Samenwerken met de Markt In 2011 gaan we in onze samenwerking met de markt nieuwe contractvormen toepassen en beproeven. Ons streven is daarbij om minimaal twee projecten uit te voeren in innovatieve samenwerkingsvormen. 2.3 Lijn 1: Kennis en Kunde De inzet van deze programmalijn is dat het primaire proces optimaal wordt ingericht en het vakmanschap, als combinatie van kennis en kunde, goed is geborgd. Prestatiemanagement, en de daarbij horende gesprekscyclus met medewerkers, is daarbij een belangrijk instrument. Het denken en handelen vanuit de kwaliteitsgedachte moet in elke vezel van IGWR doordringen. Daarmee kunnen de vakmensen van het ingenieursbureau samen ook het technisch geweten van de stad van de stad blijven. Op de volgende haltes krijgt dit vorm: Halte Prestatiemanagement Er wordt een verbinding gelegd tussen prestatiemanagement en het Kwaliteitsprogramma. De gesprekscyclus met de medewerkers is de basis. We kiezen een beperkt aantal prestaties als KPI. De eerste gespreksronde binnen prestatiemanagement is een nulmeting van de huidige stand van zaken. De medewerker bepaalt, in samenspraak met de leidinggevende, welke bijdrage hij of zij levert aan de eigen ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit van IGWR. Het management stimuleert medewerkers zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen, onder meer door het faciliteren van individuele en gezamenlijke opleidingen februari van 13

10 Halte Basiskennis Opleiding Het bestaande programma dat momenteel al bij Stad wordt uitgevoerd, wordt verbeterd en verder uitgerold over de onderdelen van IGWR. Bij de constructieve afdelingen worden technisch constructieve opleidingen verzorgd. Verder zullen de lunchlezingen IGWR-breed worden doorgezet. Halte Projectmatig Werken De RSPW-opleidingen vormen de werkbasis voor iedere projectmedewerker. Voor projectleiders worden nog enkele meer specialistische onderdelen verder uitgewerkt waarbij alle GROTICKaspecten evenwichtig worden behandeld. Daarnaast zijn er nog vele andere, specifieke vakopleidingen die uiteraard ook gevolgd kunnen worden. Net als overigens kennisdeling, -uitwisseling en -ontwikkeling plaats zal blijven vinden in onder andere de portefeuille Kennis & Innovatie, de kennistafels, het Leerhuis, Podium en contacten met kennisinstituten en onderwijsinstellingen. 2.4 Lijn 2: Projectmanagement Onderwerp van deze lijn is de sturing en beheersing van zowel projecten, als de mensen in die projecten. Een van de belangrijkste aandachtspunten in de kwaliteitsverbetering binnen IGWR. De programmalijn verbindt inhoud en proces, IGWR en omgeving, IGWR en opdrachtgever en ketenpartners. Het doel is om deskundig projectmanagement op basis van de RSPW te realiseren, met nadrukkelijke aandacht voor alle GROTICK-aspekten. De onderscheiden haltes zijn: Halte Assessment Projectleiders Elke projectleider zal een assessment ondergaan om de geschiktheid en het ontwikkelingspotentieel vast te stellen. Halte Deskundig Projectmanagement Projectleiders worden on the job door mentoren opgeleid en begeleid. Intervisie en individuele coaching spelen een belangrijke rol. Partner in dit programmaonderdeel is het Projectmanagementbureau Rotterdam. Ten behoeve van dit traject zoeken we verbinding met andere partners zoals het IBA en de Rijksacademie voor Projectmanagement. De genoemde halte heeft raakvlakken met de halte Prestatiemanagement. Halte Ontwikkelen en implementeren van de RSPW-methodiek De RSPW-methodiek wordt gekoppeld aan de praktijk van de werkzaamheden en processen binnen IGWR. Het doel is een systematische evaluatie van het samenspel RSPW-praktijk, De vorm: intervisiebijeenkomsten aan de hand van casussen. Waar dit noodzakelijk wordt geacht leidt de evaluatie tot aanpassingen en verfijningen van het Kwaliteitsprogramma of de RSPW. Halte Verbinding Project- en Lijnmanagement De centrale vraag is hoe de betrokkenheid van het management op projecten en projectleiders beter geborgd kan worden. In het kader van dit programmapunt worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Lijnmanagers en projectleiders zoeken gezamenlijk naar een optimale aanpas februari van 13

11 sing van de staande praktijk. In een later stadium zullen ook teamhoofden aanschuiven. Het MTI zal zich tijdens enkele bijeenkomsten, onder externe begeleiding, ook intern op deze vraag bezinnen. Bij de invulling van de ontwikkeling van de kwaliteit van projectmanagement is ook een forse rol weggelegd voor de afdeling Kwaliteitscontrol en in het bijzonder voor de aan te stellen hoofdingenieur en de zware projectleiders van A-projecten. 2.5 Lijn 3: lijnmanagement Het thema van deze programmalijn is de sturing van mensen en van het primaire proces. IGWR heeft de beschikking over leiders en managers die verantwoordelijkheden durven te delen en die medewerkers stimuleren en enthousiasmeren tot beter functioneren en het scheppen van een hogere kwaliteit. Kortom: IGWR wordt gestuurd door een verbindend leiderschap. Daartoe doen we de volgende haltes aan: Halte Verbindend Leiderschap Via een individueel en een collectief programma gaan we de afdelingshoofden begeleiden op hun weg naar meer professionaliteit en een verbindend en faciliterend lijnmanagement. De route zal begin 2011 in samenwerking met de Rotterdamse School worden uitgewerkt. Halte Verbinding Project- en Lijnmanagement Zie onder lijn 2: projectmanagement Halte Ontwikkeling Teamhoofden Voor de teamhoofden wordt in de eerste helft van 2011 een trainings- en opleidingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De opleiding is gericht op de nieuwe functie. De Rotterdamse School assisteert ons hierbij februari van 13

12 3. Sturing van het programma 3.1 Mensen en organisatie Het MT-I vormt de Stuurgroep voor het Kwaliteitsprogramma. Het hoofd, in casu de kwartiermaker van de afdeling Kwaliteitscontrol is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en organisatie van het Kwaliteitsprogramma. Vier afdelingshoofden van IGWR zullen counterpart zijn voor een van de programmalijnen: New Engineering Kennis en kunde Projectmanagement Lijnmanagement Een vertegenwoordiger van elke programmalijn vormt samen met de kwaliteitsmanager uit de afdeling Kwaliteitscontrol de dagelijkse leiding van het programma. Binnen elke programmalijn is een coördinerend overleg dat naar behoefte bijeenkomt om activiteiten af te stemmen en te ontwikkelen, en elkaar via een reflectieve intervisiemethode verder te helpen. Voor elke halte (activiteit) wordt in overleg met de afdeling Kwaliteitscontrol een verantwoordelijke trekker aangewezen. Deze trekker wordt ondersteund door een werkgroep van enkele collega s van binnen of buiten IGWR. 3.2 Financiën Voor de uitvoering van het Kwaliteitsprogramma zijn niet structureel enorm meer middelen nodig. Het programma is immers voor een aanzienlijk deel opgebouwd uit bestaande bouwstenen waarvoor al financiering in de begroting is voorzien. De activiteiten in het Kwaliteitsprogramma die nieuw zijn ten opzichte van de huidige situatie betreffen de investeringen in het eenmalig assessment van de projectleiders van IGWR, de integrale opleidings- en coachingsprogramma s voor het lijn- en projectmanagement en de gerichte inzet van communicatie als instrument om het gedachtegoed achter New Engineering en het Kwaliteitsprogramma breed in de organisatie te laten neerdalen. De out-of-pocket-kosten die met de nieuwe inzet gepaard gaan, belopen in 2011 een bedrag van circa De huidige inzichten in de realisatie van de IGWR-begroting als geheel, leren dat deze extra kosten in 2011 naar verwachting binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Voor de uitvoering van de nieuwe onderdelen binnen het Kwaliteitsprogramma moet in de periode 2012 tot en met 2014 naar verwachting achtereenvolgens rekening worden gehouden met extra out-of-pocket-kosten van in 2012 en in zowel 2013 als Deze inzichten zullen worden verwerkt in de IGWR-begrotingen voor die jaren februari van 13

13 3.3 Communicatie Het belang van communicatie is evident. Met de sector Buitenruimte en de afdeling COM zullen de ervaringen worden gedeeld die zijn opgedaan bij de communicatiestrategie en -uitvoering rondom het motto TOPVORM. De lessen die daar geleerd zijn, zullen belangrijke input vormen voor een succesvolle communicatiestrategie rondom het motto New Engineering en het Kwaliteitsprogramma. De uitwerking zal vervolgens plaatsvinden in nauwe samenwerking met de afdeling COM februari van 13

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Document id Title Organisation /Author Date Status 2013-01.gm Beleidsnotitie chapter BeNeLux bsbenelux/gmu 20130415 Concept Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Rotterdam, 15 april 2013 Bestuur

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Open Convenant 12 november 2015

Open Convenant 12 november 2015 12 november 2015 Cees Buijs Albert Martinus Geert Jan Verkade René de Kwaadsteniet 1 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 13-11-15 Duurzaam GWW begint bij ambitie en focus Winst in integrale gebiedsontwikkeling; Focus

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Aanleiding Floris Vosse Hoe bij de gemeente Haarlem? Floris Vosse Hoe bij de provincie Noord Holland? Guus van den Bosch Hoe voor een marktpartij?

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Succes met samenwerken

Succes met samenwerken Succes met samenwerken Aanpak verhogen veiligheidscultuur bij Monique van Assen Erik van Berge Henegouwen Wiet Nieuwenhuis Agenda Wat doet? ImpulsProgramma Veiligheid Samenwerkingen Discussie 2 RWS ONGECLASSIFICEERD

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Uit jullie antwoorden op de twee vragen Wat neem ik mee? En welke vragen heb ik nog? Halen we het volgende: Wat neem ik mee?

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERINGSNOTA 2011-2014 MEER BEREIKEN WERK(T) ANDERS!

BEDRIJFSVOERINGSNOTA 2011-2014 MEER BEREIKEN WERK(T) ANDERS! BEDRIJFSVOERINGSNOTA 2011-2014 MEER BEREIKEN WERK(T) ANDERS! Meer bereiken, werk(t) anders! Onze missie Ons motto Onze waarden Jouw nieuwe rol De nieuwe organisatie Onze doelen Onze programma s Planning

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN

GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN Innovatieve oplossingen Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, kortweg KIEN, is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie