Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen"

Transcriptie

1 Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Wiko Veenvliet Coördinator VO-HO Fryslân Leeuwarden, november 2012

2 VOORWOORD U heeft nu het rapport 'Resultaten Propedeuse op Stenden, NHL en VHL' in handen. Dit is inmiddels het elfde rapport, uitgebracht door het aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Dit rapport is gebaseerd op een enorme berg data en informatie. Ik heb wederom gepoogd om deze informatie helder en leesbaar in samengevatte vorm te presenteren. Het rapport had nooit tot stand kunnen komen zonder de inbreng van vele betrokkenen. De volgende mensen wil ik (in volstrekt willekeurige volgorde) dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage: Ritske Tjallingii (Stenden), Stienes Veldkamp (NHL), Klaske Klaver (VHL), Linda Brueker (VHL), Uilkje Lageveen (Stenden), Mieke Grossoo (VHL), Simone Schoonhoven (NHL), Ellen Muizelaar (NHL), Gerard Timmerman (Dockinga College), Sjoerd Faber, Jelle Nauta en Cees Vermeulen (CFI). Het rapport verschijnt dit jaar later dan u gewend bent. Oorzaak hiervoor is dat sommige noodzakelijke data laat beschikbaar waren en dat ik vervolgens in het voorjaar van 2012 mijn sabbatical genoten heb. Ik hoop dat het rapport weer voldoet aan waar het voor bedoeld is: de deelnemers aan het vo-ho netwerk een overzicht geven hoe de resultaten van het propedeusejaar zijn geweest en welke ontwikkelingen daarin waar zijn te nemen. Ik wens u veel lees- en bestudeerplezier. Wiko Veenvliet Op de voorkant staat een foto van een fierljepper 1. De fierljepper is ook verwerkt in het logo van VO-HO Fryslân. Hij symboliseert de sprong die vo-leerlingen maken naar het hoger onderwijs; alleen met een gedegen voorbereiding kan de sprong (overstap) goed verlopen. 1 De foto op de voorkant is gemaakt door Marcel van Kammen. De fierljepper is Bart Helmholt. 2

3 SAMENVATTING In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijke gekozen studie is blijven volgen iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 64% van de studenten in dat jaar bleven dezelfde studie volgen. In de twee voorgaande jaren was dit 62%. Nog steeds haakt 36% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie. Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met de voorgaande jaren. Het rendement in het studiejaar is 51%. In de twee voorgaande jaren was het respectievelijk 57% en 60%. Hiermee is het studierendement van Friese leerlingen hoger in vergelijking met alle eerstejaars studenten in Nederland. Het totaal behaald aantal EC s door eerstejaarsstudenten is niet wezenlijk veranderd, tussen de verschillende studierichtingen van de hogescholen zijn wel wat verschuivingen te zien, maar geen spectaculaire. Het verband tussen leeftijd en studieresultaat blijkt opnieuw niet eenduidig. Er is geen relatie te leggen tussen leeftijd en studieresultaat. De verschillen tussen hogescholen en leeftijdsgroepen zijn evident. De exit onderzoeken geven een indicatie welke factoren van belang zijn voor een student om een studie te beëindigen. Veelal geven studenten aan dat het toekomstig beroepsperspectief niet blijkt aan te sluiten bij de oorspronkelijke gedachte en dat verwachtingen rondom de studie niet zijn uitgekomen. Daarnaast zijn er een aantal andere factoren. Bij de gegevens moeten een belangrijke opmerking worden geplaatst. Men moet bij het bestuderen van de gegevens voorzichtig zijn met het trekken van conclusies omdat de overzichten in bepaalde gevallen tot stand zijn gekomen op basis van (relatief) kleine leerlingen- of studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding. 3

4 INHOUDSOPGAVE GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN INLEIDING VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND PRESTATIE PER HOGESCHOOL EN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE EXITONDERZOEK BIJLAGEN A. GEGEVENS CFI/IP B. RESULTATEN STENDEN HOGESCHOOL C. RESULTATEN VAN HALL LARENSTEIN D. RESULTATEN NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN A. GEGEVENS CFI/IP HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, NAAR PROFIEL IN FRIESLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, NAAR PROFIEL IN NEDERLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, CUMULATIEF 2010 IN FRIESLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, CUMULATIEF 2010 IN NEDERLAND B. RESULTATEN STENDEN HOGESCHOOL COHORT INSTROOM HAVO/VWO STENDEN LEEUWARDEN COHORT INSTROOM HAVO STENDEN LEEUWARDEN COHORT INSTROOM HAVO/VWO STENDEN LEEUWARDEN COHORT STENDEN - RESULTATEN PER OPLEIDING GEMIDDELD GEREALISEERDE STUDIELAST 1E STUDIEJAAR; NAAR LEEFTIJD GEMIDDELD GEREALISEERDE STUDIELAST 1E STUDIEJAAR; NAAR SECTOR TOTALEN STENDEN: RESULTATEN PROPEDEUSE C. RESULTATEN VAN HALL LARENSTEIN COHORT / LICHTING INSTROOM HAVO/VWO VAN HALL LARENSTEIN LEEUWARDEN COHORT / LICHTING VAN HALL LARENSTEIN LEEUWARDEN RESULTATEN PER OPLEIDING.. 35 GEREALISEERDE AANTAL EC'S NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE (INCLUSIEF STUDIESTAKERS) GEREALISEERDE AANTAL EC'S PER UNIT (INCLUSIEF STUDIESTAKERS) D. RESULTATEN NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN COHORT/LICHTING INSTROOM HAVO/VWO NHL LEEUWARDEN COHORT/LICHTING INSTROOM HAVO NHL LEEUWARDEN RESULTATEN VO-SCHOLEN PER INSTITUUT COHORT NHL RESULTATEN PER OPLEIDING BRUTO GEREALISEERDE STUDIELAST NAAR LEEFTIJD (INCLUSIEF STUDIESTAKERS) BRUTO GEREALISEERDE STUDIELAST INCLUSIEF STUDIESTAKERS TOTALEN NHL: RESULTATEN PROPEDEUSE

5 GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN Aantal studenten vo-school Het aantal havisten en vwo-ers van de desbetreffende vo-school dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Aantal studenten Friesland Het totaal aantal havisten en vwo-ers van de Friese voscholen dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Cohort Een student kan maar in één cohort (het eerste) voorkomen. Wanneer een student na het eerste jaar een andere opleiding is gaan volgen, en dus als uitvaller is aangemerkt in het eerste cohort, wordt hij/zij in een volgend cohort niet opnieuw meegeteld. Uitvallers Als uitvallers worden studenten aangemerkt die in of aan het eind van het eerste jaar gestopt zijn met hun oorspronkelijke studie. 0% Alle ingeschreven studenten bleven bij deze studierichting studeren. Afkortingen bol BRIN CM CFI/IP EC EM havo hbo ho mbo N&G NT NHL Stenden VHL vo vwo beroepsopleidende leerweg Basisregistratie instellingen Cultuur en Maatschappij (profiel) Centrale Financiën Instellingen/Informatieproducten European Credit, studiepunt. 1 EC staat gelijk aan 28 uur studie-inspanning Economie en Maatschappij (profiel) hoger algemeen voortgezet onderwijs hoger beroepsonderwijs hoger onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Natuur en Gezondheid (profiel) Natuur en Techniek (profiel) NHL Hogeschool Stenden Hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein voortgezet onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 5

6 INLEIDING In de rapportage van dit jaar vindt u de resultaten van de propedeuse op Stenden, NHL en VHL. De resultaten zijn aangevuld met het cohort en worden vergeleken met de voorgaande cohorten. Naast de totaalcijfers van de drie Friese hogescholen per opleiding, wordt voor de Friese scholen voor voortgezet onderwijs op een rij gezet hoe oud-leerlingen het gedaan hebben in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Ook is onderzocht hoeveel EC s er per sector op de drie hogescholen worden behaald. Daarnaast is gekeken of er een verband is tussen de leeftijd van een student en de prestaties die zij leveren. Evenals voorgaande jaren worden de resultaten van de Friese studenten vergeleken met de studenten in heel Nederland. We ontvangen de gegevens hiervoor van de inspectie (CFI/IP). Deze vergelijking is gebaseerd op de uitval in of aan het eind van het eerste jaar. Tot slot geeft het rapport aandacht aan de exit-rapportages van Stenden en NHL. De resultaten en achterliggende gegevens bieden een grote hoeveelheid informatie voor voen ho-scholen over het eerste studiejaar. In dit rapport worden echter geen verklaringen en oorzaken voor de resultaten en rendementen geboden. Het rapport biedt wel een goed uitgangspunt, zoals de afgelopen jaren is gebleken, voor het vinden hiervan. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de uitvalpercentages per Friese vo-school, per opleiding of instituut (gerangschikt per hogeschool). Het betreft hier de gegevens van de jaren De vo-scholen hebben de 'terugkoppeling op naam' apart toegestuurd gekregen. 2 Bij de gegevens moet een belangrijke opmerking worden geplaatst. Men moet bij het bestuderen van de gegevens voorzichtig zijn met het trekken van conclusies omdat de overzichten in bepaalde gevallen tot stand zijn gekomen op basis van (relatief) kleine leerlingen- of studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding. 2 Er is voor de NHL geen terugkoppeling op naam. 6

7 1. VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND In dit hoofdstuk wordt het studierendement van de eerstejaars studenten in het Friese hbo (Stenden hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool), die afkomstig zijn van de Friese scholen voor voortgezet onderwijs, vergeleken met de studierendement van alle eerstejaars studenten in Nederland. Het betreft hier de rendementen vanaf het studiejaar tot en met het studiejaar De cijfers zijn afkomstig van de onderwijsinspectie (CFI/IP). Friesland In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijke gekozen studie is iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 64% van de studenten in het studiejaar bleven dezelfde studie volgen, in de twee voorgaande jaren was dit 62%. Helaas haakt nog steeds 36% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie. Het studierendement is berekend op basis van het aantal Friese studenten met een NT-, NG-, EM- of CM-profiel. Er zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen de profielen voor wat betreft het blijven bij de gekozen studie. Studenten die een diploma in het NG profiel hebben, doen het in jaar relatief gezien wat beter. De andere profielen laten een kleine daling zien. Echter in het cumulatieve aantal is het gemiddeld iets beter gegaan dan vorig jaar. Bij bestudering van de grafiek lijkt deze conclusie lastig te verdedigen, maar de onderliggende aangeleverde data geven dit toch echt aan. Daarnaast doen leerlingen die een natuurprofiel gekozen hebben het iets beter dan de leerlingen die voor een maatschappijprofiel gekozen hebben. Dit verschil is in praktisch elk cohort vast te stellen. 7

8 Landelijk t.o.v. Friesland Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze gedaald in vergelijking met de voorgaande jaren. Het rendement in het studiejaar is 51%. Dit is 9% minder ten opzichte van voorgaand jaar. Vermoedelijk zit er bij dit cijfer een vertekening in het beeld, doordat opleidingen van naam veranderen. Dit wordt door het CFI gezien als stoppen en opnieuw starten bij dezelfde instelling met een andere opleiding. Het aantal studenten dat in deze categorie valt is in % (en het jaar daarvoor 2%). 8

9 9

10 2. PRESTATIE PER HOGESCHOOL EN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE Voor het studiejaren en is gekeken hoeveel studiepunten de eerstejaars studenten per hogeschool en sector behalen. Daarnaast is ook onderzocht in hoeverre er een verband is tussen de leeftijd van een student en het aantal behaalde EC s (European Credits). Een studiejaar beslaat 60 EC s In de tabel / grafiek is in beeld gebracht hoeveel studiepunten (EC s) de studenten in het eerste jaar hebben gehaald, verdeeld over de verschillende sectoren van de hogescholen. Elke hogeschool kent een verschillende sectorindeling. De NHL hanteert de sectoren Economie & Management, Educatie & Communicatie, Techniek en Zorg & Welzijn. Stenden heeft dezelfde sectoren (behalve Techniek). VHL hanteert een vijftal sectoren: Landbouw, Life Science, Bedrijfskunde & Agribusiness, Diermanagement en Milieukunde. 10

11 11

12 Daarnaast bekijken we verschillen in leeftijd van studenten en het aantal behaalde EC s. Er is geen duidelijk verband tussen leeftijd en prestatie. Wanneer we ook nog kijken naar de resultaten van leerlingen naar herkomst van de verschillende vo-scholen is het beeld nog minder transparant. 12

13 3. EXITONDERZOEK Stenden en NHL werken met exit-rapportages; dit zijn enquêtes voor studenten die met hun studie vroegtijdig stoppen. Doel is een beeld te krijgen van de reden van het staken van de studie. VHL kent geen exit-rapportage. Stenden Voor het Stenden-cohort is een centrale exit-enquête gebruikt. Deze enquête is voor alle studenten die stoppen met hun opleiding gelijk. De enquête is door een zeer klein gedeelte van de studenten ingevuld, te weten 97. Daarvan hebben 42 studenten een havoopleiding gevolgd. Reden Belangrijk HAVO n=42 Speelde enigszins mee Speelde niet mee Doorslaggevend Onvoldoende resultaten behaald 17% Niet genoeg tijd in de opleiding gestoken 2% 21% 76% 0% Opleiding niet interessant genoeg 24% 43% 33% 19% Beroep waarvoor ik opgeleid word is niet 36% 24% 40% 19% interessant genoeg Opleiding te zwaar 10% 21% 69% 2% Opleiding te makkelijk 7% 17% 76% 2% Opleiding te breed 10% 12% 79% 0% Docenten niet goed 7% 7% 86% 0% Begeleiding niet goed 5% 7% 88% 0% Sfeer niet prettig 5% 12% 83% 0% Onjuiste verwachtingen van de opleiding 36% 21% 43% 21% Privé omstandigheden 19% 10% 71% 7% Opleiding is niet te combineren met werk 0% 5% 95% 0% en/of gezin Probleem met het PGO systeem 10% 26% 64% 0% Probleem met de Engelse voertaal van de 5% 10% 86% 2% opleiding Propedeuse gehaald om verder te studeren aan 0% 5% 95% 0% universiteit Anders 24% 2% 74% 10% Tabel Reden tot uitval Stenden

14 NHL Hogeschool Deze exit gegevens zijn gebaseerd op 175 respondenten; dat is 42% van het totaal aantal studenten, die hun studie staakten. Van deze groep had 32% havo als vooropleiding en 7% vwo als vooropleiding. De analyse heeft betrekking op studenten die tussen september 2010 en februari 2011 hun studie staakten. speelt geen rol belangrijk speelt enigz. rol geen antw. Omdat ik onvoldoende resultaten behaalde 66,30% 12,60% 19,40% 1,70% Omdat ik niet genoeg tijd in de studie heb gestoken Omdat ik de studie niet interessant genoeg vind Omdat ik het beroep waarvoor ik word opgeleid niet interessant vind 63,40% 8,60% 26,30% 1,70% 43,30% 36% 18,90% 1,70% 58,30% 22,90% 17,10% 1,70% Omdat ik de docenten niet goed vind 66,90% 7,40% 2,40% 1,70% Omdat ik de begeleiding niet goed 59,40% 17,10% 21,70% 1,70% vind Omdat ik de sfeer niet prettig vind 77,70% 6,90% 13,70% 1,70% Omdat ik de studie te zwaar vind 60,60% 17,10% 20,60% 1,70% Tabel 4 a Reden tot uitval NHL

15 oneens mee eens ged. eens geen antw. De verwachtingen die ik van de opleiding had, komen overeen met de werkelijkheid 35,90% 22,30% 40% 2,90% Ik kreeg van de docenten en de NHL genoeg informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma (wat we moesten leren, wat belangrijk was, wat er behandeld zou worden) Ik kreeg genoeg informatie over de verplichtingen van de opleiding (zoals verplichte en keuzevakken, studiepunten, aanwezigheidsplicht) Ik kreeg genoeg informatie over de organisatie van de opleiding (zoals rooster, tentamens) 21,70% 31,40% 44% 2,90% 20% 46,90% 34,90% 2,90% 15,40% 45,10% 34,90% 2,90% Ik ben voldoende begeleid door de docenten 17,70% 45,10% 34,30% 2,90% Ik ben tevreden over de begeleiding door de docenten 15,40% 48% 33,70% 2,90% Tabel Reden tot uitval NHL Voor de exit gegevens van beide hogescholen geldt dat we niet meer dan een indicatie krijgen van factoren die van invloed zijn bij het staken van de studie. Dit komt omdat de respons van de totale groep laag is. En binnen de totale groep is niet goed herleidbaar hoe leerlingen scoren die een havo als vooropleiding hebben. 15

16 Gegevens CFI/IP 16

17 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, naar profiel in Friesland zelfde studie zelfde brin zelfde studie andere brin andere studie; zelfde sector; zelfde brin andere studie; andere sector; zelfde brin andere studie; zelfde sector; andere brin andere studie; andere sector; andere brin overige studies gestopt 2004 N & T 67% 3% 12% 2% 0,04 3% 5% 6% 109 N & G 67% 4% 1% 2% 0,03 7% 9% 8% 102 E & M 65% 2% 6% 3% 6% 7% 5% 6% 304 C & M 75% 2% 1% 1% 3% 9% 3% 6% N & T 65% 4% 10% 4% 5% 5% 3% 5% 103 N & G 69% 2% 3% 4% 2% 8% 4% 7% 121 E & M 66% 1% 5% 5% 4% 5% 7% 7% 292 C & M 63% 2% 1% 6% 3% 10% 9% 7% N & T 71% 9% 3% 1% 9% 2% 3% 87 N & G 56% 4% 4% 2% 5% 11% 6% 12% 101 E & M 57% 2% 7% 3% 6% 8% 6% 11% 247 C & M 55% 2% 3% 7% 6% 9% 7% 11% N & T 67% 13% 1% 1% 4% 6% 7% 82 N & G 63% 1% 1% 2% 4% 13% 7% 9% 100 E & M 58% 1% 4% 7% 7% 11% 4% 9% 256 C & M 58% 2% 2% 6% 6% 8% 9% 9% N & T 54% 3% 13% 3% 1% 7% 5% 13% 91 N & G 71% 1% 2% 3% 1% 10% 3% 10% 143 E & M 61% 1% 6% 4% 5% 8% 2% 13% 272 C & M 57% 4% 5% 3% 4% 8% 8% 11% N & T 69% 9% 5% 3% 6% 4% 3% 98 N & G 62% 1% 8% 6% 2% 8% 7% 5% 99 E & M 61% 1% 6% 6% 5% 8% 5% 9% 281 C & M 62% 3% 4% 4% 2% 10% 8% 6% N & T 58% 1% 8% 6% 3% 9% 8% 7% 119 N & G 69% 1% 6% 2% 2% 7% 3% 9% 144 E & M 59% 1% 7% 5% 4% 7% 7% 10% 360 C & M 55% 1% 4% 6% 4% 9% 10% 12% 177 Totaal 17

18 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, naar profiel in Nederland zelfde studie zelfde brin zelfde studie andere brin andere studie; zelfde sector; zelfde brin andere studie; andere sector; zelfde brin andere studie; zelfde sector; andere brin andere studie; andere sector; andere brin overige studies onbekend 2004 oude stijl 61% 2% 4% 3% 3% 4% 3% 21% N & T 67% 2% 7% 4% 5% 4% 4% 8% N & G 69% 2% 3% 4% 3% 6% 4% 8% E & M 62% 2% 6% 4% 5% 6% 4% 10% C & M 65% 2% 3% 4% 3% 8% 5% 9% 2005 oude stijl 53% 8% 3% 5% 3% 8% 3% 16% N & T 64% 2% 7% 4% 4% 5% 5% 9% N & G 65% 2% 4% 4% 3% 7% 6% 10% E & M 60% 2% 7% 4% 5% 6% 5% 10% C & M 61% 2% 4% 4% 4% 8% 6% 11% 2006 N & T 54% 8% 3% 4% 4% 8% 6% 12% N & G 47% 11% 6% 5% 7% 8% 5% 12% E & M 52% 7% 4% 4% 4% 9% 7% 12% C & M 51% 9% 5% 4% 5% 8% 6% 12% 2007 N & T 60% 2% 9% 3% 6% 5% 6% 10% N & G 61% 2% 5% 5% 3% 8% 5% 10% E & M 55% 2% 8% 5% 6% 7% 5% 12% C & M 57% 2% 4% 5% 4% 9% 6% 12% 2008 N & T 64% 2% 8% 3% 5% 5% 5% 8% N & G 62% 2% 4% 5% 4% 7% 5% 11% E & M 57% 3% 8% 5% 6% 7% 4% 10% C & M 57% 2% 5% 5% 4% 8% 6% 12% 2009 N & T 63% 2% 6% 4% 5% 5% 4% 10% N & G 61% 2% 4% 5% 3% 8% 6% 11% E & M 58% 3% 7% 5% 6% 7% 4% 11% C & M 57% 2% 5% 5% 4% 9% 6% 13% 2010 N & T 54% 10% 6% 4% 6% 7% 3% 10% N & G 53% 10% 4% 5% 5% 10% 4% 10% E & M 49% 11% 7% 5% 7% 9% 3% 10% C & M 49% 11% 3% 4% 5% 11% 4% 12% 18

19 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, cumulatief 2010 in Friesland aantal % zelfde studie, zelfde brin ,3 zelfde studie, andere brin 63 1,0 andere studie; zelfde sector; zelfde brin 193 3,0 andere studie; andere sector; zelfde brin 104 1,6 andere studie; zelfde sector; andere brin 141 2,2 andere studie; andere sector; andere brin 230 3,5 overige studies 219 3,4 gestopt ,1 Total ,0 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, cumulatief 2010 in Nederland aantal % zelfde studie, zelfde brin ,9 zelfde studie, andere brin ,9 andere studie; zelfde sector; zelfde brin ,7 andere studie; andere sector; zelfde brin ,6 andere studie; zelfde sector; andere brin ,1 andere studie; andere sector; andere brin ,4 overige studies ,7 gestopt ,7 Total ,0 19

20 Resultaten 20

21 Cohort Instroom HAVO/VWO Stenden Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 47% 55% 43% 17% 13% 36% Beyers Naudé % 0% 50% 0% 0% Bogerman, Sneek % 32% 23% 28% 43% 29% 38% Bornego, Heerenveen % 21% 30% 31% 37% 30% 26% Comenius, Leeuwarden % 31% 38% 18% 36% 44% 36% Dockinga, Dokkum % 20% 37% 27% 41% 27% 39% Friesland College % 43% 46% 50% 70% 27% Lauwers College, Buitenpost % 31% 27% 35% 37% 47% 35% Linde College, Wolvega % 0% 29% 25% 29% 33% 17% Liudger, Drachten % 25% 35% 42% 29% 19% 28% Magister Alvinus, Sneek % 25% 42% 42% 17% 58% 36% Marne College, Bolsward % 71% 25% 50% 25% 13% 31% OS Singelland, Drachten % 6% 21% 44% 42% 39% 36% Piter Jelles, Leeuwarden % 36% 35% 21% 38% 33% 28% Sevenwolden, Heerenveen % 4% 24% 33% 33% 43% 32% Simon Vestdijk, Harlingen % 15% 17% 31% 44% 33% 29% Stellingwerf College, Oosterwolde % 33% 36% 54% 24% 52% 52% Friesland TOTAAL % 27% 32% 34% 36% 36% 34% 21

22 Cohort Instroom HAVO Stenden Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 47% 55% 43% 17% 13% 36% Bogerman, Sneek % 36% 22% 31% 47% 29% 47% Bornego, Heerenveen % 22% 29% 33% 39% 29% 24% Comenius, Leeuwarden % 33% 44% 22% 36% 47% 32% Dockinga, Dokkum % 13% 38% 28% 47% 27% 40% Friesland College % 43% 50% 50% 71% 30% Lauwers College, Buitenpost % 30% 27% 33% 35% 44% 30% Linde College, Wolvega % 0% 20% 25% 33% 33% 17% Liudger, Drachten % 22% 39% 42% 29% 21% 29% Magister Alvinus, Sneek % 28% 46% 48% 20% 71% 30% Marne College, Bolsward % 60% 25% 50% 25% 20% 30% OS Singelland, Drachten % 8% 21% 50% 45% 33% 33% Piter Jelles, Leeuwarden % 40% 39% 24% 40% 32% 32% Sevenwolden, Heerenveen % 5% 19% 33% 36% 48% 38% Simon Vestdijk, Harlingen % 11% 10% 30% 47% 33% 30% Stellingwerf College, Oosterwolde % 25% 50% 67% 31% 44% 52% Friesland TOTAAL % 27% 34% 36% 38% 37% 34% 22

23 Cohort Instroom HAVO/VWO Stenden Leeuwarden Toeleverende school A.M. van Schurman, Franeker Toeleverende school Beyers Naudé, Leeuwarden Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 25% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 80% 63% 33% Mens & Maatschappij % 100% Retail Business School % 67% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 17% 25% Totaal % 47% 55% 43% 17% 13% 36% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % Opleiding Leraar Basisonderwijs Mens & Maatschappij Retail Business School 1 Vrije Tijd & Arbeid 1 1 Totaal % 50% 0% 0% Toeleverende Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage school Instituut Bogerman, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 33% 17% 42% 33% 33% 60% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 31% 33% 18% 41% 22% Mens & Maatschappij % 43% 11% 60% 33% 100% Retail Business School % 33% 60% 75% 33% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 43% 22% 60% 25% 40% 33% Totaal % 32% 23% 35% 43% 29% 38% 23

24 Toeleverende school Bornego College, Heerenveen Toeleverende school Comenius, Leeuwarden Toeleverende school Dockinga College, Dokkum Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 1 67% 13% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 7% 44% 75% 50% Mens & Maatschappij % 67% 33% 50% 50% 100% Retail Business School % 25% 50% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 40% 17% 33% 50% Totaal % 21% 45% 31% 37% 30% 26% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 50% 33% 50% 33% 43% 50% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 38% 40% 15% 14% 38% 36% Mens & Maatschappij % 25% 57% 25% 100% 50% 57% Retail Business School % 20% 33% 17% 50% 38% 11% Vrije Tijd & Arbeid % 18% 33% 13% 27% 55% 50% Totaal % 31% 38% 18% 36% 44% 36% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 33% 25% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% 47% 30% 47% 50% 42% Mens & Maatschappij % 33% 22% 40% 44% Retail Business School % 50% 25% 38% 25% 29% Vrije Tijd & Arbeid % 18% 11% 33% 42% 14% 50% Totaal % 20% 37% 27% 41% 27% 39% 24

25 Toeleverende school Friesland College, Leeuwarden Toeleverende school Lauwers College, Buitenpost Toeleverende school Linde College, Wolvega Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 40% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 67% 50% 50% Mens & Maatschappij % 25% Retail Business School % 20% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 67% 100% Totaal % 0% 0% 0% 50% 70% 27% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 50% 40% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 24% 43% 33% 63% 50% Mens & Maatschappij % 17% 33% 40% Retail Business School % 25% 33% 50% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 43% 67% 25% 50% 60% 17% Totaal % 31% 27% 35% 37% 47% 35% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 33% 50% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% Mens & Maatschappij 1 1 Retail Business School % 20% Vrije Tijd & Arbeid % 75% 33% Totaal % 0% 29% 25% 29% 33% 17% 25

26 Toeleverende Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage school Instituut Liudger, Drachten Int. Hospitality & Office Man % 50% 22% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 21% 27% 47% 55% 40% 47% Mens & Maatschappij % 25% 33% 33% 20% Retail Business School % 50% 100% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 25% 60% 20% Totaal % 25% 35% 42% 29% 19% 28% Toeleverende school Magister Alvinus, Sneek Toeleverende school Marne College, Bolsward Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 20% 50% 33% 67% 33% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 25% 25% Mens & Maatschappij % 25% 56% 75% Retail Business School % 33% 100% 25% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 18% 57% 33% 25% 50% 67% Totaal % 25% 42% 42% 17% 58% 36% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 0,5 Opleiding Leraar Basisonderwijs % 14% 50% 40% 40% Mens & Maatschappij % Retail Business School % 33% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 40% 20% 33% 67% Totaal % 71% 25% 50% 25% 13% 31% 26

27 Toeleverende school Piter Jelles, Leeuwarden Toeleverende school Sevenwolden, Heerenveen Toeleverende school Simon Vestdijk, Harlingen Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 31% 24% 60% 67% 20% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% 50% 100% Mens & Maatschappij % 67% 67% 22% 38% 50% 29% Retail Business School % 11% 22% 31% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 14% 58% 14% 30% 40% 17% Totaal % 36% 35% 21% 38% 33% 28% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 20% 25% 43% 62% 25% Opleiding Leraar Basisonderwijs % Mens & Maatschappij % 25% 40% Retail Business School % 67% 100% 29% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 40% 56% 33% 36% Totaal % 4% 24% 33% 33% 43% 32% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 33% 33% 33% 50% 10% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 100% 50% 33% 67% 100% Mens & Maatschappij % 50% 50% 50% 25% Retail Business School % 75% Vrije Tijd & Arbeid % 10% 33% 20% 67% 20% Totaal % 15% 17% 31% 44% 33% 29% 27

28 Toeleverende school OS Singelland, Drachten Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 20% 50% 33% 33% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 33% 50% Mens & Maatschappij % 100% 50% Retail Business School % 100% 40% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 40% 44% 40% Totaal % 6% 21% 44% 42% 39% 36% Toeleverende school Stellingwerf College, Oosterwolde Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 50% 50% 11% 50% 50% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 67% 33% Mens & Maatschappij % 100% 67% 80% Retail Business School % 100% 100% Vrije Tijd & Arbeid % 33% 50% 33% 60% 50% Totaal % 33% 36% 54% 27% 52% 52% 28

29 Cohort Stenden - Resultaten per opleiding Opleiding Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Hotel Management % 29% 30% 31% 30% 39% 27% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 24% 37% 33% 41% 43% 41% Creatieve Therapie % 83% 30% 27% 0% 67% 0% Sociaal Pedagogische Hulpverlening % 36% 24% 37% 44% 35% 39% Retail Management en Small Business % 24% 29% 38% 26% 25% 25% Vrijetijdsmanagement % 17% 23% 19% 33% 50% 19% Personeel en Arbeid % 14% 24% 16% 8% 21% 19% Tourism Management % 32% 53% 47% 71% 32% 47% Toegepaste Bedrijfskunde % 0% 20% 100% 25% 0% 0% Media & Entertainment Management % 27% 44% 45% 22% 35% 43% International Business & Management % 57% 17% 38% Associate Degree Small Business % 33% 44% 25% 29% Associate Degree Hotel Management % 100% 0% Associate Degree Vrijetijdsmanagement % 67% 50% Totaal % 27% 32% 34% 36% 36% 34% Uitval in het eerste jaar Uitsluitend geselecteerd: HAVO en VWO Leerlingen van Friese VO-scholen 29

30 Gemiddeld Gerealiseerde Studielast 1e Studiejaar; naar leeftijd Cohort Instroom 17- EC's 18 EC's 19 EC's 20 EC's 21+ EC's Stdpn Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo , ,4 2 27,0 4 63,0 2 30,0 38,1 Bornego College Chr. Scholengemeenschap voor VMBO, Havo, Atheneum en G Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo Christelijke Scholengemeenschap Liudger voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,3 9 43,7 2 47,0 1 1,0 36, ,1 3 30,0 1 36,0 47, ,0 8 37,1 6 43,0 2 52,5 6 44,8 41,7 Christelijk Gymnasium Beyers Naude 1 1 0,0 0,0 Comenius Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Vmbo Lwoo ,4 9 35,9 5 25,2 6 36,2 3 51,0 38,1 Dockingacollege Chr SG VMBO/HAVO/VWO ,0 9 40,3 6 48,5 4 29,3 2 30,0 38,1 Lauwers College Christelijk Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo , ,3 3 36,0 2 13,5 1 37,0 38,6 Linde College voor Atheneum Havo Mavo Vbo en Lwoo ,3 1 57,0 1 48,0 49,0 Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo ,2 6 42,8 1 54,0 1 42,0 38,4 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwo Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden voor Lyc Havo Mavo Vbo Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo , ,7 3 56,0 3 37,0 2 54,0 38, ,0 5 46,2 7 30,4 2 30,0 5 50,4 38, ,5 4 40,5 3 32,0 2 30,0 33,0 Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College ,0 4 45,0 8 30,0 5 44,4 3 53,7 37,5 Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk voor Ath Havo Mavo Vbo ,0 2 0,0 1 0,0 1 48,0 29, , ,9 9 37,1 1 47,0 36,8 Slauerhoff voor Atheneum Havo Mavo en Vbo ,0 39,0 Stellingwerf College ,6 8 30,0 3 48,0 30,0 Totaal , , , , ,1 37,7 30

31 Gemiddeld Gerealiseerde Studielast 1e Studiejaar; naar sector Cohort Instroom Economie & Management EC's Educatie EC's Welzijn EC's Stdpn Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,3 9 47,0 1 12,0 38,1 Bornego College Chr. Scholengemeenschap voor VMBO, Havo, Atheneum en G ,6 4 23,0 1 54,0 36,1 Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo ,1 2 51,0 47,8 Christelijke Scholengemeenschap Liudger voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo , ,9 3 53,0 41,7 Christelijk Gymnasium Beyers Naude 1 1 0,0 0,0 Comenius Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Vmbo Lwoo , ,4 7 31,7 38,1 Dockingacollege Chr SG VMBO/HAVO/VWO , ,8 9 33,0 38,1 Lauwers College Christelijk Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo , ,1 5 40,2 38,6 Linde College voor Atheneum Havo Mavo Vbo en Lwoo ,0 49,0 Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo ,0 5 33,2 1 60,0 38,4 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwo ,0 7 41,6 38,8 Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden voor Lyc Havo Mavo Vbo ,9 1 60,0 4 39,0 38,2 Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,9 1 54,0 33,0 Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College ,6 4 32,3 4 45,8 37,5 Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo ,7 1 48,0 1 42,0 29,2 Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk voor Ath Havo Mavo Vbo ,4 1 6,0 4 36,8 36,8 Slauerhoff voor Atheneum Havo Mavo en Vbo ,0 39,0 Stellingwerf College ,1 5 42,6 30,0 Totaal , , ,5 37,7 31

32 TOTALEN Stenden: Resultaten Propedeuse Stenden 2004 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2005 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2006 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2007 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2008 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2009 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2010 Totaal Friesland Instroom Uitvalaantal Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 32

33 Resultaten 33

34 Cohort / Lichting Instroom HAVO/VWO Van Hall Larenstein Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. Van Schuurman, Franeker % 25% 33% 33% Beyers Naude, Leeuwarden % 0% 0% 0% Bogerman, Sneek % 0 13% 7% 25% 20% Bornego, Heerenveen % 25% 0 0% 50% 0% 0% Comenius, Leeuwarden % 25% 0 33% 50% 25% 33% Dockinga, Dokkum % 46% 47% 0% Drachtster Lyceum, Drachten % 0 0 0% 11% 0% Friesland College (vavo), Leeuwarden % 33% 0% 40% Lauwers, Buitenpost % % 0% 33% 17% Linde, Wolvega % 25% 0% 0% Liudger, Drachten % 33% 0 0% 36% 0% 0% Magister Alvinus, Sneek % 17% 25% 33% Marne College, Bolsward % 25% 0 50% 0% 0% 25% Piter Jelles, Leeuwarden % % 25% 22% 35% Sevenwolden, Heerenveen % 25% 20% 0% 33% 50% 14% Singelland, Drachten % 43% Simon Vestdijk, Harlingen % 29% 29% 25% Stellingwerf College, Oosterwolde % 17% 20% 29% Totaal % 17% 2% 18% 25% 27% 24% 34

35 Cohort / Lichting Van Hall Larenstein Leeuwarden resultaten per opleiding Opleiding Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage Bedrijfskunde en Agribusiness % 23% 25% 18% 19% 41% 40% Biotechnologie % 21% 31% 22% 23% 24% 27% Diermanagement % 26% 22% 32% 31% 29% 38% Dier- & Veehouderij/ % 19% 22% 36% 9% 4% 19% Tuin- & Akkerbouw Ass. degree Melkveehouderij % 14% 63% 22% 14% 10% IBMS % 14% 0% 34% 0% 0% Voedingsmiddelentechnologie % 3% 28% 3% 32% 17% 11% Milieukunde voltijd + deeltijd % 51% 50% 22% 38% 38% 24% Plattelandsvernieuwing % 13% 0% 0% 50% 0% Kust- en Zeestudies % 19% 23% 17% 26% 17% 34% Ass. degree Integrale Handh. Omgevingsrecht Ass. degree Ondernemerschap Ass. Degree Duurzame Watertechnologie Ass. degree Duurzaam Bodembeheer % 0% 22% 9% 25% 2 0 0% 1 0 0% totaal % 23% 26% 27% 25% 24% 31% 35

36 Gerealiseerde aantal EC's naar leeftijdscategorie (inclusief studiestakers) Toeleverende VO-school Instroom 17- EC's 18 EC's 19 EC's 20 EC's 21+ EC's A.M. Van Schuurman, Franeker Beyers Naude, Leeuwarden (Chr. Gymnasium) Bogerman, Sneek , Bornego, Heerenveen , Comenius, Leeuwarden Dockinga, Dokkum ,6 3 58, Drachtster Lyceum, Drachten 0 Friesland College (vavo), Leeuwarden , Lauwers, Buitenpost , Linde, Wolvega Liudger, Drachten , Magister Alvinus, Sneek , Marne College, Bolsward Piter Jelles, Leeuwarden ,6 7 31, Sevenwolde, Heerenveen , Singelland, Drachten ,3 3 41, Simon Vestdijk, Harlingen Stellingwerf College, Oosterwolde , Totaal

37 Gerealiseerde aantal EC's per unit (inclusief studiestakers) Life Bedrijfskunde Dier- Toeleverende VO-school Instroom Landbouw EC's Sciences EC's Agribusiness EC's management EC's Milieukunde EC's A.M. Van Schuurman, Franeker ,5 Beyers Naude, Leeuwarden (Chr. Gymnasium) Bogerman, Sneek Bornego, Heerenveen Comenius, Leeuwarden , Dockinga, Dokkum , ,5 4 54,5 Drachtster Lyceum, Drachten 0 Friesland College (vavo), Leeuwarden Lauwers, Buitenpost ,5 Linde, Wolvega Liudger, Drachten , Magister Alvinus, Sneek Marne College, Bolsward , Piter Jelles, Leeuwarden , , Sevenwolde, Heerenveen , Singelland, Drachten ,5 Simon Vestdijk, Harlingen Stellingwerf College, Oosterwolde , Totaal

38 Resultaten 38

39 Cohort/Lichting Instroom HAVO/VWO NHL Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO/VWO BORNEGO COLLEGE % 35% 13% 26% 23% 21% 38% 29% CHR GYMNASIUM BEYERS NAUDE #### 67% 25% 25% 33% 20% #### 0% CSG COMENIUS % 50% 43% 47% 39% 32% 44% 39% DOCKINGA COLLEGE % 28% 31% 34% 41% 41% 31% 32% HET MARNE COLLEGE % 19% 44% 37% 30% 14% 27% 41% LAUWERS COLLEGE % 43% 28% 26% 46% 24% 21% 39% LINDE COLLEGE % 27% 53% 14% 50% 11% 19% 31% OSG SEVENWOLDEN % 39% 53% 37% 38% 36% 41% 28% PITER JELLES % 34% 41% 40% 34% 25% 29% 35% ROC FRIESLAND COLLEGE % 58% 46% 43% 57% 39% 33% 32% RSG MAGISTER ALVINUS % 42% 46% 29% 43% 26% 34% 39% RSG SIMON VESTDIJK % 37% 38% 37% 32% 50% 44% 42% SGM AM VAN SCHURMAN % 23% 28% 47% 45% 42% 35% 32% SGM BOGERMAN % 27% 37% 39% 33% 21% 27% 35% SGM LIUDGER % 35% 36% 43% 50% 30% 28% 30% SGM SINGELLAND % 46% 42% 27% 38% 47% 29% 42% STELLINGWERF COLLEGE % 52% 31% 50% 38% 43% 44% 36% Friesland TOTAAL % 36% 38% 37% 39% 31% 33% 35% 39

40 Cohort/Lichting Instroom HAVO NHL Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO BORNEGO COLLEGE % 40% 14% 24% 29% 22% 37% 25% CSG COMENIUS % 52% 47% 50% 41% 36% 44% 42% DOCKINGA COLLEGE % 29% 33% 37% 41% 45% 31% 34% HET MARNE COLLEGE % 23% 41% 33% 33% 15% 29% 45% LAUWERS COLLEGE % 48% 32% 30% 47% 27% 21% 40% LINDE COLLEGE % 30% 53% 20% 50% 13% 21% 27% OSG SEVENWOLDEN % 42% 60% 38% 38% 33% 44% 32% PITER JELLES % 33% 42% 43% 36% 26% 29% 38% ROC FRIESLAND COLLEGE % 56% 50% 42% 57% 45% 33% 37% RSG MAGISTER ALVINUS % 47% 48% 32% 44% 28% 34% 37% RSG SIMON VESTDIJK % 36% 43% 38% 31% 52% 44% 40% SGM AM VAN SCHURMAN % 23% 28% 47% 45% 42% 35% 32% SGM BOGERMAN % 27% 38% 42% 36% 22% 29% 36% SGM LIUDGER % 33% 39% 45% 56% 32% 33% 31% SGM SINGELLAND % 46% 40% 24% 41% 50% 31% 41% STELLINGWERF COLLEGE % 65% 44% 57% 40% 46% 50% 27% Friesland TOTAAL % 38% 41% 39% 41% 33% 34% 36% 40

41 Resultaten vo-scholen per instituut Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut BORNEGO COLLEGE Economie & Management % 10% 39% 40% 36% 36% 36% Educatie & Communicatie % 33% 0% 0% 14% 56% 20% Techniek % 13% 13% 13% 0% 25% 13% Zorg & Welzijn % 0% 38% 33% 0% 50% 44% Totaal % 13% 26% 23% 21% 38% 29% Toeleverende school CHR GYMNASIUM BEYERS NAUDE Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Instituut Economie & Management #### 50% 50% 0% 0% 100% 0% Educatie & Communicatie #### #### 0% #### 50% 100% 0% Techniek % 0% 0% #### 0% #### 0% Zorg & Welzijn #### 0% #### 100% #### #### #### Totaal % 25% 25% 33% 20% 100% 0% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut CSG COMENIUS Economie & Management % 52% 60% 38% 39% 44% 33% Educatie & Communicatie % 55% 56% 36% 19% 38% 46% Techniek % 26% 24% 47% 38% 59% 35% Zorg & Welzijn % 40% 53% 35% 21% 25% 41% Totaal % 43% 47% 39% 32% 44% 39% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut DOCKINGA COLLEGE Economie & Management % 24% 33% 47% 43% 40% 41% Educatie & Communicatie % 25% 36% 35% 47% 33% 47% Techniek % 44% 38% 42% 41% 24% 26% Zorg & Welzijn % 31% 27% 0% 14% 13% 13% Totaal % 31% 34% 41% 38% 31% 32% 41

42 Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut HET MARNE COLLEGE Economie & Management % 60% 75% 50% 20% 17% 45% Educatie & Communicatie #### 40% 50% 0% 0% 38% 50% Techniek % 33% 10% 50% 0% 25% 33% Zorg & Welzijn % 40% 67% 20% 0% 25% 25% Totaal % 44% 37% 30% 9% 27% 41% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut LAUWERS COLLEGE Economie & Management % 20% 18% 53% 57% 14% 38% Educatie & Communicatie % 50% 18% 42% 22% 29% 38% Techniek % 20% 25% 55% 13% 20% 40% Zorg & Welzijn % 0% 67% 17% 11% 0% 43% Totaal % 28% 26% 46% 22% 21% 39% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut LINDE COLLEGE Economie & Management #### 67% 50% 75% 100% 0% 50% Educatie & Communicatie % 71% 0% 100% 0% 40% 0% Techniek % 29% 0% 0% 0% 0% #### Zorg & Welzijn #### #### #### #### 0% 50% 0% Totaal % 53% 14% 50% 11% 19% 31% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut OSG SEVENWOLDEN Economie & Management % 33% 39% 33% 38% 47% 29% Educatie & Communicatie % 86% 29% 38% 47% 44% 27% Techniek % 53% 50% 31% 24% 50% 33% Zorg & Welzijn % 38% 38% 55% 50% 31% 17% Totaal % 53% 37% 38% 36% 41% 28% 42

RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen

RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen RESULTATEN PROPEDEUSE op Stenden, NHL en VHL van leerlingen van Friese vo-scholen PROPEDEUSE 2007-2008 S. H. Faber K. Klaver S. Schoonhoven G.W. Timmerman R. Tjallingii S. Veldkamp Een product van de projectgroep

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici ResearchNed in opdracht van Platform Bèta Techniek Redactie: Jules Warps en Lette Hogeling december 09 2009 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Studieuitval in het hoger onderwijs

Studieuitval in het hoger onderwijs Studie in het hoger onderwijs Achtergrond en oorzaken Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Froukje Wartenbergh Anja van den Broek ResearchNed bv Nijmegen, september 0 2007 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen

Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen Netto studieduren van HBO ers met verschillende vooropleidingen ROA-W-1997/7 A.S.R. van der Linden en R.K.W. van der Velden Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

INSTROOMNOTA vmbot 4havo

INSTROOMNOTA vmbot 4havo INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2014 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding 3 Procedure en Tijdpad 3 Contact 3 Toelatingscriteria

Nadere informatie

Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom

Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom Een verkennend (voor)onderzoek naar de mogelijke benadering van variatie in het niveau van de wiskundige kennis bij technische, eerstejaars hboleerlingen

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Aanmeldingsgolf door crisis? Analyse van studentenaantallen en studiemotieven 2009-10 Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger Simon Broek Projectnummer: B3684 Zoetermeer, 16

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Ervaren studenten de overgang van Sport&Bewegen naar leraar lichamelijke opvoeding als succesvol? Student: Thesisbegeleider: 2de beoordelaar: Datum:

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Bollebozen in het hoger onderwijs

Bollebozen in het hoger onderwijs Bollebozen in het hoger onderwijs Stimulansen en belemmeringen bij het volgen van twee opleidingen M.N. van den Berg W.H.A. Hofman C. Stoppelenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksvragen... 1

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering.

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Praktijkbeschrijving: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. OW 10.0848 Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie

Nadere informatie