Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8"

Transcriptie

1 Reglement (her)erkenningen College Zorg Opleidingen 2015 Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8 Deel B: (her)erkenningsaanvraag B1: Inleiding 10 B2: Aanvraag zorginstelling 11 B3: Eerste erkenningsaanvraag zorginstellingen 16 B4: Aanvraag opleidingsinstituut 17 B5: Aanvraag samenwerkingsverbanden zorginstelling B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen B7: Register 26 B8: Diplomabesluit 27 B9: Algemene voorwaarden (her)erkenningsaanvraag niet-leden NVZ, NFU of AZN Deel C: Tussentijdse wijzigingen in de opleiding C1:Tussentijdse wijzigingen in de praktijk- en/of theoriecomponent van de erkende opleiding C2: Beoordeling 36 C3: Intrekking (her)erkenning Deel D: Protest en appèl D1: Protest 39 D2: Appèl 40 D3: Rechtelijke uitspraak 42 Deel E: Bijzondere bepalingen E1: Slotbepalingen 44 1

2 Deel A: Algemeen 2

3 A1: Inleiding Zorginstellingen dragen de verantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg. Goed gekwalificeerde medewerkers zijn daarvoor van groot belang. De zorginstellingen bieden verschillende basisopleidingen, vervolgopleidingen en duale HBO varianten aan, die zich kenmerken door de combinatie van werken en leren. Het CZO is in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) als College Ziekenhuis Opleidingen. NVZ en NFU hebben het CZO de taak opgedragen toezicht te houden op de kwaliteit van diverse ziekenhuisopleidingen voor medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige functies. In de loop van de tijd is het College Ziekenhuis Opleidingen verstevigd door en uitgebreid met andere branches in de gezondheidszorg met het gevolg dat op 1 oktober 2010 de naam is gewijzigd in College Zorg Opleidingen. Het CZO is een initiatief vanuit Nederlandse zorgbranches zelf. Derhalve is het CZO niet publiekrechtelijk van aard. (her)erkenning door het CZO is zondermeer een kwaliteitskeurmerk. Diploma s van de CZO erkende opleidingen worden in heel Nederland geaccepteerd. Omdat (her)erkenning van een opleiding door het CZO van groot belang is voor studenten, zorginstellingen en de opleidingsinstituten, dienen de procedures met betrekking tot (her)erkenning helder te zijn. In dit reglement worden deze procedures beschreven. Dit reglement is van toepassing voor alle zorginstellingen en opleidingsinstituten die een (her)erkenningsaanvraag in willen dienen voor één of meerdere opleidingen die onder het CZO ressorteren. Voor leden die lid zijn van de NVZ, NFU en AZN zijn hieraan geen kosten verbonden. Voor leden die geen lid zijn van de NVZ, NFU of AZN geldt een aparte regeling vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn. Behalve het Reglement (her)erkenningen CZO 2015 zijn voor deze instellingen ook de Algemene Voorwaarden CZO (her)erkenningsaanvraag van toepassing. 3

4 A2: Algemene bepalingen A2.1. In dit reglement wordt verstaan onder: Aanvrager Een zorginstelling of opleidingsinstituut die voor een bepaalde opleiding een schriftelijke (digitale) (her)erkenningsaanvraag bij het CZO heeft ingediend. De aanvraag wordt formeel ingediend door de Raad van Bestuur/directie van de zorginstelling of opleidingsinstituut. Audit Het bezoek van onafhankelijk (externe) auditors aan de zorginstelling die de kwaliteit van de CZO opleidingen zullen toetsen c.q. verifiëren en voorstellen voor verbetering kunnen aanreiken. Auditpanel Een panel van tenminste twee inhoudsdeskundigen, zitting hebbend in de CZO opleidingscommissies, die een audit zullen afleggen in de instelling. Appèl Hoger beroep (in het civiel recht) Appellant De partij die in hoger beroep is gekomen. Beschikbaarheidsbijdrage Bijdrage zoals bedoeld in artikel 56a Wet martkordening gezondheidzorg. Cluster Een verzameling van CZO opleidingen die inhoudelijke verwantschap vertonen. Het CZO maakt onderscheid tussen het acute cluster, het OK cluster, het chronisch en beschouwende cluster, het moeder & kind cluster en het paramedische cluster. College Het bestuur van het CZO. Contactpersoon De zorgprofessional van de aanvragende zorginstelling of opleidingsinstituut die door het CZO kan worden benaderd over de inhoud van de (her)erkenningsaanvraag. CZO Het te Utrecht gevestigde College Zorg Opleidingen, ingesteld door de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), met de taak toezicht te houden op de kwaliteit en continuïteit van de medisch ondersteunende opleidingen en de verpleegkundige vervolgopleidingen. CZO diploma Het diploma met het in Nederland geaccepteerde kwaliteitskeurmerk dat het CZO afgeeft aan de student die met succes een onder het CZO ressorterende opleiding heeft afgerond in een instelling die voor deze opleiding een erkenning heeft 4

5 Deskundigheidsgebied Beschrijving van het vakmanschap van de functie, gebaseerd op informatie zowel over het beroep als over de functie. Duale opleiding Onderwijs, waarbij competenties in onderlinge samenhang worden ontwikkeld in binnenschoolse en buitenschoolse werk-/leersituaties. Eindtermen Omschrijving van (componenten) van datgene waarvan studenten blijk geven te kunnen na voltooiing van de opleiding. Deze omschrijving is voor de opleidingen die onder het CZO ressorteren landelijk vastgesteld. Erkenning Het in Nederland geaccepteerde kwaliteitskeurmerk dat het CZO aan een opleiding van een zorginstelling of opleidingsinstituut verleent wanneer aan alle (her)erkenningseisen is voldaan. Gediplomeerde Natuurlijk persoon die blijkens een CZO diploma met goed gevolg een opleiding heeft voltooid waarvoor op dat moment een erkenning is afgegeven. Geschil Onenigheid die ontstaat zodra een der partijen het niet eens is met het besluit of de uitkomst. Handleiding (her)erkenningsaanvraag Het document met gedetailleerde informatie over de manier waarop de aanvrager de (her)erkenningsaanvraag invult en het CZO een (her)erkenningsaanvraag beoordeelt. Instelling De zorginstelling of het opleidingsinstituut dat de praktijkopleiding respectievelijk theorieopleiding verzorgt in overeenstemming met de voorwaarden voor erkenning. Initiële opleiding Een funderende, eerste beroepsvorming waarin de toekomstige beroepsuitoefenaars een brede professionele basisvorming opbouwen. Leerplaats Afdeling waar betreffende eindtermen of delen ervan kunnen worden behaald. Nieuwe opleiding Een tot het CZO toegelaten opleiding vanaf het moment van publicatie van het deskundigheidsgebied en eindtermen op de website van het CZO totdat het eerste cohort is afgestudeerd overeenkomstig het besluit erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen (B5). 5

6 Opleidingscommissie Een door het CZO ingestelde commissie per opleiding gevormd door een samengesteld multidisciplinair team van (inhouds)deskundigen dat tot taak heeft advies uit te brengen aan het College met betrekking tot de opleidingen. Opleidingsinstituut Het instituut dat het theoretische gedeelte van een opleiding verzorgt. Opleidingsgegevens Gegevens die betrekking hebben op de structuur, inhoud en verloop van de opleiding. Praktijkcomponent Het praktijkgedeelte van de opleiding. Theorieaanbieder Het opleidingsinstituut dat het theoriecomponent van de opleiding verzorgt. Theoriecomponent Het theoretisch gedeelte van de opleiding. Vervolgopleiding Een meer volledige beroepsspecifieke vorming na een met succes afgesloten funderende, eerste beroepsvorming. 6

7 A3: Reikwijdte A3.1. Het CZO bewaakt de kwaliteit van de vervolgopleidingen tot: - Ambulanceverpleegkundige; - Cardiaccareverpleegkundige; - Deskundige Infectiepreventie; - Dialyseverpleegkundige; - Genetisch Consulent; - Geriatrieverpleegkundige; - Gipsverbandmeester; - Intensivecare-kinderverpleegkundige; - Intensivecare-neonatologieverpleegkundige; - Intensivecareverpleegkundige; - Kinderverpleegkundige; - Klinisch Chemisch Analist; - Klinisch Perfusionist; - Mediumcareverpleegkundige; - Neuroverpleegkundige; - Obstetrieverpleegkundige; - Oncologieverpleegkundige; - Recoveryverpleegkundige; - Spoedeisendehulpverpleegkundige; - Verpleegkundige Centralist Meldkamer Ambulancezorg. A3.2. Het CZO bewaakt de kwaliteit van de initiële opleidingen tot: Anesthesiemedewerker; Klinisch Chemisch Analist; Operatieassistent eerste deskundigheid; Radiodiagnostisch Laborant; Radiotherapeutisch Laborant. A3.3. Het CZO bewaakt de kwaliteit van de duale opleidingen tot: HBO verpleegkunde Technische stroom uitstroomprofiel Anesthesiemedewerker; HBO verpleegkunde Technische Stroom uitstroomprofiel Operatieassistent; Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken uitstroomprofiel Radiodiagnostisch Laborant; Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken uitstroomprofiel Radiotherapeutisch Laborant. A3.4. Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen waarvan de kwaliteit door het CZO wordt bewaakt. A3.5. Het CZO is een privaatrechtelijk samenwerkingsverband tussen NVZ en NFU. Het CZO is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en de bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op het CZO. A3.6. De Handleiding (her)erkenningsaanvraag bevat nadere regels ter specificatie en toelichting op dit reglement (zie tevens de artikelen B2 en B3 voor meer informatie). 7

8 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit A4.1. Gegevens zoals verstrekt in de (her)erkenningsaanvraag en tijdens de audit en alle met de (her)erkenning samenhangende documenten worden vertrouwelijk behandeld door de leden van het College, de opleidingcommissies, de auditpanels en de medewerkers van het bureau CZO. Leden van het College, de opleidingcommissies, de auditpanels en de medewerkers van het bureau CZO verplichten zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle mondelinge en schriftelijke informatie waarvan hij/zij direct of indirect kennis neemt in het kader van de beoordeling van een (her)erkenningsaanvraag en de praktijkleersituatie. De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van die informatie die reeds publiekelijk bekend was op het moment van de openbaarmaking en ten aanzien van gegevens die op rechtmatige wijze zijn verkregen van een derde. Tenslotte geldt de geheimhouding niet voor die gegevens waarvoor de Directie/Raad van Bestuur van de aanvragende zorginstelling of opleidingsinstituut toestemming heeft gegeven om deze aan derden te verstrekken. 8

9 Deel B: (her)erkenningsaanvraag 9

10 B1: Inleiding De (her)erkenningen die door het CZO zijn afgegeven zijn doorlopend. Iedere vijf jaar vindt een toetsing plaats. De systematiek hiervoor bestaat voor de opleidingsinstituten uit een onderdeel, namelijk het invullen van een digitaal aanvraagformulier. Voor de zorginstellingen bestaat de systematiek uit twee onderdelen, namelijk het invullen van een digitaal aanvraagformulier door de aanvrager, gevolgd door een audit aan de zorginstelling door een afvaardiging van het CZO. Tijdens de audit zullen meerdere opleidingen tegelijk getoetst worden, het aantal opleidingen dat per audit getoetst wordt is afhankelijk van de aantallen studenten per zorginstelling. De totale duur van de procedure, vanaf de uitnodiging om de aanvraag in te dienen tot de definitieve beoordeling, is gesteld op 26 weken ofwel een half jaar. De gestelde vragen hoeven slechts met ja of nee te worden beantwoord en voor het aantonen van de antwoorden maakt de aanvrager (grotendeels) gebruik van eigen documenten. Nadat de opleidingscommissie de aanvraag heeft beoordeeld en zo nodig aanvullende vragen heeft gesteld, vindt (uitsluitend bij zorginstellingen) een audit door een afvaardiging van het CZO plaats. Dit bezoek is bedoeld om verdieping aan te brengen in de aanvraag door met alle betrokkenen hierover in gesprek te gaan. Na de audit wordt door het auditpanel een eindrapport opgesteld, dat ter advisering aan de Directeur van het CZO wordt gestuurd. In dit eindrapport kunnen naast het besluit van het CZO ook adviezen (vrijblijvend) en/of voorwaarden (verplichtend) worden meegeven. De Directeur CZO laat vervolgens de aanvragende instelling weten wat de uitkomst van het toetsingsonderzoek is inclusief het besluit met betrekking tot de verlenging van de doorlopende (her)erkenning. 10

11 B2: Aanvraag zorginstelling B2.1. Zowel de zorginstelling als aanbieder van de praktijkcomponent als het opleidingsinstituut als aanbieder van de theoriecomponent dienen afzonderlijk een (her)erkenningsaanvraag in. B2.2. Een aanvrager, die in het bezit is van een CZO (her)erkenning voor één of meerdere CZO opleidingen, dient op uitnodiging van het CZO, voor één of meerdere clusters van opleidingen de digitale (her)erkenningsaanvragen in via de website van het CZO. B2.3. Een aanvrager, die niet in het bezit is van een CZO opleiding voor één of meerdere CZO opleidingen, dient op eigen initiatief één of meerdere erkenningsaanvragen in via de website van het CZO. B2.4. De aanvrager staat in voor de volledigheid en de juistheid van de aangeleverde gegevens en documenten, ook indien deze afkomstig zijn van derden. B2.5. Indiening is alleen mogelijk wanneer alle vragen worden beantwoord en waar nodig de antwoorden worden ondersteund met de juiste documentatie. B2.6. De erkenningen van de zorginstellingen die door het CZO zijn afgegeven op grond van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2008 zijn doorlopend en gelden op grond van het Reglement Erkenning opleidingen CZO 2015 tot de hertoetsing, door middel van het aanvraagformulier en de audit, heeft plaatsgevonden door het CZO tussen 2015 en B2.7. Het (her)erkenningsproces bestaat uit vier onderdelen: het digitale aanvraagformulier; de bureau- c.q. commissiebeoordeling van het digitale aanvraagformulier; de audit; beoordeling en verslaglegging. B2.8. Het CZO stuurt uiterlijk 16 weken voorafgaand aan de aankondiging voor hertoetsing een vooraankondiging naar de aanvrager met daarin: de opleidingen die getoetst zullen worden; het tijdvak waarop het CZO een formele brief zal sturen ten behoeve van de toetsing; de uiterlijke datum en de wijze van indiening van de (her)erkenningsaanvragen. B2.9a. Het CZO stuurt 36 weken voor de toetsing van de erkenning c.q. de audit een aankondiging naar de aanvrager met daarin minimaal: de opleidingen die getoetst zullen worden; de uiterlijke datum van indiening van het aanvraagformulier van de (her)erkenningsaanvragen; de wijze waarop het digitale aanvraagformulier voor (her)erkenning dient te worden ingevuld; de datum waarop de audit plaatsvindt. B2.9b. Als er meer dan vijf opleidingen getoetst zullen worden, geldt dat voor elke extra opleiding de termijn van 36 weken met één week wordt verlengd. 11

12 B2.10. Instellingen die beschikken over een erkenning worden in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 uitgenodigd door het CZO om erkenningsaanvragen van opleidingen in te dienen van één of meerdere clusters 1. Mogelijk ontvangen instellingen dus een uitnodiging die afwijkt van de gebruikelijke vijfjaarsperiode. B2.11. Instellingen die niet beschikken over een erkenning dienen uit eigen beweging een erkenningsaanvraag in. De behandeling van zo n eerste aanvraag is gesteld in B3 van dit reglement. B2.12. De aanvrager stuurt het digitaal ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 24 weken voor de datum van de audit naar CZO terug. B2.13. Indien de gevraagde informatie niet binnen de vastgestelde termijnen in de toelichting wordt overlegd, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen en is de aanvraagprocedure daarmee geëindigd. Hierover wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld. B2.14. Indien er sprake is van een doorlopende erkenning zal sluiting van het dossier tevens leiden tot intrekking van de doorlopende erkenning. B2.15. De secretaris van de betreffende Opleidingscommissie van het CZO beoordeelt de aanvraag op grond van de Toelichting op het aanvraagformulier B2.16. Indien er twijfel bestaat over de (inhoudelijke) juistheid van de aangeleverde gegevens of indien de (her)erkenningenhistorie van de opleiding van de instelling hiervoor aanleiding geeft, legt de secretaris de (her)erkenningsaanvraag voor aan de opleidingscommissie. Hierdoor zal de beoordeling worden opgeschort en kan een specifiek onderzoekspunt ontstaan voor de audit of voor nadere informatievergaring. B2.17. Het CZO behoudt zich het recht om aanvullende onderliggende documentatie op te vragen, danwel op andere wijze te controleren of aan de gestelde criteria is voldaan. B2.18. Indien uit de documentatie van het aanvraagformulier en eventuele onderliggende documentatie blijkt dat de opleiding niet voldoet aan de gestelde CZO eisen formuleert de opleidingscommissie een advies aan de directie over de voortgang van de aanvraag. 1 Het CZO heeft de onder opleidingen ingedeeld in vijf clusters: Acuut: Ambulanceverpleegkundige, CC verpleegkundige, IC verpleegkundige, MC verpleegkundige, Recoveryverpleegkundige, SEH verpleegkundige, Verpleegkundige Meldkamer Centralist. OK: Anesthesiemedewerker, Operatieassistent, Klinisch Perfusionist. Chronisch en beschouwend: Dialyseverpleegkundige, Geriatrieverpleegkundige, Neuroverpleegkundige, Oncologieverpleegkundige. Moeder en kind: ICK verpleegkundige, ICN verpleegkundige, Kinderverpleegkundige, Obstetrieverpleegkundige. Paramedisch: Deskundige Infectie Preventie, Gipsverbandmeester, Klinisch Chemisch Analist, Radiodiagnostisch laborant, Radiotherapeutisch laborant. 12

13 B2.19. Het CZO kan op basis van de (her)erkenningsaanvraag en/of (aanvullende) documentatie besluiten de doorlopende erkenning in te trekken of, indien er sprake is van een eerste erkenningsaanvraag, af te wijzen. B2.20. Indien door de wetgever vastgestelde wettelijke bepalingen en criteria vereist zijn in aanvulling op de betreffende deskundigheidsgebieden en eindtermen, dient de (her)erkenningsaanvraag aan zowel aanvullende wettelijke criteria als dit reglement te worden getoetst. B2.21. Het CZO toetst middels de audit of de instelling daadwerkelijk voldoet aan de eisen waarvoor het in de aanvraagformulieren van de verschillende opleidingen een garantie heeft afgegeven. Gedurende de audit worden steekproefsgewijs onderdelen van de opleiding(en) getoetst. B2.21.a. Tot 2017 zijn de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige en Verpleegkundig Meldkamer Centralist uitgezonderd van de audits. B2.21.b. Uitgezonderd van de audits is de opleiding tot Dialyseverpleegkundige, mits de zorginstelling die de erkenning aanvraagt, beschikt over een geldig HKZ-certificaat. B Voor de audit is de auditprocedure van toepassing. Indien er sprake is van een audit in een gespecialiseerd centrum 2 ten behoeve van de toetsing van een CZO opleiding, is de auditprocedure specialistische centra van toepassing. B2.23. De audit staat in het teken van de waarheidsvinding en waar mogelijk advisering ten behoeve van verbetering van de opleiding(en). B2.24. De audit vindt plaats op de datum zoals voorgesteld in de uitnodiging tot (her)erkenning, zoals beschreven bij B2.8, of op een nader overeengekomen datum vastgesteld door de zorginstelling en het CZO gezamenlijk. B2.25. Dit auditpanel bestaat tenminste uit: twee inhoudsdeskundigen vanuit de CZO opleidingscommissies indien er sprake is van een reguliere audit; één inhoudsdeskundige vanuit de CZO opleidingscommissie indien er sprake is van een audit in een specialistisch centrum; ambtelijk secretari; open stoel (zie B2.25b); B2.25a. Eén van de leden van het auditpanel vervult de rol van de voorzitter. B2.25b. De open stoel kan worden ingevuld door een auditor die een inhoudsdeskundige is. De inhoudsdeskundige hoeft niet verbonden te zijn aan een CZO opleidingscommissie. 2 Onder specialistische centra wordt verstaan: Zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in een specifieke patiëntencategorie, behandeling en/of aandoening zoals dialysecentra, radiotherapeutische klinieken, verpleeghuizen, revalidatiecentra, etc. 13

14 B2.26. Het auditpanel toetst tijdens de audit steekproefsgewijs de opleidinggegevens door beoordeling van documentatie en interviews met de betrokkenen en beoordeelt op grond van deze gegevens of de instelling daadwerkelijk voldoet aan de eisen waarvoor het in de aanvraagformulieren van de verschillende opleidingen een garantie heeft afgegeven. B2.27. De audit staat in het teken van waarheidsvinding en waar mogelijk advisering ten behoeve van verbetering van de opleiding(en). B2.28. Afhankelijk van de grootte van de instelling en het aantal (her)erkenningen en studenten, zal één audit per instelling plaatsvinden voor alle opleidingen óf meerdere audits per instelling voor één of meerdere cluster(s). B2.29. Het auditpanel bespreekt direct aansluitend aan de audit de bevindingen met aanvrager. B2.30. Uiterlijk vier weken na de audit stelt het auditpanel de definitieve beoordeling vast en geeft een advies aan de directeur CZO; deze stuurt binnen één week na het advies de uitkomst schriftelijk naar de aanvrager. B2.31. Het CZO kan besluiten tot: behoud van de erkenning. Behoud van de erkenning met bindende voorwaarden voor aanpassing of verbetering waarbij een afwijkende termijn voor herbeoordeling is gesteld. Inhoudelijke toetsing door de opleidingscommissie middels een tweede audit. Intrekken van de erkenning. B2.32. In de definitieve beoordeling is tenminste opgenomen onder welke voorwaarden de betreffende opleiding is erkend. De mogelijkheden hiervoor zijn: de opleiding wordt onvoorwaardelijk erkend tot het volgende moment van hertoetsing ofwel de opleiding wordt onvoorwaardelijk erkend met een of meerdere vrijblijvende adviezen tot het volgende moment van hertoetsing ofwel de opleiding wordt erkend met een of meerdere verplichte voorwaarden waarover moet worden gerapporteerd binnen een periode van een half of een jaar ofwel de (her)erkenning wordt met ingang van het besluit ingetrokken. B2.33. De audit kan aanleiding zijn tot intrekking van de (her)erkenning of een bindend verbeterplan voor de instelling. B2.34. Het aantal en de inhoud van de verbeterpunten bepalen de voorwaarden waarop een (her)erkenning wordt verleend respectievelijk verlengd evenals de termijn van herbeoordeling. De instelling blijft erkend tot het moment dat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden. B2.35. Indien de herbeoordeling niet in de gestelde periode plaats kan vinden door toedoen van het CZO, blijft de (her)erkenning van kracht tot de beoordeling heeft plaatsgevonden. 14

15 B2.36. Indien de audit niet in de gestelde periode plaats kan vinden door toedoen van de instelling, kan dit consequenties voor de geldigheid van de (her)erkenning hebben. De opleidingscommissie beoordeelt de reden van de instelling en brengt advies uit aan de directeur CZO over het al dan niet intrekken van de (her)erkenning. B2.37. Een (her)erkenning wordt afgegeven op de juridische entiteit van de instelling. B2.38. De instelling ontvangt een schriftelijk bewijs van de (doorlopende) (her)erkenning van de betreffende opleiding. B2.39. Alle (her)erkenningen worden verleend door de directeur CZO namens het College. De medewerkers van het bureau, het auditpanel en de opleidingscommissie kunnen niet uit eigen naam beslissingen nemen over (her)erkenningsaanvragen. B2.40. Het besluit tot (her)erkenning wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Directie/ Raad van Bestuur van de instelling en er vindt publicatie plaats op de website van het CZO onder erkende opleidingen. B2.41. Een afgegeven (her)erkenning is doorlopend. Aan de verleende respectievelijk verlengde erkenning wordt een termijn gekoppeld waarop een herbeoordeling plaatsvindt. De termijn is afhankelijk van de uitkomst van de audit en kan nooit langer zijn dan de reguliere termijn van herbeoordeling. B2.42. Het CZO volgt de normeringen van medisch wetenschappelijke verenigingen, de Inspectie van de Gezondheidszorg en andere gerelateerde instellingen en behoudt zich het recht voor de CZO eisen, regelingen en procedures tussentijds aan te passen indien de ontwikkelingen zich hiervoor lenen. B2.43. Afhankelijk van de argumenten kan de directeur CZO de keuze maken de beoordeling van het auditpanel voorafgaand aan de verzending naar de aanvrager voor te leggen aan de betreffende opleidingscommissie. De instelling wordt hiervan op de hoogte gebracht. Argumenten hiervoor zijn: onvoldoende toetsbaar of gerede twijfel of aan de eisen wordt voldaan. B2.44. De betreffende opleidingscommissie adviseert de directeur na onderzoek van het aanvraagformulier en de bevindingen tijdens de audit. De opleidingscommissie heeft het recht een tweede audit in te stellen voorafgaand aan het advies aan de directeur CZO. De instelling wordt geïnformeerd door de secretaris van de opleidingscommissie. 15

16 B3: Eerste erkenningsaanvraag zorginstelling B3.1. Zorginstellingen dienen een eerste erkenningsaanvraag uit eigen beweging in. Dit kan op twee momenten: 1. ten tijde van de geplande audit van de instelling waarvoor de betreffende opleiding van toepassing is. In dat geval wordt de aanvraag in behandeling genomen overeenkomstig de reguliere auditprocedure; 2. op elk moment indien er geen audit gepland staat. B.3.2. Indien de aanvraag op een willekeurig moment wordt ingediend door de zorginstelling wordt de aanvraag in behandeling genomen mits: 1. de audit voor de betreffende opleiding in de zorginstelling langer dan zes maanden in het verleden heeft plaatsgevonden; 2. de audit voor de betreffende opleiding in de zorginstelling niet binnen zes maanden plaatsvindt. B3.3. Indien de audit binnen zes maanden plaatsvindt, zal de erkenningsaanvraag overeenkomstig de reguliere auditprocedure in behandeling worden genomen. B.3.4. Indien de audit - op het moment van indienen- later dan zes maanden is gepland wordt de aanvraag per direct in behandeling genomen. Voor deze erkenningsaanvragen geldt dat de erkenning van de opleiding wordt afgegeven op grond van de uitkomsten van het aanvraagformulier. B Afhankelijk van de uitkomsten van het digitale aanvraagformulier kan door de opleidingscommissie worden besloten een separate audit in te stellen. B Tot een afwijzing van een eerste erkenning kan slechts worden besloten indien er een audit heeft plaatsgevonden. B Indien de erkenning is afgegeven op basis van het aanvraagformulier, wordt dit aanvraagformulier onderdeel van de geplande reguliere audit. Indien tussen het moment van de afgifte van de erkenning en de reguliere audit een langere termijn van twee en een half jaar van toepassing is, dient de instelling voorafgaand aan de audit het aanvraagformulier te updaten. B.3.5. Een eerste erkenningsaanvraag wordt altijd beoordeeld door de opleidingscommissie. 16

17 B4: Aanvraag opleidingsinstituut B4.1. De opleidingsinstituten worden met ingang van 2015 op grond van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2015 voor elke onder het CZO ressorterende opleiding separaat erkend. B4.2. Een aanvrager, die in het bezit is van een partiële CZO erkenning voor één of meerdere CZO opleidingen, afgegeven in combinatie met de zorginstellingen op grond van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2008, dient, op uitnodiging van het CZO, per cluster de digitale erkenningsaanvragen in via de website van het CZO. B4.3. Een aanvrager, die niet in het bezit is van een partiële CZO erkenning voor één of meerdere CZO opleidingen, afgegeven in combinatie met de zorginstellingen op grond van het Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2008, dient op eigen initiatief digitaal één of meerdere erkenningsaanvragen in via de website van het CZO. B4.4. De aanvrager staat in voor de volledigheid en de juistheid van de aangeleverde gegevens en documenten, ook indien deze afkomstig zijn van derden. B4.5. Indiening is alleen mogelijk wanneer alle vragen worden beantwoord en waar nodig de antwoorden worden ondersteund met de juiste documentatie. B4.6. Het erkenningsproces bestaat uit drie onderdelen: het digitale aanvraagformulier; de bureau- c.q. commissiebeoordeling van het digitale aanvraagformulier; beoordeling en verslaglegging. B4.7. Het CZO stuurt 26 weken voor de (her)toetsing van de erkenning een brief naar de aanvrager met daarin minimaal: de uiterlijke datum van indiening van het aanvraagformulier van de erkenning; de wijze waarop het digitale aanvraagformulier voor erkenning dient te worden ingevuld. B4.8. Opleidingsinstituten die beschikken over een partiële erkenning voor één of meerdere opleidingen worden in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 uitgenodigd door het CZO om (her)erkenningsaanvragen van opleidingen in te dienen van een cluster 3. Mogelijk ontvangen instellingen dus een uitnodiging die afwijkt van de gebruikelijke vijf-jaars-periode. 3 Het CZO heeft de opleidingen ingedeeld in vijf clusters: Acuut: Ambulanceverpleegkundige, CC verpleegkundige, IC verpleegkundige, MC verpleegkundige, Recoveryverpleegkundige, SEH verpleegkundige, Verpleegkundige Meldkamer Centralist. OK: Anesthesiemedewerker, Operatieassistent, Klinisch Perfusionist. Chronisch en beschouwend: Dialyseverpleegkundige, Geriatrieverpleegkundige, Neuroverpleegkundige, Oncologieverpleegkundige. Moeder en kind: ICK verpleegkundige, ICN verpleegkundige, Kinderverpleegkundige, Obstetrieverpleegkundige. Paramedisch: Deskundige Infectie Preventie, Gipsverbandmeester, Klinisch Chemisch Analist, Radiodiagnostisch laborant, Radiotherapeutisch laborant. 17

18 B4.9. Opleidingsinstituten die niet beschikken over een erkenning hebben te allen tijde voorrang in de behandeling van de erkenningsaanvraag op opleidingsinstituten die reeds erkend zijn voor de betreffende opleiding. B4.10. Indien de gevraagde informatie niet binnen de vastgestelde termijnen in de toelichting wordt overlegd, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen en is de aanvraagprocedure daarmee geëindigd. Hierover wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld. B4.11. Indien er sprake is van een hererkenning zal sluiting van het dossier tevens leiden tot intrekking van de partiële erkenning. B4.12. De theoriecomponent wordt getoetst aan de hand van de criteria zoals vastgelegd in het aanvraagformulier en de toelichting hierop in de handleiding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen generieke criteria die voor alle opleidingen gelden en specifieke criteria die per opleidingscommissies zijn vastgesteld. De weging van de specifieke criteria kan per opleiding afwijkend zijn. B4.13. De generieke criteria die voor alle opleidingen gelden hoeven slechts eenmalig te worden ingediend. B4.14. Indien er twijfel bestaat over de (inhoudelijke) juistheid van de aangeleverde gegevens of indien de (her)erkenningenhistorie van de opleiding van het opleidingsinstituut hiervoor aanleiding geeft, zal de besluitvorming worden opgeschort en zal de opleidingscommissie nadere informatie opvragen bij de contactpersoon van de (her)erkenningsaanvraag. Indien dit van toepassing is, informeert de secretaris van de opleidingscommissie de contactpersoon van de erkenningsaanvraag. B4.15. Het CZO behoudt zich het recht om aanvullende onderliggende documentatie op te vragen, danwel op andere wijze te controleren of aan de gestelde criteria is voldaan. B4.16. Indien door de wetgever vastgestelde wettelijke bepalingen en criteria vereist zijn in aanvulling op de betreffende deskundigheidsgebieden en eindtermen, dient de (her)erkenningsaanvraag aan zowel aanvullende wettelijke criteria als dit reglement te worden getoetst. B4.17. De opleidingscommissie van het CZO beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan de directeur CZO. B4.18. De directeur CZO stuurt uiterlijk 1 week na het advies de uitkomst schriftelijk naar de aanvrager. B4.19. In de definitieve beoordeling is tenminste opgenomen onder welke voorwaarden de betreffende opleiding is erkend. De mogelijkheden hiervoor zijn: de opleiding wordt onvoorwaardelijk erkend het volgende moment van hertoetsing, ofwel de opleiding wordt onvoorwaardelijk erkend met een of meerdere vrijblijvende adviezen het volgende moment van hertoetsing, ofwel de opleiding wordt erkend met een of meerdere verplichte voorwaarden waarover moet worden gerapporteerd binnen een periode van ½ of 1 jaar, ofwel 18

19 de (her)erkenning wordt met ingang van het besluit ingetrokken. B4.20. Het aantal en de inhoud van de verbeterpunten bepalen de voorwaarden waarop een erkenning wordt verleend respectievelijk verlengd evenals de termijn van herbeoordeling. De instelling blijft erkend tot het moment dat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden. B4.21. Indien de herbeoordeling niet in de gestelde periode plaats kan vinden door toedoen van het CZO, blijft de partiële erkenning van kracht tot de beoordeling heeft plaatsgevonden. B4.22. Indien de herbeoordeling niet in de gestelde periode plaats kan vinden door toedoen van de instelling, kan dit consequenties voor de geldigheid van de (her)erkenning hebben. De opleidingscommissie beoordeelt de reden van de instelling en brengt advies uit aan de directeur CZO over het al dan niet intrekken van de (her)erkenning. B4.23. De aanvrager komt in aanmerking voor een (her)erkenning indien het Aanvraagformulier erkenning volledig en juist is ingevuld en is aangetoond dat is voldaan aan de gestelde eisen van de desbetreffende opleiding welke zijn vastgelegd in de Regeling Deskundigheidsgebied en Eindtermen en specifieke regelingen. B4.24. Een erkenning wordt afgegeven op de juridische entiteit van de instelling. B4.25. De instelling ontvangt een schriftelijk bewijs van de (doorlopende) (her)erkenning van de betreffende opleiding. B4.26. Alle (her)erkenningen worden verleend door de directeur CZO namens het College. De medewerkers van het bureau en de opleidingscommissie kunnen niet uit eigen naam beslissingen nemen over (her)erkenningsaanvragen. B4.27. Het besluit tot (her)erkenning wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de directie van het opleidingsinstituut van de instelling en er vindt publicatie plaats op de website van het CZO onder erkende opleidingen. B4.28. Het CZO volgt de normeringen van medisch wetenschappelijke verenigingen, de Inspectie van de Gezondheidszorg en andere gerelateerde instellingen en behoudt zich het recht de CZO eisen, regelingen en procedures tussentijds aan te passen indien de ontwikkelingen zich hiervoor lenen. 19

20 B5: Aanvraag samenwerkingsverbanden B5.1. Inleiding Door alle ontwikkelingen in de zorgsector ziet het CZO een toename aan behoefte om gezamenlijk op te leiden. Om te kunnen voldoen aan de brede basis die de opleidingen beogen en flexibele inzet van personeel is het voor een aantal zorginstellingen noodzakelijk en/of wenselijk samen te werken. Deze procedure gaat uit van samenwerking tussen zorginstellingen op het gebied van opleiden met twee mogelijke varianten: Twee of meerdere zorginstellingen: Zorginstellingen in regionale samenwerkingsverbanden bieden ieder één of meerdere praktijkleerplaatsen aan. Gezamenlijk bieden zij één leerroute aan de studenten van al deze zorginstellingen. Zorginstellingen die zelfstanding niet in aanmerking komen voor een (her)erkenning kunnen zo wel opleiden conform de eisen van het CZO. Uitwisselingprogramma s: zorginstellingen wisselen hun studenten onderling uit. B5.2. Procedure B Uitgangspunten: onder een samenwerkingverband in deze procedure wordt niet bedoeld een samenwerking met een andere zorginstelling in de vorm van een externe stage; de opleiding wordt in zijn totaliteit aangeboden door twee of meerdere zorginstellingen; de theoriecomponent voor de betreffende opleiding wordt aangeboden door één opleidingsinstituut; er ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag aan de inrichting van de desbetreffende opleiding; er is een aantoonbare gezamenlijke opleidingsinspanning en opleidingsverantwoordelijkheid tussen de zorginstellingen binnen het samenwerkingsverband; indien één van de zorginstellingen meer dan de helft van de totale (praktijk)opleiding verzorgt, dan geldt het reguliere model van (her)erkenningen zoals vastgelegd in het Reglement erkenningen CZO 2015; het samenwerkingsverband wordt erkend; de erkenning wordt ingetrokken zodra de samenwerking wordt opgeheven. B Behandeling CZO erkenningsaanvraag Het proces van indienen, beoordelen en afhandelen van de erkenningaanvraag is overeenkomstig het Reglement Erkenning Opleidingen CZO In aanvulling op artikel C3 Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2015 geldt dat de erkenning van het samenwerkingverband in ieder geval wordt ingetrokken als één van de zorginstellingen niet meer participeert in het samenwerkingsverband. B Werkwijze indiening en behandeling erkenningsaanvraag De zorginstelling ontvangt van het CZO een uitnodiging voor het indienen van erkenningsaanvragen voor één of meerdere opleidingen. Indien er voor één of 20

21 meerdere van deze opleidingen een samenwerkingsverband met een andere instelling bestaat, geldt de volgende werkwijze: a. de zorginstelling en de samenwerkende zorginstelling(en) dienen zelfstandig een erkenningsaanvraag in overeenkomstig de eisen en binnen de periode die in de uitnodiging door het CZO is gesteld; b. iedere zorginstelling draagt zorg voor het verantwoorden van het onderdeel van de praktijkopleiding dat in de betreffende instelling plaatsvindt; c. gezamenlijk verklaren de zorginstellingen de samenhang tussen de onderdelen van de praktijkopleiding overeenkomstig B4.2.4.; d. de audit vindt conform afspraak plaats bij de zorginstelling die is uitgenodigd; e. de audit van de samenwerkende instelling(en) vindt plaats conform de reguliere planning audits van het CZO. B Beoordeling De erkenningsaanvragen worden gezamenlijk beoordeeld conform het Reglement Erkenning Opleidingen CZO De onderdelen van de praktijkopleiding die de betrokken zorginstellingen verzorgen, worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt door: a. de vragen in de delen 1 en 2 van het aanvraagformulier voor elke leerplaats in te vullen; b. de duur van de opleiding per praktijkleerplaats van de betreffende instelling te beschrijven in deel 1 van het aanvraagformulier; c. gezamenlijk verklaren de zorginstellingen: a. de mogelijke leerroutes; b. de samenhang tussen de onderdelen van de praktijkopleiding; c. de meerwaarde van de specifieke zorginstellingen/ praktijkleerplaatsen voor deze opleiding binnen het samenwerkingsverband. Op grond van voorgaande behandelt de opleidingscommissie de onderdelen zowel gezamenlijk als afzonderlijk door te beoordelen of de totale leerroute(s) voldoende diversiteit, complexiteit en volume bied(t/en) voor de studenten om het deskundigheidsgebied te beheersen en de eindtermen te behalen. Het tweede onderdeel van de beoordeling, de audit, vindt bij de afzonderlijke zorginstelling(en) plaats conform de reguliere planning. Op basis van de erkenningsaanvragen van de samenwerkende instellingen en de audit bij de zorginstelling plaatsvindt dat de uitnodiging heeft ontvangen wordt een besluit genomen voor het gehele opleidingstraject. B Besluit erkenning Bij een positief besluit zal de erkenning worden afgegeven voor het samenwerkingsverband tussen de zorginstellingen. Hiermee wordt beoogd dat de afzonderlijke zorginstellingen door het CZO worden erkend als praktijkopleider voor één of meerdere onderdelen van de opleiding. Indien de erkenningsprocedure, inclusief audits, voor één van de zorginstellingen leidt tot een negatief besluit ofwel intrekking c.q. afwijzing van de erkenning, betekent dit automatisch dat de erkenning(en) voor de samenwerkende zorginstelling(en) ook word(t/en) ingetrokken c.q. afgewezen. 21

22 B Diploma-afgifte Het CZO diploma wordt afgegeven op naam van de zorginstelling waarvan de betreffende kandidaat werknemer is. Hiervoor wordt de naam aangehouden zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op het CZO diploma wordt het samenwerkingsverband vermeld. Indien een samenwerkingsverband beëindigd is (conform artikel B van dit Reglement), wordt aan studenten, die met een opleiding gestart zijn op het moment dat het samenwerkingsverband nog van kracht was de mogelijkheid geboden de opleiding af te ronden met een CZO diploma, mits de student de eindkwalificaties van de opleiding heeft behaald. CZO doet ten behoeve van de beschikbaarheidsbijdrage melding bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van de afgestudeerden conform de rechtspersoon die op het CZO diploma geregistreerd staat als opleidende zorginstelling. B Slotbepaling Deze procedure kan worden gewijzigd door de directeur van het CZO. 22

23 B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen B6.1. Uitgangspunten a. Nieuwe opleidingen kunnen erkenningsaanvragen indienen vanaf het moment dat het deskundigheidsgebied en de eindtermen van de betreffende opleiding op de website van het CZO zijn gepubliceerd. b. Om in aanmerking te komen voor een CZO diploma van de nieuwe opleiding zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het cohort is gestart tegelijk met of nadat de CZO eisen op de website zijn gepubliceerd; de instelling heeft binnen een half jaar na publicatie een erkenningsaanvraag ingediend voor de opleiding waarvoor de student in opleiding is; c. Mocht er op het moment van afstuderen nog geen erkenning zijn en er wordt aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan garandeert het CZO een CZO diploma zodra de erkenning verleend is. De datum van het CZO diploma is overeenkomstig de datum van afgifte van de erkenning. d. Indien niet wordt voldaan aan b, eerste bullit, komt de kandidaat niet in aanmerking voor een CZO diploma. e. Indien niet wordt voldaan aan b, tweede bullit, geldt de reguliere eis dat de instelling erkend moet zijn op het moment van diplomeren. f. Indien tijdens het beoordelen van de erkenningsaanvraag blijkt dat een (externe) stage aan de opleiding moet worden toegevoegd, dan moeten ook de studenten die in het betreffende cohort opgeleid worden deze stage volgen (eventueel d.m.v. een verlenging). Deze mogelijkheid moet bij de start van de opleiding aan de studenten en zorginstellingen bekend worden gemaakt, zodat zij hier van tevoren rekening mee kunnen houden. g. Voor de nieuwe opleidingen is het eerste moment van diplomeren met een CZO diploma minimaal de termijn van de standaardduur 4 van de opleiding na publicatie op de website. h. Studenten van de nieuwe opleidingen die bezig zijn met de opleiding en afstuderen voorafgaand aan publicatie op de website komen sowieso niet in aanmerking voor een CZO diploma. B6.2. Werkwijze B Erkenningsaanvragen a. Een erkenningsaanvraag kan worden ingediend vanaf het moment dat het deskundigheidsgebied, eindtermen, specifieke eisen en het aanvraagformulier erkenningsaanvraag van de opleiding op de website van het CZO zijn gepubliceerd. b. De erkenningsaanvragen van nieuwe opleidingen worden ingediend overeenkomstig de reguliere procedure. 4 Overeenkomstig de minimale CZO eis 23

24 B Inschrijving studenten a. Studenten uit het cohort dat gelijk met of na publicatie op de website start kunnen zich inschrijven. b. De studenten die eerder zijn gestart kunnen zich alleen inschrijven indien de (verwachte) diplomadatum minimaal de duur van de opleiding na publicatie op de website is. c. Een student die gestart is met een nieuwe CZO opleiding kan zich inschrijven bij het CZO zodra de erkenningsaanvraag van de instelling voor de betreffende opleiding in behandeling is. Inschrijving vindt dus in tegenstelling tot de reguliere procedure niet plaats voorafgaand of vlak na de start van de opleiding maar op het moment dat de CZO erkenningsaanvraag is ingeschreven bij het CZO. B CZO Diploma a. Het CZO diploma wordt gegarandeerd afgegeven aan de student als: de erkenning aan de instelling is afgegeven voorafgaand aan de diplomering van de student. Hierbij geldt dat de student minimaal twaalf maanden (of langer, afhankelijk van de duur van de opleiding) na de publicatie op de website van het deskundigheidsgebied, eindtermen, specifieke eisen en het aanvraagformulier van de betreffende opleiding, diplomeert. De student ontvangt een CZO diploma op de diplomadatum die is opgegeven bij de diploma-aanvraag. De erkenningsaanvraag in behandeling is bij het CZO en is ingediend maximaal een half jaar na publicatie op de website en de student een startdatum heeft gelijk met of na de datum van publicatie. De student ontvangt het CZO diploma zodra de erkenning is afgegeven aan de instelling. De diplomeringsdatum op het CZO diploma is overeenkomstig de datum afgifte erkenning. b. De diploma-aanvraag is overeenkomstig de reguliere procedure. Indien de erkenning later wordt afgegeven, zoals beschreven bij de a, tweede bullit, dient de diplomaaanvraag te worden ingediend na afgifte van de erkenning. c. Het CZO diploma wordt niet afgegeven als een van de volgende situaties van toepassing is: de erkenning niet wordt afgegeven aan de instelling; de erkenningsaanvraag niet een half jaar na publicatie was ingediend en op het moment dat de student al was gestart met de opleiding (voor publicatiedatum); de student eerder dan ten minste de standaardduur van de opleiding 5 na de publicatie op de website van het CZO van het deskundigheidsgebied, eindtermen, specifieke eisen en het aanvraagformulier van de betreffende opleiding, diplomeert. B Slotbepalingen a. Dit besluit is van kracht voor alle opleidingen die nieuw toetreden tot het CZO en geldt steeds voor de duur van één jaar vanaf de datum toetreding van de nieuwe opleiding. b. Er is geen sprake meer van de status nieuwe opleiding zodra de opleiding voor het eerste cohort dat in aanmerking komt voor een CZO diploma is afgerond. c. Indien zich een situatie voordoet waarin dit besluit niet voorziet, beslist de directeur van het CZO. 5 Overeenkomstig de minimale CZO eis 24

25 B7: Register B7.1. Afgegeven (her)erkenningen worden geregistreerd in het door het CZO beheerde register en gepubliceerd op de website. B7.2. Het register van erkende opleidingen is openbaar. 25

26 B7: Diplomabesluit B7.1. CZO diploma Het CZO diploma is het diploma dat de Stichting College Zorg Opleidingen verstrekt aan individuele kandidaten die een zorgopleiding door het CZO erkend succesvol hebben voltooid. De gediplomeerde is opgeleid in een zorginstelling die voldoet aan de minimale eisen die het CZO stelt aan de kwaliteit van een zorgopleiding. De gediplomeerde beheerst het landelijk vastgestelde deskundigheidsgebied en heeft de eindtermen behaald die het CZO stelt aan de betreffende zorgopleiding. B7.2. CZO erkenning Een CZO diploma wordt afgegeven aan de kandidaat indien de zorginstelling waar de opleiding wordt gevolgd, beschikt over een CZO erkenning voor de betreffende opleiding. B7.3. Inschrijving CZO Om in aanmerking te komen voor een CZO diploma dient de kandidaat ingeschreven te staan bij het CZO: bij de start van de opleiding dient de kandidaat zich in te schrijven bij het CZO; inschrijving geschiedt indien is voldaan aan de procedurele eisen van inschrijving en indien het CZO heeft vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen voor instroom, vastgelegd in de Regeling CZO Ziekenhuisopleidingen Deskundigheidsgebied en Eindtermen. B7.4. Voorwaarden afgifte CZO-diploma Ingeschreven kandidaten komen in aanmerking voor het CZO diploma indien: 1. De zorginstelling is erkend door het CZO op het moment van diplomeren; 2. de diploma-aanvraag van de individuele kandidaat op correcte wijze is ingediend conform de diploma-aanvraagprocedure; 3. de gegevens in de diploma-aanvraag overeenkomen met de gegevens in de erkenningsaanvraag van de zorginstelling op grond waarvan het CZO de erkenning heeft afgegeven. Het CZO behoudt zich het recht voor extra informatie op te vragen wanneer de diplomaaanvraag: 4. gegevens bevat, die niet in overeenstemming zijn of lijken met de gegevens waarop het CZO de erkenning heeft verstrekt aan de zorginstelling; 5. het CZO uitzonderingen op bovenstaande regels heeft vastgesteld die het mogelijk maken voor specifieke (groepen) kandidaten onder voorwaarden mogelijk een CZO diploma te verwerven. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 6. Indien de kandidaat een gecombineerde opleiding volgt/heeft gevolgd die opleidt voor twee functies waarvoor een CZO diploma kan worden afgegeven, geldt dat tussen afgifte van de CZO diploma s van de verschillende functies minimaal een periode van drie maanden geldt. Het CZO gaat niet over tot afgifte van het CZO-diploma indien: 1. niet is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden; 2. de kandidaat (middels een EVC procedure) een verkort traject heeft doorlopen waarvoor geldt dat meer dan 80% 6 van de praktijkopleiding is vrijgesteld. 6 Het betreft 80% van het minimale aantal praktijkuren dat het CZO heeft vastgesteld. 26

27 B7.5. Rechtsgeldigheid CZO diploma 1. Met het indienen van een diploma-aanvraag verklaren de kandidaat en de betrokken functionarissen van de instellingen, die de opleiding verzorgen, dat de opleiding succesvol is voltooid conform de bepalingen in het Reglement Erkenningen Opleidingen CZO. 2. Een ondertekende diploma-aanvraag staat ervoor garant dat de kandidaat de opleiding volledig heeft afgerond, door de beoordelaars van de instelling als voldoende is gekwalificeerd en voldoet aan de CZO eisen van een beginnend beroepsbeoefenaar (conform deskundigheidsgebied en eindtermen). 3. Een diploma-aanvraag kan (achteraf) worden ingetrokken door de aanvragende instellingen als voorafgaand aan de diplomering blijkt dat niet alle onderdelen van de opleiding met een voldoende zijn afgerond. 4. De afgifte van het CZO diploma is door het College gedelegeerd aan de betreffende opleidingscommissie. 5. Het CZO diploma wordt afgegeven namens de opleidingscommissie en wordt ondertekend door de secretaris van de desbetreffende opleidingscommissie. Bij afwezigheid van de secretaris is de directeur/ bestuurder van het CZO bevoegd tot ondertekening van het diploma; 6. Het CZO diploma is rechtsgeldig op het moment dat het hoofd van het opleidingsinstituut en de directie van de zorginstelling het diploma mede hebben ondertekend. 27

28 B9: Algemene voorwaarden erkenningsaanvraag niet-leden NVZ, NFU of AZN B9.1. Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de zorginstellingen die geen lidmaatschap hebben bij de brancheorganisaties de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Ambulancezorg Nederland (AZN) en hiervoor wel de mogelijkheid hebben. B9.2. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: B Stichting College Zorg Opleidingen (CZO), vertegenwoordigd door haar directeur: opdrachtnemer. B Opdrachtgever: de zorginstelling, niet zijnde lid van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) of Ambulancezorg Nederland (AZN), die de opdracht geeft. B Overeenkomst: de wederzijdse overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van een (her)erkenning voor een zorgopleiding die ressorteert onder het CZO. B9.3. Algemeen B Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere afzonderlijke overeenkomst met betrekking tot een (her)erkenningsaanvraag en de mogelijke daaruit voortvloeiende diploma-afgifte en -registratie tussen College Zorg Opleidingen, hierna te noemen CZO, en de opdrachtgever waarop CZO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. B Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CZO en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. B Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. B9.4. Offertes B Alle offertes van CZO zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 28

Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen (2015)

Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen (2015) Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen (2015) Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Auditprocedure erkenningssystematiek 2015

Auditprocedure erkenningssystematiek 2015 Auditprocedure erkenningssystematiek 2015 Inleiding en reikwijdte De erkenningssystematiek is gebaseerd op het principe van high trust, high penalty en bestaat uit een inzichtelijke schriftelijke aanvraagprocedure

Nadere informatie

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken Marian Baardwijk MSM a.i. directeur Hier istie dan: de keuken van het CZO De nieuwe etage van het CZO 1 Daar waar: 13 CZO ers werken 6 beleidsadviseurs

Nadere informatie

Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek

Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek College Zorg Opleidingen Utrecht, oktober 2012 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Doel 1.2 Voorwaarden 1.3 Erkenningsaanvraag 1.4 Adresgegevens

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 april 2013.

29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 22 april 2013. 32393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) 29282 Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

PROCES van AANVRAAG tot ERKENNING en studentenregistratie

PROCES van AANVRAAG tot ERKENNING en studentenregistratie PROCES van AANVRAAG tot ERKENNING en studentenregistratie 17-4-2013 Informatie www.czo.nl Algemene informatie CZO Informatie opleidingen Informatie erkenningen Informatie studenten 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Instructie inschrijven student

Instructie inschrijven student Instructie inschrijven student Wij willen u vragen de instructie goed door te nemen, omdat het van belang is dat de juiste gegevens op de aanmelding worden vermeld. Wanneer het aanmeldformulier niet correct

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Datum 28 JUNI 2013 Betreft

Datum 28 JUNI 2013 Betreft Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 3017 3502 GA Utrecht Datum 28 JUNI 2013 Betreft

Nadere informatie

Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten

Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten Inleiding : Doel van de regeling is een toetsingskader te bieden waarmee in Nederland werkzame, maar in het buitenland opgeleide

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het beoordelingskader: Het beoordelingskader is een werkdocument voor opleidingscommissies om zo op

Nadere informatie

Examenreglement. Opleidingen tot Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant Inservice

Examenreglement. Opleidingen tot Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant Inservice Examenreglement Opleidingen tot Radiodiagnostisch en Radiotherapeutisch Laborant Inservice Datum vastgesteld Utrecht 15 mei 2017 Versie 1.1 Vastgesteld door K. Boonstra Aantal pagina s 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het standaardformulier: Het College Verpleegkundige Vervolgopleidingen Ziekenhuizen erkent enkel die

Nadere informatie

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding VERSLAG WORKSHOP CZO ERKENNINGSAANVRAAG OPLEIDERS RAV S INFORMATIEBIJEENKOMST CZO-TRAJECT Tijd Plaats Inleider Verslag : Donderdag 14 juni 2012, 13.00 15.00 uur : Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk

Nadere informatie

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist

Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist Inleiding In 2003 hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het College Zorg Opleidingen,

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Regionaal maximaal opleiden

Regionaal maximaal opleiden Regionaal maximaal opleiden Update aanpak krapte van gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies ROAZ bijeenkomst 2 december 2016 F. Dings, OLVG E. v.d. Meer, BovenIj F. van den

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) Wat is het Capaciteitsorgaan? Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen, beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud)

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) Partijen: de rechtspersoon naar publiekrecht Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Bezoekadres:: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij DUS-I T 070 340

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen bureau van de universiteit abjz Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen Preambule Binnen de Rijksuniversiteit Groningen rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk

Nadere informatie

NMI KLACHTENREGELING 2009

NMI KLACHTENREGELING 2009 NMI KLACHTENREGELING 2009 Artikel 1 Definities In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Gedragsregels: de door het NMI vastgestelde Gedragsregels voor de NMI registermediator. b. Klacht:

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) beheert een register van uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen voor het Keurmerk leerwerkintermediair. Voor

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Volksgezondheid beroepsgroepen, behalve artsen, De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een Artikel 1. Algemeen onafhankelijke

Volksgezondheid beroepsgroepen, behalve artsen, De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een Artikel 1. Algemeen onafhankelijke Commissie Buitenslands Ministerie van, Welzijn en Sport Reglement algemene kennis en vaardig hedentoets voor alle BIG- beroepsgroepen, behalve artsen, 2500 BC Den Haag tandartsen en verpleegkundigen Kenmerk

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd April 2010 I N D I T N U M M E R : Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd Jaarverslag 2009 Fontys stopt Verpleegkundige

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Enquête ramingen FZO beroepen

Enquête ramingen FZO beroepen Enquête ramingen FZO beroepen Inleiding Dertien van de vijftien opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen(CZO), worden sinds 1 januari 2011 bekostigd uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie