SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland De ondergetekenden: de gemeente Zoetermeer, hierna te noemen: de Gemeente, te dezen vertegenwoordigd door.., handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.., het Hoogheemraadschap van Delfland, hierna te noemen: Delfland, te dezen vertegenwoordigd door., handelend ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 14 oktober 2008, en het Hoogheemraadschap van Rijnland, hierna te noemen: Rijnland, te dezen vertegenwoordigd door., handelend ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d.., gezamenlijk verder aan te duiden als: partijen; in aanmerking nemende dat: - in juni 2001 een Project Nieuwe Driemanspolder (NDMP) is geformuleerd door Provincie Zuid- Holland, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer alsmede de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland, gericht op de herinrichting van de gelijknamige polder tot een gebied voor natuur, recreatie en waterberging; - sinds juni 2001 door deze zes partijen een Projectgroep- en een Stuurgroep-NDMP is ingesteld onder leiding waarvan is gewerkt aan de voorbereiding van het genoemd project; - de Stuurgroep-NDMP, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van genoemde zes partijen, de uitgangspunten en kaders heeft vastgesteld die zullen dienen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het genoemd project; - de zes partijen daartoe op een Bestuursconvenant Realisatie Nieuwe Driemanspolder, hierna te noemen (dit) Convenant, zijn overeengekomen; - de Provincie namens de zes partijen invulling zal geven aan de gedelegeerd opdrachtgeversrol gedurende de realisatiefase; - de huidige Stuurgroep-NDMP vanaf dat moment zal worden gewijzigd in een Bestuurlijk Overleg NDMP waarin de zes partijen vertegenwoordigd zullen zijn; - drie van deze partijen, zijnde de gemeente Zoetermeer, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, een Gebiedscoalitie-N3MP hebben gevormd teneinde als opdrachtnemer de dagelijkse aansturing en regie van het project op zich te nemen gedurende de realisatiefase; - deze gebiedscoalitie hiertoe een uitvoeringsorganisatie zal oprichten, hierna te noemen UO- N3MP; - deze UO-N3MP gedurende de eerstvolgende projectfase - de Definitief Ontwerpfase (DO-fase) - nog geen zelfstandige rechtsvorm zal verkrijgen, maar vorm gegeven zal worden als projectdirectie namens de gebiedscoalitie; - de drie deelnemers in de gebiedscoalitie deze samenwerking gedurende de DO-fase via een samenwerkingsovereenkomst willen regelen; - het Hoogheemraadschap van Rijnland als aanbestedende dienst zal optreden namens de drie coalitiepartijen gedurende de DO-fase; - partijen bij afronding van de DO-fase en de daarbij behorende besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg te verwachten in het voorjaar van nader zullen bepalen of, en zo ja op welke wij- 1

2 ze een zelfstandige rechtsvorm aan de UO-N3MP verbonden zal gaan worden met het oog op het vervolgtraject; - de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland op 29 oktober 2004 een overeenkomst hebben gesloten waarin financiële afspraken zijn gemaakt over de piekberging en de aanvoerroutes; - de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland op een overeenkomst hebben gesloten over de wijze waarop de benodigde gronden zullen worden verworden, waarbij de provincie de eindverantwoordelijkheid voor deze activiteit behoudt en waarbij het Hoogheemraadschap belast wordt met de feitelijke verwervingshandelingen binnen een geformuleerd handelingskader. komen overeen als volgt: I. Begripsbepalingen Artikel In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a.) het Project : de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder (NDMP) zoals gedefinieerd in het Bestuursconvenant en vastgelegd in gelijknamig VO en PvE; b.) het Bestuursconvenant : de bestuurlijke overeenkomst tussen de zes convenantspartijen, gericht op de realisatie van het project NDMP; c.) het Bestuurlijk Overleg: het regulier overleg tussen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de convenantspartijen; d.) het Plangebied : het te ontwikkelen gebied, bestaande uit de Nieuwe Driemanspolder, de polder Roeleveen en een gedeelte van polder Potteveen, zoals aangegeven op de plankaart die als bijlage bij het Bestuursconvenant is gevoegd; d.) de Convenantspartijen : de partijen die het Bestuursconvenant hebben ondertekend, zijnde de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer alsmede de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland; e.) de Gebiedscoalitie : drie van de Convenantspartijen, zijnde de gemeente Zoetermeer en de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland, hebben een samenwerkingsverband gevormd teneinde als opdrachtnemer de dagelijkse aansturing en regie van het project op zich te nemen gedurende de realisatiefase f.) de Coalitiepartijen : de drie partijen die samen de Gebiedscoalitie vormen; g.) de Uitvoeringsorganisatie : het uitvoerend orgaan van de Gebiedscoalitie; h.) de Realisatiefase : de fasen vanaf Definitief Ontwerp tot aan oplevering van het fysiek eindresultaat; i.) Definitief Ontwerpfase (DO-fase) : de projectfase die volgt op het Voorlopig ontwerp en vooraf gaat aan de besteks- en aanbestedingsfase waarbij het ontwerp in detail wordt uitgewerkt en navenant de kostenraming wordt verfijnd; j.) Seizoensberging NDMP : het toekomstig gebied binnen de Nieuwe Driemanspolder voor de opslag van oppervlaktewater door het jaar heen; k.) Piekberging NDMP : het toekomstig gebied binnen de Nieuwe Driemanspolder voor de opslag van opervlaktewater bij extreem waterbezwaar in de boezems van Delfland en Rijnland, omgeven door een specifiek voor dat doel aangelegde waterkering; l.) Aanvoerroute-Delfland : het geheel van aaneengesloten wateren nodig om een gecontroleerde aanvoer van water vanuit de boezem vanuit Delfland naar de piekberging NDMP te kunnen realiseren; in het bijzonder de aanleg van een nieuwe verbinding vanaf de Stompwijksevaart via de Molenvaart naar de NDMP; m.) Aanvoerroute-Rijnland : het geheel van aaneengesloten wateren nodig om een gecontroleerde aanvoer van water vanuit de boezem vanuit Delfland naar de piekberging NDMP te kunnen realiseren; in het bijzonder de verbreding van de Ringsloot en een te verbreden en te verleggen Limietsloot met aansluiting op de NDMP. 2

3 II. Doel van deze samenwerkingsovereenkomst Artikel Het doel van deze overeenkomst is het regelen van de samenwerking tussen partijen gedurende de eerstvolgende fase, de Definitief Ontwerpfase, van het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder. Conform de mijlpalenplanning, bijlage 7 uit het bestuursconvenant, is deze periode voorzien van 1 januari 2009 tot 1 april Na afronding van de Definitief Ontwerpfase en de daarbij behorende besluitvorming door het Bestuurlijk Overleg, voorzien in het voorjaar van 2010, zijn de coalitiepartners voornemens om alsnog een zelfstandige rechtsvorm op te richten voor de UO-N3MP, bij voorkeur op basis van een nader overeen te komen Gemeenschappelijke Regeling tussen partijen zodat alsnog een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ontstaat. Deze nieuwe entiteit kan dan ook zelf als aanbestedende dienst gaan optreden. Op basis van de dan geldende situatie zal de Provincie als opdrachtgever zonodig en met instemming van het Bestuurlijk Overleg opnieuw de aanbestedende dienst van de nodige opdrachten en bevoegdheden voorzien. III. Rechtsvorm en doelstelling van de uitvoeringsorganisatie UO-N3MP Artikel De UO-N3MP zal gedurende de DO-fase nog geen aparte rechtsvorm krijgen, maar als projectdirectie namens de gebiedscoalitie functioneren. Gedurende deze periode zal het Hoogheemraadschap van Rijnland als rechtspersoon en aanbestedende dienst optreden namens de UO-N3MP. De projectopdrachtgever, in casu de provincie Zuid-Holland, heeft voor taak 1 (zie art. 4) het Hoogheemraadschap van Rijnland gemandateerd voor het besteden van het projectbudget. 3.2 De UO-N3MP heeft als doel om namens de Convenantpartijen de taken uit te voeren op het gebied van de projectmatige aansturing, regie en beheersing van de de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder zoals beschreven in het gelijknamig bestuursconvenant. 3.3 Daarnaast zijn Coalitiepartijen voornemens om de UO-N3MP ook te belasten met de projectmatige aansturing, regie en beheersing van de aanpalende projecten Aanvoerroute Delfland en Aanvoerroute Rijnland. In dat geval treedt het Hoogheemraadschap van Delfland, resp. Rijnland op als projectopdrachtgever. 3.4 Gezien de relevante functionele-, technische, logistieke-, juridisch-planologische en financiële raakvlakken tussen het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder en de beide aanvoerroutes zal verregaand sprake zijn van een integrale benadering qua aanpak en projectbesturing zonder dat uit het oog mag worden verloren dat het gaat om aparte projecten met eigen budgetten en opdrachtgevers. IV Taak 1, Herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder: werkzaamheden en budget Artikel De uitvoeringsorganisatie UO-N3MP verkrijgt de taak om te voorzien in de projectmatige aansturing en beheersing van de realisatiefase van het project Herinrichting Nieuwe Driemanspolder. In het Bestuursconvenant is aangegeven dat deze opdracht verstrekt wordt aan de Gebiedscoalitie, in casu haar uitvoeringsorganisatie UO-N3MP, door de opdrachtgever, in casu de provincie Zuid-Holland namens het Bestuurlijk Overleg. De van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden zijn vastgelegd in het gelijknamig bestuursconvenant. 3

4 4.2 De eerste taak omvat de realisatie van de Definitief Ontwerpfase voor het gehele project. 4.3 De UO-N3MP zal haar taken op professionele- en projectmatige wijze uitvoeren binnen de kaders en randvoorwaarden die zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant. De werkprocessen zullen door de projectdirectie op zodanige wijze worden aangestuurd en bewaakt dat vroegtijdig dreiging van overschrijding van kaders of randvoorwaarden zal worden gesignaleerd en direct zal worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever. 4.4 In het kader van de projectmatige werkwijze zal vanuit de Gebiedscoalitie een Stuurgroep- en een Projectteam UO-N3MP worden ingesteld zodat een bestuurlijke verantwoording, resp. ambtelijke coördinatie vanuit de projectdirectie invulling kan krijgen. 4.5 De UO-N3MP zal zich ten behoeve van de realisatie van de aan haar verstrekte opdrachten laten ondersteunen door deskundige partijen zoals ontwerp- en ingenieursbureaus en gekwalificeerde leveranciers en aannemers. Daarbij zal optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de opdrachtgever aanreikt in de vorm van de inzet van de dienst Landelijk Gebied (DLG) welke om niet ter beschikking van het project wordt aangeboden. Tevens zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die Gemeente Zoetermeer aanbiedt in de vorm van inzet van het interne ingenieursbureau (IBZ), zij het dat hiervoor een marktconforme vergoeding in rekening zal worden gebracht. Daarnaast kan de UO-N3MP gebruik maken van raamcontracten met ingenieursbureaus waarover de coalitiepartners beschikken. 4.6 De UO-N3MP draagt zorg voor de toetsing van tussentijdse- en finale producten met behulp van daartoe aangewezen deskundigen uit de lijnorganisaties van de coalitiepartners. Indien in voorkomende gevallen ook nog toetsing dient plaats te vinden vanuit lijnorganisaties van de convenantpartijen, dan zal de provincie als opdrachtgever hier het initiatief toe nemen. Laatstgenoemde toetsingsprocessen mogen niet tot vertraging van de primaire productieprocessen aanleiding geven. 4.7 Het beschikbare budget is vastgelegd in het Bestuursconvenant. Dit budget geldt als plafondbedrag voor de kosten die de UO-N3MP kan declareren voor de uitvoering van de opgedragen taken. Voor aanvang der werkzaamheden zal UO-N3MP met een offerte aan de opdrachtgever aangeven welke kosten te verwachten zijn voor de DO-fase. 4.8 In rekening zullen worden gebracht ten laste van het beschikbare budget: de kosten van de inhuur van externe deskundige partijen zoals advies-, communicatie-, ontwerp-, ingenieurs-, onderzoeks-, leverende- en uitvoerende partijen. Ook de kosten van de projectdirectie en de bijbehorende staf worden in rekening gebracht als mede de kosten van facilitaire- en ondersteunende services. 4.9 De kosten vanwege de inzet van toetsers uit de lijnorganisaties alsmede de inzet vanuit de lijnorganisaties in de projectgroep en eventueel klankbord- en afstemmingsoverleg zullen niet in rekening worden gebracht bij het project. 4

5 V Taak 2, Aanleg van aanvoerroute-delfland en -Rijnland: werkzaamheden en budget Artikel De uitvoeringsorganisatie UO-N3MP verkrijgt de taak om te voorzien in de projectmatige aansturing en beheersing van de realisatiefase van de beide aanvoerroutes voor de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. 5.2 Het betreft hier een gescheiden opdrachtgeverschap van respectievelijk het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. 5.3 Opdrachtverstrekking zal gefaseerd plaatsvinden vanuit de desbetreffende opdrachtgever. De van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden worden vastgelegd in de opdrachtverstrekking en bijbehorende annexen. 5.4 De eerste taak die opgedragen zal worden door de opdrachtgever(s) omvat de realisatie van de Definitief Ontwerpfase. 5.5 De UO-N3MP zal haar taken op professionele- en projectmatige wijze uitvoeren binnen de kaders en randvoorwaarden die de opdrachtgever stelt. De werkprocessen zullen door de projectdirectie op zodanige wijze worden aangestuurd en bewaakt dat vroegtijdig dreiging van overschrijding van kaders of randvoorwaarden zal worden gesignaleerd en direct zal worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever. 5.6 In het kader van de projectmatige werkwijze zal vanuit de Gebiedscoalitie een Stuurgroep- en een Projectteam UO-N3MP worden ingesteld zodat een bestuurlijke verantwoording, resp. ambtelijke coördinatie vanuit de projectdirectie invulling kan krijgen. 5.7 De UO-N3MP zal zich ten behoeve van de realisatie van de aan haar verstrekte opdrachten laten ondersteunen door deskundige partijen zoals ontwerp- en ingenieursbureaus en gekwalificeerde leveranciers en aannemers. Daarbij kan de UO-N3MP gebruik maken van de interne ingenieursbureaus, resp. van de raamcontracten met ingenieursbureaus waarover de coalitiepartners beschikken. 5.8 De UO-N3MP draagt zorg voor de toetsing van tussentijdse- en finale producten met behulp van daartoe aangewezen deskundigen uit de lijnorganisaties van de coalitiepartners. Indien in voorkomende gevallen ook nog toetsing dient plaats te vinden vanuit lijnorganisaties van de convenantpartijen, dan zullen de Hoogheemraadschappen als opdrachtgever hier het initiatief toe nemen. Laatstgenoemde toetsingsprocessen mogen niet tot vertraging van de primaire productieprocessen aanleiding geven. 5.9 Bij opdrachtverstrekking zal de opdrachtgever melding maken van het beschikbaar budget, behorende bij de in opdracht verstrekte werkzaamheden. Dit budget geldt als plafondbedrag voor de kosten die de UO-N3MP kan declareren voor de uitvoering van de opgedragen taken. Voor aanvang der werkzaamheden zal UO-N3MP met een offerte aangeven welke kosten te verwachten zijn voor de DO-fase In rekening zullen worden gebracht: de kosten van de inhuur van externe deskundige partijen zoals advies-, communicatie-, ontwerp-, ingenieurs-, onderzoeks-, leverende- en uitvoerende partijen. Ook de kosten van de projectdirectie en de bijbehorende staf worden in rekening gebracht als mede de kosten van facilitaire- en ondersteunende services De kosten vanwege de inzet van toetsers uit de lijnorganisaties alsmede de inzet vanuit de lijnorganisaties in de projectgroep en eventueel klankbord- en afstemmingsoverleg zullen niet in rekening worden gebracht bij het project. 5

6 Artikel 6. Stuurgroep UO-N3MP In het kader van deze samenwerking zullen de coalitiepartijen een stuurgroep formeren bestaande uit een bestuurlijk vertegenwoordiger van ieder van hen. Deze Stuurgroep UO-N3MP treedt op als opdrachtnemer zoals beschreven in artikel 3 en de taken zoals beschreven in artikel 4 en 5. De stuurgroep stemt (unaniem) in met: - Plan van aanpak uitvoeringsorganisatie; - het Definitief Ontwerp met kostenraming; - mogelijkheden voor BTW compensatie; - communicatieplan; - voorstel voor beheercontract; - voortgangsrapportages over de stand van zaken aan de opdrachtgever (provincie); - voortgangsrapportages projectbudget; - wijzigingsvoorstellen aan opdrachtgever voor geld, kwaliteit en tijd De stuurgroep benoemt de projectdirecteur en kan hem ontslaan of ontheffen van zijn taken. De projectdirecteur neemt deel aan het stuurgroepoverleg en draagt zorg voor de verslaglegging en agendavorming. De stuurgroep beslist in gezamenlijkheid over bovenstaande zaken die verband houden met de uitvoering van de opdracht inzake de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder. Indien het echter een aangelegenheid betreft aangaande de aanvoerroutes, dan is het stuurgroepoverleg primair bedoeld als bestuurlijk coördinatie- en afstemmingsplatform en ligt de beslissing direct bij de partij die tevens individueel opdrachtgever is voor de desbetreffende aanvoerroute. Artikel 7. Projectdirecteur UO-N3MP De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van de opgedragen taken zoals beschreven in de artikelen 4 en 5 en het realiseren van de doelstellingen zoals benoemd in artikel 3. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de rapportage naar en afstemming met het projectteam en de stuurgroep; de projectdirecteur adviseert het projectteam en de stuurgroep inzake de te nemen besluiten en bereidt daartoe beslisdocumenten voor. De projectdirecteur informeert het projectteam en de stuurgroep met regelmaat over: - de voortgang van het werk - de stand van het budget - de aandachtspunten, resp. het risicoprofiel Alle correspondentie met de stuurgroep wordt ondertekend door de projectdirecteur. Daarnaast draagt de projectdirecteur zorg voor de interne- en externe technische- en administratieve coördinatie en het bijhouden van een projectarchief dat vrij toegankelijk zal zijn voor de coalitiepartijen. De projectdirecteur draagt zorg voor toezending aan de partijen van: - verslagen van besprekingen en correspondentie met de stuurgroep en eventuele andere instanties; - correspondentie met betrekking tot knelpunten op het gebied van kwaliteit, tijd en geld. De projectdirecteur treedt tevens op als penvoerder namens de coalitiepartijen voor wat betreft de in opdracht genomen taken. Als zodanig vertegenwoordigt de projectdirecteur de coalitiepartijen in alle externe contacten en aangelegenheden, hetzij met de opdrachtgever hetzij met derden. Eventuele opdrachten aan derden, met name indien er kosten aan verbonden zijn, zullen na advisering door de projectdirecteur worden verstrekt door het Hoogheemraadschap van Rijnland, in haar rol als aanbestedende dienst namens de gebiedscoalitie. Coalitiepartijen kunnen gezamenlijk de taken en bevoegdheden van de projectdirecteur nader bepalen. Ingeval de projectdirecteur naar oordeel van de Stuurgroep UO-N3MP een hem toegewezen taak niet naar behoren vervult, beslist de stuurgroep op welke wijze die taak zal worden vervuld. 6

7 Artikel 8. Projectteam UO-N3MP Iedere partij benoemt een of meer projectteamleden voor de specifiek onder haar verantwoordelijkheid uit te voeren onderdelen en aan te leveren informatie en uit te (doen) voeren toetsingswerkzaamheden. De leden van het projectteam vormen de schakel tussen de projectdirectie en hun bestuurders. Het projectteam staat de projectdirecteur daar waar nuttig en nodig bij in zijn/haar werkzaamheden. De projectleider is voorzitter van het projectteam en draagt zorg voor frequente bijeenkomst, verslaglegging en agendavorming. Ingeval een teamlid naar oordeel van het projectteam of de stuurgroep de aan hem/haar toegewezen taak niet naar behoren vervult, beslist het projectteam op welke wijze die taak zal worden vervuld. Artikel 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid De UO-N3MP is namens de coalitiepartijen verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van de aan haar opgedragen taken op het gebied van de aansturing, regie en beheersing van projectfasen. Zij kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld voor zover aantoonbaar sprake is van wanprestaties op genoemd gebied. De coalitiepartijen zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor deze verplichting. Artikel 10. Financiële bepalingen Uitgangspunt is de uitvoering door de UO-N3MP van de aan haar opgedragen taken binnen de financiële kaders die de opdrachtgever vooraf heeft medegedeeld. Overschrijding van het opdrachtbudget is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Indien de projectdirecteur dan wel een van de partijen voorziet dat mogelijk het budget zal worden overschreden, dan zal de projectdirecteur dat onverwijld aan het projectteam, de stuurgroep en de opdrachtgever mededelen en zullen partijen binnen uiterlijk 2 weken overleggen over de noodzaak van die mogelijke overschrijding en de eventuele gevolgen daarvan. Indien de projectdirecteur dan wel een van de partijen van oordeel is dat meerwerk noodzakelijk is, zal de projectdirecteur dit onverwijld aan het projectteam en de stuurgroep meedelen onder opgave van redenen en de (met name financiële) gevolgen daarvan. De stuurgroep beslist vervolgens of het meerwerk als voorstel aan de opdrachtgever zal worden voorgelegd. Artikel 11. Betaling Alle kosten zoals bedoeld in de artikelen 4.8 en 5.8 zullen in rekening worden gebracht bij de desbetreffende opdrachtgever op basis van een door de projectdirectie bij te houden gescheiden project- en btw- administratie. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal een regeling gelden op basis van vooraf overeen te komen betalingstermijnen met als uitgangspunt dat de UO-N3MP geen voorfinanciering zal hanteren. Alle feitelijke geldstromen verlopen via het Hoogheemraadschap van Rijnland in haar rol als rechtspersoon namens de gebiedscoalitie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zal met dit doel een aparte bankrekening openen voor de financiële transacties in het kader van de uitvoering van taken door de UO-N3MP. De projectdirecteur ziet toe op de tijdige betaling van debit- en creditfacturen en bewaakt de gescheiden administraties van de verschillende opdrachtgevers. Betaling van creditfacturen zal pas plaats vinden na positief advies van de projectdirecteur. Rekeningen zonder positief advies komen niet voor betaling in aanmerking en zullen aan het projectteam en de Stuurgroep UO-N3MP worden toegelicht door de projectdirecteur, waarna de stuurgroep een beslissing zal nemen. 7

8 Artikel 12. Duur, beëindiging, wijziging Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de laatste ondertekening en eindigt, onverminderd het hiernavolgende, niet eerder of later dan het moment waarop partijen aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst hebben voldaan. Tussentijdse beëindiging kan slechts met wederzijdse toestemming van partijen. Niettemin kan ieder van de partijen deze overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de andere partij in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, na daartoe een redelijke termijn te hebben gekregen. Wijzigingen in de overeenkomst zullen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden Onvoorziene omstandigheden die met zich brengen dat ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) vereist kan worden, kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. De partij aan wier zijde een onvoorziene omstandigheid als boven bedoeld opkomt, is gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorafgaand aan een eventuele ontbinding of wijziging in overleg te treden met de andere partij teneinde de ontstane situatie en de consequenties daarvan te bespreken en deze zo mogelijk in onderling overleg op te lossen. Artikel 14. Ontbinding Ontbinding van deze overeenkomst anders dan op grond van het bepaalde in de artikelen 12 en 13 is uitgesloten. Artikel 15. Geschillen Indien partijen binnen de Stuurgroep UO-N3MP geen overeenstemming kunnen bereiken over enig aspect met betrekking tot de uitvoering van het werk of de uitvoering of uitleg van deze overeenkomst, zal de stuurgroep het dispuut voor gezamenlijke afdoening voorleggen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en Rijnland en het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente. Indien ook de besturen onderling het geschil niet kunnen oplossen, leggen partijen het geschil voor aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag. In drievoud opgemaakt en ondertekend, (z meer, HH-D, HH-R) 8

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Gemeente Heerhugowaard & Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 131128 Ovk b&o roerende zaken versie 1.0 1 De ondergetekenden, Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten.

VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. VERORDENING tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten. Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. het besluit:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Partijen 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder IJ.J.

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020 Ondergetekenden, de gemeente Vianen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder L.A. Wijnmaalen, verantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk: 2013 2015 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen over het behouden en versterken van de vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener,

(Geef naam opdrachtnemer), gevestigd (geef plaats) en vertegenwoordigd door (geef naam), (geef functie), hierna te noemen Dienstverlener, Overeenkomst enkele inkoop PIB Bron: Gemeente s-hertogenbosch Ondergetekenden: De gemeente X, hierbij vertegenwoordigd door geeft naam, geef functie, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 november

Nadere informatie

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 7033 16 januari 2017 Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst

Coördinatieovereenkomst Coördinatieovereenkomst ONDERGETEKENDEN; a) de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES (Gedigitaliseerd naar een oorspronkelijke kopie, lay-out pag 7 en 9 aangepast vanwege digitalisering) OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Raamovereenkomst samenwerking GR VAST en Gemeente Leeuwarden.

BIJLAGE 1: Raamovereenkomst samenwerking GR VAST en Gemeente Leeuwarden. BIJLAGE 1: Raamovereenkomst samenwerking GR VAST en Gemeente Leeuwarden. De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeenschappelijke Regeling VAST, gevestigd te Harlingen, ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inrichting en Beheer Elisabethterrein

Samenwerkingsovereenkomst Inrichting en Beheer Elisabethterrein Samenwerkingsovereenkomst Inrichting en Beheer Elisabethterrein De ondergetekenden: Gemeente Amersfoort, gevestigd aan het Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater Woerden

Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater Woerden Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater Woerden De ondergetekenden: de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Oudewater, gevestigd te Oudewater, in deze vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken voor uitvoering van de Streekagenda (:..(gebied noemen)

Samenwerkingsafspraken voor uitvoering van de Streekagenda (:..(gebied noemen) Samenwerkingsafspraken voor uitvoering van de Streekagenda (:..(gebied noemen) 2014-2020 18 oktober 2013 1 De ondergetekenden a. gemeente..., vertegenwoordigd door burgemeester..., handelend ter uitvoering

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Inleiding In het integraal dorpsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Operatie Steenbreek Leeuwarden 2016-2018 Van verstening naar vergroening 1 Leeuwarden, 13 juni 2016 Ondergetekenden: 1. Gemeente Leeuwarden, hier vertegenwoordigd door wethouder

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan 1

Reglement Verantwoordingsorgaan 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost. streekagenda voor Noordoost Fryslân

Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost. streekagenda voor Noordoost Fryslân Regionale Afspraken Uitvoering Agenda Netwerk Noordoost streekagenda voor Noordoost Fryslân oktober 2011 De ondergetekenden a. provincie Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde Johannes Kramer, daartoe

Nadere informatie