Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen"

Transcriptie

1 Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Wiko Veenvliet Coördinator VO-HO Fryslân Leeuwarden, november 2012

2 VOORWOORD U heeft nu het rapport 'Resultaten Propedeuse op Stenden, NHL en VHL' in handen. Dit is inmiddels het elfde rapport, uitgebracht door het aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Dit rapport is gebaseerd op een enorme berg data en informatie. Ik heb wederom gepoogd om deze informatie helder en leesbaar in samengevatte vorm te presenteren. Het rapport had nooit tot stand kunnen komen zonder de inbreng van vele betrokkenen. De volgende mensen wil ik (in volstrekt willekeurige volgorde) dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage: Ritske Tjallingii (Stenden), Stienes Veldkamp (NHL), Klaske Klaver (VHL), Linda Brueker (VHL), Uilkje Lageveen (Stenden), Mieke Grossoo (VHL), Simone Schoonhoven (NHL), Ellen Muizelaar (NHL), Gerard Timmerman (Dockinga College), Sjoerd Faber, Jelle Nauta en Cees Vermeulen (CFI). Het rapport verschijnt dit jaar later dan u gewend bent. Oorzaak hiervoor is dat sommige noodzakelijke data laat beschikbaar waren en dat ik vervolgens in het voorjaar van 2012 mijn sabbatical genoten heb. Ik hoop dat het rapport weer voldoet aan waar het voor bedoeld is: de deelnemers aan het vo-ho netwerk een overzicht geven hoe de resultaten van het propedeusejaar zijn geweest en welke ontwikkelingen daarin waar zijn te nemen. Ik wens u veel lees- en bestudeerplezier. Wiko Veenvliet Op de voorkant staat een foto van een fierljepper 1. De fierljepper is ook verwerkt in het logo van VO-HO Fryslân. Hij symboliseert de sprong die vo-leerlingen maken naar het hoger onderwijs; alleen met een gedegen voorbereiding kan de sprong (overstap) goed verlopen. 1 De foto op de voorkant is gemaakt door Marcel van Kammen. De fierljepper is Bart Helmholt. 2

3 SAMENVATTING In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijke gekozen studie is blijven volgen iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 64% van de studenten in dat jaar bleven dezelfde studie volgen. In de twee voorgaande jaren was dit 62%. Nog steeds haakt 36% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie. Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met de voorgaande jaren. Het rendement in het studiejaar is 51%. In de twee voorgaande jaren was het respectievelijk 57% en 60%. Hiermee is het studierendement van Friese leerlingen hoger in vergelijking met alle eerstejaars studenten in Nederland. Het totaal behaald aantal EC s door eerstejaarsstudenten is niet wezenlijk veranderd, tussen de verschillende studierichtingen van de hogescholen zijn wel wat verschuivingen te zien, maar geen spectaculaire. Het verband tussen leeftijd en studieresultaat blijkt opnieuw niet eenduidig. Er is geen relatie te leggen tussen leeftijd en studieresultaat. De verschillen tussen hogescholen en leeftijdsgroepen zijn evident. De exit onderzoeken geven een indicatie welke factoren van belang zijn voor een student om een studie te beëindigen. Veelal geven studenten aan dat het toekomstig beroepsperspectief niet blijkt aan te sluiten bij de oorspronkelijke gedachte en dat verwachtingen rondom de studie niet zijn uitgekomen. Daarnaast zijn er een aantal andere factoren. Bij de gegevens moeten een belangrijke opmerking worden geplaatst. Men moet bij het bestuderen van de gegevens voorzichtig zijn met het trekken van conclusies omdat de overzichten in bepaalde gevallen tot stand zijn gekomen op basis van (relatief) kleine leerlingen- of studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding. 3

4 INHOUDSOPGAVE GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN INLEIDING VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND PRESTATIE PER HOGESCHOOL EN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE EXITONDERZOEK BIJLAGEN A. GEGEVENS CFI/IP B. RESULTATEN STENDEN HOGESCHOOL C. RESULTATEN VAN HALL LARENSTEIN D. RESULTATEN NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN A. GEGEVENS CFI/IP HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, NAAR PROFIEL IN FRIESLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, NAAR PROFIEL IN NEDERLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, CUMULATIEF 2010 IN FRIESLAND HET VERVOLG VAN DE STUDIE NA AFLOOP VAN HET 1 E JAAR, CUMULATIEF 2010 IN NEDERLAND B. RESULTATEN STENDEN HOGESCHOOL COHORT INSTROOM HAVO/VWO STENDEN LEEUWARDEN COHORT INSTROOM HAVO STENDEN LEEUWARDEN COHORT INSTROOM HAVO/VWO STENDEN LEEUWARDEN COHORT STENDEN - RESULTATEN PER OPLEIDING GEMIDDELD GEREALISEERDE STUDIELAST 1E STUDIEJAAR; NAAR LEEFTIJD GEMIDDELD GEREALISEERDE STUDIELAST 1E STUDIEJAAR; NAAR SECTOR TOTALEN STENDEN: RESULTATEN PROPEDEUSE C. RESULTATEN VAN HALL LARENSTEIN COHORT / LICHTING INSTROOM HAVO/VWO VAN HALL LARENSTEIN LEEUWARDEN COHORT / LICHTING VAN HALL LARENSTEIN LEEUWARDEN RESULTATEN PER OPLEIDING.. 35 GEREALISEERDE AANTAL EC'S NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE (INCLUSIEF STUDIESTAKERS) GEREALISEERDE AANTAL EC'S PER UNIT (INCLUSIEF STUDIESTAKERS) D. RESULTATEN NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN COHORT/LICHTING INSTROOM HAVO/VWO NHL LEEUWARDEN COHORT/LICHTING INSTROOM HAVO NHL LEEUWARDEN RESULTATEN VO-SCHOLEN PER INSTITUUT COHORT NHL RESULTATEN PER OPLEIDING BRUTO GEREALISEERDE STUDIELAST NAAR LEEFTIJD (INCLUSIEF STUDIESTAKERS) BRUTO GEREALISEERDE STUDIELAST INCLUSIEF STUDIESTAKERS TOTALEN NHL: RESULTATEN PROPEDEUSE

5 GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN Aantal studenten vo-school Het aantal havisten en vwo-ers van de desbetreffende vo-school dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Aantal studenten Friesland Het totaal aantal havisten en vwo-ers van de Friese voscholen dat in het betreffende jaar is ingestroomd bij Stenden, NHL of Van Hall Larenstein. Cohort Een student kan maar in één cohort (het eerste) voorkomen. Wanneer een student na het eerste jaar een andere opleiding is gaan volgen, en dus als uitvaller is aangemerkt in het eerste cohort, wordt hij/zij in een volgend cohort niet opnieuw meegeteld. Uitvallers Als uitvallers worden studenten aangemerkt die in of aan het eind van het eerste jaar gestopt zijn met hun oorspronkelijke studie. 0% Alle ingeschreven studenten bleven bij deze studierichting studeren. Afkortingen bol BRIN CM CFI/IP EC EM havo hbo ho mbo N&G NT NHL Stenden VHL vo vwo beroepsopleidende leerweg Basisregistratie instellingen Cultuur en Maatschappij (profiel) Centrale Financiën Instellingen/Informatieproducten European Credit, studiepunt. 1 EC staat gelijk aan 28 uur studie-inspanning Economie en Maatschappij (profiel) hoger algemeen voortgezet onderwijs hoger beroepsonderwijs hoger onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Natuur en Gezondheid (profiel) Natuur en Techniek (profiel) NHL Hogeschool Stenden Hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein voortgezet onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 5

6 INLEIDING In de rapportage van dit jaar vindt u de resultaten van de propedeuse op Stenden, NHL en VHL. De resultaten zijn aangevuld met het cohort en worden vergeleken met de voorgaande cohorten. Naast de totaalcijfers van de drie Friese hogescholen per opleiding, wordt voor de Friese scholen voor voortgezet onderwijs op een rij gezet hoe oud-leerlingen het gedaan hebben in de propedeuse van hun vervolgopleiding. Ook is onderzocht hoeveel EC s er per sector op de drie hogescholen worden behaald. Daarnaast is gekeken of er een verband is tussen de leeftijd van een student en de prestaties die zij leveren. Evenals voorgaande jaren worden de resultaten van de Friese studenten vergeleken met de studenten in heel Nederland. We ontvangen de gegevens hiervoor van de inspectie (CFI/IP). Deze vergelijking is gebaseerd op de uitval in of aan het eind van het eerste jaar. Tot slot geeft het rapport aandacht aan de exit-rapportages van Stenden en NHL. De resultaten en achterliggende gegevens bieden een grote hoeveelheid informatie voor voen ho-scholen over het eerste studiejaar. In dit rapport worden echter geen verklaringen en oorzaken voor de resultaten en rendementen geboden. Het rapport biedt wel een goed uitgangspunt, zoals de afgelopen jaren is gebleken, voor het vinden hiervan. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de uitvalpercentages per Friese vo-school, per opleiding of instituut (gerangschikt per hogeschool). Het betreft hier de gegevens van de jaren De vo-scholen hebben de 'terugkoppeling op naam' apart toegestuurd gekregen. 2 Bij de gegevens moet een belangrijke opmerking worden geplaatst. Men moet bij het bestuderen van de gegevens voorzichtig zijn met het trekken van conclusies omdat de overzichten in bepaalde gevallen tot stand zijn gekomen op basis van (relatief) kleine leerlingen- of studentenaantallen per vo-school of hbo-opleiding. 2 Er is voor de NHL geen terugkoppeling op naam. 6

7 1. VERGELIJKING PROPEDEUSERESULTATEN FRIESLAND EN NEDERLAND In dit hoofdstuk wordt het studierendement van de eerstejaars studenten in het Friese hbo (Stenden hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool), die afkomstig zijn van de Friese scholen voor voortgezet onderwijs, vergeleken met de studierendement van alle eerstejaars studenten in Nederland. Het betreft hier de rendementen vanaf het studiejaar tot en met het studiejaar De cijfers zijn afkomstig van de onderwijsinspectie (CFI/IP). Friesland In het studiejaar is het percentage Friese studenten dat de oorspronkelijke gekozen studie is iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 64% van de studenten in het studiejaar bleven dezelfde studie volgen, in de twee voorgaande jaren was dit 62%. Helaas haakt nog steeds 36% van de eerstejaars studenten (in Friesland) af bij dezelfde studie. Het studierendement is berekend op basis van het aantal Friese studenten met een NT-, NG-, EM- of CM-profiel. Er zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen de profielen voor wat betreft het blijven bij de gekozen studie. Studenten die een diploma in het NG profiel hebben, doen het in jaar relatief gezien wat beter. De andere profielen laten een kleine daling zien. Echter in het cumulatieve aantal is het gemiddeld iets beter gegaan dan vorig jaar. Bij bestudering van de grafiek lijkt deze conclusie lastig te verdedigen, maar de onderliggende aangeleverde data geven dit toch echt aan. Daarnaast doen leerlingen die een natuurprofiel gekozen hebben het iets beter dan de leerlingen die voor een maatschappijprofiel gekozen hebben. Dit verschil is in praktisch elk cohort vast te stellen. 7

8 Landelijk t.o.v. Friesland Landelijk gezien is het aantal studenten dat vasthoudt aan hun oorspronkelijke studiekeuze gedaald in vergelijking met de voorgaande jaren. Het rendement in het studiejaar is 51%. Dit is 9% minder ten opzichte van voorgaand jaar. Vermoedelijk zit er bij dit cijfer een vertekening in het beeld, doordat opleidingen van naam veranderen. Dit wordt door het CFI gezien als stoppen en opnieuw starten bij dezelfde instelling met een andere opleiding. Het aantal studenten dat in deze categorie valt is in % (en het jaar daarvoor 2%). 8

9 9

10 2. PRESTATIE PER HOGESCHOOL EN NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE Voor het studiejaren en is gekeken hoeveel studiepunten de eerstejaars studenten per hogeschool en sector behalen. Daarnaast is ook onderzocht in hoeverre er een verband is tussen de leeftijd van een student en het aantal behaalde EC s (European Credits). Een studiejaar beslaat 60 EC s In de tabel / grafiek is in beeld gebracht hoeveel studiepunten (EC s) de studenten in het eerste jaar hebben gehaald, verdeeld over de verschillende sectoren van de hogescholen. Elke hogeschool kent een verschillende sectorindeling. De NHL hanteert de sectoren Economie & Management, Educatie & Communicatie, Techniek en Zorg & Welzijn. Stenden heeft dezelfde sectoren (behalve Techniek). VHL hanteert een vijftal sectoren: Landbouw, Life Science, Bedrijfskunde & Agribusiness, Diermanagement en Milieukunde. 10

11 11

12 Daarnaast bekijken we verschillen in leeftijd van studenten en het aantal behaalde EC s. Er is geen duidelijk verband tussen leeftijd en prestatie. Wanneer we ook nog kijken naar de resultaten van leerlingen naar herkomst van de verschillende vo-scholen is het beeld nog minder transparant. 12

13 3. EXITONDERZOEK Stenden en NHL werken met exit-rapportages; dit zijn enquêtes voor studenten die met hun studie vroegtijdig stoppen. Doel is een beeld te krijgen van de reden van het staken van de studie. VHL kent geen exit-rapportage. Stenden Voor het Stenden-cohort is een centrale exit-enquête gebruikt. Deze enquête is voor alle studenten die stoppen met hun opleiding gelijk. De enquête is door een zeer klein gedeelte van de studenten ingevuld, te weten 97. Daarvan hebben 42 studenten een havoopleiding gevolgd. Reden Belangrijk HAVO n=42 Speelde enigszins mee Speelde niet mee Doorslaggevend Onvoldoende resultaten behaald 17% Niet genoeg tijd in de opleiding gestoken 2% 21% 76% 0% Opleiding niet interessant genoeg 24% 43% 33% 19% Beroep waarvoor ik opgeleid word is niet 36% 24% 40% 19% interessant genoeg Opleiding te zwaar 10% 21% 69% 2% Opleiding te makkelijk 7% 17% 76% 2% Opleiding te breed 10% 12% 79% 0% Docenten niet goed 7% 7% 86% 0% Begeleiding niet goed 5% 7% 88% 0% Sfeer niet prettig 5% 12% 83% 0% Onjuiste verwachtingen van de opleiding 36% 21% 43% 21% Privé omstandigheden 19% 10% 71% 7% Opleiding is niet te combineren met werk 0% 5% 95% 0% en/of gezin Probleem met het PGO systeem 10% 26% 64% 0% Probleem met de Engelse voertaal van de 5% 10% 86% 2% opleiding Propedeuse gehaald om verder te studeren aan 0% 5% 95% 0% universiteit Anders 24% 2% 74% 10% Tabel Reden tot uitval Stenden

14 NHL Hogeschool Deze exit gegevens zijn gebaseerd op 175 respondenten; dat is 42% van het totaal aantal studenten, die hun studie staakten. Van deze groep had 32% havo als vooropleiding en 7% vwo als vooropleiding. De analyse heeft betrekking op studenten die tussen september 2010 en februari 2011 hun studie staakten. speelt geen rol belangrijk speelt enigz. rol geen antw. Omdat ik onvoldoende resultaten behaalde 66,30% 12,60% 19,40% 1,70% Omdat ik niet genoeg tijd in de studie heb gestoken Omdat ik de studie niet interessant genoeg vind Omdat ik het beroep waarvoor ik word opgeleid niet interessant vind 63,40% 8,60% 26,30% 1,70% 43,30% 36% 18,90% 1,70% 58,30% 22,90% 17,10% 1,70% Omdat ik de docenten niet goed vind 66,90% 7,40% 2,40% 1,70% Omdat ik de begeleiding niet goed 59,40% 17,10% 21,70% 1,70% vind Omdat ik de sfeer niet prettig vind 77,70% 6,90% 13,70% 1,70% Omdat ik de studie te zwaar vind 60,60% 17,10% 20,60% 1,70% Tabel 4 a Reden tot uitval NHL

15 oneens mee eens ged. eens geen antw. De verwachtingen die ik van de opleiding had, komen overeen met de werkelijkheid 35,90% 22,30% 40% 2,90% Ik kreeg van de docenten en de NHL genoeg informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma (wat we moesten leren, wat belangrijk was, wat er behandeld zou worden) Ik kreeg genoeg informatie over de verplichtingen van de opleiding (zoals verplichte en keuzevakken, studiepunten, aanwezigheidsplicht) Ik kreeg genoeg informatie over de organisatie van de opleiding (zoals rooster, tentamens) 21,70% 31,40% 44% 2,90% 20% 46,90% 34,90% 2,90% 15,40% 45,10% 34,90% 2,90% Ik ben voldoende begeleid door de docenten 17,70% 45,10% 34,30% 2,90% Ik ben tevreden over de begeleiding door de docenten 15,40% 48% 33,70% 2,90% Tabel Reden tot uitval NHL Voor de exit gegevens van beide hogescholen geldt dat we niet meer dan een indicatie krijgen van factoren die van invloed zijn bij het staken van de studie. Dit komt omdat de respons van de totale groep laag is. En binnen de totale groep is niet goed herleidbaar hoe leerlingen scoren die een havo als vooropleiding hebben. 15

16 Gegevens CFI/IP 16

17 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, naar profiel in Friesland zelfde studie zelfde brin zelfde studie andere brin andere studie; zelfde sector; zelfde brin andere studie; andere sector; zelfde brin andere studie; zelfde sector; andere brin andere studie; andere sector; andere brin overige studies gestopt 2004 N & T 67% 3% 12% 2% 0,04 3% 5% 6% 109 N & G 67% 4% 1% 2% 0,03 7% 9% 8% 102 E & M 65% 2% 6% 3% 6% 7% 5% 6% 304 C & M 75% 2% 1% 1% 3% 9% 3% 6% N & T 65% 4% 10% 4% 5% 5% 3% 5% 103 N & G 69% 2% 3% 4% 2% 8% 4% 7% 121 E & M 66% 1% 5% 5% 4% 5% 7% 7% 292 C & M 63% 2% 1% 6% 3% 10% 9% 7% N & T 71% 9% 3% 1% 9% 2% 3% 87 N & G 56% 4% 4% 2% 5% 11% 6% 12% 101 E & M 57% 2% 7% 3% 6% 8% 6% 11% 247 C & M 55% 2% 3% 7% 6% 9% 7% 11% N & T 67% 13% 1% 1% 4% 6% 7% 82 N & G 63% 1% 1% 2% 4% 13% 7% 9% 100 E & M 58% 1% 4% 7% 7% 11% 4% 9% 256 C & M 58% 2% 2% 6% 6% 8% 9% 9% N & T 54% 3% 13% 3% 1% 7% 5% 13% 91 N & G 71% 1% 2% 3% 1% 10% 3% 10% 143 E & M 61% 1% 6% 4% 5% 8% 2% 13% 272 C & M 57% 4% 5% 3% 4% 8% 8% 11% N & T 69% 9% 5% 3% 6% 4% 3% 98 N & G 62% 1% 8% 6% 2% 8% 7% 5% 99 E & M 61% 1% 6% 6% 5% 8% 5% 9% 281 C & M 62% 3% 4% 4% 2% 10% 8% 6% N & T 58% 1% 8% 6% 3% 9% 8% 7% 119 N & G 69% 1% 6% 2% 2% 7% 3% 9% 144 E & M 59% 1% 7% 5% 4% 7% 7% 10% 360 C & M 55% 1% 4% 6% 4% 9% 10% 12% 177 Totaal 17

18 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, naar profiel in Nederland zelfde studie zelfde brin zelfde studie andere brin andere studie; zelfde sector; zelfde brin andere studie; andere sector; zelfde brin andere studie; zelfde sector; andere brin andere studie; andere sector; andere brin overige studies onbekend 2004 oude stijl 61% 2% 4% 3% 3% 4% 3% 21% N & T 67% 2% 7% 4% 5% 4% 4% 8% N & G 69% 2% 3% 4% 3% 6% 4% 8% E & M 62% 2% 6% 4% 5% 6% 4% 10% C & M 65% 2% 3% 4% 3% 8% 5% 9% 2005 oude stijl 53% 8% 3% 5% 3% 8% 3% 16% N & T 64% 2% 7% 4% 4% 5% 5% 9% N & G 65% 2% 4% 4% 3% 7% 6% 10% E & M 60% 2% 7% 4% 5% 6% 5% 10% C & M 61% 2% 4% 4% 4% 8% 6% 11% 2006 N & T 54% 8% 3% 4% 4% 8% 6% 12% N & G 47% 11% 6% 5% 7% 8% 5% 12% E & M 52% 7% 4% 4% 4% 9% 7% 12% C & M 51% 9% 5% 4% 5% 8% 6% 12% 2007 N & T 60% 2% 9% 3% 6% 5% 6% 10% N & G 61% 2% 5% 5% 3% 8% 5% 10% E & M 55% 2% 8% 5% 6% 7% 5% 12% C & M 57% 2% 4% 5% 4% 9% 6% 12% 2008 N & T 64% 2% 8% 3% 5% 5% 5% 8% N & G 62% 2% 4% 5% 4% 7% 5% 11% E & M 57% 3% 8% 5% 6% 7% 4% 10% C & M 57% 2% 5% 5% 4% 8% 6% 12% 2009 N & T 63% 2% 6% 4% 5% 5% 4% 10% N & G 61% 2% 4% 5% 3% 8% 6% 11% E & M 58% 3% 7% 5% 6% 7% 4% 11% C & M 57% 2% 5% 5% 4% 9% 6% 13% 2010 N & T 54% 10% 6% 4% 6% 7% 3% 10% N & G 53% 10% 4% 5% 5% 10% 4% 10% E & M 49% 11% 7% 5% 7% 9% 3% 10% C & M 49% 11% 3% 4% 5% 11% 4% 12% 18

19 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, cumulatief 2010 in Friesland aantal % zelfde studie, zelfde brin ,3 zelfde studie, andere brin 63 1,0 andere studie; zelfde sector; zelfde brin 193 3,0 andere studie; andere sector; zelfde brin 104 1,6 andere studie; zelfde sector; andere brin 141 2,2 andere studie; andere sector; andere brin 230 3,5 overige studies 219 3,4 gestopt ,1 Total ,0 Het vervolg van de studie na afloop van het 1 e jaar, cumulatief 2010 in Nederland aantal % zelfde studie, zelfde brin ,9 zelfde studie, andere brin ,9 andere studie; zelfde sector; zelfde brin ,7 andere studie; andere sector; zelfde brin ,6 andere studie; zelfde sector; andere brin ,1 andere studie; andere sector; andere brin ,4 overige studies ,7 gestopt ,7 Total ,0 19

20 Resultaten 20

21 Cohort Instroom HAVO/VWO Stenden Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 47% 55% 43% 17% 13% 36% Beyers Naudé % 0% 50% 0% 0% Bogerman, Sneek % 32% 23% 28% 43% 29% 38% Bornego, Heerenveen % 21% 30% 31% 37% 30% 26% Comenius, Leeuwarden % 31% 38% 18% 36% 44% 36% Dockinga, Dokkum % 20% 37% 27% 41% 27% 39% Friesland College % 43% 46% 50% 70% 27% Lauwers College, Buitenpost % 31% 27% 35% 37% 47% 35% Linde College, Wolvega % 0% 29% 25% 29% 33% 17% Liudger, Drachten % 25% 35% 42% 29% 19% 28% Magister Alvinus, Sneek % 25% 42% 42% 17% 58% 36% Marne College, Bolsward % 71% 25% 50% 25% 13% 31% OS Singelland, Drachten % 6% 21% 44% 42% 39% 36% Piter Jelles, Leeuwarden % 36% 35% 21% 38% 33% 28% Sevenwolden, Heerenveen % 4% 24% 33% 33% 43% 32% Simon Vestdijk, Harlingen % 15% 17% 31% 44% 33% 29% Stellingwerf College, Oosterwolde % 33% 36% 54% 24% 52% 52% Friesland TOTAAL % 27% 32% 34% 36% 36% 34% 21

22 Cohort Instroom HAVO Stenden Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. v. Schurman, Franeker % 47% 55% 43% 17% 13% 36% Bogerman, Sneek % 36% 22% 31% 47% 29% 47% Bornego, Heerenveen % 22% 29% 33% 39% 29% 24% Comenius, Leeuwarden % 33% 44% 22% 36% 47% 32% Dockinga, Dokkum % 13% 38% 28% 47% 27% 40% Friesland College % 43% 50% 50% 71% 30% Lauwers College, Buitenpost % 30% 27% 33% 35% 44% 30% Linde College, Wolvega % 0% 20% 25% 33% 33% 17% Liudger, Drachten % 22% 39% 42% 29% 21% 29% Magister Alvinus, Sneek % 28% 46% 48% 20% 71% 30% Marne College, Bolsward % 60% 25% 50% 25% 20% 30% OS Singelland, Drachten % 8% 21% 50% 45% 33% 33% Piter Jelles, Leeuwarden % 40% 39% 24% 40% 32% 32% Sevenwolden, Heerenveen % 5% 19% 33% 36% 48% 38% Simon Vestdijk, Harlingen % 11% 10% 30% 47% 33% 30% Stellingwerf College, Oosterwolde % 25% 50% 67% 31% 44% 52% Friesland TOTAAL % 27% 34% 36% 38% 37% 34% 22

23 Cohort Instroom HAVO/VWO Stenden Leeuwarden Toeleverende school A.M. van Schurman, Franeker Toeleverende school Beyers Naudé, Leeuwarden Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 25% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 80% 63% 33% Mens & Maatschappij % 100% Retail Business School % 67% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 17% 25% Totaal % 47% 55% 43% 17% 13% 36% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % Opleiding Leraar Basisonderwijs Mens & Maatschappij Retail Business School 1 Vrije Tijd & Arbeid 1 1 Totaal % 50% 0% 0% Toeleverende Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage school Instituut Bogerman, Sneek Int. Hospitality & Office Man % 33% 17% 42% 33% 33% 60% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 31% 33% 18% 41% 22% Mens & Maatschappij % 43% 11% 60% 33% 100% Retail Business School % 33% 60% 75% 33% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 43% 22% 60% 25% 40% 33% Totaal % 32% 23% 35% 43% 29% 38% 23

24 Toeleverende school Bornego College, Heerenveen Toeleverende school Comenius, Leeuwarden Toeleverende school Dockinga College, Dokkum Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 1 67% 13% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 7% 44% 75% 50% Mens & Maatschappij % 67% 33% 50% 50% 100% Retail Business School % 25% 50% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 40% 17% 33% 50% Totaal % 21% 45% 31% 37% 30% 26% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 50% 33% 50% 33% 43% 50% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 38% 40% 15% 14% 38% 36% Mens & Maatschappij % 25% 57% 25% 100% 50% 57% Retail Business School % 20% 33% 17% 50% 38% 11% Vrije Tijd & Arbeid % 18% 33% 13% 27% 55% 50% Totaal % 31% 38% 18% 36% 44% 36% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 33% 25% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% 47% 30% 47% 50% 42% Mens & Maatschappij % 33% 22% 40% 44% Retail Business School % 50% 25% 38% 25% 29% Vrije Tijd & Arbeid % 18% 11% 33% 42% 14% 50% Totaal % 20% 37% 27% 41% 27% 39% 24

25 Toeleverende school Friesland College, Leeuwarden Toeleverende school Lauwers College, Buitenpost Toeleverende school Linde College, Wolvega Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 40% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 67% 50% 50% Mens & Maatschappij % 25% Retail Business School % 20% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 67% 100% Totaal % 0% 0% 0% 50% 70% 27% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 50% 40% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 24% 43% 33% 63% 50% Mens & Maatschappij % 17% 33% 40% Retail Business School % 25% 33% 50% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 43% 67% 25% 50% 60% 17% Totaal % 31% 27% 35% 37% 47% 35% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 33% 50% 100% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% Mens & Maatschappij 1 1 Retail Business School % 20% Vrije Tijd & Arbeid % 75% 33% Totaal % 0% 29% 25% 29% 33% 17% 25

26 Toeleverende Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage school Instituut Liudger, Drachten Int. Hospitality & Office Man % 50% 22% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 21% 27% 47% 55% 40% 47% Mens & Maatschappij % 25% 33% 33% 20% Retail Business School % 50% 100% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 25% 60% 20% Totaal % 25% 35% 42% 29% 19% 28% Toeleverende school Magister Alvinus, Sneek Toeleverende school Marne College, Bolsward Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 20% 50% 33% 67% 33% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 25% 25% Mens & Maatschappij % 25% 56% 75% Retail Business School % 33% 100% 25% 33% Vrije Tijd & Arbeid % 18% 57% 33% 25% 50% 67% Totaal % 25% 42% 42% 17% 58% 36% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 0,5 Opleiding Leraar Basisonderwijs % 14% 50% 40% 40% Mens & Maatschappij % Retail Business School % 33% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 40% 20% 33% 67% Totaal % 71% 25% 50% 25% 13% 31% 26

27 Toeleverende school Piter Jelles, Leeuwarden Toeleverende school Sevenwolden, Heerenveen Toeleverende school Simon Vestdijk, Harlingen Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 31% 24% 60% 67% 20% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 25% 50% 100% Mens & Maatschappij % 67% 67% 22% 38% 50% 29% Retail Business School % 11% 22% 31% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 14% 58% 14% 30% 40% 17% Totaal % 36% 35% 21% 38% 33% 28% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 20% 25% 43% 62% 25% Opleiding Leraar Basisonderwijs % Mens & Maatschappij % 25% 40% Retail Business School % 67% 100% 29% 60% Vrije Tijd & Arbeid % 40% 56% 33% 36% Totaal % 4% 24% 33% 33% 43% 32% Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 33% 33% 33% 50% 10% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 50% 100% 50% 33% 67% 100% Mens & Maatschappij % 50% 50% 50% 25% Retail Business School % 75% Vrije Tijd & Arbeid % 10% 33% 20% 67% 20% Totaal % 15% 17% 31% 44% 33% 29% 27

28 Toeleverende school OS Singelland, Drachten Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 20% 50% 33% 33% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 33% 50% Mens & Maatschappij % 100% 50% Retail Business School % 100% 40% 50% Vrije Tijd & Arbeid % 100% 40% 44% 40% Totaal % 6% 21% 44% 42% 39% 36% Toeleverende school Stellingwerf College, Oosterwolde Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Instituut Int. Hospitality & Office Man % 50% 50% 11% 50% 50% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 67% 33% Mens & Maatschappij % 100% 67% 80% Retail Business School % 100% 100% Vrije Tijd & Arbeid % 33% 50% 33% 60% 50% Totaal % 33% 36% 54% 27% 52% 52% 28

29 Cohort Stenden - Resultaten per opleiding Opleiding Aantal Studenten Uitval Aantal Uitval Percentage Hotel Management % 29% 30% 31% 30% 39% 27% Opleiding Leraar Basisonderwijs % 24% 37% 33% 41% 43% 41% Creatieve Therapie % 83% 30% 27% 0% 67% 0% Sociaal Pedagogische Hulpverlening % 36% 24% 37% 44% 35% 39% Retail Management en Small Business % 24% 29% 38% 26% 25% 25% Vrijetijdsmanagement % 17% 23% 19% 33% 50% 19% Personeel en Arbeid % 14% 24% 16% 8% 21% 19% Tourism Management % 32% 53% 47% 71% 32% 47% Toegepaste Bedrijfskunde % 0% 20% 100% 25% 0% 0% Media & Entertainment Management % 27% 44% 45% 22% 35% 43% International Business & Management % 57% 17% 38% Associate Degree Small Business % 33% 44% 25% 29% Associate Degree Hotel Management % 100% 0% Associate Degree Vrijetijdsmanagement % 67% 50% Totaal % 27% 32% 34% 36% 36% 34% Uitval in het eerste jaar Uitsluitend geselecteerd: HAVO en VWO Leerlingen van Friese VO-scholen 29

30 Gemiddeld Gerealiseerde Studielast 1e Studiejaar; naar leeftijd Cohort Instroom 17- EC's 18 EC's 19 EC's 20 EC's 21+ EC's Stdpn Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo , ,4 2 27,0 4 63,0 2 30,0 38,1 Bornego College Chr. Scholengemeenschap voor VMBO, Havo, Atheneum en G Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo Christelijke Scholengemeenschap Liudger voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,3 9 43,7 2 47,0 1 1,0 36, ,1 3 30,0 1 36,0 47, ,0 8 37,1 6 43,0 2 52,5 6 44,8 41,7 Christelijk Gymnasium Beyers Naude 1 1 0,0 0,0 Comenius Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Vmbo Lwoo ,4 9 35,9 5 25,2 6 36,2 3 51,0 38,1 Dockingacollege Chr SG VMBO/HAVO/VWO ,0 9 40,3 6 48,5 4 29,3 2 30,0 38,1 Lauwers College Christelijk Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo , ,3 3 36,0 2 13,5 1 37,0 38,6 Linde College voor Atheneum Havo Mavo Vbo en Lwoo ,3 1 57,0 1 48,0 49,0 Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo ,2 6 42,8 1 54,0 1 42,0 38,4 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwo Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden voor Lyc Havo Mavo Vbo Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo , ,7 3 56,0 3 37,0 2 54,0 38, ,0 5 46,2 7 30,4 2 30,0 5 50,4 38, ,5 4 40,5 3 32,0 2 30,0 33,0 Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College ,0 4 45,0 8 30,0 5 44,4 3 53,7 37,5 Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk voor Ath Havo Mavo Vbo ,0 2 0,0 1 0,0 1 48,0 29, , ,9 9 37,1 1 47,0 36,8 Slauerhoff voor Atheneum Havo Mavo en Vbo ,0 39,0 Stellingwerf College ,6 8 30,0 3 48,0 30,0 Totaal , , , , ,1 37,7 30

31 Gemiddeld Gerealiseerde Studielast 1e Studiejaar; naar sector Cohort Instroom Economie & Management EC's Educatie EC's Welzijn EC's Stdpn Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,3 9 47,0 1 12,0 38,1 Bornego College Chr. Scholengemeenschap voor VMBO, Havo, Atheneum en G ,6 4 23,0 1 54,0 36,1 Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo ,1 2 51,0 47,8 Christelijke Scholengemeenschap Liudger voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo , ,9 3 53,0 41,7 Christelijk Gymnasium Beyers Naude 1 1 0,0 0,0 Comenius Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Vmbo Lwoo , ,4 7 31,7 38,1 Dockingacollege Chr SG VMBO/HAVO/VWO , ,8 9 33,0 38,1 Lauwers College Christelijk Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo , ,1 5 40,2 38,6 Linde College voor Atheneum Havo Mavo Vbo en Lwoo ,0 49,0 Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo ,0 5 33,2 1 60,0 38,4 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwo ,0 7 41,6 38,8 Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden voor Lyc Havo Mavo Vbo ,9 1 60,0 4 39,0 38,2 Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo ,9 1 54,0 33,0 Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College ,6 4 32,3 4 45,8 37,5 Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo Vbo ,7 1 48,0 1 42,0 29,2 Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk voor Ath Havo Mavo Vbo ,4 1 6,0 4 36,8 36,8 Slauerhoff voor Atheneum Havo Mavo en Vbo ,0 39,0 Stellingwerf College ,1 5 42,6 30,0 Totaal , , ,5 37,7 31

32 TOTALEN Stenden: Resultaten Propedeuse Stenden 2004 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2005 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2006 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2007 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2008 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2009 Totaal Friesland Instroom Uitval Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % Stenden 2010 Totaal Friesland Instroom Uitvalaantal Uitval Percentage totaal HAVO + VWO % totaal HAVO % totaal VWO % 32

33 Resultaten 33

34 Cohort / Lichting Instroom HAVO/VWO Van Hall Larenstein Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage A.M. Van Schuurman, Franeker % 25% 33% 33% Beyers Naude, Leeuwarden % 0% 0% 0% Bogerman, Sneek % 0 13% 7% 25% 20% Bornego, Heerenveen % 25% 0 0% 50% 0% 0% Comenius, Leeuwarden % 25% 0 33% 50% 25% 33% Dockinga, Dokkum % 46% 47% 0% Drachtster Lyceum, Drachten % 0 0 0% 11% 0% Friesland College (vavo), Leeuwarden % 33% 0% 40% Lauwers, Buitenpost % % 0% 33% 17% Linde, Wolvega % 25% 0% 0% Liudger, Drachten % 33% 0 0% 36% 0% 0% Magister Alvinus, Sneek % 17% 25% 33% Marne College, Bolsward % 25% 0 50% 0% 0% 25% Piter Jelles, Leeuwarden % % 25% 22% 35% Sevenwolden, Heerenveen % 25% 20% 0% 33% 50% 14% Singelland, Drachten % 43% Simon Vestdijk, Harlingen % 29% 29% 25% Stellingwerf College, Oosterwolde % 17% 20% 29% Totaal % 17% 2% 18% 25% 27% 24% 34

35 Cohort / Lichting Van Hall Larenstein Leeuwarden resultaten per opleiding Opleiding Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage Bedrijfskunde en Agribusiness % 23% 25% 18% 19% 41% 40% Biotechnologie % 21% 31% 22% 23% 24% 27% Diermanagement % 26% 22% 32% 31% 29% 38% Dier- & Veehouderij/ % 19% 22% 36% 9% 4% 19% Tuin- & Akkerbouw Ass. degree Melkveehouderij % 14% 63% 22% 14% 10% IBMS % 14% 0% 34% 0% 0% Voedingsmiddelentechnologie % 3% 28% 3% 32% 17% 11% Milieukunde voltijd + deeltijd % 51% 50% 22% 38% 38% 24% Plattelandsvernieuwing % 13% 0% 0% 50% 0% Kust- en Zeestudies % 19% 23% 17% 26% 17% 34% Ass. degree Integrale Handh. Omgevingsrecht Ass. degree Ondernemerschap Ass. Degree Duurzame Watertechnologie Ass. degree Duurzaam Bodembeheer % 0% 22% 9% 25% 2 0 0% 1 0 0% totaal % 23% 26% 27% 25% 24% 31% 35

36 Gerealiseerde aantal EC's naar leeftijdscategorie (inclusief studiestakers) Toeleverende VO-school Instroom 17- EC's 18 EC's 19 EC's 20 EC's 21+ EC's A.M. Van Schuurman, Franeker Beyers Naude, Leeuwarden (Chr. Gymnasium) Bogerman, Sneek , Bornego, Heerenveen , Comenius, Leeuwarden Dockinga, Dokkum ,6 3 58, Drachtster Lyceum, Drachten 0 Friesland College (vavo), Leeuwarden , Lauwers, Buitenpost , Linde, Wolvega Liudger, Drachten , Magister Alvinus, Sneek , Marne College, Bolsward Piter Jelles, Leeuwarden ,6 7 31, Sevenwolde, Heerenveen , Singelland, Drachten ,3 3 41, Simon Vestdijk, Harlingen Stellingwerf College, Oosterwolde , Totaal

37 Gerealiseerde aantal EC's per unit (inclusief studiestakers) Life Bedrijfskunde Dier- Toeleverende VO-school Instroom Landbouw EC's Sciences EC's Agribusiness EC's management EC's Milieukunde EC's A.M. Van Schuurman, Franeker ,5 Beyers Naude, Leeuwarden (Chr. Gymnasium) Bogerman, Sneek Bornego, Heerenveen Comenius, Leeuwarden , Dockinga, Dokkum , ,5 4 54,5 Drachtster Lyceum, Drachten 0 Friesland College (vavo), Leeuwarden Lauwers, Buitenpost ,5 Linde, Wolvega Liudger, Drachten , Magister Alvinus, Sneek Marne College, Bolsward , Piter Jelles, Leeuwarden , , Sevenwolde, Heerenveen , Singelland, Drachten ,5 Simon Vestdijk, Harlingen Stellingwerf College, Oosterwolde , Totaal

38 Resultaten 38

39 Cohort/Lichting Instroom HAVO/VWO NHL Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO/VWO BORNEGO COLLEGE % 35% 13% 26% 23% 21% 38% 29% CHR GYMNASIUM BEYERS NAUDE #### 67% 25% 25% 33% 20% #### 0% CSG COMENIUS % 50% 43% 47% 39% 32% 44% 39% DOCKINGA COLLEGE % 28% 31% 34% 41% 41% 31% 32% HET MARNE COLLEGE % 19% 44% 37% 30% 14% 27% 41% LAUWERS COLLEGE % 43% 28% 26% 46% 24% 21% 39% LINDE COLLEGE % 27% 53% 14% 50% 11% 19% 31% OSG SEVENWOLDEN % 39% 53% 37% 38% 36% 41% 28% PITER JELLES % 34% 41% 40% 34% 25% 29% 35% ROC FRIESLAND COLLEGE % 58% 46% 43% 57% 39% 33% 32% RSG MAGISTER ALVINUS % 42% 46% 29% 43% 26% 34% 39% RSG SIMON VESTDIJK % 37% 38% 37% 32% 50% 44% 42% SGM AM VAN SCHURMAN % 23% 28% 47% 45% 42% 35% 32% SGM BOGERMAN % 27% 37% 39% 33% 21% 27% 35% SGM LIUDGER % 35% 36% 43% 50% 30% 28% 30% SGM SINGELLAND % 46% 42% 27% 38% 47% 29% 42% STELLINGWERF COLLEGE % 52% 31% 50% 38% 43% 44% 36% Friesland TOTAAL % 36% 38% 37% 39% 31% 33% 35% 39

40 Cohort/Lichting Instroom HAVO NHL Leeuwarden Toeleverende VO-school Aantal studenten Uitval aantal Uitval percentage HAVO BORNEGO COLLEGE % 40% 14% 24% 29% 22% 37% 25% CSG COMENIUS % 52% 47% 50% 41% 36% 44% 42% DOCKINGA COLLEGE % 29% 33% 37% 41% 45% 31% 34% HET MARNE COLLEGE % 23% 41% 33% 33% 15% 29% 45% LAUWERS COLLEGE % 48% 32% 30% 47% 27% 21% 40% LINDE COLLEGE % 30% 53% 20% 50% 13% 21% 27% OSG SEVENWOLDEN % 42% 60% 38% 38% 33% 44% 32% PITER JELLES % 33% 42% 43% 36% 26% 29% 38% ROC FRIESLAND COLLEGE % 56% 50% 42% 57% 45% 33% 37% RSG MAGISTER ALVINUS % 47% 48% 32% 44% 28% 34% 37% RSG SIMON VESTDIJK % 36% 43% 38% 31% 52% 44% 40% SGM AM VAN SCHURMAN % 23% 28% 47% 45% 42% 35% 32% SGM BOGERMAN % 27% 38% 42% 36% 22% 29% 36% SGM LIUDGER % 33% 39% 45% 56% 32% 33% 31% SGM SINGELLAND % 46% 40% 24% 41% 50% 31% 41% STELLINGWERF COLLEGE % 65% 44% 57% 40% 46% 50% 27% Friesland TOTAAL % 38% 41% 39% 41% 33% 34% 36% 40

41 Resultaten vo-scholen per instituut Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut BORNEGO COLLEGE Economie & Management % 10% 39% 40% 36% 36% 36% Educatie & Communicatie % 33% 0% 0% 14% 56% 20% Techniek % 13% 13% 13% 0% 25% 13% Zorg & Welzijn % 0% 38% 33% 0% 50% 44% Totaal % 13% 26% 23% 21% 38% 29% Toeleverende school CHR GYMNASIUM BEYERS NAUDE Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Instituut Economie & Management #### 50% 50% 0% 0% 100% 0% Educatie & Communicatie #### #### 0% #### 50% 100% 0% Techniek % 0% 0% #### 0% #### 0% Zorg & Welzijn #### 0% #### 100% #### #### #### Totaal % 25% 25% 33% 20% 100% 0% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut CSG COMENIUS Economie & Management % 52% 60% 38% 39% 44% 33% Educatie & Communicatie % 55% 56% 36% 19% 38% 46% Techniek % 26% 24% 47% 38% 59% 35% Zorg & Welzijn % 40% 53% 35% 21% 25% 41% Totaal % 43% 47% 39% 32% 44% 39% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut DOCKINGA COLLEGE Economie & Management % 24% 33% 47% 43% 40% 41% Educatie & Communicatie % 25% 36% 35% 47% 33% 47% Techniek % 44% 38% 42% 41% 24% 26% Zorg & Welzijn % 31% 27% 0% 14% 13% 13% Totaal % 31% 34% 41% 38% 31% 32% 41

42 Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut HET MARNE COLLEGE Economie & Management % 60% 75% 50% 20% 17% 45% Educatie & Communicatie #### 40% 50% 0% 0% 38% 50% Techniek % 33% 10% 50% 0% 25% 33% Zorg & Welzijn % 40% 67% 20% 0% 25% 25% Totaal % 44% 37% 30% 9% 27% 41% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut LAUWERS COLLEGE Economie & Management % 20% 18% 53% 57% 14% 38% Educatie & Communicatie % 50% 18% 42% 22% 29% 38% Techniek % 20% 25% 55% 13% 20% 40% Zorg & Welzijn % 0% 67% 17% 11% 0% 43% Totaal % 28% 26% 46% 22% 21% 39% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut LINDE COLLEGE Economie & Management #### 67% 50% 75% 100% 0% 50% Educatie & Communicatie % 71% 0% 100% 0% 40% 0% Techniek % 29% 0% 0% 0% 0% #### Zorg & Welzijn #### #### #### #### 0% 50% 0% Totaal % 53% 14% 50% 11% 19% 31% Aantal studenten Aantal uitval Uitvalpercentage Toeleverende school Instituut OSG SEVENWOLDEN Economie & Management % 33% 39% 33% 38% 47% 29% Educatie & Communicatie % 86% 29% 38% 47% 44% 27% Techniek % 53% 50% 31% 24% 50% 33% Zorg & Welzijn % 38% 38% 55% 50% 31% 17% Totaal % 53% 37% 38% 36% 41% 28% 42

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6

Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4. Vergelijking propedeuseresultaten vroege en late aanmelders 6 RESULTATEN PROPEDEUSE 06-07 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Gebruikte begrippen 3 Vergelijking propedeuseresultaten Friesland Nederland 4 Vergelijking propedeuseresultaten vroege en

Nadere informatie

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbo-studenten. Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2014 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio ZuidWest Friesland RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : ZuidWest Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2013-2014 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbostudenten Bert Jan Flim Coördinator Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2015 Inhoud Voorwoord... 2 1. Vergelijking

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân. Leeuwarden, 26 maart 2015 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2014 Leeuwarden, 26 maart 2015 2 Inhoudsopgave 1. Opbrengsten Aansluitingsnetwerk in 2014... 4 1.1 LOB trajecten versterkt... 4 1.2 DOTs: investering in kwaliteit

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2013/2014 A. Beleidsplan B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 28 maart 2013 Inhoudsopgave A. Beleid - hoofdlijnen... 4 1. Ontwikkelingen... 4 2.

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 25 maart 2010 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 4 Noord ( Leeuwarden) 20090216_004_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009

Jaarverslag. Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2008/2009 Leeuwarden, 24 april 2009 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium Beyers Naudé CSG Anna Maria van Schurman CSG Bogerman CSG

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Beleidsplannen Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2011/2012 A. Beleid B. Activiteitenplan C. Exploitatie en begroting Leeuwarden, 24 maart 2011 Deelnemende VO-scholen: Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Propedeuserapport

Propedeuserapport Propedeuserapport 2014-2015 Studieresultaten van de Friese eerstejaars studenten in Leeuwarden en Groningen Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2016 Inhoud

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010/2011 Leeuwarden, 24 maart 2011 Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2010 2011 1 Deelnemende VO-scholen Bornego College Christelijk Gymnasium

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarvergadering vo-ho 27-3-2014 Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2014/2015 A. Strategisch plan 2014-2018 B. Activiteitenplan 2014-2015 C. Eploitatie en begroting Leeuwarden, 27 maart 2014 Jaarvergadering

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân Jaarvergadering vo-ho 26-3-2015 Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2015/2016 A. Strategisch plan 2014-2018 B. Activiteitenplan 2015-2016 C. Exploitatie en begroting 2015-2016 Leeuwarden, 26 maart 2015 Jaarvergadering

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

Bezoekers Open Dagen maart

Bezoekers Open Dagen maart Resultaten open dagen maart 2014 Hieronder volgt een analyse van de open dagen van 8 maart in Leeuwarden en 22 maart in en in Wageningen. Aantal van bezoekers: In totaal hebben 2.685 bezoekers (waarvan

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 25 - Mei 2008. Agenda. Netwerk Fryslân landelijk actief!

Nieuwsbrief. Nummer 25 - Mei 2008. Agenda. Netwerk Fryslân landelijk actief! Nieuwsbrief Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058 284 64 25 Fax: 058 284 64 62 Mail: info@vo-ho.nl Website: www.vo-ho.nl Bezoekadres: Hogeschool Van Hall Larenstein,

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Landschap 2 Voedsel en dierhouderij 3 Biologie

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2007/2008 (april 2008)

Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân 2007/2008 (april 2008) Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, Postbus 1753, 8901 CB Leeuwarden Telefoon: 058-284 64 25, Fax: 058-284 64 62 Bezoekadres: Van Hall Instituut, Agora 1 Leeuwarden Jaarverslag Aansluitingsnetwerk VO-HO

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/BS- 2009/104932 Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en Hoger onderwijs Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008)

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008) Uitval van studenten aan lerarenopleidingen Bij de verschillende hbo lerarenopleidingen vallen in het algemeen minder studenten uit dan in het totale hbo. Bij de talenopleidingen vallen relatief veel studenten

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Voorlichting HAVO-VWO klas

Voorlichting HAVO-VWO klas Voorlichting HAVO-VWO klas 3 9-11-17 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Jesús de Vega Díaz decaan VWO devega.diaz@hetlyceumvos.nl Programma Voorlichtingsavond 9 nov. 2016 Opening en doel van

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Factsheet september 2009. Contactpersoon: Daphne Hijzen, onderzoeker en lid van de Kenniskring beroepsonderwijs

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele WORKSHOP FACTA CONGRES - donderdag 26 januari 2017 - Wa ht iet tot ze struikele Hé MBO er! Klaar voor een volgende stap? Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen..

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie