Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze"

Transcriptie

1 Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze Sinds 2011 inventariseert de Stichting Decentraalbestuur.nl In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele kenmerken van statenleden, gedeputeerden en Commissarissen van de Koning (CvdK). 1 Deze inventarisatie maakt deel uit van een reeks die door de Stichting al in 2005 is begonnen. Deze notitie bevat een algemeen verslag van de inventarisatie die per 1 maart 2014 is afgerond. Eerst wordt kort ingegaan op de uitgangspunten en werkwijze. Daarna worden enkele (longitudinale) resultaten gepresenteerd. Net als bij de vorige inventarisatie heeft het Ministerie aangegeven belang te hechten aan informatie over het opleidingsniveau, arbeidssituatie 2 en etnische herkomst van politieke ambtsdragers. De aandacht voor deze gegeven heeft tot gevolg dat de benodigde informatie niet altijd uit openbare bronnen kan worden verkregen. Daarom is binnen de provinciale organisatie aan verschillende functionarissen verzocht om te bemiddelen tussen de vragen in de inventarisatie en het aanbod van de provinciale bestuurders. Daarbij gaat het steeds om medewerkers van de griffie en medewerkers van bestuurssecretariaten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daartoe een verzoek aan de provincies verstuurd. In het algemeen is de procedure als volgt verlopen. - In december 2013 heeft het Ministerie de provincies geattendeerd op de inventarisatie en hun verzocht om de gegevens van contactpersonen aan de Stichting door te geven; - Aansluitend heeft in december 2013 de Stichting zelf op basis van gegevens op de provinciale websites de database met informatie over de provinciale bestuurders geactualiseerd; - In januari zijn alle contactpersonen benaderd met het verzoek om hun deel van de gegevens in de geactualiseerde database te verifiëren en waar nodig aan te vullen. Het gegeven dat gekozen is voor de bemiddeling door tussenpersonen bij griffies en bestuurssecretariaten vereist enige toelichting. Uit eerdere inventarisaties is bekend dat de bereidheid van politieke ambtsdragers om medewerking te verlenen aan allerlei enquêtes en inventarisaties niet bijzonder hoog is. Benadering van ambtsdragers door medewerkers van hun griffies en hun bestuurssecretariaten, heeft als voordeel dat de attentiewaarde veel hoger ligt en dat de inventarisatie, waarin de nodige privacygevoelige gegevens aan de orde zijn, eerder vertrouwd wordt. In de praktijk blijken er ook enkele nadelen. Verschillende van de tussenpersonen hebben aangegeven dat de inventarisatie ook van hun de nodige inspanningen vereisen, die zij niet altijd makkelijk in hun dagelijkse activiteiten kunnen inplannen. Voorst hebben de medewerkers van de Stichting toch veel tijd en aandacht moeten besteden aan het bereiken en instrueren van deze tussenpersonen. Alle ervaringen met deze inventarisatie overziende, blijft de huidige aanpak toch sterk de voorkeur houden. Belangrijk voordeel is namelijk dat in deze procedure de gegevens verschillende malen door verschillende personen worden gecontroleerd en waar mogelijk verbeterd. Hierdoor wordt een grote betrouwbaarheid gerealiseerd. Het is zeker zo dat de inventarisatie de nodige inspanningen vereisen van de tussenpersonen, maar 1 2 Overigens worden er ook gegevens van provinciegriffiers en secretarissen verzameld. Dit heeft ook in de huidige meting plaatsgevonden. De bevindingen van deze twee groepen zijn niet in de notitie opgenomen. Voor Gedeputeerden en CvdK s is de arbeidssituatie vanzelfsprekend bekend, c.q. niet relevant. Stichting Decentraalbestuur.nl 1

2 omdat de inspanning verdeeld wordt over 12 provincies en daarbinnen verschillende doelgroepen is dat al met al wel te overzien. In één provincie is in het geval van de Statenleden afgezien van benadering via een tussenpersoon bij de griffie. 3 De statenleden in deze provincie zijn rechtstreeks door de Stichting benaderd. In die situatie blijken de nadelen van deze methode. De mail waarin de Statenleden worden verzocht om medewerking wordt overwegend genegeerd; de respons is dan laag. Door alsnog de Griffie in deze provincie te verzoeken om de statenleden aan de inventarisatie te herinneren, is uiteindelijk de respons op een aanvaardbaar niveau uitgekomen. Er is gewerkt vanuit de database die na de Statenverkiezingen van 2011 is ingericht. Het aantal mutaties ten opzichte van 2011 is relatief beperkt. Als gezegd zijn in december 2013 de gegevens op basis van de websites van de provincie geactualiseerd. Deze geactualiseerde gegevens zijn in januarifebruari 2014 door de provinciale contactpersonen geverifieerd, waarbij ook nog mutaties na december 2013 zijn verwerkt. Een en ander betekent dat voor openbare gegevens als samenstelling van GS, PS, de partijen die Statenleden en gedeputeerden vertegenwoordigen en de man-vrouw verdeling een 100% respons is gerealiseerd. In de vorige meting is een aantal meer vertrouwelijke, persoonlijke gegevens geïnventariseerd die bij personen die toentertijd en op het moment van deze inventarisatie niet veranderd kunnen zijn. Dat betreft geboortejaar en etnische achtergrond. Als hierover in de eerdere meting informatie is verkregen, is deze ook nu relevant en actueel. Waar mogelijk hebben de contactpersonen informatie op deze onderdelen aangevuld. Tevens hebben zij dat voor eventuele nieuwe (sinds de vorige meting) politieke ambtsdragers gedaan. Omdat etnische achtergrond een zeer gevoelig persoonlijk gegeven is, is dit niet alle gevallen gebeurd. Sommige ambtsdragers weigeren uit principiële overwegingen hier informatie over te verstrekken. Ook bestaat er bij de contactpersonen de nodige terughoudendheid bij het actief informeren bij Statenleden, Gedeputeerden en de CvdK naar dergelijke gevoelige gegevens. In de database was ook informatie opgenomen over de opleiding van ambtsdragers. In het geval van Statenleden was er ook informatie opgenomen over hun arbeidssituatie. Dit betreft gegevens die nadien veranderd kunnen zijn. De provinciale contactpersonen hebben pogingen in het werk gesteld om bij hun statenleden of gedeputeerden te verifiëren of deze gegevens nog correct zijn. Niet in alle gevallen hebben zij daar een reactie op gekregen. Al met al is de kwaliteit van de informatie ten opzicht van de vorige meting verbeterd. Op een aantal kenmerken is van 100% van de ambtsdragers de relevante informatie beschikbaar. Dit betreft functie, partij, sekse en leeftijd. Wat etnische achtergrond, arbeidssituatie en opleiding betreft is nog steeds niet van alle ambtsdragers de informatie beschikbaar. Dit is weergegeven in onderstaande tabellen. Wel is duidelijk dat ten opzichte van 2012 de situatie is verbeterd. 3 De griffie in deze provincie achtte de belasting voor de eigen afdeling te hoog en aarzelde ook om bij de Statenleden te informeren naar verschillende privacygevoelige gegevens. Stichting Decentraalbestuur.nl 2

3 Tabel 1. Bekende gegevens van Statenleden ( ) N %* N % Opleiding % % Arbeidssituatie % % Etniciteit % % * In procenten van het totaal aantal statenleden (100% = 566) Met betrekking tot de gegevens van Gedeputeerden dient opgemerkt te worden dat er in 2012 sprake was van 58 Gedeputeerden. In deze meting zijn het er 59. Tabel 2. Bekende gegevens van Gedeputeerden ( ) N %* N % Opleiding 45 78% 48 81% Etniciteit 21 36% 35 59% * In procenten van het totaal aantal gedeputeerden (2012: 100% = 58; 2013: 100% = 59) Het valt op dat de minste stijging zich voordoet bij het kenmerk opleiding. De verklaring is vermoedelijk dat medewerkers van griffiers (die in het geval van de Statenleden steeds zijn opgetreden als contactpersoon) over het algemeen wel bekend zijn met de arbeidssituatie van de statenleden. Dergelijke informatie is bijvoorbeeld relevant voor het plannen van bijeenkomsten. Actieve kennis van het opleidingsniveau is voor het werk van de medewerkers van de griffies minder van belang. 2. Algemene bevindingen Ondertussen zijn er op vijf momenten door de Stichting Decentraalbestuur.nl inventarisaties met betrekking tot de personele samenstelling van het provinciale bestuur verricht. Vanaf 2008 is dat gebeurd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat om de volgende peildata - April Maart Oktober Maart Maart 2014 Zowel in 2007 als in 2011 hebben er verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsgevonden. In 2007 is toentertijd de omvang van de Staten gewijzigd. Bij de verkiezingen van 2011 nam de omvang van de Staten in Gelderland met 2 toe. Vanaf 2009 kunnen de gegevens op persoonsniveau worden vergeleken met die van de voorgaande meting. Hierdoor kan over de periode en over de periode worden vastgesteld welke personele wijzigingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij moet benadrukt worden dat louter de personele situatie op de meetmomenten wordt vergeleken. Dat betekent met name dat indien er na het meetmoment een bestuurder aftreedt en dus door een nieuwe persoon wordt vervangen, dit in eerste instantie niet wordt waargenomen. Als die nieuwe persoon al weer voor het eerstvolgende meetmoment aftreedt, wordt dit in het geheel niet geregistreerd. De kerngegevens van de provincies zijn als volgt Stichting Decentraalbestuur.nl 3

4 Tabel 3. Statenleden per provincie ( ) Provincie Groningen Friesland * Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland * Zuid Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal * In dit jaar was in Friesland één zetel niet bezet. In Noord-Holland gold dat voor twee. De statenleden zijn verdeeld over de volgende partijen; Tabel 4. Verdeling statenleden naar partij ( ) Partij Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % CDA , , , , ,2 PvdA , , , , ,9 VVD , , , , ,8 SP 36 4, , ,7 56 9, ,1 GroenLinks 50 6,5 31 5,5 31 5,5 34 6,0 32 5,7 D ,1 9 1,6 9 1,6 42 7,4 43 7,6 ChristenUnie/SGP 12 1, ,0 6 1,1 5 0,9 SGP 15 2,0 15 2,7 12 2,1 10 1,8 10 1,8 ChristenUnie 23 3,0 31 5,5 29 5,2 20 3,5 21 3,7 PVV* , ,6 Overige partijen** 39 5,1 32 5,7 28 5,0 29 5,1 33 5,8 * tijdens de meting van 2012 vonden er in enkele provincies afsplitsingen van de PVV plaats. Deze zijn toentertijd niet in de gegevens verwerkt. ** In 2005 was de LPF in diverse provincies met 11 statenleden vertegenwoordigd. Deze zijn opgenomen in de categorie overige partijen. Stichting Decentraalbestuur.nl 4

5 Voor de Gedeputeerden is het beeld als volgt; Tabel 5. Verdeling gedeputeerden naar partij ( ) Partij Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % CDA 25 36, , , , ,7 PvdA 24 34, , , , ,7 VVD 17 24, , , , ,2 SP ,4 2 3,4 Groen Links 1 1,4 2 2,9 2 2,9 2 3,4 1 1,7 D66 1 1, ,6 5 8,5 ChristenUnie ,7 7 10,1 1 1,7 2 3,4 SGP 1 1,4 1 1,4 1 1,4 1 1,7 1 1,7 ChristenUnie/SGP , PVV ,4 0 0 Anders ,7 1 1,7 Ten opzichte van 2012 is er sprake van enkele wijzigingen. De belangrijkste is de Collegewisseling in Limburg geweest, waarbij de twee enige PVV-gedeputeerden zijn afgetreden. Onderstaande tabellen hebben betrekking op het aandeel vrouwen in het provinciale bestuur. Tabel 6. Aantal vrouwelijke statenleden en gedeputeerden ( ) Aandeel vrouwelijke bestuurders CdK 8,3% 16,6% 8,3% 16,6% 8,3% Gedeputeerden 18,8% 30,4% 30,4% 29,3% 28,8% Statenleden 28,1% 36,0% 34,8% 34,5% 31,8% Tabel 7. Aandeel vrouwelijke Statenleden per provincie ( ) Provincie Groningen 30,9 32,6 41,9 39,5 34,9 Friesland 32,7 41,9 42,9 37,2 25,6 Drenthe 21,6 31,7 24,4 39,0 31,7 Overijssel 28,6 31,9 32,0 29,8 36,2 Gelderland 33,0 39,6 41,5 38,2 36,4 Flevoland 25,5 30,8 28,2 30,8 30,8 Utrecht 30,2 44,7 43,6 31,9 25,5 Noord-Holland 21,7 38,2 35,8 43,6 41,8 Zuid Holland 25,3 32,7 30,9 32,7 34,5 Zeeland 19,1 30,8 28,2 17,9 15,4 Noord-Brabant 34,2 45,5 38,2 43,6 38,2 Limburg 31,7 27,7 27,8 34,5 34,5 Totaal 28,1 36,0 34,8 34,5 31,8 Lopende de periode neemt het aandeel vrouwelijke statenleden af. De verklaring daarvoor kan alleen zijn dat verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen aftreden en dat zij dan ook relatief vaker door Stichting Decentraalbestuur.nl 5

6 mannen worden vervangen. Deze veronderstelling wordt bevestigd in de gegevens over aan- en aftreden die later in deze notitie worden gepresenteerd. Tabel 8. Aandeel vrouwelijke Gedeputeerden per provincie ( ) Provincie Groningen 20,0 16,7 0 33,3 33,3 Friesland 20,0 60,0 40,0 60,0 60,0 Drenthe 60,0 33,3 50,0 25,0 0 Overijssel 16,7 16,7 16,7 40,0 40,0 Gelderland 16,7 33,3 40,0 40,0 40,0 Flevoland 20,0 25,0 20,0 25,0 0 Utrecht 0 33,3 33,3 25,0 25,0 Noord-Holland 16,7 28,6 57,0 50,0 50,0 Zuid Holland 33,3 42,9 28,6 20,0 20,0 Zeeland ,0 Noord-Brabant 14,3 50,0 50,0 20,0 20,0 Limburg 16,7 20,0 20,0 0 0 Totaal 18,8 30,4 30,4 29,3 28,8 Eveneens kan het aantal vrouwelijke gedeputeerden en het aandeel vrouwelijke statenleden per partij worden gepresenteerd. Dit ziet er als volgt uit: Tabel 9. Aandeel vrouwelijke Statenleden per partij ( ) Provincie CDA 28,4 33,8 35,1 32,9 33,7 PvdA 32,2 44,7 40,7 42,1 38,3 VVD 27,0 31,7 31,0 36,3 33,0 SP 27,8 36,3 33,8 35,7 35,1 Groen Links 34,0 51,6 45,0 44,1 43,8 D66 35,5 33,0 33,0 42,9 34,9 ChristenUnie 13,0 29,0 35,0 35,0 23,8 PVV ,9 20,0 Anders 32,0 37,5 33,3 20,7 18,2 Totaal 28,1 36,0 34,8 34,5 31,8 Tabel 10. Aandeel vrouwelijke Gedeputeerden per partij ( ) Provincie CDA 12,0 24,0 20,0 28,6 28,6 PvdA 37,5 45,5 40,0 33,0 35,7 VVD 5,9 30,8 46,0 33,0 26,3 Groen Links ,0 D ,0 ChristenUnie 0 16,7 28,6 0 0 PVV Anders Totaal 18,8 30,4 30,4 29,3 28,8 Stichting Decentraalbestuur.nl 6

7 Aanvullende gegevens Sinds 2009 worden enkele aanvullende gegevens verzameld. Zo is het geboortejaar van de bestuurders vastgesteld. Verder is vastgesteld hoeveel van de dagelijkse bestuurders op het moment dat zij hun functie aanvaardden geen deel uitmaakten van de staten; de Gedeputeerde van buiten. In 2012 zijn daar gegevens over de opleiding van gedeputeerden en statenleden en van de arbeidssituatie van statenleden aan toegevoegd. In 2012 is bovendien de etnische achtergrond van statenleden vastgesteld. Conform geldende regels is de informatie over etniciteit niet herleidbaar tot personen in de database opgeslagen en kan daarover alleen op algemeen niveau worden gerapporteerd. Tabel 11. Gemiddelde leeftijd statenleden en gedeputeerden per provincie ( ) Provincie Leeftijd statenleden Leeftijd gedeputeerden Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg* Totaal * de geboortedata van statenleden en gedeputeerden zijn in 2009 niet door de provincie Limburg verstrekt In 2012 daalde, na de verkiezingen van 2011, de gemiddelde leeftijd van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dat is verklaarbaar. Immers, een relatief hoge leeftijd is vaak een overweging om af te zien van verdere politieke activiteit. De daling was in 2012 niet bijzonder groot. Nu, na twee jaar, ligt het evenzeer voor de hand dat de gemiddelde leeftijd van de statenleden eveneens met twee jaar is toegenomen. Daarmee ligt de gemiddelde leeftijd nu al hoger dan in Anders gezegd, in deze Statenperiode zijn Statenleden gemiddeld ouder dan in de periode De volgende tabel heeft betrekking op het opleidingsniveau van Statenleden en gedeputeerden. Tabel 12. Opleidingsniveau van Statenleden en gedeputeerden ( ) Statenleden Gedeputeerden Basis- / Voortgezet onderwijs 6,2 5,8 0 0 MBO 8,0 8,3 4,4 6,4 HBO 30,8 33,7 24,4 31,9 WO 54,1 51,9 71,1 61,7 100% = % = % = = 48 Stichting Decentraalbestuur.nl 7

8 Tabel 13. Arbeidssituatie van Statenleden ( ) Statenleden Werkzaam als zelfstandige 20,0 20,7 Werkzaam bij gemeentelijke overheid 10,7 11,8 Werkzaam bij rijksoverheid 6,2 6,0 Werkzaam bij semi-overheidsinstelling / ZBO 3,8 2,3 Werkzaam in het onderwijs 9,1 10,6 Werkzaam in de zorg 7,4 5,6 Werkzaam bij maatschappelijke organisatie 8,4 6,2 Werkzaam in de particuliere sector 17,7 18,1 Anders / overig 5,5 9,3 Verricht geen betaald werk 11,2 9,5 100% = % = 518 Tabel 14. Etnische achtergrond Statenleden en gedeputeerden ( ) Statenleden Gedeputeerden Autochtoon 44,3 57,1 31,0 57,6 Westerse allochtoon 1,9 1,1 0,0 1,7 Niet-westerse allochtoon 2,1 2,7 1,7 0 Onbekend 51,6 39,2 67,2 40,7 Stichting Decentraalbestuur.nl 8

9 Gedeputeerden van Buiten Tabel 15. Gedeputeerde zitting in de Staten ten tijde van aantreden Herkomst Abs % Abs % Abs % Binnen de staten 40 58, , ,4 Buiten de staten 25 36, , ,6 Tabel 16. Gedeputeerde woonachtig in dezelfde provincie ten tijde van aantreden Woonachtig Abs % Abs % Abs. % Binnen de provincie 56 81, , ,9 Buiten de provincie 3 4,3 3 5,2 3 5,1 Onbekend 10 14,5 3 5,2 0 0 Stichting Decentraalbestuur.nl 9

10 Aftreden & aantreden Na de meting van 2009 is geïnventariseerd hoeveel provinciale ambtsdragers in de periode zijn afgetreden. Tussen de meting van 2009 en de meting van 2012 vonden er verkiezingen plaats. In dat geval is er natuurlijk sprake van sterk verschillende cijfers. Bij deze meting is nu wederom te bepalen hoeveel provinciale ambtsdragers er tussen 2012 en 2014 zijn afgetreden. Hiervan wordt in deze paragraaf verslag gedaan. De bevindingen worden steeds vergeleken met de bevindingen uit de periode Als er sprake is van aftreden treden er ook nieuwe ambtsdragers tot het bestuur toe. Ook daarvan wordt in deze paragraaf verslag gedaan. Overigens is het aantal afgetreden ambtsdragers en het aantal nieuw-toegetreden ambtsdragers niet gelijk. De verklaring daarvoor is dat soms Statenleden van functie veranderen en toetreden tot GS. In dat geval worden ze niet als nieuw toegetreden tot het provinciaal bestuur geregistreerd. Dat blijkt uit het feit dat het op het eerste gezicht lijkt dat er meer Gedeputeerden zijn afgetreden dan dat er nieuw zijn aangetreden. Om dezelfde reden lijkt het dat er meer nieuwe Statenleden zijn aangetreden dan er zijn afgetreden. Voor een goed begrip van de cijfers is eveneens relevant om te melden dat hier de verschillen op de diverse meetmomenten worden weergegeven. Bestuurders die na een meetmoment aantreden en voor het volgende meetmoment al afgetreden zijn, worden daardoor niet geregistreerd. Tabel 17. Aantal afgetreden bestuurders in periodes en Abs % Abs % CdK 4 33,3 3 25% Gedeputeerden 15 17,9 9 15,3% Statenleden 45 7,8 49 8,7% Tabel 18. Aantal afgetreden bestuurders in periodes en per provincie Provincie Statenleden Gedeputeerden Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Stichting Decentraalbestuur.nl 10

11 Tabel 19. Aantal afgetreden bestuurders in periodes per partij Partij Statenleden Gedeputeerden CDA PvdA VVD SP Groen Links D ChristenUnie/SGP 5 2 SGP ChristenUnie PVV Overige partijen Totaal Tabel 20. Redenen om af te treden ( ) Statenleden Gedeputeerden Onbekend 19 4 Politieke redenen 5 2 Persoonlijke redenen 25 3 Totaal 49 9 Tabel 21. Afgetreden bestuurders en per functie en sexe man Vrouw Abs % Abs % Abs % Abs % CdK 3 75,0 2 66,6% 1 25,0 1 33,3% Gedeputeerden 9 60,0 7 77,8 6 40,0 2 22,2 Statenleden 24 53, , , ,1 Totaal 36 57, , , ,5 Tabel 22. Nieuw aangetreden bestuurders en per functie en sexe Man Vrouw Abs % Abs % Abs % Abs % CdK Gedeputeerden 5 45, , Statenleden 34 69, , , ,2 Totaal 42 66, , , ,6 Stichting Decentraalbestuur.nl 11

De Staten na de verkiezingen van 2015

De Staten na de verkiezingen van 2015 Ing. 12 oktober 2015 PS2015-629 2015-013520 PS 16 dec De Staten na de verkiezingen van 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 12 oktober 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl)

Nadere informatie

Rust en onrust Beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015

Rust en onrust Beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015 Rust en onrust Beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 13 november 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl) Contactgegevens

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Puzzel: De stem van de Statenleden

Puzzel: De stem van de Statenleden Puzzel: De stem van de Statenleden Korte omschrijving werkvorm De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest, de uitslag is bekend en de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur: die van

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Website Benchmark. Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK

Website Benchmark. Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK Website Benchmark Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 BENCHMARK ONDERZOEK Provinciale Statenverkiezingen 2015 Provinciale Statenverkiezingen betekent: campagnes. Uiteraard van politieke partijen,

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt?

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt? Bijlage: Onderzoeksresultaten 8 7 1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 7 6 5 4 3 2 1 1% 6% Korter dan 2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar Langer dan 10 jaar 18% 7 6 5 4 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

e:

e: Hoofdpunten Rapport DeCollegetafel Wethouders in de collegeperiode 2010-2014 - Vier op de tien wethouders zijn tijdelijk of definitief gestopt - Ruim 1 op de 5 wethouders kwam ten val door een politieke

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juli 2017 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juli 2017 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Belangen: Provinciaal formatiespel

Belangen: Provinciaal formatiespel Belangen: Provinciaal formatiespel Korte omschrijving werkvorm Onderhandelingen rondom de vorming van een nieuw provinciaal bestuur (College van Gedeputeerde Staten) nemen vaak veel tijd in beslag. Soms

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008 Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m ember 2008 Inleiding Sinds 1 januari 2004 moet iedere werkgever een rookvrije werkplek garanderen voor zijn medewerkers. Voor de voor publiek bestemde horecadelen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Vrouwen in de Verkiezingsuitslagen

Vrouwen in de Verkiezingsuitslagen Vrouwen in de Verkiezingsuitslagen 2009 2011 Provinciale Staten Gemeenteraden Tweede Kamer Samengesteld door: Annemarie Nijenhuis-Hasselman Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en

Nadere informatie

The Fact Club jeugdwerkloosheid

The Fact Club jeugdwerkloosheid The Fact Club jeugdwerkloosheid Symposium Jeugdwerkloosheid: harde realiteit of veelbesproken fabel 13 december 2 Inhoud Inleiding pagina 4 Jeugdwerkloosheid: 2011-nu (per maand) pagina 5 Jeugdwerkloosheid:

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13

FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016. Pagina 1 van 13 FACTSHEET SCHORSINGEN PRIMAIR ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER SCHOOLJAREN 2014/2015 EN 2015/2016 Pagina 1 van 13 Inleiding Scholen voor primair onderwijs zijn sinds 1 augustus 2014 verplicht aan

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie