Niet aanwezig: mw. L.K. Smit (PvdA), mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet aanwezig: mw. L.K. Smit (PvdA), mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN)."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid gehouden op 7 september 2005 van tot uur in de Blauwe Zaal (139) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: mw. A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks, voorzitter), mw. I.L. Voogd (PvdA), mw. W.J. Mansveld (PvdA), dhr. J.W. Kok (PvdA), mw. C.A. de Lange (PvdA), mw. J.F.W. Boon-Themmen (VVD), dhr. J.G. Abbes (CDA), mw. A.G. van Kleef-Schrör (CDA), mw. A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), dhr. E.A. van Zuijlen (GroenLinks), dhr. J. Hilverts (ChristenUnie), mw. T. Deinum-Bakker (D66), dhr. H. Hemmes (SP), dhr. T.J. Zanen (PvhN). Niet aanwezig: mw. L.K. Smit (PvdA), mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN). Voorts aanwezig: dhr. J.C. Gerritsen (gedeputeerde), mw. C.A.M. Mulder (gedeputeerde), dhr. J.C.F. Broekhuizen (secretaris), dhr. Van der Werff (medewerker Ambulancezorg Groningen), dhr. Froentjens (directie Ambulancezorg Groningen), dhr. Dijkstra (Provinciale Archiefinspectie), dhr. Bunskoeke (Provinciale Archiefinspectie), dhr. Faasse (SMN, inspreker), dhr. M.C.Postma (Verslagbureau Groningen). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Zij maakt melding van afwezigheid met kennisgeving van mw. Hoekzema-Buist (die deelneemt aan een excursie van de commissie Landschap, Water en Milieu) en van mw. Smit, die wegens ziekte verstek moet laten gaan. Haar hebben geluiden bereikt dat veel commissieleden in de laatste maanden het agendaspoor enigszins bijster zijn geraakt, omdat steeds weer zaken veranderden. Zij kan echter met een gerust hart constateren dat in vergelijking met de vorige agenda al een grote verbetering is opgetreden. Zij gaat ervan uit dat de brief van RTV-Noord met de mededeling de agendaleden heeft bereikt. Dit heeft per plaatsgevonden vanwege de combinatie met de uitnodiging van de directeur voor een presentatie en een rondleiding, maar ook omdat GS daar ook nog een eigen reactie op wilden geven, zodat dit in een keer besproken zou kunnen worden. Voor dat werkbezoek zijn twee alternatieve data geprikt: maandag 10 oktober van uur of dinsdag 11 oktober van uur. Zij polst vervolgens bij de commissieleden welke datum de voorkeur geniet. Geconcludeerd wordt dat alleen dhr. Kok op dinsdag 11 oktober niet zou kunnen deelnemen, terwijl voor de maandagdatum veel meer commissieleden verstek zouden moeten laten gaan. Het werkbezoek wordt aldus gezet op dinsdag 11 oktober van uur. Voorts stond een werkbezoek gepland georganiseerd door het CMO met betrekking tot het gebiedsgericht werken. Dit stond in de agenda voor 19 oktober, maar het bezoek op die datum kan geen doorgang vinden omdat dan commissievergaderingen gepland staan. Dit werkbezoek is verzet naar 16 november, het bezoek zal de hele dag in beslag nemen. Verschillende gebieden zullen op deze dag namelijk bezocht gaan worden. 1

2 Mw. Mansveld (PvdA) leest in haar agenda dat op deze datum een bijeenkomst van de noordelijke Staten staat gepland. Dhr. Broekhuizen (secretaris) geeft aan dat deze datum verzet is, waar de commissieleden nog over bericht zullen worden. De voorzitter herinnert de commissieleden eraan dat op de vorige vergadering een bezoek aan de opening van de Theaterwerkplaats in het Prinsentheater op 21 oktober ter sprake is gekomen. Dit bezoek vindt doorgang, het bezoek begint om uur en de afdeling Cultuur wil de leden van de commissie daar graag een introductie op geven. Het voorstel is om vanaf uur bij elkaar te komen. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) informeert de voorzitter het tijdstip van uur niet te kunnen waarmaken, maar dat hij zich zeker later bij het gezelschap zal voegen. De voorzitter constateert dat meerdere commissieleden moeite hebben met deze datum, maar gezien de opening is toch besloten dit bezoek doorgang te laten vinden. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) proeft uit de geluiden dat meerdere collega s verhinderd zullen zijn. De datum van uur kan niet worden verzet, maar zou het niet raadzaam zijn om de informatieverstrekking van uur voorafgaand of na een commissievergadering te laten plaatsvinden? De voorzitter herinnert de commissieleden vervolgens aan de werkbespreking met het Museumhuis, naar aanleiding van de afronding van het Museum Inventarisatie Project MUSIP - (professionaliseringsproject museumregistratie). Daar is een datum voor beschikbaar en wel op woensdag 23 november van uur. Hier zal over worden bericht, waarna men zal worden verzocht zich op te geven bij de secretaris. De conceptagenda voor de algemene ledenvergadering van het IPO op 27 september tijdens het IPO-congres is beschikbaar. Op de agenda staat als bespreekstuk de vaststelling van de personele samenstelling en de taakopdracht van de rapporteursgroep Jeugdbeleid. De bijlagen bij die agenda zijn nog niet beschikbaar, maar de conceptagenda wel en deze staan op de agenda van de commissie Bestuur & Financiën van de volgende week. Als er opmerkingen zijn vanuit deze commissie dan wenst de voorzitter dat deze worden ingebracht via de woordvoerder van de betreffende fractie in de commissie Bestuur & Financiën. De voorzitter informeert de commissieleden dat zij aanwezig is geweest bij een eerste bespreking van de rapporteursgroep en dat de taakomschrijving voor die rapporteursgroep Jeugdbeleid van het IPO klaar is en voorgelegd zal worden aan de algemene ledenvergadering. In de komende dagen zullend de commissieleden daar kennis van kunnen nemen en eventueel een reactie op geven, via de eigen woordvoerder in Bestuur & Financiën of via de voorzitter zelf. Voorts staat op 21 september een werkbezoek gepland aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Daarvoor hebben zich tot nu toe slechts zeven deelnemers gemeld, zij verzoekt de overige commissieleden zich ook aan te melden. Het programma van dit werkbezoek wordt vervolgens rondgedeeld. Mw. De Winter-Wijffels (CDA) meldt zich bij deze af. 2

3 De voorzitter heeft gelezen dat mw. De Winter op deze datum bij de organisatie Oikocredit in Winsum verplichtingen heeft. Zij meldt de commissieleden dat door het IPO een debatscan zal worden georganiseerd. Hiervoor zullen bij verschillende Provinciale Staten commissievergaderingen van statenleden observaties worden doorgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van een viertal observatiecategorieën. Een team van het IPO zal de commissievergadering van 30 november gaan bijwonen om deze scan uit te voeren. Deze scan vindt plaats aan de hand van de volgende observatiecategorieën: 1. Debat algemeen met name het duale karakter, focus van de debatten, aard van de bijdrage, gebruik van spreektijd en het aantal woordvoerders, 2. Debatvaardigheden wijze van presenteren, taalgebruik, retorische middelen interruptiegedrag, argumentatietechnieken, gebruik van eerste en tweede termijn, 3. Organisatie van het debat de aanpak van de voorzitter, gehanteerde spelregels en een eventueel vernieuwende aanpak, en 4. Mediagerichtheid, waaronder nieuwswaardigheden, citeerbaarheid en referenties naar de media. Het team van het IPO wenst eventueel direct na de vergadering de commissieleden over bovenstaande punten een spiegel voor te houden. Zij polst de commissie of hier direct na die vergadering behoefte aan zou bestaan. Dat blijkt het geval te zijn en zo zal op 30 november geschieden. Ten slotte liggen bij de secretaris twee brieven ter inzage: ten eerste een brief van de Monumentenwacht Aanbieding Eindbalans Kwaliteitsimpuls en een informatiebrochure over het Kunststation C in Winsum. Voor agendapunt 11 is dhr. Froentjes van de Ambulancezorg aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vragen of het geven van toelichting. 2. Regeling van werkzaamheden - voorstellen vreemd aan de orde van de dag Voorstellen vreemd aan de orde van de dag hebben de voorzitter niet bereikt - vaststellen van de agenda De voorzitter stelt voor om het cultuurgedeelte van de begroting te agenderen vlak na agendapunt 10, zodat na afhandeling gedeputeerde Gerritsen de vergadering kan verlaten. Voorts constateert zij dat de brief van RTV-Noord is doorgeschoven naar de oktobervergadering. Mw. Boon-Themmen (VVD) vraagt of er een dringende reden was dat RTV-Noord niet op deze commissievergadering vertegenwoordigd kon worden. Dit plan van aanpak ligt toch al een aantal maanden voor? De voorzitter verduidelijkt dat men vanuit RTV-Noord allereerst een toelichting wilde geven, een gesprek wilde hebben en de commissieleden wenste rond te leiden. Voorts is het plan van aanpak pas gisteren in GS geweest en de voorzitter wilde graag eerst een reactie van GS vernemen. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. geagendeerde onderwerpen) De voorzitter geeft aan dat dhr. Faasse zich heeft aangemeld om in te spreken, Zij stelt voor om dat te doen plaatsvinden, voorafgaande aan agendapunt 14. 3

4 4. Vaststelling verslag Commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid van 8 juni en 13 juli De voorzitter vraagt of er commissieleden zijn die op het verslag van 8 juni redactioneel dan wel inhoudelijk nog opmerkingen of kanttekeningen wensen te plaatsen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het verslag is hierbij met dank aan de notulist vastgesteld. Mw Deinum-Bakker (D66) wenst wel een opmerking te maken over het verslag van 13 juni. Op bladzijde 9 leest zij: Mw. Deinum spreekt de wens uit. Dit ziet ze liever veranderd is: Mw. Deinum heeft de wens. Verderop in de zin leest zij liever hééft mw. Lambrechts benaderd, zodat ook meer druk op het dossier komt. Dhr. Van Zuijlen (GroenLinks) heeft gesmuld van een verschrijving op bladzijde 39: Dhr. Van Zuijlen (GroenLinks) geeft te kennen dat de GroenLinks-fractie recentelijk is benaderd door de GGz met de vraag om met hen na te denken over een plan dat zij hebben rond uitbreiding van de provincie via scholen. Het woord provincie moet natuurlijk worden veranderd in preventie. Mw Mansveld (PvdA) heeft een opmerking over hetzelfde agendapunt met betrekking tot de GGz-Groningen. Hier staat geen conclusie in het rapport. Mag worden aangenomen dat deze brief gewoon bij het circuit van subsidieaanvragen ligt en daar weer wordt opgepakt? De voorzitter beaamt dit; hier zal op worden teruggekomen. Mw Mulder (gedeputeerde) leest op bladzijde 45 over RIBAUF-gelden*, dat moet Rebound-gelden zijn. Namens de verslaglegger: Voorts moet op bladzijde 14 de afkorting BEZ* veranderd worden in BJZ (Bureau Jeugdzorg). De voorzitter constateert dat het verslag met bovenstaande wijzigingen is vastgesteld. 5. Toezeggingenlijst De voorzitter verduidelijkt dat de toezeggingenlijst van 13 juli wordt besproken, daarin worden alle toezeggingen van 8 juni meegenomen. Toezegging 1 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat de Mediawet is aanvaard, daar is men nu mee doende. Toezegging 2 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) constateert dat deze toezegging op de agenda staat en mag vervallen. 4

5 Toezegging 3 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) stelt dat deze toezegging op de volgende vergadering van de lijst kan. Toezegging 4 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat dit in het kader van de Cultuurnota in de planning zit en een vervolg zal krijgen. Toezegging 5 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als bij toezegging 4. Deze komt snel, want de notitie is gereed en zal binnenkort naar de commissieleden worden toegestuurd. Toezegging 6 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als bij toezegging 4. Toezegging 7 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als bij toezegging 4. Toezegging 13 a Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat dit idee meegenomen zal worden in de plannen die voort gaan vloeien uit de initiatieven die provinciaal genomen gaan worden op het punt van onderwijs, arbeidsmarkt en het overleg met het kabinet. In dit kader zal daar dan meer over verteld kunnen worden. GS zien niet direct aanleiding om een apart stimuleringsfonds te maken, maar eerder om dit te verwerken in maatregelen die sowieso in noordelijk verband op stapel stonden. Hierover staat op 14 september een overleg gepland met het kabinet, waar dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde zal komen. Toezegging 16 Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) meent dat dit in de voorliggende brief staat gerapporteerd, deze kan van de lijst. Toezegging 10 De voorzitter constateert dat de commissieleden de cijfers hebben gekregen in het rapport. Deze toezegging kan van de lijst. Toezegging 11 De voorzitter ziet dat ook hier de cijfers zijn aangeleverd, deze toezegging kan dus van de lijst. Toezegging 12 Hiervoor geldt hetzelfde als voor toezegging 11. Toezegging 15 Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert de commissieleden dat dit op de eerstvolgende vergadering het geval zal zijn. Toezegging 17 Mw. Mulder (gedeputeerde) heeft dit niet terug kunnen vinden in de Handelingen. Dit punt is wel in de commissie aan de orde geweest, namelijk dat als COA s gingen 5

6 sluiten onderwijstrajecten gewaarborgd zouden moeten worden. Zij heeft ambtelijk contact laten opnemen met de gemeente Groningen het ging met name om het AZC Martinihof, daar is de mededeling gedaan dat men zoveel mogelijk heeft gekeken naar de trajecten, maar dat verschuivingen in het land dusdanig waren dat elders kinderen weer eerder zouden moeten beginnen. Ten aanzien van de verhuisproblematiek heeft de gemeente gesteld zich daar niet mee te bemoeien, omdat dit een zaak van COA en ministerie is. De voorzitter concludeert dat deze toezegging van de lijst kan. Toezegging 18 De voorzitter concludeert dat deze toezegging op de agenda staat en geschrapt kan worden. Toezegging 19 De voorzitter ziet dat deze toezegging ook van de lijst kan, maar wel een staartje krijgt door de schriftelijke vragen van dhr. Hilverts. Mw. Mulder (gedeputeerde) kan wel aangeven dat deze brief afgelopen dinsdag in GS is geweest en eraan zit te komen. Toezegging 20 Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat de middelen er zijn ook voor 2005 en dat ook mogelijkheden worden gezien voor Dat laat onverlet dat de provincie met Drenthe moet gaan analyseren hoe het is gesteld met de telefoontjes, hoe de verhoudingen en verdeelsleutels moeten zijn en of men zich niet landelijk moet aansluiten bij de kindertelefoon van de andere provincies. De voorzitter concludeert dat de tweede helft van de toezegging eraf kan en dat de eerste helft moet blijven staan. Toezegging 21 De voorzitter weet te melden dat deze toezegging heeft plaatsgevonden. Toezegging 22 Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat men in de vakantie wel heeft geprobeerd om de inspecteur telefonisch te benaderen de kinderen in met name het vertrekcentrum in Ter Apel vielen onder de Nederlandse Onderwijswet en zouden daarom goed onderwijs moeten krijgen maar het contact is nog niet gelegd. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) weet zich te herinneren dat de gedeputeerde op de vorige vergadering al had aangegeven dat het in de vakantietijd moeilijk zou worden, daar heeft hij alle begrip voor. De voorzitter concludeert dat deze toezegging blijft staan. Toezegging 23 Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert dat op 29 augustus is gesproken met het CMO. Het CMO ligt op schema van de planning, maar het voorstel van GS is om in de komende tussenrapportage het tijdpad ook mee te geven. Toezegging 24 Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat dit gesprek nog moet plaatsvinden. 6

7 Toezegging 25 Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat deze brief wel de deur uit is gegaan, maar dat nog in overleg getreden zal worden met de Base Groep met betrekking tot de bonus, maar ook richting toekomst, hoe moet worden gehandeld met de cijfers die aangeleverd moeten worden. Toezegging 26 Mw. Mulder (gedeputeerde) stelt dat deze toezegging ook nog moet komen. 6. Mededelingen gedeputeerde(n) Mw. Mulder (gedeputeerde) brengt de commissieleden in herinnering dat ze een brief hebben ontvangen - namens GS, maar eigenlijk van de CdK - met betrekking tot de ontwikkelingen bij het Vertrekcentrum Ter Apel. De CdK is degene geweest die tijdens de vakantie de contacten heeft onderhouden, de gedeputeerde wenst de commissie echter toch op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Van de brief is een afschrift gegaan naar minister Verdonk, daar is nog geen reactie op gekomen en op 10 augustus hebben de CdK, dhr. Broertjes en dhr. Van Tilborg de verbeterpunten ten aanzien van het spoorboekje besproken met mw. Vis, de directrice van het project terugkeer. Dat spoorboekje cruciaal bij het buitenschuldcriterium (wanneer is dat nu wel het geval en wanneer niet) is nog niet verschenen en moet nog komen., Omtrent de stand van zaken in Tolbert hebben de commissieleden ook een brief ontvangen. De inspectie heeft gevraagd een onderzoek te leveren binnen Bureau Jeugdzorg en dat vraagt iets meer tijd. Ook dat heeft weer te maken met de vakantie en de bereikbaarheid van mensen. GS willen dat dit onderzoek zorgvuldig gaat plaatsvinden en men verwacht dat het nog anderhalve week zal duren voordat met de inspectie om de tafel gezeten kan worden, want dan zal het rapport besproken worden en zal de inspectie GS op de hoogte brengen van de conclusies. Dat zal tijdig naar buiten worden gebracht en daarvan zullen de commissieleden op de hoogte worden gebracht. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) heeft een korte mededeling over Noordenlicht. Afgelopen zaterdag is de expositieruimte/galerie/nieuwe kantoorruimte van Noorderlicht geopend. Twee jaar geleden was het financieel al rond, maar het is nu werkelijkheid geworden. Hij nodigt de commissieleden uit om op het A-Kerkhof 47 eens een kijkje te gaan nemen. Tegenover de galerie is de expositie geopend en mocht er vanuit de commissieleden ondanks de overvolle agenda van werkbezoeken belangstelling bestaan deze te bewonderen, dan wil de gedeputeerde dat met alle plezier organiseren. Voorts informeert dhr. Gerritsen de commissie over de ontwikkelingen rond de nieuwe adviesstructuur. In de Cultuurnota kwam naar voren dat men graag tot een interdisciplinaire structuur wilde komen, die ook wat actiever in kon spelen op ontwikkelingen in het veld. Op dit moment beoordelen de GAC en de PABK de zaken. De provincie wil liever naar een interdisciplinaire structuur toewerken en bestuderen of men ook actief vragen vanuit het veld kan oppakken en ontwikkelen. Van de PABK en de GAC zijn adviezen gekomen, daar heeft het College de commissie een brief over gestuurd en daar is in deze commissie over gesproken. De conclusie was dat het niet te ver op afstand moest komen te staan, maar dat gepoogd moest worden hier samen met de Stad uit te komen en landelijk geld binnen te halen voor het fonds voor de amateurkunst en de podiumkunsten. Dat heeft geleid tot allerlei 7

8 overleg met de stad, want de Stad heeft in de Cultuurnota ook allerlei voornemens: Groningse Nieuwe, talentontwikkeling en dat soort doelen. Inhoudelijk is men er nu uit, het kan een soort van kunstraad worden waar ook wat meer gezaghebbende personen aan deel zouden kunnen nemen. Men zou tot een stroomlijning van de procedure kunnen komen, sommige zaken duren veel te lang. Een verkorte procedure zou ook mogelijk zijn. Een interdisciplinaire werkwijze, zodat iets ontwikkeld kan worden waarbij zaken niet alleen behoeven te worden afgewezen, maar dat men ook iets kan inbouwen en dat daar meer mee gebeurt. Voorts is de uitvoering van de doelen die in de Cultuurnota staan van belang. Tevens is discussie gevoerd hoe omgegaan moet worden met de politieke verantwoordelijkheid. Het standpunt van GS is dat het cultuur- en overheidsmiddelen zijn en dat men wel heel graag wil toetsen wat gebeurt en verifiëren of zich dat goed verhoudt met de doelstellingen. De Stad heeft daar minder behoefte aan en wil dat graag na een jaar toetsen op programmaniveau. Dhr. Gerritsen is van mening dar men daar wel uit zal komen. Qua juridische structuur wordt gedacht aan een stichting. Dhr. Gerritsen geeft toe dat men daar als College eerst wat huiverig voor was, omdat dat in een bepaald geval kon betekenen dat dit erg op afstand kwam te staan. Hij denkt echter dat dit binnen een kader van afspraken toetsen op programmaniveau, waarbij kaders worden aangegeven en per opdracht wordt getoetst hoe dit zich verhoudt zo n stichting in principe geen bezwaar behoeft te zijn. Het wordt een stichting omdat de Stad dat wenselijk acht, de Stad brengt tweemaal zoveel middelen in als de provincie. De Stad wil het graag wat meer mandateren en dat kan alleen aan een juridische structuur. Bovendien is het zo dat als landelijk een bijdrage komt van het fonds voor de amateurkunst en de podiumkunsten die zijn zeer belangstellend, met name in de inhoudelijke ontwikkeling, dat daar een actieve invulling aan wordt gegeven zo n fonds dan geen geld kan overmaken aan de provincie, maar wel aan een stichting. Dit lijkt GS een alleszins aanvaardbare oplossing. De Stad, het fonds voor de amateurkunst en de podiumkunsten en de provincie hebben binnenkort opnieuw overleg om langs deze lijnen tot een voorstel te komen en nog steeds is de beoogde invoeringsdatum 1 januari. De gedeputeerde schetst als zodanig op dit moment de stand van zaken. De voorzitter neemt aan dat als de besprekingen zijn afgerond de commissieleden daarover een voorstel te zien krijgen. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) verduidelijkt dat een voorstel in de maak is vrijwel gereed. Als men daar helemaal uit is dan zal de commissie een voorstel voorgelegd krijgen, die dan bestudeerd kan worden. 7. Rondvraag Dhr. Hilverts (ChristenUnie) geeft aan dat de ChristenUnie-fractie kennis heeft genomen van het initiatief van de gemeente Groningen om organisaties bij elkaar te brengen om de kwestie rond de loverboys aan te pakken. Het is een goed initiatief dat de gemeente Groningen dit oppakt, maar de ChristenUnie-fractie is van mening dat tevens bestudeerd moet worden of dit provinciaal opgepakt kan worden. Het is namelijk niet alleen een zaak die in de stad Groningen speelt, maar ook in de provincie. Zoals de provincie de zaken rond Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft opgepakt, zou deze ook in deze kwestie een positieve rol kunnen spelen. Dhr. Hilverts verneemt graag de mening van het College over zijn voorstel. 8

9 Dhr. Zanen (PvhN) wenst aan te sluiten bij het thema kunst en het belang dat de provincie daaraan hecht. Hij maakt zich zorgen over twee zaken rond bestaande kunstwerken die wellicht bedreigd worden en waar naar zijn idee de provincie zou moeten ingrijpen. De eerste kwestie betreft de trap aan de Oostzijde van de Grote Markt. Hier prijkt al decennia een kunstwerk van de bekende kunstenaar Jan van der Zee. Het gaat om de monumentale trap waar men vanaf de Grote Markt tegenaan kijkt. Met het verschuiven van de Oostwand zou deze trap wel eens in het gedrang kunnen komen. Dat is al wel gesignaleerd, maar dhr. Zanen heeft nog nergens gezien dat men daadwerkelijk probeert dit kunstwerk voor dreigende verdwijning te behoeden. Zijn tweede kunstzinnige zorgpunt hangt in tweevoud binnen de muren van het Provinciehuis zelf. In de ontvangstruimte op de eerste verdieping en op de tweede verdieping verlevendigen wandschilderingen de muren die respectievelijk zijn gemaakt door Henri de Wolf en Jo van Dijk. Eerstgenoemde kunstenaar behoorde in de jaren 1960 en 1970 tot een groep interessante jonge kunstenaars in de Stad en was in die periode heel actief. De voorzitter verduidelijkt dat dit onderwerp aan de orde is geweest bij de verbouwingsplannen. Daar is door GS toegezegd dat hier zorgvuldig mee zal worden omgegaan en dat ze een nieuwe plek zullen krijgen. Dhr. Zanen (PvhN) wilde dit alleen nog maar een keer bevestigd horen. De kunstwerken zijn het meer dan waard om de nodige bescherming te krijgen. Dhr. Kok (PvdA) vindt het spijtig dat juist vandaag nu de agenda zo overvol is gesproken moet worden over een trap. Dhr. Zanen (PvhN) geeft aan gewoon een vraag te stellen. Het is niet alleen een kwestie van de gemeente, maar het betreft hier wel het plein van de provinciale hoofdstad en deze kwestie moet niet gebagatelliseerd worden. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) weet dat die trap een heel bijzonder kunstwerk is. Dat deze Jan van der Zee van deze locatie moet verdwijnen en een herbestemming moet krijgen is duidelijk, maar daarover zal informatie worden ingewonnen. Dhr. Kok gaf echter ook al aan, dat dit wel een verantwoordelijkheid betreft van de Stad. Deze kwestie zal echter uitgezocht worden en het resultaat zal bij het verslag worden opgenomen. Voorts zal met betrekking tot de muurschilderingen in het Provinciehuis ook navraag worden gedaan. Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert de commissieleden - met betrekking tot de loverboys - dat de provincie in een samenwerkingsverband zit tegen seksueel geweld. Dit is gezamenlijk met de GGD, welke hier voorrekker is. Voorts weet zij dat dit onderwerp daar aan de orde is geweest, zij moet er echter wel verder induiken om te bestuderen wat de provincie hier precies aan doet en hoe dit zich verhoudt tot het initiatief van de Stad. Hier zal zeker op terug worden gekomen, in elk geval hoe de participatie van de provincie in deze is. Voorts zal ze informeren of dit een nieuw project is, of dat dit het GGD-project betreft. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) vult aan circa 15 minuten later tijdens de beantwoording van de ingekomen brieven dat heden contact is geweest met de gemeente Groningen over het kunstwerk van Jan van der Zee aan de Grote Markt. 9

10 Dat is een aandachtspunt en hem is verzekerd dat nadrukkelijk is besloten het in elk geval te behouden en ergens te herplaatsen. Dhr. Zanen (PvhN) dankt de gedeputeerde voor deze snelle informatie. 8. Ingekomen stukken (ter kennisneming) a. Brief van GS van 9 juni 2005, nr /23/A.11, CW betreffende activiteiten en stand van zaken uitvoeringsprogramma 2005 Onderwijsbeleid Handig Zelfstandig Mw. Mansveld (PvdA) leest op bladzijde 3 bij de planning dat deze duidelijk maakt dat het op dit moment niet gemakkelijk is om daadwerkelijk resultaten te tonen. Veel projecten lopen door in de tijd. De PvdA-fractie wenst er de nadruk op te vestigen dat juist bij Handig Zelfstandig dat zo transparant en inzichtelijk lijkt men de resultaten voortschrijdend wil zien. Dhr. Abbes (CDA) sluit zich aan bij de opmerking van mw. Mansveld, hij wenst alleen nog wel een korte reactie van de gedeputeerde over een regel in de tekst. Daar is sprake van veel jongeren die zonder startkwalificatie niet in beeld zijn en begeleid worden naar herplaatsing in het onderwijs. Voorst ontbreekt voldoende capaciteit voor leerplicht en RMC-trajectbegeleiding. Hij herinnert zich dat dit bij bespreking van het vorige punt ook al aan de orde was. Kan de gedeputeerde kort aangegeven wat gebeurt met dit vrij cruciale punt? Mw. Deinum-Bakker (D66) vraagt of de Equal-gelden die op 1 juli 2005 eventueel af zouden moeten komen er gekomen zijn? Toen de voordracht er was hebben de gedeputeerden van zowel economische zaken als van welzijn gesteld dat ze elke maand overleg zouden hebben, omdat veel overlap zat in de projecten. Zij is benieuwd naar het resultaat van deze gesprekken. Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat Handig Zelfstandig een aantal projecten bevat met name daar waar het gaat om het Waddenmodel of een gelijkend model dat in alle gebieden nu toegepast moet worden waar harde resultaten over aangeleverd moeten kunnen worden. Mw. Mulder geeft aan dat deze regelmatig zullen worden geleverd bij tussenevaluaties. In juli beleefde GS spannende uren met de Equal-aanvraag, want GS zouden uitsluitsel krijgen of men deze projecten toegekend zouden krijgen. Men had meer tijd nodig en nieuwe mensen op die Equal-aanvragen gezet om te bestuderen of het wel klopte. Dat betekent dat bij het CMO series lijsten binnenkwamen met herhaalde vragen die in een eerste fase al waren beantwoord. Vanmorgen is de gedeputeerde ter ore gekomen dat in elk geval een project (PRO-Rec) is toegewezen. Hier zijn weer aanvullende vragen gekomen en zij spreekt de wens uit dat de rest nu ook niet lang meer op zich zal laten wachten. Dhr. Abbes vroeg naar de inventarisatie van de jongeren zonder startkwalificaties en hoe het mogelijk was dat er onvoldoende capaciteit voor leerplicht en RMC-trajectbegeleiding is. De gedeputeerde verduidelijkt dat daar bij gemeenten op is ingezet en die zetten nu meer in op leerplicht. Ook het OM gaat leerplicht weer harder aanpakken, want deze zaak moet sluitend gemaakt worden. Als ouders hun kinderen niet naar school sturen - of die gewoon niet naar school gaan - dan moet daar in elk geval een leerplichtambtenaar op worden afgestuurd. 10

11 Daarna moet echter eventueel ook een vervolgstap gezet kunnen worden. Die aantallen zijn niet zo aan te leveren, maar worden wel bestudeerd. Dhr. Abbes (CDA) vraagt of mw. Mulder van mening is dat hier wel genoeg voortgang in zit om dit te realiseren? Mw. Mulder (gedeputeerde) beaamt dit. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) vult aan in antwoord op de vraag van mw. Deinum dat eens per maand overleg wordt gevoerd met alle betrokken ambtenaren. Dat leidt ertoe dat men elkaar heel goed informeert en dat ambtenaren ook goed samenwerken op de verschillende projecten, want er zitten vaak verschillende aspecten aan onderwijs én arbeidsmarkt. Hier wordt samen gebrainstormd over het noordelijk overleg dat op dit punt is gestart, maar ook bijvoorbeeld voorbereidingen voor een overleg met kabinet en dergelijke. Bestuurlijk wordt op deze wijze een lijn vastgelegd die beide taakvelden omvat en dat werkt door in dit soort rapportages en in de rapportage over het arbeidsmarktbeleid die op stapel staat. b. Brief van GS van 16 juni nr d/24/A15, CW, voortgangsrapportage kunstproject Vaarweg Lemmer-Delfzijl, getiteld Woordenstroom. Mw. Deinum-Bakker (D66) stelt uitermate verrast te zijn geweest toen ze de voorkant onder ogen kreeg. Is hier wel iets voor opgenomen in het POP, want reclamemasten mogen toch maar 7 meter hoog zijn, of is daar voor kunst misschien een uitzondering gemaakt? Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) is erg gecharmeerd van de vraag van mw. Deinum met betrekking tot de RO- en POP-doelstellingen. Hij neemt aan dat alles in orde is, maar dat zal worden uitgezocht. c. Brief van GS van 20 juni 2005, nr /23/A.28, CW, (bijlage), betreffende afschrift beantwoording brief de heer mr. Duursma om inzicht in de toepassing van de nieuwe regeling kunstsubsidies. d. Brief van GS van 7 juli 2005, nr /27/A.17, CW, (bijlage), betreffende subsidieverzoek Wonen, Welzijn en Zorg. Mw. Mansveld (PvdA) geeft aan dat de PvdA-fractie uiterst verheugd is over het feit dat in het kader van de WMO een samenwerking bestaat tussen 24 gemeenten en dat het de intentie is dat de ervaringen van het voorloopproject* van de Stad gedeeld kunnen worden met die 24 gemeenten. De PvdA-fractie geeft wel aan het te betreuren dat de Stad zich niet heeft aangesloten bij het convenant voor wat betreft de WMO, maar als enige heeft gesteld daar niet hun handtekening onder te willen zetten. Mw. Mulder (gedeputeerde) gaat in op de opmerking van mw. Mansveld waarin ze aangaf het te betreuren dat de stad Groningen niet mee participeerde. Zij participeren omdat ze al eerder waren begonnen met een project Wonen, Welzijn en Zorg wél met een lijn richting project, zodat in elk geval de methodiek die zij ontwikkeld hebben en de kennis die zij nu hebben kunnen opdoen met hun eigen 11

12 project ten dienste komt van het project met de andere gemeenten. Daar loopt dus een vaste lijn tussen de gemeente en dit project van de gemeenten in de provincie. e. Brief van GS van 18 juli 2005, nr , CW betreffende de vaststellling subsidie 2004 Openluchtmuseum Het Hoogeland. Dhr. Kok (PvdA) complimenteert de samenstellers allereerst voor de uitgebreide financiële analyse, maar de zorg is daar niet minder door geworden. Dit betreft een advies van 18 juli en inmiddels is men al bijna weer twee maanden verder. De PvdAfractie was benieuwd naar de stand van zaken en naar de voortgang als het gaat om de provinciale besluitvorming met betrekking tot de ID/WiW-banen. Op de laatste statenvergadering is er provinciebreed voor gepleit om zich provinciaal met name voor dit soort ID/WiW-banen in te zetten. De statenleden konden zich toen voorstellen dat de hoogste prioriteit wat dat betreft ging liggen bij bijvoorbeeld het Openluchtmuseum. Mw. Boon-Themmen (VVD) sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Kok, maar vraagt zich daarbij nog wel af of toeristische budgetten op een of andere manier soelaas zouden kunnen bieden. Dhr. Abbes (CDA) geeft te kennen ook heel erg geschrokken te zijn na lezing van deze brief. Bij de voorbereiding van de Cultuurnota had hij niet in de peiling dat het dusdanig slecht gesteld zou zijn met de financiën. Bij lezing van het stuk wordt de bal gespeeld naar de gemeente Eemsmond. Geconstateerd wordt dat de gemeente Eemsmond het in de nieuwe Welzijnsnota op de nullijn heeft geplaatst en voorts wordt vastgesteld dat de provincie voornemens is om de subsidie in elk geval niet te vergroten. Nu maakt het niet uit wat voor beleid van de provincie daar verder op staat, maar het lijkt erop dat dit uitloopt op een patstelling. Die gemeentelijke welzijnsnota is ook vastgesteld en de provincie heeft ook zijn positie bepaald. De CDA-fractie had daarom het idee dat deze brief wel erg summier was als informatieverstrekking. Loopt het museum nu werkelijk gevaar, dan moet dit punt de volgende keer op de agenda worden geplaatst. Wat speelt bij de gemeente, wat wil de provincie precies? Het is een zorgelijke toestand, vindt dhr. Abbes. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat GS zich ook grote zorgen maken over het Openluchtmuseum het Hoogeland. Dat hier steeds meer diepere aandacht voor is, vloeit voort uit de systematiek professionalisering subsidierelaties. De ID/WiW-problematiek speelt daarin een grote rol. Daarvan hebben GS toegezegd met een notitie te komen richting Staten hoe dat speelt in de verschillende musea en hoe gemeenten daarmee omgaan. Het beeld is dat daar per gemeente verschillende oplossingen mogelijk zijn en dat daar - binnen de beschikbare mogelijkheden - verschillend mee omgegaan kan worden. Voorts hebben GS overleg gehad met de gemeente Eemsmond, het museum is in die gemeente gevestigd en hun subsidie staat niet in verhouding tot de provinciale subsidie. Daar wordt een indringend gesprek over gevoerd, waar ook reactie op zal komen. De commissieleden zullen hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd als daar helderheid over is. Alles moet erop gericht zijn om een oplossing te vinden, maar hier ligt wel degelijk ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid, aldus de gedeputeerde. Dit dossier heeft de volle aandacht en men zit er bovenop om daar oplossingen voor te zoeken. GS denken niet meteen aan toeristische budgetten, het museum heeft een toeristisch belang, maar dat geldt voor meer musea. In eerste instantie worden de gesprekken gevoerd met de gemeente. 12

13 De voorzitter vult aan dat het voorstel van dhr. Abbes was om dit punt voor de volgende vergadering op de agenda te plaatsen. Zij polst of hij dit nog steeds wenselijk acht. Dhr. Abbes (CDA) dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord, maar de vraag blijft overeind staan dat hier een probleem wordt geconstateerd. Loopt dit nu uit op een faillissement? Die indruk krijgt dhr. Abbes namelijk wel als hij deze brief leest. De gemeente moet ja of nee zeggen en heeft bij zijn weten al nee gezegd, omdat ze de Welzijnsnota hebben vastgesteld. Volgens hem is de situatie redelijk acuut. Daarom lijkt het wenselijk deze brief voor de volgende vergadering te agenderen, zodat geventileerd kan worden wat over en weer de argumenten zijn geweest - van Eemsmond en de provincie - en wat er nu precies speelt. Dhr. Kok (PvdA) lijkt dit een prima voorstel, maar dan wel met een geactualiseerde weergave van de stand van zaken. De voorzitter constateert dat de commissieleden dit voorstel dragen, de agendering wordt vastgelegd. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) geeft in reactie op dhr. Kok aan niet te weten wanneer het hernieuwde overleg plaatsvindt met de gemeente. Daar zullen GS binnenkort informatie over krijgen; of dan tijd genoeg is om de commissie daarover te informeren kan hij niet met zekerheid stellen. De gedeputeerde kan zich in elk geval wel voorstellen dat de volgende keer in de commissie mondeling informatie kan worden ingebracht over de stand van zaken. Dhr. Kok (PvdA) meende begrepen te hebben dat in oktober in elk geval een overleg zou plaatsvinden met de gedeputeerde. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) moet toch een voorbehoud maken of een geactualiseerde schriftelijk versie kan worden voorgelegd, of dat dit mondeling moet plaatsvinden. f. Brief van de Commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders van 14 juli 2005, nr , kabinet, betreffende ontwikkelingen rond het Vertrekcentrum Ter Apel. g. Brief van GS van 13 juni 2005, nr /23/A.13, CW, betreffende Subsidies regeling cofinanciering zorg infrastructuur Mw. Van Kleef-Schrör (CDA) leest dat nogal wat geld blijft liggen voor die cofinanciering. De CDA-fractie wens te vernemen wat daar de oorzaak van is. Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat als men nauwkeurig kijkt er acht projecten zijn ingediend, waarvan zes kansrijk zijn. Het grootste deel is kansrijk. Vaak is dat een vooraankondiging of zaak waarvan men zegt dat die nog scherp moet worden neergezet en waarvan een aantal zaken in de aanvraag misschien nog ontbreekt dat komt dan echter in een vervolgaanvraag aan de orde en heeft grote kans. De provincie heeft nu geld over en wenst meer bekendheid aan de regeling te geven. Men wenst meer naar buiten te treden via advertenties en heeft de intentie een extra ronde inlassen. Zo hoopt de provincie dat meer gebruik gemaakt gaat worden van dit fonds. 13

14 Mw. Van Kleef-Schrör (CDA) vraagt of de opmerking van mw. Mulder dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden betekent dat hier nu eigenlijk niet zoveel behoefte aan is? Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat er vaak wel initiatieven zijn, maar voordat men toe is aan een complete aanvraag blijkt het een heel traject te zijn. Zij spreekt de verwachting uit dat de komende periode meer aanvragen zullen komen. Mocht dat onverhoopt in de toekomst niet het geval blijken te zijn, dan zal snel worden ingegrepen om voor dat doel toch geld beschikbaar te stellen. Zo weet zij bijvoorbeeld dat kleinschalig wonen voor dementie achterloopt en op provinciaal niveau wordt geprobeerd die ontwikkeling op te pakken. h. Brief van GS van 23 juni, nr /25/A13, CW betreffende evaluatie bibliotheekvernieuwing Mw. Deinum-Bakker (D66) constateert bij het inhoudelijk verslag en de eindrapportage een verschil bij de clusters in Noord. In het ene geval is er sprake van dat deze er al op 1 januari 2006 zullen komen en bij de andere is dit pas het geval op 1 januari Zij wenst te vernemen wat hier de juiste datum is. Dhr. Gerritsen (gedeputeerde) antwoordt dat de twee clusters in Noord in 2007 komen en dat ze allebei een vooronderzoek hebben afgerond. i. Brief van GS van 23 juni 2005, nr /25/A.12, CW betreffende productverslag van het Discriminatie Meldpunt Groningen Dhr. Abbes (CDA) meent te mogen constateren dat de belangstelling van de gemeenten minimaal is. De CDA-fractie vraagt zich af of de VGG daar nog een rol in kan spelen. Mw. Mulder (gedeputeerde) verduidelijkt dat met betrekking tot het antidiscriminatiebureau een paar gemeenten hebben gereageerd. Veel gemeenten hebben nog niet gereageerd en de gedeputeerde is erg benieuwd wat daar de reden van zou zijn. Voorts is het een goede suggestie als dit nogmaals bij de VGG aan de orde wordt gesteld. j. Brief van GS van 14 juli 2005, nr /28/A.14, CW betreffende subsidieverzoeken bijdrageregeling voor investeringen in multifunctionele gebouwen Dhr. Zanen (PvhN) geeft aan dit een prettig, helder en inzichtelijk stuk te vinden dat goed inzicht geeft in de ontwikkeling. Blijkbaar is er ook veel behoefte aan dit budget. Mw. De Winter-Wijffels (CDA) sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Zanen, wenst alleen wel daaraan toe te voegen dat sommige instanties zich ook druk maken om de strengere regelgeving die dwingt tot renovatie. De noodkreet dat dit wel in stand moet worden gehouden en niet de doodsteek mag zijn van multifunctionele gebouwen is van hun kant luid en duidelijk. Zij wenst te vernemen of daar voldoende aandacht voor is. 14

15 Mw Deinum-Bakker (D66) was blij verrast dat nu aandacht werd besteed aan duurzaamheid. Voorts vindt D66 het belangrijk dat er onderzoek komt naar de subsidie en of die mogelijk is bij ondersteuning voor planvorming. Dat is iets waar de D66-fractie al meerdere keren op heeft aangedrongen, er staat nu dat daaraan gewerkt wordt en zij vraagt wanneer dat eventueel klaar zou kunnen zijn. Mw. Mulder (gedeputeerde) geeft aan dat wel een aandachtspunt moet zijn dat heel vaak subsidieverzoeken komen rondom het opknappen van de gebouwen, omdat dit aan andere eisen moet voldoen. Daar is die regeling niet voor, daar is men in het Provinciehuis heel duidelijk over en dat wil men ook handhaven. De provincie wil echter wel proberen om juist dán te kijken op dat moment bij een initiatief of dat verbreed kan worden en of de functie die het eigenlijk ook zou moeten hebben bij een multifunctioneel centrum los te treken is bij het desbetreffende dorpshuis of centrum dat moet worden opgeknapt. Voorts is met name bij de ontwikkeling van die multiculturele centra geld nodig. In elk geval kan dat binnen het gebiedsgericht werken worden opgepakt door het CMO en die doen dat ook. Waar vragen zijn, is dat in het verleden ook wel opgepakt, maar probeert men nu ook een lijn te trekken richting de bestaande regeling in steen. k. Brief van GS van 22 juli 2005, nr /29, CW betreffende inzet traumahelikopter UMCG. Mw. Van Kleef-Schrör (CDA) leest dat het UMCG nog in gesprek is met de minister over een alternatief. Zij is benieuwd hoe hier de stand van zaken is. Mw. Mulder (gedeputeerde) informeert de commissie dat het UMCG in deze kwestie nog in overleg is met het ministerie van VWS. l. Brief van GS van 12 augustus 2005, nr , CW betreffende Informatie over gezinsdrama Tolbert. m. Afschriften van brieven van GS aan o.a. de Raad van het Kabinet, de Tweede Kamer, het IPO en de VNG van 8 augustus 2005, nr , CW betreffende motie SP (d.d. 29 juni 2005) m.b.t. ontwikkelingen rond de Voedselbank. n. Brief van GS van augustus 2005, nr /26, CW betreffende Gebiedsprogramma's en uitvoeringsprogramma speerpunten

16 Bespreekstukken 9. Brief van GS van 16 juni 2005, nr /24/A.16, ABJ, betreffende aanbieding Jaarverslag Archiefinspectie en de brief van GS van 7 juli 2005, nr /27/A.39, DIM betreffende Reactie aan PS omtrent 'verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen'. (bij ingekomen stukken commissie B&F). Mw. De Lange (PvdA) stelt dat de PvdA-fractie ingenomen is met de uitgevoerde werkzaamheden van de inspectie. De sterk groeiende aandacht voor het gebruik van historische informatie uit archieven vergt een verbetering in de beheerstructuur van deze archieven. Zij leest op bladzijde 10 dat de archieven in de periode 2002 en 2003 heel erg hun best hebben gedaan om zich te verbeteren, maar dat nog veel moet gebeuren. Mw. De Lange is zeer te spreken over de aanbevelingen en reacties uit paragraaf hieromtrent, maar ze heeft nog wel een aantal vragen. Hoewel de indruk over de gemeente Winschoten goed is, betreurt de PvdAfractie het wel dat geen reactie van deze gemeente is ontvangen. Kan deze miscommunicatie nog worden verbeterd door alsnog een reactie toegestuurd te krijgen, dan wel door een reactie-evaluatie te krijgen over 2005? De reactie van de gemeente Pekela op bladzijde 20 doet mw. De Lange vermoeden dat deze niet van plan is zelf een publieksgericht archiefbeleid te gaan voeren, terwijl de inspectie dat wel als belangrijk opvat. Wat gaat de gedeputeerde hieraan doen? Van de gemeente Menterwolde is ook geen antwoord gekomen, kan daar een reden voor worden gegeven? Met betrekking tot Stadskanaal vraagt mw. De Lange zich af waarom de inspectie dit niet af heeft kunnen krijgen. Zou dat misschien nog voor 2006, dus voor de evaluatie van 2005, worden ingezien? Tot slot heeft de directeur van het Regionaal Historisch Centrum de Groninger Archieven wederom geen diploma Archivistiek. Ondanks het feit dat dit niet indruist tegen de Archiefwet, betreurt zij het wel. Waarom is wederom iemand gekozen zonder de vereiste papieren? Mw. Boon-Themmen (VVD) vindt het altijd heel interessant om het Jaarverslag van de archiefinspectie te lezen. Meestal groeit al lezende de bezorgdheid, maar gelukkig had mw. Boon ditmaal ook een aansluitend schrijven van de provincie in haar bezit, waarin veel knelpunten al enigszins bleken te zijn opgelost. Zorgpunten blijven altijd en zij is van mening dat het goed is als men met de neus op de feiten wordt gedrukt. Zij dankt daarvoor de schrijvers van het verslag. Dhr. Abbes (CDA) geeft aan met belangstelling het Jaarverslag te hebben gelezen. Het is aardig dat ter gelegenheid van het afscheid van dhr. Den Teuling ook een terugblik is geschreven, dat geeft een aardige meerwaarde aan het Jaarverslag. Toch valt dhr. Abbes nog wel over een paar punten die mis zijn gegaan. Ten eerste over de kwestie rond de regiopolitie, waar al eerder aan is gerefereerd. Op bladzijde 20 valt te lezen dat de regiopolitie wel op de kritiek heeft geageerd, maar op dit moment is het nog zo dat selectie en vernietiging van bescheiden ontstaan na 1994 helemaal niet of zelfs illegaal plaatsvinden! Als dhr. Abbes dit leest in samenhang met uitgerekend de regiopolitie dan is dit wel een bijzonder saillante combinatie. Hij vraagt zich af of het antwoord van de regiopolitie wel toereikend is. Of moet de provincie hier maar eens ferme taal spreken dat het daar op orde moet worden gemaakt? 16

17 De vier knelpunten die in de brief staan vermeld, zijn vorig jaar ook al deels aan bod geweest. Hij wenst nogmaals te pleiten voor knelpunt nummer 1: een actief publieksbeleid van gemeenten. Toevallig vernam dhr. Abbes vorige week opnieuw dat een zeer waardevol particulier archief ditmaal in Spijk - voor een habbekrats verspreid is over het hele land. Dit betrof niet zomaar een amateur-archief, maar een archief met stukken uit de 17 e, 18 e en zelfs ettelijke stukken uit de 15 e en 14 e eeuw, gerelateerd aan de provincie! Hier loopt men aan tegen onvoldoende bekendheid. Er zijn toch ook mogelijkheden om dergelijke stukken in het archief van een gemeente te deponeren? Misschien is dat niet de eerst aangewezen plaats om bepaalde archivalia op te slaan, maar dhr. Abbes denkt dat de provincie daar ook wel een bepaalde plicht heeft. Het is dan in elk geval onder beheer van de overheid al wordt het eerst door particulieren bij gemeenten gedeponeerd, dan kan alsnog door professionals worden bestudeerd waar bepaalde stukken beter een plek kunnen vinden. Hij vraagt zich af of het publieksbeleid niet een zaak op gemeenteniveau zou moeten zijn, welke met kracht moet worden aangezwengeld. Als geboren en getogen Oost-Groninger weet dhr. Abbes dat bij verschillende particulieren archivalia zwerven die absoluut niet weg moeten raken. Het probleem ligt vaak besloten in de onbekendheid: er is een verzamelaar, een groot liefhebber en deze komt te overlijden. Daarna wordt de familie geconfronteerd met ettelijke kasten en dozen vol met archivalia en weten de nabestaanden niet wat men daarmee aanmoet. Voordat men er erg in heeft gaat dan de eerste de beste slimme opkoper er voor een schijntje met de buit vandoor. Dat is precies wat enkele weken geleden in Spijk helaas ook heeft plaatsgevonden. Zou de provincie daar niet een rol in kunnen spelen? Zou niet per gemeente een folder kunnen worden rondgedeeld waarin de mensen hierop worden geattendeerd of dat de inwoners van de provincie in huis-aan-huisbladen hierop worden gewezen? Men kan hier gerust spreken van nalatenschappen, want er is geen stichting of die heeft in de folders ook staan dat men ook legaten kan nalaten aan de stichting. Waarom zou men mensen niet kunnen attenderen op het algemeen belang als er belangrijke zaken in de familie zijn, waar geen belangstelling voor is? De digitalisering schrijdt voort en dat zal uiteindelijk wel goed komen, constateert dhr. Abbes. Dhr. Abbes is zich er terdege van bewust dat men in een tijd leeft waarin plaatselijke lokale families steeds meer gaan verdwijnen. Boerenfamilies zaten vroeger eeuwenlang op dezelfde boerderij en in de dezelfde streek en dan bleven de archieven ook in de streek, maar dat verandert nu in heel rap tempo. Dhr. Hilverts (ChristenUnie) geeft aan dat de ChristenUnie-fractie zich aansluit bij de lovende woorden van mw. De Lange, maar een aantal vragen zijn onbeantwoord gebleven. In de brief van het College wordt melding gemaakt van een demente overheid, op bladzijde 5 wordt gewag gemaakt van de vernietiging van archieven van organisaties die zijn gelieerd aan provincies - de voormalige bestuursscholen. Toen dhr. Hilverts dit las dook hij zijn archieven in en pakte het Jaarverslag van 2003 erbij. Op bladzijde 9 van dat Jaarverslag staat in iets andere bewoordingen hetzelfde over deze bestuursscholen. Gaat het College in elk Jaarverslag melden dat het archief van de bestuursscholen illegaal is vernietigd? Voorts leest dhr. Hilverts dat gemeenten meer aandacht moeten geven aan het veilig stellen van waardevolle lokale archieven. Begrijpt hij het goed dat het College zich gaat inzetten om bij de minister van Binnenlandse Zaken en van die van Koninkrijksrelaties meer geld los te krijgen, zodat de gemeenten deze taak kunnen uitvoeren? Dhr Hilverts is verheugd dat de CDA-statenfractie deze mening deelt en zich ook bij hun kabinet er sterk voor gaan maken dat hier meer geld voor wordt vrijgemaakt, zij vinden het blijkbaar ook belangrijk dat archieven van gemeenten, 17

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66).

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 09.00 uur tot 13.45 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2005... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst...

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

VERGADERING VAN 7 JULI 2004

VERGADERING VAN 7 JULI 2004 PUNTEN VAN BEHANDELING...BLZ 1. Notulen van de vergadering van 2 en 9 juni 2004....2 2. Ingekomen stukken:...2 3. Regeling van werkzaamheden...4 4. C-lijst...5 A.1. Benoemingen Algemeen Bestuur SNN...6

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Raadscommissieverslag, 26 september 2012

Raadscommissieverslag, 26 september 2012 Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Grondzaken, Klimaat, Raadscommissieverslag, 26 september 2012 DEFINITIEF Vergadering Openbare vergadering van de Raadscommissie voor Ruimtelijke

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 mei 2006 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Vaststelling verslag van de vergadering van

Nadere informatie