SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland De ondergetekenden: de gemeente Zoetermeer, hierna te noemen: de Gemeente, te dezen vertegenwoordigd door.., handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.., het Hoogheemraadschap van Delfland, hierna te noemen: Delfland, te dezen vertegenwoordigd door., handelend ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 14 oktober 2008, en het Hoogheemraadschap van Rijnland, hierna te noemen: Rijnland, te dezen vertegenwoordigd door., handelend ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d.., gezamenlijk verder aan te duiden als: partijen; in aanmerking nemende dat: - in juni 2001 een Project Nieuwe Driemanspolder (NDMP) is geformuleerd door Provincie Zuid- Holland, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer alsmede de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland, gericht op de herinrichting van de gelijknamige polder tot een gebied voor natuur, recreatie en waterberging; - sinds juni 2001 door deze zes partijen een Projectgroep- en een Stuurgroep-NDMP is ingesteld onder leiding waarvan is gewerkt aan de voorbereiding van het genoemd project; - de Stuurgroep-NDMP, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van genoemde zes partijen, de uitgangspunten en kaders heeft vastgesteld die zullen dienen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het genoemd project; - de zes partijen daartoe op een Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder, hierna te noemen (dit) Convenant, zijn overeengekomen; - de Provincie namens de zes partijen invulling zal geven aan de gedelegeerd opdrachtgeversrol gedurende de realisatiefase; - de huidige Stuurgroep-NDMP vanaf dat moment zal worden gewijzigd in een Bestuurlijk Overleg NDMP waarin de zes partijen vertegenwoordigd zullen zijn; - drie van deze partijen, zijnde de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, een Gebiedscoalitie-N3MP hebben gevormd teneinde als opdrachtnemer de dagelijkse aansturing en regie van het project op zich te nemen gedurende de realisatiefase; - deze gebiedscoalitie hiertoe een uitvoeringsorganisatie zal oprichten, hierna te noemen UO- N3MP; - deze UO-N3MP gedurende de eerstvolgende projectfase - de Definitief Ontwerpfase (DO-fase) - nog geen zelfstandige rechtsvorm zal verkrijgen, maar vorm gegeven zal worden als projectdirectie namens de gebiedscoalitie; - de drie deelnemers in de gebiedscoalitie deze samenwerking gedurende de DO-fase via een samenwerkingsovereenkomst willen regelen; - het Hoogheemraadschap van Rijnland als aanbestedende dienst zal optreden namens de drie coalitiepartijen gedurende de DO-fase; - partijen bij afronding van de DO-fase en de daarbij behorende besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg te verwachten in het voorjaar van nader zullen bepalen of, en zo ja op welke wij- 1

2 ze een zelfstandige rechtsvorm aan de UO-N3MP verbonden zal gaan worden met het oog op het vervolgtraject; - de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland op 29 oktober 2004 een overeenkomst hebben gesloten waarin financiële afspraken zijn gemaakt over de piekberging en de aanvoerroutes; - de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland op een overeenkomst hebben gesloten over de wijze waarop de benodigde gronden zullen worden verworden, waarbij de provincie de eindverantwoordelijkheid voor deze activiteit behoudt en waarbij het Hoogheemraadschap belast wordt met de feitelijke verwervingshandelingen binnen een geformuleerd handelingskader. komen overeen als volgt: I. Begripsbepalingen Artikel In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a.) het Project : de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder (NDMP) zoals gedefinieerd in het Bestuursconvenant en vastgelegd in gelijknamig VO en PvE; b.) het Bestuursconvenant : de bestuurlijke overeenkomst tussen de zes convenantspartijen, gericht op de realisatie van het project NDMP; c.) het Bestuurlijk Overleg: het regulier overleg tussen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de convenantspartijen; d.) het Plangebied : het te ontwikkelen gebied, bestaande uit de Nieuwe Driemanspolder, de polder Roeleveen en een gedeelte van polder Potteveen, zoals aangegeven op de plankaart die als bijlage bij het Bestuursconvenant is gevoegd; d.) de Convenantspartijen : de partijen die het Bestuursconvenant hebben ondertekend, zijnde de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer alsmede de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland; e.) de Gebiedscoalitie : drie van de Convenantspartijen, zijnde de gemeente Zoetermeer en de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland, hebben een samenwerkingsverband gevormd teneinde als opdrachtnemer de dagelijkse aansturing en regie van het project op zich te nemen gedurende de realisatiefase f.) de Coalitiepartijen : de drie partijen die samen de Gebiedscoalitie vormen; g.) de Uitvoeringsorganisatie : het uitvoerend orgaan van de Gebiedscoalitie; h.) de Realisatiefase : de fasen vanaf Definitief Ontwerp tot aan oplevering van het fysiek eindresultaat; i.) Definitief Ontwerpfase (DO-fase) : de projectfase die volgt op het Voorlopig ontwerp en vooraf gaat aan de besteks- en aanbestedingsfase waarbij het ontwerp in detail wordt uitgewerkt en navenant de kostenraming wordt verfijnd; j.) Seizoensberging NDMP : het toekomstig gebied binnen de Nieuwe Driemanspolder voor de opslag van oppervlaktewater door het jaar heen; k.) Piekberging NDMP : het toekomstig gebied binnen de Nieuwe Driemanspolder voor de opslag van opervlaktewater bij extreem waterbezwaar in de boezems van Delfland en Rijnland, omgeven door een specifiek voor dat doel aangelegde waterkering; l.) Aanvoerroute-Delfland : het geheel van aaneengesloten wateren nodig om een gecontroleerde aanvoer van water vanuit de boezem vanuit Delfland naar de piekberging NDMP te kunnen realiseren; in het bijzonder de aanleg van een nieuwe verbinding vanaf de Stompwijksevaart via de Molenvaart naar de NDMP; m.) Aanvoerroute-Rijnland : het geheel van aaneengesloten wateren nodig om een gecontroleerde aanvoer van water vanuit de boezem vanuit Delfland naar de piekberging NDMP te kunnen realiseren; in het bijzonder de verbreding van de Ringsloot en een te verbreden en te verleggen Limietsloot met aansluiting op de NDMP. 2

3 II. Doel van deze samenwerkingsovereenkomst Artikel Het doel van deze overeenkomst is het regelen van de samenwerking tussen partijen gedurende de eerstvolgende fase, de Definitief Ontwerpfase, van het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder. Conform de mijlpalenplanning, bijlage 7 uit het bestuursconvenant, is deze periode voorzien van 1 januari 2009 tot 1 april Na afronding van de Definitief Ontwerpfase en de daarbij behorende besluitvorming door het Bestuurlijk Overleg, voorzien in het voorjaar van 2010, zijn de coalitiepartners voornemens om alsnog een zelfstandige rechtsvorm op te richten voor de UO-N3MP, bij voorkeur op basis van een nader overeen te komen Gemeenschappelijke Regeling tussen partijen zodat alsnog een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ontstaat. Deze nieuwe entiteit kan dan ook zelf als aanbestedende dienst gaan optreden. Op basis van de dan geldende situatie zal de Provincie als opdrachtgever zonodig en met instemming van het Bestuurlijk Overleg opnieuw de aanbestedende dienst van de nodige opdrachten en bevoegdheden voorzien. III. Rechtsvorm en doelstelling van de uitvoeringsorganisatie UO-N3MP Artikel De UO-N3MP zal gedurende de DO-fase nog geen aparte rechtsvorm krijgen, maar als projectdirectie namens de gebiedscoalitie functioneren. Gedurende deze periode zal het Hoogheemraadschap van Rijnland als rechtspersoon en aanbestedende dienst optreden namens de UO-N3MP. De projectopdrachtgever, in casu de provincie Zuid-Holland, heeft voor taak 1 (zie art. 4) het Hoogheemraadschap van Rijnland gemandateerd voor het besteden van het projectbudget. 3.2 De UO-N3MP heeft als doel om namens de Convenantpartijen de taken uit te voeren op het gebied van de projectmatige aansturing, regie en beheersing van de de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder zoals beschreven in het gelijknamig bestuursconvenant. 3.3 Daarnaast zijn Coalitiepartijen voornemens om de UO-N3MP ook te belasten met de projectmatige aansturing, regie en beheersing van de aanpalende projecten Aanvoerroute Delfland en Aanvoerroute Rijnland. In dat geval treedt het Hoogheemraadschap van Delfland, resp. Rijnland op als projectopdrachtgever. 3.4 Gezien de relevante functionele-, technische, logistieke-, juridisch-planologische en financiële raakvlakken tussen het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder en de beide aanvoerroutes zal verregaand sprake zijn van een integrale benadering qua aanpak en projectbesturing zonder dat uit het oog mag worden verloren dat het gaat om aparte projecten met eigen budgetten en opdrachtgevers. IV Taak 1, Herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder: werkzaamheden en budget Artikel De uitvoeringsorganisatie UO-N3MP verkrijgt de taak om te voorzien in de projectmatige aansturing en beheersing van de realisatiefase van het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder. In het Bestuursconvenant is aangegeven dat deze opdracht verstrekt wordt aan de Gebiedscoalitie, in casu haar uitvoeringsorganisatie UO-N3MP, door de opdrachtgever, in casu de provincie Zuid-Holland namens het Bestuurlijk Overleg. De van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden zijn vastgelegd in het gelijknamig bestuursconvenant. 3

4 4.2 De eerste taak omvat de realisatie van de Definitief Ontwerpfase voor het gehele project. 4.3 De UO-N3MP zal haar taken op professionele- en projectmatige wijze uitvoeren binnen de kaders en randvoorwaarden die zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant. De werkprocessen zullen door de projectdirectie op zodanige wijze worden aangestuurd en bewaakt dat vroegtijdig dreiging van overschrijding van kaders of randvoorwaarden zal worden gesignaleerd en direct zal worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever. 4.4 In het kader van de projectmatige werkwijze zal vanuit de Gebiedscoalitie een Stuurgroep- en een Projectteam UO-N3MP worden ingesteld zodat een bestuurlijke verantwoording, resp. ambtelijke coördinatie vanuit de projectdirectie invulling kan krijgen. 4.5 De UO-N3MP zal zich ten behoeve van de realisatie van de aan haar verstrekte opdrachten laten ondersteunen door deskundige partijen zoals ontwerp- en ingenieursbureaus en gekwalificeerde leveranciers en aannemers. Daarbij zal optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de opdrachtgever aanreikt in de vorm van de inzet van de dienst Landelijk Gebied (DLG) welke om niet ter beschikking van het project wordt aangeboden. Tevens zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die Gemeente Zoetermeer aanbiedt in de vorm van inzet van het interne ingenieursbureau (IBZ), zij het dat hiervoor een marktconforme vergoeding in rekening zal worden gebracht. Daarnaast kan de UO-N3MP gebruik maken van raamcontracten met ingenieursbureaus waarover de coalitiepartners beschikken. 4.6 De UO-N3MP draagt zorg voor de toetsing van tussentijdse- en finale producten met behulp van daartoe aangewezen deskundigen uit de lijnorganisaties van de coalitiepartners. Indien in voorkomende gevallen ook nog toetsing dient plaats te vinden vanuit lijnorganisaties van de convenantpartijen, dan zal de provincie als opdrachtgever hier het initiatief toe nemen. Laatstgenoemde toetsingsprocessen mogen niet tot vertraging van de primaire productieprocessen aanleiding geven. 4.7 Het beschikbare budget is vastgelegd in het Bestuursconvenant. Dit budget geldt als plafondbedrag voor de kosten die de UO-N3MP kan declareren voor de uitvoering van de opgedragen taken. Voor aanvang der werkzaamheden zal UO-N3MP met een offerte aan de opdrachtgever aangeven welke kosten te verwachten zijn voor de DO-fase. 4.8 In rekening zullen worden gebracht ten laste van het beschikbare budget: de kosten van de inhuur van externe deskundige partijen zoals advies-, communicatie-, ontwerp-, ingenieurs-, onderzoeks-, leverende- en uitvoerende partijen. Ook de kosten van de projectdirectie en de bijbehorende staf worden in rekening gebracht als mede de kosten van facilitaire- en ondersteunende services. 4.9 De kosten vanwege de inzet van toetsers uit de lijnorganisaties alsmede de inzet vanuit de lijnorganisaties in de projectgroep en eventueel klankbord- en afstemmingsoverleg zullen niet in rekening worden gebracht bij het project. 4

5 V Taak 2, Aanleg van aanvoerroute-delfland en -Rijnland: werkzaamheden en budget Artikel De uitvoeringsorganisatie UO-N3MP verkrijgt de taak om te voorzien in de projectmatige aansturing en beheersing van de realisatiefase van de beide aanvoerroutes voor de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. 5.2 Het betreft hier een gescheiden opdrachtgeverschap van respectievelijk het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. 5.3 Opdrachtverstrekking zal gefaseerd plaatsvinden vanuit de desbetreffende opdrachtgever. De van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden worden vastgelegd in de opdrachtverstrekking en bijbehorende annexen. 5.4 De eerste taak die opgedragen zal worden door de opdrachtgever(s) omvat de realisatie van de Definitief Ontwerpfase. 5.5 De UO-N3MP zal haar taken op professionele- en projectmatige wijze uitvoeren binnen de kaders en randvoorwaarden die de opdrachtgever stelt. De werkprocessen zullen door de projectdirectie op zodanige wijze worden aangestuurd en bewaakt dat vroegtijdig dreiging van overschrijding van kaders of randvoorwaarden zal worden gesignaleerd en direct zal worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever. 5.6 In het kader van de projectmatige werkwijze zal vanuit de Gebiedscoalitie een Stuurgroep- en een Projectteam UO-N3MP worden ingesteld zodat een bestuurlijke verantwoording, resp. ambtelijke coördinatie vanuit de projectdirectie invulling kan krijgen. 5.7 De UO-N3MP zal zich ten behoeve van de realisatie van de aan haar verstrekte opdrachten laten ondersteunen door deskundige partijen zoals ontwerp- en ingenieursbureaus en gekwalificeerde leveranciers en aannemers. Daarbij kan de UO-N3MP gebruik maken van de interne ingenieursbureaus, resp. van de raamcontracten met ingenieursbureaus waarover de coalitiepartners beschikken. 5.8 De UO-N3MP draagt zorg voor de toetsing van tussentijdse- en finale producten met behulp van daartoe aangewezen deskundigen uit de lijnorganisaties van de coalitiepartners. Indien in voorkomende gevallen ook nog toetsing dient plaats te vinden vanuit lijnorganisaties van de convenantpartijen, dan zullen de Hoogheemraadschappen als opdrachtgever hier het initiatief toe nemen. Laatstgenoemde toetsingsprocessen mogen niet tot vertraging van de primaire productieprocessen aanleiding geven. 5.9 Bij opdrachtverstrekking zal de opdrachtgever melding maken van het beschikbaar budget, behorende bij de in opdracht verstrekte werkzaamheden. Dit budget geldt als plafondbedrag voor de kosten die de UO-N3MP kan declareren voor de uitvoering van de opgedragen taken. Voor aanvang der werkzaamheden zal UO-N3MP met een offerte aangeven welke kosten te verwachten zijn voor de DO-fase In rekening zullen worden gebracht: de kosten van de inhuur van externe deskundige partijen zoals advies-, communicatie-, ontwerp-, ingenieurs-, onderzoeks-, leverende- en uitvoerende partijen. Ook de kosten van de projectdirectie en de bijbehorende staf worden in rekening gebracht als mede de kosten van facilitaire- en ondersteunende services De kosten vanwege de inzet van toetsers uit de lijnorganisaties alsmede de inzet vanuit de lijnorganisaties in de projectgroep en eventueel klankbord- en afstemmingsoverleg zullen niet in rekening worden gebracht bij het project. 5

6 Artikel 6. Stuurgroep UO-N3MP In het kader van deze samenwerking zullen de coalitiepartijen een stuurgroep formeren bestaande uit een bestuurlijk vertegenwoordiger van ieder van hen. Deze Stuurgroep UO-N3MP treedt op als opdrachtnemer zoals beschreven in artikel 3 en de taken zoals beschreven in artikel 4 en 5. De stuurgroep stemt (unaniem) in met: - Plan van aanpak uitvoeringsorganisatie; - het Definitief Ontwerp met kostenraming; - mogelijkheden voor BTW compensatie; - communicatieplan; - voorstel voor beheercontract; - voortgangsrapportages over de stand van zaken aan de opdrachtgever (provincie); - voortgangsrapportages projectbudget; - wijzigingsvoorstellen aan opdrachtgever voor geld, kwaliteit en tijd De stuurgroep benoemt de projectdirecteur en kan hem ontslaan of ontheffen van zijn taken. De projectdirecteur neemt deel aan het stuurgroepoverleg en draagt zorg voor de verslaglegging en agendavorming. De stuurgroep beslist in gezamenlijkheid over bovenstaande zaken die verband houden met de uitvoering van de opdracht inzake de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder. Indien het echter een aangelegenheid betreft aangaande de aanvoerroutes, dan is het stuurgroepoverleg primair bedoeld als bestuurlijk coördinatie- en afstemmingsplatform en ligt de beslissing direct bij de partij die tevens individueel opdrachtgever is voor de desbetreffende aanvoerroute. Artikel 7. Projectdirecteur UO-N3MP De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van de opgedragen taken zoals beschreven in de artikelen 4 en 5 en het realiseren van de doelstellingen zoals benoemd in artikel 3. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de rapportage naar en afstemming met het projectteam en de stuurgroep; de projectdirecteur adviseert het projectteam en de stuurgroep inzake de te nemen besluiten en bereidt daartoe beslisdocumenten voor. De projectdirecteur informeert het projectteam en de stuurgroep met regelmaat over: - de voortgang van het werk - de stand van het budget - de aandachtspunten, resp. het risicoprofiel Alle correspondentie met de stuurgroep wordt ondertekend door de projectdirecteur. Daarnaast draagt de projectdirecteur zorg voor de interne- en externe technische- en administratieve coördinatie en het bijhouden van een projectarchief dat vrij toegankelijk zal zijn voor de coalitiepartijen. De projectdirecteur draagt zorg voor toezending aan de partijen van: - verslagen van besprekingen en correspondentie met de stuurgroep en eventuele andere instanties; - correspondentie met betrekking tot knelpunten op het gebied van kwaliteit, tijd en geld. De projectdirecteur treedt tevens op als penvoerder namens de coalitiepartijen voor wat betreft de in opdracht genomen taken. Als zodanig vertegenwoordigt de projectdirecteur de coalitiepartijen in alle externe contacten en aangelegenheden, hetzij met de opdrachtgever hetzij met derden. Eventuele opdrachten aan derden, met name indien er kosten aan verbonden zijn, zullen na advisering door de projectdirecteur worden verstrekt door het Hoogheemraadschap van Rijnland, in haar rol als aanbestedende dienst namens de gebiedscoalitie. Coalitiepartijen kunnen gezamenlijk de taken en bevoegdheden van de projectdirecteur nader bepalen. Ingeval de projectdirecteur naar oordeel van de Stuurgroep UO-N3MP een hem toegewezen taak niet naar behoren vervult, beslist de stuurgroep op welke wijze die taak zal worden vervuld. 6

7 Artikel 8. Projectteam UO-N3MP Iedere partij benoemt een of meer projectteamleden voor de specifiek onder haar verantwoordelijkheid uit te voeren onderdelen en aan te leveren informatie en uit te (doen) voeren toetsingswerkzaamheden. De leden van het projectteam vormen de schakel tussen de projectdirectie en hun bestuurders. Het projectteam staat de projectdirecteur daar waar nuttig en nodig bij in zijn/haar werkzaamheden. De projectleider is voorzitter van het projectteam en draagt zorg voor frequente bijeenkomst, verslaglegging en agendavorming. Ingeval een teamlid naar oordeel van het projectteam of de stuurgroep de aan hem/haar toegewezen taak niet naar behoren vervult, beslist het projectteam op welke wijze die taak zal worden vervuld. Artikel 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid De UO-N3MP is namens de coalitiepartijen verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van de aan haar opgedragen taken op het gebied van de aansturing, regie en beheersing van projectfasen. Zij kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld voor zover aantoonbaar sprake is van wanprestaties op genoemd gebied. De coalitiepartijen zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor deze verplichting. Artikel 10. Financiële bepalingen Uitgangspunt is de uitvoering door de UO-N3MP van de aan haar opgedragen taken binnen de financiële kaders die de opdrachtgever vooraf heeft medegedeeld. Overschrijding van het opdrachtbudget is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Indien de projectdirecteur dan wel een van de partijen voorziet dat mogelijk het budget zal worden overschreden, dan zal de projectdirecteur dat onverwijld aan het projectteam, de stuurgroep en de opdrachtgever mededelen en zullen partijen binnen uiterlijk 2 weken overleggen over de noodzaak van die mogelijke overschrijding en de eventuele gevolgen daarvan. Indien de projectdirecteur dan wel een van de partijen van oordeel is dat meerwerk noodzakelijk is, zal de projectdirecteur dit onverwijld aan het projectteam en de stuurgroep meedelen onder opgave van redenen en de (met name financiële) gevolgen daarvan. De stuurgroep beslist vervolgens of het meerwerk als voorstel aan de opdrachtgever zal worden voorgelegd. Artikel 11. Betaling Alle kosten zoals bedoeld in de artikelen 4.8 en 5.8 zullen in rekening worden gebracht bij de desbetreffende opdrachtgever op basis van een door de projectdirectie bij te houden gescheiden project- en btw- administratie. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal een regeling gelden op basis van vooraf overeen te komen betalingstermijnen met als uitgangspunt dat de UO-N3MP geen voorfinanciering zal hanteren. Alle feitelijke geldstromen verlopen via het Hoogheemraadschap van Rijnland in haar rol als rechtspersoon namens de gebiedscoalitie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zal met dit doel een aparte bankrekening openen voor de financiële transacties in het kader van de uitvoering van taken door de UO-N3MP. De projectdirecteur ziet toe op de tijdige betaling van debit- en creditfacturen en bewaakt de gescheiden administraties van de verschillende opdrachtgevers. Betaling van creditfacturen zal pas plaats vinden na positief advies van de projectdirecteur. Rekeningen zonder positief advies komen niet voor betaling in aanmerking en zullen aan het projectteam en de Stuurgroep UO-N3MP worden toegelicht door de projectdirecteur, waarna de stuurgroep een beslissing zal nemen. 7

8 Artikel 12. Duur, beëindiging, wijziging Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de laatste ondertekening en eindigt, onverminderd het hiernavolgende, niet eerder of later dan het moment waarop partijen aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst hebben voldaan. Tussentijdse beëindiging kan slechts met wederzijdse toestemming van partijen. Niettemin kan ieder van de partijen deze overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de andere partij in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, na daartoe een redelijke termijn te hebben gekregen. Wijzigingen in de overeenkomst zullen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden Onvoorziene omstandigheden die met zich brengen dat ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) vereist kan worden, kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. De partij aan wier zijde een onvoorziene omstandigheid als boven bedoeld opkomt, is gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorafgaand aan een eventuele ontbinding of wijziging in overleg te treden met de andere partij teneinde de ontstane situatie en de consequenties daarvan te bespreken en deze zo mogelijk in onderling overleg op te lossen. Artikel 14. Ontbinding Ontbinding van deze overeenkomst anders dan op grond van het bepaalde in de artikelen 12 en 13 is uitgesloten. Artikel 15. Geschillen Indien partijen binnen de Stuurgroep UO-N3MP geen overeenstemming kunnen bereiken over enig aspect met betrekking tot de uitvoering van het werk of de uitvoering of uitleg van deze overeenkomst, zal de stuurgroep het dispuut voor gezamenlijke afdoening voorleggen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en Rijnland en het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente. Indien ook de besturen onderling het geschil niet kunnen oplossen, leggen partijen het geschil voor aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag. In drievoud opgemaakt en ondertekend, (z meer, HH-D, HH-R) 8

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 2 september 2008. Artikel 1

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V.

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen van Koninklijke Vopak N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. DIT REGLEMENT ("Reglement )

Nadere informatie

ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010

ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010 ALGEMENE BEPALINGEN... 5 BIJZONDERE BEPALINGEN KOOP...20 BIJZONDERE BEPALINGEN GEBRUIKSRECHTEN...21 BIJZONDERE BEPALINGEN OPDRACHTEN...24

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING EN LEVERANTIES SECOND SPLIT B.V. (Business-to-Consumer) Inhoudsopgave. Artikel 1 Begripsbepalingen...

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING EN LEVERANTIES SECOND SPLIT B.V. (Business-to-Consumer) Inhoudsopgave. Artikel 1 Begripsbepalingen... ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING EN LEVERANTIES SECOND SPLIT B.V. (Business-to-Consumer) Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... Artikel 2 Toepasselijkheid... Artikel 3 Algemene Bepalingen...

Nadere informatie

Tekstvergelijking DNR 2005-2011

Tekstvergelijking DNR 2005-2011 De Nieuwe Regeling 00 De Nieuwe Regeling 0 Tekstvergelijking DNR 00-0 Deze tekstvergelijking beoogt iedereen die met de DNR werkt, inzicht te geven in de verschillen tussen DNR 00 en DNR 0. In dit document

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Algemene Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Pagina 1 van 48 Versie april 2013 Inhoudsopgave: A ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 2. TOEPASSELIJKHEID/AFWIJKINGEN 7 3. OPDRACHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences Het medezeggenschapsreglement HZ Stichting HZ University of Applied Sciences Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in artikel 10.21 van de wet

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ; Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, het Regionaal Milieubedrijf en de gemeente Veghel Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 als pilotproject voor de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 039. Naam Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT 2013. Publicatiedatum 26 maart 2014. Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 039. Naam Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT 2013. Publicatiedatum 26 maart 2014. Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 039 Naam Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT 2013 Publicatiedatum 26 maart 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT 2013

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

1030988HE/jh OPRICHTING. Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij mr. drs. Hendrik Anne Enting, notaris gevestigd in de gemeente De Wolden:

1030988HE/jh OPRICHTING. Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij mr. drs. Hendrik Anne Enting, notaris gevestigd in de gemeente De Wolden: 1 1030988HE/jh OPRICHTING Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij mr. drs. Hendrik Anne Enting, notaris gevestigd in de gemeente De Wolden: De verschenen personen verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 Tekst zoals in werking getreden op 9 december 2010. De grondslag van dit reglement zijn de artikelen 20 en 21 van de Verordening KBvG

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie