Niet aanwezig: mw. L.K. Smit (PvdA), mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet aanwezig: mw. L.K. Smit (PvdA), mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN)."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid gehouden op 7 september 2005 van tot uur in de Blauwe Zaal (139) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: mw. A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks, voorzitter), mw. I.L. Voogd (PvdA), mw. W.J. Mansveld (PvdA), dhr. J.W. Kok (PvdA), mw. C.A. de Lange (PvdA), mw. J.F.W. Boon-Themmen (VVD), dhr. J.G. Abbes (CDA), mw. A.G. van Kleef-Schrör (CDA), mw. A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), dhr. E.A. van Zuijlen (GroenLinks), dhr. J. Hilverts (ChristenUnie), mw. T. Deinum-Bakker (D66), dhr. H. Hemmes (SP), dhr. T.J. Zanen (PvhN). Niet aanwezig: mw. L.K. Smit (PvdA), mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN). Voorts aanwezig: dhr. J.C. Gerritsen (gedeputeerde), mw. C.A.M. Mulder (gedeputeerde), dhr. J.C.F. Broekhuizen (secretaris), dhr. Van der Werff (medewerker Ambulancezorg Groningen), dhr. Froentjens (directie Ambulancezorg Groningen), dhr. Dijkstra (Provinciale Archiefinspectie), dhr. Bunskoeke (Provinciale Archiefinspectie), dhr. Faasse (SMN, inspreker), dhr. M.C.Postma (Verslagbureau Groningen). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Zij maakt melding van afwezigheid met kennisgeving van mw. Hoekzema-Buist (die deelneemt aan een excursie van de commissie Landschap, Water en Milieu) en van mw. Smit, die wegens ziekte verstek moet laten gaan. Haar hebben geluiden bereikt dat veel commissieleden in de laatste maanden het agendaspoor enigszins bijster zijn geraakt, omdat steeds weer zaken veranderden. Zij kan echter met een gerust hart constateren dat in vergelijking met de vorige agenda al een grote verbetering is opgetreden. Zij gaat ervan uit dat de brief van RTV-Noord met de mededeling de agendaleden heeft bereikt. Dit heeft per plaatsgevonden vanwege de combinatie met de uitnodiging van de directeur voor een presentatie en een rondleiding, maar ook omdat GS daar ook nog een eigen reactie op wilden geven, zodat dit in een keer besproken zou kunnen worden. Voor dat werkbezoek zijn twee alternatieve data geprikt: maandag 10 oktober van uur of dinsdag 11 oktober van uur. Zij polst vervolgens bij de commissieleden welke datum de voorkeur geniet. Geconcludeerd wordt dat alleen dhr. Kok op dinsdag 11 oktober niet zou kunnen deelnemen, terwijl voor de maandagdatum veel meer commissieleden verstek zouden moeten laten gaan. Het werkbezoek wordt aldus gezet op dinsdag 11 oktober van uur. Voorts stond een werkbezoek gepland georganiseerd door het CMO met betrekking tot het gebiedsgericht werken. Dit stond in de agenda voor 19 oktober, maar het bezoek op die datum kan geen doorgang vinden omdat dan commissievergaderingen gepland staan. Dit werkbezoek is verzet naar 16 november, het bezoek zal de hele dag in beslag nemen. Verschillende gebieden zullen op deze dag namelijk bezocht gaan worden. 1

2 Mw. Mansveld (PvdA) leest in haar agenda dat op deze datum een bijeenkomst van de noordelijke Staten staat gepland. Dhr. Broekhuizen (secretaris) geeft aan dat deze datum verzet is, waar de commissieleden nog over bericht zullen worden. De voorzitter herinnert de commissieleden eraan dat op de vorige vergadering een bezoek aan de opening van de Theaterwerkplaats in het Prinsentheater op 21 oktober ter sprake is gekomen. Dit bezoek vindt doorgang, het bezoek begint om uur en de afdeling Cultuur wil de leden van de commissie daar graag een introductie op geven. Het voorstel is om vanaf uur bij elkaar te komen. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) informeert de voorzitter het tijdstip van uur niet te kunnen waarmaken, maar dat hij zich zeker later bij het gezelschap zal voegen. De voorzitter constateert dat meerdere commissieleden moeite hebben met deze datum, maar gezien de opening is toch besloten dit bezoek doorgang te laten vinden. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) proeft uit de geluiden dat meerdere collega s verhinderd zullen zijn. De datum van uur kan niet worden verzet, maar zou het niet raadzaam zijn om de informatieverstrekking van uur voorafgaand of na een commissievergadering te laten plaatsvinden? De voorzitter herinnert de commissieleden vervolgens aan de werkbespreking met het Museumhuis, naar aanleiding van de afronding van het Museum Inventarisatie Project MUSIP - (professionaliseringsproject museumregistratie). Daar is een datum voor beschikbaar en wel op woensdag 23 november van uur. Hier zal over worden bericht, waarna men zal worden verzocht zich op te geven bij de secretaris. De conceptagenda voor de algemene ledenvergadering van het IPO op 27 september tijdens het IPO-congres is beschikbaar. Op de agenda staat als bespreekstuk de vaststelling van de personele samenstelling en de taakopdracht van de rapporteursgroep Jeugdbeleid. De bijlagen bij die agenda zijn nog niet beschikbaar, maar de conceptagenda wel en deze staan op de agenda van de commissie Bestuur & Financiën van de volgende week. Als er opmerkingen zijn vanuit deze commissie dan wenst de voorzitter dat deze worden ingebracht via de woordvoerder van de betreffende fractie in de commissie Bestuur & Financiën. De voorzitter informeert de commissieleden dat zij aanwezig is geweest bij een eerste bespreking van de rapporteursgroep en dat de taakomschrijving voor die rapporteursgroep Jeugdbeleid van het IPO klaar is en voorgelegd zal worden aan de algemene ledenvergadering. In de komende dagen zullend de commissieleden daar kennis van kunnen nemen en eventueel een reactie op geven, via de eigen woordvoerder in Bestuur & Financiën of via de voorzitter zelf. Voorts staat op 21 september een werkbezoek gepland aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Daarvoor hebben zich tot nu toe slechts zeven deelnemers gemeld, zij verzoekt de overige commissieleden zich ook aan te melden. Het programma van dit werkbezoek wordt vervolgens rondgedeeld. Mw. De Winter-Wijffels (CDA) meldt zich bij deze af. 2

3 De voorzitter heeft gelezen dat mw. De Winter op deze datum bij de organisatie Oikocredit in Winsum verplichtingen heeft. Zij meldt de commissieleden dat door het IPO een debatscan zal worden georganiseerd. Hiervoor zullen bij verschillende Provinciale Staten commissievergaderingen van statenleden observaties worden doorgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van een viertal observatiecategorieën. Een team van het IPO zal de commissievergadering van 30 november gaan bijwonen om deze scan uit te voeren. Deze scan vindt plaats aan de hand van de volgende observatiecategorieën: 1. Debat algemeen met name het duale karakter, focus van de debatten, aard van de bijdrage, gebruik van spreektijd en het aantal woordvoerders, 2. Debatvaardigheden wijze van presenteren, taalgebruik, retorische middelen interruptiegedrag, argumentatietechnieken, gebruik van eerste en tweede termijn, 3. Organisatie van het debat de aanpak van de voorzitter, gehanteerde spelregels en een eventueel vernieuwende aanpak, en 4. Mediagerichtheid, waaronder nieuwswaardigheden, citeerbaarheid en referenties naar de media. Het team van het IPO wenst eventueel direct na de vergadering de commissieleden over bovenstaande punten een spiegel voor te houden. Zij polst de commissie of hier direct na die vergadering behoefte aan zou bestaan. Dat blijkt het geval te zijn en zo zal op 30 november geschieden. Ten slotte liggen bij de secretaris twee brieven ter inzage: ten eerste een brief van de Monumentenwacht Aanbieding Eindbalans Kwaliteitsimpuls en een informatiebrochure over het Kunststation C in Winsum. Voor agendapunt 11 is dhr. Froentjes van de Ambulancezorg aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vragen of het geven van toelichting. 2. Regeling van werkzaamheden - voorstellen vreemd aan de orde van de dag Voorstellen vreemd aan de orde van de dag hebben de voorzitter niet bereikt - vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor om het cultuurgedeelte van de begroting te agenderen vlak na agendapunt 10, zodat na afhandeling gedeputeerde Gerritsen de vergadering kan verlaten. Voorts constateert zij dat de brief van RTV-Noord is doorgeschoven naar de oktobervergadering. Mw. Boon-Themmen (VVD) vraagt of er een dringende reden was dat RTV-Noord niet op deze commissievergadering vertegenwoordigd kon worden. Dit plan van aanpak ligt toch al een aantal maanden voor? De voorzitter verduidelijkt dat men vanuit RTV-Noord allereerst een toelichting wilde geven, een gesprek wilde hebben en de commissieleden wenste rond te leiden. Voorts is het plan van aanpak pas gisteren in GS geweest en de voorzitter wilde graag eerst een reactie van GS vernemen. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. geagendeerde onderwerpen) De voorzitter geeft aan dat dhr. Faasse zich heeft aangemeld om in te spreken, Zij stelt voor om dat te doen plaatsvinden, voorafgaande aan agendapunt 14. 3

4 4. Vaststelling verslag Commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid van 8 juni en 13 juli De voorzitter vraagt of er commissieleden zijn die op het verslag van 8 juni redactioneel dan wel inhoudelijk nog opmerkingen of kanttekeningen wensen te plaatsen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het verslag is hierbij met dank aan de notulist vastgesteld. Mw Deinum-Bakker (D66) wenst wel een opmerking te maken over het verslag van 13 juni. Op bladzijde 9 leest zij: Mw. Deinum spreekt de wens uit. Dit ziet ze liever veranderd is: Mw. Deinum heeft de wens. Verderop in de zin leest zij liever hééft mw. Lambrechts benaderd, zodat ook meer druk op het dossier komt. Dhr. Van Zuijlen (GroenLinks) heeft gesmuld van een verschrijving op bladzijde 39: Dhr. Van Zuijlen (GroenLinks) geeft te kennen dat de GroenLinks-fractie recentelijk is benaderd door de GGz met de vraag om met hen na te denken over een plan dat zij hebben rond uitbreiding van de provincie via scholen. Het woord provincie moet natuurlijk worden veranderd in preventie. Mw Mansveld (PvdA) heeft een opmerking over hetzelfde agendapunt met betrekking tot de GGz-Groningen. Hier staat geen conclusie in het rapport. Mag worden aangenomen dat deze brief gewoon bij het circuit van subsidieaanvragen ligt en daar weer wordt opgepakt? De voorzitter beaamt dit; hier zal op worden teruggekomen. Mw Mulder (gedeputeerde) leest op bladzijde 45 over RIBAUF-gelden*, dat moet Rebound-gelden zijn. Namens de verslaglegger: Voorts moet op bladzijde 14 de afkorting BEZ* veranderd worden in BJZ (Bureau Jeugdzorg). De voorzitter constateert dat het verslag met bovenstaande wijzigingen is vastgesteld. 5. Toezeggingenlijst De voorzitter verduidelijkt dat de toezeggingenlijst van 13 juli wordt besproken, daarin worden alle toezeggingen van 8 juni meegenomen. Toezegging 1 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat de Mediawet is aanvaard, daar is men nu mee doende. Toezegging 2 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) constateert dat deze toezegging op de agenda staat en mag vervallen. 4

5 Toezegging 3 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) stelt dat deze toezegging op de volgende vergadering van de lijst kan. Toezegging 4 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat dit in het kader van de Cultuurnota in de planning zit en een vervolg zal krijgen. Toezegging 5 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als bij toezegging 4. Deze komt snel, want de notitie is gereed en zal binnenkort naar de commissieleden worden toegestuurd. Toezegging 6 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als bij toezegging 4. Toezegging 7 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als bij toezegging 4. Toezegging 13 a Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat dit idee meegenomen zal worden in de plannen die voort gaan vloeien uit de initiatieven die provinciaal genomen gaan worden op het punt van onderwijs, arbeidsmarkt en het overleg met het kabinet. In dit kader zal daar dan meer over verteld kunnen worden. GS zien niet direct aanleiding om een apart stimuleringsfonds te maken, maar eerder om dit te verwerken in maatregelen die sowieso in noordelijk verband op stapel stonden. Hierover staat op 14 september een overleg gepland met het kabinet, waar dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde zal komen. Toezegging 16 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) meent dat dit in de voorliggende brief staat gerapporteerd, deze kan van de lijst. Toezegging 10 De voorzitter constateert dat de commissieleden de cijfers hebben gekregen in het rapport. Deze toezegging kan van de lijst. Toezegging 11 De voorzitter ziet dat ook hier de cijfers zijn aangeleverd, deze toezegging kan dus van de lijst. Toezegging 12 Hiervoor geldt hetzelfde als voor toezegging 11. Toezegging 15 Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert de commissieleden dat dit op de eerstvolgende vergadering het geval zal zijn. Toezegging 17 Mw. Mulder (gedeputeerde) heeft dit niet terug kunnen vinden in de Handelingen. Dit punt is wel in de commissie aan de orde geweest, namelijk dat als COA s gingen 5

6 sluiten onderwijstrajecten gewaarborgd zouden moeten worden. Zij heeft ambtelijk contact laten opnemen met de gemeente Groningen het ging met name om het AZC Martinihof, daar is de mededeling gedaan dat men zoveel mogelijk heeft gekeken naar de trajecten, maar dat verschuivingen in het land dusdanig waren dat elders kinderen weer eerder zouden moeten beginnen. Ten aanzien van de verhuisproblematiek heeft de gemeente gesteld zich daar niet mee te bemoeien, omdat dit een zaak van COA en ministerie is. De voorzitter concludeert dat deze toezegging van de lijst kan. Toezegging 18 De voorzitter concludeert dat deze toezegging op de agenda staat en geschrapt kan worden. Toezegging 19 De voorzitter ziet dat deze toezegging ook van de lijst kan, maar wel een staartje krijgt door de schriftelijke vragen van dhr. Hilverts. Mw. Mulder (gedeputeerde) kan wel aangeven dat deze brief afgelopen dinsdag in GS is geweest en eraan zit te komen. Toezegging 20 Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat de middelen er zijn ook voor 2005 en dat ook mogelijkheden worden gezien voor Dat laat onverlet dat de provincie met Drenthe moet gaan analyseren hoe het is gesteld met de telefoontjes, hoe de verhoudingen en verdeelsleutels moeten zijn en of men zich niet landelijk moet aansluiten bij de kindertelefoon van de andere provincies. De voorzitter concludeert dat de tweede helft van de toezegging eraf kan en dat de eerste helft moet blijven staan. Toezegging 21 De voorzitter weet te melden dat deze toezegging heeft plaatsgevonden. Toezegging 22 Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat men in de vakantie wel heeft geprobeerd om de inspecteur telefonisch te benaderen de kinderen in met name het vertrekcentrum in Ter Apel vielen onder de Nederlandse Onderwijswet en zouden daarom goed onderwijs moeten krijgen maar het contact is nog niet gelegd. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) weet zich te herinneren dat de gedeputeerde op de vorige vergadering al had aangegeven dat het in de vakantietijd moeilijk zou worden, daar heeft hij alle begrip voor. De voorzitter concludeert dat deze toezegging blijft staan. Toezegging 23 Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert dat op 29 augustus is gesproken met het CMO. Het CMO ligt op schema van de planning, maar het voorstel van GS is om in de komende tussenrapportage het tijdpad ook mee te geven. Toezegging 24 Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat dit gesprek nog moet plaatsvinden. 6

7 Toezegging 25 Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat deze brief wel de deur uit is gegaan, maar dat nog in overleg getreden zal worden met de Base Groep met betrekking tot de bonus, maar ook richting toekomst, hoe moet worden gehandeld met de cijfers die aangeleverd moeten worden. Toezegging 26 Mw. Mulder (gedeputeerde) stelt dat deze toezegging ook nog moet komen. 6. Mededelingen gedeputeerde(n) Mw. Mulder (gedeputeerde) brengt de commissieleden in herinnering dat ze een brief hebben ontvangen - namens GS, maar eigenlijk van de CdK - met betrekking tot de ontwikkelingen bij het Vertrekcentrum Ter Apel. De CdK is degene geweest die tijdens de vakantie de contacten heeft onderhouden, de gedeputeerde wenst de commissie echter toch op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Van de brief is een afschrift gegaan naar minister Verdonk, daar is nog geen reactie op gekomen en op 10 augustus hebben de CdK, dhr. Broertjes en dhr. Van Tilborg de verbeterpunten ten aanzien van het spoorboekje besproken met mw. Vis, de directrice van het project terugkeer. Dat spoorboekje cruciaal bij het buitenschuldcriterium (wanneer is dat nu wel het geval en wanneer niet) is nog niet verschenen en moet nog komen., Omtrent de stand van zaken in Tolbert hebben de commissieleden ook een brief ontvangen. De inspectie heeft gevraagd een onderzoek te leveren binnen Bureau Jeugdzorg en dat vraagt iets meer tijd. Ook dat heeft weer te maken met de vakantie en de bereikbaarheid van mensen. GS willen dat dit onderzoek zorgvuldig gaat plaatsvinden en men verwacht dat het nog anderhalve week zal duren voordat met de inspectie om de tafel gezeten kan worden, want dan zal het rapport besproken worden en zal de inspectie GS op de hoogte brengen van de conclusies. Dat zal tijdig naar buiten worden gebracht en daarvan zullen de commissieleden op de hoogte worden gebracht. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) heeft een korte mededeling over Noordenlicht. Afgelopen zaterdag is de expositieruimte/galerie/nieuwe kantoorruimte van Noorderlicht geopend. Twee jaar geleden was het financieel al rond, maar het is nu werkelijkheid geworden. Hij nodigt de commissieleden uit om op het A-Kerkhof 47 eens een kijkje te gaan nemen. Tegenover de galerie is de expositie geopend en mocht er vanuit de commissieleden ondanks de overvolle agenda van werkbezoeken belangstelling bestaan deze te bewonderen, dan wil de gedeputeerde dat met alle plezier organiseren. Voorts informeert dhr. Gerritsen de commissie over de ontwikkelingen rond de nieuwe adviesstructuur. In de Cultuurnota kwam naar voren dat men graag tot een interdisciplinaire structuur wilde komen, die ook wat actiever in kon spelen op ontwikkelingen in het veld. Op dit moment beoordelen de GAC en de PABK de zaken. De provincie wil liever naar een interdisciplinaire structuur toewerken en bestuderen of men ook actief vragen vanuit het veld kan oppakken en ontwikkelen. Van de PABK en de GAC zijn adviezen gekomen, daar heeft het College de commissie een brief over gestuurd en daar is in deze commissie over gesproken. De conclusie was dat het niet te ver op afstand moest komen te staan, maar dat gepoogd moest worden hier samen met de Stad uit te komen en landelijk geld binnen te halen voor het fonds voor de amateurkunst en de podiumkunsten. Dat heeft geleid tot allerlei 7

8 overleg met de stad, want de Stad heeft in de Cultuurnota ook allerlei voornemens: Groningse Nieuwe, talentontwikkeling en dat soort doelen. Inhoudelijk is men er nu uit, het kan een soort van kunstraad worden waar ook wat meer gezaghebbende personen aan deel zouden kunnen nemen. Men zou tot een stroomlijning van de procedure kunnen komen, sommige zaken duren veel te lang. Een verkorte procedure zou ook mogelijk zijn. Een interdisciplinaire werkwijze, zodat iets ontwikkeld kan worden waarbij zaken niet alleen behoeven te worden afgewezen, maar dat men ook iets kan inbouwen en dat daar meer mee gebeurt. Voorts is de uitvoering van de doelen die in de Cultuurnota staan van belang. Tevens is discussie gevoerd hoe omgegaan moet worden met de politieke verantwoordelijkheid. Het standpunt van GS is dat het cultuur- en overheidsmiddelen zijn en dat men wel heel graag wil toetsen wat gebeurt en verifiëren of zich dat goed verhoudt met de doelstellingen. De Stad heeft daar minder behoefte aan en wil dat graag na een jaar toetsen op programmaniveau. Dhr. Gerritsen is van mening dar men daar wel uit zal komen. Qua juridische structuur wordt gedacht aan een stichting. Dhr. Gerritsen geeft toe dat men daar als College eerst wat huiverig voor was, omdat dat in een bepaald geval kon betekenen dat dit erg op afstand kwam te staan. Hij denkt echter dat dit binnen een kader van afspraken toetsen op programmaniveau, waarbij kaders worden aangegeven en per opdracht wordt getoetst hoe dit zich verhoudt zo n stichting in principe geen bezwaar behoeft te zijn. Het wordt een stichting omdat de Stad dat wenselijk acht, de Stad brengt tweemaal zoveel middelen in als de provincie. De Stad wil het graag wat meer mandateren en dat kan alleen aan een juridische structuur. Bovendien is het zo dat als landelijk een bijdrage komt van het fonds voor de amateurkunst en de podiumkunsten die zijn zeer belangstellend, met name in de inhoudelijke ontwikkeling, dat daar een actieve invulling aan wordt gegeven zo n fonds dan geen geld kan overmaken aan de provincie, maar wel aan een stichting. Dit lijkt GS een alleszins aanvaardbare oplossing. De Stad, het fonds voor de amateurkunst en de podiumkunsten en de provincie hebben binnenkort opnieuw overleg om langs deze lijnen tot een voorstel te komen en nog steeds is de beoogde invoeringsdatum 1 januari. De gedeputeerde schetst als zodanig op dit moment de stand van zaken. De voorzitter neemt aan dat als de besprekingen zijn afgerond de commissieleden daarover een voorstel te zien krijgen. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat een voorstel in de maak is vrijwel gereed. Als men daar helemaal uit is dan zal de commissie een voorstel voorgelegd krijgen, die dan bestudeerd kan worden. 7. Rondvraag Dhr. Hilverts (ChristenUnie) geeft aan dat de ChristenUnie-fractie kennis heeft genomen van het initiatief van de gemeente Groningen om organisaties bij elkaar te brengen om de kwestie rond de loverboys aan te pakken. Het is een goed initiatief dat de gemeente Groningen dit oppakt, maar de ChristenUnie-fractie is van mening dat tevens bestudeerd moet worden of dit provinciaal opgepakt kan worden. Het is namelijk niet alleen een zaak die in de stad Groningen speelt, maar ook in de provincie. Zoals de provincie de zaken rond Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft opgepakt, zou deze ook in deze kwestie een positieve rol kunnen spelen. Dhr. Hilverts verneemt graag de mening van het College over zijn voorstel. 8

9 Dhr. Zanen (PvhN) wenst aan te sluiten bij het thema kunst en het belang dat de provincie daaraan hecht. Hij maakt zich zorgen over twee zaken rond bestaande kunstwerken die wellicht bedreigd worden en waar naar zijn idee de provincie zou moeten ingrijpen. De eerste kwestie betreft de trap aan de Oostzijde van de Grote Markt. Hier prijkt al decennia een kunstwerk van de bekende kunstenaar Jan van der Zee. Het gaat om de monumentale trap waar men vanaf de Grote Markt tegenaan kijkt. Met het verschuiven van de Oostwand zou deze trap wel eens in het gedrang kunnen komen. Dat is al wel gesignaleerd, maar dhr. Zanen heeft nog nergens gezien dat men daadwerkelijk probeert dit kunstwerk voor dreigende verdwijning te behoeden. Zijn tweede kunstzinnige zorgpunt hangt in tweevoud binnen de muren van het Provinciehuis zelf. In de ontvangstruimte op de eerste verdieping en op de tweede verdieping verlevendigen wandschilderingen de muren die respectievelijk zijn gemaakt door Henri de Wolf en Jo van Dijk. Eerstgenoemde kunstenaar behoorde in de jaren 1960 en 1970 tot een groep interessante jonge kunstenaars in de Stad en was in die periode heel actief. De voorzitter verduidelijkt dat dit onderwerp aan de orde is geweest bij de verbouwingsplannen. Daar is door GS toegezegd dat hier zorgvuldig mee zal worden omgegaan en dat ze een nieuwe plek zullen krijgen. Dhr. Zanen (PvhN) wilde dit alleen nog maar een keer bevestigd horen. De kunstwerken zijn het meer dan waard om de nodige bescherming te krijgen. Dhr. Kok (PvdA) vindt het spijtig dat juist vandaag nu de agenda zo overvol is gesproken moet worden over een trap. Dhr. Zanen (PvhN) geeft aan gewoon een vraag te stellen. Het is niet alleen een kwestie van de gemeente, maar het betreft hier wel het plein van de provinciale hoofdstad en deze kwestie moet niet gebagatelliseerd worden. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) weet dat die trap een heel bijzonder kunstwerk is. Dat deze Jan van der Zee van deze locatie moet verdwijnen en een herbestemming moet krijgen is duidelijk, maar daarover zal informatie worden ingewonnen. Dhr. Kok gaf echter ook al aan, dat dit wel een verantwoordelijkheid betreft van de Stad. Deze kwestie zal echter uitgezocht worden en het resultaat zal bij het verslag worden opgenomen. Voorts zal met betrekking tot de muurschilderingen in het Provinciehuis ook navraag worden gedaan. Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert de commissieleden - met betrekking tot de loverboys - dat de provincie in een samenwerkingsverband zit tegen seksueel geweld. Dit is gezamenlijk met de GGD, welke hier voorrekker is. Voorts weet zij dat dit onderwerp daar aan de orde is geweest, zij moet er echter wel verder induiken om te bestuderen wat de provincie hier precies aan doet en hoe dit zich verhoudt tot het initiatief van de Stad. Hier zal zeker op terug worden gekomen, in elk geval hoe de participatie van de provincie in deze is. Voorts zal ze informeren of dit een nieuw project is, of dat dit het GGD-project betreft. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) vult aan circa 15 minuten later tijdens de beantwoording van de ingekomen brieven dat heden contact is geweest met de gemeente Groningen over het kunstwerk van Jan van der Zee aan de Grote Markt. 9

10 Dat is een aandachtspunt en hem is verzekerd dat nadrukkelijk is besloten het in elk geval te behouden en ergens te herplaatsen. Dhr. Zanen (PvhN) dankt de gedeputeerde voor deze snelle informatie. 8. Ingekomen stukken (ter kennisneming) a. Brief van GS van 9 juni 2005, nr /23/A.11, CW betreffende activiteiten en stand van zaken uitvoeringsprogramma 2005 Onderwijsbeleid Handig Zelfstandig Mw. Mansveld (PvdA) leest op bladzijde 3 bij de planning dat deze duidelijk maakt dat het op dit moment niet gemakkelijk is om daadwerkelijk resultaten te tonen. Veel projecten lopen door in de tijd. De PvdA-fractie wenst er de nadruk op te vestigen dat juist bij Handig Zelfstandig dat zo transparant en inzichtelijk lijkt men de resultaten voortschrijdend wil zien. Dhr. Abbes (CDA) sluit zich aan bij de opmerking van mw. Mansveld, hij wenst alleen nog wel een korte reactie van de gedeputeerde over een regel in de tekst. Daar is sprake van veel jongeren die zonder startkwalificatie niet in beeld zijn en begeleid worden naar herplaatsing in het onderwijs. Voorst ontbreekt voldoende capaciteit voor leerplicht en RMC-trajectbegeleiding. Hij herinnert zich dat dit bij bespreking van het vorige punt ook al aan de orde was. Kan de gedeputeerde kort aangegeven wat gebeurt met dit vrij cruciale punt? Mw. Deinum-Bakker (D66) vraagt of de Equal-gelden die op 1 juli 2005 eventueel af zouden moeten komen er gekomen zijn? Toen de voordracht er was hebben de gedeputeerden van zowel economische zaken als van welzijn gesteld dat ze elke maand overleg zouden hebben, omdat veel overlap zat in de projecten. Zij is benieuwd naar het resultaat van deze gesprekken. Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat Handig Zelfstandig een aantal projecten bevat met name daar waar het gaat om het Waddenmodel of een gelijkend model dat in alle gebieden nu toegepast moet worden waar harde resultaten over aangeleverd moeten kunnen worden. Mw. Mulder geeft aan dat deze regelmatig zullen worden geleverd bij tussenevaluaties. In juli beleefde GS spannende uren met de Equal-aanvraag, want GS zouden uitsluitsel krijgen of men deze projecten toegekend zouden krijgen. Men had meer tijd nodig en nieuwe mensen op die Equal-aanvragen gezet om te bestuderen of het wel klopte. Dat betekent dat bij het CMO series lijsten binnenkwamen met herhaalde vragen die in een eerste fase al waren beantwoord. Vanmorgen is de gedeputeerde ter ore gekomen dat in elk geval een project (PRO-Rec) is toegewezen. Hier zijn weer aanvullende vragen gekomen en zij spreekt de wens uit dat de rest nu ook niet lang meer op zich zal laten wachten. Dhr. Abbes vroeg naar de inventarisatie van de jongeren zonder startkwalificaties en hoe het mogelijk was dat er onvoldoende capaciteit voor leerplicht en RMC-trajectbegeleiding is. De gedeputeerde verduidelijkt dat daar bij gemeenten op is ingezet en die zetten nu meer in op leerplicht. Ook het OM gaat leerplicht weer harder aanpakken, want deze zaak moet sluitend gemaakt worden. Als ouders hun kinderen niet naar school sturen - of die gewoon niet naar school gaan - dan moet daar in elk geval een leerplichtambtenaar op worden afgestuurd. 10

11 Daarna moet echter eventueel ook een vervolgstap gezet kunnen worden. Die aantallen zijn niet zo aan te leveren, maar worden wel bestudeerd. Dhr. Abbes (CDA) vraagt of mw. Mulder van mening is dat hier wel genoeg voortgang in zit om dit te realiseren? Mw. Mulder (gedeputeerde) beaamt dit. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) vult aan in antwoord op de vraag van mw. Deinum dat eens per maand overleg wordt gevoerd met alle betrokken ambtenaren. Dat leidt ertoe dat men elkaar heel goed informeert en dat ambtenaren ook goed samenwerken op de verschillende projecten, want er zitten vaak verschillende aspecten aan onderwijs én arbeidsmarkt. Hier wordt samen gebrainstormd over het noordelijk overleg dat op dit punt is gestart, maar ook bijvoorbeeld voorbereidingen voor een overleg met kabinet en dergelijke. Bestuurlijk wordt op deze wijze een lijn vastgelegd die beide taakvelden omvat en dat werkt door in dit soort rapportages en in de rapportage over het arbeidsmarktbeleid die op stapel staat. b. Brief van GS van 16 juni nr d/24/A15, CW, voortgangsrapportage kunstproject Vaarweg Lemmer-Delfzijl, getiteld Woordenstroom. Mw. Deinum-Bakker (D66) stelt uitermate verrast te zijn geweest toen ze de voorkant onder ogen kreeg. Is hier wel iets voor opgenomen in het POP, want reclamemasten mogen toch maar 7 meter hoog zijn, of is daar voor kunst misschien een uitzondering gemaakt? Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) is erg gecharmeerd van de vraag van mw. Deinum met betrekking tot de RO- en POP-doelstellingen. Hij neemt aan dat alles in orde is, maar dat zal worden uitgezocht. c. Brief van GS van 20 juni 2005, nr /23/A.28, CW, (bijlage), betreffende afschrift beantwoording brief de heer mr. Duursma om inzicht in de toepassing van de nieuwe regeling kunstsubsidies. d. Brief van GS van 7 juli 2005, nr /27/A.17, CW, (bijlage), betreffende subsidieverzoek Wonen, Welzijn en Zorg. Mw. Mansveld (PvdA) geeft aan dat de PvdA-fractie uiterst verheugd is over het feit dat in het kader van de WMO een samenwerking bestaat tussen 24 gemeenten en dat het de intentie is dat de ervaringen van het voorloopproject* van de Stad gedeeld kunnen worden met die 24 gemeenten. De PvdA-fractie geeft wel aan het te betreuren dat de Stad zich niet heeft aangesloten bij het convenant voor wat betreft de WMO, maar als enige heeft gesteld daar niet hun handtekening onder te willen zetten. Mw. Mulder (gedeputeerde) gaat in op de opmerking van mw. Mansveld waarin ze aangaf het te betreuren dat de stad Groningen niet mee participeerde. Zij participeren omdat ze al eerder waren begonnen met een project Wonen, Welzijn en Zorg wél met een lijn richting project, zodat in elk geval de methodiek die zij ontwikkeld hebben en de kennis die zij nu hebben kunnen opdoen met hun eigen 11

12 project ten dienste komt van het project met de andere gemeenten. Daar loopt dus een vaste lijn tussen de gemeente en dit project van de gemeenten in de provincie. e. Brief van GS van 18 juli 2005, nr , CW betreffende de vaststellling subsidie 2004 Openluchtmuseum Het Hoogeland. Dhr. Kok (PvdA) complimenteert de samenstellers allereerst voor de uitgebreide financiële analyse, maar de zorg is daar niet minder door geworden. Dit betreft een advies van 18 juli en inmiddels is men al bijna weer twee maanden verder. De PvdAfractie was benieuwd naar de stand van zaken en naar de voortgang als het gaat om de provinciale besluitvorming met betrekking tot de ID/WiW-banen. Op de laatste statenvergadering is er provinciebreed voor gepleit om zich provinciaal met name voor dit soort ID/WiW-banen in te zetten. De statenleden konden zich toen voorstellen dat de hoogste prioriteit wat dat betreft ging liggen bij bijvoorbeeld het Openluchtmuseum. Mw. Boon-Themmen (VVD) sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Kok, maar vraagt zich daarbij nog wel af of toeristische budgetten op een of andere manier soelaas zouden kunnen bieden. Dhr. Abbes (CDA) geeft te kennen ook heel erg geschrokken te zijn na lezing van deze brief. Bij de voorbereiding van de Cultuurnota had hij niet in de peiling dat het dusdanig slecht gesteld zou zijn met de financiën. Bij lezing van het stuk wordt de bal gespeeld naar de gemeente Eemsmond. Geconstateerd wordt dat de gemeente Eemsmond het in de nieuwe Welzijnsnota op de nullijn heeft geplaatst en voorts wordt vastgesteld dat de provincie voornemens is om de subsidie in elk geval niet te vergroten. Nu maakt het niet uit wat voor beleid van de provincie daar verder op staat, maar het lijkt erop dat dit uitloopt op een patstelling. Die gemeentelijke welzijnsnota is ook vastgesteld en de provincie heeft ook zijn positie bepaald. De CDA-fractie had daarom het idee dat deze brief wel erg summier was als informatieverstrekking. Loopt het museum nu werkelijk gevaar, dan moet dit punt de volgende keer op de agenda worden geplaatst. Wat speelt bij de gemeente, wat wil de provincie precies? Het is een zorgelijke toestand, vindt dhr. Abbes. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat GS zich ook grote zorgen maken over het Openluchtmuseum het Hoogeland. Dat hier steeds meer diepere aandacht voor is, vloeit voort uit de systematiek professionalisering subsidierelaties. De ID/WiW-problematiek speelt daarin een grote rol. Daarvan hebben GS toegezegd met een notitie te komen richting Staten hoe dat speelt in de verschillende musea en hoe gemeenten daarmee omgaan. Het beeld is dat daar per gemeente verschillende oplossingen mogelijk zijn en dat daar - binnen de beschikbare mogelijkheden - verschillend mee omgegaan kan worden. Voorts hebben GS overleg gehad met de gemeente Eemsmond, het museum is in die gemeente gevestigd en hun subsidie staat niet in verhouding tot de provinciale subsidie. Daar wordt een indringend gesprek over gevoerd, waar ook reactie op zal komen. De commissieleden zullen hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd als daar helderheid over is. Alles moet erop gericht zijn om een oplossing te vinden, maar hier ligt wel degelijk ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid, aldus de gedeputeerde. Dit dossier heeft de volle aandacht en men zit er bovenop om daar oplossingen voor te zoeken. GS denken niet meteen aan toeristische budgetten, het museum heeft een toeristisch belang, maar dat geldt voor meer musea. In eerste instantie worden de gesprekken gevoerd met de gemeente. 12

13 De voorzitter vult aan dat het voorstel van dhr. Abbes was om dit punt voor de volgende vergadering op de agenda te plaatsen. Zij polst of hij dit nog steeds wenselijk acht. Dhr. Abbes (CDA) dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord, maar de vraag blijft overeind staan dat hier een probleem wordt geconstateerd. Loopt dit nu uit op een faillissement? Die indruk krijgt dhr. Abbes namelijk wel als hij deze brief leest. De gemeente moet ja of nee zeggen en heeft bij zijn weten al nee gezegd, omdat ze de Welzijnsnota hebben vastgesteld. Volgens hem is de situatie redelijk acuut. Daarom lijkt het wenselijk deze brief voor de volgende vergadering te agenderen, zodat geventileerd kan worden wat over en weer de argumenten zijn geweest - van Eemsmond en de provincie - en wat er nu precies speelt. Dhr. Kok (PvdA) lijkt dit een prima voorstel, maar dan wel met een geactualiseerde weergave van de stand van zaken. De voorzitter constateert dat de commissieleden dit voorstel dragen, de agendering wordt vastgelegd. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft in reactie op dhr. Kok aan niet te weten wanneer het hernieuwde overleg plaatsvindt met de gemeente. Daar zullen GS binnenkort informatie over krijgen; of dan tijd genoeg is om de commissie daarover te informeren kan hij niet met zekerheid stellen. De gedeputeerde kan zich in elk geval wel voorstellen dat de volgende keer in de commissie mondeling informatie kan worden ingebracht over de stand van zaken. Dhr. Kok (PvdA) meende begrepen te hebben dat in oktober in elk geval een overleg zou plaatsvinden met de gedeputeerde. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) moet toch een voorbehoud maken of een geactualiseerde schriftelijk versie kan worden voorgelegd, of dat dit mondeling moet plaatsvinden. f. Brief van de Commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders van 14 juli 2005, nr , kabinet, betreffende ontwikkelingen rond het Vertrekcentrum Ter Apel. g. Brief van GS van 13 juni 2005, nr /23/A.13, CW, betreffende Subsidies regeling cofinanciering zorg infrastructuur Mw. Van Kleef-Schrör (CDA) leest dat nogal wat geld blijft liggen voor die cofinanciering. De CDA-fractie wens te vernemen wat daar de oorzaak van is. Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat als men nauwkeurig kijkt er acht projecten zijn ingediend, waarvan zes kansrijk zijn. Het grootste deel is kansrijk. Vaak is dat een vooraankondiging of zaak waarvan men zegt dat die nog scherp moet worden neergezet en waarvan een aantal zaken in de aanvraag misschien nog ontbreekt dat komt dan echter in een vervolgaanvraag aan de orde en heeft grote kans. De provincie heeft nu geld over en wenst meer bekendheid aan de regeling te geven. Men wenst meer naar buiten te treden via advertenties en heeft de intentie een extra ronde inlassen. Zo hoopt de provincie dat meer gebruik gemaakt gaat worden van dit fonds. 13

14 Mw. Van Kleef-Schrör (CDA) vraagt of de opmerking van mw. Mulder dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden betekent dat hier nu eigenlijk niet zoveel behoefte aan is? Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat er vaak wel initiatieven zijn, maar voordat men toe is aan een complete aanvraag blijkt het een heel traject te zijn. Zij spreekt de verwachting uit dat de komende periode meer aanvragen zullen komen. Mocht dat onverhoopt in de toekomst niet het geval blijken te zijn, dan zal snel worden ingegrepen om voor dat doel toch geld beschikbaar te stellen. Zo weet zij bijvoorbeeld dat kleinschalig wonen voor dementie achterloopt en op provinciaal niveau wordt geprobeerd die ontwikkeling op te pakken. h. Brief van GS van 23 juni, nr /25/A13, CW betreffende evaluatie bibliotheekvernieuwing Mw. Deinum-Bakker (D66) constateert bij het inhoudelijk verslag en de eindrapportage een verschil bij de clusters in Noord. In het ene geval is er sprake van dat deze er al op 1 januari 2006 zullen komen en bij de andere is dit pas het geval op 1 januari Zij wenst te vernemen wat hier de juiste datum is. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) antwoordt dat de twee clusters in Noord in 2007 komen en dat ze allebei een vooronderzoek hebben afgerond. i. Brief van GS van 23 juni 2005, nr /25/A.12, CW betreffende productverslag van het Discriminatie Meldpunt Groningen Dhr. Abbes (CDA) meent te mogen constateren dat de belangstelling van de gemeenten minimaal is. De CDA-fractie vraagt zich af of de VGG daar nog een rol in kan spelen. Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat met betrekking tot het antidiscriminatiebureau een paar gemeenten hebben gereageerd. Veel gemeenten hebben nog niet gereageerd en de gedeputeerde is erg benieuwd wat daar de reden van zou zijn. Voorts is het een goede suggestie als dit nogmaals bij de VGG aan de orde wordt gesteld. j. Brief van GS van 14 juli 2005, nr /28/A.14, CW betreffende subsidieverzoeken bijdrageregeling voor investeringen in multifunctionele gebouwen Dhr. Zanen (PvhN) geeft aan dit een prettig, helder en inzichtelijk stuk te vinden dat goed inzicht geeft in de ontwikkeling. Blijkbaar is er ook veel behoefte aan dit budget. Mw. De Winter-Wijffels (CDA) sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Zanen, wenst alleen wel daaraan toe te voegen dat sommige instanties zich ook druk maken om de strengere regelgeving die dwingt tot renovatie. De noodkreet dat dit wel in stand moet worden gehouden en niet de doodsteek mag zijn van multifunctionele gebouwen is van hun kant luid en duidelijk. Zij wenst te vernemen of daar voldoende aandacht voor is. 14

15 Mw Deinum-Bakker (D66) was blij verrast dat nu aandacht werd besteed aan duurzaamheid. Voorts vindt D66 het belangrijk dat er onderzoek komt naar de subsidie en of die mogelijk is bij ondersteuning voor planvorming. Dat is iets waar de D66-fractie al meerdere keren op heeft aangedrongen, er staat nu dat daaraan gewerkt wordt en zij vraagt wanneer dat eventueel klaar zou kunnen zijn. Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat wel een aandachtspunt moet zijn dat heel vaak subsidieverzoeken komen rondom het opknappen van de gebouwen, omdat dit aan andere eisen moet voldoen. Daar is die regeling niet voor, daar is men in het Provinciehuis heel duidelijk over en dat wil men ook handhaven. De provincie wil echter wel proberen om juist dán te kijken op dat moment bij een initiatief of dat verbreed kan worden en of de functie die het eigenlijk ook zou moeten hebben bij een multifunctioneel centrum los te treken is bij het desbetreffende dorpshuis of centrum dat moet worden opgeknapt. Voorts is met name bij de ontwikkeling van die multiculturele centra geld nodig. In elk geval kan dat binnen het gebiedsgericht werken worden opgepakt door het CMO en die doen dat ook. Waar vragen zijn, is dat in het verleden ook wel opgepakt, maar probeert men nu ook een lijn te trekken richting de bestaande regeling in steen. k. Brief van GS van 22 juli 2005, nr /29, CW betreffende inzet traumahelikopter UMCG. Mw. Van Kleef-Schrör (CDA) leest dat het UMCG nog in gesprek is met de minister over een alternatief. Zij is benieuwd hoe hier de stand van zaken is. Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert de commissie dat het UMCG in deze kwestie nog in overleg is met het ministerie van VWS. l. Brief van GS van 12 augustus 2005, nr , CW betreffende Informatie over gezinsdrama Tolbert. m. Afschriften van brieven van GS aan o.a. de Raad van het Kabinet, de Tweede Kamer, het IPO en de VNG van 8 augustus 2005, nr , CW betreffende motie SP (d.d. 29 juni 2005) m.b.t. ontwikkelingen rond de Voedselbank. n. Brief van GS van augustus 2005, nr /26, CW betreffende Gebiedsprogramma's en uitvoeringsprogramma speerpunten

16 Bespreekstukken 9. Brief van GS van 16 juni 2005, nr /24/A.16, ABJ, betreffende aanbieding Jaarverslag Archiefinspectie en de brief van GS van 7 juli 2005, nr /27/A.39, DIM betreffende Reactie aan PS omtrent 'verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen'. (bij ingekomen stukken commissie B&F). Mw. De Lange (PvdA) stelt dat de PvdA-fractie ingenomen is met de uitgevoerde werkzaamheden van de inspectie. De sterk groeiende aandacht voor het gebruik van historische informatie uit archieven vergt een verbetering in de beheerstructuur van deze archieven. Zij leest op bladzijde 10 dat de archieven in de periode 2002 en 2003 heel erg hun best hebben gedaan om zich te verbeteren, maar dat nog veel moet gebeuren. Mw. De Lange is zeer te spreken over de aanbevelingen en reacties uit paragraaf hieromtrent, maar ze heeft nog wel een aantal vragen. Hoewel de indruk over de gemeente Winschoten goed is, betreurt de PvdAfractie het wel dat geen reactie van deze gemeente is ontvangen. Kan deze miscommunicatie nog worden verbeterd door alsnog een reactie toegestuurd te krijgen, dan wel door een reactie-evaluatie te krijgen over 2005? De reactie van de gemeente Pekela op bladzijde 20 doet mw. De Lange vermoeden dat deze niet van plan is zelf een publieksgericht archiefbeleid te gaan voeren, terwijl de inspectie dat wel als belangrijk opvat. Wat gaat de gedeputeerde hieraan doen? Van de gemeente Menterwolde is ook geen antwoord gekomen, kan daar een reden voor worden gegeven? Met betrekking tot Stadskanaal vraagt mw. De Lange zich af waarom de inspectie dit niet af heeft kunnen krijgen. Zou dat misschien nog voor 2006, dus voor de evaluatie van 2005, worden ingezien? Tot slot heeft de directeur van het Regionaal Historisch Centrum de Groninger Archieven wederom geen diploma Archivistiek. Ondanks het feit dat dit niet indruist tegen de Archiefwet, betreurt zij het wel. Waarom is wederom iemand gekozen zonder de vereiste papieren? Mw. Boon-Themmen (VVD) vindt het altijd heel interessant om het Jaarverslag van de archiefinspectie te lezen. Meestal groeit al lezende de bezorgdheid, maar gelukkig had mw. Boon ditmaal ook een aansluitend schrijven van de provincie in haar bezit, waarin veel knelpunten al enigszins bleken te zijn opgelost. Zorgpunten blijven altijd en zij is van mening dat het goed is als men met de neus op de feiten wordt gedrukt. Zij dankt daarvoor de schrijvers van het verslag. Dhr. Abbes (CDA) geeft aan met belangstelling het Jaarverslag te hebben gelezen. Het is aardig dat ter gelegenheid van het afscheid van dhr. Den Teuling ook een terugblik is geschreven, dat geeft een aardige meerwaarde aan het Jaarverslag. Toch valt dhr. Abbes nog wel over een paar punten die mis zijn gegaan. Ten eerste over de kwestie rond de regiopolitie, waar al eerder aan is gerefereerd. Op bladzijde 20 valt te lezen dat de regiopolitie wel op de kritiek heeft geageerd, maar op dit moment is het nog zo dat selectie en vernietiging van bescheiden ontstaan na 1994 helemaal niet of zelfs illegaal plaatsvinden! Als dhr. Abbes dit leest in samenhang met uitgerekend de regiopolitie dan is dit wel een bijzonder saillante combinatie. Hij vraagt zich af of het antwoord van de regiopolitie wel toereikend is. Of moet de provincie hier maar eens ferme taal spreken dat het daar op orde moet worden gemaakt? 16

17 De vier knelpunten die in de brief staan vermeld, zijn vorig jaar ook al deels aan bod geweest. Hij wenst nogmaals te pleiten voor knelpunt nummer 1: een actief publieksbeleid van gemeenten. Toevallig vernam dhr. Abbes vorige week opnieuw dat een zeer waardevol particulier archief ditmaal in Spijk - voor een habbekrats verspreid is over het hele land. Dit betrof niet zomaar een amateur-archief, maar een archief met stukken uit de 17 e, 18 e en zelfs ettelijke stukken uit de 15 e en 14 e eeuw, gerelateerd aan de provincie! Hier loopt men aan tegen onvoldoende bekendheid. Er zijn toch ook mogelijkheden om dergelijke stukken in het archief van een gemeente te deponeren? Misschien is dat niet de eerst aangewezen plaats om bepaalde archivalia op te slaan, maar dhr. Abbes denkt dat de provincie daar ook wel een bepaalde plicht heeft. Het is dan in elk geval onder beheer van de overheid al wordt het eerst door particulieren bij gemeenten gedeponeerd, dan kan alsnog door professionals worden bestudeerd waar bepaalde stukken beter een plek kunnen vinden. Hij vraagt zich af of het publieksbeleid niet een zaak op gemeenteniveau zou moeten zijn, welke met kracht moet worden aangezwengeld. Als geboren en getogen Oost-Groninger weet dhr. Abbes dat bij verschillende particulieren archivalia zwerven die absoluut niet weg moeten raken. Het probleem ligt vaak besloten in de onbekendheid: er is een verzamelaar, een groot liefhebber en deze komt te overlijden. Daarna wordt de familie geconfronteerd met ettelijke kasten en dozen vol met archivalia en weten de nabestaanden niet wat men daarmee aanmoet. Voordat men er erg in heeft gaat dan de eerste de beste slimme opkoper er voor een schijntje met de buit vandoor. Dat is precies wat enkele weken geleden in Spijk helaas ook heeft plaatsgevonden. Zou de provincie daar niet een rol in kunnen spelen? Zou niet per gemeente een folder kunnen worden rondgedeeld waarin de mensen hierop worden geattendeerd of dat de inwoners van de provincie in huis-aan-huisbladen hierop worden gewezen? Men kan hier gerust spreken van nalatenschappen, want er is geen stichting of die heeft in de folders ook staan dat men ook legaten kan nalaten aan de stichting. Waarom zou men mensen niet kunnen attenderen op het algemeen belang als er belangrijke zaken in de familie zijn, waar geen belangstelling voor is? De digitalisering schrijdt voort en dat zal uiteindelijk wel goed komen, constateert dhr. Abbes. Dhr. Abbes is zich er terdege van bewust dat men in een tijd leeft waarin plaatselijke lokale families steeds meer gaan verdwijnen. Boerenfamilies zaten vroeger eeuwenlang op dezelfde boerderij en in de dezelfde streek en dan bleven de archieven ook in de streek, maar dat verandert nu in heel rap tempo. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) geeft aan dat de ChristenUnie-fractie zich aansluit bij de lovende woorden van mw. De Lange, maar een aantal vragen zijn onbeantwoord gebleven. In de brief van het College wordt melding gemaakt van een demente overheid, op bladzijde 5 wordt gewag gemaakt van de vernietiging van archieven van organisaties die zijn gelieerd aan provincies - de voormalige bestuursscholen. Toen dhr. Hilverts dit las dook hij zijn archieven in en pakte het Jaarverslag van 2003 erbij. Op bladzijde 9 van dat Jaarverslag staat in iets andere bewoordingen hetzelfde over deze bestuursscholen. Gaat het College in elk Jaarverslag melden dat het archief van de bestuursscholen illegaal is vernietigd? Voorts leest dhr. Hilverts dat gemeenten meer aandacht moeten geven aan het veilig stellen van waardevolle lokale archieven. Begrijpt hij het goed dat het College zich gaat inzetten om bij de minister van Binnenlandse Zaken en van die van Koninkrijksrelaties meer geld los te krijgen, zodat de gemeenten deze taak kunnen uitvoeren? Dhr Hilverts is verheugd dat de CDA-statenfractie deze mening deelt en zich ook bij hun kabinet er sterk voor gaan maken dat hier meer geld voor wordt vrijgemaakt, zij vinden het blijkbaar ook belangrijk dat archieven van gemeenten, 17

18 van boeren en van gemeentelijke instellingen bewaard moeten blijven. Er moeten wel middelen voor zijn om dat te bewerkstelligen, de gemeenten zijn op dit moment in het Gemeentefonds echter alleen maar gekort. In het verslag wordt op bladzijde 6 gesteld dat bij organen van gemeenschappelijke regelingen te weinig voortgang is te bespeuren. Gemeenschappelijke regelingen behoeven de goedkeuring van GS. Als zo n regeling ter goedkeuring, wijziging of opheffing aan het College wordt aangeboden, dan kan de archiefinspecteur en archiefinspectie toch maatregelen nemen met betrekking tot archieven van die gemeenschappelijke regeling? Op bladzijde 6 stelt het College dat een grote organisatie vrijwel altijd aanzienlijk goedkoper is. Moet de ChristenUnie-fractie hieruit afleiden dat het College binnenkort met voorstellen komt met betrekking tot gemeentelijke herindeling? De voorzitter (namens GroenLinks) sluit zich aan bij het gloedvolle betoog van het CDA en is ook heel benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde en de uitleg van de beide gasten. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat het College de opvatting van de commissie deelt dat goed en positief werk wordt verricht. Door dat werk komen vele zaken boven tafel die anders onopgemerkt waren gebleven en dat heeft ook een hele duidelijk preventieve taak. Door die extra aandacht en daar goed naar te kijken wordt meestal op een goede manier gereageerd en worden maatregelen genomen om erger te voorkomen. Af en toe gaat het fout en de kwestie rond de bestuursschool is daar hét voorbeeld van. Dhr. Den Teuling heeft in de inleiding nog aan een aantal zaken gememoreerd, maar dit was een van de meest schokkende zaken die hij in zijn carrière heeft meegemaakt, vandaar dat het nogmaals werd aangehaald. De regiopolitie waar de aandacht ontoereikend was zal nu adequate maatregelen treffen. Dat is zo n voorbeeld waarvan men kan hopen er nog net tijdig bij te zijn geweest, zodat erger voorkomen kon worden. Veel zaken staan op de rails, de digitalisering kwam ter sprake, maar ook het publieksgerichte beleid. Dhr. Gerritsen is het eens met de commissie dat dit enorm belangrijk is. Achter in het Jaarverslag staat vermeld hoeveel bezoekers en bezoeken gebracht zijn. Dat zijn misschien geen imponerende aantallen, maar wel zodanig dat geconcludeerd mag worden dat er veel belangstelling voor is en een toename valt waar te nemen. Dit moet op een goede manier worden voortgezet. Dhr. Gerritsen deelt het belang dat de CDA-fractie gesteund door Groen- Links en de ChristenUnie, maar mogelijk ook door anderen eraan hecht, dat veel gedaan moet worden om lokale, particuliere archieven te behouden. De beschikbare middelen zijn hier soms een struikelblok, maar dhr. Abbes gaf al aan dat nu een archief voor een habbekrats van de hand is gedaan. Als men daar tijdig bij was geweest, was het mogelijk op een goede manier beschikbaar gekomen voor de gemeente. Particulieren moeten echter wel weten dat: a. Daar mogelijkheden voor zijn en b. Dat daar ook iets mee gedaan wordt en het beschikbaar stellen gegarandeerd is. Vandaar dat dit bij een gemeente in goede handen zou zijn, aldus de gedeputeerde. Het College is hier groot voorstander van publieksgericht beleid. In de Cultuurnota is gesteld dat de provincie wil vragen of de Groninger Archieven daarin kunnen assisteren, maar wel op zodanige manier dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente blijft en die het initiatief daartoe neemt. Dat is wettelijk namelijk een verplichting. Af en toe kan een gemeente echter wel een steuntje in de rug gebruiken bij die aanpak. Dat men in grotere gemeenten met nieuwere voorzieningen beter uit de voeten kan, behoeft geen verbazing te wekken. De commissieleden zijn echter ook 18

19 bekend met de houding van het College over gemeentelijke herindeling en het College is absoluut niet van plan om op dat punt van die lijn af te wijken. De nieuwe directeur van de Groninger archieven is aangetrokken omdat deze op veel punten uitermate gekwalificeerd is, waardoor men heel tevreden mag zijn met deze keuze. Dat hij geen diploma Archivistiek heeft, behoeft geen probleem te zijn. Daarin wordt nu namelijk voorzien via een hulpconstructie en de gedeputeerde gaat ervan uit dat dit goed is afgedekt. Het is van groot belang dat de Groninger Archieven goed gemanaged worden en dat ook juist weer die brede rol in samenwerking met andere instanties en andere instellingen van Cultureel Erfgoed en daarbuiten voldoende aandacht krijgt. Afsluitend heeft het College veel waardering voor het werk dat gebeurt, werk dat veel aandacht krijgt van het College en dat ook veel aandacht moet blijven krijgen. Dhr. Dijkstra (Archiefinspectie) verduidelijkt allereerst de reden van het verschijnen van de tweemansdelegatie. De Staten benoemen en ontslaan de archiefinspecteur, dat staat in de Archiefwet en is nog steeds zo. Door de dualisering zal dat waarschijnlijk gaan veranderen, maar dat is de komende tijd nog niet het geval. Binnenkort zal de commissie een voordracht krijgen tot benoeming van dhr. Bunskoeke als opvolger van dhr. Den Teuling. Vandaar dat eerstgenoemde zichzelf kort gaat presenteren aan de commissie, zodat de leden zich een beeld kunnen vormen van zijn persoon en zijn beoogde werkzaamheden. Sinds 1992 wordt in noordelijk archiefverband al heel nauw samengewerkt en in dat verband is de taakverdeling nu veranderd. Dhr. Bunskoeke gaat voor wat betreft de gemeenten de eindverantwoordelijkheid van de inspectie overnemen en dhr. Dijkstra gaat zelf de drie noordelijk provincies en de gemeenten in Friesland voor zijn rekening nemen. Dhr. Bunskoeke is mede benoemd omdat de archiefinspectie toezicht houdt op gemeenten, waterschappen en op de provincie zelf. Om de toch onafhankelijke positie te kunnen garanderen en de inspecteurs toch wat moeten kunnen zeggen naar de provincie, is het goed als de inspecteurs benoemd worden door de Staten. In reactie op mw. De Lange geeft dhr. Dijkstra aan dat in het volgende verslag of misschien al eerder de reactie van Winschoten zal worden opgenomen. Hij erkent dat men gewoonweg is vergeten dat te vragen. De gemeente Menterwolde zal gemaand worden. Bij de gemeente Pekela zou het goed zijn als daarmee in gesprek wordt gegaan hoe men zich dat voorstelt, maar dat past ook weer in het grotere perspectief van wat dhr. Abbes zegt. Wat betreft het diploma van de directeur is een hulpconstructie gevonden en heeft men niet helemaal de bevoegdheid om dat af te dwingen, in verband met de zelfstandigheid van archiefdiensten. Men zal echter zeker scherp op de antwoorden blijven letten. Met betrekking tot de reactie van de provincie gekoppeld aan wat is gesteld over de regiopolitie kan hij stellen dat deze er goed mee bezig is en goed antwoorden probeert te formuleren. Een zorgpunt is dat de grote problemen die bij de regiopolitie zijn geconstateerd en die in het rapport Dementerende overheid van de rijksarchiefinspectie ook heel duidelijk op rijksniveau zijn geconstateerd is dat de papieren bestanden weliswaar nog vrij goed worden opgeborgen, maar digitale bestanden niet. Er is geen koppeling tussen papieren bestanden en digitale bestanden en er wordt ook niet goed gekeken wat nu eigenlijk de relevante archiefinformatie is die bewaard moet worden, waarop een besluit is genomen. Als dat niet goed wordt gekoppeld en daar geen goed dossier van wordt gevormd hetzij digitaal, dan wel in papier, dan is 19

20 later de vraag waarop besloten is en waar de bescheiden gevonden moeten worden. De toenemende digitalisering is daar debet aan, daar zal ook bij de provincie goed naar gekeken moeten worden, dat kan namelijk een behoorlijk probleem worden. Men heeft op een gegeven moment allerlei informatie, maar wat de archiefinformatie is waarover een besluit is genomen is dan niet meer te achterhalen. Dat is de doodsteek voor het vertrouwen in het openbaar bestuur, stelt dhr. Dijkstra. Hij hoopt de volgende keer de commissie te kunnen informeren over hoe dit bij de provincie is gesteld. Bij de politie waren de zaken duidelijk niet op orde, dat kon zonder twijfel geconstateerd worden. Wat betreft het publieksbeleid is de afgelopen jaren op wettelijk gebied veel werk verzet: de wettelijke zaken bij gemeenten, depots op orde brengen, et cetera. Maar per gebied wordt een actieve archivaris gemist, die zichtbaar is, die er verstand van heeft en die zo n man in Spijk zeker gekend zou hebben. Deze had de nabestaanden ervan kunnen overtuigen dit archief niet op de markt te brengen, maar dat ze het beter hadden kunnen onderbrengen bij de gemeente Delfzijl. Dhr. Dijkstra constateert een gat tussen de professionaliteit van de Groninger Archieven en de gemeenten, met name op bovenstaand punt. In de Cultuurnota wordt daar aandacht aan besteed ook samen met de Groninger Archieven en hij spreekt de wens uit dat er fondsen komen die de gemeenten kunnen helpen. Het zou wenselijk zijn dat uiteindelijk een deskundige archivaris per gebied functioneert die met name dit soort zaken op zich neemt: publieksbereik en het veilig stellen van archieven. Wat betreft de bestuursscholen het punt dat dhr. Hilverts aansneed - stelt dhr. Dijkstra dat dhr. Den Teuling in zijn voorbeschouwing simpelweg een aantal saillante zaken uit het verleden had opgesomd. Hij is overigens verheugd dat het archief van dhr. Hilverts blijkbaar op orde is, want het Jaarverslag van 2003 wist hij blijkbaar terug te vinden! Een gemeenschappelijke regeling vraagt inderdaad de aandacht. Het toezicht van de provincie op deze gemeenschappelijke regeling gaat er wel af, maar men zal daar flink achteraan moeten zitten. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) wil voorstellen dat zolang deze regeling nog wel geldt als het College zo n regeling krijgt ter goedkeuring of ter vaststelling, men daarbij een vaste regel heeft dat deze tevens wordt doorgestuurd naar de archiefinspectie. Dan kan deze besluiten wat er moet gebeuren met het archief. Dhr. Dijkstra (Archiefinspectie) kan zich hierin vinden. Hij stelt dat de aansporing van dhr. Abbes naar concretere daden misschien erin kan resulteren dat met de afdeling Cultuur wordt bestudeerd of niet meer initiatief kan komen vanuit de provincie. Dat zou dhr. Dijkstra erg dierbaar zijn. Dhr. Bunskoeke (Archiefinspectie) wenst te reageren op de opmerking met betrekking tot de middelen die beschikbaar zouden moeten zijn voor al die particuliere archieven, welke nu eventueel gemist worden. Het is natuurlijk zo dat daar middelen voor nodig zijn, want men moet iemand hebben die dat signaleert en die moet ook betaald worden. Op zich is het onderbrengen van dergelijke bestanden echter niet zo n reuzenklus, want qua formaat is dit wel behapbaar. De gemeenten hebben die ruimte wettelijk gezien toch al nodig. Het gaat volgens dhr. Bunskoeke veel eerder om een verandering in attitude, dat mensen daarop gaan letten en alert zijn op het moment dat iemand iets kwijt moet of wil, zodat de bestanden verplaatst kunnen worden naar een veilige nu al aanwezige bewaarplaats bij de gemeenten. Opslaan behoeft geen kostbare zaak te worden, maar de intentie moet wel bestaan om het ook daadwerkelijk te willen en daar zal aan gewerkt moeten worden. 20

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Nr. Brief en kenmerk Korte inhoud Advies 1. Voorlopige financiële

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Voorstellen vreemd aan de orde van de dag hebben de voorzitter niet bereikt.

Voorstellen vreemd aan de orde van de dag hebben de voorzitter niet bereikt. Verslag van de vergadering van de statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid van 8 maart 2006 van 14.00 uur tot 17.50 uur in de Blauwe zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Niet aanwezig: mw A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks, voorzitter) en mw D.J. Hoekzema- Buist (PvhN)

Niet aanwezig: mw A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks, voorzitter) en mw D.J. Hoekzema- Buist (PvhN) Verslag van de vergadering van de statencommissie Welzijn, Cultuur & Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 13 oktober 2004 van 14.00 tot 16.08 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar,

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar, De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus 20305 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Bolhaar, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

2. Verslag laatstgehouden bestuursvergadering (20 december 2007)

2. Verslag laatstgehouden bestuursvergadering (20 december 2007) VERSLAG van de vergadering van het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) van donderdag 24 januari 2008, om 9.30 uur in het gemeentehuis van Winschoten te Winschoten. Aanwezig: - de heer

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze

Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze Provinciale ambtsdragers 2014 1. Inleiding en werkwijze Sinds 2011 inventariseert de Stichting Decentraalbestuur.nl In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele kenmerken

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN op : 18 mei 2006 aanvang : 14.00 uur einde : 16.00 uur plaats : Abe Lenstra Stadion te

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. van Gedeputeerde Staten op vragen van H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 4 september 2015) Nummer 3075 Onderwerp Zorg om opvang vluchtelingen Aan de leden van

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

Hilverts Boon-Themmen Hilverts Smit voorzitter Boon-Themmen voorzitter

Hilverts Boon-Themmen Hilverts Smit voorzitter Boon-Themmen voorzitter Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid (commissie IV), gehouden op woensdag 16 juni 2004 van 14.00 uur tot 19.00 uur in de Blauwe Zaal (kamer C 319) van het

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 Onderwerp Belevingsonderzoek en economisch belang Rotterdam The Hague Airport Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Niet aanwezig: mw. A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks, voorzitter), mw. L.K. Smit (PvdA)

Niet aanwezig: mw. A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks, voorzitter), mw. L.K. Smit (PvdA) Verslag van de vergadering van de statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op 18 januari 2006 van 14.00 tot 17.45 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Niet aanwezig: dhr E.A. van Zuijlen (GroenLinks) en mw I.L. Voogd (PvdA)

Niet aanwezig: dhr E.A. van Zuijlen (GroenLinks) en mw I.L. Voogd (PvdA) Verslag van de vergadering van de statencommissie Welzijn, Cultuur & Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 14.00 tot 16.45 uur in de Blauwe Zaal (kamer C 319) van het Provinciehuis te

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 3 oktober 2006 van Doetinchem naar de legalisatieafdeling van het Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

VERORDENING BURGERINITIATIEFVOORSTELLEN DRENTHE. Artikel 1, Definitie

VERORDENING BURGERINITIATIEFVOORSTELLEN DRENTHE. Artikel 1, Definitie 1 VERORDENING BURGERINITIATIEFVOORSTELLEN DRENTHE Artikel 1, Definitie In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders - M. Siersema - G. ter Steege - A. de Winter - H. van der Wal secretaris -

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 21 augustus 2012

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 21 augustus 2012 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 21 augustus 2012 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester E.A. van Zuijlen - J. Batelaan - G. ter Steege wethouders - M. Siersema - A. de Winter

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 Rapport Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sollicitatiebrief van 6 maart 2000 heeft behandeld. Hij

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Aanwezig: Henk-Jan Hoekjen, Bianca Veldkamp, Vera Bartelds,, Femke van Dijk, Quintus Schipper (deel) Nr. Onderwerp Acties

Aanwezig: Henk-Jan Hoekjen, Bianca Veldkamp, Vera Bartelds,, Femke van Dijk, Quintus Schipper (deel) Nr. Onderwerp Acties Notulen MR-vergadering d.d. 04-07- Aanwezig: Henk-Jan Hoekjen, Bianca Veldkamp, Vera Bartelds,, Femke van Dijk, Quintus Schipper (deel) Afwezig: Tjally Wijngaards Nr. Onderwerp Acties 1. Opening, mededelingen

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus)

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus) Leiden, 23 augustus 2005 Aan de leden, Namens de voorzitter van de raadscommissie Sociale frastructuur nodig ik u uit voor een vergadering op Donderdag 1 september a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal stadhuis.

Nadere informatie