Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen"

Transcriptie

1 Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport

2 Inleiding 3 1 Procedure voor de aanvraag van een erkenning Aanvraag tot erkenning Ontvankelijkheid van de aanvraag Initiële audit Beschikking 7 2 Aanvullende bepalingen Tussentijdse wijzigingen Uitbreiding van de erkenning Jaarlijks verslag aan de Minister Klachten en meldingen 8 3 Toezicht op erkende instanties Doel en werkwijze Toezichtcyclus Reikwijdte en proces toezichtsaudit Schorsen/Intrekken erkenning 10 Bijlage: Vragenlijst audit 11 Pagina 2 van 15

3 Inleiding In de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 1 worden handelingen genoemd die enkel mogen worden uitgevoerd door ondernemingen die hiervoor zijn erkend door een bevoegde autoriteit. In Nederland zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke erkenning beschreven in de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen 2 (hierna te noemen: de Regeling). Specifiek gaat het hierbij om de handelingen zoals genoemd in artikel 2 van deze regeling. De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna te noemen: de inspectie) is aangewezen om deze erkenning af te geven en hier toezicht op te houden. Dit document geeft het proces aan voor de aanvraag van de erkenning (hoofdstuk 1), aanvullende bepalingen als de erkenning is verleend (hoofdstuk 2) en het toezicht door de inspectie gedurende de termijn van de verleende erkenning (hoofdstuk 3). De scope van dit document is de Regeling, het is aan te bevelen om de Regeling bij het lezen te gebruiken. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen die als basis gehanteerd kan worden in het audit proces. Deze bijlage kan tevens dienen als hulpmiddel voor het indienen van een volledige aanvraag. Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Het gaat hier om het ADR, RID, ADN, de IMDG-code en de IMSBC-code 2 Zoals vastgesteld in Stcrt. nr , 2009 en gewijzigde in Stcrt nr , 2010 en Stcrt. Nr. 1497, 2013 Pagina 3 van 15

4

5 1 Procedure voor de aanvraag van een erkenning 1.1 Aanvraag tot erkenning De onderneming die erkend wil worden moet hiervoor een aanvraag indienen bij de inspectie. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de inspectie. Bij de aanvraag moeten de documenten worden aangeleverd zoals genoemd in de bijlage van dit aanvraagformulier. De aanvraag wordt door de inspectie beoordeeld op basis van de gegevens op het aanvraagformulier, de aangeleverde documenten en de verstrekte informatie. De aanvraag tot erkenning zal conform Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden behandeld. Voor het behandelen van een aanvraag voor erkenning is geen wettelijke behandeltermijn vastgesteld. Dit betekent dat de algemene maximale behandeltermijn van 8 weken als basis geldt. Indien het niet mogelijk is om de aanvraag binnen deze termijn te behandelen dan kan de behandeltermijn worden verlengd op basis van artikel 4:14 lid 3 van de AWB. Het verlengen van de behandeltermijn gebeurt in overleg met de aanvrager. Stappen in het aanvraagproces Het proces om te komen tot een erkenning kent 3 stappen, die in de volgende paragrafen verder worden uitgewerkt: 1.2 Ontvankelijkheid van de aanvraag; 1.3 Initiële audit; 1.4 Beschikking. 1.2 Ontvankelijkheid van de aanvraag Nadat de aanvraag door de inspectie is ontvangen wordt beoordeeld of deze compleet, volledig en actueel is. Als dit het geval is dan wordt de aanvraag in behandeling genomen en stuurt de inspectie een bevestiging naar de aanvrager. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als: niet aan alle wettelijke voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag is voldaan en/of; de verstrekte gegevens onvoldoende zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Als de aanvraag niet compleet is maakt de inspectie dit kenbaar bij de aanvrager. De aanvrager wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een door de inspectie bepaalde termijn aan te passen en/of aan te vullen. De inspectie moet binnen vier weken na ontvangst van aanvullende stukken of het verstrijken van de gegeven termijn een besluit nemen over het wel of niet in behandeling nemen van de aanvraag. Indien de inspectie geen besluit neemt binnen deze vier weken dan moet de aanvraag inhoudelijk worden behandeld op grond van de ontvangen gegevens. De wettelijke behandeltermijn gaat lopen vanaf het moment dat de aanvraag door de inspectie is ontvangen. De termijn wordt opgeschort vanaf het moment dat de aanvrager op de hoogte is gesteld dat er nog stukken ontbreken en gaat weer lopen op het moment dat de inspectie aanvullende stukken heeft ontvangen. Pagina 5 van 15

6 Kosten Voor de behandeling van de aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bestaan uit een vastgesteld wettelijk tarief en de reis- en verblijfkosten in het geval de inspectie naar het buitenland moet reizen voor het uitvoeren van een audit. Het wettelijke tarief is gepubliceerd op de website van de inspectie. Indien het nodig is om een reis naar een buitenlandse vestiging of inspectielocatie te maken dan wordt voorafgaand een raming van de te verwachten kosten gemaakt. Na afloop van de audit worden de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de aanvrager in rekening gebracht. 1.3 Initiële audit Tijdens de initiële audit wordt getoetst of de onderneming voldoet aan de voorwaarden van paragraaf 2 van de Regeling. De initiële audit maakt deel uit van de beoordeling van de aanvraag tot erkenning. Het doel van de initiële audit is: vaststellen of de organisatie haar bedrijfsprocessen en -systemen zo heeft ingericht en zodanige beheersingsmaatregelen heeft genomen, dat aan de voorwaarden van de Regeling wordt voldaan. Werkwijze Er vindt een documentenstudie plaats en er worden interviews gehouden met directie en/of medewerkers. Daarnaast worden reality-checks uitgevoerd om na te gaan of de beheersingsmaatregelen daadwerkelijk in de bedrijfsprocessen en - systemen zijn geïmplementeerd. Artikel 17 van de Regeling: onderaanneming Dit artikel heeft betrekking op alle ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren namens de erkende instantie of die werkzaamheden uitvoeren waarop de erkende instantie toezicht moet houden. Deze ondernemingen en de werkzaamheden die zij uitvoeren en waarop de Regeling van toepassing is, vallen binnen de scope van de initiële audit. Uitgangspunt hierbij is dat de erkende instantie eindverantwoordelijk is voor de door deze ondernemingen uitgevoerde werkzaamheden. Auditrapport Van de initiële audit wordt een auditrapport opgemaakt. De bevindingen die tijdens de audit zijn vastgesteld worden hierin opgenomen. Op het concept van het auditrapport vindt een collegiale toetsing plaats. Hierna wordt dit rapport aan de onderneming voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor, om feitelijke onjuistheden te corrigeren. Hierna wordt het auditrapport definitief vastgesteld. Voor de beoordeling van de bevindingen is een onderscheid gemaakt in tekortkomingen en signalen. Tekortkoming De term tekortkoming wordt gehanteerd wanneer uit een bevinding blijkt dat niet wordt voldaan aan een voorwaarde, genoemd in paragraaf 2 van de Regeling. Signaal De term signaal wordt gehanteerd wanneer een bevinding is vastgesteld die geen consequentie heeft voor de juiste uitvoering van de handelingen als bedoeld in paragraaf 2 van de Regeling. Een signaal is bedoeld om een verbeterpunt in de bedrijfsprocessen en -systemen aan te geven. Pagina 6 van 15

7 Proces na de audit Als er tijdens de audit geen tekortkomingen zijn geconstateerd wordt de erkenning verleend middels een beschikking. Als er wel tekortkomingen zijn geconstateerd wordt niet voldaan aan (een van) de voorwaarden in paragraaf 2 van de Regeling. De erkenning wordt dan niet verleend. De onderneming wordt in de gelegenheid gesteld om de tekortkomingen op te lossen binnen een door de inspectie te bepalen periode. De inspectie kan een aanvullende (opvolgings)audit uitvoeren om te beoordelen of alle tekortkomingen zijn opgelost. Als de tekortkomingen aantoonbaar zijn opgelost wordt de erkenning alsnog verleend. Als de tekortkomingen niet (allemaal) zijn opgelost, wordt de erkenning niet verleend. Signalen staan de afgifte van de erkenning niet in weg. De inspectie vertrouwt erop dat de signalen worden meegenomen als actiepunten in het verbeterproces van de organisatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de erkende instantie. De inspectie kan de werking van het verbeterproces en de opvolging van de signalen meenemen tijdens een toezichtsaudit (hoofdstuk 3). Plan van aanpak Als de onderneming door de inspectie in de gelegenheid wordt gesteld om de tekortkomingen op te lossen dan moet hiervoor een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin moet de onderneming aangeven welke acties zij neemt om de tekortkomingen op te lossen en binnen welke termijn. Mede op basis van dit plan van aanpak wordt door de inspectie een einddatum vastgesteld voor dit verbetertraject. De behandeltermijn van de aanvraag wordt gedurende deze periode opgeschort. 1.4 Beschikking Na de audit(s) wordt een beschikking opgesteld met daarin de beslissing op de aanvraag. De aanvraag kan worden toegewezen of afgewezen: De aanvraag wordt toegewezen: de aanvrager ontvangt een beschikking (de erkenning) waarin de onderneming wordt erkend voor het uitvoeren van de in de beschikking vermelde werkzaamheden. In de beschikking worden bevoegdheden, voorwaarden en beperkingen beschreven alsmede de handelingen of randnummers waarvoor erkenning wordt verleend. De aanvraag wordt afgewezen: de aanvrager ontvangt een beschikking waarin wordt aangegeven op basis waarvan de aanvraag is afgewezen. Tegen het genomen besluit kan conform de Awb bezwaar worden gemaakt. In de beschikking wordt aangegeven hoe dit moet worden gedaan. De erkenning met de naam en vestigingsgegevens van de onderneming en de erkende werkzaamheden wordt door de inspectie bekend gemaakt op haar website. Afgewezen aanvragen worden niet bekend gemaakt. De erkenning wordt afgegeven voor de duur van 10 jaar vanaf de datum van bekendmaking. De erkenning wordt verleend onder voorwaarde dat blijvend wordt voldaan aan de voorwaarden van de Regeling. Een en ander zal periodiek worden getoetst door de inspectie. Hiervoor worden toezichtsaudits uitgevoerd (zie hoofdstuk 3 van deze procesbeschrijving). Indien hierbij wordt vastgesteld dat niet langer aan de voorwaarden van de Regeling wordt voldaan kan de erkenning worden geschorst of ingetrokken. Pagina 7 van 15

8 2 Aanvullende bepalingen 2.1 Tussentijdse wijzigingen Als een erkende instantie voornemens is om wijzigingen door te voeren in de elementen genoemd in artikel 3 van de Regeling dan moeten deze voorafgaande aan de voorgenomen wijziging aan de inspectie worden voorgelegd. Dit is op basis van artikel 6 van de Regeling. Deze wijzigingen kunnen aanleiding geven voor het uitvoeren van een nieuwe audit. De audit zal zich dan beperken tot de elementen die gewijzigd gaan worden en de gevolgen hiervan op het gehele proces. Als blijkt dat de wijzigingen kunnen leiden tot het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden van de Regeling dan mogen deze wijzigingen niet worden doorgevoerd. Worden de wijzigingen wel doorgevoerd dan kan de inspectie bestuursrechtelijk optreden. 2.2 Uitbreiding van de erkenning De erkende instantie die zijn erkenning wil uitbreiden met andere handelingen dan waarvoor zij al is erkend, moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. Het aanvraagproces is gelijk aan een initiële erkenningsaanvraag (zie hoofdstuk 1). Afhankelijk van de handelingen waarvoor de erkende instantie reeds is erkend en de aangevraagde uitbreiding kan de inspectie er voor kiezen een beperkte audit uit te voeren waarbij enkel de nieuwe handelingen worden getoetst. In dit geval wordt na goedkeuring de bestaande erkenning uitgebreid en blijft de bestaande geldigheidstermijn gehandhaafd. Indien tijdens de audit het gehele proces wordt beoordeeld inclusief de bestaande handelingen zal na het positief afronden van de audit een nieuwe erkenning worden afgegeven voor de duur van tien jaar. 2.3 Jaarlijks verslag aan de Minister Artikel 15 van de Regeling bepaalt dat de erkende instantie jaarlijks verslag moet doen aan de Minister. Aangezien de inspectie is aangewezen voor de uitvoering van de Regeling moet dit jaarlijkse verslag bij de inspectie worden ingediend. In de Regeling is bepaald welke informatie in het verslag moet worden vermeld. In het jaarverslag moeten worden aangegeven het aantal verrichtte handelingen dat is uitgevoerd en het resultaat van de beoordeling. Bij negatieve beoordelingen moet tevens worden vermeld welke opvolging hieraan is gegeven en tot welk resultaat dit heeft geleid. De inspectie kan de gegevens uit de jaarlijkse verslagen gebruiken voor analytische doeleinden. 2.4 Klachten en meldingen Naast de reguliere toezichtsaudit is het mogelijk dat de inspectie extra onderzoek bij de erkende instantie uitvoert naar aanleiding van ontvangen klachten en meldingen. Alle klachten en meldingen over erkende instanties kunnen door de inspectie worden onderzocht. Pagina 8 van 15

9 3 Toezicht op erkende instanties 3.1 Doel en werkwijze Nadat een onderneming is erkend op basis van de Regeling zal de inspectie toezicht houden op de handelingen waarvoor de erkenning is verleend. Het doel hiervan is na te gaan of de erkende instantie nog steeds voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de Regeling. Dit wordt gedaan middels een toezichtsaudit. De toezichtsaudit richt zich vooral op de werking van de bedrijfsprocessen en - systemen. 3.2 Toezichtcyclus Na afgifte van de erkenning wordt de erkende instantie opgenomen in het programma voor de toezichtsaudits van de inspectie. De eerste toezichtsaudit wordt uitgevoerd binnen een periode van twee jaar na de datum van het verlenen van de erkenning. Afhankelijk van de bevindingen en de handelingen waarvoor erkenning is verleend wordt de toezichtcyclus bepaald. De termijn waarbinnen een volgende toezichtsaudit wordt uitgevoerd zal echter ten hoogste vier jaar bedragen. 3.3 Reikwijdte en proces toezichtsaudit De reikwijdte voor de toezichtsaudit is de Regeling en de hierin opgenomen voorwaarden. De scope is gericht op de handelingen waarvoor de erkenning is verleend en kan beperkt worden tot een deel van deze handelingen. Indien door de inspectie wordt gekozen voor een beperkte scope dan wordt dit vooraf medegedeeld. Ondernemingen die handelingen uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de erkende instantie en waarop de Regeling van toepassing is, zijn ook onderdeel van de toezichtsaudit. Tekortkomingen bij deze ondernemingen leiden tot interventies bij de erkende instantie. Proces De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een auditrapport. In dit rapport worden de geconstateerde bevindingen beoordeeld als zijnde een tekortkoming of signaal zoals wordt gedaan bij de initiële audit (zie 1.3). Het auditrapport wordt door het auditteam doorgestuurd naar de afdeling binnen de inspectie die de erkenning heeft verleend. Deze afdeling neemt vervolgens contact op met de erkende instantie waarbij deze, indien van toepassing, de gelegenheid krijgt de geconstateerde bevindingen toe te lichten. Indien er tijdens de audit tekortkomingen zijn geconstateerd dan moet(en) deze binnen een door de inspectie vastgestelde termijn worden opgelost. Hiervoor moet de erkende instantie een plan van aanpak opstellen waarin wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn zij de tekortkomingen hebben oplost. In het geval van tekortkomingen wordt na de gestelde termijn door de inspectie getoetst of de geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost. De inspectie kan dit doen middels een documentstudie of door het uitvoeren van een opvolgingsaudit. Als er geen tekortkomingen zijn geconstateerd of als deze binnen de gestelde termijn zijn opgelost is het proces van de toezichtsaudit afgerond en blijft de erkenning gehandhaafd. De erkende instantie wordt hierover per brief geïnformeerd. Pagina 9 van 15

10 3.4 Schorsen/Intrekken erkenning Als de geconstateerde tekortkomingen niet zijn opgelost binnen de gestelde termijn kan de inspectie overgaan tot het schorsen of intrekken van de erkenning. In het geval dat de inspectie besluit om de erkenning van de erkende instantie geheel of gedeeltelijk te schorsen wordt dit kenbaar gemaakt middels een voornemen tot schorsing. De erkende instantie krijgt twee weken de tijd om een zienswijze bij de inspectie in te dienen. Deze zienswijze kan er toe leiden dat de inspectie haar besluit herziet en de schorsing niet effectueert. Als er na deze twee weken geen zienswijze is ingediend of de ingediende zienswijze niet leidt tot een ander oordeel met betrekking tot het voornemen dan wordt de erkenning geschorst. Deze schorsing zal ook worden vermeld op de website van de inspectie. In het besluit tot schorsing van de erkenning wordt een periode vastgesteld waarbinnen de erkende instantie de handelingen waarvoor zij is erkend niet langer mag uitvoeren. In deze periode heeft de erkende instantie de gelegenheid de tekortkomingen alsnog op te lossen en dit aan te tonen aan de inspectie. De inspectie kan een aanvullende audit uitvoeren om te beoordelen of alle tekortkomingen zijn opgelost. Als na de schorsingsperiode de tekortkomingen nog steeds niet zijn opgelost gaat de inspectie over tot het intrekken van de erkenning. Indien de tekortkomingen van dien aard zijn dat direct ingrijpen noodzakelijk is kan de inspectie besluiten de erkenning direct in te trekken. Hierbij kan zowel van de stap van het schorsen als het indienen van een zienswijze worden afgezien. Na het intrekken van de erkenning zal de naam van de onderneming worden verwijderd van de website van de inspectie. Tegen de hierboven genoemde besluiten kan bezwaar worden gemaakt op basis van de Awb. Pagina 10 van 15

11 Bijlage: Vragenlijst audit Onderwerp: Audit regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Aandachtspunten: + - Opmerkingen / Toelichting 1. Onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid 1.1 Hoe heeft de erkende instantie geborgd dat geen tarieven of andere vereisten worden gehanteerd, die de toegang tot het uitvoeren van handelingen onnodig belemmeren? (art 7) 1.2 Hoe is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de onderneming gewaarborgd t.o.v. opdrachtgever en ander betrokken partijen? (art 8.1) 1.3 Hoe heeft de onderneming de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de medewerkers gewaarborgd t.o.v. opdrachtgever en andere betrokken partijen? (art 8.1) 1.4 Hoe heeft de onderneming geborgd dat de bezoldiging van de medewerkers die betrokken zijn bij de handelingen (keuren/ certificeren) niet afhankelijk is van het aantal- en het resultaat van de handelingen? (artikel 8.2) 2. Kwaliteitsborgingsysteem 2.1 Is er een geschikt kwaliteitsborgingsysteem, schriftelijk vastgelegd in een document? (art. 9) 2.2 Zijn in dit kwaliteitsborgingsysteem de organisatorische, personele en procedurele kwaliteitsborgen beschreven? (art. 9) 2.3 Hoe draagt de onderneming zorg dat de handelingen in overeenstemming met de geldende voorschriften van het VLG/VSG/VBG worden uitgevoerd? (art. 11) Pagina 11 van 15

12 2.4 Hoe is geborgd dat geen informatie aan derden over de keuring plaatsvindt, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever? (art 14.1) 2.5 Hoe is de geheimhoudingsplicht geborgd van de medewerkers? (art. 14.2) 2.6 Hoe is het jaarlijks verslag aan de Minister geregeld/geborgd? (art. 15) 2.7 Hoe is geborgd dat bij wijzigingen in de handelingen, de gewijzigde bescheiden en gegevens m.b.t. het kwaliteitsborgingsysteem, de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verzekering, vóór de invoering van de wijzigingen aan de inspectie worden overlegd? (art. 6) 2.8 Hoe stelt u voorafgaand aan de handelingen de opdrachtgever in kennis over welke handelingen worden uitgevoerd; welke methoden worden gehanteerd; en aan welke eisen wordt getoetst? (art 13). 2.9 Hoe borgt u dat binnen een jaar na afgifte gebruik wordt gemaakt van de erkenning? (art. 16.1) 2.10 Hoe zorgt u ervoor dat de erkenning niet langer dan 1 jaar ongebruikt blijft? (art 16.2) 3. Deskundigheid 3.1 Hoe is geborgd dat de onderneming de beschikking heeft over medewerkers met voldoende vakbekwaamheid voor de uitvoering van de werkzaamheden? (art. 10.1) Pagina 12 van 15

13 3.2 Hoe is geborgd dat de onderneming de beschikking heeft over medewerkers met voldoende vakbekwaamheid voor het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden? (art. 10.1) 3.3 Is in het kwaliteitsborgingsysteem, aandacht besteed aan de opleiding, kwalificatie en ervaring? (art. 10.2) 4. Onderaanneming 4.1 Worden één of meerdere werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder a uitbesteed aan derden? 4.2 Wordt de te hanteren methode schriftelijk vastgelegd in een modelovereenkomst voordat de werkzaamheden worden uitbesteed? (art. 17 lid 1 onder a) 4.3 Hoe is geborgd dat de opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot uitbesteding en waaruit blijkt dat hij instemt met de voorgenomen uitbesteding en betreffende onderaannemer? (art. 17 lid 1 onder b) 4.4 Hoe wordt geborgd dat het geven van een eindoordeel over de keuring of certificering is voorbehouden aan de erkende instantie? (art. 17 lid 1 onder c) 4.5 Hoe is geborgd dat de onderaannemer tenminste voldoet aan de artikelen 8 (onafhankelijkheid, onpartijdigheid, bezoldiging), 9 (kwaliteitsborgingsysteem), 10 (opleiding) en 14 (geheimhouding) van de Regeling? (art. 17 lid 1 onder d) 4.6 Hoe is geborgd dat de onderaannemer geen verdere onderaanbesteding verricht? (art. 17 lid 1 onder e) Pagina 13 van 15

14 4.7 Is er een register waarin elke uitbesteding van keuring of certificatie wordt bijgehouden? (art. 18 lid 1) 4.8 Bevat dit register voor elk gekeurd object of certificatie de naam van de onderaannemer, het kenmerk van het certificaat en het kenmerk van het keuringsrapport? (art. 18 lid 2) 5. Randnummers 5.1 Pagina 14 van 15

15 Pagina 15 van 15

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels omtrent erkenning en toezicht op erkende instanties inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 14 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands B.V te Helmond,

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Amstelveen, januari 2017 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a SHA Stichting Huisartsenpost Amstelland b Wkkgz

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

BESLUIT. N.) O a) _..,. vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet _ O --

BESLUIT. N.) O a) _..,. vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet _ O -- Zcnsument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/200729 Betreft zaaknummer 13.0866.53 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

C) tu. Autoriteit Con merit & rkt. Besluit. I. Aanvraag en procedure. Ons kenmerk: ACM/DC/2013/ Zaaknummer:

C) tu. Autoriteit Con merit & rkt. Besluit. I. Aanvraag en procedure. Ons kenmerk: ACM/DC/2013/ Zaaknummer: Autoriteit Con merit & rkt Besluit Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203760 Zaaknummer: 13.0221.53 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2089927/3272112 op de op 14 augustus 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Deponie Zuid NV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan 50 8043RL Zwolle Registratienummer 261293096 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 30-06-2017

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2076205/3035562 op de op 10 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van de Bossche IJzer- en Metaalhandel Van Erp BV, om

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Waddinxveen (GOB) Noordkade 100c 2741GA WADDINXVEEN Registratienummer 487797887 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Gemoede(r)lijk (GOB) den Dam 43B 7084 BL Breedenbroek

Inspectierapport Gastouderbureau Gemoede(r)lijk (GOB) den Dam 43B 7084 BL Breedenbroek Inspectierapport Gastouderbureau Gemoede(r)lijk (GOB) den Dam 43B 7084 BL Breedenbroek Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Oude IJsselstreek Datum inspectie: 15-12-2016

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny Home Gooi en Vechtstreek (GOB) Rembrandtlaan VJ Muiderberg

Inspectierapport Nanny Home Gooi en Vechtstreek (GOB) Rembrandtlaan VJ Muiderberg Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Nanny Home Gooi en Vechtstreek (GOB) Rembrandtlaan 8 1399VJ

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Ascert Bezwaarschriften Commissie Ascert Postbus 239 5060 AE Oisterwijk info@ascert.nl De commissie ziet geen reden om te oordelen dat het gebruik van een beoordelingslijst door de auditor in strijd is

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2012 inzake de procedures

Nadere informatie

Inspectierapport De Duikboot (BSO) Paukenlaan LL Oldenzaal

Inspectierapport De Duikboot (BSO) Paukenlaan LL Oldenzaal Inspectierapport De Duikboot (BSO) Paukenlaan 1 7577LL Oldenzaal Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Voor inschrijving in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dienen kandidaten op grond van

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie